Suvestinė redakcija nuo 2011-01-26

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 1996, Nr. 125-2923; Žin. 1997, Nr.4-0, i. k. 0962190ISAK00000172

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VANDENTVARKOS ŪKIO NAUDOJIMO TAISYKLIŲ

 

1996 m. lapkričio 22 d. Nr. 172

Vilnius

 

 

ĮSAKAU:

1. Patvirtinti patikslintas ir suderintas su Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, Lietuvos savivaldybių asociacija Vandentvarkos ūkio naudojimo taisykles.

2. Pripažinti netekusiu galios Statybos ir urbanistikos ministerijos 1993 08 06 įsakymą Nr. 140 „Dėl vandentiekio ir nuotekų sistemų naudojimo taisyklių“.

3. Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklės įsigalioja nuo 1997 01 01.

 

 

 

STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTRĖ                              ALDONA BARANAUSKIENĖ


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos

ministerijos 1996 m. lapkričio 22 d.

įsakymu Nr. 172

 

VANDENTVARKOS ŪKIO NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 

1. BENDROJI DALIS

 

1.1. Šiomis taisyklėmis nustatoma naudojimosi miestų, miestelių ir kaimų (toliau – gyvenviečių) vandentiekiu ir nuotekų sistemomis tvarka ir santykiai tarp vandens tiekimo įmonių (toliau – TIEKĖJAS) ir vandens vartotojų, su kuriais TIEKĖJAS yra sudaręs vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartis (toliau – ABONENTAS).

ABONENTAS gali turėti vieną ar keletą objektų (su savistoviais įvadais bei išvadais), vartojančių vandenį ir šalinančių nuotekas.

1.2. Šios taisyklės privalomos TIEKĖJUI ir ABONENTUI, nepriklausomai nuo žinybinio pavaldumo bei valdomo turto nuosavybės formos.

1.3. TIEKĖJAS savo darbe vadovaujasi savo įstatais, sutartimi su ABONENTU, šiomis taisyklėmis ir kitais galiojančiais teisiniais aktais.

1.4. Ginčus tarp TIEKĖJO ir ABONENTO sprendžia teismas.

 

2. VANDENS VARTOTOJO PRIJUNGIMO PRIE VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLO TVARKA

 

2.1. Norėdamas prijungti prie vandentiekio ir nuotekų tinklo naujus vartotojus arba padidinti suvartojamo vandens ar šalinamų nuotekų ir teršalų kiekį plečiamuose bei gamybą didinančiuose objektuose, vartotojas (ABONENTAS) turi pateikti reikiamą paraišką ir gauti iš TIEKĖJO technines sąlygas normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka.

2.2. Techninių sąlygų ir normatyvinių statybos techninių dokumentų pagrindu vartotojas parengia projektą ir jį pateikia derinti savivaldybės kompleksinio projektų derinimo komisijai, kurioje dalyvauja TIEKĖJO įgaliotas atstovas. Derinimui pateikiama ši dokumentacija:

2.2.1. objekto statybos vietos M 1:500 planas (ištrauka iš bendrojo plano), kuriame pažymėti esami ir projektuojami gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų tinklai bei įrenginiai;

2.2.2. objekto suvestinis inžinerinių tinklų bendrasis planas, kuriame parodyti esami ir projektuojami pastatai, inžineriniai tinklai ir jų profiliai;

2.2.3. vandens apskaitos mazgo patalpos (VAM) planas ir detalus įvadinio skaitiklio pastatymo brėžinys;

2.2.4. projekto aiškinamasis raštas, kuriame nurodytas geriamo ir gamybinio vandens bei nuotekų kiekis (metinis, paros, maksimalus valandos), užterštumas, tarp kitų ir specifinėmis medžiagomis, tinklo hidraulinis skaičiavimas, vandens kiekis gaisrų gesinimui;

2.2.5. lokalinių nuotekų valyklų brėžiniai, jų techninės charakteristikos ir projektinis nuotekų išvalymo laipsnis;

2.2.6. duomenys apie gamybinių atliekų ir lokalinėse nuotekų valyklose sulaikytų nuosėdų utilizavimą arba išvežimą.

