Suvestinė redakcija nuo 2015-01-08

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 88-3778; Žin. 2011, Nr.55-2670, i. k. 109301MISAK00D1-420

 

Nauja redakcija nuo 2011-05-11:

Nr. D1-372, 2011-05-04, Žin. 2011, Nr. 55-2670 (2011-05-10), i. k. 111301MISAK00D1-372

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL FLUORINTŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ TVARKYMO ATESTATŲ IŠDAVIMO, JŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO Tvarkos APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. liepos 20 d. Nr. D1-420

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 121 straipsnio 2 dalimi ir Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 388 „Dėl ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir Europos cheminių medžiagų agentūrai tvarkos patvirtinimo ir informacijos, kurios reikia ataskaitoms Europos aplinkos agentūrai parengti, teikimo“, priedo 11.3 punktu, įgyvendindamas 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 842/2006 (OL 2014 L 150, p. 195) 10 straipsnio 6 dalies nuostatas, 2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 303/2008, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatomi būtiniausi įmonių sertifikavimo ir darbuotojų atestavimo, susijusio su stacionaria šaldymo, oro kondicionavimo įranga ir šilumos siurbliais, kuriuose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, reikalavimai ir pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygos (OL 2008 L 92, p. 3), 10 straipsnio 1 dalies nuostatas ir 2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 304/2008, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatomi būtiniausi įmonių sertifikavimo ir darbuotojų atestavimo, susijusio su stacionariomis priešgaisrinėmis sistemomis ir gesintuvais, kuriuose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, reikalavimai ir pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygos (OL 2008 L 92, p. 12), 10 straipsnio 1 dalies nuostatas,

Preambulės pakeitimai:

Nr. D1-1052, 2014-12-19, paskelbta TAR 2015-01-07, i. k. 2015-00231

 

1. Tvirtinu Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas) (pridedama).

2. Pavedu:

2.1. Aplinkos apsaugos agentūrai vykdyti šiuo įsakymu patvirtintame Tvarkos apraše nurodytos Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos funkcijas;

2.2. Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamento Klimato kaitos ir hidrometeorologijos skyriui, vadovaujantis 2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 308/2008, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatoma pranešimo apie valstybių narių mokymo ir sertifikavimo programas forma (OL 2008 L 92, p. 28), nuostatomis, rengti ir teikti ataskaitas Europos Komisijai;

2.3. Aplinkos ministerijos Viešųjų pirkimų skyriui organizuoti Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų spausdinimą pagal šio įsakymo 2.1 punkte nurodytos institucijos paraišką.

 

 

Laikinai einantis

aplinkos ministro pareigas                                     Gediminas Kazlauskas

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2009 m. liepos 20 d.

įsakymu Nr. D1-420

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. gegužės 4 d.

įsakymo Nr. D1-372 redakcija)

 

FLUORINTŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ TVARKYMO ATESTATŲ IŠDAVIMO, JŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO Tvarkos APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų (toliau – Atestatas) išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarką ir sąlygas.

2. Tvarkos aprašo nuostatos taikomos savarankiškai dirbantiems Lietuvos Respublikos, taip pat kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės valstybės (toliau –Valstybė narė) piliečiams, kitiems fiziniams asmenims, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jiems suteiktomis judėjimo Valstybėse narėse teisėmis (toliau – Fiziniai asmenys), arba Lietuvos Respublikoje ar kitoje Valstybėje narėje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ar jų padaliniams (toliau – Juridiniai asmenys), atliekantiems stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo, gaisro gesinimo įrangos ir stacionarių šilumos siurblių, kuriuose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir (ar) jų mišinių (toliau – F-dujos), montavimo, aptarnavimo, techninės priežiūros, remonto ir (ar) eksploatacijos nutraukimo darbus kitiems subjektams Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1052, 2014-12-19, paskelbta TAR 2015-01-07, i. k. 2015-00231

 

