Suvestinė redakcija nuo 2014-01-09 iki 2014-05-13

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 138-5283, i. k. 1062250ISAK00V-1051

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VAISTINIŲ PREPARATŲ LAIKYMO IR ĮTRAUKIMO Į APSKAITĄ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2006 m. gruodžio 13 d. Nr. V-1051

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo (Žin., 2006, Nr. 78-3056) 8 straipsnio 9 dalimi,

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Vaistinių preparatų laikymo ir įtraukimo į apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašą;

1.2. Narkotinių vaistinių preparatų ir specialiųjų receptų blankų laikymo ir įtraukimo į apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigose specialiųjų reikalavimų aprašą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-750, 2011-08-03, Žin., 2011, Nr. 102-4786 (2011-08-12), i. k. 1112250ISAK000V-750

 

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2007 m. sausio 1 d.

3. Pavedu šio įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-750, 2011-08-03, Žin., 2011, Nr. 102-4786 (2011-08-12), i. k. 1112250ISAK000V-750

 

4. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.2 punktu patvirtintas Narkotinių vaistinių preparatų ir specialiųjų receptų blankų laikymo ir įtraukimo į apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigose specialiųjų reikalavimų aprašas įsigalioja nuo 2011 m. lapkričio 1 d.

Papildyta punktu:

Nr. V-750, 2011-08-03, Žin., 2011, Nr. 102-4786 (2011-08-12), i. k. 1112250ISAK000V-750

 

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                            RIMVYDAS TURČINSKAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro

2006 m. gruodžio 13 d. įsakymu

Nr. V-1051

 

VAISTINIŲ PREPARATŲ LAIKYMO IR ĮTRAUKIMO Į APSKAITĄ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vaistinių preparatų laikymo ir įtraukimo į apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato vaistinių preparatų įsigijimo, laikymo asmens sveikatos priežiūros įstaigose, įtraukimo į apskaitą ir grąžinimo, farmacinių atliekų įtraukimo į apskaitą ir laikino saugojimo, vaistinių preparatų atšaukimo iš rinkos tvarką. Vaistiniams preparatams, kurių sudėtyje yra narkotinių ir (ar) psichotropinių medžiagų, įrašytų į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų II sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 (Žin., 2000, Nr. 4-113), šio Tvarkos aprašo nuostatos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja sveikatos apsaugos ministro patvirtinto Narkotinių vaistinių preparatų ir specialiųjų receptų blankų laikymo ir įtraukimo į apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigose specialiųjų reikalavimų aprašo nuostatoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-750, 2011-08-03, Žin., 2011, Nr. 102-4786 (2011-08-12), i. k. 1112250ISAK000V-750

 

2. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme (Žin., 2006, Nr. 78-3056) vartojamas sąvokas.

3. Šiuo Tvarkos aprašu privalo vadovautis visos asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – asmens sveikatos priežiūros įstaiga), kurios įsigyja vaistinių preparatų nepriklausomai nuo to, ar turi įdarbintą licencijuotą vaistininką, ar už šią veiklą atsako kitas įstaigos vadovo įsakymu paskirtas asmuo, išskyrus įstaigas, nurodytas Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 35 straipsnio 14 dalyje.

4. Už šio Tvarkos aprašo reikalavimų vykdymą atsako asmens sveikatos priežiūros įstaigos administracija, taip pat jos įgalioti atsakingi asmenys.

 

II. VAISTINIŲ PREPARATŲ ĮSIGIJIMAS

 

5. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga vaistinius preparatus, teisės aktų nustatyta tvarka leistus tiekti rinkai, gali įsigyti tik iš juridinių asmenų, turinčių gamybos ar didmeninio platinimo licenciją, o kartinius vaistinius preparatus – iš juridinių asmenų, turinčių gamybinės visuomenės vaistinės licenciją.

6. Vaistinių preparatų įsigijimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir / ar sveikatos priežiūros įstaigos vadovo patvirtintomis taisyklėmis.

7. Asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje yra atskirai įrengta vaistinių preparatų laikymo patalpa (patalpos), vaistinių preparatų, išskyrus imuninių vaistinių preparatų, gali būti ne didesnės kaip 30 dienų poreikio atsargos, asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje nėra atskirai įrengtos vaistinių preparatų laikymo patalpos (patalpų), – kaip nurodyta Tvarkos aprašo 33 punkte. Būtiną turėti imuninių vaistinių preparatų kiekį asmens sveikatos priežiūros įstaigoje nustato sveikatos apsaugos ministras.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-750, 2011-08-03, Žin., 2011, Nr. 102-4786 (2011-08-12), i. k. 1112250ISAK000V-750

 

8. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovas tiesiogiai atsako, kad vaistinių preparatų atsargos vaistinių preparatų laikymo patalpose ir įstaigos padaliniuose (skyriuose) neviršytų nustatyto normatyvo.

