Suvestinė redakcija nuo 2002-06-20 iki 2003-06-30

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1998, Nr. 37-974, i. k. 0981100NUTA00000436

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ APYVARTĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

1998 m. balandžio 10 d. Nr. 436

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymu (Žin., 1996, Nr. 69-1665), Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo galiojimo sustabdymo laikinuoju įstatymu (Žin., 1997, Nr. 43-1054) ir įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 16 d. nutarimą Nr. 624 „Dėl Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 1997, Nr. 58-1350), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Tarnybinių ir kovinių ginklų apyvartos taisykles;

1.2. Vardinių ginklų apyvartos taisykles;

1.3. Medžioklinių ginklų apyvartos taisykles;

1.4. Sportinių ginklų apyvartos taisykles;

1.5. Savigynos ginklų apyvartos taisykles;

1.6. Mokslui ir mokymui skirtų ginklų apyvartos taisykles;

1.7. Vienetinių ginklų įvežimo ir išvežimo taisykles;

1.8. Užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir tarptautinių organizacijų atstovybių darbuotojų šaunamųjų ginklų apyvartos Lietuvos Respublikoje taisykles;

1.9. Civilinių ginklų įsigijimo, įvežimo ir išvežimo taisykles užsieniečiams;

1.10. Ginklų ir šaudmenų eksporto, importo ir tranzito taisykles;

1.11. Ginklų kolekcionavimo, vertės nustatymo ir registravimo taisykles;

1.12. Ginklų paėmimo, vertės nustatymo ir realizavimo taisykles;

1.13. Ginklų ir šaudmenų realizavimo taisykles;

1.14. Šaudymo tirų, šaudyklų, medžioklinių šaudymo stendų įrengimo ir eksploatavimo reikalavimus;

1.15. Ribotos civilinės apyvartos ginklų, kuriuos gali įsigyti ir valdyti juridiniai asmenys, rūšių bei kiekio nustatymo taisykles;

1.16. Ginklų ir šaudmenų apskaitos įmonėse, įstaigose bei organizacijose taisykles;

1.17. Ginklų techninės būklės ir vertės nustatymo komisijos prie Lietuvos Respublikos ginklų fondo sudėtį.

2. Iš dalies pakeičiant daiktų (prekių), kuriuos įvežti į Lietuvos Respubliką, išvežti iš jos ir vežti per ją tranzitu be leidimų draudžiama, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 718 „Dėl kai kurių daiktų (prekių) įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo iš jos ir vežimo per ją tranzitu ribojimo“ (Žin., 1995, Nr. 44-1085; 1996, Nr. 1-22, Nr. 4-106, Nr. 65-1552; 1997, Nr. 15-310, Nr. 60-1417), išdėstyti 1, 2, 5 ir 7 punktus taip:

1. Visų rūšių koviniai, tarnybiniai, civiliniai ginklai ir jų šaudmenys (gali būti įvežami ir išvežami tik turint Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotų institucijų išduotą licenciją ar leidimą).

2. Vienetiniai tarnybiniai ginklai, priklausantys Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių teisėsaugos, saugumo ir gynybos institucijoms (gali būti įvežami ir išvežami tik turint atitinkamai Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Generalinės prokuratūros, Valstybės saugumo departamento ar Krašto apsaugos ministerijos išduotą leidimą).

Vienetiniai tarnybiniai (išskyrus šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytų institucijų), vardiniai, civiliniai ginklai ir jų šaudmenys (išskyrus ne daugiau kaip vieną dujinį pistoletą (revolverį), ne daugiau kaip du jų šaudmenų komplektus, ne daugiau kaip vieną dujinį mechaninį purkštuvą ar aerozolinį įrenginį, ne daugiau kaip vieną ne didesnio kaip 4,5 mm kalibro pneumatinį ginklą (gali būti įvežami ir išvežami tik turint Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduotą leidimą).

5. Policinė ir karinė amunicija, specialiosios kontrolės ir apsaugos priemonės, kriminalistinė technika bei policijos darbuotojų mokymo metodikos priemonės, nurodytos Vidaus reikalų ministerijos patvirtintame sąraše (gali būti įvežamos tik turint Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduotą leidimą).

7. Spalvotoji dauginimo (kopijavimo) technika (gali būti įvežama arba išvežama tik turint Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduotą leidimą)“.

3. Iš dalies pakeičiant Muito režimą keleiviams, vykstantiems per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 6 d. nutarimu Nr. 199 „Dėl muito režimo keleiviams, vykstantiems per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, nustatymo“ (Žin., 1997, Nr. 21-511), 6.2.5 punktą išdėstyti taip:

6.2.5. daiktus (prekes), kurių įvežimui į Lietuvos Respubliką, išvežimui iš jos ar vežimui per ją tranzitu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų taikomi apribojimai, be Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos valstybės institucijos nustatytąja tvarka išduoto leidimo.

Leidimų reikia ir įvežant ar išvežant civilinius ginklus (1 priedo 7 punktas). Leidimų nereikia įvežant ar išvežant vieną dujinį pistoletą (revolverį), du jų šaudmenų komplektus, vieną dujinį mechaninį purkštuvą ar aerozolinį įrenginį, vieną ne didesnio kaip 4,5 mm kalibro pneumatinį ginklą, taip pat įvežant ar išvežant 5 naudotas automobilių padangas vienam automobiliui, neskaitant padangų ant ratų“.

4. Iš dalies pakeičiant Užsienio valstybių piliečių ir jų asmeninės apsaugos darbuotojų šaunamųjų ginklų įvežimo į Lietuvos Respubliką tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 340 „Dėl užsienio valstybių piliečių ir jų asmeninės apsaugos darbuotojų šaunamųjų ginklų įvežimo į Lietuvos Respubliką“ (Žin., 1992, Nr. 19-563; 1993, Nr. 10-252):

4.1. pripažinti netekusiu galios 5 punktą;

4.2. išdėstyti 8 punktą taip:

8. Apie šaunamojo ginklo praradimo Lietuvos Respublikoje faktą užsienio valstybių piliečių asmeninės apsaugos tarnybų darbuotojai, nurodyti šios tvarkos 1, 2 ir 3 punktuose, privalo nedelsdami informuoti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją, kuri informuoja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministeriją.

Apie šaunamojo ginklo praradimo faktą šios tvarkos 4 punkte nurodyti asmenys privalo nedelsdami informuoti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministeriją ar jos teritorinį policijos komisariatą“.

5. Pripažinti netekusiais galios:

5.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gruodžio 24 d. nutarimą Nr. 587 „Dėl leidimo įsigyti šaunamuosius ginklus savigynai“ (Žin., 1992, Nr. 7-187);

5.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 905 „Dėl tarnybinių ir vardinių šaunamųjų ginklų laikymo ir nešiojimo“ (Žin., 1992, Nr. 36-1121) 1 punktą;

5.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. kovo 18 d. nutarimą Nr. 187 „Dėl Šaunamųjų ginklų savigynai bei jų šaudmenų įsigijimo, laikymo, nešiojimosi ir naudojimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 22-365);

5.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. balandžio 14 d. nutarimą Nr. 282 „Dėl tarnybinių ir vardinių šaunamųjų ginklų laikymo ir nešiojimo“ (Žin., 1994, Nr. 29-521);

5.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugsėjo 7 d. nutarimą Nr. 831 „Dėl Lygiavamzdžių šautuvų savigynai bei jų šaudmenų įsigijimo, laikymo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 71-1344);

5.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugsėjo 28 d. nutarimą Nr. 908 „Dėl leidimų savigynai laikyti ir nešiotis šaunamąjį ginklą išdavimo Lietuvos Respublikoje akredituotų ir reziduojančių užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir tarptautinių organizacijų atstovybių diplomatiniam, administraciniam-techniniam ir aptarnaujančiajam personalui“ (Žin., 1994, Nr. 77–1445);

5.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 30 d. nutarimą Nr. 1346 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 187 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 3-44);

5.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. kovo 31 d. nutarimą Nr. 472 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 187 „Dėl Šaunamųjų ginklų savigynai bei jų šaudmenų įsigijimo, laikymo, nešiojimosi ir naudojimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 30-691);

5.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 13 d. nutarimą Nr. 522 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugsėjo 7 d. nutarimo Nr. 831 „Dėl Lygiavamzdžių šautuvų savigynai bei jų šaudmenų įsigijimo, laikymo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 33-782);

5.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 13 d. nutarimą Nr. 523 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 282 „Dėl tarnybinių ir vardinių šaunamųjų ginklų laikymo ir nešiojimo“ papildymo“ (Žin., 1995, Nr. 33-783);

5.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 4 d. nutarimą Nr. 1092 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 187 „Dėl Šaunamųjų ginklų savigynai bei jų šaudmenų įsigijimo, laikymo, nešiojimosi ir naudojimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 65-1627);

5.12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 1402 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų dalinio pakeitimo“ 1 punktą (Žin., 1995, Nr. 91-2047).

6. Nustatyti, kad:

6.1. vardinių ginklų, kuriais asmenys buvo apdovanoti iki šio nutarimo įsigaliojimo, apyvartai taikomos šiuo nutarimu patvirtintų Vardinių ginklų apyvartos taisyklių 15–44 punktų nuostatos;

6.2. automatinius ginklus gali įsigyti tik valstybės institucijos.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                            Gediminas Vagnorius

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                          Vidmantas Žiemelis

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1998 m. balandžio 10 d. nutarimu Nr. 436

 

Tarnybinių ir kovinių ginklų apyvartos taisyklės

 

Bendroji dalis

 

1. Šios taisyklės reglamentuoja tarnybinių ir kovinių ginklų įsigijimo, registravimo, perregistravimo, leidimų laikyti ir nešioti ginklus išdavimo, ginklų išdavimo, laikymo ir nešiojimo bei naudojimo tvarką, išlaidų, susijusių su leidimų laikyti ir nešioti ginklus išdavimu, ginklų identifikavimu ir darbuotojų mokymu jais naudotis, padengimą, taip pat tarnybinių ir kovinių ginklų apyvartos taisyklių vykdymo kontrolę.

2. Tarnybiniai ginklai – tai ginklai, kurie gali būti panaudojami juridinių asmenų funkcijoms užtikrinti.

3. Koviniai ginklai – tai ginklai, kurie gali būti panaudojami krašto apsaugos, vidaus reikalų, valstybės saugumo, prokuratūros sistemoje, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje (toliau vadinama – Specialiųjų tyrimų tarnyba), Kalėjimų departamente prie Teisingumo ministerijos (toliau vadinama – Kalėjimų departamentas) ir jam pavaldžiose įstaigose, kitose valstybės institucijose ir Šaulių sąjungoje jų uždaviniams įgyvendinti. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka operatyvinėms užduotims atlikti tam tikri koviniai ginklai gali būti panaudojami tarnybos reikalams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 247, 2000-03-02, Žin., 2000, Nr. 20-514 (2000-03-08), i. k. 1001100NUTA00000247

Nr. 973, 2000-08-25, Žin., 2000, Nr. 72-2239 (2000-08-30), i. k. 1001100NUTA00000973

Nr. 881, 2002-06-12, Žin., 2002, Nr. 60-2444 (2002-06-19), i. k. 1021100NUTA00000881

 

4. Tarnybiniai ir koviniai ginklai yra ribotos civilinės apyvartos ginklai.

5. Tarnybinėms funkcijoms užtikrinti gali būti naudojami ir neribotos civilinės apyvartos ginklai. Jie įsigyjami be leidimų, ir jų nereikia registruoti.

6. Tarnybinių ginklų, kuriuos gali įsigyti ir valdyti juridiniai asmenys tarnybinėms funkcijoms užtikrinti, kiekį, apskaitos tvarkymą nustato šiuo nutarimu patvirtintos Ribotos civilinės apyvartos ginklų, kuriuos gali įsigyti ir valdyti juridiniai asmenys, rūšių bei kiekio nustatymo taisyklės ir Ginklų ir šaudmenų apskaitos įmonėse, įstaigose bei organizacijose taisyklės.

7. Teisę įsigyti ir valdyti tarnybinius ginklus turi:

7.1. Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, Lietuvos Respublikos prezidentūra, Lietuvos bankas, ministerijos, kitos valdžios ir valdymo institucijos (toliau vadinama – valstybės institucijos) bei Šaulių sąjunga, kurių funkcijoms užtikrinti reikia tarnybinių šaunamųjų ginklų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 247, 2000-03-02, Žin., 2000, Nr. 20-514 (2000-03-08), i. k. 1001100NUTA00000247

 

7.2. juridiniai asmenys tarnybinių funkcijų vykdymui užtikrinti.

8. Valstybės institucijos ir juridiniai asmenys savo vidaus sistemose, remdamiesi Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymu, šiomis taisyklėmis, kitais teisės aktais, privalo nustatyti tarnybinių ginklų išdavimo, laikymo, nešiojimo bei naudojimo tvarką (taisykles). Įmonės įstaigos, organizacijos gali nustatyti papildomus apribojimus ginklams ir šaudmenims laikyti bei nešioti savo objektuose.

9. Šios taisyklės netaikomos:

9.1. Vidaus reikalų ministerijai, Krašto apsaugos ministerijai, Generalinei prokuratūrai, Valstybės saugumo departamentui, Lietuvos Respublikos ginklų fondui, Specialiųjų tyrimų tarnybai, Kalėjimų departamentui ir jam pavaldžioms įstaigoms, Šaulių sąjungai, Muitinės kriminalinei tarnybai ir jų padaliniams; minėtosios institucijos ginklus įsigyja, registruoja, išduoda leidimus laikyti ir nešioti ginklus, išduoda ginklus ir juos naudoja kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Šaulių sąjungos šaunamųjų ginklų ir šaudmenų įsigijimo, registravimo, saugojimo, išdavimo, apskaitos ir naudojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Punkto pakeitimai:

Nr. 247, 2000-03-02, Žin., 2000, Nr. 20-514 (2000-03-08), i. k. 1001100NUTA00000247

Nr. 973, 2000-08-25, Žin., 2000, Nr. 72-2239 (2000-08-30), i. k. 1001100NUTA00000973

Nr. 881, 2002-06-12, Žin., 2002, Nr. 60-2444 (2002-06-19), i. k. 1021100NUTA00000881

 

9.2. įmonėms, kurios verčiasi asmens bei turto sauga; ginklų ir šaudmenų įsigijimo, leidimų įsigyti, laikyti ginklus išdavimo, registravimo, išdavimo ir jų panaudojimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 160 „Dėl Asmens bei turto saugos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1993, Nr. 10-250) ir Vidaus reikalų ministerijos įsakymai.

10. Teisę įsigyti ir valdyti kovinius ginklus turi šių taisyklių 9.1 punkte nurodytos valstybės institucijos, taip pat kitos institucijos, kurioms tokią teisę suteikia kiti įstatymai.

11. Juridiniai asmenys, turintys licencijas steigti bei eksploatuoti šaudymo tirus, šaudyklas, medžioklinio šaudymo stendus, šių taisyklių nustatyta tvarka gali įsigyti civilinius ir tarnybinius ginklus ir nuomoti juos šaudymui šiose vietose. Ginklų nuomos tvarką nustato Vidaus reikalų ministerija.

 

Tarnybinių ir kovinių ginklų įsigijimas

 

12. Tarnybiniai ir koviniai ginklai bei jų šaudmenys įsigyjami tik pagal leidimus, kuriuos išduoda teritoriniai policijos komisariatai.

13. Valstybės institucijos, norinčios gauti leidimą įsigyti tarnybinių ginklų, remdamosi Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymu, šiomis taisyklėmis, kitais teisės aktais, privalo nustatyti ginklų išdavimo, laikymo, nešiojimo bei naudojimo taisykles ir sudaryti tarnybų bei pareigų, kurias einantiems darbuotojams (taip pat pavaldžių įmonių, įstaigų bei organizacijų darbuotojams) leidžiama laikyti ir nešioti tarnybinį šaunamąjį ginklą, sąrašus.

14. Valstybės institucijų parengtos tarnybinių ginklų išdavimo, laikymo, nešiojimo bei naudojimo taisyklės ir tarnybų bei pareigų sąrašai pateikiami derinti Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Policijos departamentas). Vienas suderintų dokumentų egzempliorius saugomas Policijos departamente, kitas – dokumentus derinti pateikusioje institucijoje.

15. Norėdama gauti leidimą įsigyti tarnybinių šaunamųjų ginklų ir šaudmenų (toliau vadinama – leidimas įsigyti tarnybinį ginklą, tarnybinių ginklų) pirmą kartą, valstybės institucija teritoriniam policijos komisariatui pateikia:

15.1. paraišką, kurioje turi būti nurodyta norimų įsigyti ginklų rūšis, modelis, kalibras, kiekis, šaudmenų kalibras ir kiekis, taip pat įgalioto pateikti dokumentus asmens vardas ir pavardė;

15.2. dokumentą, patvirtinantį, kad už ginklų ir šaudmenų įsigijimą, laikymą bei naudojimą yra paskirtas atsakingas asmuo, ir minėto asmens:

15.2.1. privalomojo sveikatos tikrinimo kortelę (F 049/a) ir jos kopiją;

15.2.2. užpildytą nustatytos formos anketą;

15.3. nustatytąja tvarka suderintų ginklų išdavimo, laikymo, nešiojimo ir naudojimo taisyklių (instrukcijos), taip pat tarnybų ir pareigų, kurias einantiems darbuotojams leidžiama laikyti ir nešioti tarnybinį šaunamąjį ginklą, sąrašų kopijas.

16. Šių taisyklių 15 punkte nustatytus dokumentus teritoriniams policijos komisariatams taip pat gali pateikti norintys gauti leidimą įsigyti tarnybinių ginklų savarankiški (turintys juridinio asmens teises) valstybės institucijų padaliniai, suderinę paraiškas su institucijomis, kurioms jie yra pavaldūs.

17. Juridiniai asmenys, norintys gauti leidimą įsigyti tarnybinių ginklų pirmą kartą, teritoriniam policijos komisariatui pateikia:

17.1. paraišką, kurioje turi būti nurodyta norimų įsigyti ginklų rūšis, modelis, kalibras, kiekis, šaudmenų kalibras ir kiekis, darbuotojų, kuriuos numatoma apginkluoti, skaičius, įgalioto pateikti dokumentus asmens vardas ir pavardė, motyvai, kodėl reikia ginklų tarnybinėms funkcijoms užtikrinti;

17.2. dokumentą, patvirtinantį, kad už ginklų ir šaudmenų įsigijimą, laikymą bei naudojimą yra paskirtas atsakingas asmuo, ir minėto asmens:

17.2.1. privalomojo sveikatos tikrinimo kortelę (F 049/a) ir jos kopiją;

17.2.2. užpildytą nustatytos formos anketą;

17.3. notariškai patvirtintas juridinio asmens įregistravimo pažymėjimo ir įstatų kopijas;

17.4. juridinio asmens administracijos vadovo patvirtintas ginklų ir šaudmenų laikymo, saugojimo, išdavimo, grąžinimo, apskaitos ir naudojimo taisykles (instrukciją);

17.5. dokumentą, patvirtinantį juridinį asmenį kontroliuojančio subjekto turimų akcijų skaičių. Juridinį asmenį kontroliuojantis subjektas yra fizinis asmuo, kuris, būdamas akcininkas (pajininkas, narys), pats turi daugiau kaip trečdalį visų balsų arba pagal susitarimą su kitais akcininkais (pajininkais, nariais) vienas kontroliuoja daugiau kaip trečdalį visų balsų, arba turi teisę išrinkti (paskirti) daugumą stebėtojų tarybos (valdybos) narių, administracijos vadovą, arba faktiškai kontroliuoja juridinio asmens priimamus sprendimus;

17.6. juridinį asmenį kontroliuojančio subjekto ir administracijos vadovo tapatybę nustatančius duomenis (užpildytas nustatytos formos anketas);

17.7. sveikatos priežiūros įstaigų pažymas, patvirtinančias, kad šių taisyklių 17.6 punkte nurodyti asmenys nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigų įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichikos ligos, ir šių pažymų kopijas.

18. Juridiniai asmenys, kurie yra gavę licencijas verstis komercine-ūkine veikla, susijusia su šaunamųjų ginklų valdymu, norėdami gauti leidimą įsigyti tarnybinių ginklų, teritoriniam policijos komisariatui turi pateikti šių taisyklių 17.1, 17.2 ir 17.4 punktuose nurodytus dokumentus, taip pat licenciją ir jos kopiją.

19. Teritorinis policijos komisariatas Vidaus reikalų ministerijos nustatyta tvarka per 30 dienų nuo dokumentų, nurodytų šių taisyklių 15–17 ar 18 punktuose, gavimo, atlieka tikrinimus ir priima sprendimą dėl leidimo įsigyti tarnybinių ginklų išdavimo. Apie priimtą sprendimą raštu informuojamas prašymą pateikęs juridinis asmuo.

20. Atsisakymas išduoti leidimą turi būti motyvuotas. Gautas atsisakymas išduoti leidimą per 15 dienų gali būti apskųstas Policijos departamentui, taip pat – teismine tvarka.

21. Valstybės institucija (ar juridinis asmuo), norinti(-s) įsigyti ginklų, turi įrengti ginklų saugyklą (pagal Vidaus reikalų ministerijos nustatytus reikalavimus) ir gavusi(-ęs) teritorinio policijos komisariato pranešimą, jog priimtas sprendimas leisti įsigyti tarnybinių ginklų, ne vėliau kaip per 6 mėnesius pakviesti teritorinio policijos komisariato sudarytą komisiją apžiūrėti ginklų saugyklos.

22. Teritorinio policijos komisariato sudaryta komisija ne vėliau kaip per 10 dienų nuo valstybės institucijos ar juridinio asmens prašymo apžiūrėti ginklų saugyklą patikrina, kaip ji įrengta, ir surašo nustatytos formos aktą.

23. Valstybės institucija ar juridinis asmuo po pranešimo apie priimtą sprendimą leisti įsigyti tarnybinių ginklų teritoriniam policijos komisariatui pateikia:

23.1. mokamąjį pavedimą ar kvitą, patvirtinantį, kad sumokėtas žyminis mokestis už leidimo išdavimą;

23.2. egzamino išlaikymo (pagal šaunamojo ginklo savigynai įsigijimo, laikymo, nešiojimo ir naudojimo arba asmens bei turto saugotojų pirminio parengimo programą) pažymėjimą, išduotą asmeniui, kuris atsakingas už ginklų bei šaudmenų įsigijimą, laikymą ir naudojimą, ir šio pažymėjimo kopiją; jeigu darbuotojas yra buvęs vidaus reikalų, krašto apsaugos, valstybės saugumo, prokuratūros institucijų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Kalėjimų departamento ar jam pavaldžios įstaigos, Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnas, vietoj šio pažymėjimo pateikiama pažyma, patvirtinanti, kad vienoje iš šių institucijų jis yra išlaikęs egzaminą (įskaitą) ir jam buvo suteikta teisė laikyti ir nešioti tarnybinį šaunamąjį ginklą, taip pat šios pažymos kopija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 973, 2000-08-25, Žin., 2000, Nr. 72-2239 (2000-08-30), i. k. 1001100NUTA00000973

Nr. 881, 2002-06-12, Žin., 2002, Nr. 60-2444 (2002-06-19), i. k. 1021100NUTA00000881

 

24. Policijos komisariatas leidimą įsigyti tarnybinių ginklų išduoda, jeigu pateikiami šių taisyklių 23 punkte nurodyti dokumentai ir jeigu ginklų saugyklos įrengimas atitinka Vidaus reikalų ministerijos nustatytus reikalavimus.

25. Jeigu valstybės institucija ar juridinis asmuo per 6 mėnesius nuo pranešimo apie priimtą sprendimą leisti įsigyti tarnybinių ginklų gavimo dienos pagal nustatytus reikalavimus neįrengia ginklų saugyklos arba nepateikia šių taisyklių 23 punkte nurodytų dokumentų, leidimas įsigyti tarnybinių ginklų neišduodamas. Pakartotinai prašyti šio leidimo galima bendra šių taisyklių nustatyta tvarka.

26. Leidimas įsigyti tarnybinių ginklų galioja 6 mėnesius. Pasibaigus šiam laikui, leidimas netenka galios. Valstybės institucija ar juridinis asmuo naujo leidimo gali pakartotinai prašyti bendra šių taisyklių nustatyta tvarka.

27. Leidimas įsigyti tarnybinių ginklų suteikia teisę laikyti ginklus ir šaudmenis iki jų įregistravimo.

28. Valstybės institucijos ir juridiniai asmenys, norintys įsigyti ginklų, šaudmenų kitą kartą, teritoriniam policijos komisariatui pateikia:

28.1. paraišką, kurioje turi būti nurodyta turimų ir norimų įsigyti ginklų rūšys, modeliai, kalibrai, kiekis, šaudmenų kalibrai ir kiekis, darbuotojų, kuriems yra išduoti ginklai ir norima išduoti ginklų, skaičius, taip pat įgalioto pateikti dokumentus asmens vardas ir pavardė. Duomenys apie ginklus ir darbuotojus turi būti surašyti lentelės forma;

28.2. mokamąjį pavedimą ar kvitą, patvirtinantį, kad sumokėtas žyminis mokestis už leidimo išdavimą.

29. Valstybės institucijos ir juridiniai asmenys savo padaliniams, esantiems kito miesto ar rajono teritorijoje (tai yra kitur negu ginklų saugykla, kurioje laikomi įsigyti ginklai), tarnybinius ginklus ir šaudmenis perduoda, kai įgaliotieji tų padalinių atstovai teritoriniame policijos komisariate (pagal padalinio buvimo vietą) gauna leidimą pervežti ginklus ir šaudmenis.

30. Valstybės institucijos padalinio įgaliotasis atstovas, norėdamas gauti leidimą pervežti ginklus ir šaudmenis pirmą kartą, teritoriniam policijos komisariatui (pagal padalinio buvimo vietą) pateikia:

30.1. paraišką, kurioje turi būti nurodyta norimų pervežti ginklų rūšys, modeliai, kalibrai, numeriai, šaudmenų kalibras ir kiekis, numatoma ginklų pervežimo data, taip pat įgalioto pateikti dokumentus asmens vardas ir pavardė;

30.2. šių taisyklių 15.2 ir 15.3 punktuose nurodytus dokumentus;

30.3. dokumentą, patvirtinantį, kad ginklai ir šaudmenys perduodami padaliniui.

31. Norėdamas gauti leidimą pervežti ginklus ir šaudmenis pirmą kartą, juridinio asmens padalinio įgaliotas atstovas teritoriniam policijos komisariatui (pagal padalinio buvimo vietą) pateikia:

31.1. šių taisyklių 17.2, 17.4, 30.1 ir 30.3 punktuose nurodytus dokumentus;

31.2. notariškai patvirtintų juridinio asmens įstatų bei juridinio asmens padalinio įregistravimo pažymėjimo kopijas.

32. Leidimai pervežti ginklus ir šaudmenis išduodami šių taisyklių 19–25 punktuose nustatyta tvarka.

33. Valstybės institucijų ar juridinių asmenų padaliniai, norintys pervežti ginklus ar šaudmenis kitą kartą, teritoriniam policijos komisariatui (pagal padalinių buvimo vietą) pateikia šių taisyklių 30.1 ir 30.3 punktuose nurodytus dokumentus.

34. Valstybės institucijos kovinius ginklus ir šaudmenis įsigyja pagal šių taisyklių nustatytą tarnybinių ginklų ir šaudmenų įsigijimo tvarką.

35. Leidimai įsigyti (pervežti) tarnybinius ir kovinius ginklus bei jų šaudmenis gali būti neišduodami, jeigu:

35.1. asmeniui, kuris paskirtas atsakingu už ginklų įsigijimą, laikymą ir naudojimą, gali būti taikomi Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 19 straipsnio 8 dalies 1–7, 9 ar 10 punktai;

35.2. juridinį asmenį kontroliuojančiam subjektui ar juridinio asmens (jo padalinio) administracijos vadovui gali būti taikomi Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 19 straipsnio 8 dalies 2, 4–7 ar 9 punktai;

35.3. pateikti ne visi reikiami dokumentai arba jie netinkamai įforminti;

35.4. nustatoma, kad leidimui gauti pateikti klaidingi duomenys;

35.5. per metų laikotarpį iki paraiškos pateikimo juridinio asmens darbuotojai buvo bausti daugiau kaip du kartus už šių taisyklių pažeidimus (jeigu norima gauti leidimą įsigyti ginklų ir šaudmenų kitą kartą);

35.6. ginklų ir šaudmenų saugykla neatitinka nustatytų reikalavimų;

35.7. sustabdytas ar panaikintas įmonei išduotos licencijos verstis veikla, susijusia su ginklų apyvarta, galiojimas (kai ji buvo išduota);

35.8. nustatoma, kad juridinis asmuo nori įsigyti ginklų ar šaudmenų daugiau, negu Lietuvos Respublikos Vyriausybės jam gali būti leidžiama, arba bendras juridinio asmens turimų ir norimų įsigyti ginklų ar šaudmenų kiekis viršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės leidžiamą juridiniams asmenims didžiausią kiekį.

36. Tarnybiniai ir koviniai ginklai bei jų šaudmenys įsigyjami tik Lietuvos Respublikos ginklų fonde (išskyrus lygiavamzdžius šautuvus, kurie yra civiliniai ginklai, bet naudojami kaip tarnybiniai, taip pat jų šaudmenis).

 

Tarnybinių ir kovinių ginklų registravimas, leidimo laikyti ir nešioti (laikyti) tarnybinius ir kovinius ginklus išdavimas

 

37. Valstybės institucijos ir juridiniai asmenys (toliau vadinama – juridiniai asmenys), įsigiję ginklų, privalo juos per 5 darbo dienas įregistruoti teritorinio policijos komisariato įskaitoje. Juridinių asmenų padalinių ginklų įsigijimo data laikoma ta diena (data, nuo kurios per 5 darbo dienas ginklai turi būti įregistruoti teritoriniame policijos komisariate pagal padalinio buvimo vietą), kai ginklai išvežami iš juridinio asmens ginklų saugyklos.

38. Norėdamas įregistruoti ginklus, juridinis asmuo, jo padalinys teritoriniam policijos komisariatui pateikia:

38.1. prašymą;

38.2. ginklų įsigijimą patvirtinančius dokumentus (leidimus įsigyti, pervežti ginklus; ginklų pirkimo dokumentus) ir jų kopijas;

38.3. ginklų išbandymo (identifikavimo) pažymas.

39. Policijos komisariatas įregistruoja ginklus ir išduoda leidimą juos laikyti. Leidimas laikyti šaunamuosius ginklus suteikia teisę laikyti ir jų šaudmenis.

40. Juridinio asmens darbuotojams teritorinis policijos komisariatas išduoda leidimus laikyti ir nešioti tarnybinius ar kovinius ginklus (toliau vadinama – leidimas laikyti ir nešioti ginklą). Kartu su šiais leidimais gali būti išduodamos ginklo kortelės (vienam ginklui – viena ginklo kortelė; jeigu juridiniam asmeniui išduodamos ginklo kortelės, konkretūs ginklų duomenys leidimuose laikyti ir nešioti ginklus nenurodomi). Leidimo laikyti ir nešioti ginklą, ginklo kortelės pavyzdžius tvirtina Vidaus reikalų ministerija. Teritorinis policijos komisariatas išduoda ginklo korteles juridiniams asmenims jų prašymu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 247, 2000-03-02, Žin., 2000, Nr. 20-514 (2000-03-08), i. k. 1001100NUTA00000247

 

41. Tarnybinius ginklus gali laikyti ir nešioti asmenys, ne jaunesni kaip 21 metų.

Punkto pakeitimai:

TAR pastaba. Ši nuostata netaikoma asmenims, gavusiems leidimus laikyti ir nešioti tarnybinius ginklus iki šio nutarimo įsigaliojimo.

Nr. 247, 2000-03-02, Žin., 2000, Nr. 20-514 (2000-03-08), i. k. 1001100NUTA00000247

 

42. Norėdamas gauti leidimą laikyti ir nešioti ginklą, juridinis asmuo teritoriniam policijos komisariatui pateikia:

42.1. prašymą;

42.2. asmens, kurio vardu prašoma išduoti leidimą laikyti ir nešioti ginklą, užpildytą nustatytos formos anketą;

42.3. šių taisyklių 42.2 punkte nurodyto asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelę (F 049/a) ir jos kopiją bei 2 fotonuotraukas (3 x 4 cm);

42.4. egzamino išlaikymo pažymėjimą ir jo kopiją; jeigu darbuotojas yra buvęs vidaus reikalų, krašto apsaugos, valstybės saugumo, prokuratūros institucijų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Kalėjimų departamento ar jam pavaldžios įstaigos, Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnas, vietoj šio pažymėjimo pateikiama pažyma, patvirtinanti, kad vienoje iš šių institucijų jis yra išlaikęs egzaminą (įskaitą) ir jam buvo suteikta teisė laikyti ir nešioti tarnybinį šaunamąjį ginklą, taip pat šios pažymos kopija;

Punkto pakeitimai:

Nr. 973, 2000-08-25, Žin., 2000, Nr. 72-2239 (2000-08-30), i. k. 1001100NUTA00000973

Nr. 881, 2002-06-12, Žin., 2002, Nr. 60-2444 (2002-06-19), i. k. 1021100NUTA00000881

 

42.5. mokamąjį pavedimą arba banko kvitą, patvirtinantį, kad sumokėtas žyminis mokestis už leidimo išdavimą.

42.6. pažymas iš sveikatos priežiūros įstaigų apie tai, kad viename būste su 42.2 punkte nurodytu asmeniu gyvenantys vyresni kaip 14 metų asmenys nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigų įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichikos ligos, ir šių dokumentų kopijas (jeigu asmuo tarnybinį ginklą ketina laikyti gyvenamojoje vietoje).

Papildyta punktu:

Nr. 247, 2000-03-02, Žin., 2000, Nr. 20-514 (2000-03-08), i. k. 1001100NUTA00000247

 

43. šių taisyklių 42.4 ir 42.5 punktuose nurodyti dokumentai gali būti pateikti atsiimant leidimą laikyti ir nešioti tarnybinį ginklą.

44. Teritorinis policijos komisariatas atlieka tikrinimą per 30 dienų, ir jeigu nustatoma, kad asmeniui netaikytini Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 19 straipsnio 8 dalies 1–10 punktai, o tuo atveju, jeigu asmuo tarnybinį ginklą ketina laikyti savo gyvenamojoje vietoje, – ir 11 bei 12 punktai, išduoda leidimą laikyti ir nešioti ginklą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 247, 2000-03-02, Žin., 2000, Nr. 20-514 (2000-03-08), i. k. 1001100NUTA00000247

 

45. Leidimas laikyti bei leidimas laikyti ir nešioti ginklą galioja 3 metus nuo išdavimo dienos.

46. Prieš mėnesį iki leidimo laikyti ginklus galiojimo pabaigos juridinis asmuo teritoriniam policijos komisariatui turi pateikti prašymą pratęsti leidimo galiojimą (perregistruoti ginklus) ir pakartotinio ginklų išbandymo (identifikavimo) pažymas.

47. Prieš mėnesį iki leidimo laikyti ir nešioti ginklą galiojimo pabaigos juridinis asmuo teritoriniam policijos komisariatui turi pateikti šių taisyklių 42.1, 42.3 ir 42.5 punktuose nurodytus dokumentus.

48. Prieš gaudami leidimą laikyti ir nešioti ginklą asmenys turi išlaikyti egzaminą. Egzamino išlaikymo pažymėjimai išduodami apskričių centrų policijos komisariatuose. Egzaminus turi teisę laikyti asmenys, baigę kursus, taip pat vieną kartą – eksternu.

49. Asmenys, pageidaujantys gauti kursų baigimo pažymėjimą, pagal sutartis mokomi mokymo įstaigų, turinčių Švietimo ir mokslo ministerijos išduotas licencijas ar sutikimus, rengiamuose kursuose pagal Vidaus reikalų ministerijos patvirtintas:

49.1. Asmens bei turto saugotojų pirminio parengimo programą;

49.2. Šaunamojo ginklo savigynai įsigijimo, laikymo, nešiojimo ir naudojimo programą.

50. Valstybės institucijų darbuotojai ir juridinių asmenų darbuotojai, kurių tiesioginės tarnybinės funkcijos nesusijusios su asmens bei turto sauga, mokomi pagal šių taisyklių 49.1 arba 49.2 punktuose nurodytas programas, o darbuotojai, kurių tiesioginės tarnybinės funkcijos susijusios su asmens bei turto sauga, – pagal 49.1 punkte nurodytą programą.

51. Sėkmingai baigusiems kursus asmenims išduodami kursų baigimo pažymėjimai.

52. Pakartotinai ginklai išbandomi (identifikuojami) apskričių centrų policijos komisariatuose Vidaus reikalų ministerijos nustatyta tvarka.

 

Tarnybinių ir kovinių ginklų išdavimas

 

53. Tarnybiniai ginklai išduodami tik tarnybinėms funkcijoms atlikti. Tarnybinių ir kovinių ginklų išdavimo darbuotojams pagrindas – teritorinio policijos komisariato išduotas darbuotojui individualus leidimas laikyti ir nešioti tarnybinį ar kovinį šaunamąjį ginklą.

54. Tarnybinius ginklus bei šaudmenis ir ginklo korteles (tais atvejais, kai jos išduodamos kartu su leidimu) darbuotojams išduoda asmuo, atsakingas už ginklų įsigijimą, laikymą bei naudojimą. Ginklo kortelė yra dokumentas, liudijantis, kurį ginklą ir kiek šaudmenų tarnybos metu gali turėti darbuotojas. Ginklo korteles juridinių asmenų prašymu išduoda teritoriniai policijos komisariatai.

55. Kovinius ginklus ir jų šaudmenis bei ginklo korteles (tais atvejais, kai jos išduodamos kartu su leidimu) operatyvinėms tarnybinėms užduotims atlikti išduoda asmuo, atsakingas už ginklų įsigijimą, laikymą bei naudojimą, ir valstybės institucijos padalinio (ne žemesnio už skyrių) vadovas arba jo pavaduotojas.

56. Tarnybiniai ir koviniai ginklai bei jų šaudmenys išduodami pasirašytinai. Pasirašoma specialiame žurnale.

 

Tarnybinių ir kovinių ginklų laikymas ir nešiojimas

 

57. Tarnybiniai ir koviniai šaunamieji ginklai bei jų šaudmenys laikomi ginklų saugyklose. Ginklų saugyklų reikalavimus nustato Vidaus reikalų ministerija.

58. Valstybės institucijų darbuotojams, einantiems atitinkamas pareigas, kiekvienu konkrečiu atveju, suderintu su teritoriniu policijos komisariatu, gali būti leista laikyti tarnybinius ginklus ir šaudmenis nuolatinėse gyvenamosiose vietose. Pareigų, kurias einantiems darbuotojams gali būti leidžiama laikyti tarnybinius ginklus jų nuolatinėse gyvenamosiose vietose, sąrašas turi būti suderintas su Policijos departamentu. Ginklai nuolatinėse darbuotojų gyvenamosiose vietose turi būti laikomi metaliniame patikimai užrakinamame seife (dėžėje), pritvirtintame prie sienos ar grindų taip, kad juo negalėtų pasinaudoti pašaliniai asmenys. Seifo (dėžės) sienelės turi būti ne plonesnės kaip 3 milimetrų.

59. Tarnybinis ar kovinis ginklas, naudojamas ne objekto apsaugai arba už saugomo objekto ribų (teritorijos), turi būti laikomas ir nešiojamas taip, kad nebūtų matomas pašaliniams asmenims. Ši nuostata netaikoma pinigų inkasavimo atvejais.

60. Draudžiama tarnybinį ar kovinį ginklą:

60.1. nešioti neturint su savimi leidimo laikyti ir nešioti jį bei ginklo kortelės (tais atvejais, kai ji išduodama kartu su leidimu);

60.2. nešioti neblaiviam;

60.3. perduoti asmeniui, neturinčiam leidimo (ginklo kortelės) laikyti ir nešioti šį ginklą, išskyrus asmenims ar pareigūnams, turintiems teisę tikrinti ir kontroliuoti ginklų apyvartą ir pateikusiems tai patvirtinančius dokumentus;

60.4. laikyti ir nešioti užtaisytą (paskutinis ginklo parengimo šaudyti etapas), išskyrus atvejus, kai tiesiogiai susiklosto aplinkybės, dėl kurių iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei (būtinosios ginties ar būtinojo reikalingumo atvejais);

60.5. laikyti nepritaikytose saugoti patalpose.

 

Tarnybinių ir kovinių ginklų naudojimas

 

61. Tarnybinių ir kovinių ginklų naudojimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai, reguliuojantys juridinių asmenų, kurie naudoja šiuos ginklus, darbo tvarką. Juridiniai asmenys, kuriems įstatymų, kitų teisės aktų nėra nustatyta ginklų naudojimo tvarka, tarnybinius ir kovinius ginklus panaudoja pagal šių taisyklių nuostatas.

62. Tarnybinis ar kovinis šaunamasis ginklas naudojamas būtinosios ginties arba būtinojo reikalingumo atvejais. Tarnybinį ar kovinį šaunamąjį ginklą asmuo turi teisę panaudoti perspėjęs balsu ir paleidęs įspėjamąjį šūvį, jeigu leidžia aplinkybės, šiais atvejais:

62.1. atremdamas pasikėsinimą, gresiantį jo gyvybei ar sveikatai;

62.2. atremdamas užpuolimą, kuriuo norima atimti ginklą;

62.3. gindamas klientą ar kitą asmenį nuo užpuolimo, gresiančio kliento (asmens) gyvybei ir sveikatai;

62.4. saugomų objektų užpuolimo metu;

62.5. siekdamas apginti savo nuosavybę, būstą;

62.6. prieš gyvūną, keliantį pavojų žmonių sveikatai ar gyvybei;

62.7. stengdamasis sulaikyti asmenį, įtariamą padarius nusikaltimą, jeigu jis priešinasi pavojingu žmogaus gyvybei ar sveikatai būdu;

62.8. stengdamasis sulaikyti asmenį, užkluptą darant sunkų nusikaltimą, jeigu kitaip jo neįmanoma sulaikyti.

