Suvestinė redakcija nuo 2017-06-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 1994, Nr. 38-701, i. k. 0945190ISAK00000011

 

Nauja redakcija nuo 2012-02-03:

Nr. 3R-63, 2011-12-01, Žin. 2011, Nr. 153-7257 (2011-12-15), i. k. 1115190ISAK0003R-63

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PATENTŲ PARAIŠKŲ PADAVIMO, EKSPERTIZĖS IR PATENTŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

1994 m. Gegužės 2 d. Nr. 11

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 2 straipsnio 18 punktu,

Preambulės pakeitimai:

Nr. 3R-29, 2017-05-08, paskelbta TAR 2017-05-09, i. k. 2017-07796

 

tvirtinu pridedamus:

1. Patentų paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisykles;

2. prašymo išduoti patentą formą IP-1/2011;

3. pareiškimo dėl autorystės formą IP-2/2011;

4. teisės paduoti patento paraišką patvirtinančio dokumento formą IP-3/2011;

5. prašymo įrašyti pakeitimus patento (-ų) paraiškoje (-ose) arba patentų registre/Europos patentų duomenų bazėje formą IP-11/2011;

6. prašymo ištaisyti klaidą (-as) patento (-ų) paraiškoje (-ose) ir (arba) patentų registre/Europos patentų duomenų bazėje formą IP-12/2011;

7. prašymo įrašyti teisės į patento paraišką arba patentą perdavimą/pareiškėjo arba patento savininko pasikeitimą formą IP-14/2011;

8. teisės į patento paraišką ir (arba) patentą perdavimo patvirtinimo formą IP-15/2011;

9. prašymo įrašyti licencijos/sublicencijos suteikimą/licencinės/sublicencinės sutarties pasikeitimus/atšaukti suteiktą licenciją/sublicenciją formą IP-17/2011;

10. licencinės/sublicencinės sutarties sudarymo patvirtinimo formą IP-18/2011.

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                         RIMVYDAS NAUJOKAS

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinio patentų biuro direktoriaus

1994 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 11

(Valstybinio patentų biuro direktoriaus

2011 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 3R-63 redakcija)

 

Patentų PARAIŠKŲ PADAVIMO, EKSPERTIZĖS IR PATENTŲ IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Patentų paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato patentų paraiškų parengimo, padavimo, patentų paraiškų ekspertizės, patentų paraiškų ir patentų skelbimo ir patentų išdavimo tvarką.

2. Išradimai patentuojami Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure (toliau – VPB) vadovaujantis Lietuvos Respublikos patentų įstatymu (toliau – Patentų įstatymas) ir šiomis taisyklėmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3R-29, 2017-05-08, paskelbta TAR 2017-05-09, i. k. 2017-07796

 

3. Už patento paraiškos padavimą, patento išdavimą ir kitus VPB atliekamus veiksmus mokami mokesčiai Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3R-44, 2014-09-25, paskelbta TAR 2014-09-25, i. k. 2014-12855

 

4. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. atstovas – asmuo, atstovaujantis pareiškėjui pagal Patentų įstatymo 14 straipsnį;

4.2. ekspertas – VPB Išradimų skyriaus ekspertas;

4.3. INID – tarptautiniai kodai patento paraiškos ir patento duomenims identifikuoti;

4.4. išradimo analogas – iki paraiškos prioriteto datos žinomas tos pačios paskirties objektas, kurio požymių dalis sutampa su išradimo esminių požymių dalimi;

4.5. konvencinė paraiška – patento paraiška, kurioje prašoma suteikti prioritetą pagal Paryžiaus konvencijos 4 straipsnį;

4.6. parašas – fizinio asmens arba juridinio asmens vadovo ar kito įgalioto asmens parašas ar parašo faksimilė. Jeigu dokumentas teikiamas elektroniniu būdu teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka, parašui taikomi Patentų teisės sutarties taisyklių  9 taisyklės 4 dalies reikalavimai. Užsienio valstybėse išduoti dokumentai turi būti pasirašyti valstybės, kurioje išduotas dokumentas, teisės aktų nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3R-29, 2017-05-08, paskelbta TAR 2017-05-09, i. k. 2017-07796

 

4.7. VPB pranešimo išsiuntimo data – tame pranešime nurodyta jo registravimo VPB data.

Visi VPB pranešimai ir sprendimai, kurių išsiuntimas numatytas šiose Taisyklėse, išsiunčiami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų priėmimo dienos, jei jų išsiuntimui nenustatytas kitoks terminas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3R-29, 2017-05-08, paskelbta TAR 2017-05-09, i. k. 2017-07796

 

5. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Patentų įstatymo vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS. PATENTO PARAIŠKOS PARENGIMAS IR PADAVIMAS

 

I SKIRSNIS. IŠRADIMO OBJEKTAI IR JUOS APIBŪDINANTYS POŽYMIAI

 

6. Išradimo objektu gali būti įrenginys, būdas, medžiaga, žinomo įrenginio, būdo, medžiagos naujas panaudojimas.

7. Išradimo objektui – įrenginiui priskiriami konstrukcijos ir gaminiai.

8. Įrenginiui apibūdinti patento paraiškoje naudojami šie požymiai:

8.1. konstrukcijos elementas ar konstrukcijos elementai;

8.2. ryšiai tarp konstrukcijos elementų;

8.3. konstrukcijos elementų tarpusavio išdėstymas;

8.4. konstrukcijos elemento (elementų) forma arba įrenginio forma, taip pat jų geometrinė forma;

8.5. ryšių tarp elementų forma;

8.6. elemento (elementų) parametrai ir kiti požymiai, jų tarpusavio ryšys;

8.7. medžiaga, iš kurios padarytas elementas (elementai) arba visas įrenginys;

8.8. terpė, atliekanti elemento funkcijas.

9. Išradimo objektui – būdui priskiriami veiksmai (procesai), atliekami su materialiu objektu (objektais).

10. Būdui apibūdinti patento paraiškoje gali būti naudojami šie požymiai:

10.1. veiksmas arba veiksmų visuma;

10.2. veiksmų atlikimo eiliškumas (eilės tvarka, vienu metu, įvairiais deriniais ir t. t.);

10.3. veiksmo atlikimo sąlygos, režimai, medžiagų (žaliavų, reagentų, katalizatorių, mikroorganizmų kamienų, augalų ir gyvūnų ląstelių kultūrų ir kt.), įrenginių (prietaisų, įrankių, įrengimų ir kt.) panaudojimas.

11. Išradimo objektams – medžiagoms priskiriami:

11.1. individualūs junginiai, prie kurių taip pat priskiriami stambiamolekuliai junginiai ir genų inžinerijos objektai (plazmidės, vektoriai, nukleino rūgščių rekombinantinės molekulės bei nukleino rūgščių fragmentai);

11.2. kompozicijos (sudėtys, mišiniai);

11.3. branduolių virsmo produktai.

12. Individualūs junginiai patento paraiškoje gali būti apibūdinami šiais požymiais:

12.1. mažamolekuliai junginiai – kokybine sudėtimi (nustatytų elementų atomais), kiekybine sudėtimi (kiekvieno elemento atomų skaičiumi molekulėje), ryšiu tarp atomų ir jų tarpusavio išsidėstymu molekulėje, atspindėtu chemine struktūrine formule;

12.2. stambiamolekuliai junginiai – chemine sudėtimi ir vienos makromolekulės grandinės struktūra, bendra makromolekulės struktūra (linijine ar šakota), grandžių periodiškumu, molekulės mase, molekulių masių pasiskirstymu, makromolekulės geometrija ir stereometrija, jos galinėmis ir šoninėmis grupėmis;

12.3. nenustatytos struktūros individualūs junginiai, tarp jų tokie junginiai, kaip antibiotikai, natyvūs fermentai, monokloniniai antikūnai, genų inžinerijos objektai (plazmidės, vektoriai, nukleino rūgščių rekombinantinės molekulės) – fizikiniais, cheminiais ir kitokiais požymiais (tarp jų ir gavimo būdo požymiais), leidžiančiais juos identifikuoti.

13. Jei išradimo objektas – medžiaga yra individualus mikroorganizmo kamienas, patento paraiškoje jis gali būti apibūdinamas tokiais požymiais:

13.1. kultūros morfologinėmis savybėmis, nurodant augimo temperatūrą ir trukmę bei kultūros amžių (vegetatyvinėms ląstelėms, kolonijoms, orinės ir substratinės grybienos mikromicetams ir aktinomicetams, teleamorfinės ir (arba) amorfinės augimo stadijos skystoje terpėje bakterijoms, mielėms ar dumbliams);

13.2. fiziologinėmis, biocheminėmis savybėmis (naudingi metabolitai, jautrumas temperatūros, deguonies ar pH pokyčiams, šaltiniai, iš kurių naudojami azotas ir anglis);

13.3. chemotaksonomine ir genotaksonomine savybėmis;

13.4. kariologinėmis savybėmis (kultivuojamoms makrodumblių ląstelėms), ląstelių pasiskirstymu pagal chromosomų skaičių ir kitomis savybėmis;

13.5. markerių savybėmis: genetine, imunologine, biochemine, fiziologine;

13.6. biotechnologinėmis savybėmis: naudingos medžiagos, kurią produkuoja mikroorganizmo kamienas, pavadinimu ir savybėmis, aktyvumo (produktyvumo) lygiu, esančio producentu kamieno paskirtimi, naudingos savybės stabilumo ilgo kultivavimo sąlygomis duomenimis ir kt.;

13.7. virulentiškumu, antigenine struktūra, imunogeniškumu, serologiniais ypatumais, onkogeniškumu, jautrumu antibiotikams, antagonistinėmis savybėmis (medicininės ir veterinarinės paskirties mikroorganizmų kamienams);

13.8. tėvų (partnerių) kamienų požymiais, hibridizacijos principu (hibridinių mikroorganizmų kamienams).

14. Jei išradimo objektas – medžiaga yra individualus augalų ir gyvūnų ląstelių kultūrų kamienas, jis patento paraiškoje gali būti apibūdinamas šiais požymiais:

14.1. kultūrų genealogija;

14.2. pasažų skaičiumi pasportizavimo momentui;

14.3. standartinėmis auginimo sąlygomis;

14.4. kultūros savybėmis;

14.5. augimo (kinetiniais) požymiais;

14.6. kultivavimo gyvūno organizme požymiais (hibridomoms);

14.7. citogeniniais (kariologiniais) požymiais;

14.8. citomorfologiniais požymiais;

14.9. duomenimis apie rūšinę priklausomybę (gyvūnų ląstelėms, įskaitant hibridomas);

14.10. morfogeneziniu sugebėjimu (augalų ląstelėms);

14.11. onkogeniškumu (gyvūnų ląstelių kultūroms, įskaitant hibridomas);

14.12. markerių savybėmis: citogenetine, imunologine, biochemine, fiziologine;

14.13. kontaminacijos požymiais (paprastiesiems pirmuonims, grybams, mielėms, bakterijoms, mikoplazmoms, virusams);

14.14. biotechnologiniais požymiais: kamieno produkuojamos naudingos medžiagos pavadinimu ir savybėmis, aktyvumo (produktyvumo) lygiu, nesančio producentu kamieno paskirtimi, naudingos savybės stabilumo ilgo kultivavimo sąlygomis duomenimis;

14.15. kriokonservacijos būdu.

15. Mikroorganizmų kamienų bendrijos, be šių taisyklių 13 punkte paminėtų individualius mikroorganizmų kamienus nusakančių požymių, gali būti apibūdinamos šiais papildomais požymiais:

15.1. kilme (išskyrimo šaltiniu), adaptacijos ir selekcijos sąlygomis bei faktoriumi, taksonomine sudėtimi, dalijimu, skaičiumi ir dominuojančiais komponentais, individualių komponentų kultūros morfologiniais, fiziologiniais ir biocheminiais požymiais, visos bendrijos tipu ir fiziologinėmis ypatybėmis;

15.2. taksonomine sudėtimi, mikroorganizmų kamienų santykiu ir pakeičiamumu, naujų individualių kamienų požymiais.

16. Augalų ir gyvūnų ląstelių kultūrų bendrijos, be šių taisyklių 14 punkte paminėtų individualias ląstelių kultūras nusakančių požymių, gali būti apibūdinamos šiais papildomais požymiais: adaptacijos ir selekcijos sąlygomis ir faktoriumi, taksonomine sudėtimi, dalijimu, pakeičiamumu, skaičiumi ir dominuojančiais komponentais, individualių komponentų kultūros morfologiniais, fiziologiniais ir biocheminiais požymiais, visos bendrijos fiziologinėmis ypatybėmis.

17. Jei išradimo objektas – medžiaga yra kompozicija, ji gali būti apibūdinama šiais požymiais:

17.1. kokybine (ingredientų) sudėtimi;

17.2. kiekybine (ingredientų) sudėtimi;

17.3. kompozicijos struktūra;

17.4. ingredientų struktūra.

18. Nenustatytos sudėties kompozicijos patento paraiškoje apibūdinamos jų fizikiniais, cheminiais ir utilitariniais rodikliais ir gavimo būdo požymiais.

19. Jei išradimo objektas – medžiaga yra branduolių virsmo produktas, jis patento paraiškoje gali būti apibūdinamas šiais požymiais:

19.1. kokybine sudėtimi (elemento izotopu ar izotopais);

19.2. kiekybine sudėtimi (protonų ir neutronų skaičiumi);

19.3. pagrindiniais branduolio požymiais: skilimo pusperiodžiu, gavimo energija ir tipu (radioaktyviems izotopams).

20. Išradimo objektui – anksčiau žinomo įrenginio, būdo, medžiagos naujam panaudojimui priskiriamas įrenginio, būdo, medžiagos kitas panaudojimas.

Naujam panaudojimui prilyginamas pirmas žinomos medžiagos (gamtinės ir dirbtinai gautos) panaudojimas.

21. Anksčiau žinomo įrenginio, būdo, medžiagos naujas panaudojimas patento paraiškoje apibūdinamas trumpai nusakant šį naujai naudojamą objektą taip, kad jį būtų galima identifikuoti, nurodant jo naują paskirtį.

Jeigu žinomai medžiagai ar kompozicijai surastas pritaikymas medicinoje arba diagnostikoje, toks panaudojimas vadinamas pirmuoju medicininiu panaudojimu, kurio patentabilumas sprendžiamas pagal Patentų įstatymo 6 straipsnio 4 dalį.

Jeigu žinoma medžiaga ar kompozicija turi žinomą pritaikymą medicinoje arba diagnostikoje ir jai dar surastas naujas specifinis panaudojimas šiose srityse, toks panaudojimas vadinamas antruoju ar tolesniu medicininiu panaudojimu, kurio patentabilumas sprendžiamas pagal Patentų įstatymo 6 straipsnio 5 dalį.

 

II SKIRSNIS. PATENTABILUMO KRITERIJAI

 

22. Pagal Patentų įstatymo 6 straipsnį išradimas yra naujas, jeigu jis nežinomas technikos lygiu.

Technikos lygiui priskiriamos žinios yra viešos, jeigu jos yra kiekvienam asmeniui prieinamuose šaltiniuose ir asmuo gali susipažinti su to šaltinio turiniu.

23. Pagal Patentų įstatymo 7 straipsnį išradimas laikomas atitinkančiu išradimo lygį, jeigu jis pagal technikos lygį nėra akivaizdus atitinkamos srities specialistui.

Išradimas nėra laikomas išradimo lygio, jeigu išradimu sprendžiama problema, jos sprendimo būdas, rezultatas akivaizdus atitinkamos srities specialistui.

24. Pagal Patentų įstatymo 8 straipsnį pramoninį pritaikomumą turi išradimas, kurį galima pagaminti ar panaudoti pramonėje, žemės ūkyje, sveikatos apsaugos ar kitose srityse.

25. Išradimo patentabilumui pripažinti netrukdo informacijos apie jį paskleidimas Patentų įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytais būdais („lengvatinis terminas“).

Patentų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytu būdu paskleistai informacijai išradėjas arba jo teisių perėmėjas teisę į lengvatinį terminą gali įrodyti, pateikdamas parodos administracijos išduotą pažymą, kurioje patvirtinama eksponavimo parodoje data ir parodos statusas.

 

III SKIRSNIS. IŠRADĖJO NURODYMAS

 

26. Išradėjas pagal Patentų įstatymo 12 straipsnio 3 dalį turi teisę reikalauti, kad jo duomenys (vardas, pavardė ir adresas) patento paraiškoje ir patente nebūtų skelbiami. Išradėjas turi pateikti prašymą VPB, kuris privalo šį prašymą patenkinti.

Prašymą neskelbti išradėjo duomenų galima pateikti per 17 mėnesių nuo patento paraiškos padavimo datos. Jei pareiškėjas prašo anksčiau paskelbti patento paraišką, prašymas neskelbti išradėjo duomenų gali būti paduotas ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki pageidaujamos paskelbimo datos.

 

IV SKIRSNIS. IŠRADIMO VIENUMAS

 

27. Pagal Patentų įstatymo 19 straipsnio 1 dalį patento paraiška paduodama dėl vieno išradimo arba išradimų grupės, kurią jungia bendra išradybos mintis.

28. Išradimo vienumas pagal Patentų įstatymo 19 straipsnį nepažeidžiamas, jeigu:

28.1. patento paraiška paduota dėl vieno išradimo objekto, t. y. dėl įrenginio, būdo, medžiagos arba žinomo įrenginio, būdo, medžiagos naujo panaudojimo;

28.2. patento paraiška paduota dėl vieno išradimo objekto, apibūdinto patobulinimu ir (arba) patikslinimu, taikomu pareiškėjo numatytiems konkretiems įgyvendinimo arba panaudojimo atvejams ir kurie nekeičia arba nepašalina vieno ar kelių požymių, apibūdinančių šį išradimą atvejais, kuriems taikoma teisinės apsaugos apimtis;

28.3. paraiška paduota grupei išradimų, kuriuos sudaro:

28.3.1. išradimų objektai, kurių vienas skirtas pagaminti (gauti) kitą (pvz., įrenginys, medžiaga ir būdas (būdai) jį gauti (pagaminti));

28.3.2. išradimų objektai, kurių vienas skirtas kitam realizuoti (pvz., būdas ir įrenginys būdui atlikti);

28.3.3. išradimų objektai, kurių vienas skirtas panaudoti kitame (pvz., būdas ir medžiaga, skirta panaudoti šiame būde);

28.3.4. vienos rūšies ir vienos paskirties išradimo objektai, kuriais gaunamas tas pats techninis rezultatas tuo pačiu būdu.

 

V SKIRSNIS. ATSKIRTA PARAIŠKA

 

29. Pareiškėjas, kuris nesilaikė išradimo vienumo reikalavimų, savo iniciatyva arba VPB reikalavimu privalo atskirti patento paraišką į dvi ar daugiau paraiškų.

30. Patento paraiška turi būti atskirta per 3 mėnesius nuo VPB pranešimo išsiuntimo datos.

31. Pareiškėjas gali savo iniciatyva atskirti patento paraišką į dvi ar daugiau paraiškų iki sprendimo dėl patento išdavimo priėmimo datos.

32. Prašymas dėl paraiškos atskyrimo paduodamas kartu su atskirta paraiška, nurodant pirminės paraiškos numerį ir datą. Atskirta paraiška paduodama kaip nauja patento paraiška (IP-1/2011 forma).

33. Kiekvienai atskirtai patento paraiškai nustatoma pirminės paraiškos padavimo data ir, jeigu pretenduojama į prioritetą, pirminės paraiškos prioriteto data.

34. Už kiekvieną atskirtą paraišką mokamas mokestis kaip už naujai paduotą patento paraišką pagal šių taisyklių 130 ir 131 punktus.

Su pirmine patento paraiška susiję prašymai ar mokesčiai, paduoti ar sumokėti iki dienos, kai VPB gavo prašymą atskirti paraišką, laikomi paduotais ar sumokėtais ir atskirtosios paraiškos atžvilgiu.

35. Kiekvienoje atskirtoje patento paraiškoje išradimo esmė neturi būti atskleista plačiau, negu išradimo esmė pirminėje patento paraiškoje.

 

VI SKIRSNIS. PRIORITETO TEISĖ

 

36. Pagal Patentų įstatymo 21 straipsnio 1 dalį pareiškėjas, paduodamas patento paraišką, gali pateikti prašymą suteikti prioritetą pagal Paryžiaus konvenciją vienos ar kelių anksčiau paduotų patento paraiškų kitose valstybėse Paryžiaus konvencijos arba Pasaulio prekybos organizacijos narėse pagrindu, nurodydamas tos paraiškos ar paraiškų padavimo datą, numerį ir valstybę.

37. Prašymas suteikti prioritetą laikomas pateiktu, jeigu prašymo išduoti patentą formos IP-1/2011 31, 32, 33, 86 INID kodais pažymėtame langelyje nurodytas anksčiau paduotos paraiškos ar paraiškų numeris, data ir valstybės kodas.

38. Prašymas suteikti prioritetą turi būti pateiktas kartu su prašymu išduoti patentą.

39. Pareiškėjas, paduodamas paraišką su prašymu suteikti prioritetą, gali pateikti pareiškimą, kad išradimo aprašymas, išradimo apibrėžtis arba brėžiniai arba jų dalys, kurių trūksta paraiškoje, bet kurios yra anksčiau paduotoje paraiškoje, turi būti laikomos esančiomis paduotoje paraiškoje.

Pareiškime pateikiamose nuorodose į anksčiau paduotoje paraiškoje esantį išradimo aprašymą, išradimo apibrėžtį ar brėžinius turi būti nurodoma informacija, leidžianti identifikuoti anksčiau paduotą paraišką ir šios paraiškos vietą, kurioje yra atitinkamos dalys. Nuoroda pateikiama lotyniškais rašmenimis.

Nuoroda į anksčiau paduotą patento paraišką turi būti pakeista atitinkamu trūkstamu išradimo aprašymu, išradimo apibrėžtimi arba brėžiniu arba trūkstama jų dalimi per 3 mėnesius nuo VPB pranešimo ištaisyti trūkumus išsiuntimo datos, tačiau ne vėliau kaip per 16 mėnesių nuo prioriteto datos.

40. Pareiškėjas, paduodantis prašymą suteikti prioritetą, per 16 mėnesių nuo anksčiau paduotos paraiškos ar paduotų paraiškų padavimo datos VPB turi pristatyti anksčiau paduotos ar paduotų paraiškų kopijas, patvirtintas patentų tarnybos, kurioje ji buvo paduota.

41. Jeigu anksčiau paduota paraiška yra ne valstybine kalba, paraiškos vertimas į valstybinę kalbą pateikiamas per 16 mėnesių nuo anksčiau paduotos paraiškos ar paduotų paraiškų padavimo datos. Vertimo pateikti nereikia, jeigu anksčiau paduota paraiška yra anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų kalba, išskyrus atvejus, kai vertimo pareikalauja VPB arba kai pareiškėjas pateikia pareiškimą pagal Patentų įstatymo 21 straipsnio 3 dalį.

42. Prioriteto dokumentai ir visi būtini vertimai, pateikti VPB su pirmine paraiška, tinka visoms atskirtoms paraiškoms.

 

VII SKIRSNIS. PRAŠYMO SUTEIKTI PRIORITETĄ TAISYMAS AR PILDYMAS

 

43. Prašymas taisyti ar pildyti prašymą suteikti prioritetą, pateiktą iki prioriteto termino pabaigos (Patentų įstatymo 22 straipsnio 1 dalis), sumokėjus nustatytą mokestį gali būti pateikiamas per 16 mėnesių nuo prioriteto datos.

Prašymas negali būti pateikiamas, jeigu jau yra pateiktas prašymas paskelbti patento paraišką anksčiau pagal Patentų įstatymo 26 straipsnio 1 dalį, išskyrus atvejus, kai prašymas paskelbti patento paraišką anksčiau yra atsiimamas likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams iki patento paraiškos paskelbimo datos.

44. Prašymas pateikiamas laisva forma. Prašyme turi būti nurodoma, su kokia konvencine paraiška susijęs prašymas suteikti prioritetą (paraiškos numeris arba paraiškos padavimo data, išradimo pavadinimas, pareiškėjas). Prašymas turi būti pasirašytas pagal šių taisyklių 4.6 punkto reikalavimus.