9. Vaistiniai preparatai iš tiekėjų priimami vaistinių preparatų laikymo patalpoje ar kitoje patalpoje, jei įstaiga neturi atskirai įrengtos vaistinių preparatų laikymo patalpos. Vaistinių preparatų priėmimo metu būtina patikrinti ar:

9.1. vaistinius preparatus galima identifikuoti;

9.2. vaistiniai preparatai buvo transportuojami tinkamomis sąlygomis;

9.3. vaistiniai preparatai nebuvo suteršti kitais gaminiais;

9.4. pervežimo metu vaistiniai preparatai nebuvo išpilti, išbarstyti;

9.5. gauta lydimuosiuose dokumentuose nurodyta siunta;

9.6. yra vaistinių preparatų siuntą patvirtinantys dokumentai, kuriuose nurodytas vaistinio preparato pavadinimas, stiprumas ir farmacinė forma, serija, kiekis, tiekėjo pavadinimas ir adresas;

9.7. priimtinas vaistinių preparatų tinkamumo terminas;

9.8. vaistiniai preparatai registruoti ar kitais teisės aktais leisti vartoti Lietuvoje;

9.9. vaistinių preparatų ženklinimas atitinka teisės aktais nustatytus reikalavimus.

 

II. VAISTINIŲ PREPARATŲ LAIKYMO PATALPŲ ĮRENGIMAS

 

10. Vaistiniai preparatai turi būti laikomi rakinamose, pašaliniams įeiti draudžiamose patalpose, kurios įrengtos bei eksploatuojamos taip, kad būtų užtikrinta vaistinių preparatų kokybė ir saugumas.

11. Patalpų plotas turi būti ne mažesnis kaip 10 m2, jose turi būti įrengtos lentynos, spintos, įskaitant rakinamas ar seifines, taip pat numatyti šaldytuvas (-ai) ir kompiuterinė darbo vieta (jei būtina), darbo stalas (-ai) ir kėdė (-ės), praustuvė.

12. Patalpos turi atitikti priešgaisrinės apsaugos reikalavimus.

13. Kiekvienoje vaistinių preparatų laikymo patalpoje ar vietoje turi būti palaikoma vaistinių preparatų laikymui tinkama oro temperatūra ir drėgmė. Šių parametrų kontrolei patalpose turi būti termometras ir higrometras, kurie tvirtinami toliau nuo šildymo įrengimų, 1,5–1,7 m aukštyje nuo grindų, ne mažesniu kaip 1,5 m atstumu nuo durų ir langų. Jei šaldytuvas neturi temperatūros indikatoriaus, temperatūra skirtingos temperatūros šaldytuvo lentynose turi būti matuojama šaldytuve laikomu termometru.

14. Patalpų vėdinimas ir oro temperatūra pastoviose ir laikinose darbo vietose turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 23: 2001 „Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės darbo aplinkos ore. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2001 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 645/169 (Žin., 2001, Nr 110-4008), ir Lietuvos higienos normos HN 69: 2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-770 (Žin., 2004, Nr. 45-1485), reikalavimus.

15. Apšvietimas turi būti įrengtas taip, kad darbo paviršiaus apšvieta būtų 300 lx, kitų vietų ir patalpų bendras apšvietimas turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 98: 2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 277 (Žin., 2000, Nr. 44-1278), reikalavimus

16. Patalpose turi būti įrengtas autonominis arba centrinis šildymas.

17. Vaistinių preparatų laikymo patalpa arba vieta pagal temperatūrinį režimą skirstoma į:

17.1. ne aukštesnės kaip (25°C–30°C) temperatūros;

17.2. šaldytuvo (2°C–8°C) temperatūros;

17.3. šaldiklio (mažiau kaip – 20°C–0°C) temperatūros.

18. Šaltai ar vėsiai laikomiems vaistiniams preparatams turi būti įrengtos atitinkamos patalpos su vėdinimo ar vėsinimo įrenginiais arba pastatyta pakankamai šaldytuvų.

19. Patalpose turi būti švaru: grindys, spintos, lentynos valomos drėgnai, ne rečiau kaip kartą per dieną, naudojant leistinas plaunamąsias medžiagas, vadovaujantis asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo patvirtintos sanitarinės tvarkos instrukcijos reikalavimais.

20. Vaistinių preparatų laikymo patalpose neturi būti nenaudojamos įrangos, darbuotojų asmeninių daiktų ir maisto produktų, kitų gaminių, išskyrus vaistinių prekes, leistas vartoti sveikatos priežiūros reikmėms.

 

III. ĮVAIRIŲ GRUPIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IR VAISTINIŲ PREKIŲ LAIKYMO REIKALAVIMAI

 

21. Vaistiniai preparatai laikomi gamintojo nurodytomis laikymo sąlygomis gamintojo pakuotėje taip, kad būtų matyti jų etiketės (ženklinimas).