63. Tarnybinis ar kovinis šaunamasis ginklas taip pat gali būti panaudotas prireikus iškviesti pagalbą, perspėti ir kitais būtinais atvejais.

64. Tarnybinis ar kovinis šaunamasis ginklas naudojamas, kai visi kiti galimi būdai ir priemonės jau panaudoti arba kai dėl laiko stokos ar užpuolimo pobūdžio jų panaudoti nėra sąlygų. Naudojant tarnybinį ar kovinį šaunamąjį ginklą, būtina atsižvelgti į užpuolimo pobūdį, užpuoliko asmenį ir konkrečias aplinkybes, kad būtų išvengta sunkių padarinių.

65. Draudžiama naudoti šaunamuosius ginklus prieš moteris, asmenis su aiškiais invalidumo požymiais, nepilnamečius, jeigu jų amžius aiškiai matomas arba žinomas, išskyrus ginkluoto ar grupinio užpuolimo atvejus.

66. Ginklo panaudojimas neturi padaryti žalos tretiesiems asmenims.

67. Apie kiekvieną tarnybinio ar kovinio šaunamojo ginklo panaudojimo atvejį, dėl kurio padaryti kūno sužalojimai, šio ginklo turėtojas ne vėliau kaip per parą privalo pranešti ginklo panaudojimo vietovės teritoriniam policijos komisariatui ar prokuratūrai ir stengtis išsaugoti nepaliestą įvykio vietą (jeigu nukentėjusį asmenį būtina transportuoti į medicinos įstaigą, pažymima įvykio vieta, kurioje jis buvo sužalotas, ir jo padėtis).

68. Asmeniui, nukentėjusiam nuo ginklo, turi būti suteikta pirmoji medicinos pagalba.

 

Išlaidų padengimas

 

69. Už egzaminus, leidimų blankų laminavimo (išduodant leidimus), ginklų išbandymo (identifikavimo) ir kitas paslaugas Vidaus reikalų ministerijai (teritoriniams policijos komisariatams) moka juridiniai asmenys, kuriems priklauso tarnybiniai ir koviniai ginklai, pagal Vidaus reikalų ministerijos nustatytus įkainius. Gautos įplaukos apskaitomos ir naudojamos kaip nebiudžetinės lėšos. Tai, kiek reikia mokėti už kursus, nustato mokymo įstaigos arba mokymo įstaigų steigėjai (jeigu mokymo įstaigos nėra savarankiškos).

 

Tarnybinių ir kovinių ginklų apyvartos taisyklių vykdymo kontrolė, atsakomybė už jų pažeidimus

 

70. Tarnybinių ir kovinių ginklų laikymą, saugojimą, pervežimą, nešiojimą ir naudojimą pavaldžiuose padaliniuose ir įstaigose tiesiogiai kontroliuoja Vidaus reikalų ministerija, Krašto apsaugos ministerija, Valstybės saugumo departamentas, Generalinė prokuratūra, Lietuvos Respublikos ginklų fondas, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Kalėjimų departamentas, Šaulių sąjunga ir Muitinės kriminalinė tarnyba.

Punkto pakeitimai:

Nr. 973, 2000-08-25, Žin., 2000, Nr. 72-2239 (2000-08-30), i. k. 1001100NUTA00000973

Nr. 881, 2002-06-12, Žin., 2002, Nr. 60-2444 (2002-06-19), i. k. 1021100NUTA00000881

 

71. Vidaus reikalų ministerija, taip pat kitos institucijos pagal savo kompetenciją Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka kontroliuoja tarnybinių ir kovinių ginklų bei šaudmenų įsigijimo, laikymo, saugojimo, pervežimo, nešiojimo ir naudojimo tvarką.

72. Pareigūnai, įgalioti kontroliuoti tarnybinių ir kovinių ginklų bei šaudmenų apyvartą, turi teisę:

72.1. apžiūrėti ginklus ir jų laikymo bei saugojimo vietas;

72.2. reikalauti, kad juridiniai ir fiziniai asmenys pateiktų dokumentus ir informaciją (raštu bei žodžiu), kurių reikia kontrolei atlikti;

72.3. nustatę pažeidimus, duoti privalomus nurodymus juridiniams ir fiziniams asmenims, kad šie trūkumai būtų pašalinti;

72.4. imtis kitų priemonių, kurias numato įstatymai bei kiti teisės aktai.

73. Juridinis asmuo nedelsdamas privalo informuoti teritorinį policijos komisariatą apie asmens, atsakingo už tarnybinių ir kovinių ginklų bei šaudmenų įsigijimą, laikymą, nešiojimą ir naudojimą, juridinį asmenį kontroliuojančio subjekto ar administracijos vadovo pasikeitimą ir pateikti šiose taisyklėse nurodytus dokumentus šiems asmenims patikrinti.

74. Visais tarnybinio ar kovinio ginklo praradimo arba panaudojimo pažeidžiant nustatytąją tvarką atvejais nedelsiant atliekamas tarnybinis tikrinimas ir informuojamas atitinkamas policijos komisariatas.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1998 m. balandžio 10 d. nutarimu Nr. 436

 

Vardinių ginklų apyvartos taisyklės

 

Bendroji dalis

 

1. Šios taisyklės reglamentuoja vardinių ginklų registravimą, leidimų juos laikyti ir nešioti išdavimą, įteikimo ir perregistravimo tvarką, šių ginklų laikymą, nešiojimą, naudojimą, grąžinimą ir paėmimą, išlaidų už paslaugas, susijusias su leidimų išdavimu bei ginklų identifikavimu, padengimą, taisyklių vykdymo ir kontrolės tvarką.

2. Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 9 straipsnyje nustatyta, kurie ginklai yra vardiniai, kam ir kuriais atvejais jie įteikiami, kas gali įteikti vardinius ginklus.

3. Vardinis ginklas negali būti įteikiamas asmeniui, kuriam įstatymo nustatytais atvejais leidimas įsigyti civilinį ginklą neišduodamas.

4. Vardinio ginklo įteikimas – tai teisės suteikimas asmeniui laikyti, nešioti ir naudoti vardinį ginklą; vardinis ginklas nėra asmens, kuriam jis įteiktas, nuosavybė.

 

Vardinių ginklų registravimas, leidimo laikyti ir nešioti vardinį ginklą išdavimas

 

5. Ginklai, kuriuos numatoma įteikti kaip vardinius, registruojami Policijos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Policijos departamentas) ir asmenų, kuriems juos numatoma įteikti, vardu išduodami leidimai laikyti ir nešioti ginklą.

6. Institucija, norinti užregistruoti vardinį šaunamąjį ginklą, Vidaus reikalų ministerijai pateikia:

6.1. paraišką, pasirašytą turinčių teisę įteikti vardinius ginklus asmenų ar jų įgaliotų atstovų ir patvirtintą antspaudu; paraiškoje turi būti nurodyta asmens, kuriam numatoma įteikti vardinį ginklą, vardas ir pavardė, asmens kodas, paso numeris, gyvenamoji vieta, darbovietė, einamosios pareigos; šaunamojo ginklo rūšis, modelis, kalibras, numeris, gamintojas (firma, valstybė); numatoma vardinio ginklo įteikimo data; asmens, kuris įgaliojamas pateikti dokumentus ir paimti leidimą laikyti ir nešioti vardinį šaunamąjį ginklą, vardas ir pavardė;

6.2. dokumentus, patvirtinančius egzamino išlaikymą:

6.2.1. pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra išlaikęs atitinkamą egzaminą (įskaitą) ir tarnybos metu turi ir nešioja (turėjo ir nešiojo) tarnybinį šaunamąjį ginklą (pistoletą ar revolverį), jeigu vardinis ginklas įteikiamas krašto apsaugos, vidaus reikalų, valstybės saugumo, prokuratūros institucijų, Muitinės kriminalinės tarnybos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau vadinama – Specialiųjų tyrimų tarnyba) pareigūnui ar tarnautojui, Šaulių sąjungos nariui arba buvusiam šių institucijų pareigūnui ar tarnautojui, Šaulių sąjungos nariui;

Punkto pakeitimai:

Nr. 247, 2000-03-02, Žin., 2000, Nr. 20-514 (2000-03-08), i. k. 1001100NUTA00000247

Nr. 973, 2000-08-25, Žin., 2000, Nr. 72-2239 (2000-08-30), i. k. 1001100NUTA00000973

Nr. 881, 2002-06-12, Žin., 2002, Nr. 60-2444 (2002-06-19), i. k. 1021100NUTA00000881

 

6.2.2. pažymėjimą, patvirtinantį, kad asmuo baigė šaunamojo ginklo savigynai įsigijimo, laikymo ir nešiojimo arba asmens bei turto saugotojų pirminio parengimo kursus ir išlaikė egzaminą, bei jo kopiją, jeigu vardinis ginklas įteikiamas asmenims, nenurodytiems šių taisyklių 6.2.1 punkte; vieną kartą egzaminą asmenys gali laikyti eksternu, o jo neišlaikę – išklausyti kursus ir laikyti egzaminą bendra tvarka;

6.3. asmens, kuriam norima įteikti vardinį šaunamąjį ginklą, privalomojo sveikatos tikrinimo kortelę (F 049/a) ir jos kopiją; šios kortelės ir jos kopijos nereikia pateikti, jeigu vardinis ginklas įteikiamas krašto apsaugos, vidaus reikalų, valstybės saugumo, prokuratūros, Muitinės kriminalinės tarnybos, Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnui, turinčiam tarnybinį šaunamąjį ginklą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 973, 2000-08-25, Žin., 2000, Nr. 72-2239 (2000-08-30), i. k. 1001100NUTA00000973

Nr. 881, 2002-06-12, Žin., 2002, Nr. 60-2444 (2002-06-19), i. k. 1021100NUTA00000881

 

6.4. nurodyto šių taisyklių 6.3 punkte asmens 2 fotonuotraukas (3 x 4 cm);

6.5. pažymą apie ginklo išbandymą (identifikavimą) arba ginklą ir 5 jo šovinius; vardiniai šaunamieji ginklai (jeigu jie įsigyti neišbandyti arba nėra pažymos apie jų išbandymą) išbandomi (identifikuojami) Vidaus reikalų ministerijoje.

7. Institucija, norinti užregistruoti vardinį nešaunamąjį ginklą, Policijos departamentui turi pateikti paraišką, pasirašytą turinčių teisę įteikti vardinius ginklus asmenų ar jų įgaliotų atstovų ir patvirtintą antspaudu (paraiškoje turi būti nurodyta asmens, kuriam numatoma įteikti vardinį ginklą, vardas ir pavardė, asmens kodas, paso numeris, gyvenamoji vieta, darbovietė, einamosios pareigos; nešaunamojo ginklo pavadinimas; numatoma vardinio ginklo įteikimo data; asmens, kuris įgaliotas pateikti dokumentus ir paimti leidimą laikyti ir nešioti vardinį nešaunamąjį ginklą, vardas ir pavardė).

8. Leidimas laikyti ir nešioti vardinį šaunamąjį ginklą neišduodamas asmenims:

8.1. jaunesniems negu nustatyto amžiaus;

8.2. įrašytiems į sveikatos priežiūros įstaigų įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichikos ligos;

8.3. sergantiems kai kuriomis ligomis ar turintiems fizinių trūkumų, trukdančių teisingai elgtis su ginklu (ligų ir fizinių trūkumų, trukdančių teisingai elgtis su ginklu, sąrašą tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija);

8.4. teistiems už tyčinius nusikaltimus, jeigu teistumas neišnykęs ar nepanaikintas;

8.5. atliekantiems bausmę;

8.6. padariusiems pakartotinai per metus administracinį teisės pažeidimą – nusižengimą viešajai ar valdymo tvarkai;

8.7. neturintiems nuolatinės gyvenamosios vietos;

8.8. nepateikusiems reikiamų dokumentų;

8.9. įrašytiems į profilaktinę ar operatyvinę policijos įskaitą;

8.10. neišlaikiusiems atitinkamo egzamino (įskaitos).

9. Policijos departamentas organizuoja asmenų (išskyrus krašto apsaugos, vidaus reikalų, valstybės saugumo, prokuratūros institucijų, Muitinės kriminalinės tarnybos, Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnus ir tarnautojus, taip pat krašto apsaugos ir vidaus reikalų institucijų karius), kuriems numatoma įteikti vardinius šaunamuosius ginklus, tikrinimą ir per mėnesį nuo šių taisyklių 6 ar 7 punktuose nurodytų dokumentų gavimo išduoda leidimą laikyti ir nešioti vardinį ginklą, jeigu nėra priežasčių, dėl kurių leidimas galėtų būti neišduodamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 973, 2000-08-25, Žin., 2000, Nr. 72-2239 (2000-08-30), i. k. 1001100NUTA00000973

Nr. 881, 2002-06-12, Žin., 2002, Nr. 60-2444 (2002-06-19), i. k. 1021100NUTA00000881

 

10. Leidimas laikyti ir nešioti vardinį šaunamąjį ginklą galioja 3 metus nuo jo išdavimo dienos, leidimo laikyti ir nešioti vardinį nešaunamąjį ginklą galiojimo laikas neribojamas.

 

Vardinių ginklų įteikimas

 

11. Teisės akte dėl vardinio ginklo įteikimo asmeniui turi būti nurodytas įteikimo pagrindas, šaunamojo ginklo rūšis, modelis, kalibras, numeris, gamintojas (firma, valstybė) ar nešaunamojo ginklo pavadinimas.

12. Ant įteikiamo ginklo turi būti išgraviruotas asmens, kuriam įteikiamas vardinis ginklas, vardo raidė ir pavardė, trumpas įrašas, už ką įteikiamas vardinis ginklas, kas įteikia vardinį ginklą (nurodomas institucijos vadovas), dokumento įteikti vardinį ginklą pasirašymo data.

13. Vardinis ginklas įteikiamas kartu su dokumentais, liudijančiais, jog vardinis ginklas įteiktas, ir leidimu laikyti ir nešioti vardinį ginklą. Įteikimo dokumentų formą nustato ir tvirtina institucijos, kurių vadovai turi teisę įteikti vardinius ginklus.

14. Institucija, dėl kurių nors priežasčių neįteikusi vardinio ginklo, turi nedelsdama grąžinti Policijos departamentui leidimą laikyti ir nešioti vardinį ginklą.

 

Vardinių ginklų perregistravimas

 

15. Per mėnesį iki leidimo laikyti ir nešioti vardinį šaunamąjį ginklą galiojimo laiko pabaigos vardinio šaunamojo ginklo turėtojas privalo jį perregistruoti (pratęsti leidimo galiojimo laiką). Tuo tikslu jis Policijos departamentui pateikia:

15.1. prašymą perregistruoti vardinį šaunamąjį ginklą (pratęsti leidimo galiojimo laiką);

15.2. pažymą, kad ginklas pakartotinai išbandytas (identifikuotas); ginklai kas 3 metai prieš perregistravimą išbandomi (identifikuojami) Vidaus reikalų ministerijos nustatyta tvarka apskričių centrų policijos komisariatuose (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio miestų, Alytaus, Marijampolės miestų ir rajonų, Tauragės, Telšių, Utenos rajonų policijos komisariatuose), tam tikrais atvejais – Vidaus reikalų ministerijoje;

15.3. ginklą ir leidimą laikyti ir nešioti jį;

15.4. asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelę (F 049/a) ir jos kopiją arba dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo yra krašto apsaugos, vidaus reikalų, valstybės saugumo, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Muitinės kriminalinės tarnybos ar prokuratūros pareigūnas, turintis teisę laikyti ir nešioti tarnybinį šaunamąjį ginklą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 973, 2000-08-25, Žin., 2000, Nr. 72-2239 (2000-08-30), i. k. 1001100NUTA00000973

Nr. 881, 2002-06-12, Žin., 2002, Nr. 60-2444 (2002-06-19), i. k. 1021100NUTA00000881

 

15.5. 2 fotonuotraukas (3 x 4 cm);

15.6. dokumentus, patvirtinančius, jog sumokėta už paslaugas.

16. Vardinis ginklas gali būti neperregistruotas arba panaikintas leidimo laikyti ir nešioti ginklą galiojimas, jeigu vardinio ginklo turėtojui gali būti taikomos šių taisyklių 8.2–8.9 punktų sąlygos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 247, 2000-03-02, Žin., 2000, Nr. 20-514 (2000-03-08), i. k. 1001100NUTA00000247

 

Vardinių ginklų laikymas, nešiojimas ir naudojimas

 

17. Vardinis šaunamasis ginklas ir šaudmenys laikomi asmens, kuriam jis įteiktas, gyvenamojoje patalpoje, metaliniame patikimai užrakinamame seife (dėžėje), pritvirtintame prie sienos ar grindų taip, kad juo negalėtų pasinaudoti pašaliniai asmenys. Seifo (dėžės) sienelės turi būti ne plonesnės kaip 3 milimetrų.

18. Vardinius nešaunamuosius ginklus asmenys, kuriems jie įteikti, gali laikyti gyvenamojoje vietoje.

19. Krašto apsaugos, vidaus reikalų, valstybės saugumo, prokuratūros, Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai, Muitinės kriminalinės tarnybos ir Šaulių sąjungos nariai vardinius ginklus gali laikyti tarnybos vietose, o nedirbantieji – šių institucijų ginklų saugyklose; kiti asmenys, jeigu yra aplinkybių, dėl kurių vardinį ginklą laikyti gyvenamojoje vietoje nėra saugu, suderinę su teritoriniu policijos komisariatu, ginklą gali laikyti kitose vietose (jeigu jose užtikrinamas ginklo saugumas ir vardiniu ginklu negali pasinaudoti kiti asmenys), taip pat laikinai, išimties atveju, – teritoriniame policijos komisariate.

Punkto pakeitimai:

Nr. 247, 2000-03-02, Žin., 2000, Nr. 20-514 (2000-03-08), i. k. 1001100NUTA00000247

Nr. 973, 2000-08-25, Žin., 2000, Nr. 72-2239 (2000-08-30), i. k. 1001100NUTA00000973

Nr. 881, 2002-06-12, Žin., 2002, Nr. 60-2444 (2002-06-19), i. k. 1021100NUTA00000881

 

20. Vardinio šaunamojo ginklo nešiojimas – tai vardinio šaunamojo ginklo turėjimas su savimi ir galimas jo panaudojimas.

21. Vardinis šaunamasis ginklas nešiojamas su savimi (šalia savęs):

21.1. po drabužiais, dėkle, kituose panašiuose daiktuose taip, kad kiti asmenys jo nematytų;

21.2. matomoje ar nematomoje vietoje dėkle, jeigu jį nešioja uniformuotas krašto apsaugos, vidaus reikalų, valstybės saugumo, prokuratūros institucijų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnas ar Šaulių sąjungos narys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 247, 2000-03-02, Žin., 2000, Nr. 20-514 (2000-03-08), i. k. 1001100NUTA00000247

Nr. 973, 2000-08-25, Žin., 2000, Nr. 72-2239 (2000-08-30), i. k. 1001100NUTA00000973

Nr. 881, 2002-06-12, Žin., 2002, Nr. 60-2444 (2002-06-19), i. k. 1021100NUTA00000881

 

22. Vardinis nešaunamasis ginklas nešiojamas paslėptas dėkle, rankinėje ar kitokiame panašiame daikte, arba kaip sudedamoji šių taisyklių 21.2 punkte nurodytų institucijų pareigūnų uniforminės aprangos dalis šių institucijų nustatyta tvarka.

23. Draudžiama nešioti vardinį ginklą:

23.1. neturint su savimi leidimo laikyti ir nešioti jį;

23.2. neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotinių ar nuodingųjų medžiagų;

23.3. parengtą šaudyti (paskutinis ginklo parengimo šaudyti etapas), išskyrus atvejus, kai tiesiogiai susiklosto aplinkybės, dėl kurių iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei (būtinosios ginties ar būtinojo reikalingumo atvejais).

24. Už įteiktų vardinių ginklų praradimą, tyčinį sugadinimą materialiai atsako asmenys, kuriems jie įteikti.

25. Vardiniai ginklai panaudojami, kai yra būtinoji gintis arba būtinasis reikalingumas.

26. Vardinį šaunamąjį ginklą jo turėtojas, perspėjęs balsu ir paleidęs įspėjamąjį šūvį į viršų, jeigu tai leidžia aplinkybės, gali panaudoti šiais atvejais:

26.1. atremdamas užpuolimą, gresiantį jo sveikatai ar gyvybei;

26.2. atremdamas užpuolimą, kai norima atimti šaunamąjį ginklą;

26.3. siekdamas apginti savo nuosavybę, būstą;

26.4. siekdamas apginti kitus asmenis nuo užpuolimo, gresiančio jų sveikatai ar gyvybei;

26.5. prieš gyvūną, keliantį pavojų žmonių sveikatai ar gyvybei.

27. Valstybės institucijų pareigūnai ir tarnautojai bei Šaulių sąjungos nariai vardinį ginklą gali naudoti tarnybinėms funkcijoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 247, 2000-03-02, Žin., 2000, Nr. 20-514 (2000-03-08), i. k. 1001100NUTA00000247

 

28. Vardinis šaunamasis ginklas taip pat gali būti panaudotas prireikus iškviesti pagalbą, perspėti ir kitais būtinais atvejais.

29. Vardinis šaunamasis ginklas panaudojamas, kai visi kiti galimi būdai ir priemonės panaudotos arba kai dėl laiko stokos ar užpuolimo pobūdžio jų panaudoti nėra sąlygų, taip pat kitais būtinais atvejais. Naudojant vardinį šaunamąjį ginklą, reikia atsižvelgti į užpuolimo pobūdį, užpuoliko asmenį ir konkrečias aplinkybes; būtina stengtis išvengti sunkių padarinių.

30. Draudžiama naudoti vardinius šaunamuosius ginklus prieš moteris, asmenis su aiškiais invalidumo požymiais, nepilnamečius, jeigu jų amžius aiškiai matomas arba žinomas, išskyrus ginkluoto ar grupinio užpuolimo atvejus.

31. Ginklo panaudojimas neturi padaryti žalos tretiesiems asmenims.

32. Nukentėjusiam nuo šaunamojo ginklo asmeniui turi būti suteikta pirmoji medicinos pagalba.

33. Apie kiekvieną vardinio šaunamojo ginklo panaudojimo atvejį, dėl kurio padaryti kūno sužalojimai, arba ginklo panaudojimą viešojoje vietoje vardinio ginklo turėtojas ne vėliau kaip per parą privalo pranešti ginklo panaudojimo vietovės teritoriniam policijos komisariatui ar prokuratūrai.

34. Šaudmenys vardiniam šaunamajam ginklui įsigyjami Lietuvos Respublikos ginklų fondo parduotuvėje, pateikus leidimą laikyti ir nešioti vardinį šaunamąjį ginklą.

35. Vardinio šaunamojo ginklo turėtojas negali vienu metu turėti daugiau kaip 200 šovinių.

36. Draudžiama vardinį ginklą ir šaudmenis perduoti kitam asmeniui.

37. Dingus vardiniam ginklui ar jį pametus, būtina nedelsiant apie tai pranešti teritoriniam policijos komisariatui ir institucijai, įteikusiai vardinį ginklą.

 

Vardinio ginklo grąžinimas, paėmimas

 

38. Mirus asmeniui, kuriam buvo įteiktas vardinis ginklas, arba atsiradus aplinkybėms, dėl kurių leidimo laikyti ir nešioti vardinį ginklą galiojimas panaikinamas, teritorinis policijos komisariatas paima ginklą ir šaudmenis ir perduoda Policijos departamentui, o šis grąžina ginklą ir šaudmenis jį įteikusiai institucijai.

39. Leidimo laikyti ir nešioti vardinį ginklą galiojimas gali būti panaikintas asmenims:

39.1. netekusiems Lietuvos Respublikos pilietybės;

39.2. pažeidusiems nustatytą ginklų ir šaudmenų apyvartos tvarką;

39.3. praradusiems vardinį ginklą;

39.4. kai paaiškėja, kad vardinio ginklo turėtojas įvykdė tyčinį sunkų nusikaltimą, susirgo alkoholizmu, narkomanija ar psichikos liga.

40. Kilus įtarimui, kad asmuo, turintis vardinį ginklą, serga kai kuriomis ligomis ar turi fizinių trūkumų, trukdančių tinkamai elgtis su ginklais (ligų ir fizinių trūkumų, trukdančių tinkamai elgtis su ginklais, sąrašą tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija), policijos įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu ginklas ir šaudmenys nedelsiant laikinai paimami saugoti į teritorinį policijos komisariatą, o asmuo įpareigojamas pasitikrinti sveikatą. Teritorinis policijos komisariatas asmeniui išduoda siuntimą pasitikrinti sveikatą, kurį asmuo privalo pateikti sveikatos priežiūros įstaigai. Jeigu asmuo be pateisinamų priežasčių per mėnesį nuo minėtojo sprendimo priėmimo policijos įstaigai nepateikia naujos asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelės (F 049/a), Policijos departamentas panaikina leidimą laikyti ir nešioti vardinį ginklą. Policijos departamentas gali išduoti asmeniui leidimą laikyti vardinį ginklą (be teisės nešioti), išskyrus tuos atvejus, kai jis suserga alkoholizmu, narkomanija ar psichikos liga.

Punkto pakeitimai:

Nr. 247, 2000-03-02, Žin., 2000, Nr. 20-514 (2000-03-08), i. k. 1001100NUTA00000247

 

41. Panaikinus leidimą laikyti ir nešioti vardinį ginklą, Policijos departamentas vardinį ginklą ir šaudmenis kartu su sprendimu panaikinti leidimą laikyti ir nešioti vardinį ginklą perduoda institucijai, įteikusiai vardinį ginklą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 247, 2000-03-02, Žin., 2000, Nr. 20-514 (2000-03-08), i. k. 1001100NUTA00000247

 

42. Policijos departamentas gali paimti vardinį šaunamąjį ginklą iš asmens, kuriam pateiktas kaltinimas dėl sunkaus tyčinio nusikaltimo, iki bus priimtas nuosprendis ar byla bus nutraukta.

 

Išlaidų padengimas

 

43. Už egzaminus, leidimų blankų laminavimo (perregistruojant ginklus), vardinių šaunamųjų ginklų išbandymo (identifikavimo) ir kitas paslaugas vardinių ginklų turėtojai moka Vidaus reikalų ministerijai (teritoriniams policijos komisariatams) pagal Vidaus reikalų ministerijos nustatytus įkainius. Gautos įplaukos apskaitomos ir naudojamos kaip nebiudžetinės lėšos. Tai, kiek reikia mokėti už kursus, nustato mokymo įstaigos arba mokymo įstaigų steigėjai (jeigu mokymo įstaigos nėra savarankiškos).

 

Baigiamosios nuostatos

 

44. Policija, vardinį ginklą įteikusi institucija ir kitos valstybės institucijos pagal savo kompetenciją kontroliuoja, kad būtų laikomasi šių taisyklių.

______________

 


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1998 m. balandžio 10 d. nutarimu Nr. 436

 

Medžioklinių ginklų apyvartos taisyklės

 

Bendroji dalis

 

1. Šios taisyklės reglamentuoja ribotos civilinės apyvartos medžioklinių ginklų įsigijimo, leidimų išdavimo, ginklų registravimo, perregistravimo, laikymo, nešiojimo ir naudojimo tvarką bei privalomus reikalavimus Lietuvos Respublikos piliečiams, nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantiems užsieniečiams (toliau vadinama – fiziniai asmenys) bei Lietuvos Respublikos juridiniams asmenims, pageidaujantiems įsigyti ar valdantiems medžioklinį ribotos civilinės apyvartos ginklą.

2. Medžiokliniai ginklai yra civiliniai ginklai. Jie skirstomi į lygiavamzdžius, graižtvinius ar kombinuotus šaunamuosius ginklus ir nešaunamuosius ginklus (peilius, arbaletus ir kt.).

3. Medžioklinius lygiavamzdžius šautuvus ir nešaunamuosius svaidomuosius ginklus turi teisę įsigyti Lietuvos Respublikos piliečiai, ne jaunesni kaip 18 metų, turintys teisę medžioti ir gavę teritorinio policijos komisariato leidimą, bei Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys, kurių įstatuose kaip viena iš veiklos rūšių nurodyta medžioklė ir jos organizavimas.

4. Užsieniečiai, ne jaunesni kaip 18 metų ir nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, turi teisę įsigyti lygiavamzdžius šautuvus.

5. Medžioklinius graižtvinius šautuvus turi teisę įsigyti Lietuvos Respublikos piliečiai, besiverčiantys profesionalia veikla, susijusia su medžiokle, arba turintys ne mažesnį kaip 3 metų medžiotojo stažą, nepadarę teisėtvarkos pažeidimų, susijusių su ginklų ir šaudmenų apyvartos tvarkos pažeidimais, ir gavę Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Policijos departamentas) leidimą įsigyti (sutikimą leisti įsigyti) medžioklinį ginklą, bei Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys, kurių įstatuose viena iš veiklos rūšių nurodyta medžioklė ir jos organizavimas.

6. Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys, laikydamiesi šiuo nutarimu patvirtintų Ribotos civilinės apyvartos ginklų, kuriuos gali įsigyti ir valdyti juridiniai asmenys, rūšių bei kiekio nustatymo taisyklių, turi teisę įsigyti medžioklinių ginklų ir jų šaudmenų.

7. Draudžiama įsigyti šaudmenų, neatitinkančių turimo medžioklinio šautuvo kalibro.

8. Medžiokliniai ginklai įsigyjami Lietuvos Respublikos ginklų fonde ir įmonėse (parduotuvėse), turinčiose Vidaus reikalų ministerijos išduotas licencijas parduoti šios rūšies ginklus, taip pat gali būti įsigyjami užsienio valstybėse.

9. Leidimas asmeniui įsigyti ar laikyti ir nešioti medžioklinį šaunamąjį, nešaunamąjį svaidomąjį ginklą (toliau vadinama – leidimas įsigyti medžioklinį ginklą, medžioklinių ginklų) suteikia teisę įsigyti ir šaudmenų.

10. Nešaunamuosius medžioklinius ginklus (peilius) gali įsigyti asmenys, turintys teisę medžioti.

 

Leidimo įsigyti medžioklinį ginklą išdavimas

 

11. Leidimo įsigyti medžioklinį ginklą išdavimo etapai yra šie:

11.1. dokumentų pateikimas;

11.2. dokumentų ir asmenų patikrinimas;

11.3. sprendimo išduoti ar atsisakyti išduoti leidimą įsigyti medžioklinį ginklą priėmimas;

11.4. papildomų dokumentų (pažymų, patvirtinančių, kad ginklo laikymo sąlygos atitinka nustatytus reikalavimus, kvitų, patvirtinančių, kad sumokėtas žyminis mokestis) pateikimas;

11.5. leidimo įsigyti medžioklinį ginklą išdavimas.

12. Fizinis asmuo, norėdamas pirmą kartą gauti leidimą įsigyti medžioklinį lygiavamzdį šautuvą ar nešaunamąjį svaidomąjį ginklą (arbaletą ar panašiai), teritoriniam policijos komisariatui pateikia:

12.1. prašymą;

12.2. asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelę (F 049/a) ir jos kopiją;

12.3. pažymas iš sveikatos priežiūros įstaigų apie tai, kad viename būste su juo gyvenantys vyresni kaip 14 metų asmenys nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigų įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichikos ligos, ir šių dokumentų kopijas;

12.4. pasą ir jo lapų, kuriuose įrašyti asmens kodas, duomenys apie paso išdavimą ir registravimą, kopijas;

12.5. galiojantį medžiotojo bilietą;

12.6. užpildytą nustatytos formos anketą.

13. Fizinis asmuo, norėdamas pirmą kartą gauti leidimą įsigyti graižtvinį medžioklinį šautuvą, teritoriniam policijos komisariatui turi pateikti:

13.1. prašymą, kuriame nurodytas medžiotojo stažas;

13.2. asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelę (F 049/a) ir jos kopiją;

13.3. pažymas iš sveikatos priežiūros įstaigų apie tai, kad viename būste su juo gyvenantys vyresni kaip 14 metų asmenys nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigų įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichikos ligos, ir šių dokumentų kopijas;

13.4. pasą ir jo lapų, kuriuose įrašyti asmens kodas, duomenys apie paso išdavimą ir registravimą, kopijas;

13.5. medžiotojų draugijos ar medžiotojų klubo charakteristiką-rekomendaciją;

13.6. pažymą iš teritorinių aplinkos apsaugos įstaigų, patvirtinančią, kad asmuo nebuvo baustas už medžioklės taisyklių pažeidimus;

13.7. galiojantį medžiotojo bilietą;

13.8. užpildytą nustatytos formos anketą.

14. Leidimas įsigyti medžioklinį ginklą neišduodamas asmenims:

14.1. jaunesniems negu nustatyto amžiaus;

14.2. įrašytiems į sveikatos priežiūros įstaigų įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichikos ligos;

14.3. sergantiems kai kuriomis ligomis ar turintiems fizinių trūkumų, trukdančių tinkamai elgtis su ginklu (ligų ir fizinių trūkumų, trukdančių tinkamai elgtis su ginklu, sąrašą tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija);

14.4. teistiems už tyčinius nusikaltimus, jeigu teistumas neišnykęs ar nepanaikintas;

14.5. atliekantiems bausmę;

14.6. padariusiems pakartotinai per metus administracinį teisės pažeidimą – nusižengimą viešajai ar valdymo tvarkai;

14.7. neturintiems nuolatinės gyvenamosios vietos;

14.8. nepateikusiems reikiamų dokumentų;

14.9. įrašytiems į profilaktinę ar operatyvinę policijos įskaitą;

14.10. neturintiems tinkamų sąlygų laikyti ginklą;

14.11. gyvenantiems kartu su kitais asmenimis, kuriems pagal šių taisyklių 14.2, 14.4–14.6 ar 14.9 punktų nuostatas leidimas įsigyti medžioklinį ginklą neišduodamas;

14.12. neturintiems medžiotojo bilieto.

15. Leidimas įsigyti medžioklinį ginklą neišduodamas nepaprastosios padėties metu, kitais įstatymų numatytais atvejais.

16. Teritoriniai policijos komisariatai Vidaus reikalų ministerijos nustatyta tvarka per 30 dienų nuo dokumentų, nurodytų šių taisyklių 12 ar 13 punktuose, gavimo, atlieka fizinio asmens, norinčio gauti leidimą įsigyti medžioklinį ginklą, bei kartu su pareiškėju gyvenančių asmenų tikrinimus.

17. Sprendimą dėl leidimo įsigyti medžioklinį lygiavamzdį šautuvą, nešaunamąjį svaidomąjį ginklą išdavimo priima teritorinio policijos komisariato vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

18. Dokumentus, kurių reikia leidimui įsigyti medžioklinį graižtvinį šautuvą, kartu su policijos komisariato vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtinta išvada teritoriniai policijos komisariatai siunčia į Policijos departamentą galutiniam sprendimui priimti.

19. Sprendimą dėl leidimo įsigyti (sutikimo leisti įsigyti) medžioklinį graižtvinį šautuvą išdavimo per 30 dienų nuo dokumentų gavimo priima Policijos departamento generalinis komisaras arba jo įgaliotas asmuo. Apie priimtą sprendimą raštu informuojamas prašymą pateikęs fizinis asmuo.

20. Atsisakymas išduoti leidimą turi būti motyvuotas. Gautas atsisakymas išduoti leidimą įsigyti medžioklinį lygiavamzdį šautuvą ar nešaunamąjį svaidomąjį ginklą per 15 dienų gali būti apskųstas teismui, o atsisakymas išduoti leidimą įsigyti medžioklinį graižtvinį šautuvą gali būti apskųstas Vidaus reikalų ministerijai, taip pat – teismine tvarka.

21. Prieš gaudami leidimą įsigyti ginklą, fiziniai asmenys savo gyvenamojoje vietoje turi sudaryti tinkamas ginklo laikymo sąlygas.

22. Kai asmuo pateikia Policijos departamento generalinio komisaro pasirašytą sutikimą išduoti leidimą įsigyti medžioklinį graižtvinį šautuvą, teritorinio policijos komisariato vadovo pasirašytą sutikimą leisti įsigyti medžioklinį lygiavamzdį šautuvą, nešaunamąjį svaidomąjį ginklą, teritorinis policijos komisariatas per 5 dienas patikrina ginklo laikymo sąlygas pareiškėjo gyvenamojoje vietoje ir jeigu šios sąlygos tenkina Vidaus reikalų ministerijos nustatytus reikalavimus, išduoda jam leidimą įsigyti medžioklinį ginklą. Ginklo laikymo sąlygų tinkamumas gali būti įvertinamas ir atliekant šių taisyklių 16 punkte nustatytus tikrinimus.

23. Teritorinis policijos komisariatas išduoda leidimą įsigyti medžioklinį ginklą, jeigu pareiškėjas ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo pranešimo apie priimtą sprendimą gavimo dienos pateikia:

23.1. kvitą, patvirtinantį, kad sumokėtas žyminis mokestis;

23.2. teritorinio policijos komisariato išduotą pažymą, patvirtinančią, kad ginklo ir šaudmenų laikymo sąlygos atitinka nustatytus reikalavimus.

24. Jeigu fizinis asmuo per 5 mėnesius nuo pranešimo apie priimtą sprendimą leisti įsigyti medžioklinį ginklą gavimo dienos nepateikia šių taisyklių 23 punkte nurodytų dokumentų, leidimas įsigyti šį ginklą jam neišduodamas. Pakartotinai prašyti leidimo galima bendra šių taisyklių nustatyta tvarka, praėjus 6 mėnesiams po pranešimo, kad buvo leista įsigyti ginklą, gavimo.

25. Leidimas įsigyti medžioklinį ginklą galioja 6 mėnesius. Pasibaigus šiam terminui, leidimas įsigyti medžioklinį ginklą netenka galios.

26. Leidimas įsigyti medžioklinį ginklą suteikia teisę laikyti ir nešioti šį ginklą 10 dienų iki jo įregistravimo.

27. Fizinis asmuo, turintis teisę laikyti ir nešioti tam tikrą ginklą, norėdamas įsigyti kitą tos rūšies ginklą, policijos įstaigai, išdavusiai leidimą laikyti ir nešioti ginklą, pateikia:

27.1. motyvuotą prašymą;

27.2. leidimą laikyti ir nešioti ginklą;

27.3. galiojantį medžiotojo bilietą;

27.4. kvitą, patvirtinantį, kad sumokėtas žyminis mokestis.

28. Pateikus šių taisyklių 27 punkte nurodytus dokumentus, teritorinis policijos komisariatas išduoda leidimą įsigyti medžioklinį ginklą.

29. Fiziniai asmenys, turintys medžioklinių lygiavamzdžių ar kombinuotų šautuvų, gali įsigyti tam ginklo modeliui pritaikytus keičiamus vamzdžius.

30. Fiziniai asmenys, kuriems suteikta teisė turėti medžioklinį graižtvinį šautuvą, gali įsigyti pritaikytą šaudyti kulkomis gamyklinį graižtvinį vamzdžio įdėklą, kurio ilgis ne mažesnis kaip 450 mm, tinkantį medžiokliniam lygiavamzdžiui ar kombinuotam šautuvui.

31. Fizinis asmuo, norėdamas įsigyti keičiamus vamzdžius, graižtvinį vamzdžio įdėklą, teritoriniam policijos komisariatui, išdavusiam jam leidimą laikyti ir nešioti tam tikros rūšies ginklą, pateikia:

31.1. motyvuotą prašymą;

31.2. teritorinio policijos komisariato išduotą leidimą laikyti ir nešioti tos rūšies ginklą;

31.3. kvitą, patvirtinantį, kad sumokėtas žyminis mokestis.

32. Pateikus dokumentus, teritorinis policijos komisariatas, vadovaudamasis šiomis taisyklėmis, išduoda leidimą įsigyti keičiamus vamzdžius, graižtvinį vamzdžio įdėklą.

33. Juridiniai asmenys, turintys savo medžioklės plotus ar juos nuomojantys ir norintys įsigyti lygiavamzdžių, graižtvinių ar kombinuotų šautuvų, nešaunamųjų svaidomųjų ginklų, teritoriniam policijos komisariatui pateikia:

33.1. paraišką, kurioje turi būti nurodyta norimų įsigyti ginklų rūšis, modelis, kalibras, kiekis, šaudmenų kalibras ir kiekis, taip pat įgalioto pateikti dokumentus asmens vardas ir pavardė;

33.2. dokumentą, patvirtinantį, kad yra paskirtas asmuo, atsakingas už ginklų ir šaudmenų įsigijimą, laikymą bei naudojimą, ir minėto asmens:

33.2.1. privalomojo sveikatos tikrinimo kortelę (F 049/a) ir jos kopiją;

33.2.2. užpildytą nustatytos formos anketą;

33.3. notariškai patvirtintas juridinio asmens įregistravimo pažymėjimo ir įstatų kopijas;

33.4. medžioklės plotų nuosavybės ar nuomos teises patvirtinančius dokumentus;

33.5. teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos pažymą, patvirtinančią, kad pajamos deklaruotos ir mokesčiai sumokėti; pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip prieš 30 dienų iki paraiškos gauti leidimą pateikimo;

33.6. ginklų ir šaudmenų laikymo, saugojimo, išdavimo, grąžinimo, apskaitos, naudojimo, nuomos taisykles (instrukciją), kurias tvirtina juridinio asmens vadovas;

33.7. juridinį asmenį kontroliuojančio subjekto tapatybę nustatančius duomenis (užpildytą nustatytos formos anketą). Juridinį asmenį kontroliuojantis subjektas yra fizinis asmuo, kuris, būdamas akcininkas (pajininkas, narys), pats turi daugiau kaip trečdalį visų balsų arba pagal susitarimą su kitais akcininkais (pajininkais, nariais) vienas kontroliuoja daugiau kaip trečdalį visų balsų, arba turi teisę išrinkti (paskirti) daugumą stebėtojų tarybos (valdybos) narių, administracijos vadovą, arba faktiškai kontroliuoja juridinio asmens priimamus sprendimus;

33.8. sveikatos priežiūros įstaigų pažymas, patvirtinančias, kad šių taisyklių 33.7 punkte nurodytas asmuo nėra įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigų įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichikos ligos, ir šių pažymų kopijas.