Prašyme turi būti nurodoma, kas taisoma ar pildoma. Su taisymu ar pildymu susijusi anksčiau paduota paraiška pateikiama pagal šių taisyklių 40 ir 41 punktų reikalavimus. Duomenys apie mokesčių sumokėjimą pateikiami pagal šių taisyklių 131 punktą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3R-44, 2014-09-25, paskelbta TAR 2014-09-25, i. k. 2014-12855

 

VIII SKIRSNIS. PATENTO PARAIŠKOS PADAVIMAS

 

45. Patento paraišką pareiškėjas gali paduoti pats arba per atstovą pagal Patentų įstatymo 14 straipsnio reikalavimus.

Paraišką gali paduoti keletas fizinių ar juridinių asmenų arba fiziniai ir juridiniai asmenys kartu.

Patentų įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje nurodyti veiksmai, kuriuos gali atlikti ir pats asmuo, gali būti atliekami per atstovą, įrašytą į Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių sąrašą.

46. Patentinio patikėtinio atstovavimas pagal Patentų įstatymo 14 straipsnio 3 dalį nėra būtinas, jeigu yra keli pareiškėjai ir nors vienas iš jų yra asmuo, gyvenantis Lietuvos Respublikoje ar turintis nuolatinę buveinę, registruotą filialą ar atstovybę Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje ar Europos patentų konvencijos valstybėje narėje.

47. Patento paraiška paduodama tiesiogiai VPB arba paštu, arba elektroniniu būdu teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka. Su VPB susirašinėjama dėl kiekvienos patento paraiškos atskirai.

48. Patento paraišką sudaro dokumentai, nurodyti Patentų įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje. Jeigu šiose taisyklėse numatytais atvejais paraiškoje pateikiamos nuorodos į anksčiau paduotą paraišką (paraiškas), šių taisyklių nustatytais terminais paraiška privalo būti sukomplektuota nuorodas pakeičiant atitinkamomis paraiškos dalimis.

 

IX SKIRSNIS. PRAŠYMAS IŠDUOTI PATENTĄ

 

49. Prašymas išduoti patentą pateikiamas IP-1/2011 formos blanke, kuris išduodamas VPB nemokamai ir viešai prieinamas VPB interneto svetainėje.

50. IP-1/2011 formos blanko langeliai žymimi INID kodais.

51. Prašyme išduoti patentą būtina nurodyti:

51.1. 71 INID kodu pažymėtame langelyje – pareiškėjo pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą (buveinę), valstybės kodą; jei pareiškėjas yra Lietuvos Respublikos pilietis ar Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo – fizinio ar juridinio asmens kodą;

51.2. 54 INID kodu pažymėtame langelyje – išradimo pavadinimą;

51.3. 72 INID kodu pažymėtame langelyje – išradėjo vardą, pavardę, adresą, valstybės kodą, jeigu išradėjas yra Lietuvos Respublikos pilietis – asmens kodą;

51.4. 74 INID kodu pažymėtame langelyje – atstovo vardą, pavardę, asmens kodą (išskyrus atvejus, kai atstovas – patentinis patikėtinis ar ne Lietuvos Respublikos pilietis), juridinio asmens pavadinimą, registracijos kodą, adresą (buveinę), patentinio patikėtinio liudijimo numerį (jeigu atstovas – patentinis patikėtinis), valstybės kodą;

51.5. prie prašymo išduoti patentą pridedamus dokumentus ir jų vieno egzemplioriaus lapų skaičių.

52. Paduodant patento paraišką, kurioje prašoma suteikti prioritetą, būtina nurodyti duomenis pagal 31, 32, 33, 86 INID kodus (anksčiau paduotos paraiškos numerį, jos padavimo datą ir valstybės kodą).

53. Prašymą išduoti patentą turi pasirašyti pareiškėjas arba jo atstovas pagal šių taisyklių 4.6 punkto reikalavimus. Prie parašo turi būti įskaitomai parašyta pasirašiusiojo asmens vardas ir pavardė.

54. Prašyme išduoti patentą 71 INID kodu pažymėtame langelyje rekomenduojama nurodyti pareiškėjo telefono, fakso numerį, elektroninio pašto adresą.

74 INID kodu pažymėtame langelyje rekomenduojama nurodyti atstovo telefono, fakso numerį, elektroninio pašto adresą.

51 INID kodu pažymėtame langelyje rekomenduojama nurodyti tarptautinės patentų klasifikacijos galiojančios redakcijos indeksą (indeksus).

55. Prašyme pareiškėjas arba jo atstovas gali nurodyti savo žymą, kuri rašoma prašymo išduoti patentą blanko langelyje „Pareiškėjo žyma“. Ši žyma negali būti ilgesnė kaip 12 ženklų (skaitmenų, raidžių).

56. Fizinio asmens vardas rašomas prieš pavardę. Rekomenduojama pavardę rašyti didžiosiomis raidėmis. Vardas ir pavardė rašomi lotyniškais rašmenimis.

Juridinių asmenų pavadinimai nurodomi nesutrumpinti. Juridinių asmenų pavadinimai rašomi lotyniškais rašmenimis.

57. Fizinių ir juridinių asmenų adresuose turi būti nurodytas pašto indeksas.

58. Jei yra keli pareiškėjai, 71 INID kodu pažymėtame langelyje nurodomi kiekvieno iš jų duomenys pagal šių taisyklių 51.1 punktą.

Jei duomenys netelpa į 71 INID kodu pažymėtą langelį, jame nurodoma „tęsinį žr. priede“, o netilpę duomenys pateikiami papildomame lape. 71 INID kodu pažymėtame langelyje gali būti įrašyta „Žr. priedą“. Tokiais atvejais papildomame lape prie pateikiamų duomenų nurodomas langelio kodas „71“ ir jame pateikiamų duomenų pavadinimas.

59. Jei yra keli pareiškėjai ir jeigu prašyme išduoti patentą nenurodytas jų atstovas, laikoma, kad pareiškėjams atstovauja pirmasis pareiškėjas.

60. Jei yra keli pareiškėjai, pirmuoju nurodomas tas pareiškėjas, kuriam turi būti išduotas patentas.

61. Jei yra keli išradėjai, 72 INID kodu pažymėtame langelyje nurodomi kiekvieno iš jų duomenys pagal šių taisyklių 51.3 punktą.

Jei duomenys netelpa į 72 INID kodu pažymėtą langelį, netilpę duomenys pateikiami papildomame lape pagal šių taisyklių 58 punkto antrosios pastraipos reikalavimus.

62. Prie prašymo išduoti patentą pridedamas priedas turi būti pasirašytas prašymą išduoti patentą pasirašiusiojo asmens, nurodant jo vardą ir pavardę.

Tais atvejais, kai ir pareiškėjo, ir išradėjo duomenys prašyme išduoti patentą netelpa ir jie nurodomi prieduose, priedai žymimi arabiškais skaitmenimis, juos nurodant prašyme išduoti patentą.

Priedas pridedamas prie kiekvieno prašymo egzemplioriaus.

63. VPB susirašinėja su atstovu adresu Lietuvos Respublikoje, kuris nurodytas 74 INID kodu pažymėtame langelyje, arba, jeigu atstovas nepaskirtas, – su pareiškėju, adresu Lietuvos Respublikoje, nurodytu 71 INID kodu pažymėtame langelyje. Jeigu atstovo ar pareiškėjo adresas atitinkamai 74 ar 71 INID kodu pažymėtame langelyje nėra Lietuvos Respublikos teritorijoje, su atstovu ar pareiškėju susirašinėjama adresu Lietuvos Respublikoje, nurodytu atskirame langelyje, skirtame susirašinėjimo Lietuvos Respublikoje adresui įrašyti. VPB neatsako už pareiškėjo, patento savininko ar jo atstovo pareigos informuoti VPB apie adreso pakeitimus nevykdymą.

 

X SKIRSNIS. IŠRADIMO APRAŠYMAS

 

64. Išradimo aprašymas turi atskleisti išradimą aiškiai ir išsamiai, kad atitinkamos srities specialistas galėtų jį panaudoti. Išradimo aprašyme neturi būti klaidinančių teiginių.

65. Jei paraiška paduota dėl biologinės medžiagos, kurios negalima aprašyti taip, kad ją galėtų panaudoti tos srities specialistas, ir ši medžiaga viešai neprieinama visuomenei (Patentų įstatymo 16 straipsnio 3 dalis), ji turi būti atiduota saugoti deponavimo įstaigai. Prie VPB paduodamos paraiškos pridedamas dokumentas apie biologinės medžiagos deponavimą.

66. Išradimo aprašymas pradedamas pavadinimu. Pavadinimas turi sutapti su prašyme išduoti patentą nurodytu pavadinimu.

67. Po išradimo pavadinimu nurodomos šios išradimo aprašymo dalys:

67.1. technikos sritis, kuriai skiriamas išradimas;

67.2. technikos lygis;

67.3. išradimo esmė, nusakoma požymių, kurių pakanka pasiekti išradimu gaunamą techninį rezultatą, visuma. Be to, nurodomas išradimo techninis rezultatas, lyginant su žinomu technikos lygiu;

67.4. trumpas brėžinių paveikslų aprašymas, jei brėžiniai pridedami;

67.5. išradimą apibūdinantys duomenys, kuriuose kiekvienam išradimo objektui smulkiai aprašomas bent vienas išradimo realizavimo būdas su nuorodomis į brėžinius, jei jie yra, paaiškinimai, kaip išradimas gali būti panaudotas pramonėje, jei tai nėra savaime suprantama iš išradimo aprašymo. Aprašyme negalima atskirų aprašymo dalių pakeisti nuorodomis į informacinius šaltinius, kuriuose yra reikalingos žinios ir duomenys (masinės informacijos šaltiniai, kitoje patento paraiškoje ar patente esantis išradimo aprašymas ir kt.).

68. Išradimo pavadinimas turi būti aiškus, nusakyti jo paskirtį, atitikti išradimo esmę ir tarptautinės patentų klasifikacijos galiojančios redakcijos rubrikos turinį. Išradimo pavadinime neturi būti jokių išgalvotų žodžių, vardų, pavardžių, vietovių pavadinimų ir kt.

Išradimo pavadinimas nurodomas vienaskaita, išskyrus pavadinimus, vartojamus tik daugiskaita, arba bendros struktūrinės formulės cheminių junginių pavadinimus.

Į individualaus junginio išradimo pavadinimą įtraukiamas jo pavadinimas pagal vieną iš chemijoje priimtų nomenklatūrų (teikiant pirmenybę Tarptautinei cheminių junginių nomenklatūrai IUPAC), nuoroda į jo konkrečią paskirtį, o biologiškai aktyvių junginių – į biologinio aktyvumo rūšį.

Į nenustatytos struktūros stambiamolekulių junginių gavimo būdo pavadinimą įtraukiamas stambiamolekulio junginio pavadinimas ir nuoroda į jo paskirtį.

Į nenustatytos sudėties medžiagos – mišinio gavimo būdo pavadinimą įtraukiama nuoroda į medžiagos paskirtį ar jos biologiškai aktyvias savybes.

Fermentų pavadinimams naudojami Tarptautinės fermentų nomenklatūros pavadinimai.

Mikroorganizmų kamienų arba augalų ir gyvūnų ląstelių kultūrų išradimų pavadinimai sudaromi iš binarinės kompozicijos, susidedančios iš mikroorganizmo kamieno ar augalų ir gyvūnų ląstelių kultūros lotyniško mokslinio genties pavadinimo ir rūšies (rūšinio) epiteto, ir nurodoma kamieno paskirtis. Jeigu kamienas priskiriamas mikroorganizmo porūšiui, pavadinime reikia nurodyti trigubą kombinaciją, susidedančią iš genties pavadinimo, rūšinio epiteto sutrumpinimo „subsp.“ (subspecies) ir porūšio epiteto.

Mikroorganizmo kamieno ar augalų ir gyvūnų ląstelių kultūros pavadinimas turi atitikti tarptautines bakteriologijos, botanikos ir zoologijos kodeksų nomenklatūras.

Mikroorganizmų pavadinimai, kurie neįeina į oficialius šaltinius, nurodomi nepavadintos rūšies forma „sp.“ (species), nurodant skliausteliuose neoficialų pavadinimą, pažymėtą „inv.“.

Žinomo įrenginio, būdo, medžiagos naujo panaudojimo išradimo pavadinimas sudaromas pagal taisykles, taikomas atitinkamam objektui, ir įtraukiama nuoroda, nurodanti žinomo objekto naują paskirtį.

Išradimų grupės pavadinimas, kurios vienas iš objektų skirtas kitam objektui gauti, pagaminti, įdiegti ar panaudoti, susideda iš pirmojo išradimo pilno pavadinimo ir kito sutrumpinto.

Išradimų grupės, kurios vienas objektas skirtas panaudoti kitame, pavadinimas susideda iš įeinančių į grupę išradimų pavadinimų.

69. Išradimo aprašymo skyrių turinį sudaro:

69.1. Technikos sritis, kuriai skiriamas išradimas. Po išradimo pavadinimu nurodoma technikos sritis, kuriai skiriamas išradimas. Jei tokių sričių yra keletas, nurodomos pirmenybę turinčios technikos sritys.

69.2. Technikos lygis. Išradimo aprašymo skyriuje „Technikos lygis“ pateikiamas žinomas technikos lygis, nurodant išradimo analogus.

Aprašant žinomą technikos lygį, nurodomi informacijos šaltinių, kuriuose analogai aprašyti, bibliografiniai duomenys, taip pat analogo požymiai. Nurodomos priežastys, dėl kurių negalima gauti norimo techninio rezultato.

Jei yra keletas analogų, paskutinis aprašomas artimiausias analogas.

Kai išradimas yra nenustatytos sudėties mišinys, turintis konkrečią paskirtį arba biologiškai aktyvių savybių, artimiausiu analogu nurodomas tokios pat paskirties arba tokių pat biologiškai aktyvių savybių turintis mišinio gavimo būdas.

Jei išradimas yra naujo individualaus, tarp jų stambiamolekulio junginio ar genų inžinerijos objekto gavimo būdas, pateikiami duomenys apie žinomo struktūrinio analogo gavimo būdą.

Aprašant artimiausią biologinės medžiagos, augalų ir gyvūnų ląstelių kultūros, kuri yra medžiagos producentas, išradimo analogą, taip pat pateikiami duomenys apie tikslinio produkto išeigą į terpę, aktyvumo (produktyvumo) lygį ir jo nustatymo (testavimo) būdą.

Jei išradimas yra anksčiau žinomo įrenginio, būdo, medžiagos (tarp jų biologinės) naujas panaudojimas, prie analogų priskiriami tos paskirties žinomi įrenginiai, būdai, medžiagos.

Aprašant išradimų grupę, kiekvieno išradimo analogai nurodomi atskirai.

69.3. Išradimo esmė. Išradimo esmė nusakoma esminių požymių, pakankamų išradimo keliamam techniniam rezultatui pasiekti, visuma.

Požymiai yra esminiai, jeigu nuo jų priklauso techninio rezultato pasiekimas.

Skyriuje „Išradimo esmė“ smulkiai aprašomas uždavinys, kuriam išspręsti skirtas pareikštas išradimas, nurodomas techninis rezultatas, kuris gali būti gautas įdiegus išradimą.

Šiame skyriuje nurodomi visi esminiai požymiai, apibūdinantys išradimą, išskiriant požymius, skirtingus nuo artimiausio analogo, ir juos sugrupuojant į požymius, kurių pakanka visais atvejais ir kuriems taikoma prašomos teisinės apsaugos apimtis, ir į požymius, kurie apibūdina išradimą konkrečiais atvejais, konkrečiomis jo realizavimo formomis arba ypatingomis panaudojimo sąlygomis.

Atskleidžiant išradimo esmę, rekomenduojama nurodyti ir kitas pareiškėjui žinomas išradimo techninio rezultato rūšis, tarp jų ir pasiekiamas konkrečiais atvejais, konkrečiomis realizavimo formomis ar ypatingomis panaudojimo sąlygomis.

Techninis rezultatas gali būti: sukamojo momento sumažinimas, trinties koeficiento sumažinimas, vibracijos sumažinimas ir kt.

Išradimų grupė aprašoma pradedant išradimu, kuris labiausiai atitinka sprendžiamą uždavinį, ir pateikiant kiekvieno išradimo duomenis atskirai. Jei aprašomi vienos rūšies objektai, galima smulkiai aprašyti vieną išradimą, o kitus nusakyti tik skirtingais nuo aprašytojo požymiais. Šiame aprašymo skyriuje turi būti aiškiai įrodyta: vieno objekto priklausomybė nuo kito, to paties uždavinio sprendimas tokiu pat būdu.

Aprašant mikroorganizmo kamieną, augalų ir gyvūnų ląstelių kultūrą, papildomai nurodomi požymiai, kuriais jis skiriasi nuo pradinių ar giminingų kamienų.

Aprašant žinomo įrenginio, būdo, medžiagos naują panaudojimą, nurodomi žinomo objekto požymiai (nurodant informacinio šaltinio, kuriame jis aprašytas, bibliografinius duomenis), duomenys apie jo žinomą naudojimą, naują paskirtį ir tas savybes, kurias galima panaudoti naujai paskirčiai.

69.4. Brėžinių paveikslų aprašymas. Šiame išradimo aprašymo skyriuje, be paveikslų išvardijimo, trumpai nurodoma tai, kas vaizduojama kiekviename paveiksle.

Jei pateikta kitokia medžiaga, paaiškinanti išradimo esmę, turi būti trumpai aprašytas tos medžiagos turinys.

69.5. Išradimo realizavimo aprašymas:

69.5.1. Bendrosios nuostatos. Šiame išradimo aprašymo skyriuje pateikiama nurodyto techninio rezultato gavimo galimybė.

Išradimo, kurio esmė apibūdinama požymiais, nurodytais bendromis sąvokomis, realizavimo galimybė patvirtinama arba aprašant paraiškoje tokio požymio realizavimo priemones, arba nurodant žinomas ir tam tinkamas priemones arba jų gavimo būdus.

Išradimui apibūdinti naudojant kiekybinius požymius, išreikštus reikšmių intervalu, parodoma galimybė gauti techninį rezultatą tame intervale.

Norint pasiekti didžiausią teisinės apsaugos apimtį, reikšmių intervalą tikslinga nurodyti tokį, už kurio ribų negali būti gautas nurodytas techninis rezultatas.

Biologinės medžiagos arba būdų, kuriais ji naudojama, išradimo realizavimo galimybė patvirtinama nurodymu, kaip ir kur gali būti gauta atitinkama biologinė medžiaga.

69.5.2. Įrenginio aprašymo duomenys. Išradimo aprašyme įrenginys aprašomas statikos būklės, atskleidžiant jo konstrukciją. Aprašant įrenginio konstrukcijos elementus, duodamos nuorodos į brėžinių paveikslus. Konstrukcijos elementų skaitmeniniai žymėjimai pateikiami didėjimo tvarka, pradedant vienetu.

Statikos būklės įrenginys turi būti visapusiškai aprašytas: aprašyti jo mazgai ir detalės, paaiškinta jų paskirtis, įrenginio dalių ryšiai ir išdėstymas.

Aprašius statikos būklės įrenginį, aprašomas jo veikimas (darbas) arba įrenginio panaudojimo būdas su nuorodomis į konstrukcijos elementų, kurie yra brėžiniuose, skaitmeninius žymėjimus ir, kai to reikia, į kitą paaiškinamąją medžiagą (epiūras, laiko diagramas ir kt.).

Jei įrenginys turi funkcinį elementą ir jo panaudojimo būdas nusakomas programuojamo daugiafunkcio elemento panaudojimu, pateikiami duomenys, patvirtinantys galimybę tokia priemone atlikti šiam elementui skirtas funkcijas šiame įrenginyje. Jei tokie duomenys yra algoritmas, tarp jų skaičiuojamasis, jį siūloma pateikti kaip blokų schemą arba, jei tai įmanoma, kaip atitinkamą matematinę išraišką.

69.5.3. Būdo aprašymo duomenys. Išradimo būdo aprašyme išvardijama veiksmų, operacijų su materialiu objektu seka, taip pat tokių veiksmų atlikimo sąlygos, konkretūs režimai (temperatūra, slėgis ir kt.), tam naudojami įrenginiai ir medžiagos (jeigu to reikia).

Aprašant būdą, apibūdinamą žinomų įrenginių ir medžiagų panaudojimu, nurodomi šie įrenginiai ir medžiagos ir patvirtinamas jų žinomumas iki prioriteto datos.

Naudojant nežinomus įrenginius ir medžiagas, nurodomi jų požymiai ir, kai to reikia, pateikiamas grafinis vaizdas.

Naudojant naujas medžiagas, aprašomas jų gavimo būdas.

Aprašant naujos junginių grupės, apibrėžtos bendra struktūros formule, gavimo būdą, pateikiami junginių grupės gavimo šiuo būdu pavyzdžiai. Jeigu grupę sudaro skirtingos cheminės prigimties radikalai, pateikiama po vieną kiekvieno junginio pavyzdį, o jeigu homologinė eilė, – kraštinių ir vidurinio nario atstovų pavyzdžiai. Junginiams, sudarantiems grupę, pateikiamos struktūros formulės, patvirtintos žinomais šiuolaikiniais metodais, ir jų fizikinės ir cheminės savybės. Aprašyme taip pat pateikiamos žinios apie naujų junginių panaudojimą arba apie jų biologinį aktyvumą.

Aprašant nenustatytos struktūros stambiamolekulio junginio gavimo būdą, pateikiami jį identifikuojantys duomenys. Pateikiami duomenys apie pradinius reagentus, iš kurių gaunamas junginys, taip pat duomenys, patvirtinantys, kad pareikštas junginio panaudojimas gali būti realizuojamas. Taip pat galima nurodyti savybes, dėl kurių junginys turi tokį pritaikymą.

Aprašant nenustatytos struktūros ir sudėties mišinio, pasižyminčio biologiškai aktyviomis savybėmis, gavimo būdą arba konkretų panaudojimą, pavyzdžiuose, be veiksmų ir sąlygų būdui įgyvendinti, pateikiami būtini duomenys apie mišinio identifikavimą, taip pat duomenys, kurie patvirtina mišinio realizacijos galimybes pagal nurodytą paskirtį, iš dalies nurodant savybes, apibrėžiančias tokią paskirtį.

Aprašant gaminio, kurio elementas arba pats gaminys gautas iš nenustatytos sudėties ir struktūros medžiagos, gavimo būdą, pateikiami duomenys apie tos medžiagos ir elemento ir (arba) gaminio eksploatacijos savybes.

69.5.4. Medžiagos aprašymo duomenys. Jeigu išradimas yra naujas individualus nustatytos struktūros junginys, aprašyme pateikiama jo struktūros formulė, patvirtinta žinomais šiuolaikiniais metodais, jo fizikinės ir cheminės konstantos ir aprašomas būdas, kuriuo šis naujas junginys buvo gautas pirmą kartą. Be to, nurodomi duomenys apie jo panaudojimą, o biologiškai aktyvios medžiagos – biologinio aktyvumo ir toksiškumo kiekybiniai rodikliai ir, kai reikia, specifinis veikimas ir kiti duomenys.

Jeigu išradimas yra vaistas tam tikroms žmonių ir gyvūnų ligoms gydyti, aprašyme pateikiami duomenys, įrodantys, kad šis vaistas skirtas tai ligai gydyti.

Jeigu naujas individualus junginys gautas naudojant mikroorganizmo kamieną arba augalų ir gyvūnų ląstelių kultūrą, pateikiami duomenys apie biosintezės procesą, kuriame dalyvavo šis kamienas, kamieno charakteristikos ir, prireikus – žinios apie jo deponavimą.

Jeigu išradimas yra individualių nenustatytos struktūros junginių, apibrėžtų bendra struktūrine formule, grupė, aprašyme įrodoma, kad grupė gali būti gauta pagal nurodytą bendrą gavimo schemą, taip pat pateikiami konkrečių junginių gavimo pavyzdžiai, o jeigu grupėje yra junginių su skirtingos cheminės prigimties radikalais, – bent po vieną tokio junginio pavyzdį. Gautiems junginiams pateikiamos jų struktūrinės formulės, patvirtintos žinomais šiuolaikiniais metodais, jų fizikinės ir cheminės konstantos, duomenys, įrodantys jų pritaikymo galimybes ir to pritaikymo patvirtinimas, panaudojant bent vieną šios grupės junginį.