22. Vaistiniai preparatai turi būti išdėstyti atskirai pagal vartojimo būdą (vidiniai, išoriniai, injekciniai ir kt.)

23. Vaistinę augalinę medžiagą laikyti sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje pagal poreikį stikliniuose, metaliniuose ar keramikiniuose induose, pakuose arba uždarose dėžėse ant lentynų. Supjaustyta bei susmulkinta augalinė medžiagą laikoma austuose maišuose, milteliai – dvigubuose maišuose: vidinis – daugiasluoksnis popierinis, išorinis – medžiaginis. Eterinių aliejų turinti augalinė medžiaga laikoma atskirai, gerai užkimštuose induose.

24. Vaistiniai augaliniai preparatai laikomi gamintojo nurodytomis laikymo sąlygomis.

25. Vieta, kurioje laikomos medicininės dėlės, turi būti apsaugota nuo tiesioginių saulės spindulių. Oro temperatūra turi būti tarp 3–12 °C ir neturi svyruoti.

26. Dėles reikia laikyti plačiakakliuose stikliniuose induose. Trijų litrų talpos bechlorio vandens stiklainyje leidžiama laikyti 50–100 dėlių. Vanduo induose keičiamas ne rečiau kaip 1 kartą per dieną.

27. Įvairios koncentracijos etilo alkoholis ir kiti alkoholiniai tirpalai laikomi vėsioje vietoje, hermetiškai užkimštuose stiklo ar metalo induose patalpose, kurių santykinė oro drėgmė turi būti 50–65%.

28. Vaistiniai preparatai, kurių sudėtyje yra psichotropinių medžiagų, įrašytų į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų III sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 (Žin., 2000, Nr. 4-113), laikomi vadovaujantis Narkotinių ir psichotropinių vaistų ir vaistinių medžiagų laikymo patalpų ligoninių vaistinėse reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 275 (Žin., 2000, Nr. 44-1276), III dalimi „Psichotropinių vaistų ir vaistinių medžiagų laikymo patalpos“.

29. Vaistinių prekės laikomos gamintojo nurodytomis laikymo sąlygomis.

 

IV. VAISTINIŲ PREPARATŲ LAIKYMAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS PADALINIUOSE (SKYRIUOSE)

 

30. Vaistiniai preparatai asmens sveikatos priežiūros įstaigos padaliniuose (toliau – skyriuose) turi būti laikomi pacientų be sveikatos priežiūros specialisto nelankomose, jų laikymui gamintojo nurodytomis laikymo sąlygomis pritaikytose užrakinamose patalpose, kuriose įrengtos lentynos, spintos ar, jei reikia, pastatyti šaldytuvai.

31. Jei įstaiga neturi atskirai įrengtos vaistinių preparatų laikymo patalpos, iš tiekėjų priimti vaistiniai preparatai tą pačią dieną turi būti perduoti laikyti į skyrių ir įtraukti į apskaitą.

32. Vaistiniai preparatai išduodami vartojimui atsižvelgiant į vaistinio preparato serijos tinkamumo laiką – pirmiausia išduodama anksčiausiai pagaminta ir turinti trumpiausią tinkamumo laiką vaisto serija.

33. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos skyriuje vaistinių preparatų, išskyrus imuninių vaistinių preparatų, gali būti ne didesnės kaip 15 dienų poreikio atsargos. Imuninių vaistinių preparatų atsargos skyriuje neturi viršyti mėnesio poreikio.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-750, 2011-08-03, Žin., 2011, Nr. 102-4786 (2011-08-12), i. k. 1112250ISAK000V-750

 

34. Už vaistinių preparatų laikymą, išdavimą pacientams ir įtraukimą į apskaitą skyriuje atsako skyriaus vyriausioji slaugytoja (administratorė) ar kitas įstaigos vadovo įsakymu paskirtas asmuo.

35. Asmuo, atsakingas už vaistinių preparatų laikymą skyriuje, atsako už vaistinių preparatų įtraukimą į apskaitą, atsargų pertekliaus susidarymą, vaistinių preparatų tinkamumo vartoti laiko kontrolę, jų atšaukimą iš rinkos, netinkamų vartoti vaistinių preparatų perdavimą laiku iš skyriaus į jų kaupimo vietą sveikatos priežiūros įstaigoje.

36. Skyriuje negali būti laikomi netinkami vartoti vaistiniai preparatai, jie turi būti įtraukiami į apskaitą kaip farmacinės atliekos arba kaip grąžinimui skirti vaistiniai preparatai ir perduoti į laikino saugojimo vietą.

37. Vaistinių preparatų tinkamą laikymą skyriuje ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius turi patikrinti asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo įsakymu paskirtas asmuo, atsakingas už vaistinių preparatų laikymą. Patikrinimo rezultatai įrašomi į Vaistinių preparatų laikymo patikrinimų apskaitos žurnalą.