2.3. Tikslinant paraišką techninėms sąlygoms gauti bei derinant projektinę dokumentaciją, TIEKĖJAS gali:

2.3.1. apžiūrėti objektą ir paimti nuotekų mėginius analizei;

2.3.2. pareikalauti pateikti papildomus duomenis;

2.3.3. nenagrinėti pateiktos medžiagos, jeigu joje nesilaikyta šių taisyklių reikalavimų arba pateikta ne visa reikalinga dokumentacija.

2.4. Prijungti objektus vien tik prie vandentiekio tinklo, jeigu šalia yra nuotekų tinklas, neleidžiama. Šiuo atveju išduodami leidimai objektams prijungti prie vandentiekio ir nuotekų tinklo.

2.5. Vanduo ABONENTUI pradedamas tiekti, o nuotekas priimti tik įvykdžius techninių sąlygų ir projektinės dokumentacijos reikalavimus, likvidavus išaiškintus defektus, gavus iš TIEKĖJO pažymą apie šių reikalavimų įvykdymą ir nustatyta tvarka įforminus vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartį.

2.6. Juridinis ir fizinis asmuo, norintis prijungti objektą prie vandentiekio ir nuotekų tinklo, turi ne vėliau kaip prieš 7 d. iki pageidaujamos objekto prijungimo dienos paduoti paraišką TIEKĖJUI. Per tris darbo dienas TIEKĖJAS privalo nurodyti pareiškėjui galimo prijungimo dieną. Ši diena nebūtinai turi sutapti su pareiškėjo pageidavimu.

2.7. Privataus namo ar jo dalies savininkas – ABONENTAS privalo nekliudyti kitiems to paties namo gyventojams (įsigijusiems teisę į namo dalį) prisijungti (jeigu techniškai tai galima padaryti) prie namo vandentiekio ir nuotekų tinklo ir vartoti geriamąjį vandenį bei naudotis nuotekų sistema.

2.8. Privačių namų (jų dalių, daugiabučių namų savininkų bendrijų), butų savininkai turi teisę, jeigu techniškai tai galima padaryti, įsirengti papildomus VAM – antrinius skaitiklius. Šių apskaitos mazgų (antrinių skaitiklių) savininkai yra laikomi SUBABONENTAIS. Už suvartotą vandenį ir nuotekų šalinimą jie atsiskaito su ABONENTU tarpusavyje suderinta tvarka.

TIEKĖJAS neturi jokių juridinių ir finansinių ryšių su SUBABONENTU.

Ginčus tarp ABONENTO ir SUBABONENTO sprendžia teismas.

2.9. Už vandenį, kurio netenkama dėl naujos linijos ar įvado prijungimo, moka paraišką pateikęs juridinis ar fizinis asmuo. Vandens kiekis apskaičiuojamas įvertinant:

2.9.1. vamzdyno ištuštinimo metu išleidžiamo vandens kiekį tarp artimiausių sklendžių;

2.9.2. vamzdyno plovimui, chloravimui, mėginių paėmimui sunaudotą vandenį.

2.10. Be suderinimo su TIEKĖJU, pabloginus vandentiekio įvado ar nuotekų išvado aptarnavimo sąlygas (užstačius, užsodinus ar pan.), jį remontuoja ABONENTAS. Reikalui esant pašalina kliūtis arba nutiesia naują įvadą (išvadą) savo lėšomis.

2.11. Prie nuotekų tinklo, esant atskirtajai nuotekų sistemai, draudžiama jungti drenažo ir paviršiaus nuotekų tinklą.

 

3. VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLO BEI ĮRENGINIŲ PRIĖMIMAS NAUDOTI

 

3.1. Tiekėjas turi tikrinti vandentiekio ir nuotekų tinklo bei įrenginių, jeigu jie bus prijungti prie gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų tinklo, statybos darbų kokybę. TIEKĖJO pastabos ir nurodymai yra privalomi.

3.2. Statybos metu keisti projektą galima tik suderinus tai su projektine organizacija, projektavusia šį objektą, ir su TIEKĖJU.