34. Teritorinis policijos komisariatas Vidaus reikalų ministerijos nustatyta tvarka per 30 dienų nuo dokumentų, nurodytų šių taisyklių 33 punkte, gavimo, atlieka tikrinimus ir priima sprendimą dėl leidimo įsigyti medžioklinius ginklus išdavimo. Apie priimtą sprendimą raštu informuojamas prašymą pateikęs juridinis asmuo.

35. Leidimai juridiniams asmenims įsigyti medžioklinių ginklų gali būti neišduodami, jeigu:

35.1. asmeniui, kuris paskirtas atsakingu už ginklų įsigijimą, laikymą, naudojimą ir apskaitą, gali būti taikomi Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 19 straipsnio 8 dalies 1–7 ar 9 punktai;

35.2. juridinį asmenį kontroliuojančiam subjektui ar juridinio asmens administracijos vadovui gali būti taikomi Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 19 straipsnio 8 dalies 2, 4–7 ar 9 punktai;

35.3. per metus iki paraiškos pateikimo asmuo, paskirtas atsakingu už ginklų įsigijimą, laikymą, naudojimą ir apskaitą, buvo baustas daugiau kaip du kartus už ginklų apyvartos taisyklių pažeidimus;

35.4. pateikti ne visi reikiami dokumentai arba jie netinkamai įforminti;

35.5. nustatoma, kad leidimui gauti pateikti klaidingi duomenys;

35.6. ginklų ir šaudmenų saugykla neatitinka nustatytų reikalavimų;

35.7. bendras juridinio asmens turimų ir norimų įsigyti ginklų ar šaudmenų kiekis viršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės leidžiamą juridiniams asmenims didžiausią kiekį.

36. Atsisakymas išduoti leidimą turi būti motyvuotas. Gautas atsisakymas išduoti leidimą per 15 dienų gali būti apskųstas teismine tvarka.

37. Juridinis asmuo, norintis įsigyti medžioklinių ginklų, turi įrengti ginklų saugyklą (pagal Vidaus reikalų ministerijos nustatytus reikalavimus) ir gavęs teritorinio policijos komisariato pranešimą apie priimtą sprendimą leisti įsigyti medžioklinių ginklų ne vėliau kaip per 6 mėnesius pakviesti teritorinio policijos komisariato sudarytą komisiją apžiūrėti ginklų saugyklos.

38. Teritorinio policijos komisariato sudaryta komisija ne vėliau kaip per 10 dienų nuo juridinio asmens prašymo apžiūrėti ginklų saugyklą patikrina, kaip ji įrengta, ir surašo nustatytos formos aktą.

39. Policijos komisariatas leidimą įsigyti medžioklinius ginklus išduoda, jeigu ginklų saugyklos įrengimas atitinka Vidaus reikalų ministerijos nustatytus reikalavimus ir jeigu juridinis asmuo pateikia mokamąjį pavedimą ar kvitą, patvirtinantį, kad sumokėtas žyminis mokestis.

40. Jeigu juridinis asmuo per 6 mėnesius nuo pranešimo apie priimtą sprendimą gavimo dienos nepateikia mokamojo pavedimo ar kvito, patvirtinančio, kad sumokėtas žyminis mokestis, leidimas įsigyti medžioklinių ginklų neišduodamas. Pakartotinai prašyti leidimo galima bendra šių taisyklių nustatyta tvarka.

41. Leidimas įsigyti medžioklinių ginklų galioja 6 mėnesius. Pasibaigus šiam laikui, leidimas netenka galios.

42. Leidimas įsigyti medžioklinį ginklą suteikia teisę laikyti šį ginklą iki jo įregistravimo.

43. Juridiniams asmenims, pageidaujantiems kitą kartą įsigyti medžioklinių ginklų ar šaudmenų, leidimas įsigyti medžioklinių ginklų ar šaudmenų išduodamas, kai teritoriniam policijos komisariatui pateikiama:

43.1. motyvuota paraiška, kurioje nurodoma:

43.1.1. norimų įsigyti ginklų modelis, ginklų ar šaudmenų skaičius, kalibras;

43.1.2. įgalioto pateikti dokumentus ir atsakingo už ginklų įsigijimą, laikymą, saugojimą, apskaitą asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas);

43.2. leidimas laikyti ginklus;

43.3. mokamasis pavedimas ar kvitas, patvirtinantis, kad sumokėtas žyminis mokestis.

44. Atsarginės pagrindinės dalys (vamzdis, spyna, smogiamasis-paleidžiamasis mechanizmas ir panašiai) įsigyjamos medžiokliniams ginklams nustatyta tvarka.

 

Medžioklinių ginklų registravimas, perregistravimas, leidimo laikyti ir nešioti ir leidimo laikyti šiuos ginklus išdavimas, panaikinimas

 

45. Fizinis asmuo įsigytą medžioklinį šaunamąjį ar nešaunamąjį svaidomąjį ginklą per 10 dienų privalo įregistruoti teritoriniame policijos komisariate, išdavusiame leidimą įsigyti medžioklinį ginklą. Įregistravus ginklą, išduodamas leidimas jį laikyti ir nešioti.

46. Norėdamas įregistruoti medžioklinį ginklą, fizinis asmuo teritoriniam policijos komisariatui pateikia:

46.1. įsigytą ginklą;

46.2. 2 fotonuotraukas (3x4 cm);

46.3. užpildytą kortelę-prašymą;

46.4. dokumentus, patvirtinančius ginklo įsigijimą bei įvežimą į Lietuvos Respubliką, jeigu jis įsigytas užsienio valstybėje;

46.5. kvitą, patvirtinantį, kad sumokėtas žyminis mokestis už ginklo įregistravimą.

47. Leidime laikyti ir nešioti medžioklinį šaunamąjį ar nešaunamąjį svaidomąjį ginklą nurodomi šie duomenys:

47.1. asmens vardas ir pavardė;

47.2. asmens kodas;

47.3. medžioklinio šaunamojo ar nešaunamojo svaidomojo ginklo rūšis, modelis, kalibras, numeris, gamybos metai;

47.4. leidimo išdavimo ir galiojimo datos.

48. Leidimas laikyti ir nešioti medžioklinį šaunamąjį ar nešaunamąjį svaidomąjį ginklą galioja 3 metus nuo jo išdavimo dienos.

49. Leidimas laikyti ir nešioti medžioklinį ginklą suteikia teisę įsigyti, laikyti bei nešioti ir jo šaudmenis (strėles).

50. Per mėnesį iki leidimo laikyti ir nešioti medžioklinį ginklą galiojimo pabaigos fizinis asmuo, pageidaujantis pratęsti šio leidimo galiojimą (perregistruoti šaunamąjį, nešaunamąjį svaidomąjį ginklą), teritoriniam policijos komisariatui, išdavusiam leidimą laikyti ir nešioti ginklą, pateikia:

50.1. prašymą pratęsti leidimo laikyti ir nešioti medžioklinį ginklą galiojimą;

50.2. ginklą bei leidimą jį laikyti ir nešioti;

50.3. asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelę (F 049/a) ir jos kopiją;

50.4. pažymas iš sveikatos priežiūros įstaigų apie tai, kad viename būste su juo gyvenantys vyresni kaip 14 metų asmenys nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigų įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichikos ligos, ir šių dokumentų kopijas;

50.5. 2 fotonuotraukas (3x4 cm);

50.6. galiojantį medžiotojo bilietą;

50.7. kvitą, patvirtinantį, kad sumokėtas žyminis mokestis už leidimo laikyti ir nešioti medžioklinį ginklą pratęsimą;

50.8. užpildytą nustatytos formos anketą.

51. Susirgę, išvykę į ilgalaikę komandiruotę ar kitais atvejais fiziniai asmenys, laiku nepateikę šių taisyklių 50 punkte nurodytų dokumentų, privalo prašyme nurodyti priežastį, kodėl laiku nepateikė 50 punkte išvardytų dokumentų, bei pateikti šią priežastį pateisinančius dokumentus.

52. Juridiniai asmenys, įsigiję medžioklinių šautuvų ar nešaunamųjų svaidomųjų ginklų, privalo per 10 dienų juos įregistruoti policijos komisariate, išdavusiame leidimą juos įsigyti. Įregistravus ginklus, išduodamas leidimas juos laikyti.

53. Dėl ginklo įregistravimo policijos komisariatui juridiniai asmenys turi pateikti:

53.1. paraišką, kurioje turi būti nurodyta įsigytų ginklų rūšis, modelis, kalibras, numeris, gamybos metai, gamintojas (firma, valstybė), paskirto atsakingu už ginklus asmens vardas ir pavardė, asmens kodas;

53.2. dokumentus, patvirtinančius ginklo įsigijimą;

53.3. mokamąjį pavedimą ar kvitą, patvirtinantį, kad sumokėtas žyminis mokestis už ginklo registravimą.

54. Leidimuose laikyti medžioklinius šaunamuosius ar nešaunamuosius svaidomuosius ginklus nurodomi šie duomenys:

54.1. juridinio asmens pavadinimas, adresas, kiti rekvizitai;

54.2. medžioklinių šaunamųjų ar nešaunamųjų svaidomųjų ginklų rūšis, modelis, kalibras, numeris, gamybos metai;

54.3. leidimo išdavimo ir galiojimo datos.

55. Leidimas laikyti medžioklinius šaunamuosius ar nešaunamuosius svaidomuosius ginklus galioja 3 metus nuo jo išdavimo dienos.

56. Prieš mėnesį iki leidimo laikyti ginklą galiojimo laiko pabaigos juridinis asmuo, pageidaujantis laikyti ginklą ir norintis pratęsti leidimo galiojimo laiką (perregistruoti šaunamuosius, nešaunamuosius svaidomuosius ginklus), policijos komisariatui, išdavusiam leidimą laikyti ginklus, pateikia:

56.1. paraišką pratęsti leidimo laikyti medžioklinius šaunamuosius, nešaunamuosius svaidomuosius ginklus galiojimo laiką;

56.2. leidimą laikyti medžioklinius šaunamuosius, nešaunamuosius svaidomuosius ginklus;

56.3. įgalioto pateikti dokumentus ir paskirto atsakingu už ginklų įsigijimą, laikymą, saugojimą, apskaitą asmens duomenis (vardą ir pavardę, asmens kodą);

56.4. notariškai patvirtintas juridinio asmens įregistravimo pažymėjimo ir įstatų kopijas;

56.5. medžioklės plotų nuosavybės ar nuomos teises patvirtinančius dokumentus;

56.6. teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos pažymą, patvirtinančią, kad pajamos deklaruotos ir mokesčiai sumokėti; pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip prieš 30 dienų iki paraiškos pratęsti leidimo laikyti ginklą galiojimo laiką pateikimo;

56.7. mokamąjį pavedimą ar kvitą, patvirtinantį, kad sumokėtas mokestis už medžioklinių ginklų perregistravimą;

56.8. juridinį asmenį kontroliuojančio subjekto ir asmens, nurodyto šių taisyklių 56.3 punkte:

56.8.1. sveikatos priežiūros įstaigų pažymą, patvirtinančią, kad jis nėra įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigų įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichikos ligos, ir šių pažymų kopijas;

56.8.2. užpildytą nustatytos formos anketą.

57. Jeigu fizinis asmuo pateikia visus reikiamus dokumentus ir neturima išankstinių duomenų, dėl kurių leidimas įsigyti medžioklinį ginklą neišduodamas, policijos įstaiga leidimą laikyti ir nešioti medžioklinį ginklą pratęsia per 5 dienas. Jeigu reikia papildomai tikrinti, leidimas laikyti ir nešioti medžioklinį ginklą pratęsiamas arba jį atsisakoma pratęsti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo šių taisyklių 50 punkte nurodytų dokumentų pateikimo. Policijos įstaiga fiziniam asmeniui gali nepratęsti arba panaikinti leidimą laikyti ir nešioti medžioklinį ginklą nesibaigus jo galiojimo laikui, jeigu:

57.1. asmuo pažeidė šias taisykles ar kitus teisės aktus, reglamentuojančius ginklų ir šaudmenų apyvartą;

57.2. asmeniui gali būti pritaikytos šių taisyklių 14.2–14.12 punktų nuostatos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 247, 2000-03-02, Žin., 2000, Nr. 20-514 (2000-03-08), i. k. 1001100NUTA00000247

 

57.3. asmuo dėl savo nerūpestingumo prarado ginklą.

57.4. asmeniui atimta teisė medžioti.

Papildyta punktu:

Nr. 247, 2000-03-02, Žin., 2000, Nr. 20-514 (2000-03-08), i. k. 1001100NUTA00000247

 

58. Teritorinis policijos komisariatas juridiniams asmenims gali nepratęsti ar panaikinti leidimą laikyti medžioklinius ginklus nesibaigus jo galiojimo laikui:

58.1. jeigu juridinis asmuo baigia veiklą kaip savarankiškas subjektas;

58.2. šių taisyklių 35 punkte numatytais atvejais.

59. Jeigu prarandamas medžioklinis šaunamasis, nešaunamasis svaidomasis ginklas ar leidimas laikyti ir nešioti šį ginklą (leidimas laikyti ginklą), apie tai nedelsiant turi būti informuojamas teritorinis policijos komisariatas.

60. Praradusiam leidimą laikyti ir nešioti (leidimą laikyti) medžioklinį ginklą ar ginklus fiziniam ar juridiniam asmeniui gali būti išduotas leidimo dublikatas (išduodamas toks pat leidimas, tik šalia leidimo numerio įrašoma raidė „D“).

61. Leidimą praradęs fizinis ar juridinis asmuo turi pateikti policijos įstaigai, kuri buvo išdavusi ankstesnįjį leidimą, prašymą išduoti leidimo dublikatą, pridėdamas dokumentus, patvirtinančius leidimo praradimo faktą ir aplinkybes (jeigu tokie dokumentai yra). Prašyme taip pat turi būti nurodytos leidimo praradimo aplinkybės.

62. Jeigu leidimas laikyti ir nešioti (leidimas laikyti) medžioklinį ginklą ar ginklus nepratęsiamas arba panaikinamas, ginklas (ginklai) ir šaudmenys paimami ir realizuojami Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo nustatyta tvarka.

63. Pakeitęs gyvenamąją vietą (apsigyvenęs kitame mieste ar rajone), medžioklinio ginklo savininkas per 10 dienų teritoriniam policijos komisariatui, kuriame įregistruotas ginklas, turi pateikti prašymą išregistruoti ginklą, o jį išregistravęs per 20 dienų turi įregistruoti naujos gyvenamosios vietos teritoriniame policijos komisariate. Pakeitęs gyvenamąją vietą tame pačiame mieste ar rajone, medžioklinio ginklo savininkas per 20 dienų privalo informuoti policijos komisariatą apie gyvenamosios vietos pakeitimą. Prieš įregistruodamas medžioklinį ginklą, policijos komisariatas turi patikrinti ginklo laikymo sąlygas naujoje ginklo laikymo vietoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 247, 2000-03-02, Žin., 2000, Nr. 20-514 (2000-03-08), i. k. 1001100NUTA00000247

 

64. Kilus įtarimui, kad fizinis asmuo, turintis medžioklinį ginklą, serga kai kuriomis ligomis ar turi fizinių trūkumų, trukdančių tinkamai elgtis su ginklais (ligų ir fizinių trūkumų, trukdančių tinkamai elgtis su ginklais, sąrašą tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija), policijos įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu ginklas ir šaudmenys nedelsiant laikinai paimami saugoti į teritorinį policijos komisariatą, o asmuo įpareigojamas pasitikrinti sveikatą. Teritorinis policijos komisariatas asmeniui išduoda siuntimą pasitikrinti sveikatą, kurį asmuo privalo pateikti sveikatos priežiūros įstaigai. Jeigu fizinis asmuo be pateisinamų priežasčių per mėnesį nuo minėtojo sprendimo priėmimo policijos įstaigai nepateikia naujos asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelės (F 049/a), panaikinamas leidimas laikyti ir nešioti ginklą, ginklas ir šaudmenys realizuojami Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 247, 2000-03-02, Žin., 2000, Nr. 20-514 (2000-03-08), i. k. 1001100NUTA00000247

 

65. Fiziniai asmenys, kuriems leidimas laikyti ir nešioti ribotos civilinės apyvartos ginklą buvo panaikintas arba nebuvo pratęstas už pažeidimus, gali kreiptis į teritorinį policijos komisariatą prašydami leidimo įsigyti ginklą, praėjus ne mažiau kaip 3 metams nuo leidimo panaikinimo ar nepratęsimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 247, 2000-03-02, Žin., 2000, Nr. 20-514 (2000-03-08), i. k. 1001100NUTA00000247

 

Medžioklinio ginklo kortelių išdavimas

 

66. Teritorinis policijos komisariatas, įregistravęs medžioklinius ginklus ir išdavęs leidimą juos laikyti, Vidaus reikalų ministerijos nustatyta tvarka juridiniams asmenims išduoda medžioklinio ginklo korteles (vienam ginklui – viena ginklo kortelė). Ginklo kortelių pavyzdžius nustato Policijos departamento generalinis komisaras.

67. Medžioklinio ginklo korteles teritorinis policijos komisariatas išduoda juridiniams asmenims, kai jie Vidaus reikalų ministerijos nustatyta tvarka pateikia prašymą ir sumoka už paslaugas, susijusias su šių kortelių išdavimu.

 

Asmenims priklausančių medžioklinių ginklų laikymas, nešiojimas ir naudojimas

 

68. Fiziniai asmenys medžioklinius šaunamuosius ginklus ir šaudmenis privalo laikyti ir saugoti Vidaus reikalų ministerijos nustatyta tvarka.

69. Medžiokliniai ginklai nešiojami (pernešami, pervežami) į kitą vietą (ginklo laikymo vietą, šaudyklą ir kitur) neužtaisyti, įdėti į dėklą ar kitą tinkamą daiktą. Šaudmenys negali būti sudėti į ginklo vamzdį ar dėtuvę.

70. Graižtviniai medžiokliniai šautuvai nešiojami be šovinio lizde, su uždaru saugikliu.

71. Turėti ir naudoti nešaunamuosius medžioklinius ginklus (peilius) gali asmenys, turintys teisę medžioti.

72. Nešioti užtaisytus medžioklinius ginklus galima tik Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių nustatyta tvarka.

73. Medžioklei naudojami tik specialiai tam tikslui pagaminti ginklai ir šaudmenys.

74. Draudžiama:

74.1. nešioti medžioklinius ginklus neturint su savimi leidimo laikyti ir nešioti juos;

74.2. nešioti medžioklinius ginklus neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotinių ar nuodingųjų medžiagų;

74.3. nešioti neįdėtus į dėklą ar kitą tinkamą daiktą, taip pat užtaisytus medžioklinius ginklus, išskyrus medžioklės metu;

74.4. nešioti parengtą šaudyti (paskutinis ginklo paruošimo šaudyti etapas) medžioklinį ginklą, išskyrus medžioklės metu;

74.5. medžioklinius ginklus ir šaudmenis perduoti kitam asmeniui;

74.6. medžioti koviniais, tarnybiniais, vardiniais ir civiliniais ginklais, naudojamais sportui bei savigynai;

74.7. medžioklėje naudoti automatinius šautuvus (šautuvus, šaudančius serijomis) ir pusiau automatinius šautuvus, kurių dėtuvėse telpa daugiau kaip 5 šoviniai. Pusiau automatinius šautuvus, į kurių dėtuves telpa daugiau kaip 5 šoviniai, galima naudoti medžioklėje, jeigu į jų dėtuves įtaisyti ribotuvai, neleidžiantys panaudoti daugiau kaip 5 šovinius;

74.8. šaudyti iš transporto priemonių;

74.9. medžioti su techniškai netvarkingais ginklais;

74.10. medžiokliniams ginklams pridėti naktinio matymo, šiluminius bei lazerinius taikiklius, duslintuvus (slopintuvus) ar naudoti begarsius šaudmenis.

75. Medžiokliniai šaunamieji ir nešaunamieji svaidomieji ginklai gali būti naudojami sportui (pratyboms), taip pat būtinosios ginties ar būtinojo reikalingumo atvejais savigynai (ginantis nuo užpuolimo arba ginant kitus asmenis ar turtą).

76. Medžioklinis šautuvas ar šaudmenys išbandomi šaudykloje, tire ar medžioklinio šaudymo stende.

 

Juridiniams asmenims priklausančių medžioklinių ginklų laikymas, nuomojimas, nešiojimas ir naudojimas

 

77. Medžioklinių ginklų saugojimo ir laikymo sąlygas juridiniams asmenims nustato Vidaus reikalų ministerija.

78. Juridiniai asmenys tik medžioklės sezono metu gali nuomoti medžioklinius ginklus Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams.

79. Medžioklinius ginklus galima išnuomoti tik asmenims, turintiems teisę laikyti ir nešioti tos rūšies medžioklinį ginklą bei pateikusiems šią teisę įrodančius dokumentus, šių dokumentų kopijas ir galiojantį medžiotojo bilietą.

80. Fiziniams asmenims, kuriems išnuomojami medžiokliniai ginklai, turi būti išduodamos nustatytos formos ginklo kortelės; apie ginklų bei ginklo kortelių išdavimą turi būti įrašoma specialiame žurnale.

81. Juridiniai asmenys, norintys išnuomoti asmenims ginklą ilgiau nei 30 dienų bei tais atvejais, kai ginklą norima saugoti asmens gyvenamojoje vietoje, privalo gauti teritorinio policijos komisariato sutikimą. Tam reikia pateikti:

81.1. prašymą leisti išnuomoti konkretų ginklą (nurodant ginklo kortelėje įrašytus duomenis);

81.2. fizinio asmens, kuriam bus nuomojamas ginklas, anketos duomenis;

81.3. fizinio asmens, kuriam bus nuomojamas ginklas, galiojantį medžiotojo bilietą.

82. Teritorinis policijos komisariatas, įvertinęs ginklo laikymo sąlygas, per 10 dienų nuo prašymo gavimo turi priimti sprendimą dėl ginklo nuomojimo.

83. Fizinis asmuo, išsinuomojęs medžioklinį ginklą, jį gali laikyti ir nešioti tik turėdamas:

83.1. dokumentus, patvirtinančius jo teisę laikyti ir nešioti tos rūšies ginklą;

83.2. galiojantį medžiotojo bilietą;

83.3. ginklo kortelę.

84. Fiziniai asmenys, išsinuomoję medžioklinius ginklus, privalo laikytis šių taisyklių 69–76 punktų reikalavimų.

85. Fiziniai asmenys, išsinuomoję medžioklinius ginklus ir laikantys juos gyvenamojoje vietoje, privalo laikytis šių taisyklių 68-76 punktų reikalavimų.

 

Išlaidų padengimas

 

86. Už blankų laminavimą, ginklų kortelių išdavimą, ginklų išbandymą (identifikavimą) ir kitas paslaugas fiziniai ir juridiniai asmenys moka Vidaus reikalų ministerijai (teritoriniams policijos komisariatams) pagal Vidaus reikalų ministerijos nustatytus įkainius. Gautos įplaukos apskaitomos ir naudojamos kaip nebiudžetinės lėšos.

 

Baigiamoji dalis

 

87. Medžioklinių ginklų įsigijimo, laikymo, nešiojimo bei naudojimo tvarką kontroliuoja Vidaus reikalų ministerija (Policijos departamentas, teritoriniai policijos komisariatai), taip pat kitos institucijos pagal savo kompetenciją.

88. Pareigūnai, įgalioti kontroliuoti ginklų ir šaudmenų apyvartą, turi teisę:

88.1. apžiūrėti ginklus ir jų laikymo bei saugojimo vietas;

88.2. reikalauti, kad fiziniai ir juridiniai asmenys pateiktų dokumentus ir informaciją (raštu bei žodžiu), kurios reikia kontrolei atlikti;

88.3. nustatę pažeidimus, duoti juridiniams ir fiziniams asmenims privalomus nurodymus, kad trūkumai būtų pašalinti;

88.4. imtis kitų priemonių, kurias numato įstatymai bei kiti teisės aktai.

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1998 m. balandžio 10 d. nutarimu Nr. 436

 

Sportinių ginklų apyvartos taisyklės

 

Bendroji dalis

 

1. Šios taisyklės reglamentuoja ribotos civilinės apyvartos sportinių ginklų įsigijimo, leidimų įsigyti sportinių ginklų ir šaudmenų (toliau vadinama – leidimas įsigyti sportinį ginklą, sportinių ginklų) išdavimo, ginklų registravimo, perregistravimo, laikymo, nešiojimo ir naudojimo tvarką bei privalomuosius reikalavimus Lietuvos Respublikos piliečiams bei Lietuvos Respublikos juridiniams asmenims, pageidaujantiems įsigyti sportinių ribotos civilinės apyvartos ginklų ar juos valdantiems.

2. Sportiniai ginklai yra civiliniai ginklai. Jie skirstomi į pneumatinius, šaunamuosius ir nešaunamuosius ginklus.

3. Neribotos civilinės apyvartos sportiniai pneumatiniai ginklai įsigyjami Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo nustatyta tvarka.

4. Pneumatiniai ginklai, kurių kalibras didesnis kaip 4,5 mm arba kurių sviedinių pradinis greitis didesnis negu 175 m/s, įsigyjami šiose taisyklėse nustatyta tvarka ir gali būti naudojami tik sportiniuose objektuose.

5. Sportinius ginklus gali įsigyti Lietuvos Respublikos piliečiai (toliau vadinama – fiziniai asmenys) – šaudymo klubų nariai, turintys šaudymo klubų rekomendacijas ir gavę Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Policijos departamentas) leidimus.

6. Sportinių ginklų kalibrą reglamentuoja tarptautinių šaudymo federacijų taisyklės.

7. Draudžiama įsigyti sportinio ginklo šaudmenų, neatitinkančių turimo ginklo kalibro.

8. Leidimas fiziniam asmeniui įsigyti ar laikyti ir nešioti sportinį ginklą suteikia teisę įsigyti jo šaudmenų.

 

Leidimo įsigyti sportinį ginklą išdavimas

 

9. Leidimo įsigyti sportinį ginklą etapai yra šie:

9.1. dokumentų pateikimas;

9.2. dokumentų ir asmenų patikrinimas;

9.3. sprendimo išduoti ar atsisakyti išduoti leidimą įsigyti sportinį ginklą priėmimas;

9.4. papildomų dokumentų (pažymų, patvirtinančių, kad ginklo laikymo sąlygos atitinka nustatytus reikalavimus, kvitų, patvirtinančių, kad sumokėtas žyminis mokestis) pateikimas;

9.5. leidimo įsigyti sportinį ginklą išdavimas.

10. Fizinis asmuo – šaudymo klubo narys, norintis pirmą kartą gauti leidimą įsigyti sportinį ginklą, teritoriniam policijos komisariatui pateikia:

10.1. prašymą, kuriame nurodoma šaudymo sporto rūšis, ginklo, kurio reikia šios rūšies sportui, modelis, ginklų bei šaudmenų skaičius;

10.2. dokumentus, patvirtinančius asmens priklausymą šaudymo klubui;

10.3. šaudymo klubo rekomendaciją;

10.4. asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelę (F 049/a) ir jos kopiją;

10.5. pažymas iš sveikatos priežiūros įstaigų apie tai, kad viename būste su juo gyvenantys vyresni kaip 14 metų asmenys nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigų įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichikos ligos, ir šių dokumentų kopijas;

10.6. pasą ir jo lapų, kuriuose įrašyti asmens kodas, duomenys apie paso išdavimą ir registravimą, kopijas;

10.7. užpildytą nustatytos formos anketą.

11. Leidimas įsigyti sportinį ginklą neišduodamas asmenims:

11.1. jaunesniems kaip 18 metų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 247, 2000-03-02, Žin., 2000, Nr. 20-514 (2000-03-08), i. k. 1001100NUTA00000247

 

11.2. įrašytiems į sveikatos priežiūros įstaigų įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichikos ligos;

11.3. sergantiems kai kuriomis ligomis ar turintiems fizinių trūkumų, trukdančių tinkamai elgtis su ginklu (ligų ir fizinių trūkumų, trukdančių tinkamai elgtis su ginklu, sąrašą tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija);

11.4. teistiems už tyčinius nusikaltimus, jeigu teistumas neišnykęs ar nepanaikintas;

11.5. atliekantiems bausmę;

11.6. padariusiems pakartotinai per metus administracinį teisės pažeidimą – nusižengimą viešajai ar valdymo tvarkai;

11.7. neturintiems nuolatinės gyvenamosios vietos;

11.8. nepateikusiems reikiamų dokumentų;

11.9. įrašytiems į profilaktinę ar operatyvinę policijos įskaitą;

11.10. neturintiems tinkamų sąlygų laikyti ginklą;

11.11. gyvenantiems kartu su kitais asmenimis, kuriems pagal šių taisyklių 11.2, 11.4–11.6, 11.9 punktų nuostatas leidimas įsigyti sportinį ginklą neišduodamas.

12. Leidimas įsigyti sportinį ginklą neišduodamas nepaprastosios padėties metu ir kitais įstatymų numatytais atvejais.

13. Teritoriniai policijos komisariatai Vidaus reikalų ministerijos nustatyta tvarka per 30 dienų nuo dokumentų, nurodytų šių taisyklių 10 punkte, gavimo atlieka fizinio asmens, norinčio gauti leidimą įsigyti sportinį ginklą, bei kartu su pareiškėju gyvenančių asmenų tikrinimus. Dokumentus, kurių reikia leidimui įsigyti sportinį ginklą, kartu su policijos komisariato vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtinta išvada teritoriniai policijos komisariatai siunčia į Policijos departamentą galutiniam sprendimui priimti.

14. Sprendimą dėl leidimo įsigyti sportinį ginklą išdavimo per 30 dienų nuo dokumentų gavimo priima Policijos departamento generalinis komisaras arba jo įgaliotas asmuo. Apie priimtą sprendimą raštu informuojamas prašymą pateikęs fizinis asmuo.

15. Atsisakymas išduoti leidimą turi būti motyvuotas. Gautas atsisakymas išduoti leidimą per 15 dienų gali būti apskųstas Vidaus reikalų ministerijai, taip pat – teismine tvarka.

16. Fiziniai asmenys, prieš gaudami leidimą įsigyti ginklą, savo gyvenamojoje vietoje turi sudaryti tinkamas ginklų ir šaudmenų laikymo sąlygas.

17. Policijos departamentas leidimą įsigyti sportinį ginklą išduoda, jeigu pareiškėjas ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo pranešimo apie priimtą sprendimą gavimo pateikia:

17.1. kvitą, patvirtinantį, kad sumokėtas žyminis mokestis;

17.2. teritorinio policijos komisariato išduotą pažymą, patvirtinančią, kad ginklo ir šaudmenų laikymo sąlygos atitinka Vidaus reikalų ministerijos nustatytus reikalavimus.

18. Kai Policijos departamento generalinis komisaras pasirašo sutikimą, kad pareiškėjui būtų leista įsigyti sportinį ginklą, teritoriniai policijos komisariatai ginklo laikymo sąlygas privalo patikrinti per 5 dienas po to, kai jiems pateikiamas šis sutikimas. Ar ginklo laikymo sąlygos tinkamos, gali būti įvertinama tikrinant šių taisyklių 13 punkte nustatyta tvarka.

19. Jeigu fizinis asmuo per 5 mėnesius nuo pranešimo apie priimtą sprendimą gavimo nepateikia šių taisyklių 17 punkte nurodytų dokumentų, leidimas įsigyti sportinį ginklą neišduodamas. Pakartotinai prašyti leidimo galima bendra šių taisyklių nustatyta tvarka, praėjus 6 mėnesiams po pranešimo, kad leista įsigyti ginklą, gavimo.

20. Leidimas įsigyti sportinį ginklą galioja 6 mėnesius. Pasibaigus šiam laikui, dėl naujo leidimo gavimo asmuo gali pakartotinai kreiptis į policijos komisariatą bendra tvarka.

21. Leidimas įsigyti sportinį ginklą suteikia teisę laikyti ir nešioti šį ginklą 10 dienų iki jo įregistravimo.

22. Fizinis asmuo, turintis teisę laikyti ir nešioti sportinį ginklą, norėdamas įsigyti kitą tos rūšies sportinį ginklą, Policijos departamentui pateikia:

22.1. motyvuotą prašymą, suderintą su sporto klubu;

22.2. leidimą laikyti ir nešioti sportinį ginklą;

22.3. kvitą, patvirtinantį, kad sumokėtas žyminis mokestis.

23. Fiziniai asmenys sportinių ginklų ir šaudmenų gali įsigyti Lietuvos Respublikos ginklų fonde ar įmonėse, turinčiose licencijas prekiauti ginklais, taip pat gauti dovanų, įsivežti iš užsienio valstybių ar įsigyti kitu Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamu būdu.

24. Juridiniai asmenys (sporto klubai), norintys įsigyti sportinių ginklų, teritoriniam policijos komisariatui pateikia:

24.1. paraišką, kurioje nurodoma:

24.1.1. šaudymo sporto rūšis;

24.1.2. sporto rūšiai plėtoti norimų įsigyti ginklų rūšis, modelis, kalibras, kiekis, šaudmenų kalibras ir kiekis;

24.1.3. įgalioto pateikti dokumentus ir atsakingo už ginklų įsigijimą, laikymą, naudojimą, apskaitą asmens duomenys (vardas ir pavardė, asmens kodas);

24.2. dokumentą, patvirtinantį, kad paskirtas asmuo, atsakingas už ginklų ir šaudmenų įsigijimą, laikymą bei naudojimą, ir minėto asmens:

24.2.1. privalomojo sveikatos tikrinimo kortelę (F 049/a) ir jos kopiją;

24.2.2. užpildytą nustatytos formos anketą;

24.3. notariškai patvirtintas juridinio asmens (sporto klubo) įregistravimo pažymėjimo ir įstatų kopijas;

24.4. dokumentus, patvirtinančius, kad sporto klube dirbantis instruktorius (treneris arba treneriai) turi pakankamą kvalifikaciją vadovauti mokymui ir šaudymo pratyboms. Šie dokumentai turi būti patvirtinti Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba su juo suderinti;

24.5. teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos pažymą, patvirtinančią, kad pajamos deklaruotos ir mokesčiai sumokėti; pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip prieš 30 dienų iki paraiškos gauti leidimą pateikimo;

24.6. ginklų ir šaudmenų laikymo, saugojimo, išdavimo, grąžinimo, apskaitos, naudojimo taisykles (instrukciją), patvirtintas sporto klubo vadovo;

24.7. juridinį asmenį kontroliuojančio subjekto tapatybę nustatančius duomenis (užpildytą nustatytos formos anketą). Juridinį asmenį kontroliuojantis subjektas yra fizinis asmuo, kuris, būdamas akcininkas (pajininkas, narys), pats turi daugiau kaip trečdalį visų balsų arba pagal susitarimą su kitais akcininkais (pajininkais, nariais) vienas kontroliuoja daugiau kaip trečdalį visų balsų, arba turi teisę išrinkti (paskirti) daugumą stebėtojų tarybos (valdybos) narių, administracijos vadovą, arba faktiškai kontroliuoja juridinio asmens priimamus sprendimus;

24.8. sveikatos priežiūros įstaigų pažymas, patvirtinančias, kad šių taisyklių 24.7 punkte nurodytas asmuo nėra įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigų įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichikos ligos, ir šių pažymų kopijas.

25. Teritorinis policijos komisariatas Vidaus reikalų ministerijos nustatyta tvarka per 30 dienų nuo dokumentų, nurodytų šių taisyklių 24 punkte, gavimo patikrina juos ir priima sprendimą dėl leidimo įsigyti sportinių ginklų išdavimo. Apie priimtą sprendimą raštu informuojamas prašymą pateikęs juridinis asmuo.

26. Leidimai juridiniams asmenims įsigyti sportinių ginklų bei jų šaudmenų gali būti neišduodami, jeigu:

26.1. asmeniui, kuris paskirtas atsakingu už ginklų įsigijimą, laikymą, naudojimą ir apskaitą, gali būti taikomi Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 19 straipsnio 8 dalies 1-7 ar 9 punktai;

26.2. juridinį asmenį kontroliuojančiam subjektui ar juridinio asmens administracijos vadovui gali būti taikomi Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 19 straipsnio 8 dalies 2, 4-7 ar 9 punktai;

26.3. per metų laikotarpį iki paraiškos pateikimo asmuo, paskirtas atsakingu už ginklų įsigijimą, laikymą, naudojimą ir apskaitą, buvo baustas daugiau kaip du kartus už ginklų apyvartos taisyklių pažeidimus;

26.4. pateikti ne visi reikiami dokumentai arba jie netinkamai įforminti;

26.5. nustatoma, kad leidimui gauti pateikti klaidingi duomenys;

26.6. ginklų ir šaudmenų saugykla neatitinka nustatytų reikalavimų;

26.7. nustatoma, kad bendras juridinio asmens turimų ir norimų įsigyti ginklų ar šaudmenų kiekis viršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės leidžiamą juridiniams asmenims didžiausią kiekį.

27. Atsisakymas išduoti leidimą turi būti motyvuotas. Gautas atsisakymas išduoti leidimą per 15 dienų gali būti apskųstas Policijos departamentui, taip pat – teismine tvarka.

28. Juridinis asmuo, norintis įsigyti sportinių ginklų, turi įrengti ginklų saugyklą (pagal Vidaus reikalų ministerijos nustatytus reikalavimus) ir gavęs teritorinio policijos komisariato pranešimą apie priimtą sprendimą leisti įsigyti sportinių ginklų ne vėliau kaip per 6 mėnesius pakviesti teritorinio policijos komisariato sudarytą komisiją apžiūrėti ginklų saugyklos.

29. Teritorinio policijos komisariato sudaryta komisija ne vėliau kaip per 10 dienų nuo juridinio asmens prašymo apžiūrėti ginklų saugyklą patikrina, kaip ji įrengta, ir surašo nustatytos formos aktą.

30. Policijos komisariatas leidimą įsigyti sportinių ginklų išduoda, jeigu ginklų saugyklos įrengimas atitinka Vidaus reikalų ministerijos nustatytus reikalavimus ir jeigu juridinis asmuo pateikia mokamąjį pavedimą ar kvitą, patvirtinantį, kad sumokėtas žyminis mokestis.

31. Jeigu juridinis asmuo per 6 mėnesius nuo pranešimo apie priimtą sprendimą leisti įsigyti ginklų gavimo dienos nepateikia mokamojo pavedimo ar kvito, patvirtinančio, kad sumokėtas žyminis mokestis, leidimas įsigyti sportinių ginklų neišduodamas. Pakartotinai prašyti leidimo galima bendra šių taisyklių nustatyta tvarka.

32. Leidimas įsigyti sportinių ginklų galioja 6 mėnesius. Pasibaigus šiam laikui, leidimas netenka galios.

33. Leidimas įsigyti sportinių ginklų suteikia teisę laikyti ginklus iki jų įregistravimo.

34. Juridiniams asmenims, pageidaujantiems kitą kartą įsigyti sportinių ginklų ar šaudmenų, leidimas įsigyti sportinių ginklų išduodamas, kai teritoriniam policijos komisariatui pateikiama:

34.1. motyvuota paraiška, kurioje nurodoma:

34.1.1. norimų įsigyti ginklų modelis, ginklų bei šaudmenų kalibras, skaičius;

34.1.2. įgalioto pateikti dokumentus ir paskirto atsakingu už ginklų įsigijimą, laikymą, saugojimą, apskaitą asmens duomenys (vardas ir pavardė, asmens kodas);

34.2. leidimas laikyti ginklus;

34.3. mokamasis pavedimas ar kvitas, patvirtinantis, kad sumokėtas žyminis mokestis.

35. Juridiniai asmenys turi teisę įsigyti sportinių ginklų bei jų šaudmenų, laikydamiesi šiuo nutarimu patvirtintų Ribotos civilinės apyvartos ginklų, kuriuos gali įsigyti ir valdyti juridiniai asmenys, rūšių bei kiekio nustatymo taisyklių. Ginklus ir šaudmenis galima įsigyti Lietuvos Respublikos ginklų fonde, taip pat įmonėse, turinčiose licencijas prekiauti ginklais, ar įsigyti kitu Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamu būdu.

 

Sportinių ginklų registravimas, perregistravimas, leidimo laikyti ir nešioti (leidimo laikyti) juos išdavimas, panaikinimas

 

36. Įsigijęs sportinį ginklą, fizinis asmuo per 10 dienų privalo jį įregistruoti Policijos departamente, išdavusiame leidimą įsigyti sportinį ginklą. Įregistravus ginklą, išduodamas leidimas jį laikyti ir nešioti. Leidimas laikyti ir nešioti sportinį ginklą suteikia teisę jį pernešti, gabenti, tačiau nesuteikia teisės jo nešiotis.