Jeigu nauji junginiai yra biologiškai aktyvios medžiagos, pateikiami jų aktyvumo ir toksiškumo kiekybiniai duomenys ir, kai reikia, jų specifinis veikimas ir kiti rodikliai.

Jeigu išradimas yra tarpinis junginys, aprašyme taip pat parodoma galimybė iš jo gauti žinomą galutinį produktą arba galimybė gauti naują galutinį konkrečios paskirties arba biologiškai aktyvių savybių turintį produktą.

Jeigu išradimas yra kompozicija (mišinys, tirpalas, lydinys, stiklas ir kt.), aprašyme pateikiamuose pavyzdžiuose nurodomi ingredientai, įeinantys į kompozicijos sudėtį, jų charakteristikos ir kiekybinė sudėtis. Aprašomas kompozicijos gavimo būdas, o jeigu jos ingredientas yra nauja medžiaga, aprašomas jos gavimo būdas.

Pateikiamuose pavyzdžiuose kiekvieno ingrediento kiekis nurodomas tokia vienetine reikšme, kuri yra ribose, nurodytose išradimo apibrėžties intervale (išlaikant išradimo apibrėžtyje visų ingredientų kiekybinį santykį procentais (pagal masę arba tūrį), o visų ingredientų, nurodytų pavyzdyje, suma turi prilygti 100 proc.).

69.5.5. Mikroorganizmo kamieno, augalų ir gyvūnų ląstelių kultūros duomenys. Jeigu išradimas yra mikroorganizmo kamienas, aprašyme nurodomi nomenklatūriniai duomenys ir kamieno kilmė, kiekybiniai ir kokybiniai duomenys apie maitinimo terpių sudėtį (pasėtų ir fermentinių) bei kultivavimo sąlygas (temperatūrą, pH, santykinį deguonies masės pernešimą, apšvietimą ir kt.), taip pat fermentavimo laikas, biosintezės charakteristikos, galutiniai naudingi produktai, kamieno produktyvumas ir jo testavimo būdai; atskleidžiami galutinių produktų išskyrimo ir valymo būdai (naujų produktų producentų, pvz., antibiotikų, fermentų, monokloninių antikūnų ir kt.).

Jeigu išradimas yra mikroorganizmų ir augalų bei gyvūnų ląstelių konsorciumai, tai aprašyme nurodomi šie duomenys: komponentų sudėties patikrinimo būdas, išskyrimo (selekcijos) būdas, požymiai, pagal kuriuos vykdoma selekcija, konsorciumo stabilumas ilgai kultivuojant ir jo atsparumas užkrėtimui pašaliniais mikroorganizmais.

69.5.6. Naujo panaudojimo aprašymo duomenys. Jeigu išradimas yra įrenginio, būdo ar medžiagos naujas panaudojimas, aprašyme pateikiami duomenys, patvirtinantys galimybę realizuoti šią naują paskirtį.

 

XI SKIRSNIS. IŠRADIMO APIBRĖŽTIS

 

70. Išradimo apibrėžtis nustato patento suteikiamos teisinės apsaugos ribas.

71. Išradimo apibrėžtį gali sudaryti vienas ar daugiau apibrėžties punktų. Visi apibrėžties punktai turi būti tikslūs ir konkretūs. Visi apibrėžties punktai turi būti aiškūs ir visiškai remtis išradimo aprašymu bei apibūdinti išradimą sąvokomis, esančiomis jo aprašyme.

72. Vieno punkto išradimo apibrėžtis naudojama vienam išradimui apibūdinti esminių požymių visuma, kuri toliau neišplečiama ir netikslinama atskirais realizavimo arba panaudojimo atvejais.

73. Daugiapunktė išradimo apibrėžtis naudojama vienam išradimui apibūdinti, išplečiant ir (arba) patikslinant jo esminių požymių visumą atskirais realizavimo ir panaudojimo atvejais arba apibūdinant išradimų grupę.

74. Daugiapunktė išradimo apibrėžtis, apibūdinanti vieną išradimą, turi nepriklausomą ir po jo einantį (einančius) priklausomą (priklausomus) punktą (punktus).

75. Daugiapunktė išradimo apibrėžtis, apibūdinanti išradimų grupę, turi keletą nepriklausomų punktų, kurių kiekvienas apibūdina vieną išradimų grupės išradimą. Daugiapunktėje išradimo apibrėžtyje, apibūdinančioje išradimų grupę, gali būti tokie nepriklausomi punktai:

75.1. gaminio nepriklausomas apibrėžties punktas, šio gaminio gamybos būdo nepriklausomas punktas ir šio gaminio panaudojimo nepriklausomas punktas;

75.2. būdo nepriklausomas apibrėžties punktas ir įrenginio, skirto šiam būdui įvykdyti, nepriklausomas punktas;

75.3. gaminio nepriklausomas apibrėžties punktas, šio gaminio gamybos būdo nepriklausomas punktas ir įrenginio arba priemonės, skirtų šiam būdui įvykdyti, nepriklausomas punktas.

76. Išradimų grupės kiekvienas išradimas gali būti apibūdinamas ir šiam nepriklausomam punktui priklausomais punktais.

77. Išradimų grupės apibrėžtis sudaroma pagal šias taisykles:

77.1. atskirus išradimus apibūdinantys nepriklausomi punktai yra be nuorodų į kitus apibrėžties punktus;

77.2. priklausomi punktai turi būti grupuojami kartu su tuo nepriklausomu punktu, kuriam jie priklauso.

78. Išradimo apibrėžtyje gali būti keletas nepriklausomų vieno ir to paties išradimo objekto (įrenginio, būdo, medžiagos arba panaudojimo) punktų, jeigu išradimo objektas negali būti apibūdintas paprastu būdu vienu nepriklausomu punktu. Pavyzdžiui, išradimas yra grupė naujų cheminių junginių, kurie gaunami keliais būdais arba kai žinomai medžiagai surasta keletas medicininio panaudojimo būdų.

79. Daugiapunktėje išradimo apibrėžtyje, apibūdinančioje išradimų grupę, nepriklausomi punktai gali turėti nuorodų į kitus apibrėžties punktus, pavyzdžiui, „Produkto pagal 1 punktą gamybos būdas, ...“.

80. Išradimo apibrėžties punktas susideda iš bendrosios dalies, kuri turi išradimo objekto pavadinimą ir esminius požymius, sutampančius su artimiausio analogo požymiais, kurių visuma sudaro technikos lygio dalį, ir skiriamosios dalies, turinčios esminius požymius, kurie skiria išradimą nuo artimiausio analogo.

Sudarant apibrėžties punktą bendroji apibrėžties dalis gali būti atskiriama nuo skiriamosios apibrėžties dalies žodžių junginiais „b e s i s k i r i a n t i s (-i) tuo, kad ...“ arba „p a s i ž y m i n t i s (-i) tuo, kad ...“, arba „c h a r a k t e r i z u o j a m a s (-a) tuo, kad ...“.

81. Išradimo apibrėžtis sudaroma neišskiriant punkto į bendrąją ir skiriamąją dalis, kai ji apibūdina:

81.1. individualų junginį;

81.2. anksčiau žinomo įrenginio, būdo, medžiagos naują panaudojimą;

81.3. išradimą, neturintį analogų.

82. Apibrėžties punktai numeruojami arabiškais skaitmenimis, pradedant vienetu.

83. Apibrėžties punktuose negali būti nuorodų į išradimo aprašymą ir brėžinius, išskyrus tuos atvejus, kai tai būtina. Negali būti tokių nuorodų: „kaip aprašyta aprašymo ... dalyje“, „kaip parodyta brėžinių ... paveiksle“ ir pan. Leidžiama naudoti nuorodas biotechnologiniuose išradimuose, kai tai reikalinga objektui apibūdinti. Tokiais atvejais rekomenduojama nurodyti, kad cituojama apibrėžtyje aprašymo dalis ar brėžinys laikomi to apibrėžties punkto dalimi.

84. Jei paraiškoje yra brėžinių, apibrėžties punktuose gali būti arabiškais skaitmenimis nurodyti brėžiniuose pavaizduotų elementų žymėjimai, jei akivaizdu, kad tai palengvina suprasti išradimo apibrėžtį.

85. Nepriklausomas išradimo apibrėžties punktas turi esminių požymių visumą, kuri leidžia pasiekti techninį rezultatą visais atvejais, kuriais galioja prašomos teisinės apsaugos apimtis.

86. Į priklausomą išradimo apibrėžties punktą įtraukiami esminiai požymiai, apibūdinantys išradimą konkrečiais jo realizavimo arba panaudojimo atvejais.

87. Priklausomo apibrėžties punkto bendroji dalis turi išradimo paskirtį atskleidžiančią sutrumpintą nepriklausomo punkto išraišką ir nuorodą į nepriklausomą ir (arba) priklausomą (-us) punktą (-us), kuriam (-iems) skirtas priklausomas punktas.

Kai punktas priklauso nuo kelių apibrėžties punktų, jiems nurodyti naudojama alternatyva.

Jeigu konkretaus realizavimo ar panaudojimo atveju išradimui apibūdinti kartu su priklausomo punkto požymiais būtini tik nepriklausomo punkto požymiai, nurodoma priklausomo punkto priklausomybė tik nuo nepriklausomo punkto.

Jei tokiam apibūdinimui reikalingi vieno ar kelių priklausomų apibrėžties punktų požymiai, priklausomo punkto priklausomybė nuo nepriklausomo punkto nurodoma atitinkamuose priklausomuose punktuose. Priklausomas punktas pradedamas fraze, į kurią įeina nepriklausomo punkto visas ar sutrumpintas pavadinimas, paskui rašomas žodis „pagal“, už kurio skaitmeniu arba skaitmenimis arba jų intervalu nurodomas (-i) punktas (-ai), nuo kurio (-ių) šis punktas priklauso, ir už jo rašomas žodis „punktą“ arba „punktus“. Pavyzdžiui, „Rotorinis vidaus degimo variklis pagal 1 punktą“, „Variklis pagal 1 arba 2 punktą“, „Būdas pagal 1–7 punktus“ ir pan.

88. Už kiekvieną po 15-ojo einantį apibrėžties punktą (16, 17 apibrėžties punktą ir t. t.) mokamas papildomas mokestis (Patentų įstatymo 17 straipsnio 1 dalis).

Papildomas mokestis turi būti sumokėtas ir duomenys apie mokesčio sumokėjimą pagal šių taisyklių 131 punktą VPB turi būti pateikti per 16 mėnesių nuo paraiškos padavimo datos, arba, jeigu prašoma suteikti prioritetą, – nuo prioriteto datos. Jeigu patento paraišką prašoma paskelbti anksčiau, papildomas mokestis turi būti sumokėtas ir duomenys apie mokesčio sumokėjimą VPB turi būti pateikti likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams iki patento paraiškos paskelbimo datos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3R-44, 2014-09-25, paskelbta TAR 2014-09-25, i. k. 2014-12855

 

89. Išradimo apibrėžtis (arba kiekvienas daugiapunktės apibrėžties punktas) nusakomas vienu sakiniu.

90. Požymiai apibrėžtyje išdėstomi taip, kad juos būtų galima identifikuoti.

91. Jei galimos kelios požymio realizavimo formos, kurios kartu su kitais esminiais požymiais leidžia gauti vieną ir tą patį techninį rezultatą, požymį tikslinga išreikšti bendra sąvoka, apimančia šias realizavimo formas.

Jei tokios bendros sąvokos nėra arba ji apima ir tokias požymio realizavimo formas, kurios neleidžia gauti techninio rezultato, požymis gali būti išreikštas alternatyviomis sąvokomis, apibūdinančiomis įvairias požymio realizavimo formas.

92. Įrenginio požymiai išradimo apibrėžtyje nusakomi taip, kad įrenginys būtų statikos būklės. Apibūdinant įrenginio konstrukcinį elementą, leidžiama nurodyti jo galimybę judėti, atlikti nustatytas funkcijas ir kt.

93. Apibūdinant veiksmus ar operacijų seką kaip būdo požymius, vartojami tiesioginės nuosakos esamojo laiko trečiojo asmens veiksmažodžiai („reaguoja“, „prijungia“, „sumaišo“, „šaldo“ ir t. t.) arba neveikiamosios rūšies dalyviai („prijungiamas“, „sumaišomas“, „šaldomas“ ir t. t.).

94. Išradimo apibrėžtyje, apibūdinančioje bet kurios prigimties individualų junginį, įrašomas jo pavadinimas, nustatytos struktūros junginiui apibrėžtyje pateikiama jo struktūrinė formulė, taip pat:

94.1. mažamolekulių junginių ir antibiotikų: išskyrimo šaltinis (mikroorganizmo kamienas arba ląstelių kultūra), elementų sudėtis, molekulinė masė, medžiagos optinis aktyvumas, spektrinės analizės duomenys, spalva, medžiagos fizinis būvis, tirpumas ir spalvinės reakcijos;

94.2. gamtinių (natyvių) fermentų: išskyrimo šaltinis (mikroorganizmo kamienas arba ląstelių kultūra), substrato specifiškumas, molekulinė masė, optimalus pH, termo- ir pH-stabilumas, izoelektrinis taškas, Michaelio konstanta, fermento inhibitorius;

94.3. monokloninių antikūnų: gavimo šaltinis (mikroorganizmo kamienas arba ląstelių kultūra), imunoglobulino klasė (poklasė) ir lengvųjų grandinių tipas, specifiškumas, antigeno-taikinio charakteristika, surišimo konstanta, molekulinė masė, izoelektrinis taškas ir priklausomai nuo antigeno prigimties komplementas: surišantis arba neutralizuojantis, arba lizinis, arba agliutinuojantis, arba precipituojantis aktyvumas, arba citotoksiškumas (kiekybine išraiška);

94.4. apsauginių antigenų: kamienas – išskyrimo šaltinis, antigeno lokalizacija ir prigimtis kamieno struktūrose, išskyrimo būdas, biocheminė sudėtis (polisacharidinės kilmės antigenų – monosacharidų sudėtis, baltyminės kilmės antigenų – amino rūgščių sudėtis ir t. t.), molekulinė masė, izoelektrinis taškas ir (arba) izoelektrinis judrumas;

94.5. genų inžinerijos objektų (plazmidžių, vektorių, rekombinantinių molekulių ir rekombinantinių nukleino rūgščių, nukleino rūgščių fragmentų): kilmė (sudėtinės dalys), schema, nurodanti genetinius markerius ir reguliavimo sritį, konjugatyvumas (plazmidžių), vektoriaus imlumas, šeimininkų (vektorių) spektras, nukleino rūgšties svetimo fragmento (struktūrinio geno) nukleotidų seka ir koduojamos medžiagos pavadinimas (NR rekombinantinių molekulių ir NR fragmentų);

94.6. jeigu išradimo apibrėžtis apibūdina kompoziciją, kurios požymiai surišti su kiekybine ingredientų sudėtimi, jie išreiškiami bet kuriais vienareikšmiais vienetais, dažniausiai dviem reikšmėmis, apibrėžiančiomis minimalias ir maksimalias ingrediento ribas.

Galima vieno iš kompozicijos ingredientų kiekį nurodyti viena reikšme. Kitų ingredientų reikšmės nurodomos reikšmių intervalu to vienareikšmio ingrediento atžvilgiu (pvz., ingrediento sudėtis nurodoma kompozicijos pagrindinio ingrediento 100 masės dalių arba 1 litrui tirpalo).

Antibiotikų, fermentų, anatoksinų ir pan. kiekybinės reikšmės kompozicijoje gali būti nurodomos kitokiais vienetais negu ingredientų reikšmės kompozicijoje (pvz., tūkst. v.).

Jeigu išradimas yra kompozicija, kurios požymis yra naujo ingrediento įvedimas, apibrėžtyje prieš atitinkamą skiriamąjį požymį rašoma „papildomai įvedamas“ arba „turi naują ingredientą“.

Kompozicijoms, kurių paskirtis apibrėžiama tik nauja aktyvia medžiaga, o kiti komponentai yra tik neutralios medžiagos, įprastai naudojamos tokios paskirties kompozicijose, išradimo apibrėžtyje galima nurodyti tik aktyvią dalį ir jos kiekybinę reikšmę kompozicijos sudėtyje, kaip atitinkančią „efektyvų kiekį“;

94.7. jeigu išradimo požymis yra sudėtingos struktūros žinoma medžiaga, apibrėžtyje galima pavartoti jos specialų pavadinimą, būtinai nurodant jos funkciją ir (arba) savybes. Tokiu atveju išradimo aprašyme turi būti pateikta jos visa sudėtis ir, kai reikia, jos gavimo būdas.

95. Išradimo apibrėžtyje, apibūdinančioje visuomenei neprieinamą biologinę medžiagą, nurodoma įstaiga, kurioje ši medžiaga yra deponuota, ir registracijos numeris, suteiktas įstaigoje deponuotam objektui.

96. Išradimo apibrėžtyje, apibūdinančioje mikroorganizmo kamieną, augalų ar gyvūnų ląstelių kultūrą, nurodoma jų paskirtis ir mikroorganizmo, augalo ar gyvūno genties ir rūšinio epiteto lotyniški pavadinimai.

97. Išradimo apibrėžtis, apibūdinanti žinomo įrenginio, būdo, medžiagos naują panaudojimą, turi šią struktūrą:

(Nurodoma žinomo įrenginio, būdo, medžiagos pavadinimas arba charakteristika) panaudojimas (nurodoma nauja nurodyto įrenginio, būdo, medžiagos paskirtis).

 

XII SKIRSNIS. BRĖŽINIAI. REFERATAS

 

98. Brėžiniai pateikiami paduodant patento paraišką, jeigu jų reikia išradimo esmei paaiškinti.

Reikalavimai brėžiniams nurodyti šių taisyklių 167–181 punktuose.

99. Referate pateikiama techninė informacija apie išradimą.

Referate turi būti nurodytas išradimo pavadinimas.

100. Referate pateikiama aiški išradimo aprašymo, išradimo apibrėžties ir brėžinių santrauka. Referate nurodoma technikos sritis, kuriai priskiriamas išradimas. Referatas sudaromas taip, kad būtų galima suprasti techninę problemą, tos problemos sprendimo išradimu esmę ir išradimo panaudojimo pagrindinį variantą (pagrindinius variantus).

Referate neturi būti daugiau kaip 150 žodžių.

101. Jeigu reikia, į referatą gali būti įtraukta cheminė formulė, kuri tarp kitų patento paraiškos formulių geriausiai apibūdina išradimą.

102. Referate neturi būti nuorodų į išradimo vertę, pagyrimų ir jo komercinio panaudojimo nuorodų.

103. Jei patento paraiškoje yra brėžinių, referate paminėti brėžiniuose esantys techniniai požymiai nurodomi skliausteliuose atitinkamus elementus brėžiniuose žyminčiais arabiškais skaitmenimis.

104. Referato pabaigoje gali būti papildomų nuorodų, pvz., apibrėžties nepriklausomų ir priklausomų punktų skaičius, brėžinių paveikslų skaičius.

105. Rekomenduojama, kad pareiškėjas pateiktų referato vertimą į anglų kalbą.

 

XIII SKIRSNIS. PAREIŠKIMAS DĖL AUTORYSTĖS. TEISĘ PADUOTI PATENTO PARAIŠKĄ PATVIRTINANTIS DOKUMENTAS

 

106. Pareiškimas dėl autorystės (IP-2/2011 forma) pildomas tuo atveju, kai išradėjas yra pareiškėjas arba visi išradėjai yra pareiškėjai.

107. Teisę paduoti patento paraišką patvirtinantis dokumentas (IP-3/2011 forma) pildomas tuo atveju, kai pareiškėjas yra ne išradėjas (-ai) arba pareiškėjas yra vienas arba keli, bet ne visi išradėjai.

108. Formoje IP-2/2011 nurodoma pareiškėjo žyma (jei ji yra) ir (arba) paraiškos numeris (jei jis yra) ir išradimo pavadinimas.

Formoje IP-2/2011 pateikiamas visas išradėjų sąrašas, nurodant išradėjo (-ų) vardą (-us), pavardę (-es), adresą (-us). Išradėjai formoje turi pasirašyti. Jei yra daug išradėjų ir jų duomenys netelpa viename lape, kiti išradėjai nurodomi atskirame lape, pažymint tai atitinkamame langelyje. Nurodoma pasirašymo data.

109. Formoje IP-3/2011 nurodoma pareiškėjo žyma (jei ji yra) ir (arba) paraiškos numeris (jei jis yra) ir išradimo pavadinimas.

Formoje IP-3/2011 pateikiamas visas išradėjų sąrašas, kiekvienam išradėjui nurodant teisės paduoti patento paraišką perdavimo teisinį pagrindą, pažymint tai atitinkamame langelyje „pagal sutartį, pasirašytą (data)“, „kaip darbdavys į tarnybinį išradimą“, „kaip teisių paveldėtojas“. Perleidžiant teises pagal sutartį, nurodoma sutarties sudarymo data. Jeigu teisė paduoti paraišką pagal sutartį buvo perduota daugiau negu vieną kartą, atskirame lape nurodomi atitinkami duomenys apie visas teisės paduoti patento paraišką perdavimo sutartis, pažymint apie tai atitinkamame formos langelyje.

Formoje IP-3/2011 pateikiamas pareiškėjo pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė, parašas, pasirašymo data.

 

XIV SKIRSNIS. DOKUMENTAS APIE BIOLOGINĖS MEDŽIAGOS DEPONAVIMĄ

 

110. Dokumentas apie biologinės medžiagos deponavimą pateikiamas pagal šių taisyklių 65 punkto reikalavimus.

111. Biologinė medžiaga gali būti deponuota Lietuvos deponavimo įstaigoje arba deponavimo įstaigoje, turinčioje tarptautinės deponavimo tarnybos statusą pagal Budapešto sutarties dėl tarptautinio mikroorganizmų deponavimo pripažinimo patentavimo procedūros reikmėms 7 straipsnį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3R-29, 2017-05-08, paskelbta TAR 2017-05-09, i. k. 2017-07796

 

112. Deponavimo data turi būti ankstesnė už paraiškos padavimo datą arba, jei prašoma prioriteto, – už prioriteto datą.

113. Dokumente apie biologinės medžiagos deponavimą turi būti šie duomenys:

113.1. deponavimo įstaigos ir (arba) kolekcijos pavadinimas ir adresas;

113.2. depozitoriaus pavadinimas ir adresas;

113.3. deponuojamos biologinės medžiagos atpažinimo nuorodos – simbolis, registracijos numeris ar kt.;

113.4. biologinės medžiagos deponavimo data;

113.5. deponavimo įstaigai atstovaujančio asmens parašas pagal šių taisyklių 4.6 punkto reikalavimus.

114. Jei biologinė medžiaga yra deponuota ne pareiškėjo, VPB pristatomas dokumentas, kuriuo depozitorius patvirtina pareiškėjo teisę disponuoti deponuotu objektu patentavimo tikslais.

 

XV SKIRSNIS. ĮGALIOJIMAS ATSTOVUI

 

115. Pareiškėjo ar patento savininko atstovo teisės patvirtinamos įgaliojimu, kuris pateikiamas VPB.

116. Įgaliojimas gali būti išduotas vienai ar kelioms jame nurodytoms paraiškoms ar patentams, arba bendras įgaliojimas visoms esamoms ar būsimoms to paties asmens paraiškoms ar patentams.

117. Įgaliojimą atstovui gali išduoti pareiškėjas arba patento savininkas, perįgaliojimo atveju – pareiškėjo ar patento savininko atstovas. Atstovo teisė perįgalioti turi būti numatyta atstovui išduotame įgaliojime, kuris kartu su perįgaliojimu pateikiamas VPB. Perįgaliojimo formą apibrėžia pagrindinio įgaliojimo forma.

118. Pateikdamas paraišką arba atlikdamas kitus veiksmus, įgaliotas asmuo turi VPB pateikti įgaliojimo originalą arba jo kopiją, patvirtintą įgaliotojo ar įgaliotinio parašu, ir tiek kopijų, su kiek paraiškų ar patentų yra susijęs prašymas.