 

V. FARMACINIŲ ATLIEKŲ ĮTRAUKIMAS Į APSKAITĄ IR LAIKINAS SAUGOJIMAS

 

38. Asmens sveikatos priežiūros įstaigoje susidariusios farmacinės atliekos turi būti saugomos, įtraukiamos į apskaitą ir perduodamos farmacinių atliekų tvarkymo įmonei teisės aktų nustatyta tvarka.

39. Laikinai farmacinės atliekos asmens sveikatos priežiūros įstaigoje gali būti saugomos ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo.

40. Farmacinės atliekos turi būti saugomos rakinamoje, užrašu „Farmacinės atliekos“ paženklintoje, pašaliniams įeiti draudžiamoje patalpoje ar vietoje.

 

VI. VAISTINIO PREPARATO ATŠAUKIMAS IŠ RINKOS

 

41. Gavus vaistinio preparato atšaukimo iš rinkos pranešimą, atšaukiami vaistiniai preparatai turi būti nedelsiant išimti iš vartojamų vaistinių preparatų asortimento, grąžinami į laikymo patalpą ar vietą ir laikomi užrašu „Atšaukiami iš rinkos vaistiniai preparatai“ paženklintoje vietoje iki grąžinimo jų tiekėjui ar perdavimo į farmacinių atliekų laikymo vietą.

42. Kiekviena vaistinių preparatų atšaukimo iš rinkos operacija turi būti registruojama Vaistinių preparatų atšaukimo iš rinkos operacijų registravimo žurnale jos vykdymo metu, nurodant vaistinio preparato pavadinimą, stiprumą, farmacinę formą, kiek vaistinių preparatų per atitinkamą laikotarpį buvo gauta ir koks jų kiekis grąžintas saugoti.

 

VII. VAISTINIŲ PREPARATŲ ĮTRAUKIMAS Į APSKAITĄ IR GRĄŽINIMAS

 

43. Iš tiekėjų priimti vaistiniai preparatai įstaigoje įtraukiami į apskaitą vaistinių preparatų įsigijimo kaina. Vaistinių preparatų įsigijimas registruojamas taip, kad galima būtų atsekti vaistinio preparato pavadinimą, stiprumą ir farmacinę formą, seriją, kiekį, įsigijimo datą ir tiekėjo pavadinimą.

44. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovas, vadovaudamasis Vaistų ir vaistinių medžiagų, kiekybiškai apskaitomų farmacijos ir sveikatos priežiūros įmonėse, įstaigose, sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 112 „Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo)“ (Žin., 2002, Nr. 28-1013; 2005, Nr. 63-2241), tvirtina asmens sveikatos priežiūros įstaigoje pagal kiekį apskaitomų vaistinių preparatų sąrašą. Pagal kiekį apskaitomi vaistiniai preparatai į apskaitą įtraukiami apskaitos žurnaluose priimant ir išduodant vaistinius preparatus asmens sveikatos priežiūros įstaigos skyriams ir pacientams kiekviename skyriuje atskirai.

45. Vaistinių preparatų grąžinimo procedūros pagal susitarimą su tiekėjais turi būti atliekamos taip, kad nenukentėtų grąžinamų vaistinių preparatų kokybė. Grąžintini vaistiniai preparatai iki grąžinimo tiekėjui turi būti laikomi kaip ir vartojimui skirti vaistiniai preparatai, tik paženklinti užrašu „Grąžinimui skirti vaistiniai preparatai“.

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2006 m. gruodžio 13 d.

įsakymu Nr. V-1051

(Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2011 m. rugpjūčio 3 d.

įsakymo Nr. V-750 redakcija)

 

NARKOTINIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IR SPECIALIŲJŲ RECEPTŲ BLANKŲ LAIKYMO IR ĮTRAUKIMO Į APSKAITĄ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Narkotinių vaistinių preparatų ir specialiųjų receptų blankų laikymo ir įtraukimo į apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigose specialiųjų reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) nustato vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra narkotinių ir (ar) psichotropinių medžiagų, įrašytų į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 4-113) patvirtintą Narkotinių ir psichotropinių medžiagų II sąrašą „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams“, įsigijimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir išdavimo asmens sveikatos priežiūros įstaigos skyriams tvarką, asmens sveikatos priežiūros įstaigos narkotinių vaistinių preparatų laikymo patalpos įrengimo reikalavimus, narkotinių vaistinių preparatų apskaitos vedimo tvarką bei specialiųjų receptų blankų įsigijimo, saugojimo, išdavimo sveikatos priežiūros specialistams ir apskaitos asmens sveikatos priežiūros įstaigose reikalavimus.

2. Šiuo Aprašu privalo vadovautis visos asmens sveikatos priežiūros įstaigos, įsigyjančios narkotinių vaistinių preparatų, nepriklausomai nuo to, ar yra įsteigta ligoninės ar ligoninės gamybinė vaistinė (toliau – ligoninės vaistinė). Aprašo reikalavimai taikomi ir ligoninės vaistinei, jei kiti teisės akai nenustato kitaip.

3. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, neturinti ligoninės vaistinės, narkotinių vaistinių preparatų atsargas laiko specialioje narkotinių vaistinių preparatų laikymo patalpoje, o jei jos neturi – skyriuose, turinčiuose teisę laikyti narkotinius vaistinius preparatus. Jei asmens sveikatos priežiūros įstaiga turi ligoninės vaistinę, narkotinių vaistinių preparatų atsargos turi būti laikomos vaistinėje pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 275 „Dėl narkotinių ir psichotropinių vaistų ir vaistinių medžiagų laikymo patalpų ligoninių vaistinėse“ (Žin., 2000, Nr. 44-1276) nustatytus reikalavimus.

4. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo įsakymu turi būti:

4.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, o jei įstaiga turi struktūrinių padalinių skirtingais adresais, kiekviename struktūriniame padalinyje paskirtas asmuo, atsakingas už narkotinių vaistinių preparatų užsakymą, priėmimą, laikymą narkotinių vaistinių preparatų laikymo patalpoje (jei yra), išdavimą skyriams (jei yra), apskaitą ir susijusių dokumentų saugojimą pagal šio Aprašo ir kitų teisės aktų reikalavimus (toliau – įstaigos atsakingas asmuo). Įstaigos atsakingas asmuo struktūriniame padalinyje, esančiame kitu adresu, gali būti neskiriamas tuo atveju, jei už minėtą veiklą su narkotiniais vaistiniais preparatais jau yra atsakingas kitas įstaigos atsakingas asmuo. Jeigu asmens sveikatos priežiūros įstaigoje yra ligoninės vaistinė, įstaigos atsakingu asmeniu turi būti paskirtas joje dirbantis vaistininkas. Jeigu nėra ligoninės vaistinės, įstaigos atsakingu asmeniu turi būti skiriamas farmacijos specialistas, o jo nesant, vyriausiasis slaugos administratorius. Struktūriniuose padaliniuose, kuriuose nėra galimybės įstaigos atsakingu asmeniu skirti pirmiau nurodytų specialistų, įstaigos atsakingu asmeniu gali būti paskirtas vyriausiasis arba vyresnysis slaugytojas;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-13, 2014-01-07, paskelbta TAR 2014-01-08, i. k. 2014-00078

 

4.2. nurodyti asmens sveikatos priežiūros įstaigos skyriai, kuriuose leidžiama laikyti narkotinius vaistinius preparatus, ir paskirti asmenys, atsakingi už narkotinių vaistinių preparatų įsigijimą, laikymą, išdavimą, apskaitą ir susijusių dokumentų saugojimą pagal šio Aprašo ir kitų teisės aktų reikalavimus skyriuose (toliau – skyriaus atsakingas asmuo).

5. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

Narkotiniai vaistiniai preparatai – vaistiniai preparatai, kurių sudėtyje yra narkotinių ir (ar) psichotropinių medžiagų, įrašytų į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Narkotinių ir psichotropinių medžiagų II sąrašą „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams“.

Specialusis recepto blankas – sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintas 2 formos specialus recepto blankas, skirtas narkotiniams vaistiniams preparatams išrašyti.

Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatyme (Žin., 1998, Nr. 8-161), Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme (Žin., 2006, Nr. 78-3056), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakyme Nr. 112 „Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo)“ (Žin., 2002, Nr. 28-1013) vartojamas sąvokas.

 

II. NARKOTINIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ ĮSIGIJIMAS

 

6. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga narkotinius vaistinius preparatus gali įsigyti iš juridinių asmenų, turinčių Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba) išduotą licenciją gaminti narkotinius ir psichotropinius vaistus bei vaistines medžiagas ar licenciją užsiimti narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų didmenine prekyba, jų importu ir eksportu (toliau – gamybos ar didmeninio platinimo licencijos turėtojas).

7. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos narkotinių vaistinių preparatų užsakymus rengia įstaigos atsakingas asmuo. Užsakymas rengiamas remiantis skyrių, turinčių teisę laikyti narkotinius vaistinius preparatus, pateiktais reikalavimais. Užsakyme nurodoma: „Narkotinių vaistinių preparatų užsakymas“, užsakymo data, asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas, narkotinio vaistinio preparato pavadinimas, stiprumas, farmacinė forma, pakuotės dydis, užsakomas pakuočių kiekis. Užsakymas tvirtinamas įstaigos atsakingo asmens parašu, asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo parašu ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos antspaudu (jei įstaiga privalo turėti antspaudą). Viename užsakyme gali būti nurodyti keli narkotiniai vaistiniai preparatai.

8. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos skyriaus narkotinių vaistinių preparatų reikalavimus rengia skyriaus atsakingas asmuo. Reikalavimai išrašomi atskiruose blankuose 2 egzemplioriais. Juose turi būti nurodyta: „Narkotinių vaistinių preparatų reikalavimas“, reikalavimo data, asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas, asmens sveikatos priežiūros įstaigos skyriaus pavadinimas, skyriaus vadovo vardas, pavardė, skyriaus atsakingo asmens vardas, pavardė, narkotinio vaistinio preparato pavadinimas, stiprumas, farmacinė forma, pakuotės dydis, užsakomas pakuočių kiekis. Reikalavimai turi būti patvirtinti skyriaus vadovo parašu, asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos antspaudu (jei antspaudą privalo turėti). Viename reikalavime gali būti nurodyti keli narkotiniai vaistiniai preparatai. Reikalavimai pateikiami įstaigos atsakingam asmeniui.

9. Narkotinius vaistinius preparatus iš gamybos ar didmeninio platinimo licencijos turėtojo gali priimti tik įstaigos atsakingas asmuo, turintis įgaliojimą, pasirašytą asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens ir buhalterio bei patvirtintą įstaigos antspaudu (jei įstaiga privalo turėti antspaudą). Įgaliojimas išduodamas ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui. Narkotiniai vaistiniai preparatai turi būti operatyviai (tą pačią dieną) priimami ir saugiai pristatomi į asmens sveikatos priežiūros įstaigos narkotinių vaistinių preparatų laikymo patalpą ar į skyrius.

10. Įstaigos atsakingas asmuo išduoda narkotinius vaistinius preparatus tik asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo įsakymu paskirtiems skyrių atsakingiems asmenims. Išduodamas narkotinius vaistinius preparatus, įstaigos atsakingas asmuo reikalavimų, kurie buvo pateikti pagal Aprašo 8 punktą, abiejuose egzemplioriuose nurodo išduodamą narkotinių vaistinių preparatų kiekį, išdavimo datą; juos pasirašo įstaigos ir skyriaus atsakingi asmenys, nurodydami savo vardą ir pavardę. Pirmasis reikalavimo egzempliorius lieka pas įstaigos atsakingą asmenį, antrasis atiduodamas skyriaus atsakingam asmeniui.

11. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos narkotinių vaistinių preparatų užsakymus kartu su pirmaisiais reikalavimų egzemplioriais saugo įstaigos atsakingas asmuo, antruosius reikalavimų egzempliorius saugo skyriaus atsakingas asmuo kartu su kitais narkotinių vaistinių preparatų apskaitos dokumentais ne trumpiau kaip 3 metus.

 

III. NARKOTINIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ LAIKYMAS

 

12. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos narkotinių vaistinių preparatų laikymo patalpa turi būti neprieinama pašaliniams asmenims. Joje turi būti:

12.1. ant langų (jei yra), dūmtraukiuose ar ventiliacijos kanaluose (jei anga didesnė nei 180x180 mm) apsauginės grotos arba apsauginės žaliuzės;

12.2. saugios užrakinamos durys;

12.3. apsauginė įsilaužimo ir gaisro signalizacija, įjungta į vietinį arba centralizuoto stebėjimo pultą.

13. Narkotinių vaistinių preparatų laikymo patalpoje narkotiniai vaistiniai preparatai turi būti laikomi užrakinamame seife. Seifas turi būti ne mažiau kaip 4 vietose pritvirtintas prie grindų ar sienos (jeigu signalizacija neįjungta į centralizuoto stebėjimo pultą).

14. Jei asmens sveikatos priežiūros įstaigoje nėra atskirai įrengtos narkotinių vaistinių preparatų laikymo patalpos, įstaigos atsakingas asmuo juos perduoda skyriams, kuriuose leidžiama laikyti narkotinius vaistinius preparatus. Skyriuje narkotiniai vaistiniai preparatai laikomi pacientams be asmens sveikatos priežiūros specialisto neprieinamoje patalpoje, sudėti į seifą, kurio sienelių storis ne mažesnis kaip 3 mm ir kuris užrakinamas vidine plokšteline spyna. Seifas turi būti ne mažiau kaip 4 vietose pritvirtintas prie grindų ar sienos. Ant seifo durelių vidinės pusės būtinai turi būti narkotinių vaistinių preparatų sąrašas.

15. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir skyrių narkotinių vaistinių preparatų laikymo patalpos bei jose esantys seifai turi būti užrakinti. Nurodytų laikymo patalpų ir seifų, kuriuose laikomi narkotiniai vaistiniai preparatai, raktus saugo atitinkamai įstaigos ar skyriaus atsakingi asmenys. Skyriaus atsakingas asmuo, baigęs darbą, perduoda seifo raktą budinčiajam gydytojui, apie tai pažymėdamas specialiame žurnale, kuriame nurodo tikslų perdavimo laiką ir perduodamų narkotinių vaistinių preparatų kiekį. Įrašą pasirašo raktus perduodantis atsakingas asmuo ir juos priimantis budintis gydytojas, nurodydami savo vardą, pavardę.