37. Norėdamas įregistruoti sportinį ginklą, fizinis asmuo Policijos departamentui pateikia:

37.1. įsigytą ginklą;

37.2. užpildytą kortelę-prašymą;

37.3. 2 fotonuotraukas (3x4 cm);

37.4. ginklo išbandymo (identifikavimo) pažymą, jeigu registruojamas graižtvinis ginklas;

37.5. dokumentus, patvirtinančius ginklo įsigijimą, taip pat įvežimą į Lietuvos Respubliką, jeigu jis įsigytas užsienio valstybėje;

37.6. banko kvitą, patvirtinantį, kad sumokėtas žyminis mokestis už ginklo registravimą.

38. Leidimuose laikyti ir nešioti sportinį ginklą nurodomi šie duomenys:

38.1. asmens vardas ir pavardė;

38.2. asmens kodas;

38.3. šaunamojo ginklo rūšis, modelis, kalibras, numeris, gamybos metai arba nešaunamojo svaidomojo ginklo modelis ir numeris;

38.4. leidimo išdavimo ir galiojimo datos.

39. Leidimas laikyti ir nešioti sportinį ginklą galioja 3 metus nuo jo išdavimo.

40. Leidimas laikyti ir nešioti sportinį ginklą suteikia teisę įsigyti, laikyti ir nešioti jo šaudmenis.

41. Per mėnesį iki leidimo laikyti ir nešioti sportinį ginklą galiojimo pabaigos fizinis asmuo, pageidaujantis pratęsti leidimo galiojimą (perregistruoti sportinį ginklą), Policijos departamentui pateikia:

41.1. prašymą pratęsti leidimo laikyti ir nešioti sportinį ginklą galiojimą;

41.2. pakartotinio ginklo išbandymo (identifikavimo) pažymą, patį ginklą bei leidimą jį laikyti ir nešioti; pažymos pateikti nereikia, jeigu prašoma pratęsti leidimo laikyti ir nešioti lygiavamzdį šautuvą ar nešaunamąjį svaidomąjį ginklą galiojimą;

41.3. 2 fotonuotraukas (3x4 cm);

41.4. dokumentus, patvirtinančius asmens priklausymą šaudymo klubui;

41.5. šaudymo klubo rekomendaciją, suderintą su aukštesne sporto organizacija (federacija, sąjunga ir panašiai);

41.6. asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelę (F 049/a) ir jos kopiją;

41.7. pažymas iš sveikatos priežiūros įstaigų apie tai, kad viename būste su juo gyvenantys vyresni kaip 14 metų asmenys nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigų įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichikos ligos, ir šių dokumentų kopijas;

41.8. užpildytą nustatytos formos anketą;

41.9. banko kvitą, patvirtinantį, kad sumokėtas mokestis už sportinio ginklo perregistravimą.

42. Juridiniai asmenys, įsigiję sportinius ginklus, privalo per 10 dienų juos įregistruoti policijos įstaigoje, išdavusioje leidimą juos įsigyti. Įregistravus ginklus, išduodamas leidimas laikyti juos.

43. Norėdami įregistruoti sportinius ginklus, juridiniai asmenys policijos komisariatui pateikia:

43.1. paraišką, kurioje turi būti nurodyta įsigytų ginklų rūšis, modelis, kalibras, numeris, gamybos metai, gamintoja (firma, valstybė), paskirto atsakingu už ginklus asmens vardas ir pavardė, asmens kodas;

43.2. ginklų išbandymo (identifikavimo) pažymas, jeigu registruojami graižtviniai šautuvai;

43.3. dokumentus, patvirtinančius ginklo įsigijimą;

43.4. mokamąjį pavedimą ar banko kvitą, patvirtinantį, kad sumokėtas mokestis už ginklo įregistravimą.

44. Leidimuose laikyti sportinius ginklus nurodomi šie duomenys:

44.1. juridinio asmens pavadinimas, adresas, kiti rekvizitai;

44.2. šaunamųjų ar nešaunamųjų svaidomųjų ginklų rūšis, modelis, kalibras, numeris, gamybos metai;

44.3. leidimo išdavimo ir galiojimo datos.

45. Leidimas laikyti sportinius ginklus galioja 3 metus nuo jo išdavimo dienos.

46. Prieš mėnesį iki leidimo laikyti ginklą galiojimo laiko pabaigos juridinis asmuo, pageidaujantis laikyti ginklus ir norintis pratęsti leidimo galiojimą (perregistruoti sportinius ginklus), policijos įstaigai, išdavusiai leidimą laikyti ginklus, pateikia:

46.1. paraišką pratęsti leidimo laikyti sportinius ginklus galiojimą;

46.2. pakartotinio ginklų išbandymo (identifikavimo) pažymą; pažymų pateikti nereikia, jeigu tai yra lygiavamzdžiai šautuvai ar nešaunamieji svaidomieji ginklai;

46.3. leidimą laikyti sportinius šaunamuosius, nešaunamuosius svaidomuosius ginklus;

46.4. įgalioto pateikti dokumentus ir paskirto atsakingu už ginklų įsigijimą, laikymą, saugojimą, apskaitą asmens duomenis (vardą ir pavardę, asmens kodą);

46.5. notariškai patvirtintas juridinio asmens (sporto klubo) įregistravimo pažymėjimo ir įstatų kopijas;

46.6. dokumentus, patvirtinančius, kad sporto klube dirbantis instruktorius (treneris arba treneriai) turi pakankamą kvalifikaciją vadovauti mokymui ir šaudymo pratyboms. Šie dokumentai turi būti patvirtinti arba suderinti su Kūno kultūros ir sporto departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;

46.7. teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos pažymą, patvirtinančią, kad pajamos deklaruotos ir mokesčiai sumokėti; pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip prieš 30 dienų iki paraiškos gauti leidimą pateikimo;

Punkto pakeitimai:

Nr. 247, 2000-03-02, Žin., 2000, Nr. 20-514 (2000-03-08), i. k. 1001100NUTA00000247

 

46.8. mokamąjį pavedimą ar banko kvitą, patvirtinantį, kad sumokėtas mokestis už sportinių ginklų perregistravimą;

46.9. juridinį asmenį kontroliuojančio subjekto ir asmens, nurodyto šių taisyklių 46.4 punkte:

46.9.1. sveikatos priežiūros įstaigų pažymą, patvirtinančią, kad jie nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigų įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichikos ligos, ir šių pažymų kopijas;

46.9.2. užpildytą nustatytos formos anketą.

47. Jeigu fizinis asmuo pateikia visus reikiamus dokumentus ir neturima išankstinių duomenų, dėl kurių leidimas įsigyti sportinį ginklą neišduodamas, policijos įstaiga leidimą laikyti ir nešioti sportinį ginklą pratęsia per 5 dienas. Jeigu reikia papildomai tikrinti, leidimas laikyti ir nešioti sportinį ginklą pratęsiamas arba jį atsisakoma pratęsti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo šių taisyklių 41 punkte nurodytų dokumentų pateikimo. Policijos įstaiga fiziniam asmeniui gali nepratęsti arba panaikinti leidimą laikyti ir nešioti sportinį ginklą nesibaigus jo galiojimo laikui, jeigu:

47.1. asmuo pažeidė šias taisykles ar kitus teisės aktus, reglamentuojančius ginklų ir šaudmenų apyvartą;

47.2. asmeniui gali būti pritaikytos šių taisyklių 11.2–11.11 punktų nuostatos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 247, 2000-03-02, Žin., 2000, Nr. 20-514 (2000-03-08), i. k. 1001100NUTA00000247

 

47.3. asmuo dėl savo nerūpestingumo prarado ginklą.

48. Policijos įstaiga juridiniams asmenims gali nepratęsti ar panaikinti leidimą laikyti sportinius ginklus nesibaigus jo galiojimo laikui:

48.1. jeigu juridinis asmuo baigia veiklą kaip savarankiškas subjektas;

48.2. šių taisyklių 26 punkte numatytais atvejais.

49. Jeigu prarandamas sportinis ginklas ar leidimas laikyti ir nešioti (leidimas laikyti) šį ginklą, apie tai nedelsiant turi būti informuojamas teritorinis policijos komisariatas.

50. Praradusiam leidimą laikyti ir nešioti (leidimą laikyti) sportinį ginklą ar ginklus fiziniam ar juridiniam asmeniui gali būti išduotas leidimo dublikatas (išduodamas toks pat leidimas, tik šalia leidimo numerio įrašoma raidė „D“). Leidimą praradęs fizinis ar juridinis asmuo turi pateikti policijos įstaigai, kuri buvo išdavusi ankstesnįjį leidimą, prašymą išduoti leidimo dublikatą, pridėdamas dokumentus, patvirtinančius leidimo praradimo faktą ir aplinkybes (jeigu tokie dokumentai yra). Prašyme taip pat turi būti nurodytos leidimo praradimo aplinkybės.

51. Jeigu leidimas laikyti ir nešioti (leidimas laikyti) sportinį ginklą ar ginklus nepratęsiamas arba panaikinamas, ginklas (ginklai) ir šaudmenys paimami bei realizuojami Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo nustatyta tvarka.

52. Pakeitęs gyvenamąją vietą (apsigyvenęs kitame mieste ar rajone) sportinio ginklo savininkas per 20 dienų turi informuoti apie tai Policijos departamentą ir pateikti jam naujos gyvenamosios vietos policijos komisariato išduotą pažymą, kad ginklo laikymo sąlygos atitinka nustatytus reikalavimus.

53. Kilus įtarimui, kad fizinis asmuo, turintis sportinį ginklą, serga kai kuriomis ligomis ar turi fizinių trūkumų, trukdančių tinkamai elgtis su ginklais (ligų ir fizinių trūkumų, trukdančių tinkamai elgtis su ginklais, sąrašą tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija), policijos įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu ginklas ir šaudmenys nedelsiant laikinai paimami saugoti į teritorinį policijos komisariatą, o asmuo įpareigojamas pasitikrinti sveikatą. Teritorinis policijos komisariatas asmeniui išduoda siuntimą pasitikrinti sveikatą, kurį asmuo privalo pateikti sveikatos priežiūros įstaigai. Jeigu fizinis asmuo be pateisinamų priežasčių per mėnesį nuo minėtojo sprendimo priėmimo policijos įstaigai nepateikia naujos asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelės (F049/a), panaikinamas leidimas laikyti ir nešioti ginklą, ginklas ir šaudmenys realizuojami Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 247, 2000-03-02, Žin., 2000, Nr. 20-514 (2000-03-08), i. k. 1001100NUTA00000247

 

54. Fiziniai asmenys, kuriems leidimas laikyti ir nešioti ribotos civilinės apyvartos ginklą buvo panaikintas arba nebuvo pratęstas už pažeidimus, gali kreiptis į teritorinį policijos komisariatą prašydami leidimo įsigyti ginklą, praėjus ne mažiau kaip 3 metams nuo leidimo panaikinimo ar nepratęsimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 247, 2000-03-02, Žin., 2000, Nr. 20-514 (2000-03-08), i. k. 1001100NUTA00000247

 

Sportinių graižtvinių ginklų išbandymas (identifikavimas)

 

55. Prieš perregistravimą sportiniai graižtviniai ginklai išbandomi (identifikuojami). Tūtelės ir kulkos Vidaus reikalų ministerijos nustatyta tvarka įtraukiamos į kriminalistinę tūtelių ir kulkų kolekciją.

56. Sportinių ginklų savininkai savo ginklus išbandyti (identifikuoti) pateikia apskričių centrų policijos komisariatams, taip pat Kriminalistinių ekspertizių departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos. Ginklai turi būti išbandyti per 5 dienas nuo jų pateikimo.

 

Sportinių ginklų laikymas, nešiojimas ir naudojimas

 

57. Fiziniai asmenys, gavę Policijos departamento leidimą laikyti ir nešioti sportinį ginklą, gali jį laikyti savo gyvenamojoje vietoje. Šie asmenys turi užtikrinti tinkamas sąlygas laikyti šį ginklą.

58. Fiziniai asmenys sportinius ginklus ir šaudmenis turi laikyti gyvenamojoje patalpoje, metaliniame patikimai užrakinamame seife (dėžėje), pritvirtintame prie sienos ar grindų taip, kad juo negalėtų pasinaudoti pašaliniai asmenys. Seifo (dėžės) sienelės turi būti ne plonesnės kaip 3 milimetrų.

59. Jeigu yra aplinkybių, dėl kurių ginklą laikyti gyvenamojoje vietoje nėra saugu, suderinus su teritoriniu policijos komisariatu, ginklą galima laikyti kitose vietose, kuriose yra užtikrinamas ginklo saugumas ir ginklu negali pasinaudoti kiti asmenys.

60. Sportinius ginklus šių taisyklių 57 punkte nurodyti fiziniai asmenys pagal sutartis gali taip pat laikyti juridinio asmens (sporto klubo) ginklų saugykloje, jeigu sudarytos sąlygos ginklą ir šaudmenis laikyti atskirai nuo kitiems asmenims ar juridiniam asmeniui (sporto klubui) priklausančių ginklų ir šaudmenų. Apie tai, kad ginklas priimtas saugoti arba išduotas pratyboms ar varžyboms, pažymima specialiame žurnale.

61. Asmenims, kurie atiduoda ginklus saugoti į ginklų saugyklą, išduodamos ginklo kortelės. Tokios kortelės formą nustato juridinis asmuo. Kortelėje turi būti nurodyta kortelės numeris, ginklo savininko vardas ir pavardė, ginklo modelis, kalibras, numeris. Kortelė antspauduojama juridinio asmens antspaudu. Sporto klubo narys, paimdamas ginklą, saugykloje palieka ginklo kortelę. Atiduodant saugoti ginklą, kortelė perduodama ginklo savininkui.

62. Sportiniai ginklai nešiojami (pernešami, pervežami į kitą vietą (ginklo laikymo vietą, šaudyklą ir kt.) neužtaisyti, įdėti į dėklą ar kitą tinkamą daiktą. Šaudmenys negali būti sudėti į ginklo vamzdį ar dėtuvę. Ginklai užtaisomi šaudykloje, tire, medžiokliniame šaudymo stende, šaudyti skirtoje vietoje, laikantis šaudykloje, tire, medžiokliniame šaudymo stende nustatytos tvarkos.

63. Draudžiama:

63.1. sportinį ginklą laikyti ir nešioti neturint su savimi leidimo jį laikyti ir nešioti;

63.2. sportinį ginklą nešioti neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotinių ar nuodingųjų medžiagų;

63.3. pernešti, pervežti neįdėtą į dėklą ar kitą tinkamą daiktą, taip pat užtaisytą sportinį ginklą, išskyrus šių taisyklių 71 punkte nurodytą atvejį;

63.4. nešioti parengtą šaudyti sportinį ginklą, išskyrus sportinių varžybų, pratybų metu šaudyti skirtose vietose ir šių taisyklių 71 punkte nurodytą atvejį;

63.5. sportinį ginklą ar šaudmenis perduoti kitam asmeniui.

64. Fiziniai asmenys, turintys teisę laikyti ir nešioti sportinius ginklus, būtinosios ginties ar būtinojo reikalingumo atvejais gali panaudoti juos savigynai (gindamiesi nuo užpuolimo, taip pat gindami kitą asmenį ar turtą).

65. Krašto apsaugos ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Generalinės prokuratūros, Valstybės saugumo departamento, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų, Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnai, dalyvaudami savo institucijų sporto varžybose ir pratybose pagal jų nustatytas taisykles, gali naudotis tarnybiniais ar koviniais ginklais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 973, 2000-08-25, Žin., 2000, Nr. 72-2239 (2000-08-30), i. k. 1001100NUTA00000973

Nr. 881, 2002-06-12, Žin., 2002, Nr. 60-2444 (2002-06-19), i. k. 1021100NUTA00000881

 

66. Juridiniams asmenims priklausantys ginklai sportininkams išduodami šia tvarka:

66.1. trumpalaikiam naudojimui (pratybų ar varžybų dienai) – neišnešant ginklo iš tiro, šaudyklos ar atitinkamos teritorijos. Ginklai ir šaudmenys išduodami ir priimami ginklų saugykloje, apie tai pažymima specialiame žurnale, kuriame pasirašo ginklą ir šaudmenis išdavęs (priėmęs) asmuo ir ginklą bei šaudmenis gavęs asmuo. Kartu su nepilnamečiais sportininkais šiame žurnale pasirašo pratybų ar komandos vadovas;

66.2. išvykstant į pratybas ar varžybas, rengiamas kituose Lietuvos Respublikos miestuose ar rajonuose, – ginklai išduodami tik turint teritorinio policijos komisariato leidimą pervežti (gabenti) ginklus ir apie tai pažymima specialiame žurnale, kuriame, be kitų duomenų, įrašomas ir policijos komisariato išduoto leidimo numeris. Žurnale pasirašo ginklą ir šaudmenis išdavęs (priėmęs) asmuo ir ginklą bei šaudmenis gavęs asmuo.

67. Sportinius ginklus į užsienyje vykstančias varžybas ar pratybas atitinkamų sporto federacijų prašymu gali išvežti fiziniai ir juridiniai asmenys, gavę Policijos departamento leidimus išvežti ir įvežti ginklus bei šaudmenis.

68. Pratybas ar varžybas galima rengti tik tam tikslui skirtose vietose – šaudyklose, šaudymo tiruose, medžioklinio (sportinio) šaudymo stenduose. Visi pratybų ar varžybų dalyviai privalo būti instruktuoti apie saugų elgesį su ginklais, jų naudojimu pratybose ir varžybose.

69. Šaudymo pratyboms vadovauja, su saugos technika supažindina ir už saugų elgesį su ginklais pratybų ar varžybų metu atsako instruktorius (treneris arba treneriai).

70. Ginklų panaudojimo ir nuomojimo šaudymo tire, šaudykloje ar medžioklinio šaudymo stende tvarką nustato Vidaus reikalų ministerija.

71. Pervežant daugiau kaip 5 sportinius ginklus ar daugiau kaip 2000 šovinių (nepriklausomai nuo transporto rūšies, išskyrus oro transportą), ginklų ir šaudmenų krovinį turi lydėti ne mažiau kaip 2 žmonių ginkluota apsauga. Asmenys, vykdantys apsaugą, apginkluojami sportiniais ginklais (pistoletais). Ginklus saugoti gali tik asmenys, turintys leidimus šiuos ginklus laikyti ir nešioti. Apsauga gali būti ginkluota ir kitokiais ginklais (tarnybiniais, vardiniais, savigynos ginklais – pistoletais), jeigu vykdantys apsaugą asmenys turi leidimus laikyti ir nešioti šiuos ginklus.

72. Sportinių ginklų laikymo ir saugojimo sąlygas juridiniams asmenims nustato Vidaus reikalų ministerija.

 

Išlaidų padengimas

 

73. Už leidimų blankų laminavimo, ginklų kortelių išdavimo, sportinių ginklų išbandymo (identifikavimo) ir kitas paslaugas fiziniai ir juridiniai asmenys moka Vidaus reikalų ministerijai (policijos komisariatams) pagal Vidaus reikalų ministerijos nustatytus įkainius. Gautos įplaukos apskaitomos ir naudojamos kaip nebiudžetinės lėšos.

 

Baigiamoji dalis

 

74. Sportinių ginklų įsigijimo, laikymo, nešiojimo bei naudojimo tvarką kontroliuoja Vidaus reikalų ministerija (Policijos departamentas, teritoriniai policijos komisariatai), taip pat kitos institucijos pagal savo kompetenciją.

75. Pareigūnai, įgalioti kontroliuoti ginklų ir šaudmenų apyvartą, turi teisę:

75.1. apžiūrėti ginklus ir jų laikymo bei saugojimo vietas;

75.2. reikalauti, kad fiziniai ir juridiniai asmenys pateiktų dokumentus ir informaciją (raštu bei žodžiu), kurių reikia kontrolei atlikti;

75.3. nustatę pažeidimus, duoti privalomus nurodymus fiziniams ir juridiniams asmenims, kad šie trūkumai būtų pašalinti;

75.4. imtis kitų priemonių, kurias numato įstatymai ir kiti teisės aktai.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1998 m. balandžio 10 d. nutarimu Nr. 436

 

Savigynos ginklų apyvartos taisyklės

 

Bendroji dalis

 

1. Šios taisyklės reglamentuoja savigynos ginklų įsigijimo, leidimų išdavimo, ginklų registravimo, perregistravimo, laikymo, nešiojimo ir naudojimo tvarką bei privalomus reikalavimus Lietuvos Respublikos piliečiams (toliau vadinama – asmenys), pageidaujantiems įsigyti ar turintiems savigynos ginklą, taip pat subjektams, kontroliuojantiems savigynos ginklų apyvartą.

2. Savigynos ginklai yra civiliniai ginklai. Jie skirstomi į dujinius pistoletus (revolverius), mechaninius purkštuvus ar aerozolinius įrenginius ir šaunamuosius ginklus: pistoletus (revolverius) ir lygiavamzdžius šautuvus.

3. Dujiniai pistoletai (revolveriai), mechaniniai purkštuvai ar aerozoliniai įrenginiai yra neribotos civilinės apyvartos ginklai. Šie ginklai įsigyjami be leidimų ir jų nereikia registruoti. Juos gali įsigyti ne jaunesni kaip 18 metų asmenys.

4. Vieną ne didesnio kaip 9 mm kalibro pusiau automatinį pistoletą (revolverį) savigynai gali įsigyti Lietuvos Respublikos piliečiai, ne jaunesni kaip 25 metų, gavę Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Policijos departamentas) leidimą. Asmuo gali įsigyti ir turėti ne daugiau kaip 200 šaudmenų.

5. Vieną lygiavamzdį šautuvą savigynai gali įsigyti Lietuvos Respublikos piliečiai, ne jaunesni kaip 18 metų, gavę teritorinio policijos komisariato leidimą. Asmuo gali įsigyti ir turėti ne daugiau kaip 50 lygiavamzdžio šautuvo šaudmenų. Draudžiama įsigyti savigynai lygiavamzdžio šautuvo šaudmenų, užtaisytų kulkomis ar didesniais kaip 4 mm skersmens šratais.

6. Draudžiama įsigyti šaudmenų, neatitinkančių turimo savigynos ginklo kalibro.

7. Lygiavamzdžių šautuvų savigynai įsigijimo, leidimų juos įsigyti išdavimo tvarką užsieniečiams nustato šiuo nutarimu patvirtintos Civilinių ginklų įsigijimo, įvežimo ir išvežimo taisyklės užsieniečiams.

8. Pistoletai (revolveriai) savigynai įsigyjami Lietuvos Respublikos ginklų fonde, lygiavamzdžiai šautuvai savigynai – Lietuvos Respublikos ginklų fonde ir įmonėse, turinčiose licencijas gaminti, parduoti arba importuoti šios rūšies ginklus, taip pat gali būti įsigyjami užsienio valstybėje.

9. Leidimai įsigyti, laikyti ir nešioti šaunamąjį ginklą savigynai suteikia teisę įsigyti jo šaudmenų, leidimas laikyti ir nešioti šaunamąjį ginklą savigynai taip pat suteikia teisę laikyti ir nešioti jo šaudmenis.

 

Leidimo įsigyti savigynai šaunamąjį ginklą išdavimas

 

10. Leidimo įsigyti šaunamąjį ginklą savigynai išdavimo etapai yra šie:

10.1. dokumentų pateikimas;

10.2. dokumentų ir asmenų patikrinimas;

10.3. sprendimo išduoti ar atsisakyti išduoti leidimą įsigyti šaunamąjį ginklą savigynai priėmimas;

10.4. papildomų dokumentų (egzamino išlaikymo pažymėjimų; pažymų, patvirtinančių, kad ginklo laikymo sąlygos atitinka nustatytus reikalavimus, kvitų, patvirtinančių, kad sumokėtas žyminis mokestis) pateikimas;

10.5. leidimo išdavimas.

11. Asmuo, norėdamas gauti leidimą įsigyti šaunamąjį ginklą savigynai, teritoriniam policijos komisariatui pateikia:

11.1. prašymą;

11.2. asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelę (F 049/a) ir jos kopiją;

11.3. pažymas iš sveikatos priežiūros įstaigų apie tai, kad viename būste su juo gyvenantys vyresni kaip 14 metų asmenys nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigų įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichikos ligos, ir šių dokumentų kopijas;

11.4. pasą ir jo lapų, kuriuose įrašyti asmens kodas, duomenys apie paso išdavimą ir asmens registravimą, kopijas;

11.5. užpildytą nustatytos formos anketą.

12. Leidimas įsigyti šaunamąjį ginklą savigynai neišduodamas asmenims:

12.1. jaunesniems negu nustatyto amžiaus;

12.2. įrašytiems į sveikatos priežiūros įstaigų įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichikos ligos;

12.3. sergantiems kai kuriomis ligomis ar turintiems fizinių trūkumų, trukdančių tinkamai elgtis su ginklais (ligų ir fizinių trūkumų, trukdančių tinkamai elgtis su ginklais, sąrašą tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija);

12.4. teistiems už tyčinius nusikaltimus, jeigu teistumas neišnykęs ar nepanaikintas;

12.5. atliekantiems bausmę;

12.6. padariusiems pakartotinai per metus administracinį teisės pažeidimą – nusižengimą viešajai ar valdymo tvarkai;

12.7. neturintiems nuolatinės gyvenamosios vietos;

12.8. nepateikusiems reikiamų dokumentų;

12.9. įrašytiems į profilaktinę ar operatyvinę policijos įskaitą;

12.10. neišlaikiusiems atitinkamo egzamino (įskaitos);

12.11. neturintiems tinkamų sąlygų laikyti ginklą;

12.12. gyvenantiems kartu su kitais asmenimis, kuriems pagal šių taisyklių 12.2, 12.4–12.6 ar 12.9 punktų nuostatas leidimas įsigyti šaunamąjį ginklą savigynai neišduodamas.

13. Leidimas įsigyti šaunamąjį ginklą savigynai neišduodamas nepaprastosios padėties metu ir kitais įstatymų numatytais atvejais.

14. Teritoriniai policijos komisariatai Vidaus reikalų ministerijos nustatyta tvarka per 30 dienų nuo dokumentų, nurodytų šių taisyklių 11 punkte, gavimo atlieka asmens, norinčio gauti leidimą, bei 11.3 punkte nurodytų asmenų patikrinimus ir raštu informuoja prašymą pateikusį asmenį apie priimtą sprendimą. Sprendimą dėl leidimo įsigyti lygiavamzdį šautuvą išdavimo priima teritorinio policijos komisariato vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Dokumentus dėl pistoleto (revolverio) įsigijimo savigynai, su policijos komisariato vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtinta išvada galutiniam sprendimui priimti policijos komisariatai siunčia į Policijos departamentą.

15. Sprendimą dėl leidimo įsigyti pistoletą (revolverį) savigynai išdavimo per 30 dienų nuo dokumentų gavimo priima Policijos departamento generalinis komisaras arba jo įgaliotas asmuo. Priėmus sprendimą, Policijos departamentas dokumentus kartu su sprendimu grąžina teritoriniam policijos komisariatui. Apie priimtą sprendimą raštu informuojamas prašymą pateikęs asmuo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 247, 2000-03-02, Žin., 2000, Nr. 20-514 (2000-03-08), i. k. 1001100NUTA00000247

 

16. Atsisakymas išduoti leidimą turi būti motyvuotas. Gautas atsisakymas išduoti leidimą įsigyti lygiavamzdį šautuvą per 15 dienų gali būti apskųstas Policijos departamentui, atsisakymas išduoti leidimą įsigyti pistoletą (revolverį) savigynai – Vidaus reikalų ministerijai. Atsisakymas išduoti leidimą taip pat gali būti apskųstas teismine tvarka.

17. Prieš gaudami leidimą įsigyti šaunamąjį ginklą savigynai, asmenys turi išlaikyti šaunamojo ginklo savigynai įsigijimo, laikymo, nešiojimo ir naudojimo egzaminą (įskaitą) bei gyvenamojoje vietoje sudaryti tinkamas ginklo laikymo sąlygas.

18. Ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo pranešimo apie priimtą sprendimą leisti įsigyti šaunamąjį ginklą savigynai gavimo asmuo teritoriniam policijos komisariatui pateikia:

18.1. egzamino išlaikymo pažymėjimą; jeigu asmuo yra (buvo) vidaus reikalų, krašto apsaugos, valstybės saugumo, prokuratūros institucijų, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Muitinės kriminalinės tarnybos, Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos ar jam pavaldžios įstaigos pareigūnas, vietoj minėtojo pažymėjimo pateikiama pažyma, patvirtinanti, kad vienoje iš šių institucijų jis yra išlaikęs egzaminą (įskaitą) ir turi (turėjo) teisę laikyti ir nešioti tarnybinį šaunamąjį ginklą, taip pat šios pažymos kopija;

Punkto pakeitimai:

Nr. 973, 2000-08-25, Žin., 2000, Nr. 72-2239 (2000-08-30), i. k. 1001100NUTA00000973

Nr. 881, 2002-06-12, Žin., 2002, Nr. 60-2444 (2002-06-19), i. k. 1021100NUTA00000881

 

18.2. teritorinio policijos komisariato išduotą pažymą, patvirtinančią, kad ginklo ir šaudmenų laikymo sąlygos atitinka nustatytuosius reikalavimus;

18.3. kvitą, patvirtinantį, kad sumokėtas žyminis mokestis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 247, 2000-03-02, Žin., 2000, Nr. 20-514 (2000-03-08), i. k. 1001100NUTA00000247

 

19. Pateikus šių taisyklių 18.1–18.3 punktuose nurodytus dokumentus, teritorinis policijos komisariatas:

19.1. remdamasis Policijos departamento generalinio komisaro ar jo įgalioto asmens sprendimu leisti įsigyti ginklą savigynai, išduoda leidimą įsigyti pistoletą (revolverį) savigynai;

19.2.  išduoda leidimą įsigyti lygiavamzdį šautuvą savigynai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 247, 2000-03-02, Žin., 2000, Nr. 20-514 (2000-03-08), i. k. 1001100NUTA00000247

 

20. Neteko galios nuo 2000-03-09

Punkto naikinimas:

Nr. 247, 2000-03-02, Žin. 2000, Nr. 20-514 (2000-03-08), i. k. 1001100NUTA00000247

 

21. Jeigu asmuo per 5 mėnesius nuo pranešimo apie priimtą sprendimą leisti įsigyti šaunamąjį ginklą savigynai gavimo nepateikia šių taisyklių 18 punkte nurodytų dokumentų, leidimas įsigyti šaunamąjį ginklą savigynai neišduodamas. Pakartotinai prašyti leidimo galima šių taisyklių nustatyta bendra tvarka, praėjus 6 mėnesiams po gauto pranešimo, kad buvo leista įsigyti ginklą.

22. Leidimas įsigyti šaunamąjį ginklą savigynai galioja 6 mėnesius. Pasibaigus šiam laikui, nepanaudotas leidimas pripažįstamas netekusiu galios.

23. Leidimas įsigyti šaunamąjį ginklą savigynai suteikia teisę ginklą laikyti ir nešioti iki jo įregistravimo.

 

Kursų organizavimas, egzamino laikymas

 

24. Egzaminus asmenys laiko apskričių centrų policijos komisariatuose. Egzaminus turi teisę laikyti asmenys, baigę kursus, taip pat vieną kartą – eksternu. Sėkmingai egzaminus išlaikiusiems asmenims išduodami egzamino išlaikymo pažymėjimai.

25. Asmenys pagal sutartis mokomi mokymo įstaigų, turinčių Švietimo ir mokslo ministerijos išduotas licencijas ar sutikimus, kursuose pagal Vidaus reikalų ministerijos patvirtintas Šaunamojo ginklo savigynai įsigijimo, laikymo, nešiojimo ir naudojimo programą arba Asmens bei turto saugotojų pirminio parengimo programą. Sėkmingai baigusiems kursus asmenims išduodami kursų baigimo pažymėjimai.

 

Savigynos ginklų registravimas, perregistravimas, leidimo laikyti ir nešioti juos išdavimas, panaikinimas

 

26. Asmuo, įsigijęs šaunamąjį ginklą savigynai, per 10 dienų privalo jį įregistruoti policijos įstaigoje, išdavusioje leidimą įsigyti šaunamąjį ginklą savigynai. Įregistravus ginklą, išduodamas leidimas jį laikyti ir nešioti.

27. Norėdamas įregistruoti savigynos ginklą, asmuo policijos įstaigai turi pateikti:

27.1. užpildytą kortelę-prašymą;

27.2. 2 fotonuotraukas (3x4 cm);

27.3. ginklo išbandymo (identifikavimo) pažymą, jeigu registruojamas pistoletas arba revolveris;

27.4. dokumentus, patvirtinančius ginklo įsigijimą bei įvežimą į Lietuvos Respubliką, jeigu jis įsigytas užsienio valstybėje;

27.5. banko kvitą, patvirtinantį, kad sumokėtas mokestis už ginklo įregistravimą.

28. Leidimuose laikyti ir nešioti šaunamąjį ginklą savigynai nurodomi šie duomenys:

28.1. asmens vardas ir pavardė;

28.2. asmens kodas;

28.3. šaunamojo ginklo rūšis, modelis, kalibras, numeris, gamybos metai;

28.4. leidimo išdavimo ir galiojimo datos.

29. Leidimas laikyti ir nešioti šaunamąjį ginklą savigynai galioja 3 metus nuo jo išdavimo dienos.

30. Per mėnesį iki leidimo laikyti ir nešioti savigynai šaunamąjį ginklą galiojimo pabaigos asmuo, pageidaujantis, kad šio leidimo galiojimas būtų pratęstas (šaunamasis ginklas perregistruotas), policijos įstaigai, išdavusiai leidimą laikyti ir nešioti ginklą, pateikia:

30.1. prašymą pratęsti leidimo laikyti ir nešioti šaunamąjį ginklą savigynai galiojimą;

30.2. pakartotinio ginklo išbandymo (identifikavimo) pažymą, patį ginklą bei leidimą jį laikyti ir nešioti; pažymos pateikti nereikia, jeigu prašoma pratęsti leidimo laikyti ir nešioti lygiavamzdį šautuvą galiojimą;

30.3. asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelę (F 049/a) ir jos kopiją;

30.4. pažymas iš sveikatos priežiūros įstaigų apie tai, kad viename būste su juo gyvenantys vyresni kaip 14 metų asmenys nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigų įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichikos ligos, ir šių dokumentų kopijas;

30.5. 2 fotonuotraukas (3x4 cm);

30.6. banko kvitą, patvirtinantį, kad sumokėtas mokestis už šaunamojo ginklo perregistravimą.

31. Jeigu pateikti visi reikiami dokumentai ir neturima išankstinių duomenų, dėl kurių leidimas įsigyti šaunamąjį ginklą savigynai neišduodamas, policijos įstaiga leidimą laikyti ir nešioti šaunamąjį ginklą savigynai pratęsia per 5 dienas. Jeigu reikia papildomai tikrinti, leidimas laikyti ir nešioti šaunamąjį ginklą savigynai pratęsiamas arba jį atsisakoma pratęsti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo šių taisyklių 30 punkte nurodytų dokumentų pateikimo.

32. Policijos įstaiga gali nepratęsti arba panaikinti leidimą laikyti ir nešioti šaunamąjį ginklą savigynai nesibaigus jo galiojimo laikui, jeigu:

32.1. asmuo pažeidė šias taisykles ar kitus teisės aktus, reglamentuojančius ginklų ir šaudmenų apyvartą;

32.2. asmeniui gali būti pritaikytos šių taisyklių 12.2–12.9, 12.11 ir 12.12 punktų nuostatos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 247, 2000-03-02, Žin., 2000, Nr. 20-514 (2000-03-08), i. k. 1001100NUTA00000247

 

32.3. asmuo dėl savo kaltės prarado ginklą.

33. Jeigu prarandamas šaunamasis ginklas ar leidimas jį laikyti ir nešioti, nedelsiant apie tai turi būti informuojamas teritorinis policijos komisariatas.

34. Praradusiam leidimą laikyti ir nešioti šaunamąjį ginklą asmeniui gali būti išduotas tokio leidimo dublikatas (išduodamas toks pat leidimas, tik šalia leidimo numerio įrašoma raidė „D“). Praradęs leidimą asmuo turi pateikti prašymą policijos įstaigai, kuri buvo išdavusi ankstesnįjį leidimą, prašymą išduoti leidimo dublikatą, pridėdamas dokumentus, patvirtinančius leidimo praradimo faktą ir aplinkybes (jeigu tokie dokumentai yra). Prašyme taip pat turi būti nurodytos leidimo praradimo aplinkybės.

35. Jeigu leidimas laikyti ir nešioti šaunamąjį ginklą savigynai nepratęsiamas arba panaikinamas, ginklas ir šaudmenys paimami bei realizuojami Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo nustatyta tvarka.

36. Pakeitęs gyvenamąją vietą (apsigyvenęs kitame mieste ar rajone) lygiavamzdžio šautuvo savininkas per 10 dienų turi pateikti policijos komisariatui, kuriame įregistruotas ginklas, prašymą išregistruoti ginklą, o jį išregistravęs per 20 dienų įregistruoti naujos gyvenamosios vietos policijos komisariate. Pakeitęs gyvenamąją vietą tame pačiame mieste ar rajone, lygiavamzdžio šautuvo savininkas per 20 dienų privalo informuoti policijos komisariatą apie gyvenamosios vietos pakeitimą. Prieš įregistruodamas ginklą, policijos komisariatas turi patikrinti ginklo laikymo sąlygas naujojoje lygiavamzdžio šautuvo savininko gyvenamojoje vietoje.

37. Pakeitęs gyvenamąją vietą, pistoleto (revolverio) savininkas per 10 dienų apie tai turi informuoti teritorinį policijos komisariatą, kuriame įregistruotas ginklas. Kai asmuo apsigyvena kitame mieste ar rajone, teritoriniam policijos komisariatui, kuriame įregistruotas ginklas, jis turi pateikti prašymą išregistruoti ginklą, o jį išregistravęs per 20 dienų turi pateikti prašymą įregistruoti naujos gyvenamosios vietos teritoriniame policijos komisariate. Prieš įregistruodami ginklą, teritorinio policijos komisariato pareigūnai turi patikrinti ginklo laikymo sąlygas naujoje pistoleto (revolverio) savininko gyvenamojoje vietoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 247, 2000-03-02, Žin., 2000, Nr. 20-514 (2000-03-08), i. k. 1001100NUTA00000247

 

38. Už šių taisyklių pažeidimus policijos įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu asmuo gali būti įpareigotas perlaikyti egzaminą. Tuomet laikinai, iki asmuo vėl išlaikys egzaminą, ginklas, šaudmenys bei leidimas laikyti ir nešioti ginklą paimami saugoti į teritorinį policijos komisariatą. Jeigu asmuo be pateisinamų priežasčių per du mėnesius nuo minėto sprendimo priėmimo policijos įstaigai nepateikia naujo egzamino išlaikymo pažymėjimo, panaikinamas leidimas laikyti ir nešioti šaunamąjį ginklą savigynai, o ginklas ir šaudmenys realizuojami Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo nustatyta tvarka.

39. Kilus įtarimui, kad asmuo, turintis šaunamąjį ginklą savigynai, serga kai kuriomis ligomis ar turi fizinių trūkumų, trukdančių tinkamai elgtis su ginklais (ligų ir fizinių trūkumų, trukdančių tinkamai elgtis su ginklais, sąrašą tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija), policijos įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu ginklas ir šaudmenys nedelsiant laikinai paimami saugoti į teritorinį policijos komisariatą, o asmuo įpareigojamas pasitikrinti sveikatą. Teritorinis policijos komisariatas asmeniui išduoda siuntimą pasitikrinti sveikatą, kurį asmuo privalo pateikti sveikatos priežiūros įstaigai. Jeigu asmuo be pateisinamų priežasčių per mėnesį nuo minėtojo sprendimo priėmimo policijos įstaigai nepateikia naujos asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelės (F 049/a), panaikinamas leidimas laikyti ir nešioti ginklą; ginklas ir šaudmenys realizuojami Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 247, 2000-03-02, Žin., 2000, Nr. 20-514 (2000-03-08), i. k. 1001100NUTA00000247

 

40. Asmenys, kuriems leidimas laikyti ir nešioti ribotos civilinės apyvartos ginklą buvo panaikintas arba nebuvo pratęstas už pažeidimus, gali kreiptis į teritorinį policijos komisariatą prašydami leidimo įsigyti ginklą, praėjus ne mažiau kaip 3 metams nuo leidimo panaikinimo ar nepratęsimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 247, 2000-03-02, Žin., 2000, Nr. 20-514 (2000-03-08), i. k. 1001100NUTA00000247

 

Pistoletų (revolverių) išbandymas (identifikavimas)

 

41. Prieš perregistravimą pistoletai (revolveriai) išbandomi (identifikuojami). Tūtelės ir kulkos Vidaus reikalų ministerijos nustatyta tvarka įtraukiamos į kriminalistinę tūtelių ir kulkų kolekciją.

42. Ginklų savininkai išbandyti (identifikuoti) savigynos ginklus pateikia apskričių centrų policijos komisariatams, taip pat Kriminalistinių ekspertizių departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos. Savigynos ginklai turi būti išbandyti per 5 dienas nuo jų pateikimo.

 

Savigynos ginklų laikymas, nešiojimas ir naudojimas

 

43. Šaunamieji ginklai savigynai ir jų šaudmenys laikomi gyvenamojoje patalpoje, metaliniame patikimai užrakinamame seife (dėžėje), kuris pritvirtintas prie sienos ar grindų taip, kad jais negalėtų pasinaudoti pašaliniai asmenys. Seifo (dėžės) sienelės turi būti ne plonesnės kaip 3 milimetrų.

Neribotos civilinės apyvartos savigynos ginklai laikomi taip, kad jais negalėtų pasinaudoti pašaliniai asmenys.

44. Jeigu yra aplinkybių, dėl kurių savigynos ginklą laikyti gyvenamojoje vietoje nėra saugu, suderinus su teritoriniu policijos komisariatu, ginklą galima laikyti kitose vietose, kuriose užtikrinamas ginklo saugumas ir ginklu negali pasinaudoti kiti asmenys.

45. Pistoletas (revolveris) savigynai nešiojamas su savimi ar šalia savęs (drabužių kišenėje, dėkle, rankinėje ar kituose tinkamuose daiktuose) taip, kad kiti asmenys jo nematytų.

46. Lygiavamzdis šautuvas savigynai nešiojamas (pernešamas, pervežamas į kitą ginklo laikymo vietą, šaudyklą ir kitur) neužtaisytas, įdėtas į dėklą ar kitą tinkamą daiktą. Šoviniai negali būti sudėti į ginklo vamzdį ar dėtuvę.

47. Draudžiama:

47.1. šaunamąjį ginklą savigynai nešioti neturint su savimi leidimo jį laikyti ir nešioti;

47.2. savigynos ginklą nešioti neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotinių ar nuodingųjų medžiagų;

47.3. nešioti (pervežti, pernešti) neįdėtą į dėklą ar kitą tinkamą daiktą, taip pat užtaisytą lygiavamzdį šautuvą savigynai;

47.4. nešioti parengtą šaudyti (paskutinis ginklo parengimo šaudyti etapas) pistoletą (revolverį), išskyrus atvejus, kai tiesiogiai susiklosto aplinkybės, gresiančios asmens sveikatai ar gyvybei (būtinosios ginties arba būtinojo reikalingumo sąlygomis);

47.5. šaunamąjį ginklą savigynai ir jo šaudmenis perduoti kitam asmeniui;

47.6. lygiavamzdžius šautuvus savigynai nešioti medžioklės plotuose (leidžiama pervežti šių taisyklių 46 punkte nustatyta tvarka) ar savigynos ginklus naudoti medžioklei.

48. Savigynos ginklas naudojamas būtinosios ginties arba būtinojo reikalingumo atvejais.

49. Šaunamąjį ginklą savigynai asmuo turi teisę panaudoti perspėjęs balsu ir paleidęs įspėjamąjį šūvį, jeigu leidžia aplinkybės, šiais atvejais:

49.1. atremdamas užpuolimą, gresiantį jo sveikatai ar gyvybei;

49.2. atremdamas užpuolimą, kai norima atimti šaunamąjį ginklą;

49.3. siekdamas apginti savo nuosavybę, būstą;

49.4. siekdamas apginti kitus asmenis nuo užpuolimo, gresiančio jų sveikatai ar gyvybei;

49.5. prieš gyvūną, keliantį pavojų žmonių sveikatai ar gyvybei.

50. Savigynos ginklas taip pat gali būti panaudotas prireikus iškviesti pagalbą, perspėti ir kitais būtinais atvejais.

51. Neribotos civilinės apyvartos savigynos ginklai panaudojami atitinkamais šių taisyklių 49 ir 50 punktuose nurodytais atvejais.

52. Savigynos ginklas panaudojamas, kai visi kiti galimi būdai ir priemonės panaudotos arba kai dėl laiko stokos ar užpuolimo pobūdžio jų panaudoti nėra sąlygų. Naudojant savigynos ginklą, būtina atsižvelgti į užpuolimo pobūdį, užpuoliko asmenį ir konkrečias aplinkybes, siekti išvengti sunkių padarinių.

53. Draudžiama naudoti savigynos ginklus prieš moteris, asmenis su aiškiais invalidumo požymiais, nepilnamečius, jeigu jų amžius aiškiai matomas arba žinomas, išskyrus ginkluoto ar grupinio užpuolimo atvejus.

54. Ginklo panaudojimas neturi padaryti žalos tretiesiems asmenims.

55. Nukentėjusiam nuo ginklo asmeniui turi būti suteikta pirmoji medicinos pagalba.

56. Apie kiekvieną ginklo panaudojimo atvejį, dėl kurio padaryti kūno sužalojimai, arba ginklo panaudojimą viešojoje vietoje ginklo savininkas ne vėliau kaip per parą privalo pranešti ginklo panaudojimo vietovės teritoriniam policijos komisariatui ar prokuratūrai ir stengtis išsaugoti nepaliestą įvykio vietą (jeigu nukentėjusį asmenį būtina transportuoti į medicinos įstaigą, pažymima įvykio vieta, kurioje jis buvo sužalotas, ir jo padėtis).

 

Išlaidų padengimas

 

57. Už egzaminus, leidimų blankų laminavimo, savigynos ginklų išbandymo (identifikavimo) ir kitas paslaugas asmenys moka Vidaus reikalų ministerijai (policijos komisariatams) pagal Vidaus reikalų ministerijos nustatytus įkainius. Gautos įplaukos apskaitomos ir naudojamos kaip nebiudžetinės lėšos. Tai, kiek reikia mokėti už kursus, nustato mokymo įstaigos arba mokymo įstaigų steigėjai (jeigu mokymo įstaigos nėra savarankiškos).

 

Baigiamoji dalis

 

58. Savigynos ginklų įsigijimo, laikymo, nešiojimo bei naudojimo tvarką kontroliuoja Vidaus reikalų ministerija (policija), taip pat kitos institucijos pagal savo kompetenciją.

59. Pareigūnai, įgalioti kontroliuoti savigynos ginklų ir šaudmenų apyvartą, turi teisę:

59.1. apžiūrėti ginklus ir jų laikymo bei saugojimo vietas;

59.2. reikalauti, kad asmenys pateiktų dokumentus ir informaciją (raštu bei žodžiu), kurių reikia kontrolei atlikti;

59.3. nustatę pažeidimus, duoti privalomus nurodymus asmenims, kad šie trūkumai būtų pašalinti;

59.4. imtis kitų priemonių, kurias numato įstatymai ir kiti teisės aktai.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1998 m. balandžio 10 d. nutarimu Nr. 436

 

Mokslui ir mokymui skirtų ginklų apyvartos taisyklės

 

Bendroji dalis

 

1. Šios taisyklės reglamentuoja mokslui ir mokymui skirtų ribotos civilinės apyvartos ginklų ir šaudmenų įsigijimo, laikymo, saugojimo, perdirbimo, gaminimo, sunaikinimo ir naudojimo tvarką.

2. Mokslui skirtų ginklų apyvarta – ginklų ir šaudmenų įsigijimas, laikymas, saugojimas, gabenimas, perdirbimas, gaminimas, sunaikinimas, taip pat įvežimas į Lietuvos Respublikos teritoriją ar išvežimas iš jos siekiant ištirti ginklų savybes ir techninius parametrus, patobulinti ginklus arba sukurti naujus.

3. Mokymui skirtų ginklų apyvarta – ginklų ir šaudmenų įsigijimas, laikymas, saugojimas, perdirbimas, gabenimas bei naudojimas mokymui.

4. Teisę įsigyti ginklus ir šaudmenis mokslui turi krašto apsaugos, vidaus reikalų sistemų institucijos, Lietuvos Respublikos ginklų fondas, įmonės, turinčios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas licencijas gaminti ginklus, taip pat kiti subjektai, kuriems tokią teisę suteikia įstatymai.

5. Teisę įsigyti ginklus mokymui turi juridiniai asmenys (mokymo įstaigos), kurių įstatuose, nuostatuose ar kituose veiklą apibūdinančiuose dokumentuose yra numatyta mokymo veikla, taip pat valstybės valdžios ir valdymo institucijos, turinčios tarnybinių ginklų.

6. Krašto apsaugos, vidaus reikalų sistemų institucijos bei Lietuvos Respublikos ginklų fondas ginklus ir šaudmenis mokslo tikslams įsigyja, registruoja, laiko, naudoja ir sunaikina kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Mokslui ir mokymui skirtų ginklų įsigijimas, registravimas, perregistravimas

 

7. Šių taisyklių 4 punkte nurodytos įmonės gali įsigyti ginklus ir šaudmenis mokslui Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje šiuo nutarimu patvirtintų Tarnybinių ir kovinių ginklų apyvartos taisyklių nustatyta tvarka.

8. Mokymui juridiniai asmenys ginklus ir šaudmenis įsigyja šiuo nutarimu patvirtintų Tarnybinių ir kovinių ginklų apyvartos taisyklių nustatyta tvarka. Sportinius ginklus mokymui juridiniai asmenys įsigyja, registruoja, perregistruoja šiuo nutarimu patvirtintų Sportinių ginklų apyvartos taisyklių nustatyta tvarka.

9. Leidžiamų įsigyti mokslui ir mokymui skirtų ginklų rūšys bei kiekis nurodyti šiuo nutarimu patvirtintose Ribotos civilinės apyvartos ginklų, kuriuos gali įsigyti ir valdyti juridiniai asmenys, rūšių bei kiekio nustatymo taisyklėse.

10. Mokymui (išskyrus sportinius ginklus) ir mokslui skirti ginklai registruojami ir perregistruojami šiuo nutarimu patvirtintų Tarnybinių ir kovinių ginklų apyvartos taisyklių nustatyta tvarka. Perdirbti ginklai (jeigu pakito jų kokybinės savybės) turi būti perregistruojami. Ginklus perregistruojančioms institucijoms papildomai turi būti pateikiama leidimo perdirbti kopija bei bandymų protokolai ar ekspertizės aktai, patvirtinantys naujas kokybines ginklų savybes. Pritaikyti mokymui ginklai neperregistruojami.

 

Ginklų perdirbimas, sunaikinimas

 

11. Ginklus bei šaudmenis perdirbti mokslui ar gaminti jų pavyzdžius galima tik gavus Lietuvos Respublikos ginklų fondo leidimą. Pateikiamas prašymas išduoti leidimą. Jame nurodoma:

11.1. kokiu tikslu bus atliekamas perdirbimas arba gaminami pavyzdžiai;

11.2. perdirbimo esmė;

11.3. keičiamos perdirbamų ar tikrinamos gaminamų ginklų, šaudmenų charakteristikos;

11.4. perdirbamų ginklų, šaudmenų ar jų gaminamų pavyzdžių kiekis;

11.5. galimybė panaudoti perdirbtus ginklus, šaudmenis ar pagamintus jų pavyzdžius (ar jie bus sunaikinami).

12. Įmonės, perdirbusios ginklus, šaudmenis mokslui ar pagaminusios jų pavyzdžius, apie tai turi informuoti Lietuvos Respublikos ginklų fondą, o jam pareikalavus neatlygintinai perduoti perdirbto ar pagaminto ginklo, šaudmens kontrolinį egzempliorių. Įmonės neturi teisės realizuoti perdirbtų ginklų, šaudmenų ir pagamintų jų pavyzdžių, išskyrus atvejus, kai suderinus su Lietuvos Respublikos ginklų fondu minėtieji ginklai ar šaudmenys perduodami krašto apsaugos ar vidaus reikalų sistemų institucijoms bandomajai eksploatacijai.

13. Įmonė, gaminanti ginklų, šaudmenų pavyzdžius, ženklina juos savo nustatyta ir su Lietuvos Respublikos ginklų fondu suderinta tvarka. Ženklinimas turi būti aiškus, kad būtų galima identifikuoti pagamintus ginklų, šaudmenų pavyzdžius bei pagrindines jų dalis ir tvarkyti jų apskaitą. Pagaminti ginklų, šaudmenų pavyzdžiai įtraukiami tik į įmonės vidaus apskaitą.

14. Teorijos mokymui naudojami ginklai turi būti perdirbti taip, kad iš jų būtų neįmanoma iššauti. Leidimą taip perdirbti ginklą išduoda institucija, kurioje registruotas šis ginklas, pagal savininko ar teisėto valdytojo motyvuotą prašymą.

15. Turinčios licencijas gaminti ginklus įmonės įsigytus ir perdirbtus ginklus, šaudmenis ar pagamintus jų pavyzdžius, kurių nebereikia tolesniems mokslo tiriamiesiems darbams, perduoda sunaikinti Lietuvos Respublikos ginklų fondui. Lietuvos Respublikos ginklų fondas pateiktus ginklus ir šaudmenis sunaikina nemokamai, sunaikinus išduodamas ginklų ir šaudmenų sunaikinimo aktas.

16. Sunaikinti ginklai, pateikus ginklų ir šaudmenų sunaikinimo aktą, turi būti išregistruoti iš įskaitos.

 

Ginklų laikymas, saugojimas

 

17. Juridiniai asmenys ginklus bei šaudmenis laiko ir saugo Vidaus reikalų ministerijos nustatyta tvarka.

18. Mokslui ir mokymui skirtus ribotos civilinės apyvartos ginklus draudžiama išnešti ar išvežti už objekto, kuriame jie laikomi, ribų be teritorinio policijos komisariato leidimo, išskyrus atvejus, kai ginklus, šaudmenis paima krašto apsaugos, vidaus reikalų sistemų institucijos arba Lietuvos Respublikos ginklų fondas bandomajai eksploatacijai ar bandymams.

 

Baigiamosios nuostatos

 

19. Mokslui ir mokymui skirtų ginklų ir šaudmenų apyvartą kontroliuoja Lietuvos Respublikos ginklų fondas, Vidaus reikalų ministerija ir kitos institucijos pagal kompetenciją.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1998 m. balandžio 10 d. nutarimu Nr. 436

 

Vienetinių ginklų įvežimo ir išvežimo taisyklės

 

Bendroji dalis

 

1. Šios taisyklės reglamentuoja vienetinių tarnybinių, vardinių ir civilinių ginklų, priklausančių Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniams bei juridiniams asmenims, įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo iš jos, leidimų įvežti, išvežti (toliau vadinama – leidimai) išdavimo ir kontrolės tvarką.

2. Leidimų įvežti ar išvežti vienetinius tarnybinius ginklus, priklausančius Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių teisėsaugos, valstybės saugumo ar gynybos institucijoms, išdavimo taisykles nustato atitinkamai Vidaus reikalų ministerija, Generalinė prokuratūra, Valstybės saugumo departamentas ar Krašto apsaugos ministerija kartu su Muitinės departamentu prie Finansų ministerijos.

3. Leidimų išdavimo užsieniečiams išvežti iš Lietuvos Respublikos joje įsigytus lygiavamzdžius ir medžioklinius graižtvinius šautuvus tvarką nustato šiuo nutarimu patvirtintos Civilinių ginklų įsigijimo, įvežimo ir išvežimo taisyklės užsieniečiams.

4. Užsienio valstybių piliečių ir jų asmeninės apsaugos darbuotojų tarnybinių ginklų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 340 „Dėl užsienio valstybių piliečių ir jų asmeninės apsaugos darbuotojų šaunamųjų ginklų įvežimo į Lietuvos Respubliką“.

5. Vienetinių ginklų (toliau vadinama – ginklai) įvežimas į Lietuvos Respubliką ar išvežimas iš jos – ribotos ir neribotos civilinės apyvartos pavienių (ne daugiau kaip nustatyta) ginklų įvežimas ar išvežimas be tikslo juos parduoti (realizuoti) ar kitaip perduoti. Vienetinių ginklų įvežimu taip pat laikomas vienetinių ginklų tranzitas per Lietuvos Respublikos teritoriją.

6. Ribotos civilinės apyvartos vienetiniai tarnybiniai, vardiniai ir civiliniai ginklai į Lietuvos Respubliką įvežami ir išvežami su Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Policijos departamentas) išduotu leidimu.

7. Vienetinių neribotos civilinės apyvartos ginklų, kuriems įvežti į Lietuvos Respubliką ar išvežti iš jos reikia gauti leidimus, rūšis ir kiekį nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 19 d. nutarimas Nr. 718 „Dėl kai kurių daiktų (prekių) įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo iš jos ir vežimo per ją tranzitu ribojimo“. Leidimai įvežti į Lietuvos Respubliką ar išvežti iš jos vienetinius neribotos civilinės apyvartos ginklus išduodami tokia pat tvarka kaip leidimai įvežti ar išvežti ribotos civilinės apyvartos ginklus.

8. Į Lietuvos Respubliką įvežti, iš jos išvežti vienam asmeniui draudžiama daugiau kaip:

8.1. vieną tarnybinį, vardinį ar savigynos ginklą ir po 50 jų šaudmenų;

8.2. du medžioklinius ginklus (neskaitant medžioklinių peilių) ir po 200 jų šaudmenų;

8.3. po du sportinius ginklus ir po 1000 jų šaudmenų (kiekvienai sporto rungčiai, kurioje dalyvauja sportininkas).

9. Kai kuriais atvejais (ginklų sertifikavimo, mokslo ir kitais tikslais) Policijos departamentas gali išduoti leidimą įvežti ar išvežti daugiau ginklų ir šaudmenų, negu numatyta šių taisyklių 8 punkte.

 

Leidimo įvežti, išvežti tarnybinius ginklus gavimo sąlygos

 

10. Lietuvos Respublikos juridinis asmuo ar valstybės institucija (išskyrus Vidaus reikalų ministeriją, Krašto apsaugos ministeriją, Valstybės saugumo departamentą ir Generalinę prokuratūrą), norintys tarnybos tikslais laikinai išvežti iš Lietuvos Respublikos ir įvežti į ją tarnybinius ginklus, turi gauti Policijos departamento leidimą. Tuo tikslu departamentui pateikiami šie dokumentai:

10.1. prašymas, kuriame nurodoma:

10.1.1. muitinės postas, per kurį planuojama vežti ginklus, išvykimo ir atvykimo datos;

10.1.2. asmenų, vežančių ginklus, vardai ir pavardės, asmens kodai ir pasų numeriai;

10.1.3. įvežamų, išvežamų ginklų duomenys (modelis, kalibras, numeris) ir šaudmenų kiekis;

10.1.4. įgalioto pateikti dokumentus ir gauti leidimą asmens vardas ir pavardė, asmens kodas ir paso numeris;

10.1.5. atsakingo už ginklų įvežimą, išvežimą asmens vardas ir pavardė, asmens kodas ir paso numeris (kai ginklus veža asmenų grupė);

10.2. dokumentai, patvirtinantys ginklų įvežimo ar išvežimo tikslą;

10.3. leidimų laikyti ir nešioti tarnybinius ginklus kopijos;

10.4. kvitai, patvirtinantys, kad sumokėtas žyminis mokestis už leidimo išdavimą.

 

Leidimo įvežti, išvežti sportinius ginklus gavimo sąlygos

 

11. Lietuvos Respublikos fizinis ar juridinis asmuo, norėdamas įvežti į Lietuvos Respubliką ar laikinai išvežti iš jos sportinius ginklus, turi gauti Policijos departamento leidimą. Tuo tikslu pateikiami šie dokumentai:

11.1. prašymas, kuriame nurodoma juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas ar fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, paso numeris, adresas; telefono ir fakso numeriai; įgalioto paimti leidimą ir atsakingo už ginklų gabenimą asmenų vardai ir pavardės, asmens kodai, pasų numeriai (kai leidimas išduodamas juridiniam asmeniui); įvežamų (išvežamų) ginklų rūšis, modelis, kalibras, numeris, atvykimo ir išvykimo datos bei muitinės postai, per kuriuos ginklai bus įvežami, išvežami;

11.2. užsienio valstybės subjektų, rengiančių šaudymo sporto varžybas (pratybas), kvietimas dalyvauti sporto varžybose ar kitas analogiškas dokumentas (tik ginklų išvežimo atveju);

11.3. fiziniam asmeniui išduotas leidimas įsigyti sportinį ginklą bei jo kopija, jeigu ginklą norima įsigyti užsienio valstybėje ir įvežti į Lietuvos Respubliką;

11.4. leidimas laikyti arba laikyti ir nešioti sportinius ginklus bei jo kopija, jeigu ginklus norima laikinai išvežti iš Lietuvos Respublikos;

11.5. kvitai, patvirtinantys, kad sumokėtas žyminis mokestis už leidimo išdavimą.

12. Fizinis asmuo, norintis užsienio valstybėje įsigyti neribotos civilinės apyvartos sportinį ginklą, kuriam įvežti reikia leidimo, turi pateikti Policijos departamentui prašymą (prašyme nurodoma vardas ir pavardė, asmens kodas, paso numeris, adresas, telefono numeris; muitinės postas, per kurį bus įvežamas ginklas, ginklo įvežimo data; ginklo rūšis, kvitas, patvirtinantis, kad sumokėtas žyminis mokestis už leidimo išdavimą).

 

Leidimo įvežti, išvežti medžioklinius ginklus gavimo sąlygos

 

13. Lietuvos Respublikos fizinis ar juridinis asmuo, norėdamas įvežti į Lietuvos Respubliką ar laikinai iš jos išvežti medžioklinius ginklus, turi gauti Policijos departamento leidimą. Tuo tikslu departamentui pateikiami šie dokumentai:

13.1. prašymas (prašyme nurodoma juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas ar fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas ir (ar) paso numeris, adresas; telefono, fakso numeriai; įgalioto paimti leidimą ir atsakingo už ginklų gabenimą asmenų vardai ir pavardės, asmens kodai, pasų numeriai (kai leidimas išduodamas juridiniam asmeniui); įvežamų (išvežamų) ginklų rūšis, modelis, kalibras, numeris, atvykimo ir išvykimo datos bei muitinės postai, per kuriuos ginklai bus įvežami, išvežami);

13.2. dokumentai, patvirtinantys užsienio valstybių subjektų, organizuojančių medžioklę, kvietimą į medžioklę, leidimas laikyti ir nešioti medžioklinį ginklą bei jo kopija, jeigu medžioklinį ginklą laikinai (medžioklės tikslais) norima išvežti iš Lietuvos Respublikos;

13.3. fiziniam asmeniui išduotas leidimas įsigyti medžioklinį ginklą, taip pat jo kopija, jeigu ginklą norima įsigyti užsienio valstybėje ir įvežti į Lietuvos Respubliką;

13.4. kvitai, patvirtinantys, kad sumokėtas žyminis mokestis už leidimo išdavimą.

14. Fizinis asmuo, norintis užsienio valstybėje įsigyti neribotos civilinės apyvartos medžioklinį ginklą, kuriam įvežti reikia leidimo, turi pateikti Policijos departamentui prašymą (prašyme nurodoma vardas ir pavardė, paso numeris, adresas, telefono numeris; muitinės postas, per kurį bus įvežamas ginklas, ginklo įvežimo data; ginklo rūšis, kvitas, patvirtinantis, kad sumokėtas žyminis mokestis už leidimo išdavimą), taip pat medžiotojo bilietą ir jo kopiją.

 

Leidimo įvežti, išvežti savigynos ir vardinius ginklus gavimo sąlygos

 

15. Lietuvos Respublikos piliečiai, norintys įvežti į Lietuvos Respubliką ar laikinai išvežti iš jos savigynos (išskyrus lygiavamzdžius šautuvus) arba vardinius ginklus, turi gauti Policijos departamento leidimą. Tuo tikslu departamentui pateikiami šie dokumentai:

15.1. prašymas (prašyme nurodoma asmens vardas ir pavardė, kodas, paso numeris, adresas, telefono numeris; įvežamų (išvežamų) ginklų modelis, kalibras, numeris; atvykimo ir išvykimo datos, muitinės postai, per kuriuos ginklai bus įvežami, išvežami; be to, norint laikinai išvežti ginklą, turi būti nurodyti ir išvežimo tikslai);

15.2. leidimas laikyti ir nešioti pistoletą arba revolverį bei jo kopija (jeigu ginklą norima laikinai išvežti);

15.3. užsienio valstybės kompetentingų institucijų išduotas dokumentas ar kitas dokumentas, patvirtinantis, kad į šią užsienio valstybę, taip pat į valstybes, per kurias bus važiuojama tranzitu, galima įvežti tos rūšies ginklus;

15.4. leidimas įsigyti lygiavamzdį šautuvą savigynai bei jo kopija, jeigu lygiavamzdį šautuvą savigynai norima įsigyti užsienio valstybėje ir įvežti į Lietuvos Respubliką;

15.5. kvitai, patvirtinantys, kad sumokėtas žyminis mokestis už leidimo išdavimą.

16. Asmuo, norintis užsienio valstybėje įsigyti neribotos civilinės apyvartos savigynos ginklą, kuriam įvežti reikia leidimo, turi pateikti Policijos departamentui prašymą (prašyme nurodoma vardas ir pavardė, asmens kodas, paso numeris, adresas, telefono numeris; muitinės postas, per kurį bus vežamas ginklas, ginklo įvežimo data; ginklo rūšis bei kvitas, patvirtinantis, kad sumokėtas žyminis mokestis už leidimo išdavimą).

17. Lietuvos Respublikos piliečiams leidimas išvežti iš Lietuvos Respublikos lygiavamzdžius šautuvus savigynai neišduodamas.

 

Leidimo įvežti, išvežti civilinius ginklus sertifikavimo arba mokslo tikslais gavimo sąlygos

 

18. Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys, norėdami laikinai išvežti pagamintus ginklus ar šaudmenis sertifikuoti kitų valstybių sertifikacijos įstaigose, turi gauti Policijos departamento leidimą. Tuo tikslu departamentui pateikiami šie dokumentai:

18.1. prašymas (prašyme, prieš tai suderintame su Lietuvos Respublikos ginklų fondu, nurodoma juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas, telefono ir fakso numeriai; įgalioto paimti leidimą ir atsakingo už ginklų gabenimą asmenų vardai ir pavardės, asmens kodai, pasų numeriai; norimų išvežti ginklų rūšys, modeliai, kalibrai, šaudmenų kalibrai; užsienio valstybė ir įstaiga, kurioje numatoma sertifikuoti ginklus ar šaudmenis; numatomos išvežimo datos bei muitinės postai, per kuriuos ginklai bus išvežami ir įvežami);

18.2. dokumentai, patvirtinantys susitarimą su sertifikacijos įstaiga dėl ginklų ar šaudmenų sertifikavimo;

18.3. kvitas, patvirtinantis, kad sumokėtas žyminis mokestis už leidimo išdavimą.

19. Juridiniai asmenys ar valstybės institucijos, norintys įvežti ar išvežti vienetinius ginklus mokslo arba kitais tikslais, turi gauti Policijos departamento leidimą. Tuo tikslu departamentui pateikiami šie dokumentai:

19.1. prašymas (prašyme nurodoma juridinio asmens ar valstybės institucijos pavadinimas, kodas, adresas, telefono ir fakso numeriai; įgalioto paimti leidimą ir atsakingo už ginklų gabenimą asmenų vardai ir pavardės, asmens kodai, pasų numeriai; norimų įvežti ar išvežti ginklų rūšys, modeliai, kalibrai, šaudmenų kalibrai; užsienio valstybė, kurioje bus įsigyjamas ginklas, į kurią išvežamas ar iš kurios įvežamas ginklas, numatomos įvežimo, išvežimo datos bei muitinės postai, per kuriuos ginklai, šaudmenys bus įvežami, išvežami);

19.2. dokumentai, patvirtinantys, jog šių ginklų ar šaudmenų reikia įsigyti (jeigu jų numatoma įsigyti užsienio valstybėje);

19.3. dokumentai, patvirtinantys ginklų išvežimo pagrindą (jeigu ginklai išvežami iš Lietuvos Respublikos);

19.4. Kultūros ministerijos išduotas leidimas (jeigu išvežami kultūrinę ar istorinę vertę turintys ginklai ir šaudmenys);

19.5. kvitas, patvirtinantis, kad sumokėtas žyminis mokestis už leidimo išdavimą.

 

Leidimo įvežti, išvežti ginklus išdavimas

 

20. Leidimus įvežti ar išvežti ginklus (pagal pridedamą Vidaus reikalų ministerijos parengtą formą) Policijos departamentas išduoda ne vėliau kaip per 10 dienų nuo dokumentų leidimui įvežti, išvežti ginklus gavimo dienos. Leidimo A dalį pasilieka Policijos departamentas.

21. Leidimai yra vienkartiniai, galioja 6 mėnesius nuo išdavimo dienos. Gabenant vienetinius ginklus ar šaudmenis tranzitu, ginklai ar šaudmenys iš Lietuvos Respublikos turi būti išvežti ne vėliau kaip per 24 valandas nuo jų įvežimo į Lietuvos Respubliką.

22. Išrašytas leidimas išsiunčiamas registruotu laišku (jeigu to pageidauja asmuo, prašantis leidimo).

23. Leidimas įvežti ar išvežti ginklus gali būti neišduodamas, jeigu:

23.1. pateikti ne visi reikiami dokumentai arba jie netinkamai įforminti;

23.2. jeigu ginklų, kuriuos prašoma įvežti ar išvežti, apyvarta Lietuvos Respublikoje ar užsienio šalyje, į kurią (per kurią) jie vežami, yra apribota ar uždrausta.

24. Gabenant vienetinius ginklus tranzitu, taip pat juos laikinai įvežant ar laikinai išvežant, išduodami du leidimai (leidimas įvežti ir leidimas išvežti ginklus).

 

Ginklų bei šaudmenų įvežimo ir išvežimo reikalavimai

 

25. Asmenys, įvežantys į Lietuvos Respubliką ar išvežantys iš jos ginklus ir šaudmenis, privalo muitinės poste juos raštiškai deklaruoti ir muitinį tikrinimą atliekantiems pareigūnams pateikti deklaraciją, ginklą, šaudmenis bei leidimą įvežti, išvežti ginklus ir šaudmenis. Pateikiamas leidimo originalas.

26. Ginklų ir šaudmenų gabenimas oro transportu taip pat deklaruojamas keleivių registravimą atliekančioms tarnyboms bei informuojama oro uosto aviacijos saugumo tarnyba, tikrinanti keleivius ir jų bagažą.

27. Ginklus ir šaudmenis draudžiama gabenti Lietuvos Respublikoje įregistruoto civilinio orlaivio keleivių salone (išskyrus atvejus, kai vykdoma oficialių valstybės ir vyriausybės vadovų apsauga ir keleivių salone, be oficialių delegacijos asmenų, nėra kitų keleivių).

28. Ginklų ir šaudmenų gabenimo sąlygas kitų valstybių orlaiviais asmuo, norintis juos gabenti, turi suderinti iš anksto oro vežėjo agentūroje.

29. Oro transportu gabenami ginklai turi būti neužtaisyti (šaudmenys nesudėti į ginklus) ir saugomi tokioje vietoje, kuri orlaivio skridimo metu neprieinama jokiam asmeniui.

30. Ginklai ir šaudmenys kitų rūšių transporto priemonėmis gabenami neužtaisyti (šaudmenys nesudėti į ginklus) taip, kad jais negalėtų pasinaudoti kiti asmenys.

31. Ginklus ir šaudmenis draudžiama siųsti paštu (išskyrus specialųjį paštą).

32. Už įvežamų ginklų ar šaudmenų gabenimą atsakingas asmuo (vežėjas) privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi gabenamų ginklų vežimo ir laikymo (saugojimo) sąlygų pagal Vidaus reikalų ministerijos nustatytus reikalavimus, kol ginklai bus perduoti asmeniui, kuriam išduotas leidimas. Vežėjo įvežti ginklai saugomi muitinės įstaigoje, esančioje valstybės sienos perėjimo punkte. Asmuo, kuriam išduotas leidimas įvežti ginklus ar šaudmenis, jų perdavimo metu už ginklų ir šaudmenų gabenimą atsakingam asmeniui (vežėjui) ir muitinės pareigūnams privalo pateikti leidimą įvežti ginklus ar šaudmenis, taip pat – asmens dokumentą.

 

Muitinės procedūrų atlikimas

 

33. Įvežamų, išvežamų, gabenamų tranzitu ginklų ir šaudmenų muitinis tikrinimas ir įforminimas atliekamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

34. Įvežamų, išvežamų, gabenamų tranzitu ginklų ir šaudmenų muitinis tikrinimas ir įforminimas atliekamas tik pateikus Policijos departamento išduotą leidimą (kartu su dalimis B, C ir D) ir užpildytą muitinės deklaraciją.

35. Muitinė, atlikusi muitinį tikrinimą ir muitinės formalumus, įrašo reikiamus duomenis leidimo bei jo dalių kitose pusėse ir:

35.1. leidimo B dalį ne vėliau kaip per 15 dienų registruotu laišku persiunčia Policijos departamentui;

35.2. leidimo C dalį pasilieka ir nustatytąja tvarka saugo;

35.3. leidimo D dalį grąžina asmeniui, vežančiam ginklus ir šaudmenis.

 

Įvežamų ir išvežamų ginklų bei šaudmenų kontrolė

 

36. Vienetinių ginklų bei jų šaudmenų įvežimą, išvežimą bei tranzitą kontroliuoja Vidaus reikalų ministerija, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, kitos institucijos pagal savo kompetenciją.

37. Policijos departamentas ne vėliau kaip kitą dieną po leidimo išvežti Lietuvos Respublikoje įsigytą ginklą išdavimo informuoja apie tai Interpolo Lietuvos nacionalinį biurą prie Policijos departamento. Interpolo Lietuvos nacionalinis biuras prie Policijos departamento įgalioto Policijos departamento pareigūno sprendimu taip pat gali būti informuojamas apie leidimų gabenti ginklus tranzitu išdavimą.

38. Nepanaudotus leidimus įvežti bei išvežti ginklus Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys, valstybės institucijos ir fiziniai asmenys ne vėliau kaip per 10 dienų nuo leidimų galiojimo pabaigos privalo grąžinti Policijos departamentui.

39. Apie nepanaudotus, laiku negrąžintus ir netekusius galios leidimus Policijos departamentas ne vėliau kaip per 5 dienas informuoja Muitinės departamentą prie Finansų ministerijos.

______________

 

 

Leidimas

įvežti (išvežti)

A dalis

Nr. __________

199_ __ __

 

________________________________

(juridinio asmens, kuriam išduotas leidimas,

________________________________

pavadinimas, kodas, adresas, telefonas

________________________________

ar asmens vardas, pavardė, asmens kodas

________________________________

ir (ar) paso numeris)

Leidžiama įvežti (išvežti)*:___________

(ginklų ir šaudmenų

________________________________

rūšis, kalibras, ginklų numeriai, kiekis)**

________________________________

________________________________

 

Iš kurios šalies įvežama _____________

Į kurią šalį išvežama _______________

Per muitinės postą _________________

Už ginklų ir šaudmenų pervežimą atsakingas asmuo:

________________________________

(vardo raidė, pavardė, paso numeris)

 

Leidimas galioja iki 199__ m. _______ d.

 

 

_______________

* Tai, kas nereikalinga, išbraukti.

** Ginklų numeriai ir kalibras gali būti nenurodomi, jeigu įvežamas (išvežamas) įsigytas ir neįregistruotas ginklas arba jeigu įvežamas (išvežamas) neribotos civilinės apyvartos ginklas, neturintis numerių.


Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Leidimas

įvežti (išvežti)

B dalis

Nr. __________

199_ __ __

 

___________________________________

(juridinio asmens, kuriam išduotas leidimas,

___________________________________

pavadinimas, kodas, adresas, telefonas

___________________________________

ar asmens vardas, pavardė, asmens kodas

___________________________________

ir (ar) paso numeris)

Leidžiama įvežti (išvežti)*:______________

(ginklų ir šaudmenų

___________________________________

rūšis, kalibras, ginklų numeriai, kiekis)**

___________________________________

___________________________________

 

Iš kurios šalies įvežama ________________

Į kurią šalį išvežama __________________

Per muitinės postą ____________________

Už ginklų ir šaudmenų pervežimą atsakingas asmuo:_____________________________

___________________________________

(vardo raidė, pavardė, paso numeris)

 

Leidimas galioja iki 199__ m. __________ d.

 

Policijos departamento įgaliotas pareigūnas:

___________________________________

___________________________________

(pareiginis laipsnis) (parašas) (vardo raidė, pavardė)

 

Pastaba. Atlikusi muitinį tikrinimą ir muitinės formalumus, šį leidimą muitinė grąžina Policijos departamentui.

 

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Leidimas

įvežti (išvežti)

C dalis

Nr. __________

199_ __ __

 

_________________________________

(juridinio asmens, kuriam išduotas leidimas,

__________________________________

pavadinimas, kodas, adresas, telefonas

__________________________________

ar asmens vardas, pavardė, asmens kodas

__________________________________

ir (ar) paso numeris)

Leidžiama įvežti (išvežti)*:______________

(ginklų ir šaudmenų

__________________________________

rūšis, kalibras, ginklų numeriai, kiekis)**

__________________________________

__________________________________

 

Iš kurios šalies įvežama ________________

Į kurią šalį išvežama __________________

Per muitinės postą ____________________

Už ginklų ir šaudmenų pervežimą atsakingas asmuo:

__________________________________

(vardo raidė, pavardė, paso numeris)

 

Leidimas galioja iki 199__ m. _____  ___ d.

 

Policijos departamento įgaliotas pareigūnas:

__________________________________

___________________________________

(pareiginis laipsnis) (parašas) (vardo raidė, pavardė)

 

Pastaba. Atlikus muitinį tikrinimą ir muitinės formalumus, šis leidimas lieka muitinės poste.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministerijos

Leidimas

įvežti (išvežti)

D dalis

Nr. __________

199_ __ __

 

________________________________

(juridinio asmens, kuriam išduotas leidimas,

________________________________

pavadinimas, kodas, adresas, telefonas

________________________________

ar asmens vardas, pavardė, asmens kodas

________________________________

ir (ar) paso numeris)

Leidžiama įvežti (išvežti)*:___________

(ginklų ir šaudmenų

________________________________

rūšis, kalibras, ginklų numeriai, kiekis)**

________________________________

________________________________

 

Iš kurios šalies įvežama _____________

Į kurią šalį išvežama ________________

Per muitinės postą _________________

Už ginklų ir šaudmenų pervežimą atsakingas asmuo:

________________________________

(vardo raidė, pavardė, paso numeris)

 

Leidimas galioja iki 199__ m. ___  ___ d.

 

Policijos departamento įgaliotas pareigūnas:

________________________________

(pareiginis laipsnis) (parašas) (vardo raidė, pavardė)

 

Pastaba. Atlikus muitinį tikrinimą ir muitinės formalumus, šis leidimas grąžinamas vežančiam ginklus ar šaudmenis asmeniui.

 

 

D dalis

 

Muitinės žymos apie ginklų ir šaudmenų įvežimą ar išvežimą

 

199__m. _____________________  __ d. ______ val.

 

per _______________________________________

(muitinės posto pavadinimas)

__________________________________________

(nurodyti, ar ginklai ir šaudmenys įvežti į Lietuvos Respubliką, ar išvežti iš jos)

šie ginklai ir šaudmenys: _______________________

                                                   (ginklų ir šaudmenų rūšis,

__________________________________________

kalibras, ginklų numeriai, kiekis)

__________________________________________

__________________________________________

 

 

Ginklų ir šaudmenų duomenys, nurodyti pateiktoje deklaracijoje Nr.,

atitinka faktiškai įvežamų (išvežamų) ginklų ir šaudmenų duomenis.

 

Muitinį tikrinimą atlikęs pareigūnas:

__________________________________________

(parašas, vardo raidė, pavardė)

 

                                                          A. V.

 

C dalis

 

Muitinės žymos apie ginklų ir šaudmenų įvežimą ar išvežimą

 

199__m. _____________________  __ d. ______ val.

 

per ________________________________________

(muitinės posto pavadinimas)

__________________________________________

(nurodyti, ar ginklai ir šaudmenys įvežti į Lietuvos Respubliką, ar išvežti iš jos)

šie ginklai ir šaudmenys: _______________________

(ginklų ir šaudmenų rūšis,

__________________________________________

kalibras, ginklų numeriai, kiekis)

__________________________________________

__________________________________________

 

 

Ginklų ir šaudmenų duomenys, nurodyti pateiktoje deklaracijoje Nr.,

atitinka faktiškai įvežamų (išvežamų) ginklų ir šaudmenų duomenis.

 

Muitinį tikrinimą atlikęs pareigūnas:

__________________________________________

(parašas, vardo raidė, pavardė)

 

A. V.

 

B dalis

 

Muitinės žymos apie ginklų ir šaudmenų įvežimą ar išvežimą

 

199__m. _______________________  __ d. ______ val.

 

per __________________________________________

(muitinės posto pavadinimas)

_____________________________________________

(nurodyti, ar ginklai ir šaudmenys įvežti į Lietuvos Respubliką, ar išvežti iš jos)

šie ginklai ir šaudmenys: _________________________

(ginklų ir šaudmenų rūšis,

______________________________________________

kalibras, ginklų numeriai, kiekis)

_____________________________________________

_____________________________________________

 

 

Ginklų ir šaudmenų duomenys, nurodyti pateiktoje deklaracijoje Nr.,

atitinka faktiškai įvežamų (išvežamų) ginklų ir šaudmenų duomenis.

 

Muitinį tikrinimą atlikęs pareigūnas:

_____________________________________________

(parašas, vardo raidė, pavardė)

 

A. V.

 

______________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1998 m. balandžio 10 d. nutarimu Nr. 436

 

Užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir tarptautinių organizacijų atstovybių darbuotojų šaunamųjų ginklų apyvartos Lietuvos Respublikoje taisyklės

 

Bendroji dalis

 

1. Šios taisyklės nustato leidimų Lietuvos Respublikoje akredituotiems ir reziduojantiems užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų bei tarptautinių organizacijų atstovybių darbuotojams įvežti į Lietuvos Respubliką, įsigyti, laikyti, nešioti, naudoti, išsivežti iš Lietuvos Respublikos pistoletus (revolverius) savigynai išdavimo tvarką bei reikalavimus. Diplomatinių atstovybių darbuotojais taip pat laikomi ir šių darbuotojų akredituoti šeimos nariai.

2. Diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų darbuotojai medžioklinius ir sportinius ginklus į Lietuvos Respublikos teritoriją gali įsivežti tik turėdami Vidaus reikalų ministerijos leidimą. Leidimas išduodamas Vidaus reikalų ministerijos nustatyta tvarka.

3. Lietuvos Respublikoje akredituotas ir reziduojantis užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų bei tarptautinių organizacijų atstovybių diplomatinis, administracinis techninis ir aptarnaujantysis personalas (toliau vadinama – diplomatinės atstovybės darbuotojai) turi teisę įsivežti, įsigyti, laikyti, nešioti ir išsivežti vieną ne didesnio kaip 9 milimetrų kalibro pusiau automatinį šaunamąjį ginklą savigynai ir ne daugiau kaip 50 šovinių šiam ginklui, jeigu Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės darbuotojams valstybės, kurioje yra ši atstovybė, įstatymai taip pat suteikia teisę laikyti ir nešioti šaunamąjį ginklą savigynai.

4. Diplomatinės atstovybės darbuotojai pistoletus (revolverius) savigynai gali laikyti ir nešioti tik turėdami Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Policijos departamentas) išduotus leidimus.

5. Draudžiama įsigyti, įsivežti ir turėti šaudmenų, neatitinkančių turimo ginklo kalibro.

6. Leidimas įsigyti ar leidimas laikyti ir nešioti pistoletą (revolverį) savigynai diplomatinės atstovybės darbuotojui suteikia teisę įsigyti, laikyti ir nešioti jo šaudmenų.

7. Šios taisyklės netaikomos diplomatinių atstovybių darbuotojams, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai.

 

Leidimų įvežti, įsigyti, laikyti ir nešioti pistoletą (revolverį) savigynai išdavimas

 

8. Diplomatinės atstovybės darbuotojas, pageidaujantis gauti leidimą laikyti ir nešioti pistoletą (revolverį) savigynai ir įsivežti jį į Lietuvos Respubliką ar įsigyti pistoletą (revolverį) Lietuvos Respublikoje, Užsienio reikalų ministerijai pateikia šiuos dokumentus:

8.1. užsienio valstybės diplomatinės atstovybės (konsulinės įstaigos) verbalinę notą ar asmeninį konsulinės įstaigos vadovo laišką (jeigu Lietuvos Respublikoje nėra tos valstybės diplomatinės atstovybės), kuriuo kreipiamasi į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją ir prašoma diplomatinės atstovybės (konsulinės įstaigos) darbuotojui leisti įsivežti ar įsigyti pistoletą (revolverį) savigynai. Verbaline nota (vadovo asmeniniu laišku) diplomatinė atstovybė (konsulinė įstaiga) patvirtina, kad diplomatinės atstovybės darbuotojui užsienio valstybė pagal jos įstatymus ir kitus teisės aktus leidžia įsigyti, laikyti ir nešioti tam tikros rūšies (modelio, kalibro, galingumo) pistoletą (revolverį) savigynai;

8.2. prašymą Policijos departamentui, kuriame nurodo:

8.2.1. savo anketinius duomenis, siunčiančiąją valstybę, diplomatinės atstovybės (konsulinės įstaigos) pavadinimą, diplomatinį rangą, einamąsias pareigas, akreditacijos kategoriją, asmeninį akreditacijos kodą, akreditacijos pažymėjimo numerį, pažymėjimo galiojimo laiką;

8.2.2. norimo įsivežti pistoleto (revolverio) savigynai modelį, kalibrą, numerį, pagaminimo metus (šis punktas taikomas tik pageidaujantiesiems įsivežti ginklą);

8.3. asmens pasą ir kopijas jo lapų, kuriuose įrašytas vardas, pavardė, asmens kodas, duomenys apie paso išdavimą ir galiojimą;

8.4. siunčiančiosios valstybės išduotą leidimą laikyti ir nešioti pistoletą (revolverį) ir jo notariškai patvirtintą vertimo kopiją (jeigu toje valstybėje tokie leidimai išduodami);

8.5. asmens akreditacijos pažymėjimo kopiją.

9. Užsienio reikalų ministerija, gavusi 8 punkte nurodytus dokumentus, tarpininkauja, kad būtų išduoti atitinkami leidimai, ir per 10 dienų Policijos departamentui pateikia verbalinės notos (asmeninio vadovo laiško) kopiją, diplomatinės atstovybės darbuotojo prašymą ir kitus dokumentus su siūlomu sprendimu dėl atitinkamų leidimų išdavimo.

10. Policijos departamentas, jeigu tai būtina, atlieka patikrinimą ir ne vėliau kaip per 15 dienų nuo dokumentų gavimo priima sprendimą dėl leidimo įvežti pistoletą (revolverį) savigynai ar leidimo įsigyti pistoletą (revolverį) savigynai išdavimo.

11. Atsisakęs išduoti leidimą, Policijos departamentas informuoja apie tai Užsienio reikalų ministeriją, nurodydamas atsisakymo priežastis.

12. Priėmęs teigiamą sprendimą, Policijos departamentas išduoda leidimą įvežti pistoletą (revolverį) savigynai ir jo šaudmenis ar leidimą įsigyti pistoletą (revolverį) savigynai. Leidimas išduodamas diplomatinės atstovybės darbuotojui arba Užsienio reikalų ministerijos įgaliotam atstovui.

13. Leidimas įvežti ginklą savigynai ir jo šaudmenis galioja 6 mėnesius. Leidimas įsigyti ginklą savigynai galioja 6 mėnesius. Pasibaigus nurodytajam terminui, leidimai netenka galios.

14. Leidimas įsigyti pistoletą (revolverį) savigynai suteikia teisę laikyti ginklus, iki jie įregistruojami.

15. Diplomatinių atstovybių darbuotojai pistoletus (revolverius) savigynai ir jų šaudmenų gali įsigyti Lietuvos Respublikos ginklų fonde, įsivežti iš užsienio valstybių.

16. Diplomatinės atstovybės darbuotojas, įsivežęs ar įsigijęs pistoletą (revolverį) savigynai, per 10 dienų privalo jį įregistruoti Policijos departamente.

17. Diplomatinės atstovybės darbuotojas, norintis įregistruoti pistoletą (revolverį), Policijos departamentui pateikia:

17.1. užpildytą kortelę – pareiškimą;

17.2. dvi fotografijas (3x4 cm);

17.3. leidimą įvežti pistoletą (revolverį) savigynai ir jo šaudmenis (tik tais atvejais, kai ginklas įvežtas iš užsienio valstybės);

17.4. pistoletą (revolverį) ir 5 šaudmenis jam išbandyti (šaudmenys nepateikiami, jeigu ginklas įsigytas Lietuvos Respublikos ginklų fonde).

18. Įregistravus ginklą, išduodamas leidimas laikyti ir nešioti pistoletą (revolverį) savigynai.

19. Leidimas laikyti ir nešioti pistoletą (revolverį) savigynai išduodamas 3 metams (tačiau ne ilgiau, nei galioja akreditacijos pažymėjimas), po to pratęsiamas Policijos departamente, pateikus galiojantį diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos nario akreditacijos pažymėjimą.

 

Pistoletų (revolverių) savigynai išbandymas (identifikavimas)

 

20. Prieš registruojant (tik įsigytuosius ne Lietuvos Respublikos ginklų fonde), perregistruojant pistoletus (revolverius) savigynai, jie išbandomi (identifikuojami). Tūtelės ir kulkos Vidaus reikalų ministerijos nustatyta tvarka įtraukiamos į kriminalistinę tūtelių ir kulkų kolekciją.

21. Ginklai išbandomi apskričių centrų policijos komisariatuose, taip pat Kriminalistinių ekspertizių departamente prie Vidaus reikalų ministerijos. Ginklai turi būti išbandomi per 5 dienas nuo jų pateikimo.

 

Pistoletų (revolverių) savigynai laikymas, nešiojimas ir naudojimas

 

22. Diplomatinių atstovybių darbuotojai, gavę Policijos departamento leidimą laikyti ir nešioti pistoletą (revolverį) savigynai, gali jį laikyti savo diplomatinėje atstovybėje ar savo gyvenamojoje vietoje. Šie asmenys turi turėti tinkamas sąlygas laikyti šiuos ginklus.

23. Pistoletas (revolveris) Lietuvos Respublikos teritorijoje gali būti panaudotas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka būtinosios ginties atveju arba kai to būtinai reikia.

24. Pistoletas (revolveris) negali būti nešiojamas parengtas šaudyti (paskutinis ginklo parengimo šaudyti etapas), išskyrus tuos atvejus, kai tiesiogiai atsiranda aplinkybės, keliančios grėsmę asmens sveikatai ar gyvybei (būtinosios ginties atveju arba kai to būtinai reikia).

25. Apie šaunamojo ginklo panaudojimą nedelsiant raštu pranešama policijai, prokuratūrai ir Užsienio reikalų ministerijai.

 

Pistoletų (revolverių) savigynai išsivežimas, leidimų laikyti ir nešioti pistoletus (revolverius) grąžinimas

 

26. Diplomatinės atstovybės darbuotojas, išvykstantis iš Lietuvos Respublikos, privalo kreiptis į Užsienio reikalų ministeriją su prašymu išduoti leidimą išvežti iš Lietuvos Respublikos ar parduoti Lietuvos Respublikos ginklų fonde pistoletą (revolverį) savigynai ir jo šaudmenis, taip pat grąžinti leidimą laikyti ir nešioti pistoletą (revolverį) savigynai.

27. Užsienio reikalų ministerija perduoda Vidaus reikalų ministerijai leidimą laikyti ir nešioti pistoletą (revolverį) savigynai ir tarpininkauja, kad būtų išduotas leidimas parduoti, išvežti šį ginklą ir jo šaudmenis.

 

Mokesčių mokėjimas

 

28. Už išduodamus leidimus, ginklų registravimą, perregistravimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir kitais tarptautiniais įsipareigojimais, žyminis mokestis neimamas.

29. Už paslaugas, susijusias su blankų laminavimu, ginklų išbandymu (identifikavimu), taip pat kitas paslaugas diplomatinių atstovybių darbuotojai sumoka Vidaus reikalų ministerijai (policijos komisariatams) pagal Vidaus reikalų ministerijos nustatytus įkainius. Gautos įplaukos apskaitomos ir naudojamos kaip nebiudžetinės lėšos.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1998 m. balandžio 10 d. nutarimu Nr. 436

 

Civilinių ginklų įsigijimo, įvežimo ir išvežimo taisyklės užsieniečiams

 

Bendroji dalis

 

1. Šios taisyklės nustato civilinių ginklų įsigijimo, įvežimo ir išvežimo reikalavimus užsieniečiams.

2. Užsieniečiais Lietuvos Respublikoje laikomi asmenys, turintys bet kurios užsienio valstybės pilietybę, ir asmenys be pilietybės.

 

Teisė įsigyti, įvežti ir išvežti civilinius ginklus

 

3. Ne jaunesni kaip 18 metų užsieniečiai, turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, turi teisę įsigyti lygiavamzdžius šautuvus savigynai (ne daugiau kaip po vieną šautuvą) ar medžioklei. Užsienietis, gavęs teritorinio policijos komisariato leidimą įsigyti lygiavamzdį šautuvą, kartu su lygiavamzdžiu šautuvu, taip pat pateikęs leidimą laikyti ir nešioti lygiavamzdį šautuvą, gali vienu metu įsigyti ir turėti ne daugiau kaip 200 šaudmenų (jeigu šautuvas skirtas medžioklei) arba ne daugiau kaip 50 šaudmenų (jeigu šautuvas skirtas savigynai), atitinkančių šautuvo kalibrą. Draudžiama savigynai įsigyti lygiavamzdžio šautuvo šaudmenų, užtaisytų kulkomis ar didesniais kaip 4 mm skersmens šratais, laikyti ir nešioti daugiau kaip 50 šaudmenų.

4. Ne jaunesni kaip 18 metų ir teisėtai esantys Lietuvos Respublikoje užsieniečiai, tarpininkaujami valstybės, kurios piliečiai jie yra, atstovybės, gali įsigyti lygiavamzdžius ir medžioklinius graižtvinius šautuvus, gavę Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Policijos departamentas) leidimą, ir esant būtinai sąlygai, kad jie išveš ginklus iš Lietuvos Respublikos ne vėliau kaip per 5 dienas nuo jų įsigijimo.

5. Neribotos civilinės apyvartos ginklus ir jų šaudmenis užsieniečiai Lietuvos Respublikoje gali įsigyti kaip ir Lietuvos Respublikos piliečiai.

6. Medžioklinius, sportinius ginklus ir jų šaudmenis užsieniečiai gali įsivežti į Lietuvos Respublikos teritoriją turėdami Policijos departamento išduotą leidimą. Šie ginklai privalo būti išvežti iš Lietuvos Respublikos per leidime nurodytą laiką.

7. Vienetinių neribotos civilinės apyvartos ginklų, kuriems įvežti į Lietuvos Respubliką ar išvežti iš jos reikia gauti leidimus, rūšys ir kiekis nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 19 d. nutarime Nr. 718 „Dėl kai kurių daiktų (prekių) įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo iš jos ir vežimo per ją tranzitu ribojimo“ (Žin., 1995, Nr. 44-1085). Leidimai įvežti į Lietuvos Respubliką ar išvežti iš jos vienetinius neribotos civilinės apyvartos ginklus išduodami tokia tvarka kaip ribotos civilinės apyvartos ginklus.

 

Leidimų įsigyti, įvežti ir išvežti lygiavamzdžius šautuvus išdavimas užsieniečiams, turintiems leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje

 

8. Leidimus įsigyti lygiavamzdžius šautuvus 3 punkte nurodytiems užsieniečiams išduoda teritoriniai policijos komisariatai.

9. Užsienietis, pageidaujantis įsigyti lygiavamzdį šautuvą savigynai, teritoriniam policijos komisariatui privalo pateikti:

9.1. prašymą;

9.2. išduotą valstybės, kurios pilietis jis yra, atstovybės dokumentą, patvirtinantį, kad ne mažiau kaip 5 pastaruosius metus jis buvo tos valstybės pilietis ar nuolatinis gyventojas (turėjo leidimą nuolat gyventi), nebuvo teistas už tyčinius nusikaltimus, nepadarė tyčinių teisėtvarkos pažeidimų, nebuvo įrašytas į tos valstybės sveikatos priežiūros įstaigų įskaitas dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos. Jeigu asmuo mažiau kaip 5 pastaruosius metus gyvena užsienio valstybėje, nurodytąjį dokumentą jis privalo gauti atstovybėje tos valstybės, kurios pilietis ar nuolatinis gyventojas buvo anksčiau (šį dokumentą pateikia užsieniečiai, kurie mažiau kaip 5 metus nuolat gyveno Lietuvos Respublikoje);

9.3. asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelę (F 049/a) ir jos kopiją;

9.4. sveikatos priežiūros įstaigų pažymas apie tai, kad gyvenantys su juo viename būste asmenys nėra įrašyti į įskaitas dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos, ir šių dokumentų kopijas;

9.5. užsienio valstybės, kurios pilietis ar nuolatinis gyventojas jis yra, išduotą leidimą (jeigu jį turi) laikyti ir nešioti ginklą ir notaro patvirtintą leidimo vertimą į lietuvių kalbą;

9.6. leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ir jo kopiją;

9.7. užpildytą nustatytosios formos anketą.

10. Nurodyti 3 punkte užsieniečiai, pageidaujantys įsigyti lygiavamzdį šautuvą medžioklei, teritoriniam policijos komisariatui privalo pateikti:

10.1. nurodytus 9.1–9.7 punktuose dokumentus;

10.2. medžiotojo bilietą, išduotą Lietuvos respublikinės priėmimo į medžiotojus komisijos, ir jo kopiją.

11. Dokumentų, nurodytų 9.3–9.6 ir 10.2 punktuose, originalai, sutikrinus su jais kopijas, grąžinami pareiškėjams.

12. Leidimas įsigyti lygiavamzdį šautuvą neišduodamas šiems 3 punkte nurodytiems užsieniečiams:

12.1. jaunesniems nei nustatyto amžiaus;

12.2. esantiems sveikatos priežiūros įstaigos įskaitoje dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;

12.3. sergantiems kai kuriomis ligomis ar turintiems fizinių trūkumų, trukdančių tinkamai elgtis su ginklu. Ligų ir fizinių trūkumų, trukdančių tinkamai elgtis su ginklu, sąrašą tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija;

12.4. teistiems už tyčinius nusikaltimus, kuriems teistumas neišnykęs ar nepanaikintas;

12.5. atliekantiems bausmę;

12.6. padariusiems pakartotinai per metus administracinį teisės pažeidimą-nusižengimą viešajai ar valdymo tvarkai;

12.7. neturintiems nuolatinės gyvenamosios vietos;

12.8. nepateikusiems leidimui įsigyti ginklą gauti reikalingų dokumentų;

12.9. esantiems profilaktinėje ar operatyvinėje policijos įskaitoje;

12.10. neišlaikiusiems atitinkamo egzamino (įskaitos);

12.11. neturintiems tinkamų sąlygų laikyti ginklą;

12.12. gyvenantiems kartu su kitais asmenimis, kuriems pagal 12.2, 12.4–12.6 ar 12.9 punktų nuostatas leidimas įsigyti lygiavamzdį šautuvą neišduodamas.

13. Teritorinis policijos komisariatas, remdamasis 12.1–12.12 punktais, per mėnesį nuo 9 ar 10 punktuose nurodytų dokumentų gavimo atlieka patikrinimus ir priima sprendimą dėl leidimo įsigyti lygiavamzdį šautuvą išdavimo, taip pat raštu apie tai informuoja pareiškėją. Atsisakymas išduoti leidimą turi būti motyvuotas.

14. Atsisakymas išduoti leidimą gali būti apskųstas aukštesnės policijos įstaigos vadovui, taip pat – teismine tvarka.

15. Užsienietis, gavęs pranešimą apie tai, kad jam bus išduotas leidimas įsigyti lygiavamzdį šautuvą, per 5 mėnesius teritoriniam policijos komisariatui turi pateikti:

15.1. pažymėjimą, patvirtinantį, kad išlaikė šaunamojo ginklo savigynai įsigijimo, laikymo, nešiojimo ir naudojimo egzaminą (įskaitą), ir jo kopiją, jeigu užsienietis pageidauja įsigyti lygiavamzdį šautuvą savigynai;

15.2. kvitus, patvirtinančius, kad sumokėti mokesčiai;

15.3. dvi fotografijas (3 x 4 cm).

16. Jeigu užsienietis per 5 mėnesius nepateikia bent vieno iš 15 punkte nurodytų dokumentų, leidimas įsigyti ginklą neišduodamas. Pakartotinai su prašymu išduoti leidimą galima kreiptis bendra tvarka, praėjus 6 mėnesiams po pranešimo apie tai, kad leista įsigyti ginklą, gavimo.

17. Kai užsienietis pateikia 15 punkte nurodytus dokumentus, teritorinis policijos komisariatas per 5 dienas patikrina ginklo ir šaudmenų laikymo sąlygas pareiškėjo gyvenamojoje vietoje ir, jeigu šios sąlygos atitinka Vidaus reikalų ministerijos nustatytus reikalavimus, išduoda leidimą įsigyti lygiavamzdį šautuvą (medžioklei ar savigynai). Užsieniečio prašymu (jeigu jis nori atsivežti iš užsienio valstybės teisėtai jam priklausantį ginklą) vietoj leidimo įsigyti lygiavamzdį šautuvą teritorinis policijos komisariatas gali išduoti pažymą, patvirtinančią, kad užsienietis yra pateikęs dokumentus, kurių reikia pirmajam lygiavamzdžiam šautuvui įsigyti, ir turi teisę nurodytąjį leidimą gauti (nepažeidžiami 12.1-12.12 punktų reikalavimai).

18. Leidimas įsigyti lygiavamzdį šautuvą (medžioklei ar savigynai) ir 17 punkte nurodytos pažymos galioja 6 mėnesius. Per šį laiką neįsigijęs lygiavamzdžio šautuvo, užsienietis su prašymu išduoti naują leidimą į policijos komisariatą gali kreiptis bendra tvarka.

19. Užsieniečiai, turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, gali įsivežti į Lietuvos Respubliką iš užsienio valstybės teisėtai jiems priklausančius lygiavamzdžius šautuvus (medžioklei ar savigynai) ar, gavę Policijos departamento leidimą, juos įsigyti užsienio valstybėje ir įvežti į Lietuvos Respubliką.

20. Užsieniečiai gali kreiptis į Policijos departamentą su prašymu išduoti leidimą įvežti lygiavamzdį šautuvą tik tuo atveju, jeigu teritoriniame policijos komisariate jau turi įregistruotą lygiavamzdį šautuvą medžioklei ar yra gavę leidimą įsigyti lygiavamzdį šautuvą arba įvykdyti visi reikalavimai, kad šį leidimą gautų.

21. Užsienietis, norintis gauti leidimą įvežti į Lietuvos Respubliką lygiavamzdį šautuvą, Policijos departamentui turi pateikti:

21.1. prašymą (prašymą ir kitus reikiamus dokumentus užsienietis gali pateikti paštu);

21.2. užsienio valstybės, kurios pilietis ar nuolatinis gyventojas jis yra, leidimą laikyti ir nešioti lygiavamzdį šautuvą ar kitą dokumentą, patvirtinantį ginklo priklausymą, taip pat notaro patvirtintą dokumento vertimą į lietuvių kalbą. Nurodytuosius dokumentus pateikia užsieniečiai, pageidaujantys atsivežti iš užsienio valstybės teisėtai jiems priklausančius ginklus;

21.3. šiuos dokumentus, patvirtinančius, kad užsienietis turi teisę įsigyti, laikyti ir nešioti lygiavamzdį šautuvą:

21.3.1. teritorinio policijos komisariato išduotą leidimą laikyti ir nešioti lygiavamzdį medžioklinį šautuvą, jeigu užsienietis Lietuvos Respublikoje jau turi įregistruotą lygiavamzdį šautuvą ir nori įsivežti kitą teisėtai jam priklausantį lygiavamzdį šautuvą;

21.3.2. nurodytą 17 punkte pažymą, jeigu užsienietis Lietuvos Respublikoje neturi įregistruoto lygiavamzdžio šautuvo ir nori įsivežti teisėtai jam priklausantį lygiavamzdį šautuvą;

21.3.3. leidimą įsigyti lygiavamzdį šautuvą, išduotą teritorinio policijos komisariato, jeigu užsienietis jį nori įsigyti užsienio valstybėje ir įsivežti į Lietuvos Respubliką.

22. Įsigytas, įsivežtas lygiavamzdis šautuvas per 10 dienų turi būti bendra tvarka (taikoma ir Lietuvos Respublikos piliečiams) įregistruotas teritoriniame policijos komisariate. Leidimas įsigyti lygiavamzdį šautuvą nesuteikia teisės jo nešioti, bet suteikia teisę jį pervežti (pernešti) ir laikyti, iki jis įregistruojamas.

23. Užsienietis, norintis gauti leidimą įsigyti kitą lygiavamzdį šautuvą medžioklei, teritoriniam policijos komisariatui turi pateikti prašymą ir kvitą, patvirtinantį, kad sumokėtas mokestis.

24. Užsienietis, norintis laikinai išsivežti iš Lietuvos Respublikos lygiavamzdį šautuvą, Policijos departamentui turi pateikti prašymą, leidimą laikyti ir nešioti lygiavamzdį šautuvą bei dokumentus, kuriuose būtų nurodyta, į kurią užsienio valstybę norima išvežti ginklą ir kuo remiantis.

25. Užsieniečiui, norinčiam laikinai išvežti iš Lietuvos Respublikos lygiavamzdį šautuvą, Policijos departamentas išduoda leidimą išvežti ir leidimą įsivežti lygiavamzdį šautuvą.

26. Užsienietis, išvykstantis iš Lietuvos Respublikos nuolat gyventi į užsienio valstybę ir norintis išsivežti lygiavamzdį šautuvą, turi išregistruoti lygiavamzdį šautuvą policijos komisariate ir Policijos departamentui pateikti prašymą, leidimą laikyti ir nešioti lygiavamzdį šautuvą su žyma, kad jis išregistruotas, dokumentus, patvirtinančius, kad užsienietis išvyksta iš Lietuvos Respublikos, kuriuose būtų nurodyta, į kurią užsienio valstybę jis išvyksta.

27. Leidimai įvežti ir išvežti ginklus yra vienkartiniai, jie išduodami per 10 dienų nuo dokumentų pateikimo ir galioja 6 mėnesius.

 

Leidimų įsigyti ir išvežti lygiavamzdžius bei medžioklinius graižtvinius šautuvus išdavimas 4 punkte nurodytiems užsieniečiams

 

28. Nurodyti 4 punkte užsieniečiai, pageidaujantys Lietuvos Respublikoje įsigyti ir išsivežti iš jos lygiavamzdžius ar medžioklinius graižtvinius šautuvus, Policijos departamentui privalo pateikti:

28.1. prašymą, suderintą su valstybės, kurios piliečiai jie yra, atstovybe. Prašymo suderinti nereikia, jeigu Lietuvos Respublika ir kita valstybė yra susitarusios pripažinti viena kitos dokumentus;

28.2. užsienio valstybės išduotą leidimą įsigyti lygiavamzdį ar graižtvinį medžioklinį šautuvą ir jo kopiją. Jeigu užsienio valstybė tokių leidimų neišduoda, tai būtina nurodyti prašyme (28.1 punktas);

28.3. asmens pasą ir kopijas jo lapų, kuriuose įrašytas vardas, pavardė, asmens kodas, duomenys apie paso išdavimą ir galiojimą;

28.4. kvitus, patvirtinančius, kad sumokėti mokesčiai.

29. Policijos departamentas, gavęs 28.1 – 28.4 punktuose nurodytus dokumentus, išduoda leidimą įsigyti lygiavamzdį ar medžioklinį graižtvinį šautuvą ir leidimą jį išvežti. Leidimo išvežti ginklą galiojimo laikas – 5 dienos nuo jo išdavimo.

30. Leidimas išsivežti ginklą gali būti išduodamas po to, kai ginklas įsigyjamas, taip pat pakartotinai tuo atveju, jeigu leidimo išvežti ginklą galiojimo laikas pasibaigęs, tačiau po ginklo įsigijimo praėjo mažiau kaip 5 dienos. Tokiu atveju leidimo išsivežti ginklą galiojimo laikas – 5 dienos nuo ginklo įsigijimo.

 

Mokesčių mokėjimas

 

31. Už leidimų įsigyti lygiavamzdžius ar medžioklinius graižtvinius šautuvus, juos įvežti ar išvežti išdavimą imamas žyminis mokestis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Už paslaugas, susijusias su egzaminų laikymu, asmenys moka policijos komisariatams pagal Vidaus reikalų ministerijos nustatytus įkainius. Gautos nebiudžetinės įplaukos įtraukiamos į apskaitą ir naudojamos kaip specialiosios nebiudžetinės lėšos. Mokestį už kursus nustato mokymo įstaiga arba mokymo įstaigos steigėjas.

32. Jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nenustato kitaip, mokesčių dydis yra toks pat kaip ir už leidimų Lietuvos Respublikos piliečiams išdavimą.

 

Įvežamų ir išvežamų civilinių ginklų kontrolė

 

33. Civilinių ginklų įvežimą ir išvežimą kontroliuoja Vidaus reikalų ministerija, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, kitos institucijos pagal savo kompetenciją.

34. Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos tvarko užsieniečių įvežamų ir išvežamų ginklų ir šaudmenų apskaitą ir teikia informaciją bei atitinkamus dokumentus Policijos departamentui, remdamasis Vienetinių ginklų įvežimo bei išvežimo taisyklėmis.

35. Policijos departamentas ne vėliau kaip kitą dieną po leidimo išvežti Lietuvos Respublikoje įsigytą ginklą išdavimo apie tai informuoja „Interpolo“ Lietuvos nacionalinį biurą prie Policijos departamento.

 

Baigiamoji dalis

 

36. Nurodytiems 3 punkte užsieniečiams priklausantys lygiavamzdžiai šautuvai registruojami, perregistruojami, laikomi, naudojami ir panašiai, jų leidimai panaikinami, leidimų galiojimas sustabdomas laikantis taisyklių, nustatytų Lietuvos Respublikos piliečiams.

37. Užsieniečiams taikomi tokie pat ginklų ir šaudmenų transportavimo oro, jūros, automobilių ir kitokiu transportu reikalavimai kaip ir Lietuvos Respublikos piliečiams.

38. Nepanaudotus leidimus įsigyti, įvežti ir išvežti ginklus 3 punkte nurodyti užsieniečiai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo jų galiojimo laiko pabaigos privalo grąžinti juos išdavusioms institucijoms.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1998 m. balandžio 10 d. nutarimu Nr. 436

 

Ginklų ir šaudmenų eksporto, importo ir tranzito taisyklės

 

Bendroji dalis

 

1. Šios taisyklės nustato civilinių ginklų ir šaudmenų (toliau vadinama – ginklai ir šaudmenys) importo, eksporto, tranzito bei kontrolės tvarką ir reikalavimus.

2. Ginklus ir šaudmenis importuoti turi teisę įmonės, turinčios importo licenciją verstis šia ūkine – komercine veikla ir gavusios leidimą importuoti.

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

ginklų ir šaudmenų importas – prekių (ginklų ir (ar) šaudmenų) įvežimas į Lietuvos Respublikos muitų teritoriją;

ginklų ir šaudmenų tranzitas – ne Lietuvos prekių (ginklų ir (ar) šaudmenų) gabenimas per Lietuvos Respublikos muitų teritoriją;

ginklų ir šaudmenų eksportas – prekių (ginklų ir (ar) šaudmenų) išvežimas iš Lietuvos Respublikos muitų teritorijos;

leidimas importuoti ginklus ir šaudmenis – vienkartinį leidimą importuoti vieną partiją ginklų ir (ar) šaudmenų patvirtinantis dokumentas;

leidimas eksportuoti ginklus ir šaudmenis – vienkartinį leidimą eksportuoti vieną partiją ginklų ir (ar) šaudmenų patvirtinantis dokumentas;

leidimas gabenti tranzitu ginklus ir šaudmenis – vienkartinį leidimą tranzitu gabenti vieną partiją ginklų ir (ar) šaudmenų patvirtinantis dokumentas;

ginklų ir (ar) šaudmenų partija – tai vienu metu vieno siuntėjo vienam gavėjui siunčiami ginklai ir (ar) šaudmenys, kuriems taikoma ta pati muitinės procedūra;

pristatymo patvirtinimo sertifikatas – dokumentas, patvirtinantis, kad leidime importuoti ginklus ir šaudmenis nurodyti ginklai ir (ar) šaudmenys buvo teisėtai įvežti į Lietuvos Respublikos teritoriją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 247, 2000-03-02, Žin., 2000, Nr. 20-514 (2000-03-08), i. k. 1001100NUTA00000247

 

4. Leidimus importuoti, eksportuoti, gabenti tranzitu ginklus ir šaudmenis, suderinęs šį klausimą su Lietuvos Respublikos ginklų fondu, išduoda Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Policijos departamentas).

5. Galutinio vartotojo sertifikatus išduoda Lietuvos Respublikos ginklų fondas.

6. Ginklus ir šaudmenis, kurie įrašyti į kontroliuojamųjų strateginių prekių ir technologijų sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1321 „Dėl kontroliuojamųjų strateginių prekių ir technologijų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 113-2864), įmonės importuoja, gabena tranzitu ir eksportuoja vadovaudamosi Lietuvos Respublikos strateginių prekių ir technologijų importo, tranzito ir eksporto kontrolės įstatymu.

 

 

7. Įmonė, norinti gauti leidimą importuoti, eksportuoti, gabenti tranzitu ginklus ir (ar) šaudmenis, privalo kreiptis į Policijos departamentą ir pateikti užpildytą standartinį prašymą (pagal pridedamas Vidaus reikalų ministerijos parengtas F-1, F-3 ir F-5 formas), įmonės įregistravimo pažymėjimą ir licenciją verstis licencijuojama veikla. Įgaliotas asmuo pateikia įgaliojimą.

8. Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

8.1. leidimui importuoti ginklus ir šaudmenis gauti:

8.1.1. sutartis (kontraktas);

8.1.2. eksportuotojo ar gamintojo pateikti reikalavimai;

8.2. leidimui gabenti tranzitu ginklus ir šaudmenis gauti:

8.2.1. sutartis (kontraktas);

8.2.2. valstybės importuotojos išduotos importo licencijos (leidimo) kopija;

8.3. leidimui eksportuoti ginklus ir šaudmenis gauti:

8.3.1. sutartis (kontraktas);

8.3.2. šalies importuotojos valstybės institucijų, vykdančių ginklų ir šaudmenų apyvartos kontrolę, išduotas galutinio vartotojo sertifikatas.

9. Leidimai išduodami pateikus dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas žyminis mokestis.

10. Gali būti pareikalauta ir kitų papildomų dokumentų, kurie palengvintų prašymų nagrinėjimą.

11. Visi dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba. Galutinio vartotojo sertifikatas ar jį atitinkantis dokumentas gali būti užpildytas lietuvių, anglų arba rusų kalbomis. Kitais atvejais pateikiamas oficialus vertimas į lietuvių kalbą.

12. Prašymo ir kartu su juo pateiktų dokumentų kopijas Policijos departamentas pateikia Lietuvos Respublikos ginklų fondui.

13. Lietuvos Respublikos ginklų fondas, išnagrinėjęs pateiktus dokumentus, per 15 dienų Policijos departamentui raštu pateikia išvadas dėl leidimo išdavimo ar neišdavimo.

14. Pateiktus prašymus ir kitus dokumentus Policijos departamentas, remdamasis Lietuvos Respublikos ginklų fondo išvadomis, išnagrinėja per 30 dienų ir apie sprendimą išduoti ar atsisakyti išduoti leidimą informuoja įmonę, pateikusią prašymą išduoti leidimą. Jeigu sprendimui priimti reikia papildomos informacijos, Policijos departamento generalinio komisaro ar jo įgalioto pareigūno sprendimu įmonei apie tai pranešama. Gavęs papildomą informaciją, Policijos departamentas priima sprendimą per 15 dienų.

15. Įmonė, gavusi neigiamą sprendimą dėl leidimo išdavimo, turi teisę per 10 dienų kreiptis į Policijos departamentą, prašydama dar kartą išnagrinėti prašymą išduoti leidimą.

16. Su prašymu išduoti galutinio vartotojo sertifikatą įmonė į Lietuvos Respublikos ginklų fondą gali kreiptis po to, kai gauna leidimą importuoti ginklus ir šaudmenis. Šiuo atveju įmonė Lietuvos Respublikos ginklų fondui turi pateikti prašymą, leidimo importuoti ginklus ir šaudmenis bei sutarties (kontrakto) kopijas.

17. Lietuvos Respublikos ginklų fondas galutinio vartotojo sertifikatą išduoda ne vėliau kaip per 15 dienų nuo nurodytųjų dokumentų gavimo, jeigu Policijos departamentas yra išdavęs leidimą importuoti ginklus ir šaudmenis ir įsipareigoja kontroliuoti, kaip laikomasi galutinio vartotojo sertifikato reikalavimų. Atsisakymas išduoti galutinio vartotojo sertifikatą turi būti motyvuotas ir pateikiamas raštu.

18. Įmonė, gavusi neigiamą sprendimą dėl galutinio vartotojo sertifikato išdavimo, turi teisę per 10 dienų pakartotinai kreiptis į Lietuvos Respublikos ginklų fondą, prašydama iš naujo išnagrinėti prašymą išduoti galutinio vartotojo sertifikatą, jeigu pašalina trūkumus, dėl kurių galutinio vartotojo sertifikatas nebuvo išduotas.

19. Policijos departamentas leidimų importuoti, eksportuoti, gabenti tranzitu ginklus ir šaudmenis neišduoda, jeigu:

19.1. pateikti ne visi reikiami dokumentai arba jie netinkamai įforminti;

19.2. to reikalauja valstybės saugumo interesai, tarptautiniai susitarimai ir Lietuvos Respublikos įsipareigojimai;

19.3. importuotojas negali užtikrinti tinkamų norimo importuoti ginklų ir (ar) šaudmenų kiekio laikymo (sandėliavimo) sąlygų;

19.4. įmonei panaikintas arba sustabdytas licencijos galiojimas (ginklų ir (ar) šaudmenų importo atveju).

20. Jeigu paaiškėja, kad pateikti neteisingi duomenys ir (arba) nepranešta apie svarbius ginklų ir (ar) šaudmenų vežimo sąlygų pasikeitimus, arba to reikalauja valstybės saugumo interesai, tarptautiniai susitarimai ir Lietuvos Respublikos įsipareigojimai, arba įmonei panaikintas ar sustabdytas licencijos galiojimas (ginklų ir (ar) šaudmenų importo atveju), Policijos departamentas gali sustabdyti arba atšaukti:

20.1. leidimus importuoti, gabenti tranzitu ginklus ir šaudmenis iki ginklų ir (ar) šaudmenų, nurodytų šiuose leidimuose, įvežimo;

20.2. leidimus eksportuoti ginklus ir šaudmenis iki nurodytų šiuose leidimuose ginklų ir (ar) šaudmenų išvežimo.

21. Lietuvos Respublikos ginklų fondas neišduoda galutinio vartotojo sertifikato, jeigu:

21.1. pateikti ne visi reikiami dokumentai arba jie netinkamai įforminti;

21.2. to reikalauja valstybės saugumo interesai, tarptautiniai susitarimai ir Lietuvos Respublikos įsipareigojimai;

21.3. įmonei panaikintas arba sustabdytas licencijos galiojimas (ginklų ir (ar) šaudmenų importo atveju);

21.4. Lietuvos Respublikoje negalima užtikrinti, kad į Lietuvos Respubliką importuoti ginklai ir šaudmenys nebus eksportuojami ar reeksportuojami;

21.5. eksportuotojas neturi teisės eksportuoti ginklų ir šaudmenų į Lietuvos Respubliką.

22. Leidimai (pagal pridedamas Vidaus reikalų ministerijos parengtas F-2, F-4 ir F-6 formas) išduodami 5 egzemplioriais:

22.1. du leidimo egzemplioriai turi būti pateikti muitinei;

22.2. trečiasis leidimo egzempliorius skirtas importuojančiai, eksportuojančiai arba tranzitu gabenančiai ginklus ir (ar) šaudmenis įmonei;

22.3. ketvirtasis leidimo egzempliorius skirtas Lietuvos Respublikos ginklų fondui;

22.4. penktasis leidimo egzempliorius turi būti laikomas Policijos departamente.

23. Pirmąjį leidimo egzempliorių muitinė per 30 kalendorinių dienų nuo ginklų ir (ar) šaudmenų importo, tranzito ar eksporto, kitoje leidimo pusėje pažymėjusi muitinės postą, per kurį įvežti (išvežti) ginklai ir (ar) šaudmenys, įvežimo (išvežimo) datas ir įvežtų (išvežtų) ginklų rūšis, skaičių ir (ar) šaudmenų rūšis, skaičių, grąžina Policijos departamentui registruotu laišku.

Punkto pakeitimai:

Nr. 247, 2000-03-02, Žin., 2000, Nr. 20-514 (2000-03-08), i. k. 1001100NUTA00000247

 

24. Policijos departamentas turi nedelsdamas informuoti Muitinės departamentą prie Finansų ministerijos apie priimtą sprendimą neišduoti leidimo, taip pat apie išduoto leidimo sustabdymą ar atšaukimą.

25. Antrieji leidimų egzemplioriai turi būti laikomi teritorinėse muitinėse, kurioms priklausančios muitinės įstaigos įformino ginklų ar šaudmenų importo, tranzito ir eksporto kontrolės muitinės procedūrą Muitinės departamento prie Finansų ministerijos nustatyta tvarka.

26. Kai sustabdomas ar atšaukiamas leidimas, įmonė nedelsiant informuojama apie tai ir privalo grąžinti išduotą leidimą Policijos departamentui.

27. Galutinio vartotojo sertifikatas išduodamas vienu egzemplioriumi, jis pateikiamas importuojančiai įmonei arba užsienio valstybės institucijai, vykdančiai ginklų ir šaudmenų apyvartos kontrolę.

28. Policijos departamentui išsiunčiamas patvirtinimas, kad įmonei, kuriai išduotas leidimas importuoti ginklus ir šaudmenis, Lietuvos Respublikos ginklų fondas išdavė galutinio vartotojo sertifikatą, ir nurodomi jo reikalavimai.

29. Kaip vykdomi išduoto galutinio vartotojo sertifikato reikalavimai, kontroliuoja Policijos departamentas.

 

Naudojimasis leidimais importuoti, eksportuoti, gabenti tranzitu ginklus ir šaudmenis bei galutinio vartotojo sertifikatu

 

30. Leidimai importuoti, eksportuoti, gabenti tranzitu ginklus ir šaudmenis galioja 6 mėnesius.

31. Galutinio vartotojo sertifikatas galioja iki einamųjų metų pabaigos.

32. Policijos departamentas, remdamasis motyvuotu prašymu, gali pratęsti leidimo galiojimo laiką.

33. Rašytinis prašymas pratęsti leidimo galiojimo laiką prieš 20 dienų iki leidimo galiojimo laiko pabaigos turi būti pateikiamas Policijos departamentui. Pateikiant prašymą, dar kartą pildomi visi dokumentai, nurodyti 8 punkte.

34. Įmonė, turinti nepanaudotą leidimą, kurio galiojimo laikas pasibaigęs, turi nedelsdama jį grąžinti Policijos departamentui kartu su rašytiniu paaiškinimu, kodėl leidimas nebuvo panaudotas.

35. Įmonė, pametusi leidimą, turi nedelsdama raštu informuoti apie tai Policijos departamentą.

36. Susijusią su ginklų ar šaudmenų importu, tranzitu ir eksportu informaciją apie sudarytus sandorius ūkio subjektai privalo saugoti 5 metus ar ilgiau, jeigu tai numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

Muitinės procedūrų atlikimo specialiosios nuostatos ir pristatymo patvirtinimo sertifikato išdavimas

37. Importuojamų, eksportuojamų ar gabenamų tranzitu ginklų ir šaudmenų dokumentų muitinis tikrinimas atliekamas ir jie įforminami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Apie ginklų ir šaudmenų importą, eksportą ar tranzitą įmonė turi informuoti teritorinę muitinę (kuriai priklausančiai muitinės įstaigai numatoma pateikti ginklus, šaudmenis) ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas.

38. Ginklai ir šaudmenys gali būti įvežami į Lietuvos Respublikos muitų teritoriją, išvežami iš jos ar gabenami ja tranzitu per šiuos teritorinių muitinių postus: Vilniaus teritorinės muitinės Medininkų kelio postą, Vilniaus oro uosto postą, Vaidotų geležinkelio postą, Kauno teritorinės muitinės Kauno oro uosto postą, Klaipėdos teritorinės muitinės Molo jūrų uosto postą, Pilies jūrų uosto postą, Malkų įlankos jūrų uosto postą, Alytaus teritorinės muitinės Šeštokų geležinkelio postą, Marijampolės teritorinės muitinės Kalvarijos kelio postą, Kybartų kelio postą, Kybartų geležinkelio postą, Panevėžio teritorinės muitinės Saločių kelio postą, Tauragės teritorinės muitinės Panemunės kelio postą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1109, 2000-09-19, Žin., 2000, Nr. 80-2417 (2000-09-22), i. k. 1001100NUTA00001109

Nr. 1185, 2001-10-01, Žin., 2001, Nr. 84-2943 (2001-10-03), i. k. 1011100NUTA00001185

 

39. Per kitus teritorinių muitinių postus ginklus ir (ar) šaudmenis leidžiama gabenti tik atskiru Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu.

40. Ginklų ir šaudmenų importo, tranzito ir eksporto muitinės procedūros įforminamos tik pateikus Policijos departamento išduotą leidimą importuoti, eksportuoti ar gabenti tranzitu ginklus ir šaudmenis. Ginklų ir šaudmenų importo ir eksporto procedūros įforminamos tik Muitinės departamento prie Finansų ministerijos nustatytose muitinės įstaigose, esančiose Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje.

41. Neteko galios nuo 2000-03-09

Punkto naikinimas:

Nr. 247, 2000-03-02, Žin. 2000, Nr. 20-514 (2000-03-08), i. k. 1001100NUTA00000247

 

42. Neteko galios nuo 2000-03-09

Punkto naikinimas:

Nr. 247, 2000-03-02, Žin. 2000, Nr. 20-514 (2000-03-08), i. k. 1001100NUTA00000247

 

43. Neteko galios nuo 2000-03-09

Punkto naikinimas:

Nr. 247, 2000-03-02, Žin. 2000, Nr. 20-514 (2000-03-08), i. k. 1001100NUTA00000247

 

44. Neteko galios nuo 2000-03-09

Punkto naikinimas:

Nr. 247, 2000-03-02, Žin. 2000, Nr. 20-514 (2000-03-08), i. k. 1001100NUTA00000247

 

45. Neteko galios nuo 2000-03-09

Punkto naikinimas:

Nr. 247, 2000-03-02, Žin. 2000, Nr. 20-514 (2000-03-08), i. k. 1001100NUTA00000247

 

 


 

10

 

Forma F-1

Prašymo registracijos data

Nr.

 

__________________________________

Įmonės pavadinimas

 

PRAŠYMAS

 

Policijos departamentui prie Lietuvos

Respublikos vidaus reikalų ministerijos

 

19_____Nr._______________

Vilnius

 

 

 

 

Dėl leidimo importuoti ginklus/šaudmenis išdavimo

 

 

Pateikiami dokumentai:

0 Užsienio eksportuotojo prašymas gauti importo sertifikatą

0 Sutartis (kontraktas)

 

 

0 Reikalavimų, kuriuos kelia eksportuotojas ar užsienio gamintojas, sąrašas

0 Kita papildoma informacija

1. Įgaliotas asmuo

(vardas, pavardė, pareigos, telefonas)

2. IMPORTUOTOJAS:

(Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, tikslus adresas, telefonas)

3. EKSPORTUOTOJAS:

(Įmonės pavadinimas, įmonės kodas (registracijos numeris), tikslus adresas, telefonas)

 

 

 

 

 

 

4. Ginklų rūšis, modelis, kalibras; šaudmenų rūšis, kalibras

KPN kodas

Svoris (kg)/ Kiekis (vnt.)

Vieneto vertė pagal sandorio dokumentus

Bendra vertė pagal sandorio dokumentus

 

 

 

 

 

Iš viso

 
5. Išduotų importuotojui per metus leidimų importuoti ginklus/šaudmenis numeriai

6. Ginklai/šaudmenys bus importuojami iki ............................................................... d.

7. Ginklų/šaudmenų gabenimo maršrutas, transporto priemonė, perkrovimo vieta, sienos perėjimo punktas

8. Laikinasis ginklų/šaudmenų įvežimas: įvežimo tikslas (paroda, mugė ar kt.); numatomas grąžinimo (reeksporto) terminas

9. Eksportuotojas _________________________________     galutinio vartotojo sertifikato.

Įrašyti žodį „reikalauja“ arba „nereikalauja“

10. IMPORTUOTOJO PAREIŠKIMAS:

Aš, žemiau pasirašęs, įgaliotas asmuo, pareiškiu, kad:

a) visa šiame prašyme pateikta informacija ir visi pateikti dokumentai yra tikri ir teisingi;

b) sandorio dokumentus saugosiu ir pateiksiu Policijos departamentui ar Lietuvos Respublikos ginklų fondui, jei pareikalaus;

c) informuosiu Policijos departamentą apie ginklų/šaudmenų asortimento ar kitų pateiktuose dokumentuose nurodytų duomenų pasikeitimus ir prašymo nagrinėjimo metu, ir gavęs leidimą importuoti ginklus/šaudmenis;

d) grąžinsiu Policijos departamentui nepanaudotą leidimą importuoti ginklus/šaudmenis;

e) grąžinsiu Lietuvos Respublikos ginklų fondui nepanaudotą galutinio vartotojo sertifikatą;

f) šis prašymas užpildytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo ir jo įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

 

11. PAREIŠKIMAS dėl galutinio vartotojo sertifikato išdavimo:

Aš, žemiau pasirašęs, įgaliotas asmuo, pareiškiu, kad žinau, jog ginklų/šaudmenų eksporto kontrolės institucija ar jos įgaliotas asmuo turi teisę prireikus kontroliuoti ginklų/šaudmenų naudojimą.

 

 

Įgaliotas asmuo, pateikęs prašymą

 

.....................................................................................................................         

Pareigos                    Parašas                                      (rašalu arba tušinuku)                            Vardo raidė, pavardė

 

 

                                                                       A. V.

______________


  

Forma F-2

 

 

 

Leidimo egz. Nr.

 

 

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

 

LEIDIMAS IMPORTUOTI GINKLUS/ŠAUDMENIS

 

 

 

19__________ Nr._____________

Vilnius

 

1. Prašymo išduoti leidimą Nr.

 

2. Lietuvos Respublikos ginklų fondo išvados dėl leidimo išdavimo data ir numeris

 

3. IMPORTUOTOJAS:

4. EKSPORTUOTOJAS:

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ginklų rūšis, modelis, kalibras; šaudmenų rūšis, kalibras

KPN kodas

Svoris (kg)/ Kiekis (vnt.)

Vieneto vertė pagal sandorio dokumentus

Bendra vertė
pagal sandorio dokumentus

 

 

 

 

 

 

 

6. Sienos perėjimo punkto, per kurį bus importuojami ginklai/šaudmenys, pavadinimas

Iš viso

 

7. Importuotojas privalo:

a) muitinės deklaracijoje, taip pat kiekviename dokumente įrašyti ginklų/šaudmenų kodą pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą (KPN);

b) pateikdamas trumpą ginklų/ šaudmenų aprašymą (ginklų rūšis, modelius, kalibrus; šaudmenų kalibrus), kiekviename dokumente įrašyti leidimo numerį;

c) ginklus/ šaudmenis realizuoti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo bei kitų teisės aktų numatyta tvarka.

Šis leidimas leidžia importuoti jame nurodytus ginklus/šaudmenis. Leidimas neperduodamas kitiems asmenims. Leidimas išduotas pagal prašymą, kurį pateikė įgaliotas asmuo.

8. Policijos departamentas leidimo eksportuoti ginklus/šaudmenis, įvežtus pagal šį leidimą, neišduos, jeigu eksportuojančios užsienio valstybės institucijos, vykdančios ginklų ir šaudmenų apyvartos kontrolę, juos draudžia eksportuoti (reeksportuoti) į kitas užsienio valstybes.

 

 

Leidimas galioja iki ...............................................................

                                                                   Data

Įgaliotas asmuo

...................................................................................................

Pareigos                      parašas ......... vardo raidė, pavardė

 

Policijos departamento atsakingas asmuo

 

...................................................................................................

Pareigos

 

A. V.

 

...................................................................................................

Data                          parašas ............ vardo raidė, pavardė

 

 

Naujas leidimo galiojimo terminas..........................................

                                                                                   Data

Įgaliotas asmuo

........................................................................................................

Pareigos                     parašas             vardo raidė, pavardė

 

Policijos departamento atsakingas asmuo

 

........................................................................................................

Pareigos

 

A. V.

 

........................................................................................................

Data                    parašas                      vardo raidė, pavardė

 

 

______________


 

 

Forma F-3

Prašymo registracijos data            Nr.

________________________________

Įmonės pavadinimas

 

PRAŠYMAS

 

Policijos departamentui prie Lietuvos

Respublikos vidaus reikalų ministerijos

 

19______Nr._____________

Vilnius

 

 

 

 

Dėl leidimo eksportuoti ginklus/šaudmenis išdavimo

 

 

Pateikiami dokumentai:

0 Sutartis (kontraktas)

0 Šalies importuotojos galutinio vartotojo sertifikatas

0 Kita papildoma informacija

1. Įgaliotas asmuo

(vardas, pavardė, pareigos, telefonas)

2. EKSPORTUOTOJAS:

(Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, tikslus adresas, telefonas)

3. IMPORTUOTOJAS:

(Įmonės pavadinimas, įmonės kodas (registracijos numeris), tikslus adresas, telefonas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. GAMINTOJAS:

(Įmonės pavadinimas, įmonės kodas (registracijos numeris), tikslus adresas, telefonas)

5. GALUTINIS VARTOTOJAS:

(Įmonės pavadinimas, įmonės kodas (registracijos numeris), tikslus adresas, telefonas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ginklų rūšis, modelis, kalibras; šaudmenų rūšis, kalibras

KPN kodas

Svoris (kg)/ Kiekis (vnt.)

Vieneto vertė pagal sandorio dokumentus

Bendra vertė pagal sandorio dokumentus

Iš viso

 


7. Išduotų per metus leidimų eksportuoti ginklus/šaudmenis numeriai

8. Prašymai, pagal kuriuos leidimai neišduoti, ir prašymai, pagal kuriuos gavus leidimus ginklai/šaudmenys neeksportuoti

9. Ginklai/šaudmenys bus eksportuojami iki ......................................................................  d.

10. Ginklų/šaudmenų gabenimo maršrutas, transporto priemonė, perkrovimo vieta, sienos perėjimo punktas

11. Ginklų/šaudmenų galutinio panaudojimo aprašymas, pateiktas galutinio šių ginklų/šaudmenų vartotojo, nurodyto 5 skiltyje

 

12. Laikinasis ginklų/šaudmenų išvežimas: išvežimo tikslas (paroda, mugė ar kt.); laikinai išvežtus ginklus/šaudmenis kontroliuojanti institucija; numatomas grąžinimo (reimporto) terminas

 

 

13. Aš, žemiau pasirašęs, įgaliotas asmuo, pareiškiu, kad:

a) visa šiame prašyme pateikta informacija ir visi pateikti dokumentai yra tikri, teisingi ir išsamiai apibūdinantys eksporto sandorį;

b) sandorio dokumentus saugosiu ir pateiksiu Policijos departamentui ar Lietuvos Respublikos ginklų fondui, jiems pareikalavus;

c) informuosiu Policijos departamentą apie prekių asortimento ar kitų pateiktuose dokumentuose nurodytų duomenų pasikeitimus ir prašymo nagrinėjimo metu, ir gavęs leidimą eksportuoti ginklus/šaudmenis;

d) gavęs leidimą eksportuoti ginklus/šaudmenis, visapusiškai atsakysiu už tinkamą jo naudojimą ir kontrolės sąlygų vykdymą;

e) nepanaudojęs leidimo eksportuoti ginklus/šaudmenis arba pasibaigus jo galiojimo laikui, jį nedelsdamas grąžinsiu Policijos departamentui;

f) šis prašymas užpildytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo bei jo įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Įgaliotas asmuo, pateikęs prašymą

 

..................................................................................................................................         

                                   Pareigos                             Parašas (rašalu arba tušinuku)                    Vardo raidė, pavardė

 

 

A. V.

 

 

 

 

______________

 


 

 

Forma F-4

 

 

 

 

Leidimo egz. Nr.

 

 

 

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

 

LEIDIMAS EKSPORTUOTI GINKLUS/ŠAUDMENIS

 

 

 

19__________ Nr._____________

Vilnius

 

 

1. Prašymo išduoti leidimą Nr.

 

2. Lietuvos Respublikos ginklų fondo išvados dėl leidimo išdavimo data ir numeris

 

3. EKSPORTUOTOJAS:

 

4. IMPORTUOTOJAS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. GAMINTOJAS:

6. GALUTINIS VARTOTOJAS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ginklų rūšis, modelis, kalibras; šaudmenų rūšis, kalibras

KPN kodas

Svoris (kg)/ Kiekis (vnt.)

Vieneto vertė pagal sandorio dokumentus

Bendra vertė pagal sandorio dokumentus

 

 

 

 

 

8. Sienos perėjimo punkto, per kurį bus eksportuojami ginklai/šaudmenys, pavadinimas

Iš viso

9. Eksportuotojas privalo:

a) muitinės deklaracijoje, taip pat kiekviename dokumente įrašyti ginklų/šaudmenų kodą pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą (KPN);

b) pateikdamas trumpą ginklų/šaudmenų aprašymą (ginklų rūšis, modelius, kalibrus; šaudmenų kalibrus), kiekviename dokumente įrašyti leidimo numerį.

Šis leidimas leidžia eksportuoti nurodytus ginklus/šaudmenis. Leidimas neperduodamas kitiems asmenims. Leidimas išduotas pagal prašymą, kurį pateikė įgaliotas asmuo.

 

Leidimas galioja iki ...............................................................

                                                                   Data

Įgaliotas asmuo

...................................................................................................

Pareigos                      parašas ......... vardo raidė, pavardė

 

Policijos departamento atsakingas asmuo

 

...................................................................................................

Pareigos

 

A. V.

 

...................................................................................................

Data                          parašas              vardo raidė, pavardė

 

 

Naujas leidimo galiojimo terminas..........................................

                                                                                   Data

Įgaliotas asmuo

........................................................................................................

Pareigos                     parašas             vardo raidė, pavardė

 

Policijos departamento atsakingas asmuo

 

........................................................................................................

Pareigos

 

A. V.

 

........................................................................................................

Data                    parašas                      vardo raidė, pavardė

 

______________

 


 

 

Forma F-5

 

Prašymo registracijos data             Nr.

 

_____________________________

Įmonės pavadinimas

 

PRAŠYMAS

Policijos departamentui prie Lietuvos

Respublikos vidaus reikalų ministerijos

 

19______ Nr. _____________

Vilnius

 

 

 

 

Dėl leidimo gabenti tranzitu ginklus/šaudmenis

išdavimo

 

 

1. Eksporto/importo licencijos/ leidimo išdavimo data ir numeris

 

2. Prekių kilmės šalis

 

3. VEŽĖJAS AR ĮGALIOTAS ASMUO

(Įmonės pavadinimas, įmonės kodas (registracijos numeris), tikslus adresas, telefonas)

 

 

 

 

 

4. EKSPORTUOTOJAS

(Įmonės pavadinimas, įmonės kodas (registracijos numeris), tikslus adresas, telefonas)                      

5. IMPORTUOTOJAS

(Įmonės pavadinimas, įmonės kodas (registracijos numeris), tikslus adresas, telefonas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ginklų rūšis, modelis, kalibras; šaudmenų rūšis, kalibras

KPN kodas

Svoris (kg)/ Kiekis (vnt.)

Vieneto vertė

Bendra vertė FOB

Iš viso

 

7. Transporto rūšis

 


8. Transporto dokumentų pavadinimas, numeriai

 

9. Sienos perėjimo punkto, per kurį bus įvežami ginklai/šaudmenys, pavadinimas

 

10. Aš įsipareigoju, kad ginklai/šaudmenys, aprašyti šiame prašyme, bus gabenami per Lietuvos Respublikos teritoriją pagal eksporto/importo licenciją/leidimą (1) iš Eksportuotojo (4) Importuotojui (5) tokio kiekio ir pavidalo, kokio jie buvo įvežant į Lietuvos respublikos teritoriją.

Vežėjas ar įgaliotas asmuo

 

                                                     ....................................................................          ..................................................................

                                   Pareigos                             Parašas (rašalu arba tušinuku)                    Vardo raidė, pavardė

 

 

A. V.

 

______________

 


 

 

Forma F-6

 

 

 

Leidimo egz. Nr.

 

 

 

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

 

Leidimas gabenti tranzitu ginklus/šaudmenis

 

 

 

19__________Nr._____________

Vilnius

1. Prašymo išduoti leidimą Nr.

 

2. Lietuvos Respublikos ginklų fondo išvados dėl leidimo išdavimo data ir numeris

 

 

3. VEŽĖJAS AR ĮGALIOTAS ASMUO

 

 

 

4. EKSPORTUOTOJAS

5. IMPORTUOTOJAS

 

 

 

 

 

 

 

6. Ginklų rūšis, modelis, kalibras; šaudmenų rūšis, kalibras

KPN kodas

Svoris (kg)/Kiekis (vnt.)

Vieneto vertė

Bendra vertė FOB

 

 

 

 

 

7. Sienos perėjimo punktai, per kuriuos bus gabenami ginklai/šaudmenys

 

..................................................................          ...............................................................................

                         Įvažiavimo                                                        Išvažiavimo

 

Iš viso

 

8. Ginklų/šaudmenų gabenimo maršrutas

9. Transporto rūšis

10. Kitos gabenimo sąlygos

Leidimas galioja iki ...............................................................

                                                                   Data

Įgaliotas asmuo

...................................................................................................

Pareigos                      parašas ......... vardo raidė, pavardė

 

Policijos departamento atsakingas asmuo

 

...................................................................................................

Pareigos

 

A. V.

 

...................................................................................................

Data                          parašas ............ vardo raidė, pavardė

 

Naujas leidimo galiojimo terminas..........................................

                                                                                   Data

Įgaliotas asmuo

........................................................................................................

Pareigos                     parašas             vardo raidė, pavardė

 

Policijos departamento atsakingas asmuo

 

........................................................................................................

Pareigos

 

A. V.

 

........................................................................................................

Data                    parašas                      vardo raidė, pavardė

 

______________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1998 m. balandžio 10 d. nutarimu Nr. 436

 

Ginklų kolekcionavimo, vertės nustatymo ir registravimo taisyklės

 

Bendroji dalis

 

1. Šios taisyklės nustato ginklų kolekcijų sudarymo, registravimo, likvidavimo, taip pat vertės ekspertinio įvertinimo reikalavimus.

2. Šios taisyklės nustato reikalavimus, keliamus:

2.1. šaunamiesiems ginklams ir šaudmenims, pagamintiems po 1870 metų, išskyrus ginklus, kurie visiškai netinkami naudoti;

2.2. šaunamųjų ginklų, nurodytų 2.1 punkte, pagrindinėms dalims.

3. Kolekcijos savininku ar valdytoju (toliau vadinama – kolekcijos tvarkytojas) gali būti fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys ir valstybės institucijos.

4. Fiziniai asmenys kolekcijoms gali įsigyti tik civilinius ginklus.

5. Šaudmenis kolekcionuoti gali tik muziejai.

6. Kolekcijos tvarkytojas gali disponuoti keliomis kolekcijomis vienu metu.

7. Kolekciniais laikomi ginklai, turintys istorinę, kultūrinę, kriminalistinę ar kitokią pažintinę vertę.

8. Ginklų rinkinys laikomas kolekcija, jeigu kolekcijos tvarkytojas juos eksponuoja (įskaitant tuos atvejus, kai ekspozicijos nenumatoma demonstruoti kitiems asmenims) arba kolekciją sudaro atitinkamų rūšių ginklai ar šaudmenys, specializuotuose institucijų mokslo, mokymo ar tiriamuosiuose ekspertiniuose padaliniuose nustatytąja tvarka įtraukti į eksponuotinų ar tyrinėtinų ginklų sąrašus.

9. Kriminalistinės ginklų, šaudmenų, tūtelių ir kulkų kolekcijos sudaromos Vidaus reikalų ministerijos nustatyta tvarka.

10. Ginklai, kurie visiškai netinkami naudoti (ginklai, kurių visos pagrindinės dalys – vamzdis, uoksas, spyna (užraktas), smogiamasis-paleidžiamasis mechanizmas – yra netinkamos naudoti, šaunamieji ir svaidomieji ginklai, pagaminti iki 1870 metų, taip pat daiktai ir įrenginiai, kurių konstrukcija ar įranga nėra pritaikyta naudoti juos kaip ginklus, bet jie gali būti naudojami kaip ginklai, nešaunamieji ginklai, pneumatiniai ginklai, tūtelės, kulkos, šaudmenys, kurie pakeisti taip, kad jų negalima iššauti), kolekcionuojami be leidimo ir registracijos.

11. Juridiniai asmenys kolekcijas gali sudaryti iš tarnybinių ir civilinių šaunamųjų ginklų, perdarytų taip, kad iš jų neįmanoma iššauti. Valstybės institucijose, kurių uždavinių įgyvendinimas susijęs su kovinių ginklų naudojimu, ir valstybiniuose muziejuose gali būti sudaromos kovinių ginklų ir šaudmenų kolekcijos.

12. Krašto apsaugos, vidaus reikalų, valstybės saugumo, prokuratūros sistemos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, Muitinės kriminalinė tarnyba, Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos, jam pavaldžios įstaigos ir kitos valstybės institucijos kolekcijoms sudaryti gali skirti tarnybinius ar civilinius ginklus, taip pat tokius kovinius ginklus, kurie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti naudojami šių institucijų tarnybos reikalams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 973, 2000-08-25, Žin., 2000, Nr. 72-2239 (2000-08-30), i. k. 1001100NUTA00000973

Nr. 881, 2002-06-12, Žin., 2002, Nr. 60-2444 (2002-06-19), i. k. 1021100NUTA00000881

 

Kolekcijų rūšys

 

13. Šios taisyklės reglamentuoja šių rūšių ginklų kolekcijas:

13.1. šaunamųjų ginklų, iš kurių neįmanoma iššauti, ir šaudmenų, kurių negalima iššauti;

13.2. tinkamų naudoti ginklų ir šaudmenų;

13.3. institucijų eksponuotinų ar tyrinėtinų ginklų ir šaudmenų.

 

Kolekcijų, kurių tvarkytojas yra fizinis asmuo, sudarymas

 

14. Fizinis asmuo priklausomai nuo jo amžiaus ir pilietybės gali:

14.1. sudaryti tinkamų naudoti lygiavamzdžių šautuvų ir jų šaudmenų kolekciją – Lietuvos Respublikos pilietis ar turintis leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienietis, ne jaunesnis kaip 18 metų, turintis teisę medžioti ir gavęs teritorinio policijos komisariato leidimą įsigyti lygiavamzdžius šautuvus medžioklei ar savigynai;

14.2. sudaryti tinkamų naudoti ginklų, skirtų savigynai, ne didesnio kaip 9 mm kalibro pusiau automatinių pistoletų (revolverių) ir šaudmenų kolekciją, – Lietuvos Respublikos pilietis, ne jaunesnis kaip 25 metų, jeigu turi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą leidimą įsigyti, laikyti bei nešioti pistoletą (revolverį) savigynai;

14.3. sudaryti tinkamų naudoti nešaunamųjų svaidomųjų ginklų (arbaletų) ir jų šaudmenų kolekciją – Lietuvos Respublikos pilietis, ne jaunesnis kaip 18 metų, turintis teisę medžioti, gavęs teritorinio policijos komisariato leidimą įsigyti nešaunamuosius svaidomuosius ginklus (arbaletus);

14.4. sudaryti tinkamų naudoti šaunamųjų graižtvinių medžioklinių šautuvų ir jų šaudmenų kolekciją – Lietuvos Respublikos pilietis, kuris verčiasi profesionalia veikla, susijusia su medžiokle, arba turi ne mažesnį kaip 3 metų medžiotojo stažą, nepadaręs teisėtvarkos pažeidimų, susijusių su ginklų ir šaudmenų apyvartos tvarkos pažeidimais, ir gavęs Vidaus reikalų ministerijos leidimą įsigyti šaunamuosius graižtvinius medžioklinius šautuvus;

14.5. įvežti tinkamų naudoti medžioklinių ir sportinių ginklų kolekciją ir ją eksponuoti – užsienietis, kuris turi Vidaus reikalų ministerijos nustatyta tvarka išduotą leidimą įvežti medžioklinius ir sportinius ginklus, laikydamasis teisės aktų nustatytų reikalavimų.

15. Asmuo, turintis teisę sudaryti vieną ar kelias 14 punkte nurodytų ginklų kolekcijas, gali sudaryti tokias kolekcijas ir iš ginklų, iš kurių neįmanoma iššauti.

 

Kolekcijų, kurių tvarkytojas yra Lietuvos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo, sudarymas

 

16. Juridiniai asmenys gali kolekcionuoti ginklus, šaudmenis:

16.1. tik savo reikmėms (be eksponavimo teisės, kai ekspozicijos nenumatoma demonstruoti kitiems asmenims);

16.2. norėdami juos eksponuoti (muziejaus teisėmis, kai ekspoziciją numatoma demonstruoti kitiems asmenims).

17. Juridiniai asmenys, norintys sudaryti ginklų, šaudmenų kolekciją, privalo teritoriniam policijos komisariatui pateikti:

17.1. paraišką, suderintą su Kultūros ministerija (tik 16.2 punkte nurodytu atveju). Paraiškoje nurodoma norimų įsigyti kolekcinių ginklų rūšis, modelis, kalibras, kiekis, šaudmenų kalibras ir kiekis, numatomas ginklų ir šaudmenų įsigijimo šaltinis;

17.2. dokumentą, patvirtinantį, kad paskirtas asmuo, atsakingas už ginklų ir šaudmenų kolekcijoms įsigijimą, laikymą, saugojimą, apskaitą, ir nurodytojo asmens:

17.2.1. sveikatos priežiūros įstaigų pažymas, patvirtinančias, kad jis nėra įrašytas į nurodytųjų įstaigų įskaitas dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos, ir šių pažymų kopijas;

17.2.2. užpildytą nustatytosios formos anketą;

17.3. juridinio asmens registracijos dokumentus, įstatus (nuostatus) ir jų kopijas;

17.4. muziejaus registracijos dokumentus ir jų kopijas (tik 16.2 punkte nurodytu atveju);

17.5. dokumentus, patvirtinančius, kad muziejuje dirbsiantis atsakingas už ginklų kolekcionavimą specialistas turi pakankamą kvalifikaciją. Šie dokumentai turi būti patvirtinti Kultūros ministerijos arba su ja suderinti (tik 16.2 punkte nurodytu atveju);

17.6. teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos pažymą, patvirtinančią, kad pajamos deklaruotos ir mokesčiai sumokėti. Pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip prieš 30 dienų iki paraiškos gauti leidimą pateikimo;

17.7. kolekcinių ginklų ir šaudmenų laikymo, saugojimo, apskaitos, kolekcionavimo taisykles (instrukciją), kurias tvirtina muziejaus vadovas;

17.8. juridinio asmens administracijos vadovo tapatybę nustatančius duomenis (užpildytą nustatytosios formos anketą);

17.9. sveikatos priežiūros įstaigų pažymas, patvirtinančias, kad 17.8 punkte nurodytas asmuo nėra įrašytas į nurodytųjų įstaigų įskaitas dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichikos ligos, ir šių pažymų kopijas.

18. Teritoriniai policijos komisariatai Vidaus reikalų ministerijos nustatyta tvarka per 30 dienų nuo dokumentų, nurodytų 17 punkte, gavimo atlieka patikrinimus ir priima sprendimą dėl leidimo įsigyti kolekcinių ginklų išdavimo. Apie priimtą sprendimą raštu informuojamas prašymą pateikęs asmuo.

19. Atsisakymas išduoti leidimą turi būti motyvuotas. Atsisakymas išduoti leidimą per 15 dienų nuo atsakymo gavimo gali būti apskųstas Policijos departamentui, taip pat – teismine tvarka.

20. Juridinis asmuo, norintis įsigyti kolekcinių ginklų, turi įrengti ginklų saugyklą (pagal Vidaus reikalų ministerijos nustatytus reikalavimus) ir, gavęs teritorinio policijos komisariato pranešimą apie priimtą sprendimą leisti įsigyti kolekcinių ginklų, ne vėliau kaip per 6 mėnesius teritorinio policijos komisariato sudarytai komisijai pateikti apžiūrai ginklų saugyklą.

21. Teritorinio policijos komisariato sudaryta komisija ne vėliau kaip per 10 dienų nuo juridinio asmens prašymo patikrinti ginklų saugyklą patikrina, kaip ji įrengta, ir surašo nustatytosios formos aktą.

22. Policijos komisariatas leidimą įsigyti kolekcinių ginklų išduoda, jeigu ginklų saugykla įrengta pagal Vidaus reikalų ministerijos nustatytus reikalavimus, kai juridinis asmuo pateikia mokestinį pavedimą ar kvitą, patvirtinantį, kad sumokėtas žyminis mokestis.

23. Jeigu juridinis asmuo per 6 mėnesius nuo pranešimo apie priimtą sprendimą gavimo dienos nepateikia mokestinio pavedimo ar kvito, patvirtinančio, kad sumokėtas žyminis mokestis, leidimas įsigyti kolekcinių ginklų neišduodamas. Pakartotinai su prašymu išduoti leidimą įsigyti kolekcinių ginklų galima kreiptis bendra šių taisyklių nustatyta tvarka.

24. Leidimas įsigyti kolekcinių ginklų galioja 6 mėnesius. Pasibaigus šiam terminui, leidimas netenka galios.

25. Leidimas įsigyti kolekcinių ginklų suteikia teisę laikyti juos, iki jie įregistruojami.

26. Leidimai įsigyti kolekcinių ginklų neišduodami, jeigu juridinio asmens administracijos vadovui ar asmeniui, atsakingam už ginklų ar šaudmenų kolekcijoms sudaryti įsigijimą, laikymą, saugojimą, apskaitą, gali būti pritaikyti Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 19 straipsnio 8 dalies 1-7, 9 punktai.

27. Juridiniams asmenims, pageidaujantiems kitą kartą įsigyti kolekcinių ginklų ar šaudmenų, leidimas išduodamas po to, kai teritoriniam policijos komisariatui pateikiama:

27.1. motyvuota paraiška, kurioje nurodoma:

27.1.1. norimų įsigyti ginklų modelis, ginklų bei šaudmenų kalibras, skaičius;

27.1.2. įgalioto pateikti dokumentus ir atsakingo už ginklų įsigijimą, laikymą, saugojimą, apskaitą asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas);

27.2. leidimas laikyti ginklus;

27.3. mokestinis pavedimas ar kvitas, patvirtinantis, kad sumokėtas žyminis mokestis.

28. Ginklus ir šaudmenis kolekcijoms sudaryti galima įsigyti Lietuvos Respublikos ginklų fonde, ginklų parduotuvėse, užsienio valstybėse, gauti dovanų ar įsigyti kitu Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamu būdu.

 

Ginklų, šaudmenų pritaikymas kolekcijoms, perdirbimas

 

29. Įsigijus kolekcinių ginklų, šaudmenų, privaloma per 5 dienas nuo jų įsigijimo pateikti teritoriniam policijos komisariatui prašymą leisti juos perdirbti (pritaikyti kolekcijoms) ir dokumentus, patvirtinančius ginklų ar šaudmenų įsigijimą. Teritorinis policijos komisariatas per 10 dienų nuo prašymo gavimo išduoda leidimą perdirbti ginklus ir šaudmenis, kuriame nurodoma, kiek leidžiama perdirbti ginklą ar šaudmenis. Leidimas perdirbti ginklą, šaudmenis galioja 5 dienas nuo išdavimo.

30. Šaunamieji ginklai priklausomai nuo jų rūšies, kalibro, konstrukcijos savybių gali būti perdirbami šiais būdais:

30.1. vamzdis užpilamas specialiu metalo (vario, švino ar kt.) ar kitos medžiagos lydiniu;

30.2. sutrumpinamas ar pašalinamas daužiklis (skiltuvas);

30.3. išgręžiamas ginklo uoksas ar vamzdis;

30.4. išimama spynos (užrakto) ar smogiamojo-paleidžiamojo mechanizmo sudėtinė dalis.

31. Šaudmenys perdirbami šiuo būdu: išardomi ir iš jų pašalinamas parako ar kitos medžiagos užtaisas.

32. Ginklus ir šaudmenis perdirbti ar restauruoti gali tik įmonės, turinčios licencijas taisyti ginklus, Lietuvos Respublikos ginklų fondas, valstybiniai muziejai, turintys tinkamas sąlygas perdirbti ir restauruoti ginklus.

33. Kolekcinius ginklus perduoti restauruoti galima tik gavus teritorinio policijos komisariato sutikimą. Kultūros ministerijai pavaldiems valstybiniams muziejams šio sutikimo nereikia pateikti, jeigu ginklai restauruojami šiuose muziejuose.

34. Likvidavus kolekciją, ginklai gali būti perdirbami į tinkamus šaudyti, vadovaujantis perdirbimo (atstatymo) sudėtingumo ir jo atlikimo kokybės kontrolės kriterijais.

 

Kolekcinių ginklų, šaudmenų registravimas, perregistravimas

 

35. Asmenys, įsigiję ginklų, šaudmenų kolekcijoms sudaryti ir juos perdirbę, kaip nurodyta 30 punkte, privalo per 10 dienų nuo perdirbimo juos užregistruoti policijos įstaigoje, išdavusioje leidimą įsigyti kolekcinių ginklų.

36. Registruojant ginklus, šaudmenis, teritoriniam policijos komisariatui būtina pateikti:

36.1. paraišką, kurioje turi būti nurodytas įsigytų ginklų ar šaudmenų modelis, kalibras, numeris, gamybos metai, atsakingo už ginklus asmens vardas, pavardė, asmens kodas;

36.2. mokestinį pavedimą ar banko kvitą, patvirtinantį, kad sumokėtas žyminis mokestis už ginklo registravimą;

36.3. ginklų, šaudmenų perdirbimo aktą;

36.4. perdirbtus ginklus, šaudmenis.

37. Teritorinis policijos komisariatas, įvertinęs ginklų perdirbimą ir įregistravęs ginklus ar šaudmenis, išduoda leidimą juos laikyti (be teisės nešioti) ar eksponuoti (tik 16.2 punkte nurodytu atveju).

38. Leidimas laikyti kolekcinius ginklus ar šaudmenis galioja 3 metus nuo jo išdavimo dienos.

39. Prieš mėnesį iki leidimo laikyti ginklą galiojimo laiko pabaigos juridinis asmuo, pageidaujantis laikyti kolekcinius ginklus ir norintis pratęsti leidimo galiojimo laiką, policijos įstaigai, išdavusiai leidimą laikyti ginklus ar šaudmenis, turi pateikti paraišką ir 17.2–17.9, 36.2, 36.3 punktuose nurodytus dokumentus.

40. Policijos įstaiga gali nepratęsti leidimo laikyti kolekcinius ginklus arba jį panaikinti nesibaigus jo galiojimo laikui, jeigu:

40.1. pažeidžiamos šios taisyklės ar kiti teisės aktai, reglamentuojantys ginklų ir šaudmenų apyvartą;

40.2. asmeniui, atsakingam už ginklų ir šaudmenų kolekcijoms sudaryti įsigijimą, laikymą, saugojimą, apskaitą, ar 17.8 punkte nurodytam asmeniui gali būti pritaikyti Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 19 straipsnio 8 dalies 1-7, 9 punktai;

40.3. dėl aplaidumo prarandami ginklai;

40.4. pateikti ne visi reikiami dokumentai arba jie netinkamai įforminti;

40.5. nustatoma, kad leidimui gauti pateikti klaidingi duomenys;

40.6. ginklų ir šaudmenų saugykla neatitinka nustatytųjų reikalavimų.

 

Ginklų, šaudmenų vertės ekspertinis įvertinimas, ginklų, šaudmenų kolekcijoms įvežimas, išvežimas ir pervežimas

 

41. Ginklų, esančių kilnojamosiomis kultūros vertybėmis, apyvartą reglamentuoja Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas.

42. Ginklų materialinę vertę gali nustatyti savininkas, Ginklų techninės būklės ir vertės nustatymo komisija prie Lietuvos Respublikos ginklų fondo, Vytauto Didžiojo karo muziejus, įmonės, turinčios licencijas parduoti ginklus ir šaudmenis.

43. Kitais atvejais vertės ekspertinis įvertinimas nėra būtinas, išskyrus tuos atvejus, kai to pageidauja patys savininkai ar valdytojai.

44. Kolekciniai ginklai į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

45. Lietuvos Respublikos teritorijoje ginklai pervežami Vidaus reikalų ministerijos nustatyta tvarka.

 

Ginklų, šaudmenų kolekcijų laikymas ir saugojimas

 

46. Ginklų, šaudmenų kolekcijų laikymą ir saugojimą privalo užtikrinti jų tvarkytojai. Ginklų, šaudmenų laikymo ir saugojimo reikalavimus nustato Vidaus reikalų ministerija.

 

Baigiamoji dalis

 

47. Ginklų, šaudmenų kolekcijų įsigijimą, laikymą, įvežimą, išvežimą ir pervežimą kontroliuoja Vidaus reikalų ministerija, Kultūros ministerija, Finansų ministerija ir kitos institucijos pagal savo kompetenciją.

48. Pareigūnai, įgalioti kontroliuoti ginklų ir šaudmenų apyvartą, turi teisę:

48.1. apžiūrėti ginklus ir jų laikymo bei saugojimo vietas;

48.2. reikalauti, kad juridiniai ir fiziniai asmenys pateiktų dokumentus ir informaciją (raštu bei žodžiu), kurių reikia kontrolei atlikti;

48.3. nustatę pažeidimus, duoti privalomus nurodymus juridiniams ir fiziniams asmenims juos pašalinti;

48.4. imtis kitų priemonių, numatytų įstatymų bei kitų teisės aktų.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1998 m. balandžio 10 d. nutarimu Nr. 436

 

Ginklų paėmimo, vertės nustatymo ir realizavimo taisyklės

 

Bendroji dalis

 

1. Šios taisyklės nustato ginklų, šaudmenų paėmimo, vertės nustatymo ir realizavimo tvarką bei reikalavimus, keliamus policijai ar kitoms įstatymų įgaliotoms valstybės institucijoms, turinčioms teisę paimti ginklus ar šaudmenis, nustatančioms jų vertę, taip pat subjektams, turintiems teisę realizuoti ginklus ar šaudmenis.

2. Pagal šias taisykles nenustatoma įregistruotų techniškai sugedusių ginklų vertė, jos nereglamentuoja tokių ginklų realizavimo.

3. Ginklų, šaudmenų paėmimas – tai policijos ar kitų įstatymų įgaliotų valstybės institucijų pareigūnų veiksmai, kai ginklai, šaudmenys iš asmenų paimami valstybės institucijų žinion, siekiant užtikrinti jų apyvartos kontrolę.

4. Sprendimą dėl ginklų, šaudmenų paėmimo gali priimti policija ar kitos įstatymų įgaliotos valstybės institucijos.

 

Ginklų, šaudmenų paėmimas, tinkamumo naudoti nustatymas

 

5. Policija ar kitos įstatymų įgaliotos valstybės institucijos ginklus, šaudmenis gali paimti:

5.1. kai ginklai, šaudmenys gaminami, parduodami, importuojami, eksportuojami, gabenami, laikomi ar nešiojami pasibaigus atitinkamo leidimo ar licencijos galiojimo laikui;

5.2. panaikinus licencijos gaminti, taisyti, parduoti, importuoti ginklus, leidimo laikyti ar leidimo laikyti ir nešioti ginklus, šaudmenis galiojimą;

5.3. pažeidus nustatytąją ginklų, šaudmenų apyvartos tvarką;

5.4. mirus civilinio ginklo savininkui, kol bus išspręstas turto paveldėjimo klausimas.

5.5. kai asmuo įstatymų nustatyta tvarka kaltinamas padaręs tyčinį nusikaltimą ar jam paskirta kardomoji priemonė – kardomasis kalinimas (suėmimas).

Papildyta punktu:

Nr. 247, 2000-03-02, Žin., 2000, Nr. 20-514 (2000-03-08), i. k. 1001100NUTA00000247

 

6. Įstatymų įgaliotos valstybės institucijos:

6.1. paėmusios ginklus, šaudmenis 5 punkte nurodytais atvejais arba kaip radinius, surašo Vidaus reikalų ministerijos nustatytos formos ginklo, šaudmenų paėmimo aktą, kurio vieną egzempliorių gauna juridinio asmens įgaliotas asmuo ar fizinis asmuo, iš kurio ginklai, šaudmenys buvo paimti;

6.2. paėmusios ginklus, šaudmenis, remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais, gali juos paimti atlygintinai ar grąžinti subjektams, iš kurių laikinai, iki bus baigtas tirti teisės pažeidimas, jie buvo paimti, jeigu priimamas sprendimas juos grąžinti;

6.3. teisės aktų nustatyta tvarka ir nurodytu laiku informuoja Valstybinę mokesčių inspekciją apie paimtus ar perduotus ginklus, šaudmenis;

6.4. paimtus ginklus, šaudmenis privalo saugoti supakuotus taip, kad jų nebūtų galima išimti nepažeidus pakuotės;

6.5. paimtus ginklus, šaudmenis privalo saugoti Vidaus reikalų ministerijos nustatyta tvarka;

6.6. paėmusios neregistruotus ginklus, šaudmenis, per 3 dienas nuo perdavimo (paėmimo) saugoti privalo kreiptis į teritorinį policijos komisariatą su prašymu patikrinti, ar ginklas nėra vogtas, ar nėra įrašytas į atitinkamas Vidaus reikalų ministerijos įskaitas. Prašyme turi būti nurodyti ginklo identifikavimo duomenys (ginklą pagaminusi firma, ginklo modelis, kalibras, numeris, pagaminimo metai). Teritorinis policijos komisariatas patikrina, ar ginklas nėra įrašytas į Vidaus reikalų ministerijos registruotų ir ieškomų ginklų įskaitas, ir per 10 dienų nuo prašymo gavimo jį pateikusiai institucijai išsiunčia reikiamą pažymą;

6.7. paėmusios registruotus ginklus ar jų šaudmenis 5.3 punkte nurodytais atvejais, per 5 dienas privalo apie tai informuoti teritorinį policijos komisariatą.

7. Tinkami naudoti ar su tam tikrais defektais, kuriems pašalinti reikia nedidelio remonto, nekonfiskuotini, registruoti ar teisėtai įsigyti ribotos civilinės apyvartos ginklai, paimti 5.1–5.3 punktuose nurodytais atvejais, per 30 dienų nuo sprendimo dėl ginklų perdavimo realizuoti priėmimo perduodami realizuoti Lietuvos Respublikos ginklų fondui arba įmonėms, turinčioms teisę prekiauti tos rūšies ginklais.

8. Perduodant ginklus, šaudmenis realizuoti (parduoti), privaloma turėti teritorinių policijos komisariatų ar Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduotus siuntimus-leidimus parduoti.

9. Ar ginklai, šaudmenys, perduotini realizuoti įmonėms, turinčioms teisę prekiauti tos rūšies ginklais, tinkami naudoti, nustato teritoriniame policijos komisariate ne mažiau kaip iš trijų narių sudaroma ginklų tinkamumo naudoti nustatymo komisija. Komisijos sudėtis tvirtinama teritorinio policijos komisariato vadovo įsakymu. Ar ginklai, šaudmenys tinkami naudoti, komisija privalo nustatyti per 10 dienų nuo ginklų, šaudmenų pateikimo ar paėmimo.

10. Ginčytinais atvejais, ar ginklai, šaudmenys tinkami naudoti, nustato Vidaus reikalų ministerijos padalinių ekspertinės įstaigos, atliekančios balistines ekspertizes. Ekspertizės atliekamos kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

11. Gavusi policijos įstaigos siuntimą-leidimą parduoti ginklą, šaudmenis, juos paėmusi institucija gali perduoti ginklą, šaudmenis realizuoti subjektams, turintiems teisę prekiauti tos rūšies ginklais. Policijos įstaiga išduotame siuntime–leidime privalo nurodyti terminą, per kurį ginklai, šaudmenys turi būti perduoti realizuoti, ir kontroliuoti, kad jis nebūtų pažeistas.

12. Per 14 dienų nuo perduotų realizuoti ginklų, šaudmenų pardavimo dienos jų savininkams turi būti sumokama ginklų, šaudmenų vertė.

 

Paimtų ir Lietuvos Respublikos ginklų fondui perduotų ginklų vertės nustatymas ir realizavimas

 

13. Lietuvos Respublikos ginklų fondui perduotų ginklų, šaudmenų vertę ir tolesnį tinkamumą naudoti nustato Ginklų techninės būklės ir vertės nustatymo komisija prie Lietuvos Respublikos ginklų fondo.

14. Perduotų Lietuvos Respublikos ginklų fondui ginklų, šaudmenų techninės būklės įvertinimas ir vertės nustatymas įforminamas ginklų techninės būklės ir vertės nustatymo aktu, kurį pasirašo visi 13 punkte nurodytos komisijos nariai.

15. Lietuvos Respublikos ginklų fondas jam perduotus ginklus, šaudmenis realizuoja įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Ginklų, šaudmenų paveldėjimas, paėmimas ir realizavimas

 

16. Civiliniai ginklai paveldimi įstatymų nustatyta tvarka.

17. Civilinio ginklo savininko mirties atveju artimieji ar kartu gyvenantys asmenys apie tai turi informuoti teritorinį policijos komisariatą.

18. Teritorinis policijos komisariatas, gavęs 17 punkte nurodytą pranešimą, privalo nedelsdamas paimti ginklą, šaudmenis laikinai saugoti, iki bus išspręstas turto paveldėjimo klausimas. Policijos komisariatas, paėmęs ginklą, šaudmenis, išduoda Vidaus reikalų ministerijos nustatytos formos aktą.

19. Už ginklų, šaudmenų laikymą ar nešiojimą be reikiamo leidimo asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka.

20. Paveldėtojas, gavęs paveldėjimo teisės liudijimą, turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka per mėnesį pateikti teritoriniam policijos komisariatui prašymą išduoti leidimą įsigyti ginklą.

21. Jeigu paveldėtojui neišduodamas leidimas įsigyti ginklą, teritorinis policijos komisariatas per mėnesį nuo sprendimo neišduoti leidimo įsigyti ginklą priėmimo dienos ginklą, šaudmenis perduoda realizuoti Lietuvos Respublikos ginklų fondui ar įmonėms, turinčioms teisę prekiauti tokios rūšies ginklais bei šaudmenimis.

22. Jeigu ginklas, šaudmenys nerealizuojami per metus nuo sprendimo neišduoti leidimo įsigyti ginklą priėmimo dienos, ginklas, šaudmenys gali būti pateikti Ginklų techninės būklės ir vertės nustatymo komisijai prie Lietuvos Respublikos ginklų fondo, kad ši pakartotinai nustatytų jų vertę.

23. Lietuvos Respublikos ginklų fondas ar įmonė, turinti teisę prekiauti ginklais, realizavusi ginklą, šaudmenis, privalo per 14 dienų nuo jų realizavimo raštu apie tai informuoti paveldėtoją ir sumokėti jam ginklo, šaudmenų vertę.

 

Baigiamoji dalis

 

24. Šių taisyklių laikymosi priežiūrą ir kontrolę atlieka Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos ginklų fondas, Finansų ministerija ir kitos valstybės institucijos pagal savo kompetenciją.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1998 m. balandžio 10 d. nutarimu Nr. 436

 

Ginklų ir šaudmenų realizavimo taisyklės

 

Bendroji dalis

 

1. Šios taisyklės nustato ginklų ir jų šaudmenų realizavimo tvarką bei reikalavimus, kurių privalo laikytis subjektai, realizuojantys ginklus ar šaudmenis.

2. Pagal šias taisykles ginklų ir šaudmenų realizavimas – tai ginklų ir šaudmenų perleidimas kito asmens nuosavybėn ar patikėjimo teisėn.

3. Subjektus, turinčius teisę pardavinėti Lietuvos Respublikoje ginklus ir šaudmenis, jų pareigas nustato Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 28 ir 29 straipsniai.

4. Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 38 straipsnio nustatyta tvarka paimtų ginklų realizavimo tvarką nustato Ginklų paėmimo, vertės nustatymo ir realizavimo taisyklės.

5. Šių taisyklių nustatyta tvarka realizuojami tik tinkami naudoti ginklai, taip pat ginklai su nedideliais defektais (gedimais), kurie negali turėti įtakos saugiam ginklų naudojimui. Kad būtų realizuojami tik tokie ginklai, atsako juos realizuojantis subjektas. Sąrašą ginklų gedimų, dėl kurių jie netinkami naudoti ir šių taisyklių nustatyta tvarka negali būti realizuojami, nustato Vidaus reikalų ministerija.

 

Ginklų ir šaudmenų realizavimas

 

6. Ribotos civilinės apyvartos ginklus ir šaudmenis krašto apsaugos, vidaus reikalų, valstybės saugumo, prokuratūros institucijoms, taip pat kitiems subjektams, pardavinėjantiems ginklus ir šaudmenis, juos pardavinėjantys subjektai realizuoja tik pateikus paraišką įsigyti ginklus, šaudmenis.

7. Ribotos civilinės apyvartos ginklus ir šaudmenis fiziniams ir juridiniams asmenims (išskyrus 6 punkte nurodytas institucijas ir subjektus) juos pardavinėjantys subjektai realizuoja tik pateikus Policijos departamento ar teritorinio policijos komisariato išduotą leidimą įsigyti ginklus, šaudmenis. Šaudmenys taip pat realizuojami fiziniams asmenims, pateikusiems leidimą laikyti ir nešioti šaunamąjį ginklą (šaudmenų kalibras turi atitikti ginklo kalibrą).

8. Fizinis ar juridinis asmuo teisėtai jam priklausantį ribotos civilinės apyvartos ginklą, pranešęs institucijai, išdavusiai leidimą laikyti arba leidimą laikyti ir nešioti ginklą, ir gavęs jos sutikimą (leidimą parduoti), gali:

8.1. parduoti per subjektą, turintį teisę pardavinėti tokios rūšies ginklus;

8.2. sudaręs sutartį, dovanoti fiziniam asmeniui, turinčiam leidimą įsigyti tokios rūšies ginklą.

9. Fizinis ar juridinis asmuo teisėtai jam priklausantį neribotos civilinės apyvartos ginklą gali parduoti per subjektą, turintį teisę pardavinėti tokios rūšies ginklus, arba dovanoti.

10. Perduotus su policijos sutikimais (leidimais parduoti) ginklus ir šaudmenis juos pardavinėjantys subjektai gali grąžinti jų savininkams tik tuo atveju, jeigu sutikime (leidime parduoti) ginklus ar šaudmenis nėra įrašo, draudžiančio tai daryti.

11. Ginklus ir šaudmenis pardavinėjantys subjektai iš 8 punkte nurodytų fizinių ar juridinių asmenų parduoti pateikiamus ginklus ir šaudmenis gali priimti parduoti, jeigu jų savininkai, valdytojai ar policijos įstaigos pateikia sutikimą (leidimą parduoti).

12. Nurodyta 11 punkte tvarka priimtą parduoti ginklą pardavęs subjektas ne vėliau kaip per 5 dienas policijos įstaigai, išdavusiai sutikimą (leidimą parduoti), turi pateikti Vidaus reikalų ministerijos nustatytos formos pažymą apie ginklo pardavimą.

13. Parduodant ginklus ar šaudmenis:

13.1. pirkėjo pateiktame leidime įsigyti ginklus ir šaudmenis daromi įrašai, kurių reikalauja leidimo forma, jie tvirtinami atsakingo už ginklų pardavimą asmens parašu bei juridinio asmens, pardavusio ginklus ir šaudmenis, antspaudu;

13.2. pardavėjas turi pateikti pirkėjui pažymą, patvirtinančią, kad ginklas išbandytas (identifikuotas), jeigu parduodamas graižtvinis ginklas (išskyrus medžioklinį).

14. Subjektai, realizuojantys ginklus ir šaudmenis, jų apskaitą privalo tvarkyti Ginklų ir šaudmenų apskaitos įmonėse, įstaigose bei organizacijose taisyklių nustatyta tvarka.

 

Ginklų išbandymas (identifikavimas) kriminalistinei kulkų ir tūtelių kartotekai sudaryti

 

15. Subjektai, prieš parduodami graižtvinius šaunamuosius ginklus (išskyrus medžioklinius), turi juos išbandyti (identifikuoti).

16. Graižtviniai ginklai išbandomi (identifikuojami) Vidaus reikalų ministerijos nustatyta tvarka apskričių centrų policijos komisariatuose (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio miestų, Alytaus, Marijampolės miestų ir rajonų, Tauragės, Telšių, Utenos rajonų policijos komisariatuose), taip pat tam tikrais atvejais Vidaus reikalų ministerijoje.

17. Iššautomis tūtelėmis ir kulkomis papildoma teisėtai laikomų šaunamųjų ginklų tūtelių ir kulkų kriminalistinė kolekcija. Tūtelių ir kulkų įtraukimo į kriminalistinę kolekciją tvarką nustato Vidaus reikalų ministerija.

18. Subjektui, pateikusiam išbandyti (identifikuoti) ginklus, policijos komisariatas išduoda Vidaus reikalų ministerijos nustatytos formos pažymas, patvirtinančias, kad ginklai išbandyti (identifikuoti).

 

Išlaidų padengimas

 

19. Išlaidas, susijusias su ginklų išbandymu (identifikavimu), apmoka subjektas, pateikęs išbandyti (identifikuoti) ginklus.

20. Už ginklų išbandymą (identifikavimą) asmenys moka Vidaus reikalų ministerijai pagal jos nustatytus įkainius. Gautos nebiudžetinės įplaukos apskaitomos ir naudojamos kaip specialiosios nebiudžetinės lėšos.

 

Baigiamoji dalis

 

21. Kaip laikomasi šios tvarkos, kontroliuoja Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos ginklų fondas ir kitos valstybės institucijos pagal savo kompetenciją.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1998 m. balandžio 10 d. nutarimu Nr. 436

 

Šaudymo tirų, šaudyklų, medžioklinių šaudymo stendų įrengimo ir eksploatavimo reikalavimai

 

Bendroji dalis

 

1. Šiame dokumente reglamentuojamas šaudymo tirų, šaudyklų, medžioklinių šaudymo stendų įrengimas, eksploatavimas, šaudymo pratybų ir varžybų organizavimas.

2. Šaudymo tiras, šaudykla ar medžioklinio šaudymo stendas turi būti išdėstyti, pastatyti ir įrengti taip, kad būtų užtikrintas jų eksploatavimo saugumas, higienos ir aplinkos apsaugos normų reikalavimai.

3. Šaudymo tiras – tai statinys, specialiai įrengtas saugiam šaudymui iš šaunamųjų ginklų. Tiras turi neperšaunamas sienas ir lubas ar skersines pertvaras. Šaudymo tirai skirstomi į:

3.1. uždaruosius (dengtuosius) – statinius (patalpas), turinčius neperšaunamas sienas ir lubas;

3.2. pusiau uždaruosius – statinius, turinčius neperšaunamas sienas ir kulkų gaudymo įrenginius (pertvaras) viršuje.

4. Šaudykla – tai šaudyti iš šaunamųjų ginklų pritaikyta vietovė.

5. Medžioklinis šaudymo stendas – tai atitinkama įranga aprūpinta šaudykla, pritaikyta šaudyti iš medžioklinio šaunamojo ginklo.

6. Šaudymo tire, šaudykloje ir medžioklinio šaudymo stende leidžiama taip pat šaudyti iš pneumatinių ir nešaunamųjų svaidomųjų ginklų.

7. Šaudymo tiruose, šaudyklose, medžioklinio šaudymo stenduose draudžiama šaudyti specialiosios paskirties šaudmenimis (su reaktyviniu užtaisu ar kitokiais, turinčiais didelę naikinamąją galią), taip pat iš ginklų, kuriems šaudymo tiras, šaudykla ar medžioklinio šaudymo stendas nepritaikyti.

8. Šaudymo tirų, šaudyklų, medžioklinių šaudymo stendų matmenys parenkami laikantis tarptautinių šaudymo sporto taisyklių reikalavimų, jie negali būti mažesni už tuos, kurie būtini saugiam šaudymui iš atitinkamų rūšių ginklų užtikrinti; įranga parenkama pagal ginklų, kuriuos numatoma naudoti, rūšis, šaudymo tirų, šaudyklų, medžioklinių šaudymo stendų paskirtį.

 

Bendrieji šaudymo tirų, šaudyklų, medžioklinių šaudymo stendų įrengimo reikalavimai

 

9. Šaudymo tirai, šaudyklos, medžiokliniai šaudymo stendai projektuojami ir statomi laikantis normatyvinių statybos techninių dokumentų ir šio dokumento reikalavimų. Jie priimami naudoti dalyvaujant Vidaus reikalų ministerijos (teritorinio policijos komisariato) atstovams. Šaudymo tirai, šaudyklos ir medžioklinio šaudymo stendai turi turėti pasus, kuriuose būtų nurodytos jų charakteristikos

10. Šaudymo tiruose, šaudyklose, medžioklinio šaudymo stenduose turi būti:

10.1. ugnies zona – šaudymo tiro, šaudyklos, medžioklinio šaudymo stendo dalis šaudymo kryptimi tarp vietos, iš kurios šaulys šaudo (šaudymo vietos), ir taikinio, kulkų gaudytuvų. Šioje zonoje negali būti medžių, statinių (stulpų, pastatų ir panašiai), neturinčių antirikošetinės įrangos. Turi būti užtikrinta, kad atsitiktiniai asmenys nepatektų į ugnies zoną, kai joje šaudoma. Teisėjams, taikinius aptarnaujančiam personalui turi būti įrengtos patikimos slėptuvės. Medžioklinio šaudymo stendų, kuriuose šaudoma į skrendančius taikinius, ugnies zona yra šaudyklos dalis šaudymo kryptimi, lygi maksimaliam šovinio šratų užtaiso skridimo nuotoliui, arba iki įrengtų šratų gaudytuvų;

10.2. pasirengimo šaudyti zona – atskirta (pažymėta) šaudymo tiro, šaudyklos, medžioklinio šaudymo stendo dalis tarp šaudymo vietos, ribojančios ugnies zonos pradžią, ir kitos šaudyklos dalies, priešingos šaudymo krypčiai, skirta asmenims, kurie rengiasi šaudymo pratyboms, ir jose dalyvaujantiems instruktoriams, treneriams, teisėjams ar kitiems asmenims;

10.3. saugos zona – šaudymo tiro, šaudyklos, medžioklinio šaudymo stendo dalis, skirianti ugnies zoną ir šaudyklos plotą ribomis, už kurių nepavojinga būti per šaudymo pratybas ar varžybas. Saugos zonos ribos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais, ar (ir) zona reikiamai aptverta.

11. Už šaudymo tirų, šaudyklų, medžioklinio šaudymo stendų saugos zonos ribų gali būti įrengta kita dalis – žiūrovų vietos, poilsio, teisėjų darbo patalpos, ginklų ir šaudmenų saugyklos, tualetai ir panašiai.

 

Reikalavimai, keliami šaudymo tirams

 

12. Šaudymo tiro ugnies zonoje esančios konstrukcijos, lubos, sienos, skersinės pertvaros, gaudytuvai turi būti pakankamai atsparūs, kad jų nepramuštų šaunamųjų ginklų, numatomų naudoti tiro patalpose, kulkos. Už taikinių turi būti įrengti kulkų gaudytuvai. Šaudymo tiro ugnies zona yra apribojama šoninių tiro sienų vidine dalimi ir kulkų gaudytuvais. Šaudymo vietos ar vietų grupė gali būti atskirtos išilgai šaudymo krypties pertvaromis, trukdančiomis iššauti į šoną. Šaudymo tiro lubos, pertvaros, sienos turi turėti antirikošetinę įrangą arba būti padarytos iš atitinkamos medžiagos.

Šaudymo tiro saugos zona yra apribota šoninėmis ir galinėmis tiro sienomis, pertvaromis. Pusiau atvirojo šaudymo tiro sienos ir pertvaros turi užtikrinti, kad už tiro patalpų esančių objektų negalėtų kliudyti tire iššautos kulkos.

13. Šaudymo tiro išorinės durys turi būti su patikimais užraktais, elektriniu skambučiu ir akute. Įėjimui kontroliuoti gali būti įrengtos vaizdo sistemos.

 

Reikalavimai, keliami šaudykloms

 

14. Šaudyklos vieta turi būti parinkta, šaudykla įrengta ir šaudymo pratybos ar varžybos joje organizuojamos taip, kad būtų užtikrintas šaudymo pratybose ar varžybose dalyvaujančių asmenų saugumas, o atsitiktinis šūvis nepadarytų žalos žmonėms, jų turtui, gyvūnams, esantiems už šaudyklos ribų. Jeigu vietovės sąlygos neužtikrina saugumo, turi būti įrengti reikiami inžineriniai įrenginiai (skersinės pertvaros, apsauginiai pylimai, aptverta teritorija ir panašiai). Galinis apsauginis pylimas už ugnies zonos turi būti tokio pat ilgio kaip galinė saugos zonos riba. Kiekviena šaudymo vieta ar vietų grupė išilgai šaudymo krypties gali būti atskirtos pertvaromis, neleidžiančiomis iššauti į šoną.

15. Šaudyklos saugos zona yra trapecijos formos su šiomis ribomis:

1/10 ugnies zonos ilgio už kulkų gaudytuvo (apsauginio pylimo) šaudymo kryptimi;

po 1/3 ugnies zonos ilgio į šonus nuo kraštinio taikinio;

po 1/5 ugnies zonos ilgio į šonus nuo kraštinių šaudymo vietų.

16. Atsižvelgiant į vietovės reljefą ir kitas sąlygas, šaudyklos eksploatavimo ypatumus, saugos zonoms gali būti nustatyti kitokie, nei numatyta 15 punkte, reikalavimai.

 

Reikalavimai, keliami medžiokliniam šaudymo stendui

 

17. Medžiokliniuose šaudymo stenduose, turinčiuose atitinkamą taikinių išmetimo įrangą, į skrendančius taikinius gali būti šaudoma tik iš lygiavamzdžių medžioklinių – sportinių šautuvų ne stambesniais kaip 2,5 milimetrų skersmens šratais.

18. Kai šaudoma į skrendančius taikinius, saugos zonos riba yra trapecijos pavidalo, kurios:

galinė linija eina šūvio kryptimi nuo šaudymo vietos ne arčiau kaip 100 metrų arba ne arčiau kaip 25 metrai už šratų gaudytuvų;

priekinė linija eina į šonus nuo kraštinių šaudymo vietų po 25 metrus arba iki ugnies zonos ribą žyminčių šoninių neperšaunamų pertvarų, pylimų, kurių aukštis ne mažiau kaip 2,5 metro, o ilgis – 10 metrų;

šoninių linijų kampas su priekine linija yra ne mažesnis kaip 120 laipsnių.

19. Jeigu tinkamas vietovės reljefas, medžioklinio šaudymo stendo saugos zonos ribos gali būti kitokios, nei nurodyta 18 punkte.

20. Į judančius ir nejudančius taikinius šaudoma medžiokliniais – sportiniais ginklais, ir tokie medžiokliniai šaudymo stendai turi atitikti šaudykloms keliamus reikalavimus.

 

Ginklų saugojimo patalpoms keliami bendrieji reikalavimai

 

21. Šaudymo tiruose, kuriuose numatoma verstis su jų funkcionavimu susijusia komercine veikla, privalo būti įrengtos ginklų saugyklos.

22. Ginklų saugyklos turi atitikti Vidaus reikalų ministerijos nustatytus reikalavimus.

 

Pagrindiniai šaudymo tirų, šaudyklų, medžioklinių šaudymo stendų eksploatavimo reikalavimai

 

23. Šaudymo tiro, šaudyklos, medžioklinio šaudymo stendo administracija turi parengti taisykles, reglamentuojančias asmenų patekimą į objektą, ginklų ir šaudmenų įnešimą į jį ir išnešimą iš jo, laikymą, išdavimą bei grąžinimą ir naudojimą, aptarnaujančiojo personalo teises ir pareigas, taip pat gauti teritorinio policijos komisariato leidimą objektui funkcionuoti, paskirti atestuotus instruktorius ar trenerius bei asmenis, atsakingus už ginklų laikymą, išdavimą, apskaitą.

24. Į pratybas ar varžybas šaudymo tiruose, šaudyklose, medžiokliniuose šaudymo stenduose įleidžiami asmenys, įrašyti į dalyvių sąrašą, suderintą su objekto administracija, kiti lankytojai gali būti įleidžiami administracijos nustatyta tvarka. Administracija asmenims gali išduoti vienkartinius ar nuolatinius leidimus.

25. Kad būtų užtikrintas šaudymo tiro darbas ir kontroliuojama, kaip į jį patenka asmenys, durys turi būti nuolat rakinamos, darbuotojai, lankytojai įleidžiami per kontrolės postą.

 

Šaudymo pratybų ir varžybų organizavimo reikalavimai

 

26. Šaudymo tiruose, šaudyklose ir medžioklinio šaudymo stenduose turi būti užtikrintas šaulių ir kitų juose ar už jų ribų esančių asmenų saugumas. Matomoje vietoje turi būti iškabinti saugumo technikos reikalavimai. Visi pratybų ir varžybų dalyviai turi būti instruktuoti apie saugų elgesį su ginklais ir pasirašę atitinkamuose žiniaraščiuose. Iki varžybų ar pratybų šiuo klausimu instruktuoja pratybų arba varžybų organizatorių paskirti asmenys.

27. Asmenims, neturintiems pakankamai naudojimosi šaunamaisiais ginklais žinių ir įgūdžių, per pratybas turi būti paskirtas treneris ar asmuo, turintis reikiamą kvalifikaciją.

28. Organizatoriai privalo užtikrinti, kad per šaudymo varžybas būtų medicinos personalas ar gydytojas.

29. Šaudymo tirų, šaudyklų, medžioklinių šaudymo stendų administracija privalo užtikrinti, kad pratybose ar varžybose dalyvaujantys asmenys galėtų naudotis ausinėmis ir apsauginiais akiniais ar apsauginiais akių skydeliais.

30. Šaudymo tiruose, šaudyklose, medžioklinio šaudymo stendų teritorijoje be administracijos paskirtų atsakingų asmenų leidimo šaudyti draudžiama.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1998 m. balandžio 10 d. nutarimu Nr. 436

 

Ribotos civilinės apyvartos ginklų, kuriuos gali įsigyti ir valdyti juridiniai asmenys, rūšių bei kiekio nustatymo taisyklės

 

Bendroji dalis

 

1. Šios taisyklės nustato, kokie juridiniai asmenys (kiek ir kokių, kokiu tikslu) gali įsigyti ribotos civilinės apyvartos ginklų bei šaudmenų ir juos valdyti, taip pat kas tai kontroliuoja.

2. Šios taisyklės netaikomos Krašto apsaugos ministerijai, Vidaus reikalų ministerijai, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui, Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai, Lietuvos Respublikos ginklų fondui, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai, Kalėjimų departamentui prie Teisingumo ministerijos, Šaulių sąjungai, Muitinės kriminalinei tarnybai, jų struktūriniams padaliniams ir pavaldžioms įstaigoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 247, 2000-03-02, Žin., 2000, Nr. 20-514 (2000-03-08), i. k. 1001100NUTA00000247

Nr. 973, 2000-08-25, Žin., 2000, Nr. 72-2239 (2000-08-30), i. k. 1001100NUTA00000973

Nr. 881, 2002-06-12, Žin., 2002, Nr. 60-2444 (2002-06-19), i. k. 1021100NUTA00000881

 

Teisė įsigyti ir valdyti ribotos civilinės apyvartos ginklus

 

3. Juridiniai asmenys turi teisę įsigyti ir valdyti ribotos civilinės apyvartos ginklus šiems tikslams:

3.1. apsaugai;

3.2. sportui ar medžioklei;

3.3. mokymui;

3.4. tarnybinių funkcijų vykdymui užtikrinti;

3.5. ginklų nuomai, organizuojant pratybas, treniruotes ar varžybas šaudyklose;

3.6. kolekcijoms sudaryti, saugoti ir papildyti;

3.7. kitai veiklai, susijusiai su ginklais ir šaudmenimis, jeigu ji neprieštarauja įstatymams.

 

Ginklų rūšys ir kiekis, kuriuos gali įsigyti ir valdyti juridiniai asmenys

 

4. Apsaugai (asmens bei turto saugai užtikrinti) leidžiama įsigyti ir valdyti tarnybinius ginklus bei jų šaudmenis, kurių rūšys ir kiekis nurodyti 1 priede.

5. Sportui bei ginklų nuomai (pratyboms, treniruotėms, varžyboms) šaudymo tiruose, šaudyklose, medžioklinio šaudymo stenduose leidžiama įsigyti ir valdyti ginklus, kurių rūšys ir kiekis nurodyti 2 priede, bei jų šaudmenis.

6. Medžioklei leidžiama įsigyti ir valdyti medžioklinius ginklus bei jų šaudmenis, kurių rūšys ir kiekis nurodyti 3 priede.

7. Mokymui leidžiama įsigyti ir valdyti ribotos civilinės apyvartos ginklus bei jų šaudmenis ir ginklus, perdarytus taip, kad iš jų nebūtų galima iššauti, kurių rūšys ir kiekis nurodyti 4 priede. Norimų įsigyti ginklų rūšių kiekis gali būti ribojamas atsižvelgiant į mokymo įstaigos specifiką.

8. Tarnybinėms funkcijoms vykdyti leidžiama įsigyti ir valdyti tarnybinius ginklus bei jų šaudmenis, kurių rūšys ir kiekis nurodyti 5 priede. Automatinius šaunamuosius ginklus tarnybinėms funkcijoms vykdyti gali įsigyti ir valdyti tik valstybinės institucijos. Kiek ir kokių rūšių šių ginklų leidžiama įsigyti, nustatoma atsižvelgiant į vykdomų tarnybinių užduočių sudėtingumą. Kiekvienu konkrečiu atveju šių ginklų rūšis ir kiekį nustato Vidaus reikalų ministerija.

9. Mokslo tikslams (ginklams konstruoti, gaminti ir kt.) galima įsigyti ir valdyti ne daugiau kaip po 5 skirtingų modelių ginklų pavyzdžius bei jų šaudmenis. Šaudmenų kiekis neribojamas.

10. Ginklų, skirtų kolekcijoms sudaryti, saugoti bei papildyti, rūšys ir kiekis neribojami.

 

Baigiamoji dalis

 

11. Juridiniai asmenys vienu metu negali įsigyti ir valdyti daugiau ginklų ir šaudmenų, nei nurodyta 9 punkte ir 1–5 prieduose.

12. Kaip vykdomi šių taisyklių reikalavimai, kontroliuoja Vidaus reikalų ministerijos padaliniai, kitos institucijos pagal savo kompetenciją.

______________

 


Ribotos civilinės apyvartos ginklų, kuriuos

gali įsigyti ir valdyti juridiniai asmenys, rūšių

bei kiekio nustatymo taisyklių

1 priedas

 

Apsaugai leidžiamų įsigyti ir valdyti tarnybinių ginklų rūšys ir kiekis (ir šaudmenų kiekis)

 

Ginklų rūšis

Ginklų kiekis (vienetais)

Šaudmenų kiekis (vienetais)

Postų ar apsaugos darbuotojų skaičius

Ginklų rezervas

Lygiavamzdžiai šautuvai, pistoletai (revolveriai)

1

200

kiekvienas posto apsaugos darbuotojas

vienas penkiolikai apsaugos darbuotojų

Kitokių rūšių tarnybiniai šaunamieji ginklai

1

200

vienas inkasatorių automobilis ar vienas postas

vienas dešimčiai inkasatorių automobilių ar dešimčiai postų

 

Pastabos: 1. Vienam ginklui įmonė gali turėti ne daugiau šaudmenų, nei nurodyta skiltyje „Šaudmenų kiekis“.

2. Iš viso įmonei leidžiama turėti ne daugiau kaip 100 procentų ginklų (skaičiuojant nuo bendro apsaugos darbuotojų skaičiaus).

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 247, 2000-03-02, Žin., 2000, Nr. 20-514 (2000-03-08), i. k. 1001100NUTA00000247

 


Ribotos civilinės apyvartos ginklų, kuriuos

gali įsigyti ir valdyti juridiniai asmenys, rūšių

bei kiekio nustatymo taisyklių

2 priedas

 

Sportui bei ginklų nuomai leidžiamų įsigyti ir valdyti ginklų rūšys ir kiekis

 

Ginklų rūšis

Vienam sporto organizacijos (klubo, mokyklos ir kt.) nariui kiekvienai šaudymo sporto rungčiai leidžiamas įsigyti ginklų kiekis (vienetais)

Vienai įrengtai nuomojančios ginklus organizacijos (šaudyklos, tiro ir kt.) šaudymo vietai leidžiamas įsigyti ginklų kiekis (vienetais)

Ginklų rezervas

Graižtviniai šautuvai

1

1

vienas trims šaudymo vietoms

Lygiavamzdžiai šautuvai

1

1

vienas trims šaudymo vietoms

Pistoletai (revolveriai)

1

1

vienas trims šaudymo vietoms

Nešaunamieji svaidomieji ginklai (arbaletai, lankai)

1

1

vienas trims šaudymo vietoms

 

Pastabos: 1. Šaudmenų kiekis neribojamas.

2. Sporto organizacijoms, kuriose šaudo aukšto meistriškumo šių organizacijų nariai, ginklų leidžiama įsigyti 50 procentų daugiau.

______________

 


Ribotos civilinės apyvartos ginklų, kuriuos

gali įsigyti ir valdyti juridiniai asmenys, rūšių

bei kiekio nustatymo taisyklių

3 priedas

 

Medžioklei leidžiamų įsigyti ir valdyti medžioklinių ginklų rūšys ir kiekis (ir šaudmenų kiekis)

 

Ginklų rūšis

Ginklų kiekis (vienetais)

Šaudmenų kiekis (vienetais)

Medžioklės plotas (hektarais)

Iš viso juridinis asmuo gali įsigyti ginklų (vienetais)

Lygiavamzdžiai šautuvai

1

100

200

ne daugiau kaip 15

Graižtviniai ar kombinuoti šautuvai

1

100

150

ne daugiau kaip 15

Nešaunamieji svaidomieji ginklai (arbaletai, lankai)

1

neribotas

300

ne daugiau kaip 10

______________

 


Ribotos civilinės apyvartos ginklų, kuriuos

gali įsigyti ir valdyti juridiniai asmenys, rūšių

bei kiekio nustatymo taisyklių

4 priedas

 

Mokymui leidžiamų įsigyti ir valdyti ribotos civilinės apyvartos ginklų rūšys ir kiekis (ir šaudmenų kiekis)

 

Ginklų rūšis

Vienai mokymo įstaigai iš viso leidžiamas įsigyti ginklų kiekis (vienetais)

Šaudmenų kiekis vienam ginklui (vienetais)

Automatiniai šaunamieji ginklai

2

2000

Lygiavamzdžiai šautuvai

5

200

Pistoletai (revolveriai)

5

2000

Mokomieji ginklai (ginklai, perdaryti taip, kad iš jų nebūtų galima iššauti)

10

______________

 


Ribotos civilinės apyvartos ginklų, kuriuos

gali įsigyti ir valdyti juridiniai asmenys, rūšių

bei kiekio nustatymo taisyklių

5 priedas

 

Tarnybinėms funkcijoms vykdyti leidžiamų įsigyti ir valdyti tarnybinių ginklų rūšys ir kiekis (ir šaudmenų kiekis)

 

Ginklų rūšis

Ginklų kiekis (vienetais)

Šaudmenų kiekis (vienetais)

Darbuotojų skaičius

 

1

100

kiekvienam valstybės institucijų, išskyrus saugos struktūras, darbuotojui, nurody-tam pareigybių sąraše, suderintame su Vidaus reikalų ministerija

Pistoletai (revolveriai)

1

50

kiekvienam atsakingajam juridinių asmenų, turinčių licencijas užsiimti asmens bei turto sauga, darbuotojui, kontroliuojančiam juridinio asmens ginklų ir šaudmenų apyvartą

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1998 m. balandžio 10 d. nutarimu Nr. 436

 

Ginklų ir šaudmenų apskaitos įmonėse, įstaigose bei organizacijose taisyklės

 

Bendroji dalis

 

1. Šios taisyklės reglamentuoja ginklų ir šaudmenų apskaitą juos gaminančiose, taisančiose (perdirbančiose), importuojančiose, eksportuojančiose, parduodančiose, taip pat savo funkcijoms užtikrinti juos naudojančiose įmonėse, įstaigose ar organizacijose.

2. Ginklų ir šaudmenų apskaitos taisyklės Krašto apsaugos ministerijai, Vidaus reikalų ministerijai, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui, Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai, Lietuvos Respublikos ginklų fondui, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai, Kalėjimų departamentui prie Teisingumo ministerijos, Šaulių sąjungai, Muitinės kriminalinei tarnybai, jų struktūriniams padaliniams ir pavaldžioms įstaigoms nustatomos kitų teisės aktų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 247, 2000-03-02, Žin., 2000, Nr. 20-514 (2000-03-08), i. k. 1001100NUTA00000247

Nr. 973, 2000-08-25, Žin., 2000, Nr. 72-2239 (2000-08-30), i. k. 1001100NUTA00000973

Nr. 881, 2002-06-12, Žin., 2002, Nr. 60-2444 (2002-06-19), i. k. 1021100NUTA00000881

 

3. Ginklų ir šaudmenų apskaitos dokumentų blankų formas nustato bei paaiškinimus dėl šių taisyklių nustatytos apskaitos tvarkos teikia Vidaus reikalų ministerija.

 

Apskaita ginklus ir šaudmenis gaminančiose įmonėse

 

4. Pagamintų ir gaminamų ginklų, jų dalių, šaudmenų, ruošinių, medžiagų apskaitos taisykles nustato institucija, išduodanti licencijas gaminti ginklus ir šaudmenis.

 

Apskaita ginklus ir šaudmenis taisančiose (perdirbančiose) įmonėse

 

5. Ginklus taisančios (perdirbančios) įmonės privalo:

5.1. priėmusios taisyti (perdirbti) ginklą, fiziniam ar juridinio asmens įgaliotam asmeniui išrašyti ir įteikti nustatytosios formos kvitą;

5.2. surašyti ginklo defektų nustatymo ir taisymo (perdirbimo) aktą;

5.3. pildyti priimtų taisyti (perdirbti) ginklų registravimo žurnalą;

5.4. pildyti ginklams taisyti (perdirbti) įsigytų detalių apskaitos žurnalą.

6. Kartą per ketvirtį privaloma surašyti panaudotų bei pakeistų detalių nurašymo aktą, taip pat ne rečiau kaip kartą per ketvirtį sunaikinti netinkamas toliau naudoti ginklų detales ir surašyti ginklų detalių sunaikinimo aktą.

7. Aktus surašo komisija, sudaryta iš įmonės atstovo ir institucijos, išduodančios licencijas taisyti ginklus, atstovų. Aktai registruojami dokumentų registravimo žurnale.

8. Ginklai taisyti priimami, jeigu pateikiamas leidimas laikyti ir nešioti arba leidimas laikyti tam tikros rūšies ginklus.

9. Draudžiama priimti perdirbti ginklus, jeigu nepateikiamas:

9.1. leidimas laikyti ir nešioti ginklą (laikyti ginklus);

9.2. leidimas, suteikiantis teisę ginklus perdirbti. Leidimą nustatytąja tvarka išduoda institucija, kurioje ginklai yra registruoti, mokslo tikslais – Lietuvos Respublikos ginklų fondas.

10. Perdirbti galima šaudmenis, skirtus mokslui, mokymui ar kolekcijoms sudaryti ir pildyti. Kitiems tikslams skirtus šaudmenis perdirbti draudžiama.

11. Draudžiama priimti perdirbti šaudmenis, jeigu nepateikiamas:

11.1. leidimas laikyti ginklus;

11.2. leidimas, suteikiantis teisę šaudmenis perdirbti. Leidimą nustatytąja tvarka išduoda institucija, kurioje ginklai yra registruoti, mokslo tikslais – Lietuvos Respublikos ginklų fondas.

 

Apskaita ginklus ir šaudmenis importuojančiose ir eksportuojančiose įmonėse

 

12. Įmonės, įstaigos, organizacijos, įvežančios į Lietuvos Respubliką ginklus ir šaudmenis, privalo turėti dokumentus, patvirtinančius, kad jie įsigyti teisėtai.

13. Ginklų ir šaudmenų įvežimo dokumentuose turi būti muitinės posto žymos, kad jie įvežti teisėtai.

14. Importuotų ginklų ir šaudmenų duomenis įmonės privalo įrašyti į 16.1, 16.2 ir 16.4 punktuose nurodytus žurnalus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 247, 2000-03-02, Žin., 2000, Nr. 20-514 (2000-03-08), i. k. 1001100NUTA00000247

 

15. Ginklus ir šaudmenis eksportuojančios įmonės, įstaigos, organizacijos privalo pildyti 16.1, 16.2 ir 16.4 punktuose nurodytus žurnalus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 247, 2000-03-02, Žin., 2000, Nr. 20-514 (2000-03-08), i. k. 1001100NUTA00000247

 

Apskaita ginklus ir šaudmenis parduodančiose įmonėse

 

16. Įmonės, atsižvelgdamos į vykdomos prekybos specifiką ir parduodamų ginklų ir šaudmenų rūšių kiekį, privalo pildyti:

16.1. ribotos civilinės apyvartos ginklų įsigijimo ir pardavimo apskaitos žurnalą;

16.2. neribotos civilinės apyvartos ginklų įsigijimo ir pardavimo apskaitos žurnalą;

16.3. parduotų medžioklinių peilių registravimo žurnalą;

16.4. įsigytų ir parduotų šaudmenų apskaitos žurnalą;

16.5. komiso pagrindais priimtų ir parduotų ginklų apskaitos žurnalą.

Punkto pakeitimai:

Nr.