Gavęs įgaliojimo kopiją, VPB turi teisę raštu pareikalauti pateikti jo originalą, jeigu kyla pagrįstų abejonių dėl dokumento tikrumo.

Jeigu fizinis asmuo įgaliojimą sudarė informacinių technologijų priemonėmis ir davė jį įregistruodamas Įgaliojimų registre, apie įgaliojimą turi būti pateikiami jo duomenys – įgaliotinio asmens kodas ir įgaliojimo identifikavimo kodas. Šie duomenys pateikiami prašyme prie kitų atstovo duomenų. Šių duomenų pateikimas prilyginamas įgaliojimo originalo arba jo kopijos, patvirtintos įgaliotojo ar įgaliotinio parašu, pateikimui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3R-58, 2015-09-09, paskelbta TAR 2015-09-10, i. k. 2015-13698

 

119. Įgaliojime nurodomi šie duomenys:

119.1. įgaliotojo vardas, pavardė arba pavadinimas, fizinio asmens kodas arba juridinio asmens registracijos kodas, jeigu asmuo jį turi, adresas (buveinė);

119.2. įgaliotinio vardas, pavardė arba pavadinimas, fizinio asmens kodas (išskyrus atvejus, kai įgaliotinis yra patentinis patikėtinis) arba juridinio asmens registracijos kodas, jeigu asmuo jį turi, adresas (buveinė).

120. Įgaliojime turi būti nurodoma atstovui suteikiamų arba nesuteikiamų įgalinimų apimtis:

120.1. teisė atlikti visus su paraiškos padavimu ir patento išdavimu susijusius veiksmus;

120.2. teisė atlikti tam tikrus su paraiškos padavimu ir patento išdavimu susijusius veiksmus;

120.3. apibrėžiant konkrečius veiksmus, kuriuos atlikti teisė atstovui nesuteikiama.

121. Įgaliojimas atstovui atšaukti paraišką, atsisakyti patento, paduoti apeliaciją ir atstovauti VPB Apeliaciniame skyriuje, perįgalioti kitą asmenį turi būti atskirai aptarti įgaliojime.

122. Esant keliems pareiškėjams įgaliojimą atstovui gali išduoti kiekvienas pareiškėjas arba gali būti vienas kelių pareiškėjų išduotas įgaliojimas.

123. Užsienio valstybių fizinių ir juridinių asmenų išduotų įgaliojimų formą, turinį ir galiojimo terminą nustato valstybių, kuriose jie išduoti, teisės aktai.

124. Įgaliojime nurodomas galiojimo terminas pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) nustatytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3R-29, 2017-05-08, paskelbta TAR 2017-05-09, i. k. 2017-07796

 

125. Įgaliojimas turi būti pasirašytas ir jame nurodyta vieta ir data. Parašui taikomi šių taisyklių 4.6 punkto reikalavimai.

126. Įgaliotojas privalo pranešti VPB apie įgaliojimo panaikinimą, jeigu įgaliojimas išduotas atstovauti VPB.

127. Jeigu įgaliotojas yra paskyręs keletą atstovų, turinčių tuos pačius įgaliojimus atlikti su patento paraiška ar patento išdavimu susijusius veiksmus, VPB oficialiai susirašinėja su tuo atstovu, kuris yra nurodytas paraiškoje ar Lietuvos Respublikos patentų registre (toliau – patentų registras).

128. Įgaliojimas sudaromas paprasta rašytine forma.

129. Įgaliojimui pasibaigus Civilinio kodekso 2.147 straipsnyje numatytais pagrindais, atstovas netenka teisės atstovauti pareiškėjui ar patento savininkui.

 

XVI SKIRSNIS. MOKESČIAI

 

130. Mokestį už patento paraiškos padavimą pareiškėjas privalo sumokėti ir duomenis apie mokesčio sumokėjimą pateikti VPB per 1 mėnesį nuo patento paraiškos padavimo datos.

131. Duomenys apie mokesčių sumokėjimą pateikiami VPB prašyme ar dokumente nurodant mokesčio sumokėjimą patvirtinančius duomenis, arba pateikiant tai patvirtinančius dokumentus (jų kopijas).

Nurodant mokesčių sumokėjimą patvirtinančius duomenis, turi būti nurodyta mokesčio sumokėjimo data, pavedimo numeris, mokėtojo duomenys (vardas, pavardė ar pavadinimas).

Mokėjimo pavedime privalo būti nurodytas įmokos kodas, konkretus veiksmas, už kurį yra mokamas mokestis. Jeigu vienu pavedimu mokami mokesčiai už kelis veiksmus, jie visi turi būti išvardyti pavedime ir bendra pavedimo mokestinė suma turi atitikti atskirų mokesčių dydžių sumą.

Jeigu iš pavedimo turinio ir kitų aplinkybių (nėra pateiktas prašymas ar kiti dokumentai) VPB negali nustatyti, už kokius veiksmus yra sumokėtas mokestis, arba jeigu yra sumokėti per maži mokesčiai, nepripažįstama, kad mokestis sumokėtas tinkamai. VPB gali prašyti ištaisyti trūkumus, jeigu jie susiję su mokesčių paskirties ar dydžio paskirstymu, jeigu pavedime mokėta už kelis veiksmus.

Skirsnio pakeitimai:

Nr. 3R-44, 2014-09-25, paskelbta TAR 2014-09-25, i. k. 2014-12855

 

XVII SKIRSNIS. KITI REIKALAVIMAI PATENTO PARAIŠKOS DOKUMENTAMS

 

132. Patento paraiškos dokumentuose neturi būti:

132.1. posakių ir brėžinių, prieštaraujančių moralei;

132.2. posakių ir brėžinių, prieštaraujančių viešajai tvarkai;

132.3. posakių, įžeidžiančių kitų asmenų gaminius ir būdus, taip pat šių asmenų patentų paraiškų ir patentų privalumus ir tikrumą;

132.4. elementų, aiškiai netinkamų ir nereikalingų nagrinėjamam objektui.

 

III SKYRIUS. REIKALAVIMAI PATEIKIAMIEMS DOKUMENTAMS

 

I SKIRSNIS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI DOKUMENTAMS

 

133. Dokumentai VPB pateikiami valstybine kalba. Išradimo aprašymas ar brėžinys (brėžiniai) patento paraiškos padavimo datos suteikimo tikslais pagal Patentų įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 3 punktą gali būti pateikti bet kokia kalba.

134. Pateikęs dokumentus ne valstybine kalba, pareiškėjas, patento savininkas ar jo atstovas VPB prašymu per 3 mėnesius nuo dokumentų pateikimo dienos privalo pateikti jų vertimą į valstybinę kalbą.

135. VPB pateikiamų užsienyje išduotų dokumentų legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille) nereikia.

136. Patentų įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 2–8 punktuose nurodytų paraiškos dokumentų, pateiktų ne valstybine kalba, vertimas laikomas atitinkančiu originalo tekstą, kol neįrodyta priešingai.

137. Atskiri dokumentai gali būti pateikiami dviem kalbomis, kurių viena turi būti valstybinė kalba. Skirtingos kalbos gali būti nurodomos tame pačiame dokumente arba atskiruose dokumentuose.

138. Dokumentas pripažįstamas nepaduotu, jeigu pareiškėjas, patento savininkas ar jo atstovas per Patentų įstatyme ar šiose taisyklėse nustatytus terminus nepateikia dokumentų ar neištaiso jų trūkumų ir dėl to jie neatitinka nustatytų reikalavimų.

 

II SKIRSNIS. SUSIRAŠINĖJIMO ADRESAS

 

139. VPB susirašinėja su pareiškėjais arba patentų savininkais, arba jų atstovais adresu, kuris yra Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 

III SKIRSNIS. PATENTO PARAIŠKOS DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS

 

140. Prašymas išduoti patentą (IP-1/2011 forma) pateikiamas keturiais egzemplioriais, iš jų vienas grąžinamas pareiškėjui arba jo atstovui su VPB žyma, kurioje nurodyta patento paraiškos padavimo data ir jos numeris. Pareiškėjui grąžinamas prašymo išduoti patentą egzempliorius yra paraiškos priėmimo pažyma.

Išradimo aprašymas, išradimo apibrėžtis, brėžiniai, referatas pateikiami trimis egzemplioriais. Kiti dokumentai pateikiami vienu egzemplioriumi.

Šio punkto reikalavimai dėl pateikiamų egzempliorių skaičiaus netaikomi, jeigu patento paraiška paduodama elektroniniu būdu teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

141. Visi patento paraiškos dokumentai pateikiami tokie, kad būtų galima padaryti jų kopijas.

Patento paraiškos dokumentų lapai negali būti suglamžyti ar suplėšyti ir juose neturi būti perlenkimų.

142. Informacija dokumentų lapuose turi būti tik vienoje pusėje. Lapai turi būti vertikalūs, t. y. trumpesni lapo kraštai turi būti viršuje ir apačioje. Patento paraiškos dokumentams turi būti naudojamas elastingas, patvarus, baltas, lygus, neblizgantis ir ilgaamžis popierius. Patento paraiškos dokumentams naudojamas A4 (29,7 x 21 cm) formato popierius.

143. Kiekvienas patento paraiškos dokumentas turi būti pateiktas taip, kad jį būtų galima atskirti nuo kitų paraiškos dokumentų.

144. Kiekvienas patento paraiškos dokumentas (prašymas išduoti patentą, išradimo aprašymas, išradimo apibrėžtis, brėžiniai, referatas) pradedami kitame lape.

145. Visi patento paraiškos dokumentai turi būti susegti taip, kad juos peržiūrint būtų galima lengvai versti, atskirti ir vėl sujungti.

146. Patento paraiškos dokumentai turi būti susegti į atskirus paraiškos egzempliorius. Dokumentai, pateikiami vienu egzemplioriumi, prisegami prie pirmo patento paraiškos egzemplioriaus.

147. Prašymas išduoti patentą, išradimo aprašymas, išradimo apibrėžtis ir referatas turi būti išspausdinti. Grafiniai simboliai ir ženklai, cheminės ir matematinės formulės, jei reikia, gali būti įrašomi ranka arba nubraižomi.

148. Kiekvieno dokumento lapai turi būti sunumeruoti, jei dokumente yra daugiau negu vienas lapas. Numeriai rašomi arabiškais skaitmenimis viršutinės lapo dalies viduryje. Rekomenduojama brėžinių lapus numeruoti dviem skaitmenimis, atskirtais pasviruoju brūkšniu. Pirmasis skaitmuo būtų lapo eilės numeris, antrasis skaitmuo – bendras brėžinių lapų skaičius (pvz., 1/3, 2/3, 3/3).

149. Patento paraiškos dokumentų lapuose, išskyrus brėžinius, turi būti minimalios paraštės: viršuje – 2 cm, kairėje pusėje – 2,5 cm, dešinėje pusėje – 2 cm, apačioje – 2 cm.

Rekomenduojamas maksimalus paraščių dydis: viršuje – 4 cm, kairėje pusėje – 4 cm, dešinėje pusėje – 3 cm, apačioje – 3 cm.

150. Pateikiant patento paraišką paraštėse negali būti jokių įrašų, žymėjimų.

151. Visi tekstai spausdinami šriftu, kurio didžiųjų raidžių aukštis ne mažesnis kaip 0,21 cm (ne mažesnis kaip 12 taškų, rekomenduojamas dydis – 14 taškų). Tekstas turi būti nenuplaunamas, tamsios spalvos. Tarpai tarp eilučių turi būti 1,5 intervalo.

152. Patento paraiškos dokumentuose negali būti taisymų, užrašų ar intarpų. Turi būti vengiama trynimų, išskyrus atvejus, kai tekstas pakankamai ryškus ir neblogina reprodukcijos kokybės.

153. Jeigu paraiška VPB pateikiama tiesiogiai arba paštu, išradimo apibrėžtį ir aprašymą rekomenduojama pateikti ir kompiuterinėje laikmenoje.

154. Prašyme išduoti patentą, išradimo aprašyme, išradimo apibrėžtyje ir referate negalima pateikti brėžinių.

155. Išradimo aprašyme, išradimo apibrėžtyje ir referate gali būti pateiktos cheminės ir matematinės formulės. Jei išradimo aprašyme atskleista viena ar daugiau nukleotidų ir (arba) aminorūgščių sekų, jų narių (nukleotidų ir aminorūgščių) žymėjimas turi atitikti galiojančio Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (toliau – PINO) standarto ST.25 reikalavimus. Jeigu paraiška VPB pateikiama tiesiogiai arba paštu, rekomenduojama, kad nukleotidų ir aminorūgščių sekos būtų pateiktos kompiuterinėje laikmenoje.

156. Matematinėse formulėse raidiniai žymėjimai iššifruojami. Formulės paaiškinimai rašomi stulpeliu, juos nurodant raidinio žymėjimo panaudojimo formulėje tvarka. Matematiniai žymėjimai „>“, „<“, „=“ ir kt. naudojami tik matematinėse formulėse, o tekste rašomi žodžiai: „daugiau“, „mažiau“ ir kt. Nurodant teigiamų dydžių intervalus leidžiama naudoti ženklą „-„ (nuo – iki). Kitais atvejais reikia rašyti žodžius „nuo“, „iki“.

157. Procentus žymintis ženklas „%“ rašomas po skaitmens. Kai skaitmenų yra keletas, ženklas „%“ rašomas prieš jų išvardijimą, atskiriant dvitaškiu.

158. Matematinėse formulėse perkelti galima tik ženklo vietoje.

159. Išradimo aprašyme ir referate gali būti pateiktos lentelės. Išradimo apibrėžtyje lentelės gali būti tik tuo atveju, kai jos reikalingos.

160. Lentelės ir cheminės bei matematinės formulės gali būti išdėstytos išilgai lapo, kai jų negalima išdėstyti vertikaliai. Tokiu atveju lentelių ir formulių viršus turi būti kairėje lapo pusėje.

161. Išradimo aprašyme ir referate gali būti vartojami standartizuoti terminai ir sutrumpinimai, o jeigu jų nėra, – bendrai priimti mokslinėje ir techninėje literatūroje terminai. Naudojant terminus ir žymėjimus, kurie nėra plačiai vartojami literatūroje, jų reikšmė paaiškinama tekste, pavartojant pirmą kartą.

162. Visi sąlyginiai žymėjimai turi būti iššifruojami.

163. Išradimo aprašyme ir išradimo apibrėžtyje laikomasi vienodos terminologijos, t. y. išradimo aprašyme ir išradimo apibrėžtyje tie patys požymiai vadinami vienodai. Vienoda terminologija taikoma ir fizikinių vienetų dydžiams, taip pat naudojamiems sąlyginiams žymėjimams.

164. Fizikiniai dydžiai pateikiami Tarptautinės vienetų sistemos vienetais.

165. Informacijos šaltinių bibliografiniai duomenys pateikiami tokie, kad informacinį šaltinį būtų galima surasti.

166. Lotyniški pavadinimai tekste rašomi išskirtiniu šriftu arba pabraukiami.

167. Brėžiniais laikomi patys brėžiniai, schemos, grafikai, epiūros, oscilogramos, piešiniai, fotografijos, lentelės, diagramos ir kt.

Piešiniai gali būti pateikti tik tuo atveju, jei negalima išradimo aprašymo iliustruoti brėžiniais ir schemomis. Fotografijos pateikiamos tik kaip papildoma medžiaga prie brėžinių.

168. Brėžinių vaizdai atliekami juodomis neištrinamomis lygiomis linijomis ir štrichais be retušavimo ar spalvinimo.

169. Pjūviai, kirtimai brėžiniuose pavaizduojami pasvirusiu brūkšniavimu, kuris neturi trukdyti matyti pagrindinių linijų ir nuorodų.

170. Brėžinių vaizdų užimamas plotas negali būti didesnis kaip 26,2 x 17 cm. Šis plotas neturi būti įrėmintas. Brėžinių minimalūs laukeliai yra: viršuje – 2,5 cm, kairėje pusėje – 2,5 cm, dešinėje pusėje – 1,5 cm, apačioje – 1 cm.

171. Vaizdų mastelis ir ryškumas turi būti toks, kad reprodukuojant, sumažinus linijinius matmenis 2/3, aiškiai būtų matomos visos vaizdo detalės.

172. Skaitmenys ir raidės brėžiniuose neturi būti skliaustuose ar kabutėse. Skaitmenys ir raidžių aukštis negali būti mažesnis kaip 0,32 cm (14 taškų).

173. Jei brėžiniuose pažymėtos raidės, vartojamos lotyniško alfabeto raidės, išskyrus atvejus, kai pagal aplinkybes įprastai vartojamos graikiško alfabeto raidės.

174. Visos linijos brėžiniuose turi būti nubrėžtos braižymo įrankiais arba įrenginiais. Viename lape gali būti keli paveikslai. Jeigu atskiruose lapuose nubraižyti paveikslai turi sudaryti vieną paveikslą, jie turi būti nubraižyti taip, kad sudedant atskirus lapus jų paveikslai nedengtų vienas kito. Pagal galimybę paveikslai išdėstomi vertikaliai viename ar keliuose lapuose. Kiekvienas paveikslas turi būti aiškiai atskirtas nuo kito paveikslo.

Jei paveikslai išdėstyti horizontaliai, viršutinė paveikslų dalis turi būti kairėje lapo pusėje.

175. Brėžiniuose neturi būti jokio teksto, išskyrus trumpas būtinas nuorodas, pvz.: „vanduo“, „garas“, ‚atidaryta“, „uždaryta“, „pjūvis pagal A-A“.

176. Brėžiniuose pirmenybė teikiama statmenosioms projekcijoms, jų įvairiems vaizdams, pjūviams ir kirtimams. Leidžiama taip pat naudoti aksonometrines projekcijas.

177. Kiekvienas bet kurio paveikslo elementas turi būti pavaizduotas proporcingai kitiems elementams, išskyrus atvejus, kai, siekiant aiškiau pavaizduoti paveikslą, reikalinga kita proporcija.

178. Paveikslai eilės tvarka numeruojami arabiškais skaitmenimis. Jei aprašymas paaiškinamas vienu paveikslu, jis nenumeruojamas. Grafinių vaizdų elementai nurodomi arabiškais skaitmenimis pagal išradimo aprašymą.

Tie patys elementai keliuose paveiksluose nurodomi tais pačiais skaitmenimis.

179. Nuorodų, kurių nėra išradimo aprašyme, negali būti brėžiniuose, ir atvirkščiai.

180. Kai pateikiama schema, naudojami tik standartizuoti sąlyginiai grafiniai žymėjimai.

Leidžiama vienos rūšies schemoje pavaizduoti atskirus kitos rūšies schemos elementus, pvz., elektrinėje schemoje kinematinės ar hidraulinės schemos elementus.

Jeigu schemos elementai pavaizduoti stačiakampiais, be skaitmeninio žymėjimo leidžiama stačiakampyje įrašyti elemento pavadinimą. Kai pavadinimas netelpa stačiakampyje, jis gali būti užrašytas virš nuvestos linijos.

181. Pateikiant nuotraukas, jų formatas negali viršyti patento paraiškos dokumentų lapų matmenų.

 

IV SKYRIUS. FORMALI EKSPERTIZĖ. PATENTO PARAIŠKOS PADAVIMO DATOS SUTEIKIMAS. PARAIŠKOS EKSPERTIZĖ

 

I SKIRSNIS. PATENTO PARAIŠKOS PADAVIMO DATOS SUTEIKIMAS

 

182. Gautai tiesiogiai arba paštu, arba teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka elektroniniu būdu patento paraiškai suteikiama gavimo data ir paraiškos numeris. Prašyme įrašoma paraiškos gavimo data (metai, mėnuo, diena) ir paraiškos numeris.

Jeigu paraiška siunčiama paštu, paraiškos gavimo data laikoma paraiškos gavimo VPB data.

183. Gautai paraiškai VPB Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriuje atliekama formali ekspertizė, kurios metu patikrinama, ar yra sąlygos suteikti paraiškos padavimo datą pagal Patentų statymo 13 straipsnio 2 dalį.

184. VPB Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyrius pagal Patentų įstatymo 13 straipsnio 2 dalį patento paraiškai suteikia padavimo datą tą dieną, kai VPB gavo:

184.1. prašymą išduoti patentą (IP-1/2011 forma) arba dokumentą valstybine kalba, kuriame yra nuoroda, kad pateiktus dokumentus reikia laikyti patento paraiška (iš dokumento turinio akivaizdu, kad juo prašoma išduoti patentą, laisvos formos dokumentas įvardijamas kaip patento paraiška ir pan.);

184.2. duomenis ar dokumentus (lotyniškais rašmenimis), kurie leidžia nustatyti pareiškėjo tapatybę ir su juo susisiekti. Jeigu pareiškėjo adresas nėra Lietuvos Respublikos teritorijoje, turi būti nurodytas susirašinėjimo adresas Lietuvoje, kuriuo VPB susirašinės su pareiškėju;

184.3. išradimo aprašymą, nors ir neatitinkantį šių taisyklių II skyriaus X skirsnio reikalavimų (išradimo aprašymas pateiktas ne valstybine kalba, yra neišsamus ir pan.), arba brėžinį (brėžinius), arba atitinkamą nuorodą į ankstesnę patento paraišką, kurios patvirtinta ir, jeigu reikalinga, išversta kopija VPB turi būti pateikta ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo visų šiame punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos.

185. Jeigu pateikiama nuoroda į ankstesnę patento paraišką (šių taisyklių 184.3 punktas), joje turi būti nurodyta, kad išradimo aprašymas arba brėžiniai paraiškos padavimo suteikimo tikslams paraiškoje pakeičiami nuoroda į ankstesnę patento paraišką, šios paraiškos padavimo data, numeris ir patentų tarnyba, kuriai buvo paduota paraiška. Nuoroda pateikiama lotyniškais rašmenimis.

186. Jeigu šių taisyklių 184 punkte nurodyti dokumentai ar duomenys nepateikiami arba jie neatitinka nurodytų reikalavimų, VPB nurodo pareiškėjui ištaisyti šiuos trūkumus per 3 mėnesius nuo VPB pranešimo išsiuntimo datos; jeigu turi būti pateikiama patvirtinta kopija ar jos vertimas pagal šių taisyklių 184.3 punktą – per terminą, nurodytą šių taisyklių 184.3 punkte.

Nustatytais terminais ištaisius VPB pranešime nurodytus trūkumus, patento paraiškos padavimo data laikoma diena, kurią VPB gavo šių taisyklių reikalavimus atitinkančius visus šių taisyklių 184 punkte nurodytus dokumentus ar duomenis.

187. Jeigu pareiškėjas pagal šių taisyklių 184 punktą nepateikė išradimo aprašymo dalies arba brėžinio (brėžinių), į kuriuos patento paraiškoje daroma nuoroda, VPB nurodo pareiškėjui ištaisyti šiuos trūkumus per 3 mėnesius nuo VPB pranešimo išsiuntimo dienos.

Pareiškėjas per šį terminą pasirinktinai arba pateikia trūkstamą aprašymo dalį arba brėžinį (brėžinius), arba nuorodą į ankstesnę paraišką pagal šių taisyklių 184.3 punktą.

Ištaisius trūkumus nustatytais terminais, paraiškos padavimo data laikoma ta diena, kada VPB gavo trūkstamą išradimo aprašymo dalį arba brėžinį (brėžinius), arba atitinkamas nuorodas, arba visus dokumentus ar duomenis pagal šių taisyklių 184 punktą, atsižvelgiant į tai, kuri iš šių datų yra vėlesnė.

188. Jeigu trūkstamos aprašymo dalys ar brėžinys (brėžiniai) yra pateikti pagal šių taisyklių 187 punktą ir pateikiant paraišką buvo pateiktas prašymas suteikti prioritetą, paraiškos padavimo data laikoma pagal šių taisyklių 184 punktą suteikta data, jeigu pareiškėjas per šių taisyklių 187 punkto pirmojoje pastraipoje nustatytą terminą kartu su trūkstama išradimo aprašymo dalimi ar brėžiniu (brėžiniais) pateikia:

188.1. prašymą suteikti paraiškos padavimo datą pagal šių taisyklių 184 punktą;

188.2. patvirtintą anksčiau paduotos patento paraiškos kopiją ir, jeigu reikalinga, jos vertimą į valstybinę kalbą;

188.3. nuorodą į anksčiau paduotos patento paraiškos ar jos vertimo dalį, kurioje yra trūkstama išradimo aprašymo dalis ar brėžiniai (brėžinys).

189. Jeigu trūkstama išradimo aprašymo dalis ar brėžinys (brėžiniai) nepateikiami nustatytais terminais, atitinkama išradimo aprašymo dalis arba brėžinys (brėžiniai) nelaikomi patento paraiškos dalimi.

190. Pareiškėjas turi teisę per terminą, skirtą pateikti trūkstamai išradimo aprašymo daliai arba brėžiniui (brėžiniams) (šių taisyklių 187 punkto pirmoji pastraipa), atšaukti pateiktą trūkstamą išradimo aprašymo dalį arba brėžinį (brėžinius). Šiuo atveju paraiškos padavimo data laikoma diena, kurią gauti visi šių taisyklių 184 punkte nurodyti dokumentai ar duomenys.

191. Šių taisyklių 184.3 punkte bei 188.2 punkte nurodytos ankstesnės paraiškos patvirtinimui ir vertimui taikomi reikalavimai, nurodyti šių taisyklių 40 ir 41 punktuose.

192. Pateiktų dokumentų formali ekspertizė, kurios metu nustatoma, ar gali būti suteikta paraiškos padavimo data, atliekama per 5 darbo dienas nuo patento paraiškos gavimo VPB datos.

193. Suteikus patento paraiškos padavimo datą, paštu arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka elektroniniu būdu VPB išsiunčia pareiškėjui arba jo atstovui paraiškos priėmimo pažymą (IP-1/2011 formos ketvirtą egzempliorių), kurioje nurodoma paraiškos padavimo data ir numeris.

194. Paraiškos padavimo datos nesuteikus, patento paraiška grąžinama pareiškėjui arba jo atstovui kartu su pranešimu, nurodant grąžinimo motyvus. VPB tokia patento paraiška laikoma nepaduota. VPB lieka vienas patento paraiškos egzempliorius.

 

II SKIRSNIS. PATENTO PARAIŠKOS EKSPERTIZĖ

 

195. VPB Išradimų skyriuje atliekama paraiškos ekspertizė, kurios metu nustatoma, ar pareiškėjas laikosi Patentų įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje, 5 straipsnio 1 dalyje, 15, 16, 17, 21 ir 31 straipsniuose nustatytų reikalavimų.

196. Atliekant patento paraiškos ekspertizę tikrinamas patento paraiškos komplektiškumas ir nustatoma, ar patento paraiškoje yra šie dokumentai ar duomenys:

196.1. prašymas išduoti patentą (IP-1/2011 forma);

196.2. išradimo aprašymas;

196.3. vieno ar daugiau punktų išradimo apibrėžtis;

196.4. brėžiniai, jeigu jų reikia išradimo esmei paaiškinti ir jeigu jie nurodyti išradimo aprašyme;

196.5. referatas;

196.6. dokumentas apie teisę paduoti paraišką (jei ją paduoda ne išradėjas) ir pareiškimas dėl išradimo autorystės;

196.7. dokumentas, patvirtinantis biologinės medžiagos deponavimą (jei reikia);

196.8. paprastos rašytinės formos įgaliojimas (jei reikia).

197. Mokestis už paraiškos padavimą sumokamas per šių taisyklių 130 punkte nurodytą terminą. Duomenys apie mokesčio sumokėjimą pateikiami pagal šių taisyklių 131 punkto reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3R-44, 2014-09-25, paskelbta TAR 2014-09-25, i. k. 2014-12855

 

198. Atlikdamas ekspertizę pagal Patentų įstatymo 4 straipsnio 2 dalies, 5 straipsnio 1 dalies reikalavimus ekspertas patikrina, ar patento paraiškos objektas gali būti laikomas išradimu (Patentų įstatymo 4 straipsnio 2 dalis) ir ar jam gali būti išduotas patentas (Patentų įstatymo 5 straipsnio 1–2 dalys).

199. Atliekant ekspertizę pagal Patentų įstatymo 15 straipsnį patikrinama, ar patento paraiškos dokumentai ir duomenys atitinka:

199.1. prašymas išduoti patentą – šių taisyklių II skyriaus IX skirsnio ir 140 punkto pirmosios pastraipos reikalavimus;

199.2. išradimo aprašymo, išradimo apibrėžties, brėžinių egzempliorių patento paraiškoje kiekis – šių taisyklių 140 punkto antrosios pastraipos reikalavimus;

199.3. referatas – šių taisyklių 99–105 punktų, 140 punkto antrosios pastraipos reikalavimus;

199.4. teisę paduoti patento paraišką patvirtinantis dokumentas (jei ją paduoda ne išradėjas) ir pareiškimas dėl autorystės – šių taisyklių II skyriaus XIII skirsnio reikalavimus;

199.5. dokumentas apie biologinės medžiagos deponavimą – šių taisyklių II skyriaus XIV skirsnio reikalavimus;

199.6. įgaliojimas atstovui – šių taisyklių II skyriaus XV skirsnio reikalavimus.

200. Išradimo aprašymo ekspertizės metu patikrinama, ar išradimo aprašymas atitinka šių taisyklių II skyriaus X skirsnio reikalavimus. Patikrinama, ar išradimo aprašyme yra brėžinių paveikslų aprašymas ir ar jame aprašytų paveikslų kiekis atitinka brėžiniuose pateiktų paveikslų kiekį.

201. Jeigu išradimo aprašymas paaiškinamas brėžiniais, kartu su išradimo aprašymo ekspertize atliekama brėžinių ekspertizė pagal šių taisyklių 98, 167–181 punktų reikalavimus.

202. Atliekant išradimo apibrėžties ekspertizę patikrinama, ar visi apibrėžties punktai tikslūs ir konkretūs ir ar jie atitinka šių taisyklių II skyriaus XI skirsnio reikalavimus.

Jeigu išradimo apibrėžtyje yra daugiau negu 15 punktų, patikrinama, ar šių taisyklių 88 punkto antrojoje pastraipoje nustatytu terminu sumokėtas papildomas mokestis už kiekvieną po 15-ojo punkto einantį apibrėžties punktą (16, 17 apibrėžties punktą ir t. t.).

203. Ekspertizė pagal Patentų įstatymo 21 straipsnio reikalavimus atliekama tuo atveju, kai patento paraiškoje prašoma suteikti prioritetą pagal Patentų įstatymo 21 straipsnio 1 dalį.

204. Atlikdamas ekspertizę pagal Patentų įstatymo 21 straipsnį, ekspertas patikrina, ar konvencinė paraiška paduota per 12 mėnesių nuo anksčiau paduotos paraiškos padavimo datos. Patento paraiškos padavimo data į šį terminą neįeina. Jei paskutinė termino diena yra ne darbo diena, termino pasibaigimo diena laikoma po jos einanti darbo diena.

205. Jeigu paraiškoje prašoma suteikti prioritetą ir prie paraiškos nėra pridėta anksčiau paduotos paraiškos ar anksčiau paduotų paraiškų patvirtintos kopijos, VPB išsiunčia pranešimą pareiškėjui dėl anksčiau paduotos ar anksčiau paduotų paraiškų pateikimo šių taisyklių 40 punkte nustatytais terminais.

Anksčiau paduotos paraiškos vertimas, prireikus, pateikiamas šių taisyklių 41 punkte nustatyta tvarka ir terminais.

Gavęs anksčiau paduotos paraiškos kopiją, ekspertas patikrina, ar anksčiau paduotos paraiškos ir konvencinės paraiškos pareiškėjai sutampa.

Ekspertas patikrina, ar paduotos konvencinės paraiškos išradimo objektas atitinka anksčiau paduotos paraiškos išradimo objektą.

Anksčiau paduota paraiška gali būti patento paraiška dėl išradimo arba naudingojo modelio, jeigu tokių objektų apsauga yra toje valstybėje, kurioje paduota ankstesnė paraiška.

206. Pareiškėjas gali prašyti suteikti daugiau negu vieną prioritetą pagal anksčiau paduotas paraiškas toje pačioje ar skirtingose valstybėse.

207. Jei konvencinėje paraiškoje yra vienas ar keli požymiai, nepaminėti anksčiau paduotoje paraiškoje ar paduotose paraiškose, kai pretenduojama į kelis prioritetus, prioritetas pripažįstamas ar prioritetai pripažįstami, jei nepažeidžiama išradimo vienumo sąlyga.

208. Jei konvencinės ir anksčiau paduotos patento paraiškos pareiškėjai nesutampa, ekspertas pareikalauja pateikti dokumentą, patvirtinantį konvencinės paraiškos pareiškėjo teisę į prioritetą, pasirašytą anksčiau paduotos patento paraiškos pareiškėjo. Toks dokumentas turi būti pateiktas per 16 mėnesių nuo prioriteto datos.

209. Jei dokumentas, patvirtinantis pareiškėjo teisę į prioritetą, nepateiktas arba jei nesutampa konvencinės paraiškos ir anksčiau paduotos paraiškų išradimo objektai, arba nebuvo pateikta patvirtinta anksčiau paduotos paraiškos kopija ir jos vertimas, laikoma, kad prašymas suteikti prioritetą nebuvo paduotas.

 

III SKIRSNIS. IŠRADIMŲ KLASIFIKAVIMAS

 

210. Patentų paraiškų klasifikacijai naudojama galiojanti Tarptautinė patentų klasifikacija pagal 1971 m. kovo 24 d. Strasbūro susitarimą dėl tarptautinės patentų klasifikacijos.

211. Pirmasis klasifikavimo etapas atliekamas ekspertizės pradžioje pagal išradimo pavadinimą ir nepriklausomus išradimo apibrėžties punktus.

212. Antrasis klasifikavimo etapas atliekamas ekspertizės pabaigoje pagal išradimo apibrėžtyje pateiktą išradimo charakteristiką, panaudojant išradimo aprašymą ir prioritetines paraiškas, jei nagrinėjama konvencinė paraiška.

213. Kai yra keli tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai, pirmas nurodomas indeksas, atitinkantis išradimo pavadinimą.

 

IV SKIRSNIS. PARAIŠKOS TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

 

214. Jeigu atliekant ekspertizę paaiškėja, kad paraiška neatitinka Patentų įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje išvardytų Patentų įstatymo straipsnių reikalavimų, VPB per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos trūkumų priėmimo išsiunčia pareiškėjui arba jo atstovui pranešimą, kuriame nurodo reikiamus pašalinti trūkumus per 3 mėnesius nuo VPB pranešimo išsiuntimo datos, išskyrus šiose taisyklėse nustatytus atvejus, kada trūkumus galima pašalinti per ilgesnį terminą.

215. Jeigu paraiškoje su prašymu suteikti prioritetą trūksta išradimo aprašymo, išradimo apibrėžties, brėžinių ar jų dalies, pareiškėjas per trūkumams šalinti nustatytą terminą pasirinktinai arba pateikia trūkstamas paraiškos dalis, arba pateikia pareiškimą pagal Patentų įstatymo 21 straipsnio 3 dalį, kuriame nurodo, kad aprašymas arba brėžiniai arba jų dalys, kurių trūksta paraiškoje, bet kurios yra anksčiau paduotoje paraiškoje, turi būti laikomos esančiomis paduotoje paraiškoje.

Paraiška privalo būti sukomplektuota nuorodas pakeičiant atitinkamomis paraiškos dalimis per 16 mėnesių nuo prioriteto datos.

216. Jeigu pareiškėjas šių taisyklių 214–215 punktuose nurodytų reikalavimų neįvykdo per nustatytą terminą, paraiška laikoma atšaukta. Apie tai pareiškėjas informuojamas išsiunčiant sprendimą per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

217. Dokumentų vertimas į valstybinę kalbą pateikiamas šių taisyklių 134 punkto nustatyta tvarka.

 

V SKIRSNIS. PARAIŠKOS NAGRINĖJIMO TĘSIMAS

 

218. Prašymas dėl paraiškos nagrinėjimo tęsimo pagal Patentų įstatymo 32 straipsnį pateikiamas VPB laisva forma.

219. Kartu su prašymu pateikiami dokumentai, įrodantys veiksmo, dėl kurio prašoma tęsti paraiškos nagrinėjimą, atlikimą, ir duomenys apie mokesčio už termino pratęsimą sumokėjimą pagal šių taisyklių 131 punktą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3R-44, 2014-09-25, paskelbta TAR 2014-09-25, i. k. 2014-12855

 

220. Mokestis sumokamas už kiekvieną praleistą terminą.

221. VPB priima sprendimą tęsti paraiškos nagrinėjimą, jeigu pateikti visi šių taisyklių 218–219 punktuose nurodyti ir šių punktų reikalavimus atitinkantys dokumentai.

 

VI SKIRSNIS. PATENTO PARAIŠKOS TAISYMAS. PATENTO PAKEITIMAI

 

222. Pareiškėjas turi teisę taisyti patento paraišką visą jos nagrinėjimo VPB laiką, tačiau ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki patento paraiškos paskelbimo datos.

223. Patento paraiškos taisymai neturi keisti išradimo esmės ir išplėsti išradimo ribų.

224. Patento savininkas, norėdamas susiaurinti patento suteikiamą teisinę apsaugą, sumokėjęs nustatytą mokestį turi teisę reikalauti, kad VPB padarytų patento pakeitimus (Patentų įstatymo 31 straipsnis).

225. Ištaisyti patento paraiškos ar patento išradimo aprašymas, išradimo apibrėžtis arba brėžiniai VPB pateikiami trimis egzemplioriais, išskyrus atvejus, kai šie dokumentai yra pateikiami elektroniniu būdu teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

 

VII SKIRSNIS. PAKEITIMAI PATENTO PARAIŠKOJE IR PATENTŲ REGISTRE

 

226. Pareiškėjas, patento savininkas ar jų atstovas privalo pranešti VPB, kad:

226.1. pasikeitė pareiškėjo ar patento savininko pavadinimas arba vardas, pavardė, arba buveinės ar gyvenamosios vietos adresas;

226.2. pasikeitė pareiškėjo ar patento savininko atstovas arba jo gyvenamosios vietos adresas (buveinė), įskaitant susirašinėjimui skirtą adresą;

226.3. visiškai arba iš dalies pasikeitė pareiškėjas arba patento savininkas;

226.4. reikia ištaisyti technines klaidas (akivaizdžias rašybos arba spausdinimo klaidas).

227. Pareiškėjas, patento savininkas ar jų atstovai, prašydami įrašyti pakeitimą paraiškoje ar Patentų registre, turi sumokėti nustatytą mokestį ir pateikti šiuos dokumentus ar duomenis:

227.1. prašymą įrašyti pakeitimą paraiškoje ar patentų registre (IP-11/2011 forma) arba prašymą ištaisyti klaidą (IP-12/2011 forma);

227.2. prašymą pagrindžiančius dokumentus;

227.3. mokesčio sumokėjimą patvirtinantį dokumentą pagal šių taisyklių 3 punkto antrąją pastraipą;

227.4. įgaliojimą atstovui (jei reikia) pagal šių taisyklių II skyriaus XV skirsnio reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3R-44, 2014-09-25, paskelbta TAR 2014-09-25, i. k. 2014-12855

 

228. Jeigu pareiškėjas arba patento savininkas pagal šių taisyklių 226.3 punktą pasikeitė dėl juridinio asmens reorganizavimo, prie prašymo pridedamas kompetentingos institucijos išduotas reorganizavimą patvirtinantis dokumentas (pvz., išrašas iš Juridinių asmenų registro).

Jeigu pareiškėjas arba patento savininkas pasikeitė ne dėl juridinio asmens reorganizavimo, prie prašymo pridedamas kompetentingos institucijos išduotas pareiškėjo ar patento savininko pasikeitimą patvirtinantis dokumentas (pvz., teismo sprendimas, paveldėjimo liudijimas).

229. Jeigu pareiškėjas ar patento savininkas pasikeitė dėl teisių perdavimo, pakeitimas atliekamas pagal šių taisyklių VI skyriaus I skirsnio reikalavimus.

230. Jeigu paduodamas prašymas įrašyti pareiškėjo arba patento savininko atstovo pasikeitimą, kartu su prašymu pateikiamas naujas įgaliojimas atstovui ir tiek įgaliojimo kopijų, su kiek paraiškų ir (arba) patentų susijęs paduotas prašymas.

231. Prašyme turi būti nurodytas paraiškos arba patento, kuriuose prašoma padaryti pakeitimus, numeris, prašymą padavusio asmens (pareiškėjo, patento savininko ir jų atstovų) duomenys, taip pat duomenys, kuriuos reikia pakeisti ir kurie turi būti įrašyti.

232. Prašymas pateikiamas dviem egzemplioriais, vienas iš jų grąžinamas pareiškėjui su VPB žyma, kurioje nurodyta prašymo gavimo data ir sprendimas dėl pakeitimų įrašymo.

Kiti prašymo dokumentai, nurodyti šių taisyklių 227 punkte, pateikiami vienu egzemplioriumi.

233. Vienu prašymu gali būti prašoma įrašyti tą patį pakeitimą keliose to paties pareiškėjo paraiškose ir (arba) įrašyti kelis pakeitimus Patentų registre. Tokiu atveju kartu su prašymu turi būti pateikta tiek prašymo (su priedais) kopijų, su kiek paraiškų ir (arba) pakeitimų registre susijęs paduotas prašymas.

234. Mokestis turi būti sumokėtas už kiekvieną pakeitimų rūšį kiekvienoje paraiškoje ir (arba) Patentų registre.

235. Parašui taikomi šių taisyklių 4.6 punkto reikalavimai.

236. VPB Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyrius gautam tiesiogiai arba paštu, arba elektroniniu būdu teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka prašymui suteikia gavimo datą. Gavus prašymą patikrinama, ar pateikti visi dokumentai ar duomenys, ir ar jie atitinka šių taisyklių reikalavimus:

236.1. prašymas – šių taisyklių 227.1 punkto ir 232 punkto pirmosios pastraipos reikalavimus;

236.2. prašymą pagrindžiantys dokumentai – šių taisyklių 232 punkto antrosios pastraipos reikalavimus;

236.3. dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis – šių taisyklių 3 punkto antrosios pastraipos reikalavimus;

236.4. įgaliojimas atstovui (jei reikia) – šių taisyklių II skyriaus XV skirsnio reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3R-44, 2014-09-25, paskelbta TAR 2014-09-25, i. k. 2014-12855

 

237. Jeigu pareiškėjas, patento savininkas arba jų atstovas nepateikė reikiamų dokumentų arba dokumentai įforminti ne pagal šių taisyklių reikalavimus, prašymas pripažįstamas nepaduotu.

238. Prašymas grąžinamas pareiškėjui, patento savininkui ar jų atstovui kartu su sprendimu, nurodant prašymo nepriėmimo motyvus. VPB lieka vienas prašymo egzempliorius.

239. VPB Išradimų skyriuje sprendimą dėl pakeitimų įrašymo į paraišką ir (arba) Patentų registrą priima:

239.1. ekspertas – dėl pakeitimų įrašymo į paraišką;

239.2. patentų registro tvarkytojas – dėl pakeitimų įrašymo į Patentų registrą.

240. Šių taisyklių 239 punkte nurodytas VPB specialistas per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos pakeitimus įrašo į paraišką ir (arba) Patentų registrą.

241. Pareiškėjui, patento savininkui ar jų atstovui išsiunčiamas prašymo (forma) antras egzempliorius su sprendimu dėl pakeitimų įrašymo.

242. Pakeitimas įsigalioja nuo jo įrašymo į paraišką ir (arba) Patentų registrą dienos.

243. Apie pakeitimus Patentų registre skelbiama VPB oficialiame biuletenyje.

 

VIII SKIRSNIS. PATENTO PARAIŠKOS ATŠAUKIMAS. PATENTO PARAIŠKOS ATMETIMAS

 

244. Pareiškėjas pagal Patentų įstatymo 25 straipsnio 3 dalį turi teisę atšaukti patento paraišką bet kuriuo jos nagrinėjimo VPB metu.

245. Pareiškėjas arba jo atstovas, norėdamas atšaukti patento paraišką, raštu paduoda VPB prašymą, nurodydamas patento paraiškos numerį, padavimo datą ir išradimo pavadinimą. Prašymą turi pasirašyti pareiškėjas arba jo atstovas. Atstovas gali atšaukti paraišką tuo atveju, kai tokio veiksmo atlikimo galimybė nurodyta įgaliojime.

246. Jeigu ekspertas ekspertizės metu nustato, kad patento paraiška neatitinka šių taisyklių nustatytų reikalavimų ir trūkumai nustatytais terminais nebuvo pašalinti, paraiška laikoma atšaukta ir ekspertas priima sprendimą atmesti paraišką. Apie tai pareiškėjas informuojamas pranešimu, kuris per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo išsiunčiamas pareiškėjui.

Šiame punkte nurodytais pagrindais atmestų patento paraiškų VPB oficialiame biuletenyje neskelbia.

247. Patentas neišduodamas, nors patento paraiška buvo paskelbta VPB oficialiame biuletenyje, jeigu nustatytu laiku nebuvo sumokėtas mokestis už patento išdavimą ir pagal šių taisyklių 131 punktą nebuvo pateikti duomenys apie mokesčio sumokėjimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3R-44, 2014-09-25, paskelbta TAR 2014-09-25, i. k. 2014-12855

 

248. Jeigu išradimo atžvilgiu taikoma Patentų įstatymo 4 straipsnio 2 dalis ar 5 straipsnio 1 ar 2 dalys, ekspertas priima sprendimą paraišką atmesti. Apie tai pareiškėjas informuojamas išsiunčiant sprendimą per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

 

IX SKIRSNIS. PATENTO PARAIŠKOS PASKELBIMAS

 

249. Jei ekspertizės metu nustatoma, kad patento paraiška atitinka šių taisyklių reikalavimus, VPB, praėjus 18 mėnesių nuo paraiškos padavimo datos, arba, jei pretenduojama į prioritetą, nuo prioriteto datos, skelbia patento paraišką VPB oficialiame biuletenyje tokią, kokią pateikė pareiškėjas.

250. Pareiškėjui arba jo atstovui raštu paprašius VPB anksčiau paskelbti patento paraišką, VPB ją skelbia, bet ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo jos padavimo datos. Tokiame prašyme turi būti nurodytas patento paraiškos numeris, padavimo data, išradimo pavadinimas ir pareiškėjo arba jo atstovo parašas.

Į tokį prašymą atsižvelgiama tik tuo atveju, kai patento paraiška yra tinkamai sukomplektuota (šių taisyklių 196 punktas) ir atitinka taisyklių reikalavimus, kurie patikrinami ekspertizės metu. Jeigu išradimo apibrėžtyje yra daugiau kaip 15 punktų, turi būti sumokėtas papildomas mokestis ir mokestis už ankstesnį patento paraiškos paskelbimą šių taisyklių 88 punkto antrojoje pastraipoje nustatytais terminais.

251. Jei patento paraiškoje yra daugiau kaip 15 išradimo apibrėžties punktų, tačiau per šių taisyklių 88 punkto antrojoje pastraipoje nustatytą terminą papildomas mokestis nebuvo sumokėtas, laikoma, kad patento paraiškoje yra pirmieji 15 nurodytų punktų. Ši taisyklė taikoma ir gavus prašymą anksčiau paskelbti patento paraišką.

252. Skelbiant patento paraišką VPB oficialiame biuletenyje pateikiami patento paraiškos bibliografiniai duomenys ir referatas.

253. Patento paraiška neskelbiama, jeigu per 17 mėnesių nuo jos padavimo ar prioriteto datos ji buvo atšaukta arba laikoma atšaukta.

254. Susipažinimas su patento paraiškos dokumentais ir jų kopijų gavimas VPB atliekamas teisės aktų nustatyta tvarka.

255. Susipažinti su atšaukta arba dar nepaskelbta patento paraiška galima VPB tik gavus rašytinį pareiškėjo sutikimą.

 

X SKIRSNIS. PATENTO IŠDAVIMAS

 

256. Paskelbus patento paraišką, pareiškėjui arba jo atstovui ekspertas per 5 darbo dienas nuo šios paraiškos paskelbimo datos išsiunčia pranešimą, kad turi būti sumokėtas mokestis už patento išdavimą. Mokestis turi būti sumokėtas ir VPB pagal šių taisyklių 131 punktą turi būti pateikti duomenys apie mokesčio sumokėjimą už patento išdavimą per 3 mėnesius nuo patento paraiškos paskelbimo datos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3R-44, 2014-09-25, paskelbta TAR 2014-09-25, i. k. 2014-12855

Nr. 3R-29, 2017-05-08, paskelbta TAR 2017-05-09, i. k. 2017-07796

 

257. Gavus duomenis apie mokesčio už patento išdavimą sumokėjimą, VPB priima sprendimą išduoti patentą. Priėmus sprendimą išduoti patentą VPB įrašo išradimą į patentų registrą, paskelbia patento bibliografinius duomenis ir išradimo apibrėžtį VPB oficialiame biuletenyje, ir per 3 mėnesius nuo sprendimo priėmimo dienos išduoda patentą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3R-44, 2014-09-25, paskelbta TAR 2014-09-25, i. k. 2014-12855

 

258. Patentų registre įrašomi duomenys, nustatyti Lietuvos Respublikos patentų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. 1218 „Dėl Lietuvos Respublikos patentų registro įsteigimo ir Lietuvos Respublikos patentų registro nuostatų patvirtinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3R-29, 2017-05-08, paskelbta TAR 2017-05-09, i. k. 2017-07796

 

259. Patentai Patentų registre numeruojami jų išdavimo eilės tvarka.

260. Bet kurių asmenų, sumokėjusių mokestį, prašymu VPB išduoda išrašą iš Patentų registro.

 

XI SKIRSNIS. PATENTO FORMA IR TURINYS

 

261. Patento titulinio lapo formą ir jame įrašomų duomenų kiekį nustato VPB.

262. Prie titulinio lapo pridedamas patento aprašymas, kuriame nurodyti į Patentų registrą įtraukti duomenys, išradimo aprašymas, išradimo apibrėžtis ir brėžiniai (jei jie yra). Išradimo aprašymas ir brėžiniai pateikiami tokie, kokius juos pateikia pareiškėjas arba jo atstovas.

263. Išduodamas vienas patento egzempliorius. Esant keliems pareiškėjams, jeigu pareiškėjai nesusitaria kitaip, patentas išduodamas prašyme nurodytam pirmam pareiškėjui.

264. Jei pareiškėjas įgalioja atstovą atstovauti VPB, patentas išsiunčiamas arba įteikiamas atstovui.

 

XII SKIRSNIS. PATENTO GALIOJIMO TERMINAS IR METŲ MOKESTIS

 

265. Pagal Patentų įstatymo 36 straipsnio 1 dalį patentas galioja 20 metų nuo patento paraiškos padavimo datos.

Patento galiojimo terminas priklauso nuo metų mokesčio mokėjimo, kuris sumokamas Patentų įstatymo 36 straipsnio 3–5 dalyje nustatytais terminais.

266. Metų mokesčio už patento galiojimą sumokėjimas turi būti patvirtinamas VPB pateikiant duomenis apie mokesčio sumokėjimą pagal šių taisyklių 131 punktą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3R-44, 2014-09-25, paskelbta TAR 2014-09-25, i. k. 2014-12855

 

267. Panaikinti patentai skelbiami VPB oficialiame biuletenyje, nurodant patento numerį ir panaikinimo datą.

2671. Jeigu patento, kuris pripažintas negaliojančiu įsiteisėjusiu teismo sprendimu, galiojimas atstatomas vėlesniu įsiteisėjusiu teismo sprendimu, patento savininkas, siekdamas, kad Patentų registre būtų atstatytas patento galiojimo statusas, privalo sumokėti visus metų mokesčius, kuriuos patento savininkas turėjo sumokėti iki atitinkamos datos ir pateikti VPB tai patvirtinančius duomenis. Mokesčiai turi būti sumokėti per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo, kuriuo atstatomas patento galiojimas, įsiteisėjimo dienos.

Papildyta punktu:

Nr. 3R-29, 2017-05-08, paskelbta TAR 2017-05-09, i. k. 2017-07796

 

V SKYRIUS. TEISIŲ ATKŪRIMAS. PRIORITETO TEISĖS ATKŪRIMAS

 

I SKIRSNIS. TEISIŲ ATKŪRIMAS

 

268. Prašymas atkurti teises pagal Patentų įstatymo 33 straipsnį pateikiamas VPB laisva forma. Prašyme turi būti nurodoma, su kokia patento paraiška ar patentu šis prašymas susijęs (paraiškos ar patento numeris, išradimo pavadinimas, pareiškėjas). Prašymas turi būti pasirašytas pagal šių taisyklių 4.6 punkto reikalavimus.

269. Prašyme turi būti nurodomos visos tam tikromis aplinkybėmis įdėtos būtinos pastangos siekiant nepraleisti atitinkamo termino, dėl kurio paduodamas prašymas atkurti teises, taip pat data, kada buvo pašalintos atitinkamo termino praleidimo priežastys.

270. Prie prašymo pridedami duomenys dėl termino praleidimo (dokumentai, susirašinėjimo medžiaga ir pan.), jeigu tokių yra, ir duomenys apie mokesčio sumokėjimą pagal šių taisyklių 131 punktą. Kartu su prašymu pateikiami dokumentai, įrodantys veiksmo, dėl kurio prašoma atkurti teises, atlikimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3R-44, 2014-09-25, paskelbta TAR 2014-09-25, i. k. 2014-12855

 

271. Mokestis sumokamas už kiekvieną terminą, kurį prašoma atkurti.

272. Motyvuotą sprendimą dėl teisių atkūrimo priima VPB. Sprendimas išsiunčiamas pareiškėjui, patento savininkui ar jo atstovui per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

 

II SKIRSNIS. PRIORITETO TEISĖS ATKŪRIMAS

 

273. Prašymas atkurti prioriteto teisę pagal Patentų įstatymo 23 straipsnio 1 dalį pateikiamas laisva forma. Prašyme turi būti nurodoma, su kokia patento paraiška susijęs prašymas atkurti prioritetą (paraiškos numeris, išradimo pavadinimas, pareiškėjas). Prašymas turi būti pasirašytas pagal šių taisyklių 4.6 punkto reikalavimus.

Prašyme turi būti nurodomos visos tam tikromis aplinkybėmis įdėtos būtinos pastangos siekiant nepraleisti atitinkamo termino.

Prie prašymo pridedami duomenys dėl termino praleidimo priežasčių (dokumentai, susirašinėjimo medžiaga ir pan.), jeigu tokių yra, ir duomenys apie mokesčio sumokėjimą pagal šių taisyklių 131 punktą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3R-44, 2014-09-25, paskelbta TAR 2014-09-25, i. k. 2014-12855

 

274. Prašymas atkurti prioriteto teisę, kai praleidžiamas nustatytas terminas pateikti anksčiau paduotos paraiškos (paraiškų) pagal šių taisyklių reikalavimus patvirtintą kopiją (Patentų įstatymo 23 straipsnio 2 dalis), sumokėjus nustatytą mokestį gali būti pateikiamas per 16 mėnesių nuo anksčiau paduotos patento paraiškos (paraiškų) padavimo datos.

Pateikus prašymą, anksčiau paduotos patento paraiškos (paraiškų) pagal šių taisyklių 40 punkto reikalavimus patvirtinta kopija pateikiama per 1 mėnesį nuo šios paraiškos (paraiškų) pateikimo pareiškėjui datos, jei dėl jų gavimo į atitinkamą patentų tarnybą buvo kreiptasi per 14 mėnesių nuo prioriteto datos.

Prašymas pateikiamas laisva forma. Prašyme turi būti nurodoma, kada buvo kreiptasi į užsienio patentų tarnybą dėl anksčiau paduotos paraiškos patvirtintos kopijos gavimo, ir pridedami tai patvirtinantys dokumentai. Prašymas turi būti pasirašytas pagal šių taisyklių 4.6 punkto reikalavimus. Prie prašymo pridedami duomenys apie mokesčio sumokėjimą pagal šių taisyklių 131 punktą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3R-44, 2014-09-25, paskelbta TAR 2014-09-25, i. k. 2014-12855

 

275. Motyvuotą sprendimą dėl prioriteto teisės atkūrimo šių taisyklių 273 ir 274 punktuose numatytais atvejais priima VPB. Sprendimas išsiunčiamas pareiškėjui ar jo atstovui per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

 

VI SKYRIUS. TEISIŲ PERDAVIMAS IR LICENCIJAVIMAS

 

I SKIRSNIS. TEISĖS Į PATENTO PARAIŠKĄ AR PATENTĄ PERDAVIMAS

 

276. Teisė į patento paraišką ar patentą pagal Patentų įstatymo 42 straipsnį gali būti perduota kitam asmeniui pagal rašytinę sutartį.

277. Teisės perdavimas negalioja, jeigu duomenys apie teisės perdavimą neįrašyti į Patentų registrą.

278. Kad teisės perdavimas būtų įrašytas į Patentų registrą, viena iš teisės perdavimo sutarties šalių turi VPB pateikti šiuos dokumentus ir duomenis:

278.1. prašymą įrašyti teisės į patento paraišką ar patentą perdavimą, užpildytą VPB nustatytos formos blanke (IP-14/2011 forma);

278.2. teisės perdavimą patvirtinantį dokumentą: sutarties kopiją arba sutarties išrašą, patvirtintą vienos iš teisės perdavimo sutarties šalių, arba teisių perdavimo patvirtinimą (IP-15/2011 forma);

278.3. dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas nustatytas mokestis (šių taisyklių 3 punkto antroji pastraipa);

278.4. įgaliojimą atstovui (jeigu reikia) pagal šių taisyklių II skyriaus XV skirsnio reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3R-44, 2014-09-25, paskelbta TAR 2014-09-25, i. k. 2014-12855

 

279. Prašyme turi būti nurodytas paraiškos arba patento, kuriam skirtas prašymas, numeris, išradimo pavadinimas, teisės perdavimo pagrindas, teisę perduodančio ir naujojo savininko ir jų atstovų duomenys, asmuo, kurio vardu pateiktas prašymas įregistruoti teisės perdavimą.

280. Prašymas pateikiamas dviem egzemplioriais. Vienas iš jų grąžinamas asmeniui, kurio vardu pasirašytas prašymas įregistruoti teisės perdavimą, išsiunčiant jam prašymo (IP-14/2011 forma) antrąjį egzempliorių su sprendimu dėl teisės perdavimo įrašymo.

Kiti dokumentai, nurodyti šių taisyklių 278 punkte, pateikiami vienu egzemplioriumi.

281. Jeigu teisės perdavimas yra susijęs su keliomis paraiškomis ir (ar) patentais, pakanka pateikti vieną prašymą tuo atveju, kai kiekvienos paraiškos ir (ar) patento teisę perduodantis ir naujas savininkas yra tie patys asmenys ir teisė perduodama ta pati. Kartu su prašymu turi būti pateikta tiek prašymo (su priedais) kopijų, su kiek paraiškų ir (arba) patentų susijęs teisės perdavimas.

Mokestis turi būti sumokėtas už kiekvienos paraiškos arba patento teisių perdavimo įregistravimą.

282. Jeigu prašyme įrašyti teisių perdavimą paskiriamas naujojo pareiškėjo arba patento savininko atstovas, už atstovo pakeitimą mokesčio mokėti nereikia.

283. Prie prašymo pridėta IP-15/2011 forma turi būti pasirašyta teisę perduodančio ir teisę perimančio asmens (asmenų).

Prašymo ir pridėtų dokumentų parašui taikomi šių taisyklių 4.6 punkto reikalavimai.

284. VPB Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyrius gautam tiesiogiai arba paštu, arba elektroniniu būdu teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka prašymui suteikia gavimo datą.

285. Gavus prašymą, per 1 mėnesį patikrinama, ar pateikti visi dokumentai ir duomenys, ir ar jie atitinka šių taisyklių reikalavimus:

285.1. prašymas – šių taisyklių III skyriaus ir 278.1, 280 punktų reikalavimus;

285.2. teisės perdavimą patvirtinantis dokumentas – šių taisyklių 278.2 ir 280 punktų reikalavimus;

285.3. dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis už teisių perdavimą – šių taisyklių 3 punkto antrosios pastraipos reikalavimus;

285.4. įgaliojimas atstovui (jei reikia) – šių taisyklių II skyriaus XV skirsnio reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3R-44, 2014-09-25, paskelbta TAR 2014-09-25, i. k. 2014-12855

 

286. Jeigu pareiškėjas, patento savininkas arba jų atstovas nepateikė reikiamų dokumentų arba dokumentai įforminti ne pagal šių taisyklių reikalavimus, prašymas pripažįstamas nepaduotu.

Prašymas grąžinamas pareiškėjui, patento savininkui ar jų atstovui kartu su sprendimu, nurodant prašymo nepriėmimo motyvus. VPB lieka vienas prašymo egzempliorius.

287. VPB Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyrius per 5 darbo dienas nuo gavimo datos juos perduoda VPB Išradimų skyriui.

288. VPB Išradimų skyriuje sprendimą dėl teisės perdavimo įrašymo priima:

288.1. ekspertas – dėl pareiškėjo pasikeitimo;

288.2. Patentų registro tvarkytojas – dėl patento savininko pasikeitimo.

289. Šių taisyklių 288 punkte nurodytas VPB specialistas per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos teisės perdavimą įrašo į patento paraišką ir (arba) Patentų registrą.

290. Teisės perdavimas įsigalioja nuo perdavimo duomenų įrašymo į Patentų registrą dienos.

291. Teisės į patento paraišką ir patentą perdavimo duomenys skelbiami VPB oficialiame biuletenyje, jeigu patento paraiška jau buvo paskelbta.

 

II SKIRSNIS. LICENCINĖ SUTARTIS

 

292. Pareiškėjas arba patento savininkas pagal Patentų įstatymo 45 straipsnį turi teisę suteikti kitam asmeniui savanorišką išimtinę ar neišimtinę licenciją naudoti išradimą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje arba tam tikroje jos dalyje.

293. Duomenys apie licencinę sutartį įrašomi į Patentų registrą vienos iš licencinės sutarties šalių prašymu, jeigu VPB pateikiami šie dokumentai ir duomenys:

293.1. prašymas įregistruoti licenciją, užpildytas VPB nustatytos formos blanke (IP-17/2011 forma);

293.2. abiejų šalių pasirašytas licencinės sutarties sudarymą patvirtinantis dokumentas, užpildytas VPB nustatytos formos blanke (IP-18/2011 forma), arba notaro patvirtintas išrašas iš licencinės sutarties;

293.3. dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas nustatytas mokestis (šių taisyklių 3 punkto antroji pastraipa);

293.4. įgaliojimas atstovui (jeigu reikia), pagal šių taisyklių II skyriaus XV skirsnio reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3R-44, 2014-09-25, paskelbta TAR 2014-09-25, i. k. 2014-12855

 

294. Licencinės sutarties sudarymą patvirtinančiame dokumente arba išraše iš licencinės sutarties turi būti nurodyta:

294.1. pareiškėjo arba patento savininko vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, registracijos kodas; adresas (buveinė), valstybės kodas ;

294.2. licencijos gavėjo vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, registracijos kodas; adresas (buveinė), valstybės kodas;

294.3. patento paraiškos arba patento, kuriam naudoti suteikiama licencija, numeris;

294.4. licencijos rūšis;

294.5. licencijos galiojimo terminas;

294.6. licencijos galiojimo teritorija, jeigu ji apima tik tam tikrą Lietuvos teritorijos dalį. Jeigu licencijos galiojimo teritorija nenurodoma, laikoma, kad licencija galioja visoje Lietuvos teritorijoje.

295. Prašyme turi būti nurodytas patento paraiškos ar patento numeris, patento paraiškos ar patento savininko, licencijos gavėjo ir jų atstovų duomenys, licencijos rūšis, licencijos galiojimo terminas, galiojimo teritorija, asmuo, kurio vardu pateiktas prašymas įregistruoti licencijos suteikimą.

296. Prašymas pateikiamas dviem egzemplioriais. Vienas iš jų grąžinamas asmeniui, kurio vardu pasirašytas prašymas, išsiunčiant jam prašymo (IP-17/2011 forma) antrąjį egzempliorių su sprendimu dėl licencijos įregistravimo. Jeigu prašymas pasirašytas paraiškos ar patento savininko ir licencijos gavėjo arba jų atstovų, pranešimas išsiunčiamas pirmajam asmeniui.

Kiti dokumentai, nustatyti šių taisyklių 293 punkte, pateikiami vienu egzemplioriumi.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3R-29, 2017-05-08, paskelbta TAR 2017-05-09, i. k. 2017-07796

 

297. Jeigu licencijos suteikimas yra susijęs su keliomis patento paraiškomis arba patentais, gali būti pateiktas vienas prašymas, tuo atveju, kai kiekvienos patento paraiškos ar patento savininkas ir licencijos gavėjas yra tie patys asmenys ir licencija suteikiama ta pati. Kartu su prašymu turi būti pateikta tiek prašymo (su priedais) kopijų, su kiek patentų paraiškų ar patentų susijęs licencijos suteikimas.

298. Prašymą dėl licencijos įregistravimo pasirašo ir pateikia VPB patento paraiškos ar patento savininkas ar jo atstovas arba licencijos gavėjas ar jo atstovas. Parašui taikomi šių taisyklių 4.6 punkto reikalavimai.

299. Prašymo blankas (IP-17/2011 forma) naudojamas norint įrašyti į Patentų registrą licencijos (sublicencijos) suteikimą arba licencinės (sublicencinės) sutarties pasikeitimus, arba atšaukti suteiktą licenciją (sublicenciją).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3R-29, 2017-05-08, paskelbta TAR 2017-05-09, i. k. 2017-07796

 

300. Mokestis turi būti sumokėtas už kiekvieną patento paraišką ar patentą, kuriems suteiktą licenciją prašoma įrašyti. Už licencinės sutarties pasikeitimų įrašymą mokamas nustatyto dydžio mokestis kaip už Patentų registro pakeitimus.

301. Už suteiktos licencijos atšaukimą mokesčio mokėti nereikia.

302. VPB Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyrius gautam tiesiogiai arba paštu, arba elektroniniu būdu teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka prašymui suteikia gavimo datą.

303. Gavus prašymą, per 1 mėnesį patikrinama, ar pateikti visi dokumentai ir duomenys, ir ar jie atitinka šių taisyklių reikalavimus:

303.1. prašymas – šių taisyklių III skyriaus, 293.1, 296 punktų reikalavimus;

303.2. licencinės sutarties sudarymą patvirtinantis dokumentas ar išrašas iš licencinės sutarties – 293.2 ir 296 punktų reikalavimus;

303.3. dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis – šių taisyklių 3 punkto antrosios pastraipos reikalavimus;

303.4. įgaliojimas atstovui (jei reikia) – šių taisyklių II skyriaus XV skirsnio reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3R-44, 2014-09-25, paskelbta TAR 2014-09-25, i. k. 2014-12855

 

304. Jeigu pareiškėjas, patento savininkas arba jų atstovas nepateikė reikiamų dokumentų arba dokumentai įforminti ne pagal šių taisyklių reikalavimus, prašymas pripažįstamas nepaduotu.

Prašymas grąžinamas pareiškėjui, patento savininkui ar jų atstovui kartu su sprendimu, nurodant prašymo nepriėmimo motyvus. VPB lieka vienas prašymo egzempliorius.

305. VPB Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyrius per 5 darbo dienas nuo gavimo datos juos perduoda VPB Išradimų skyriui.

306. Patentų registro tvarkytojas per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos licencijos duomenis įrašo į Patentų registrą.

307. Licencinė sutartis tretiesiems asmenims įsigalioja nuo jos įrašymo į Patentų registrą dienos.

308. Licencinės sutarties duomenys skelbiami VPB oficialiame biuletenyje.

309. Šio skirsnio nuostatos mutatis mutandis taikomos ir sublicencinei sutarčiai.

 

VII SKYRIUS. TARPTAUTINĖS PATENTO PARAIŠKOS PARENGIMAS, PADAVIMAS IR NAGRINĖJIMAS

 

I SKIRSNIS. TARPTAUTINIS LYGIS

 

310. Tarptautinė patento paraiška turi būti parengta pagal Patentinės kooperacijos sutarties taisyklių galiojančios redakcijos reikalavimus.

311. VPB yra gaunančioji tarnyba tarptautinėms patentų paraiškoms gauti ir registruoti pagal Patentinės kooperacijos sutarties taisyklių 19 taisyklę, jeigu bent vienas pareiškėjas yra Lietuvos Respublikos pilietis arba asmuo, turintis gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, nesvarbu, ar jis yra pareiškėjas visose nurodytose valstybėse ar tik kai kuriose.

312. Juridinis asmuo pagal Patentinės kooperacijos sutarties taisyklių 18.1 (b)(ii) taisyklę prilyginamas Lietuvos Respublikos piliečiui, jei jis užregistruotas kaip juridinis asmuo pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

313. Bet kuris asmuo pagal Patentinės kooperacijos sutarties taisyklių 18.1(b)(i) taisyklę laikomas gyvenančiu Lietuvos Respublikoje, jei jis turi registruotą ir veikiančią gamybos arba prekybos įmonę Lietuvos Respublikoje.

Jei kyla abejonių dėl pareiškėjo pilietybės arba gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje, VPB turi teisę pareikalauti iš pareiškėjo patvirtinančių dokumentų.

314. Gaunančioji tarnyba priima tarptautines patentų paraiškas valstybine, anglų ir rusų kalbomis. Kai tarptautinė patento paraiška paduota valstybine kalba, jos vertimas į anglų arba rusų kalbą turi būti pateiktas per 1 mėnesį nuo paraiškos padavimo datos.

315. Paduodamos paraiškos naujumo paieškai atlikti pareiškėjas gali pasirinkti arba Europos patentų tarnybą, arba Rusijos federalinę tarnybą intelektinei nuosavybei, patentams ir prekių ženklams, arba Višegrado patentų institutą kaip Tarptautinės paieškos tarnybą. Jei pareiškėjas pasirenka Europos patentų tarnybą arba Višegrado patentų institutą, tarptautinė patento paraiška turi būti paduota anglų kalba arba VPB pateiktas jos vertimas į anglų kalbą. Jei pareiškėjas pasirenka Rusijos federalinę tarnybą intelektinei nuosavybei, patentams ir prekių ženklams, tarptautinė patento paraiška turi būti paduota rusų arba anglų kalba arba VPB pateiktas jos vertimas į anglų arba rusų kalbą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3R-29, 2017-05-08, paskelbta TAR 2017-05-09, i. k. 2017-07796

 

316. VPB pateikiami trys tarptautinės patento paraiškos egzemplioriai, kurių kiekvienas turi būti tinkamas kopijuoti.

Jeigu tarptautinės patento paraiškos gauta mažiau egzempliorių arba jeigu jie netinkami kopijuoti, VPB nedelsiant apie tai įspėja pareiškėją ar jo atstovą.

317. Jei pareiškėjas ar jo atstovas tarptautinės patento paraiškos prašyme arba atskiru prašymu paprašė gaunančiąją tarnybą persiųsti į PINO Tarptautinį biurą patvirtintą prioritetinės paraiškos kopiją, bet nesumokėjo mokesčio už paraiškos patvirtintos kopijos išdavimą, VPB praneša pareiškėjui ar jo atstovui, kad būtina sumokėti nustatytą mokestį. Pareiškėjui ar jo atstovui tai padarius, VPB paruošia ir persiunčia PINO Tarptautiniam biurui prioritetinės paraiškos patvirtintą kopiją. Už Patentinės kooperacijos sutartyje numatytų terminų pažeidimą šiuo atveju atsako pareiškėjas ar jo atstovas.

318. Už kiekvieną paduodamą tarptautinę patento paraišką mokami mokesčiai, nustatyti pagal Patentinės kooperacijos sutartį ir jos taisykles.