16. Asmens sveikatos priežiūros įstaigoje leidžiamos laikyti narkotinių vaistinių preparatų atsargos:

16.1. įstaigos narkotinių vaistinių preparatų laikymo patalpoje – ne didesnės kaip 30 dienų poreikio;

16.2. ligoninės vaistinėje – ne didesnės kaip 30 dienų poreikio;

16.3. įstaigos skyriuje, kuriame leidžiama laikyti narkotinius vaistinius preparatus, – ne didesnės kaip 5 dienų poreikio, išskyrus greitosios medicinos pagalbos skyrius;

16.4. įstaigos greitosios medicinos pagalbos skyriuose – ne didesnės kaip 15 dienų poreikio.

17. Jei asmens sveikatos priežiūros įstaiga teikia priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo paslaugą, pakaitiniai opioidiniai vaistiniai preparatai laikomi pagal Pakaitinių opioidinių vaistinių preparatų išrašymo, išdavimo, laikymo bei apskaitos asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. V-653 (Žin., 2007, Nr. 90-3587), nustatytus reikalavimus.

 

IV. NARKOTINIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ APSKAITA

 

18. Įstaigos atsakingas asmuo apskaito narkotinius vaistinius preparatus asmens sveikatos priežiūros įstaigos narkotinių vaistinių preparatų apskaitos knygoje, kurios puslapiai sunumeruoti, susiūti, įrašytas lapų skaičius (skaičiais ir žodžiais) ir patvirtintas asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens parašu bei įstaigos antspaudu (jei antspaudą privalo turėti) (1 priedas). Įstaigos apskaitos knygoje kasdien daromi įrašai apie gautus (priimtus) ir skyriams išduotus narkotinius vaistinius preparatus.

19. Skyriaus atsakingas asmuo, o Aprašo 15 punkto nurodytu atveju – budintis gydytojas apskaito narkotinius vaistinius preparatus Skyriaus narkotinių vaistinių preparatų apskaitos knygoje (2 priedas), kuri įforminama laikantis Aprašo 18 punkto reikalavimų. Skyriaus apskaitos knygoje kasdien daromi įrašai apie gautus (priimtus) ir išduotus narkotinius vaistinius preparatus.

20. Kiekvieno mėnesio pirmąją darbo dieną įstaigos atsakingas asmuo atsargų laikymo patalpoje (jei yra) ir skyrių atsakingi asmenys savo skyriuose turi patikrinti, ar faktinis narkotinių vaistinių preparatų kiekis atitinka apskaitos knygoje nurodytą likutį.

 

V. SPECIALIŲJŲ RECEPTŲ BLANKŲ ĮSIGIJIMAS, SAUGOJIMAS IR APSKAITA

 

21. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga specialiųjų receptų blankų gali įsigyti iš didmeninio platinimo licencijos turėtojo ar vaistinės, turinčios licenciją farmacinei veiklai su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis (toliau – specialiųjų receptų blankų saugotojas). Sveikatos apsaugos ministerija specialiųjų receptų blankų saugotoją skiria vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

22. Asmens sveikatos priežiūros įstaigoje vadovo įsakymu turi būti paskirtas asmuo, atsakingas už specialiųjų receptų blankų įsigijimą, laikymą, išdavimą gydytojams, skiriantiems narkotinius vaistinius preparatus, ir apskaitą (toliau – asmuo, atsakingas už specialiuosius receptų blankus).

23. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos specialiųjų receptų blankų užsakymus rengia asmuo, atsakingas už specialiuosius receptų blankus. Užsakymą pasirašo asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo ir patvirtina įstaigos antspaudu (jei įstaiga privalo turėti antspaudą). Užsakymai pateikiami Sveikatos apsaugos ministerijos paskirtam specialiųjų receptų blankų saugotojui. Atsiimant blankus būtina pateikti vienkartinį įgaliojimą, pasirašytą asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens ir buhalterio bei patvirtintą įstaigos antspaudu (jei įstaiga privalo turėti antspaudą).

24. Asmens sveikatos priežiūros įstaigoje specialieji receptų blankai saugomi tam tikslui skirtame seife, kuris įrengiamas pašaliniams asmenims neprieinamoje patalpoje. Saugomų specialiųjų receptų blankų atsargos negali būti didesnės kaip šešių mėnesių poreikio.

25. Gydytojams, skiriantiems narkotinius vaistinius preparatus, vienu kartu leidžiama išduoti ne daugiau kaip 10 specialiųjų receptų blankų.

26. Asmuo, atsakingas už specialiuosius receptų blankus, juos apskaito Specialiųjų receptų blankų apskaitos knygoje (3 priedas), kurios puslapiai sunumeruoti, susiūti, įrašytas lapų skaičius (skaičiais ir žodžiais) ir patvirtintas asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens parašu bei įstaigos antspaudu (jei antspaudą privalo turėti).