3.3. Užkasant bei bandant vandentiekio ir nuotekų tinklą ar įrenginius, turi dalyvauti TIEKĖJO atstovas ir pasirašyti atitinkamą aktą. Be TIEKĖJO atstovo parašo aktas negalioja.

3.4. Vamzdynų ir įrenginių hidraulinio (pneumatinio) bandymo ir plovimo laikas derinamas su TIEKĖJU.

3.5. Pastatytą vandentiekio tinklą ir įrenginius išvalo ir dezinfekuoja juos stačiusi organizacija. Atliekant šiuos darbus ir imant vandens pavyzdžius, dalyvauja TIEKĖJO atstovas.

3.6. Kai TIEKĖJO atstovas nedalyvauja priimant pastatytą ar rekonstruotą objektą, priėmimo naudoti komisija gali objektą priimti naudoti remdamasi TIEKĖJO pažyma, patvirtinančia, kad objektas prijungtas prie vandentiekio ir nuotekų tinklo pagal techninius reikalavimus ir tinka naudoti.

3.7. Vandentiekio įvadus, VAM, nuotekų išvadus įrengia, jau pastatytą arba rekonstruotą vandentiekio ir nuotekų tinklą, įrenginius bei įvadus ir išvadus prie veikiančio tinklo prijungia darbus vykdanti organizacija, gavusi TIEKĖJO leidimą ir jam dalyvaujant.

3.8. Jungti objektus prie vandentiekio tinklo, neįrengus VAM, neleidžiama.

3.9. Į pastatytus ar rekonstruotus statinius leidžiama tiekti vandenį tuomet, kai jų savininkai įforminti TIEKĖJO ABONENTAIS.

3.10. Ruošdamas priėmimo naudoti aktą, užsakovas (statytojas) pateikia: vieną projektinės dokumentacijos egzempliorių, kuriame užfiksuoti statinyje statybos metu padaryti pakeitimai, priėmimo naudoti komisijos akto apie statinio priėmimą naudoti kopiją, atliktų darbų bei hidraulinių (pneumatinių) bandymų aktus ir inžinerinių komunikacijų geodezines nuotraukas, taip pat objekto vandentiekio tinklo vandens cheminės ir bakteriologinės analizių korteles.

3.11. Priimant naudoti vandentiekio ir nuotekų tinklą, prieš priėmimo (galutinį) bandymą, vamzdžių ir jų sandūrų kokybė turi būti patikrinama televizinės aparatūros pagalba.

 

4. VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLO PRIKLAUSOMYBĖS RIBOS

 

4.1. ABONENTO nutiestas vandentiekio ir nuotekų tinklas (išskyrus įvadus ir išvadus), kuris prijungiamas prie gyvenvietės tinklo, perduodamas TIEKĖJUI už akcijas arba pagal sutartį eksploatuoti.

Vandentiekio įvadai, VAM ir nuotekų išvadai gali pereiti iš ABONENTO į TIEKĖJO NUOSAVYBĘ abipusiu susitarimu, surašant aktą arba sutartį, nurodant jų vertę.

4.2. TIEKĖJAS atsako už jo balanse esančio vandentiekio bei nuotekų tinklo ir jų įrenginių eksploatavimą, avarijų likvidavimą bei geriamo vandens kokybę vandentiekio tinkle.

Už neperduotų TIEKĖJUI tinklo, įvadų ir išvadų iki sutartyse nurodytos ribos, apvedimo linijų, priešgaisrinių sklendžių ir vidaus tinklo eksploatavimą, vandens kokybę juose atsako ABONENTAS.

4.3. Rūsiuose ir pusrūsiuose sanitariniai prietaisai turi būti sumontuoti tik už automatiškai užsidarančios sklendės. Už rūsio (pusrūsio) užtvindymą TIEKĖJAS neatsako.

4.4. Vandentiekio ir nuotekų tinklo priklausomybės ribos bei VAM priklausomybė privalo būti nurodyta vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartyje tarp TIEKĖJO ir ABONENTO.

VAM, priklausantys ABONENTUI, gali būti perduodami eksploatuoti TIEKĖJUI pagal sutartį.

4.5. Jeigu ABONENTAS perduoda TIEKĖJUI VAM, kurio skaitikliui iki naujos patikros termino likę mažiau kaip vieneri metai, ABONENTAS privalo sumokėti vienos patikros, skaitiklio nuėmimo ir pastatymo išlaidas.

 

5. LAIKINI IR SEZONINIAI ABONENTAI

 

5.1. Laikinu ABONENTU laikomas juridinis ar fizinis asmuo, pageidaujantis naudoti vandenį bei išleisti nuotekas ribotą laiką.

Statant, rekonstruojant arba kapitaliai remontuojant statinius, laikinu ABONENTU įforminama statybos organizacija bei kiti vartotojai. Laikinais ABONENTAIS gali būti laikinos prekybos, maitinimo įmonės, namų statybos bendrijos ir kiti juridiniai bei fiziniai asmenys. Už sunaudotą vandenį laikini ABONENTAI moka veikiančiu tarifu.

5.2. Sezoniniu laikomas ABONENTAS, kuris per keturis mėnesius iš eilės sunaudoja vandens ne mažiau 80% per metus sunaudoto vandens kiekio.

5.3. Įforminant laikiną ar sezoninį ABONENTĄ, TIEKĖJUI įteikiama paraiška, kurioje nurodomi vartojamo vandens ir šalinamų nuotekų kiekis ir atsiskaitymo už sunaudotą vandenį ir pašalintas nuotekas tvarka.

5.4. Laikinas arba sezoninis ABONENTAS atsako už jo balanse esančio vandentiekio ir nuotekų tinklo techninę būklę taip pat, kaip ir nuolatinis ABONENTAS.

5.5. Apie laikino ar sezoninio ABONENTO egzistavimo pabaigą ABONENTAS TIEKĖJUI praneša raštu.

5.6. Laikino ir tik sezono metu veikiančio tinklo TIEKĖJAS į balansą nepriima.

5.7. Laikinus ir sezoninius ABONENTUS jungti prie vandens kolonėlių ir hidrantų draudžiama.

 

6 skyrius. Neteko galios nuo 2011-01-26

Skyriaus naikinimas:

Nr. D1-48, 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

 

7. ABONENTO ĮFORMINIMO TVARKA

 

7.1. Įvykdęs TIEKĖJO nustatytas technines sąlygas, būsimasis ABONENTAS teikia TIEKĖJUI paraišką dėl naudotino vandens ir šalintinų nuotekų kiekio ir pastarųjų užterštumų. TIEKĖJAS per 5 dienas (nuo paraiškos gavimo) paruošia vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartį.

 

8. ABONENTO ATSAKOMYBĖ

 

8.1. ABONENTAS, rekonstruodamas objektą arba keisdamas jo paskirtį, didindamas vartojamo vandens ir šalinamų nuotekų bei teršalų kiekį, privalo gauti ir įvykdyti naujas technines sąlygas. Jeigu tai nevykdoma, TIEKĖJAS neatsako už sutrikusį vandens tiekimą ir gali nutraukti sutartį.

8.2. Neteko galios nuo 2011-01-26

Punkto naikinimas:

Nr. D1-48, 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

 

8.3. TIEKĖJAS gali pradėti ABONENTUI tiekti vandenį tik tada, kai vandens kokybė ABONENTO tinkle atitinka standarto reikalavimus ar TIEKĖJO tiekiamo vandens kokybę.

8.4. ABONENTAS privalo reguliariai apžiūrėti savo balanse esantį vandentiekio ir nuotekų tinklą bei įrenginius, likviduoti vandens nutekėjimą, užsikimšimus, periodiškai atlikti jo profilaktiką bei kartą per 2 metus išplauti savo objekto vidaus tinklą ir apie tai surašyti aktą su TIEKĖJO atstovu.

8.5. Neteko galios nuo 2011-01-26

Punkto naikinimas:

Nr. D1-48, 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

 

8.6. Neteko galios nuo 2011-01-26

Punkto naikinimas:

Nr. D1-48, 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

 

8.7. TIEKĖJAS turi teisę:

8.7.1. įrengti vandentiekio įvaduose prietaisus, ribojančius momentinį vandens vartojimą;

8.7.2. Neteko galios nuo 2011-01-26

Punkto naikinimas:

Nr. D1-48, 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

 

8.8. Jeigu atliekant įvado ar išvado remontą paaiškėja, kad jis sugedęs ABONENTO priklausomybės ribose, už įvado ar išvado remonto darbus ABONENTAS per mėnesį apmoka pagal TIEKĖJO pateiktą sąskaitą. Nesumokėjus per mėnesį, įvadas ar išvadas atjungiamas nuo TIEKĖJO tinklo ir vėl prijungiamas tik sumokėjus skolą bei įvado ar išvado išjungimo ir įjungimo išlaidas.

 

9. SUVARTOTO VANDENS APSKAITA

 

9.1. Neteko galios nuo 2011-01-26

Punkto naikinimas:

Nr. D1-48, 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

 

9.2. Neteko galios nuo 2011-01-26

Punkto naikinimas:

Nr. D1-48, 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

 

9.3. Ant priešgaisrinio vandentiekio linijos VAM neįrengiamas.

9.4. ABONENTAS atsako už VAM patalpos ir jos įrangos techninę būklę bei plombas. Pastebėjus gedimus ar nuplėštas plombas, būtina nedelsiant pranešti TIEKĖJUI.

VAM sutvarko ABONENTAS ar TIEKĖJAS pagal jo priklausomybę.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-48, 2011-01-21, Žin., 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

 

9.5. Neteko galios nuo 2011-01-26

Punkto naikinimas:

Nr. D1-48, 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

 

9.6. Neteko galios nuo 2011-01-26

Punkto naikinimas:

Nr. D1-48, 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

 

9.7. Neteko galios nuo 2011-01-26

Punkto naikinimas:

Nr. D1-48, 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

 

9.8. Neteko galios nuo 2011-01-26

Punkto naikinimas:

Nr. D1-48, 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

 

9.9. ABONENTAS pagal projektą ir savo lėšomis turi teisę įrengti antrinį skaitiklį. Antrinis skaitiklis į TIEKĖJO balansą nepriimamas. TIEKĖJAS jo neeksploatuoja ir nekontroliuoja.

Antrinio skaitiklio paskirtis – nustatyti suvartoto vandens kiekį ABONENTO padaliniuose arba, remiantis jo duomenimis, atsiskaityti su SUBABONENTU.

9.10. Nuotekų apskaitos mazgas (NAM) įrengiamas pagrindiniame išvade, į kurį suteka visos statinių nuotekos.

9.11. ABONENTAS NAM įrengia savo lėšomis. Apskaitos prietaisus plombuoja TIEKĖJAS.

9.12. NAM eksploatuoja, remontuoja ir keičia ABONENTAS. Netvarkingai eksploatuojant NAM, vanduo ABONENTUI netiekiamas ir nuotekos nepriimamos.

9.13. TIEKĖJUI pareikalavus, ABONENTAS turi rekonstruoti jam priklausantį VAM ir NAM, jeigu jie susidėvėję arba neatitinka objekto suvartojamo vandens ir šalinamų nuotekų kiekio.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-48, 2011-01-21, Žin., 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

 

9.14. Neteko galios nuo 2011-01-26

Punkto naikinimas:

Nr. D1-48, 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

 

9.15. Neteko galios nuo 2011-01-26

Punkto naikinimas:

Nr. D1-48, 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

 

9.16. Neteko galios nuo 2011-01-26

Punkto naikinimas:

Nr. D1-48, 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

 

9.17. Neteko galios nuo 2011-01-26

Punkto naikinimas:

Nr. D1-48, 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

 

9.18. Neteko galios nuo 2011-01-26

Punkto naikinimas:

Nr. D1-48, 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

 

9.19. Neteko galios nuo 2011-01-26

Punkto naikinimas:

Nr. D1-48, 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

 

9.20. Neteko galios nuo 2011-01-26

Punkto naikinimas:

Nr. D1-48, 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

 

9.21. Neteko galios nuo 2011-01-26

Punkto naikinimas:

Nr. D1-48, 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

 

9.22. Neteko galios nuo 2011-01-26

Punkto naikinimas:

Nr. D1-48, 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

 

9.23. Neteko galios nuo 2011-01-26

Punkto naikinimas:

Nr. D1-48, 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

 

9.24. Kur nėra lietaus nuotekų tinklo, paviršinio vandens, galinčio patekti į buitinių nuotekų tinklą, kiekis skaičiuojamas pagal formulę:

 

W = 10 x M x φ x F x K (kub. m per metus)

 

čia: M – vidutinis daugiametis metinis kritulių kiekis, mm;

φ – paviršinio nuotekio koeficientas (priimama vidutinė reikšmė 0,4);

F – baseino plotas, ha;

K – koeficiento pataisa, jei sniegas išvežamas, K = 0,87.

 

9.25. Neteko galios nuo 2011-01-26

Punkto naikinimas:

Nr. D1-48, 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

 

9.26. Neteko galios nuo 2011-01-26

Punkto naikinimas:

Nr. D1-48, 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

 

9.27. Vandenį iš priešgaisrinio hidranto galima naudoti tik gaisrui gesinti, o treniruotėms ir sistemų patikrinimui- gavus TIEKĖJO leidimą.

9.28. Jeigu ABONENTAS patalpose šalia vandens apskaitos mazgo laiko materialines vertybes, patalpos turi būti sandarios. Įvykus avarijai vandens apskaitos mazge ar įvade bei nuotekų išvade, už saugomų materialinių vertybių nuostolius TIEKĖJAS neatsako.

9.29. Vandens apskaitos mazgo patalpoje laikyti materialines vertybes draudžiama.

9.30. Neteko galios nuo 2011-01-26

Punkto naikinimas:

Nr. D1-48, 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

 

10 skyrius. Neteko galios nuo 2011-01-26

Skyriaus naikinimas:

Nr. D1-48, 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

 

11. NAUDOJIMOSI GYVENVIEČIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO SISTEMOMIS YPATUMAI

 

11.1. Į gyvenviečių nuotekų šalinimo sistemas gali būti išleidžiamos tik tokios nuotekos, kurios netrikdo nuotekų tinklo bei įrenginių darbo, nekelia pavojaus aptarnaujančiam personalui ir atitinka techninėse sąlygose, Vandens tiekimo ir šalinimo sutartyje ir gamtos išteklių naudojimo leidime nustatytus rodiklius bei vandenvalos įrenginiuose gali būti išvalytos iki gamtos išteklių naudojimo leidime nurodytų rodiklių.

11.2. ABONENTAS privalo kontroliuoti nuotekų kokybę, o nustatęs, kad jos yra užterštos daugiau negu leidžiama, privalo nedelsdamas apie tai informuoti TIEKĖJĄ.

11.3. ABONENTAI, turintys pirminius vandenvalos įrenginius, turi vesti sulaikomų atliekų apskaitą ir, reikalui esant, parodyti TIEKĖJUI dokumentus apie tai, kiek atliekų sugaudyta ir kur jos išvežtos.

11.4. ABONENTAS privalo įrengti nuotekų mėginių paėmimo vietą, kad TIEKĖJO laboratorija galėtų jas kontroliuoti.

11.5. ABONENTAS privalo sudaryti sąlygas pastatyti prietaisą automatiniam nuotekų mėginių paėmimui ir garantuoti jo apsaugą.

11.6. ABONENTAS turi numatyti avarines situacijas ir jų likvidavimo tvarką, užkertant kelią ūminiam nuotekų išleidimui į gyvenvietės nuotekų tinklą ir vandenvalos įrenginius.

Jeigu ABONENTAS į TIEKĖJO nuotekų šalinimo sistemą išleido neleistinai daug nuotekų ir viršija sutartinį jų kiekį, arba medžiagas, kurių iš viso negalima išleisti į TIEKĖJO nuotekų tinklą, ABONENTAS privalo skubiai imtis priemonių sustabdyti tokį išleidimą bei atlyginti nuostolius TIEKĖJUI, kitiems nukentėjusiems ir žalą gamtai.

11.7. Jeigu dėl ABONENTO kaltės sutrikdomas TIEKĖJO vandenvalos įrenginių darbas ir į vandens telkinius išleidžiama daugiau teršalų nei galima, nuostolius, padarytus TIEKĖJUI, ir žalą gamtai atlygina ABONENTAS nustatyta tvarka.

11.8. Neteko galios nuo 2011-01-26

Punkto naikinimas:

Nr. D1-48, 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

 

11.9. Kai nuotekų užterštumas viršija sutartyje numatytą, už pakartotines analizes, atliekamas ABONENTO pageidavimu, apmoka ABONENTAS.

 

12 skyrius. Neteko galios nuo 2011-01-26

Skyriaus naikinimas:

Nr. D1-48, 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

 

13. VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLO BEI ĮRENGINIŲ APSAUGA

 

13.1. Neteko galios nuo 2011-01-26

Punkto naikinimas:

Nr. D1-48, 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

 

13.2. Neteko galios nuo 2011-01-26

Punkto naikinimas:

Nr. D1-48, 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

 

13.3. Prieš pradedant žemės kasimo darbus vandentiekio ir nuotekų sistemų apsaugos zonoje, darbus atliekanti organizacija privalo:

13.3.1. ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki darbų pradžios iškviesti TIEKĖJO atstovą ir nustatyta tvarka gauti leidimą šiems darbams;

13.3.2. pavesti darbus asmenims, kuriems leidžiama atlikti atitinkamus darbus;

13.3.3. užtikrinti, kad nebus pažeistas vandentiekio ir nuotekų tinklas bei įrenginiai;

13.3.4. juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie atlieka žemės kasimo darbus, aptikę projekte nepažymėtus ir TIEKĖJO atstovo nenurodytus vamzdynus, privalo tuoj pat nutraukti darbus, imtis apsaugos priemonių ir pakartotinai kviesti į darbų vietą TIEKĖJO atstovą. Darbus galima tęsti tik gavus raštišką šio atstovo sutikimą;

13.3.5. apšiltinti darbų zonoje esantį apnuogintą vandentiekio ar nuotekų tinklą bei įrenginius, kad neužšaltų.

13.4. Vandentiekio ir nuotekų tinklo bei įrenginių apsaugos zonoje draudžiama:

13.4.1. statyti nuolatinius ir laikinus pastatus, statinius bei įrenginius;

13.4.2. kasti žemę neiškvietus TIEKĖJO atstovo ir negavus raštiško leidimo;

13.4.3. mechanizuotai daužyti įšalusį gruntą;

13.4.4. laikyti medžiagas, konstrukcijas, įrengti sąvartynus, tiesti kelią;

13.4.5. gilinti upės dugną ir atlikti žemės darbus po vandeniu vandentiekio ir nuotekų tinklo bei nuotekų išleistuvų apsaugos zonoje;

13.4.6. sodinti medžius;

13.4.7. užasfaltuoti šulinių dangčius;

13.4.8. atlikti kitus darbus, kuriuos vykdant gali būti pažeistas tinklas, nesuderinus tai su TIEKĖJU.

13.5. Neteko galios nuo 2011-01-26

Punkto naikinimas:

Nr. D1-48, 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

 

13.6. Planuojant užstatyti teritoriją, kurioje yra vandentiekio ir nuotekų tinklas bei įrenginiai, užsakovas (statytojas) turi sudaryti ir nustatyta tvarka suderinti vandentiekio ir nuotekų tinklo bei įrenginių perkėlimo projektą. Tinklas perkeliamas užsakovo (statytojo) sąskaita. Veikiančio tinklo išjungimas apiforminamas aktu.

13.7. Statant, rekonstruojant ar remontuojant gatves, vandentiekio ir nuotekų tinklo apžiūros šulinių liukus pakelia arba nuleidžia organizacija, kuri stato, rekonstruoja arba remontuoja gatves. Prieš pradedant ir baigus darbus, surašomi atitinkami aktai.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-48, 2011-01-21, Žin., 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

Dėl Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 172 "Dėl Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklių" pakeitimo