319. Tarptautinės patento paraiškos padavimo mokesčio, mokesčio už kiekvieną papildomą lapą, jei tarptautinės patento paraiškos apimtis viršija 30 lapų, dydis nurodomas PINO biuletenyje. Naujumo paieškos ir preliminarios ekspertizės mokesčių dydžius nustato tai atliekančios tarnybos, nurodytos šių taisyklių 315 punkte.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3R-29, 2017-05-08, paskelbta TAR 2017-05-09, i. k. 2017-07796

 

320. Persiuntimo mokesčio dydį pagal Patentinės kooperacijos sutarties taisyklių 14 taisyklę nustato VPB.

321. Visi mokesčiai turi būti sumokėti į VPB einamąją sąskaitą per Patentinės kooperacijos sutarties taisyklių 15.3 taisyklėje nustatytą terminą.

322. Jei tarptautinė patento paraiška atitinka Patentinės kooperacijos sutarties 11 (1) straipsnio reikalavimus, ji registruojama VPB. Registruotas egzempliorius (originalas) per 15 dienų išsiunčiamas į PINO Tarptautinį biurą, registruota paraiškos kopija siunčiama į pasirinktąją Tarptautinės paieškos tarnybą.

323. Jeigu registruotas egzempliorius siunčiamas į PINO Tarptautinį biurą pagal šių taisyklių 322 punktą, bet nesumokėtas mokestis už paiešką, paraiškos kopija Tarptautinei paieškos tarnybai nesiunčiama ir tai atitinkamai pažymima registruoto egzemplioriaus tarptautinės patento paraiškos prašyme.

324. Jeigu tarptautinė patento paraiška laikoma atšaukta dėl to, kad pareiškėjas ar jo atstovas nesumokėjo mokesčių, registruotas egzempliorius siunčiamas į PINO Tarptautinį biurą kartu su pranešimu apie paraiškos atšaukimą. Bet kuriuo atveju registruotas egzempliorius siunčiamas į PINO Tarptautinį biurą ne vėliau kaip 15 dienų iki 14 mėnesių termino nuo prioriteto datos pabaigos.

325. VPB gali pranešti registruotos tarptautinės patento paraiškos numerį ir datą asmenims, nurodžiusiems pareiškėjo žymą arba pareiškėją ir išradimo pavadinimą.

Visi kiti duomenys apie tarptautinę patento paraišką iki jos paskelbimo pateikiami tik asmeniškai pareiškėjui ar jo atstovui arba pagal rašytinį pareiškėjo ar jo atstovo prašymą asmeniui, nurodytam prašyme.

326. Visos korespondencijos, numatytos Patentinės kooperacijos sutartyje, siunčiamas vienas egzempliorius vienu adresu Lietuvos Respublikos teritorijoje, jeigu:

326.1. tarptautinės patento paraiškos prašyme nurodytas atstovas arba bendras atstovas ir jo adresas. Tokiu atveju visa korespondencija siunčiama tuo adresu nurodyto asmens vardu;

326.2. tarptautinės patento paraiškos prašyme nurodytas susirašinėjimo adresas. Tokiu atveju visa korespondencija siunčiama tuo adresu pareiškėjo, nurodyto pareiškime pirmuoju ir turinčiu teisę paduoti tarptautinę patento paraišką gaunančiojoje tarnyboje, t. y. bendro atstovo pagal Patentinės kooperacijos sutarties taisyklių 90.2 (b) taisyklę, vardu.

327. Jeigu tarptautinės paraiškos prašyme nenurodytas atstovas arba bendras atstovas, arba susirašinėjimo adresas, korespondencija siunčiama pareiškėjo, nurodyto pareiškime pirmuoju ir turinčio teisę paduoti tarptautinę patento paraišką į gaunančiąją tarnybą, vardu ir adresu.

328. Pareiškėjo prašymas užregistruoti duomenų apie pareiškėją, atstovą, bendrą atstovą arba išradėją pakeitimus (jei toks prašymas siunčiamas per gaunančiąją tarnybą, o ne tiesiai į PINO Tarptautinį biurą) patenkinamas ir atitinkami pakeitimai atliekami, jei pateikiami visi būtini duomenys ir jei pasirašo visi pareiškėjai, kuriems skirti tie pakeitimai.

329. Pagal Patentinės kooperacijos sutarties Administracinių instrukcijų 103 ir 104 punktus gaunančioji tarnyba su pareiškėju susirašinėja valstybine kalba, o pareiškėjas su gaunančiąja tarnyba gali susirašinėti valstybine kalba arba tarptautinės patento paraiškos kalba.

330. Pareiškėjas ar jo atstovas gali paduoti prašymą atlikti jo tarptautinės patento paraiškos tarptautinę preliminarią ekspertizę. Prašymas pateikiamas atskirai nuo tarptautinės patento paraiškos, yra nustatytos formos ir siunčiamas šių taisyklių 315 punkte nurodytoms tarnyboms kartu su atitinkamais mokesčiais.

Prašymą atlikti preliminarią ekspertizę galima atšaukti pagal Patentinės kooperacijos sutarties 37 straipsnį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3R-29, 2017-05-08, paskelbta TAR 2017-05-09, i. k. 2017-07796

 

II SKIRSNIS. NACIONALINIS LYGIS

 

331. VPB atlieka nurodytosios arba pasirinktosios tarnybos funkcijas, vadovaudamasis Patentinės kooperacijos sutartimi, Patentinės kooperacijos sutarties taisyklėmis, Patentų įstatymu ir šiomis taisyklėmis. Jei šių taisyklių ir Patentinės kooperacijos sutarties taisyklių reikalavimai nesutampa, taikomi Patentinės kooperacijos sutarties taisyklių reikalavimai.

332. VPB gali peržiūrėti bet kurios gaunančiosios tarnybos ir PINO Tarptautinio biuro sprendimą pagal Patentinės kooperacijos sutarties 25 (2) straipsnį ir pagal pareiškėjo ar jo atstovo prašymą išsaugoti tarptautinę patento paraišką pagal Patentinės kooperacijos sutarties 24 (2) ir 39 (3) straipsnius, jeigu nustato, kad pareiškėjo ar jo atstovo prašyme pateikti įrodymai yra pagrįsti ir įtikinami.

333. Bet kurioje Patentinės kooperacijos sutarties valstybėje paduota tarptautinė patento paraiška, kurios padavimo data nustatyta pagal Patentinės kooperacijos sutarties 11 straipsnį ir kuri neatšaukta arba nelaikoma atšaukta pagal Patentinės kooperacijos sutartį, Patentinės kooperacijos sutarties taisykles ir pagal šių taisyklių 332 punktą, pereina į nacionalinį lygį, jeigu iki 31 mėnesio pabaigos nuo tarptautinės patento paraiškos padavimo ar, jei pretenduojama į prioritetą, nuo prioriteto datos pareiškėjas ar jo atstovas pateikia VPB patento paraišką, kurioje prašoma išduoti Lietuvos Respublikos patentą.

334. Patento paraiška pateikiama VPB pagal šių taisyklių II skyriaus VIII skirsnio reikalavimus.

335. Nacionalinis lygis prasideda pasibaigus 333 punkte nurodytam terminui. Pagal pareiškėjo ar jo atstovo prašymą (Patentinės kooperacijos sutarties 23 (2) ir 40 (2) straipsniai) nacionalinis lygis gali prasidėti anksčiau, jei tarptautinė patento paraiška buvo anksčiau paskelbta. Pateikiant patento paraišką VPB, prašyme išduoti patentą būtina nurodyti tarptautinės patento paraiškos numerį ir padavimo datą.

336. Pareiškėjui ar jo atstovui pateikus patento paraišką VPB pagal tarptautinę patento paraišką, VPB, komplektuodamas paraiškos bylą, iš PINO interneto svetainės parsisiunčia Tarptautinio biuro paskelbtą tarptautinę patento paraišką, prioritetinę paraišką, tarptautinės paieškos tarnybos ataskaitą, nuomonę dėl išradimo patentabilumo ir kitus su paraiška susijusius dokumentus.

337. Patento paraiška skelbiama VPB oficialiame biuletenyje pateikiant patento paraiškos bibliografinius duomenis ir išradimo apibrėžtį.

338. Patentas išduodamas šių taisyklių IV skyriaus X skirsniuose nustatyta tvarka.

339. Tarptautinės patento paraiškos gavimo VPB data laikoma tarptautinės patento paraiškos padavimo data (Patentinės kooperacijos sutarties 11 (3) straipsnis).

340. Atliekant veiksmus, nurodytus šiose taisyklėse, laikas skaičiuojamas nuo nacionalinio lygio pradžios datos.

341. Tikrinant nuorodos į prioritetą pagrįstumą, anksčiau paduotos paraiškos kopiją, jei ji nebuvo pateikta į PINO Tarptautinį biurą, pareiškėjas ar jo atstovas pateikia per 3 mėnesius nuo nacionalinio lygio pradžios datos.

342. Laikas, skirtas tarptautinės patento paraiškos taisymams pateikti pagal šių taisyklių IV skyriaus VI skirsnį, skaičiuojamas nuo nacionalinio lygio pradžios datos.

343. Kai tarptautinė patento paraiška pagal Patentinės kooperacijos sutarties 39 (1) (b) straipsnį ir šių taisyklių 333 punktą į nacionalinį lygį pereina po 31 mėnesio nuo tarptautinės patento paraiškos padavimo ar, jei pretenduojama į prioritetą, nuo prioriteto datos, metų mokestis už trečiuosius patento galiojimo metus turi būti sumokėtas pateikiant patento paraišką VPB arba per 6 mėnesius nuo šios datos, tačiau 50 proc. didesnis Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo nustatyta tvarka.

344. Šių taisyklių VII skyriaus II skirsnio nuostatos dėl VPB kaip nurodytosios ar pasirinktosios patentų tarnybos (Patentų įstatymo 66 straipsnis) netenka galios pasibaigus terminui, nurodytam Patentų įstatymo pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3R-29, 2017-05-08, paskelbta TAR 2017-05-09, i. k. 2017-07796

 

___________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 88, 1998-12-02, Žin., 1998, Nr. 108-2992 (1998-12-09), i. k. 0985190ISAK00000088

Nr. 3R-63, 2011-12-01, Žin., 2011, Nr. 153-7257 (2011-12-15), i. k. 1115190ISAK0003R-63

 


PATVIRTINTA

Valstybinio patentų biuro direktoriaus

1994 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 11

(Valstybinio patentų biuro direktoriaus

2011 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 3R-63 redakcija)

 

IP-1/2011 forma

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

22

Paraiškos padavimo data                                                *

VALSTYBINIAM PATENTŲ BIURUI

Kalvarijų g. 3, LT-09310 Vilnius

 

 

 

 

 

21

Paraiškos numeris                                                                    *

 

 

 

 

 

PRAŠYMAS

IŠDUOTI PATENTĄ

 

11

Patento numeris                                                                         *

 

 

 

 

* Užpildo Valstybinis patentų biuras

 

 

Pareiškėjo žyma                                                                **

 

** Čia gali būti nurodytas šiam prašymui suteiktas numeris

 

71

Pareiškėjas: pavadinimas arba vardas ir pavardė, adresas (buveinė), valstybės kodas; jeigu pareiškėjas yra Lietuvos Respublikos pilietis ar Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo fizinio ar juridinio asmens kodas; telefonas, faksas, el. paštas

 

 

 

 

 

 

74

Atstovas: vardas ir pavardė, asmens kodas arba patentinio patikėtinio Nr./juridinio asmens pavadinimas, registracijos kodas; adresas (buveinė), valstybės kodas, telefonas, faksas, el. paštas

 

 

 

Susirašinėjimo Lietuvos Respublikoje adresas, telefonas, faksas, el. paštas (kai pareiškėjo ir (arba) atstovo adresas (buveinė) nėra Lietuvos Respublikos teritorijoje)

 

 

 

 

54

Išradimo pavadinimas

 

 

 

 

 

 

31

 

32

 

33

 

86

 

Anksčiau paduotos paraiškos numeris, data, valstybės kodas

 

51

 

Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai

 

 

 

 

 

 

 

 

72

Išradėjo vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas, jeigu išradėjas yra Lietuvos Respublikos pilietis asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Prašymas paduodamas 3 egzemplioriais.

2. Šis dokumentas su Valstybinio patentų biuro užpildytais rekvizitais yra paraiškos priėmimo pažyma.

 

Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyrius

 

 

 

 

 

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

(data)

 

 

 

Prie prašymo pridedama:

 

 

1.

 

[]  Išradimo aprašymas (lietuvių kalba)

 

 

 

lapų, 3 egz.

 

2.

 

[]  Išradimo apibrėžtis (lietuvių kalba)

 

 

 

lapų, 3 egz.

 

3.

 

[]  Išradimo aprašymas  (

 

 

 

kalba)

 

 

 

lapų, 1 egz.

 

4.

 

[]  Išradimo apibrėžtis    (

 

 

 

kalba)

 

 

 

lapų, 1 egz.

 

5.

 

[]  Brėžiniai, schemos, grafikai

 

 

 

lapų, 3 egz.

 

6.

 

[]  Referatas (lietuvių kalba)

 

 

 

lapų, 3 egz.

 

7.

 

[]  Referatas (

 

 

 

kalba)

 

 

 

lapų, 1 egz.

 

8.

 

[]  Pareiškimas dėl autorystės

 

 

 

lapų, 1 egz.

 

9.

 

[]  Teisės paduoti paraišką perdavimo dokumentas

 

 

 

lapų, 1 egz.

 

10.

 

[]  Anksčiau paduotos paraiškos kopija

 

 

 

lapų, 1 egz.

 

11.

 

[]  Įgaliojimas atstovui

 

 

 

lapų, 1 egz.

 

12.

 

[]  Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis

 

 

 

lapų, 1 egz.

 

13.

 

[]   Išradimo apibrėžtis kompiuterinėje laikmenoje

 

 

 

1 egz.

 

14.

 

[]  Kiti dokumentai:

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

lapų

 

Pateiktus dokumentus pažymėti [X].

 

 

 

 

Mokestis

 

Už paraiškos padavimą sumokėtas

 

mokestis

 

 

 

Pavedimo numeris

 

Data

 

 

 

 

 

Pareiškėjas/atstovas

 

 

 

 

 

 

 

(pareigos***)

 

(parašas arba parašo faksimilė)

 

(vardas ir pavardė)

A.V.

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

*

 

 

 

*

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

(Sprendimas dėl patento išdavimo)

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pranešimas

 

Ekspertas:

 

 

 

 

 

 

 

 

Priimta lapų

 

 

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(data)

 

 

* Užpildo Valstybinis patentų biuras

*** Pareigos nurodomos, jeigu pareiškėjas/atstovas yra juridinis asmuo

 

_________________

Formos pakeitimai:

Nr. 19, 1994-12-15, Žin., 1994, Nr. 99-1993 (1994-12-23), i. k. 0945190ISAK00000019

Nr. 88, 1998-12-02, Žin., 1998, Nr. 108-2992 (1998-12-09), i. k. 0985190ISAK00000088

Nr. 3R-63, 2011-12-01, Žin., 2011, Nr. 153-7257 (2011-12-15), i. k. 1115190ISAK0003R-63

 


PATVIRTINTA

Valstybinio patentų biuro direktoriaus

1994 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 11

(Valstybinio patentų biuro direktoriaus

2011 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 3R-63 redakcija)

 

IP-2/2011 forma

 

PAREIŠKIMAS DĖL AUTORYSTĖS

 

Pareiškėjo žyma (jei ji yra)

Išradimo pavadinimas

 

 

 

 

Paraiškos numeris (jei jis yra)

 

 

 

Aš (mes), toliau pasirašęs (-ę), esu (esame) šio išradimo autoriai:

 

 

 

 

 

 

(vardas, pavardė, adresas, parašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[]    kiti išradėjai nurodyti ant atskiro lapo

 

 

 

 

 

(data)

 

 

 

_________________

Formos pakeitimai:

Nr. 3R-63, 2011-12-01, Žin., 2011, Nr. 153-7257 (2011-12-15), i. k. 1115190ISAK0003R-63

 


PATVIRTINTA

Valstybinio patentų biuro direktoriaus

1994 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 11

(Valstybinio patentų biuro direktoriaus

2011 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 3R-63 redakcija)

 

IP-3/2011 forma

 

TEISĘ PADUOTI PATENTO PARAIŠKĄ PATVIRTINANTIS DOKUMENTAS

 

Pareiškėjo žyma (jei ji yra)

Išradimo pavadinimas

 

 

 

Paraiškos numeris (jei jis yra)

 

 

Išradimo autorius (-iai)

(vardas, pavardė, adresas, parašas)

Teisės paduoti patento paraišką perdavimo pagrindas

Pareiškėjo pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė, parašas, data

pagal sutartį*,

pasirašytą

kaip darbdavys į

tarnybinį išradimą

kaip teisių

paveldėtojas

 

[]   Data:

 

 

[]

[]

 

 

[]   Data:

 

 

[]

[]

 

[]   Data:

 

 

[]

[]

 

[]   Data:

 

 

[]

[]

 

[]   Data:

 

 

[]

[]

 

[]   Data:

 

 

[]

[]

 

[]   Data:

 

 

[]

[]

 

[]   Data:

 

 

[]

[]

 

[]   Data:

 

 

[]

[]

 

[]   Data:

 

 

[]

[]

 

[]   Data:

 

 

[]

[]

[]    tęsinys ant atskiro lapo

 

 

 

* Jeigu pareiškėjas teisę paduoti paraišką įgijo ne tiesiogiai iš išradėjo (-ų), atskirame lape nurodomi atitinkami duomenys apie visas teisės paduoti patento paraišką perdavimo sutartis, pažymint langelį „tęsinys ant kito lapo“

_________________

Formos pakeitimai:

Nr. 17, 1994-09-27, Žin., 1994, Nr. 76-1441 (1994-09-30), i. k. 0945190ISAK00000017

Nr. 3R-63, 2011-12-01, Žin., 2011, Nr. 153-7257 (2011-12-15), i. k. 1115190ISAK0003R-63

 


PATVIRTINTA

Valstybinio patentų biuro direktoriaus

1994 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 11

(Valstybinio patentų biuro direktoriaus

2011 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 3R-63 redakcija)

 

IP-11/2011 forma

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

Prašymo gavimo data                                       *

VALSTYBINIAM PATENTŲ BIURUI

Kalvarijų g. 3, LT-09310 Vilnius

 

 

 

* Užpildo Valstybinis patentų biuras

PRAŠYMAS

ĮRAŠYTI PAKEITIMUS PATENTO (-Ų) PARAIŠKOJE (-OSE) ARBA PATENTŲ REGISTRE/EUROPOS PATENTŲ DUOMENŲ BAZĖJE

 

 

 

 

 

Pareiškėjo žyma                                                 **

 

 

** Čia gali būti nurodytas šiam prašymui suteiktas numeris

Prašome įrašyti patento (-ų) paraiškoje (-ose) arba patentų registre / Europos patentų duomenų bazėje šiame prašyme nurodytą (-us) pakeitimą (-us)

 

 

 

Patento (-ų) paraiška (-os) ir/arba patentas (-ai), kuriai (-iems) skirtas šis prašymas

 

2.1.  Patento (-ų) paraiškos (-ų) numeris (-iai):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.  Patento (-ų) numeris (-iai):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. [ ][]

Pažymėti šį langelį, jeigu 2.1 ir 2.2 punktuose netilpę patento paraiškų ir (arba) patentų numeriai išvardyti papildomame lape priede

 

 

 

Pareiškėjas (-ai) ir (arba) patento (-ų) savininkas (-ai)

 

 

 

Fizinis (-iai) asmuo (asmenys):

 

 

 

3.1.  Vardas, pavardė

 

 

 

 

 

 

 

3.2.  Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Adresas, valstybės kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridinis (-iai) asmuo (asmenys):

 

 

 

3.4. Visas oficialus pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Juridinio asmens registracijos kodas

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Adresas, valstybės kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. [ ][]

Pažymėti šį langelį, jeigu yra keli pareiškėjai ir (arba) patento (-ų) savininkai ir jie išvardyti papildomame lape priede, nurodant 3.13.3 arba 3.43.6 punktų duomenis

 

1. Prašymas paduodamas 2 egzemplioriais.

2. Vienu prašymu gali būti prašoma įrašyti tą patį (tuos pačius) pakeitimą (-us) keliose to paties pareiškėjo (-ų) patentų paraiškose ir (arba) patentų registro/Europos patentų duomenų bazės kelių patentų įrašuose. Mokestis turi būti sumokėtas už kiekvieną pakeitimų rūšį kiekvienoje paraiškoje ir (arba) įraše.

 

 


    Atstovas

 

 

 

4.1. Vardas, pavardė (visas oficialus pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

4.2.  Fizinio (juridinio) asmens  kodas

 

 

 

 

 

 

 

4.3.  Adresas

 

 

 

 

 

 

 

4.4.  Įgaliojimo numeris

 

 

 

 

 

 

 

    Pakeitimo (-ų) nurodymas

 

 

 

5.1.  Duomenys, kuriuos reikia pakeisti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.  Duomenys, kurie turi būti įrašyti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.  [ ][]  Pažymėti šį langelį, jeigu 5.1 ir 5.2 punktuose netilpę duomenys išvardyti papildomame lape priede

 

 

 

    Prie prašymo pridedama:

 

 

 

6.1. [ ][]

 

Įgaliojimas atstovui Nr.

 

 

 

(originalas, kopija)

 

 

 

lapų, 1 egz.

 

 

 

6.2. [ ][]

 

Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis

 

 

 

lapų, 1 egz.

 

 

 

6.3. [ ][]

 

Papildomomi lapai priede

 

 

 

lapų, 1 egz.

 

 

 

6.4. [ ][]

 

Kiti dokumentai:

 

 

 

 

 

 

 

lapų, 1 egz.

 

 

 

Pateiktus dokumentus pažymėti

 

S[X]

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

lapų

 

 


 

 

     Mokestis

 

 

 

Už pakeitimą (-us) sumokėtas

 

 

 

mokestis

 

 

 

 

Pavedimo numeris

 

 

 

 

 

Data

 

 

 

 

 

 

 

    Parašas arba parašo faksimilė

 

 

 

8.1. Pasirašiusio arba uždėjusio faksimilę asmens pareigos, vardas ir pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(parašas arba parašo faksimilė)

 

(data)

 

 

 

 

A.V.

 

 

 

 

Pakeitimas (-ai) įrašytas (-i) į Lietuvos Respublikos patentų registrą (Europos patentų duomenų bazę) arba patento (-ų) paraišką (-as)

*

 

 

 

Registro tvarkytojas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekspertas

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

(įrašymo data)

 

 

* Užpildo Valstybinis patentų biuras

 

_________________

Formos pakeitimai:

Nr. 3R-63, 2011-12-01, Žin., 2011, Nr. 153-7257 (2011-12-15), i. k. 1115190ISAK0003R-63

 


PATVIRTINTA

Valstybinio patentų biuro direktoriaus

1994 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 11

(Valstybinio patentų biuro direktoriaus

2011 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr.  3R-63 redakcija)

 

IP-12/2011 forma

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

Prašymo gavimo data                              *

VALSTYBINIAM PATENTŲ BIURUI

Kalvarijų g. 3, LT-09310 Vilnius

 

 

PRAŠYMAS

IŠTAISYTI KLAIDĄ (-AS) PATENTO (-Ų) PARAIŠKOJE (-OSE) IR (ARBA) PATENTŲ REGISTRE/EUROPOS PATENTŲ DUOMENŲ BAZĖJE

* Užpildo Valstybinis patentų biuras

 

 

 

 

 

Pareiškėjo žyma                                                 **

 

 

** Čia gali būti nurodytas šiam prašymui suteiktas numeris

 

 Prašome ištaisyti paraiškoje (-ose) ir (arba) patentų registre/Europos patentų duomenų bazėje šiame prašyme nurodytą (-as) klaidą (-as)

 

 

 

Paraiška (-os) ir (arba) patentas (-ai), kuriai (-ioms, -iems) skirtas šis prašymas

 

2.1.  Paraiškos (-ų) numeris (-iai):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.  Patento (-ų) numeris (-iai):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. [ ][]

Pažymėti šį langelį, jeigu 2.1 ir 2.2 punktuose netilpę paraiškų ir (arba) patentų numeriai išvardyti papildomame lape priede

 

 

 

 

Pareiškėjas (-ai) ir (arba) patento (-ų) savininkas (-ai)

 

 

 

Fizinis (-iai) asmuo (asmenys):

 

 

 

3.1.  Vardas, pavardė

 

 

 

 

 

 

 

3.2.  Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

3.3.  Adresas, valstybės kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridinis (-iai) asmuo (asmenys):

 

 

 

3.4. Visas oficialus pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Juridinio asmens registracijos kodas

 

 

 

 

 

 

 

3.6.  Adresas, valstybės kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. [ ][]

Pažymėti šį langelį, jeigu yra keli pareiškėjai ir (arba) patento savininkai ir jie išvardyti papildomame lape priede, nurodant 3.13.3 arba 3.43.6 punktų duomenis

 

1. Prašymas paduodamas 2 egzemplioriais.

2. Vienu prašymu gali būti prašoma ištaisyti klaidą (-as) keliose to paties pareiškėjo (-ų) paraiškose ir (arba) keliuose patentų registro/Europos patentų duomenų bazės įrašuose, kai kartojasi ta pati klaida (-os). Mokestis turi būti sumokėtas už kiekvieną atitaisymų rūšį kiekvienoje paraiškoje ir (arba) patentų registro įraše.

 

 

     Atstovas

 

 

 

4.1. Vardas, pavardė (visas oficialus pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

4.2.  Fizinio (juridinio) asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

4.3.  Adresas

 

 

 

 

 

 

 

4.4.  Įgaliojimo numeris

 

 

 

 

 

 

 

Klaidos (-ų) ištaisymo nurodymas

 

 

 

5.1.  Duomenys, kuriuos reikia ištaisyti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.  Duomenys, kurie turi būti įrašyti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. [ ][]  Pažymėti šį langelį, jeigu 5.1 ir 5.2 punktuose netilpę duomenys išvardyti papildomame lape priede

 

 

 

Prie prašymo pridedama:

 

 

 

6.1. [ ][]

 

Įgaliojimas atstovui Nr.

 

 

 

(originalas, kopija)

 

 

 

lapų, 1 egz.

 

 

 

6.2. [ ][]

 

Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis

 

 

 

lapų, 1 egz.

 

 

 

6.3. [ ][]

 

Papildomi lapai priede

 

 

 

lapų, 1 egz.

 

 

 

6.4. [ ][]

 

Kiti dokumentai:

 

 

 

 

 

 

 

lapų, 1 egz.

 

 

 

Pateiktus dokumentus pažymėti

 

S[X].

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

lapų

 

 

 

 Mokestis

*

 

 

 

Už klaidos (-ų) ištaisymą sumokėtas

 

 

 

mokestis

 

 

 

 

Pavedimo numeris

 

 

 

 

 

Data

 

 

 

 

 

*    Jei klaida (-os) padaryta (-os) VPB, už ištaisymą mokėti nereikia

 

 

 Parašas arba parašo faksimilė

 

 

 

8.1. Pasirašiusio arba uždėjusio faksimilę asmens pareigos, vardas ir pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(parašas arba parašo faksimilė)

 

(data)

 

 

 

 

A.V.

 

 

 

 

Klaidos (-ų) taisymas įrašytas į Lietuvos Respublikos patentų registrą/Europos patentų duomenų bazę ir (arba) paraišką (-as)

**

 

 

 

Registro tvarkytojas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekspertas

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

(įrašymo data)

 

 

** Užpildo Valstybinis patentų biuras

 

_________________

Papildyta forma:

Nr. 3R-63, 2011-12-01, Žin., 2011, Nr. 153-7257 (2011-12-15), i. k. 1115190ISAK0003R-63

 


PATVIRTINTA

Valstybinio patentų biuro direktoriaus

1994 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 11

(Valstybinio patentų biuro direktoriaus

2011 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 3R-63 redakcija)

 

IP-14/2011 forma

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

Prašymo gavimo data                                       *

VALSTYBINIAM PATENTŲ BIURUI

Kalvarijų g. 3, LT-09310 Vilnius

 

 

 

PRAŠYMAS

ĮRAŠYTI TEISĖS Į PATENTO PARAIŠKĄ ARBA PATENTĄ PERDAVIMĄ/ PAREIŠKĖJO ARBA PATENTO SAVININKO PASIKEITIMĄ

* Užpildo Valstybinis patentų biuras

 

 

 

 

 

Pareiškėjo žyma                                                 **

 

 

** Čia gali būti nurodytas šiam prašymui suteiktas numeris

 

Prašome įrašyti į Lietuvos Respublikos patentų registrą šiame prašyme nurodytą teisės į patento paraišką ar patentą perdavimą/pareiškėjo arba patento savininko pasikeitimą

 

 

 

Patento (-ų) paraiška (-os) ir (arba) patentas (-ai), kuriai (-iam, -ioms, -iems) skirtas šis prašymas

 

2.1.  Patento (-ų) paraiškos (-ų) numeris (-iai):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Patento (-ų) numeris (-iai):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. [ ][]

Pažymėti šį langelį, jeigu 2.1 ir 2.2 punktuose netilpę patento paraiškų ir (arba) patentų numeriai išvardyti papildomame lape priede

 

 

 Pareiškėjo ar patento savininko pasikeitimo pagrindas:

 

3.1.  Sutartis

 

Pridedamas vienas iš šių dokumentų:

 

 

3.1.1.  [ ][] patvirtinta sutarties kopija

 

 

3.1.2.  [ ][] patvirtintas sutarties išrašas

 

 

3.1.3.  [ ][] teisių perdavimo patvirtinimas (IP-15/2011 forma)

 

 

 

3.2.  Juridinio (-ių) asmens (asmenų) reorganizavimas (sujungimas, padalijimas, prijungimas ar kt.)

 

 

 

Pridedama vieno iš dokumentų, įrodančių reorganizavimą, patvirtinta kopija:

 

 

 

3.2.1.  [ ][] išrašas iš juridinių asmenų registro

 

 

 

3.2.2.  [ ][] kiti kompetentingų įstaigų išduoti dokumentai

 

 

 

3.3.  Teisių perdavimas nesant sutarties ar reorganizavimo

 

 

 

Pridedamas dokumentas:

 

 

 

3.3.1.  [ ][] kompetentingų įstaigų išduoto dokumento, įrodančio pasikeitimą, patvirtinta kopija

 

 

Pateiktus dokumentus pažymėti S[X].

 

1. Prašymas paduodamas 2 egzemplioriais.

2. Vienu prašymu gali būti prašoma įrašyti pareiškėjo ar patento savininko pasikeitimą keliose patentų paraiškose ir (arba) patentuose, kuriose buvęs ir naujasis savininkai yra tie patys asmenys. Mokestis turi būti sumokėtas už kiekvienos patento paraiškos ir(arba) patento pareiškėjo ar patento savininko pasikeitimą.

 

 

Pareiškėjas (-ai) ir (arba) patento savininkas (-ai)

 

 

 

Fizinis (-iai) asmuo (asmenys):

 

 

 

 

 

4.1.  Vardas, pavardė

 

 

 

 

 

 

 

4.2.  Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

4.3.  Adresas, valstybės kodas

 

 

 

 

 

 

 

Juridinis (-iai) asmuo (asmenys):

 

 

 

 

 

4.4.  Visas oficialus pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

4.5.  Juridinio asmens registracijos kodas

 

 

 

 

 

 

 

4.6.  Adresas, valstybės kodas

 

 

 

 

 

 

4.7. [ ][] Pažymėti šį langelį, jeigu yra keli pareiškėjai ir (arba) patento savininkai ir jie išvardyti papildomame lape priede, nurodant 4.14.3 arba 4.44.6 punktų duomenis

 

 

 


Pareiškėjo (-ų) ir (arba) patento savininko (-ų) atstovas

 

 

 

 

5.1.  Vardas, pavardė (visas oficialus pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

5.2.  Fizinio (juridinio) asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

5.3.  Adresas

 

 

 

 

 

 

 

5.4.  Įgaliojimo numeris

 

 

 

 

 

 

 

Naujasis pareiškėjas ar patento savininkas (-ai)

 

 

 

Fizinis (-iai) asmuo (asmenys):

 

 

 

 

 

6.1.  Vardas, pavardė

 

 

 

 

 

 

 

6.2.  Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

6.3.  Adresas, valstybės kodas

 

 

 

 

 

 

 

Juridinis (-iai) asmuo (asmenys):

 

 

 

 

 

6.4.  Visas oficialus pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

6.5.  Adresas, valstybės kodas

 

 

 

 

 

 

 

6.6.  Jei naujasis pareiškėjas ar patento savininkas yra juridinis asmuo, nurodykite:

 

 

 

6.6.1.  [ ][] juridinio asmens teisinę formą

 

 

 

 

 

 

 

6.6.2.  [ ][] juridinio asmens registracijos kodą

 

 

 

 

 

 

 

6.6.3.  [ ][] valstybę ir, jei yra, tos valstybės teritorinį vienetą, pagal kurio įstatymus reglamentuota juridinio asmens veikla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7.  [ ][] Pažymėti šį langelį, jeigu yra keli pareiškėjai ar patento savininkai ir jie išvardyti papildomame lape priede, nurodant 6.16.3 arba 6.46.6 punktų duomenis

 

 

 

 


Naujojo pareiškėjo ar patento savininko (-ų) atstovas

 

8.1.  [ ][] Naujasis pareiškėjas ar patento savininkas (-ai) neturi atstovo

 

8.2.  [ ][] Naujasis pareiškėjas ar patento savininkas (-ai) turi atstovą

 

8.2.1.   Atstovo duomenys:

 

 

 

8.2.1.1.   vardas, pavardė (visas oficialus pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

8.2.1.2.  fizinio (juridinio) asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

8.2.1.3.  adresas

 

 

 

 

 

 

 

8.2.2. [ ][] Įgaliojimas yra VPB. Įgaliojimo numeris

 

 

 

 

 

 

 

8.2.3. [ ][] Įgaliojimas pridedamas

 

 

 

 

 

 

 

8.2.4. [ ][] Įgaliojimo nereikia

 

 

 

 

 

Reikiamus duomenis pažymėti   S[X].

 

 

 

Prie prašymo pridedama:

 

8.1.

 

[ ][]

 

Įgaliojimas atstovui/patentiniam patikėtiniui Nr.

 

 

 

(originalas, kopija)

 

 

 

lapų, 1 egz.

 

8.2.

 

[ ][]

 

Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis

 

 

 

lapų, 1 egz.

 

8.3.

 

[ ][]

Pareiškėjo ar patento savininko pasikeitimą patvirtinantis dokumentas (pagal 3 punktą)

 

 

 

lapų, 1 egz.

 

8.4.

 

[ ][]

 

Papildomi lapai priede

 

 

 

 

 

lapų, 1 egz.

 

8.5.

 

 

 

Kiti dokumentai:

 

 

 

 

 

 

 

lapų, 1 egz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pateiktus dokumentus pažymėti  S[X].

 

Iš viso

 

 

 

lapų

 

 

 

 Mokestis

 

 

 

 

Už pareiškėjo ar patento savininko pasikeitimo įrašymą sumokėtas

 

 

 

mokestis

 

 

 

 

Pavedimo numeris

 

 

 

 

 

Data

 

 

 

 

 

 

 

Parašas arba parašo faksimilė

 

 

 

10.1.  Pasirašiusio arba uždėjusio faksimilę asmens pareigos, vardas ir pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.  Pažymėti atitinkamą langelį, atsižvelgiant į tai, kurio asmens vardu pasirašytas prašymas arba uždėta parašo faksimilė

 

 

 

10.2.1. [ ][] pareiškėjo ir (arba) patento savininko vardu

 

 

 

 

 

10.2.2. [ ][] naujojo pareiškėjo ar patento savininko vardu

 

 

 

 

 

10.2.3. [ ][] atstovo vardu

 

 

 

 

 

10.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(parašas arba parašo faksimilė)

 

(data)

 

 

 

 

A.V.

 

 

 

 

Pareiškėjo ar patento savininko pasikeitimo duomenys įrašyti į Lietuvos Respublikos patentų registrą ir (arba) paraišką (-as)

*

 

 

 

Registro tvarkytojas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekspertas

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

(įrašymo data)

 

 

* Užpildo Valstybinis patentų biuras

 

_________________

Papildyta forma:

Nr. 3R-63, 2011-12-01, Žin., 2011, Nr. 153-7257 (2011-12-15), i. k. 1115190ISAK0003R-63

 


PATVIRTINTA

Valstybinio patentų biuro direktoriaus

1994 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 11

(Valstybinio patentų biuro direktoriaus

2011 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 3R-63 redakcija)

 

IP-15/2011 forma

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIAM PATENTŲ BIURUI

Kalvarijų g. 3, LT-09310 Vilnius

 

TEISĖS Į PATENTO PARAIŠKĄ IR (ARBA) PATENTĄ PERDAVIMO PATVIRTINIMAS

 

Gavimo data                                                          *

 

 

* Užpildo Valstybinis patentų biuras

 

 

 

 

 

Patvirtinimas

 

Toliau pasirašęs (-ę) teisės perdavėjas (-ai) ir teisės perėmėjas (-ai) patvirtina, kad teisė į toliau nurodytą (-as) patento (-ų) paraišką (-as) ir (arba) patentą (-us) perduota pagal sutartį

 

 

 

Patento (-ų) paraiška (-os) ir (arba) patentas (-ai), kuriai (-ioms, -iems) skirtas patvirtinimas

2.1. Paraiškos (-ų) numeris (-iai):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.  Patento (-ų) numeris (-iai):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. [ ][]

Pažymėti šį langelį, jeigu 2.1 ir 2.2 punktuose netilpę paraiškų ir (arba) patentų numeriai išvardyti papildomame lape priede

 

 

 

 

Teisės perdavėjas (-ai)

 

 

 

Fizinis (-iai) asmuo (asmenys):

 

 

 

 

 

3.1.  Vardas, pavardė

 

 

 

 

 

 

 

3.2.  Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Adresas, valstybės kodas

 

 

 

 

 

 

 

Juridinis (-iai) asmuo (asmenys):

 

 

 

 

 

3.4. Visas oficialus pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Juridinio asmens registracijos kodas

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Adresas, valstybės kodas

 

 

 

 

 

 

3.7.  [ ][]  Pažymėti šį langelį,  jeigu yra keli teisės perdavėjai ir jie išvardyti papildomame lape priede, nurodant  3.13.3 arba 3.43.6 punktų duomenis

 

 

 

Teisės perėmėjas (-ai)

 

 

 

Fizinis (-iai) asmuo (asmenys):

 

 

 

 

 

4.1. Vardas, pavardė

 

 

 

 

 

 

 

4.2.  Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Adresas, valstybės kodas

 

 

 

 

 

 

 

Juridinis (-iai) asmuo (asmenys):

 

 

 

 

 

4.4. Visas oficialus pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

4.5  Juridinio asmens registracijos kodas

 

 

 

 

 

 

 

4.6.  Adresas, valstybės kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. [ ][] Pažymėti šį langelį,  jeigu yra keli teisės perėmėjai ir jie išvardyti papildomame lape priede, nurodant 4.14.3 arba 4.44.6 punktų duomenis

 

 

 

 

 Parašai arba parašų faksimilės

 

 

 

5.1.  Teisės perdavėjo (-ų) parašas (-ai):

 

 

 

5.1.1.  Pasirašiusio arba uždėjusio faksimilę asmens pareigos, vardas ir pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.  Pasirašymo data ir vieta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3.  Parašas arba parašo faksimilė

 

 

 

 

 

 

 

A.V.

 

 

 

 

 

5.2.  Teisės perėmėjo (-ų) parašas (-ai):

 

 

 

5.2.1.  Pasirašiusio arba uždėjusio faksimilę asmens pareigos, vardas ir pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.  Pasirašymo data ir vieta

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.  Parašas arba parašo faksimilė

 

 

 

 

 

 

 

A.V.

 

 

 

 

 

5.3. [ ][]  Pažymėti šį langelį, jeigu yra keli teisės perdavėjai arba teisės perėmėjai ir jų 5.1.1, 5.1.2 ir 5.2.1, 5.2.2 punktų duomenys ir 5.1.3 ir 5.2.3 punktuose nurodyti parašai ir parašų faksimilės pateiktos papildomame lape priede

 

 

 

[ ][]  Pažymėti šį langelį, jeigu pridedami papildomi priedai ir (arba) dokumentai

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

lapai (-ų)

 

 

_________________

Papildyta forma:

Nr. 3R-63, 2011-12-01, Žin., 2011, Nr. 153-7257 (2011-12-15), i. k. 1115190ISAK0003R-63

 


PATVIRTINTA

Valstybinio patentų biuro direktoriaus

1994 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 11

(Valstybinio patentų biuro direktoriaus

2011 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 3R-63 redakcija)

 

IP-17/2011 forma

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIAM PATENTŲ BIURUI

Kalvarijų g. 3, LT-09310 Vilnius

 

PRAŠYMAS

ĮRAŠYTI LICENCIJOS/SUBLICENCIJOS SUTEIKIMĄ/LICENCINĖS/SUBLICENCINĖS SUTARTIES PASIKEITIMUS/ATŠAUKTI SUTEIKTĄ LICENCIJĄ/SUBLICENCIJĄ

 

Prašymo gavimo data                                         *

 

 

* Užpildo Valstybinis patentų biuras

 

 

 

 

 

Pareiškėjo žyma                                                 **

 

 

** Čia gali būti nurodytas šiam prašymui suteiktas numeris

 

 

Prašymas

 

1.1. [ ][]

Šiuo prašymu prašome sutarties duomenis įrašyti į Lietuvos Respublikos patentų registrą

 

1.2. [ ][]

Šiuo prašymu prašome įrašyti licencinės sutarties pasikeitimus

 

1.3. [ ][]

Šiuo prašymu prašome atšaukti suteiktą licenciją

 

 

 

Pažymimas tik vienas langelis: 1.1, 1.2 arba 1.3

 

 

 

 

 

Patento (-ų) paraiška (-os) ir (arba) patentas (-ai), kuriam (-iems) skirtas prašymas

2.1.  Patento (-ų) paraiškos (-ų) numeris (-iai):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Patento (-ų) numeris (-iai):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. [ ][]

 

Pažymėti šį langelį, jeigu 2.1 ir 2.2 punktuose netilpę patento paraiškų ir (arba) patentų numeriai išvardyti papildomame lape priede

 

 

 

Pareiškėjas (-ai) arba patento savininkas (-ai)

 

 

 

Fizinis (-iai) asmuo (asmenys):

 

 

 

 

 

3.1.  Vardas, pavardė

 

 

 

 

 

 

 

3.2.  Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Adresas, valstybės kodas

 

 

 

 

 

 

 

Juridinis (-iai) asmuo (asmenys):

 

 

 

 

 

3.4. Visas oficialus pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Juridinio asmens registracijos kodas

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Adresas, valstybės kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. [ ][]

 

Pažymėti šį langelį, jeigu yra keli pareiškėjai ar patento savininkai ir jie išvardyti papildomame lape priede, nurodant 3.13.3 arba 3.43.6 punktų duomenis

 

1. Prašymas paduodamas 2 egzemplioriais.

2. Vienu prašymu gali būti prašoma įrašyti licencijos suteikimą keliose patentų paraiškose ir (arba) keliuose patentuose, kuriose (-iuose) pareiškėjas ir (arba) patento savininkas ir licencijos gavėjas yra tie patys asmenys. Mokestis turi būti sumokėtas už kiekvieną patento paraišką arba patentą, kuriai suteikta licencija.

3. Šis prašymo blankas taikomas ir sublicencinei sutarčiai.

 

 


Pareiškėjo (-ų) ir (arba) patento savininko (-ų) atstovas

 

 

 

4.1. Vardas, pavardė (visas oficialus pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Fizinio (juridinio) asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Adresas

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Įgaliojimo numeris

 

 

 

 

 

 

 

 Licencijos gavėjas (-ai)

 

 

 

Fizinis (-iai) asmuo (asmenys):

 

 

 

 

 

5.1.  Vardas, pavardė

 

 

 

 

 

 

 

5.2.  Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

5.3.  Adresas, valstybės kodas

 

 

 

 

 

 

 

Juridinis (-iai) asmuo (asmenys):

 

 

 

 

 

5.4. Visas oficialus pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

5.5.  Adresas, valstybės kodas

 

 

 

 

 

 

 

5.6.  Jei licencijos gavėjas yra juridinis asmuo, nurodykite:

 

 

 

 

 

 

5.6.1. [ ][]

 

juridinio asmens teisinę formą

 

 

 

 

 

 

 

5.6.2. [ ][]

 

juridinio asmens registracijos kodą

 

 

 

 

 

 

 

5.6.3. [ ][]

 

valstybę ir, jei yra, tos valstybės teritorinį vienetą, pagal kurio įstatymus reglamentuota juridinio asmens veikla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7. [ ][]

 

Pažymėti šį langelį, jeigu yra keli licencijos gavėjai ir jie išvardyti papildomame lape priede, nurodant 5.15.3 arba 5.45.6 punktų duomenis

 

 

 

Licencijos gavėjo (-ų) atstovas

 

 

 

6.1. [ ][]  Licencijos gavėjas neturi atstovo

 

 

 

 

 

6.2. [ ][]  Licencijos gavėjas turi atstovą

 

 

 

 

 

6.2.1.   Atstovo duomenys:

 

 

 

6.2.1.1.  vardas, pavardė (visas oficialus pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1.2.  fizinio (juridinio) asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1.3.  adresas

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2. [ ][] Įgaliojimas yra VPB. Įgaliojimo numeris

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3. [ ][] Įgaliojimas pridedamas

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4. [ ][] Įgaliojimo nereikia

 

 

 

 

 

Reikiamus duomenis pažymėti   S[].

 

 

 

 

 Licencijos rūšis, pažymėta S[]

 

 

 

 

 

7.1. [ ][] Išimtinė licencija

 

 

 

 

 

7.2. [ ][] Neišimtinė licencija

 

 

 

 

 

7.3. [ ][] Sublicencinė sutartis

 

 

 

 

 

7.4. [ ][] Licencijos galiojimo teritorija (jeigu teritorija yra tam tikra Lietuvos Respublikos dalis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licencijos galiojimo terminas, pažymėtas S[]

 

 

 

8.1. [ ][]

 

Terminuota licencija išduota terminui nuo

 

 

 

iki

 

 

 

 

 

 

 

8.2. [ ][]

 

Neterminuota licencija

 

 

 

 

 

Prie prašymo pridedama:

 

9.1.

 

[ ][]

 

Įgaliojimas atstovui Nr.

 

 

 

(originalas, kopija)

 

 

 

lapų, 1 egz.

 

9.2.

 

[ ][]

 

Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis

 

 

 

lapų, 1 egz.

 

9.3.

 

Licencijos suteikimą patvirtinantis dokumentas. Pridedamas vienas iš

šių dokumentų:

 

9.3.1.

 

[ ][]

 

licencinės sutarties sudarymo patvirtinimas (IP-18/2011 forma)

 

 

 

lapų, 1 egz.

 

9.3.2.

 

[ ][]

 

licencinės sutarties išrašas, patvirtintas notaro

 

 

 

lapų, 1 egz.

 

9.4.

 

[ ][]

 

Papildomi lapai priede

 

 

 

lapų, 1 egz.

 

9.5.

 

[ ][]

 

Kiti dokumentai

 

 

 

 

 

 

 

lapų, 1 egz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pateiktus dokumentus pažymėti  S[].

 

Iš viso

 

 

 

lapų

 

 

 

Mokestis

 

 

 

 

Už licencinės (sublicencinės) sutarties duomenų įrašymą sumokėtas

 

 

 

mokestis

 

 

 

 

Pavedimo numeris

 

 

 

 

 

Data

 

 

 

 

 

 

 

Parašas arba parašo faksimilė

 

 

 

11.1.  Pasirašiusio arba uždėjusio faksimilę asmens pareigos, vardas ir pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2.  Pažymėti atitinkamą langelį, atsižvelgiant į tai, kurio asmens vardu pasirašytas prašymas arba uždėta parašo faksimilė

 

 

 

11.2.1. [ ][] patento savininko vardu

 

 

 

 

 

11.2.2. [ ][] licencijos gavėjo vardu

 

 

 

 

 

11.2.3. [ ][] atstovo vardu

 

 

 

 

 

11.3.