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. Visi dokumentai, susiję su narkotinių vaisinių preparatų bei specialiųjų receptų blankų užsakymu, gavimu, apskaita, turi būti saugomi šio Aprašo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir pateikiami pareikalavus kontroliuojančiai institucijai. Visi dokumentai turi būti aiškūs, įskaitomi, apsaugoti nuo neteisėtų pakeitimų. Duomenų įrašai gali būti saugomi raštu ar elektronine laikmena, jei užtikrintas duomenų saugumas.

28. Asmens sveikatos priežiūros įstaigoje vadovo įsakymu sudaroma nuolatinė komisija, kuri ne rečiau kaip kartą per ketvirtį tikrina narkotinių vaistinių preparatų skyrimo tikslingumą, įrašus medicinos dokumentuose, narkotinių vaistinių preparatų ir specialiųjų receptų blankų įsigijimą, saugojimą, išdavimą, apskaitą.

29. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, įsigyjančios narkotinių vaistinių preparatų, teikia Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai ataskaitas apie gautus, suvartotus ir turimus narkotinių vaistinių preparatų kiekius šios tarnybos viršininko nustatyta tvarka ir terminais.

 

_________________

 


Narkotinių vaistinių preparatų ir specialiųjų

receptų blankų laikymo ir įtraukimo į apskaitą

asmens sveikatos priežiūros įstaigose

specialiųjų reikalavimų aprašo

 

1 priedas

 

(Asmens sveikatos priežiūros įstaigos narkotinių vaistinių preparatų apskaitos knygos pavyzdys)

 

__________________________________________________________________________

(asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas)

 

Įstaigos narkotinių vaistinių preparatų apskaitos knyga

 

Įstaigos atsakingas asmuo ___________________________________

(vardas, pavardė, pareigos)

Vaistinis preparatas ________________________________________

(pavadinimas, farmacinė forma, stiprumas, pakuotės dydis)

Matavimo vnt. ____________________________________________

(tabl., amp. ar kt.)

 

Mėnuo

Likutis 1-ą dieną

Pajamos

Visos mėnesio pajamos su likučiu

Išlaidos

Iš viso išlaidų per mėnesį

Knyginis likutis

Faktinis likutis

Įstaigos atsakingo asmens parašas

dokumento data ir Nr., tiekėjas

kiekis

skyriaus pavadinimas, dokumento Nr.

1

2

3

<ir t. t.>

29

30

31

 

 

 

 

Sausis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasaris ir t. t.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

 


Narkotinių vaistinių preparatų ir specialiųjų

receptų blankų laikymo ir įtraukimo į apskaitą

asmens sveikatos priežiūros įstaigose

specialiųjų reikalavimų aprašo

2 priedas

 

(Asmens sveikatos priežiūros įstaigos skyriaus narkotinių vaistinių preparatų apskaitos knygos pavyzdys)

 

__________________________________________________________________________

(asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas, skyriaus pavadinimas)

 

Skyriaus narkotinių vaistinių preparatų apskaitos knyga

 

Skyriaus atsakingas asmuo ___________________________________

(vardas, pavardė, pareigos)

Vaistinis preparatas ________________________________________

(pavadinimas, farmacinė forma, stiprumas, pakuotės dydis)

Matavimo vnt. ____________________________________________

(tabl., amp. ar kt.)

Mėnuo _____________

 

Pajamos

Išlaidos

Iš viso išlaidų per mėnesį

Knyginis likutis

Faktinis likutis

Skyriaus atsakingo asmens ir vaistinį preparatą paskyrusio gydytojo vardas, pavardė, parašas

Pastabos

data

likutis 1-ą dieną

reikalavimo Nr.

kiekis

visos mėnesio pajamos su likučiu

data

ligonio vardas, pavardė medicinos dokumento Nr.

kiekis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

_________________

 


Narkotinių vaistinių preparatų ir specialiųjų

receptų blankų laikymo ir įtraukimo į apskaitą

asmens sveikatos priežiūros įstaigose

specialiųjų reikalavimų aprašo

3 priedas

 

(Asmens sveikatos priežiūros įstaigos specialiųjų receptų blankų narkotiniams vaistiniams preparatams apskaitos knygos pavyzdys)

 

__________________________________________________________________________

(asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas)

 

Specialiųjų receptų blankų apskaitos knyga

 

Pajamos

Išlaidos

Likutis

Atsakingo asmens vardas, pavardė, parašas

data

iš kur gauta ir dok. Nr.

bendras blankų sk.

serijos Nr.

blankų skaičius

išdavimo data

serijos Nr.

blankų skaičius

kam išduota (gydytojo vardas, pavardė)

blankus gavusio asmens parašas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

_________________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-750, 2011-08-03, Žin., 2011, Nr. 102-4786 (2011-08-12), i. k. 1112250ISAK000V-750

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-1051 "Dėl Vaistinių preparatų laikymo ir įtraukimo į apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-13, 2014-01-07, paskelbta TAR 2014-01-08, i. k. 2014-00078

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-1051 „Dėl Vaistinių preparatų laikymo ir įtraukimo į apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo