Suvestinė redakcija nuo 2020-03-27

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 69-2400, i. k. 1041100NUTA00000489

 

Nauja redakcija nuo 2019-01-01:

Nr. 1229, 2018-12-05, paskelbta TAR 2018-12-12, i. k. 2018-20312

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LEIDIMO VYKDYTI VIRŠGARSINIUS SKRYDŽIUS LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVĖJE

 

2004 m. balandžio 28 d. Nr. 489

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 37 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 279, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-26, i. k. 2020-06108

 

Leisti NATO valstybių kariniams orlaiviams, vykdantiems skrydžius, kuriais atliekamos Lietuvos Respublikos oro erdvės stebėjimo, kontrolės ir gynybos funkcijos, vykdyti skrydžius viršgarsiniu greičiu, laikantis Lietuvos kariuomenės vado nustatytų reikalavimų, suderintų su Lietuvos transporto saugos administracija.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS                                                           LINAS LINKEVIČIUS

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1229, 2018-12-05, paskelbta TAR 2018-12-12, i. k. 2018-20312

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 489 „Dėl leidimo vykdyti viršgarsinius skrydžius Lietuvos Respublikos oro erdvėje“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 279, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-26, i. k. 2020-06108

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 489 „Dėl leidimo vykdyti viršgarsinius skrydžius Lietuvos Respublikos oro erdvėje“ pakeitimo