3. Valstybių narių atsakingų institucijų išduodami Atestatai ar kiti dokumentai, suteikiantys teisę Fiziniams ir Juridiniams asmenims atlikti stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo, gaisro gesinimo įrangos ir stacionarių šilumos siurblių, kuriuose yra F-dujų, montavimo, aptarnavimo, techninės priežiūros, remonto ir (ar) eksploatacijos nutraukimo darbus kitiems subjektams ir išduoti vadovaujantis 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (OL 2006 L 161, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1137/2008 (OL 2008 L 311, p. 1) 5 straipsnio nuostatomis arba 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 842/2006 (OL 2014 L 150, p. 195) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 517/2014), 10 straipsnio nuostatomis, 2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 303/2008, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatomi būtiniausi įmonių sertifikavimo ir darbuotojų atestavimo, susijusio su stacionaria šaldymo, oro kondicionavimo įranga ir šilumos siurbliais, kuriuose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, reikalavimai ir pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygos (OL 2008 L 92, p. 3) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 303/2008), 7 straipsnio nuostatomis ir 2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 304/2008, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatomi būtiniausi įmonių sertifikavimo ir darbuotojų atestavimo, susijusio su stacionariomis priešgaisrinėmis sistemomis ir gesintuvais, kuriuose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, reikalavimai ir pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygos (OL 2008 L 92, p. 12) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 304/2008), 7 straipsnio nuostatomis, pripažįstami Lietuvos Respublikoje. Atestatai, išduoti pagal šio Tvarkos aprašo nuostatas, pripažįstami Valstybėse narėse vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 517/2014 10 straipsnio 10 dalies, Reglamento (EB) Nr. 303/2008 13 straipsnio nuostatomis ir Reglamento (EB) Nr. 304/2008 13 straipsnio nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1052, 2014-12-19, paskelbta TAR 2015-01-07, i. k. 2015-00231

 

4. Tvarkos apraše naudojamos sąvokos:

4.1. F-dujų tvarkymas – tai veiksmai, atliekami su F-dujomis stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo ir gaisro gesinimo įrangos ir stacionarių šilumos siurblių, kuriuose yra F-dujų, montavimo, aptarnavimo, techninės priežiūros, remonto ir (ar) eksploatacijos nutraukimo metu: surinkimas, užpildymas, pakartotinis naudojimas, regeneravimas, suardymas, temperatūros matavimas, slėgio matavimas, svėrimas ar kitoks veiksmas arba veiksmai;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1052, 2014-12-19, paskelbta TAR 2015-01-07, i. k. 2015-00231

 

4.2. kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Reglamente (ES) Nr. 517/2014, Reglamente (EB) Nr. 303/2008 ir Reglamente (EB) Nr. 304/2008 vartojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1052, 2014-12-19, paskelbta TAR 2015-01-07, i. k. 2015-00231

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-779, 2013-10-22, Žin., 2013, Nr. 112-5606 (2013-10-26), i. k. 113301MISAK00D1-779

 

II. ATESTUOJAMOS VEIKLOS RŪŠYS

 

5. Atestatas suteikia teisę Atestato turėtojui atlikti veiklos rūšį ar rūšis, nurodytas Atestate. 

6. Veiklos rūšys, kurioms atlikti išduodamas Atestatas, yra šios:

6.1. stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo, gaisro gesinimo įrangos ir stacionarių šilumos siurblių, kuriuose yra ne daugiau kaip 3 kg, arba atitinkamai paženklintos hermetiškos įrangos, kurioje yra mažiau nei 6 kg F-dujų, montavimas, aptarnavimas, techninė priežiūra, remontas ir (ar) eksploatacijos nutraukimas;

6.2. stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo, gaisro gesinimo įrangos ir stacionarių šilumos siurblių, kuriuose yra ne daugiau kaip 30 kg F-dujų, montavimas, aptarnavimas, techninė priežiūra, remontas ir (ar) eksploatacijos nutraukimas;

6.3. stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo gaisro gesinimo įrangos ir stacionarių šilumos siurblių, kuriuose yra ne daugiau kaip 300 kg F-dujų, montavimas, aptarnavimas, techninė priežiūra, remontas ir (ar) eksploatacijos nutraukimas;

6.4. stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo, gaisro gesinimo įrangos ir stacionarių šilumos siurblių, kuriuose yra iki 300 kg ir daugiau F-dujų, montavimas, aptarnavimas, techninė priežiūra, remontas ir (ar) eksploatacijos nutraukimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1052, 2014-12-19, paskelbta TAR 2015-01-07, i. k. 2015-00231

 

III. Atestatų išdavimo tvarka

 

7. Atestatai išduodami Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos (toliau – Įgaliota institucija) sprendimu. Sprendimai dėl Atestato išdavimo priimami atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatas. Sprendimai dėl Atestato išdavimo privalo būti pagrįsti ir gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8. Atestatai išduodami neterminuotam laikui Tvarkos aprašo 2 punkte nurodytiems Fiziniams ir Juridiniams asmenims, kurie atitinka šiuos reikalavimus:

8.1. Juridinis asmuo atestuojamai veiklai atlikti yra įdarbinęs ne mažesnį kaip Tvarkos aprašo 1 priede nustatytą skaičių darbuotojų, turinčių dokumentus, išduotus vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 517/2014 10 straipsnio, Reglamento (EB) Nr. 303/2008 4 straipsnio ir Reglamento (EB) Nr. 304/2008 4 straipsnio nuostatomis ir patvirtinančius darbuotojo kvalifikaciją atlikti stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo, gaisro gesinimo įrangos ir stacionarių šilumos siurblių, kuriuose yra F-dujų, patikrą dėl F-dujų nuotėkio, sumontuoti, aptarnauti, atlikti šios įrangos techninę priežiūrą, ją remontuoti, nutraukti jos eksploataciją ir (ar) surinkti F-dujas iš šios įrangos (toliau – pažymėjimas), o Fizinis asmuo turi pažymėjimą. Fizinis asmuo gali atlikti tik tą atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis, kurioms atlikti reikia ne daugiau negu vieno darbuotojo, kaip nustatyta Tvarkos aprašo 1 priede. Vienas Juridinio asmens darbuotojas, turintis pažymėjimą, gali atlikti daugiau negu vieną atestuojamą veiklos rūšį, o Fizinis asmuo, turintis pažymėjimą, gali atlikti daugiau negu vieną atestuojamą veiklos rūšį, jeigu joms atlikti reikia ne daugiau negu vieno darbuotojo, kaip nustatyta Tvarkos aprašo 1 priede;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-779, 2013-10-22, Žin., 2013, Nr. 112-5606 (2013-10-26), i. k. 113301MISAK00D1-779

Nr. D1-1052, 2014-12-19, paskelbta TAR 2015-01-07, i. k. 2015-00231

 

8.2. Juridinis asmuo ir Fizinis asmuo turi atestuojamai veiklai atlikti būtiną techninę įrangą, atitinkančią Tvarkos aprašo 2 priede nustatytus reikalavimus ir sudarančią sąlygas atlikti stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo, gaisro gesinimo įrangos ir stacionarių šilumos siurblių, kuriuose yra F-dujų, montavimo, aptarnavimo, techninė priežiūros, remonto ir (ar) eksploatacijos nutraukimo darbus nesukeliant F-dujų nuotėkio.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1052, 2014-12-19, paskelbta TAR 2015-01-07, i. k. 2015-00231

 

9. Tvarkos aprašo 2 punkte nurodyti Fiziniai ir Juridiniai asmenys, norintys gauti Atestatą, Įgaliotai institucijai pateikia:

9.1. Tvarkos aprašo 3 priede nustatytos formos prašymą;

9.2. darbuotojų, atliekančių atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis, pažymėjimų ir darbo sutarčių kopijas (Juridiniai asmenys) arba išduoto pažymėjimo kopiją (Fiziniai asmenys);

9.3. Tvarkos aprašo 4 priede nustatytos formos Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir (ar) jų preparatų, naudojamų atliekant atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis, sąrašą;

9.4. Tvarkos aprašo 5 priede nustatytos formos Techninės įrangos, skirtos atlikti atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis, sąrašą;

9.5. dokumento, patvirtinančio valstybės mokesčio rinkliavos sumokėjimą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimą Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463), su banko žymomis kopiją.

Papildyta punktu:

Nr. D1-779, 2013-10-22, Žin., 2013, Nr. 112-5606 (2013-10-26), i. k. 113301MISAK00D1-779

 

10. Neteko galios nuo 2013-10-27

Punkto naikinimas:

Nr. D1-779, 2013-10-22, Žin. 2013, Nr. 112-5606 (2013-10-26), i. k. 113301MISAK00D1-779

 

11. Fiziniai ir Juridiniai asmenys, norintys gauti Atestatą, Tvarkos aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus ir kitą informaciją Įgaliotai institucijai gali pateikti tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis su saugiu elektroniniu parašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-779, 2013-10-22, Žin., 2013, Nr. 112-5606 (2013-10-26), i. k. 113301MISAK00D1-779

 

12. Už dokumentų ir duomenų, pateiktų pagal Tvarkos aprašo 9 punkto nuostatas, patikimumą (teisingumą) atsako šių dokumentų ir duomenų teikėjas.

13. Visi dokumentai, kurie pagal Tvarkos aprašo nuostatas teikiami Įgaliotai institucijai, turi būti parengti lietuvių kalba arba išversti į lietuvių kalbą. Dokumentų, sudarytų ne lietuvių kalba, vertimas į lietuvių kalbą turi būti patvirtintas jį atlikusio vertėjo parašu.

14. Įgaliota institucija, gavusi pagal Tvarkos aprašo 9 punkto nuostatas pateiktus dokumentus:

14.1. registruoja gautą prašymą ir per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos išsiunčia prašymą pateikusiam asmeniui patvirtinimą, kad prašymas gautas. Šiame patvirtinime turi būti nurodyta:

14.1.1. terminas, per kurį privalo būti išnagrinėtas prašymas;

14.1.2. galimos prašymą pateikusio asmens teisių gynimo priemonės, kuriomis galima naudotis, jeigu kiltų Įgaliotos institucijos ir prašymą pateikusio asmens ginčų;

14.1.3. nuostata, kad Įgaliotai institucijai nepateikus atsakymo per nustatytą terminą, nelaikoma, kad Atestatas išduotas;

14.2. vertina pateiktą prašymą ir kartu su juo pateiktus dokumentus:

14.2.1. jeigu pateiktas prašymas ir (ar) kartu su juo pateikti dokumentai neišsamūs ar netinkamai įforminti, Įgaliota institucija per 5 darbo dienas nuo prašymo ir dokumentų gavimo dienos praneša šį prašymą pateikusiam asmeniui apie būtinybę pateikti patikslintą prašymą ir (ar) dokumentus ir apie tai, kad terminas Atestatui išduoti skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų pateikimo dienos;

14.2.2. siekdama nustatyti dokumentuose pateiktos informacijos patikimumą, Įgaliota institucija turi teisę per 15 darbo dienų nuo prašymo ir dokumentų gavimo dienos atlikti techninės įrangos, kuri būtina atestuojamai veiklos rūšiai ar rūšims atlikti, patikrinimus įrangos saugojimo vietoje. Šiame Tvarkos aprašo papunktyje nurodytas terminas įskaičiuojamas į Atestato išdavimo terminą;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1052, 2014-12-19, paskelbta TAR 2015-01-07, i. k. 2015-00231

 

14.2.3. vadovaudamasi Tvarkos parašo 2 priede nustatyta Pasirengimo vykdyti atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis vertinimo metodika, Įgaliota institucija užpildo Tvarkos aprašo 6 priede nustatytą Pasirengimo vykdyti atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis vertinimo lentelę ir įvertina pateiktą prašymą, dokumentus ir prašymą pateikusio asmens atitiktį reikalavimams, nustatytiems Tvarkos aprašo 8 punkte;

14.3. priima sprendimą, ar išduoti Atestatą prašymą pateikusiam asmeniui. Įgaliotos institucijos vadovo sprendimu gali būti sudaroma komisija siūlymams dėl Atestatų išdavimo teikti.

15. Įgaliota institucija turi teisę pasitelkti ekspertus Tvarkos aprašo 14.2.2 punkte nurodytoms vertinimo funkcijoms atlikti. Ekspertų paslaugos perkamos viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Įgaliota institucija užtikrina, kad asmenų, norinčių gauti Atestatą, pateikta informacija bus naudojama tik šių asmenų atitikčiai Tvarkos aprašo 8 punkte nustatytiems reikalavimams tikrinti ir vertinti.

17. Įgaliotai institucijai priėmus sprendimą išduoti Atestatą, jis išduodamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų ir reikalingos Atestatui gauti informacijos pateikimo dienos. Įgaliota institucija informaciją apie priimtą sprendimą išduoti Atestatą paskelbia savo tinklalapyje. Jeigu per nustatytą terminą sprendimas išduoti Atestatą nepriimamas, nelaikoma, kad Atestatas išduotas. Jeigu sprendimui priimti reikalinga papildoma informacija iš kitų institucijų, įstaigų arba kitų fizinių ar juridinių asmenų, sprendimo priėmimo terminas gali būti vieną kartą pratęstas iki 10 darbo dienų, apie tai informavus prašymą pateikusį asmenį iki šiame punkte nurodyto Atestato išdavimo termino pabaigos.

18. Įgaliotai institucijai priėmus sprendimą neišduoti Atestato, apie tai prašymą pateikęs asmuo informuojamas raštu ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų ir reikalingos Atestatui gauti informacijos pateikimo dienos arba tuo atveju, kai buvo pateikti ne visi reikiami dokumentai ir informacija, šiame punkte nurodytas terminas skaičiuojamas nuo Tvarkos aprašo 14.2.1 punkte nurodytos dienos. Įgaliota institucija nurodo Atestato neišdavimo priežastis ir sprendimo neišduoti Atestato apskundimo tvarką. Atsisakymas išduoti Atestatą privalo būti pagrįstas.

19. Atestatas neišduodamas, jeigu:

19.1. pateikti ne visi dokumentai arba dokumentai neatitinka nustatytų reikalavimų ir per institucijos nustatytą laiką trūkumai nėra pašalinti;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1052, 2014-12-19, paskelbta TAR 2015-01-07, i. k. 2015-00231

 

19.2. pateiktuose dokumentuose nurodyti neteisingi duomenys ar pateikti suklastoti dokumentai;

19.3. Tvarkos aprašo 2 punkte nurodytas Fizinis ar Juridinis asmuo neatitinka Tvarkos aprašo 8 punkte nustatytų reikalavimų, t. y. jei Tvarkos aprašo 6 priede nustatytoje Pasirengimo vykdyti atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis vertinimo lentelėje yra bent vienas neigiamas įvertinimas;

19.4. Atestato galiojimas buvo panaikintas ir nuo Atestato galiojimo panaikinimo nepraėjo vieneri metai, išskyrus atvejus, kai Atestato galiojimas buvo panaikintas jo turėtojo prašymu;

19.5. nesumokėta valstybės rinkliava.

20. Juridiniai asmenys, turintys pagal Tvarkos aprašo nuostatas išduotą Atestatą, Įgaliotai institucijai privalo teikti informaciją apie:

20.1. Lietuvos Respublikoje įsteigtus padalinius ir dukterines bendroves, kurie ketina pradėti arba nustojo naudotis Juridiniam asmeniui išduotu Atestatu pagal Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 153-6901) 8 straipsnio 3 dalį;

20.2. su Juridinio asmens ir (ar) jo įsteigtų padalinių ar dukterinių bendrovių, kurios naudojasi Juridiniam asmeniui išduotu Atestatu, veikla susijusių sąlygų pasikeitimus, taip pat teisinės formos, teisinio statuso ar kitus pasikeitimus, dėl kurių nebevykdomi Atestato išdavimo reikalavimai.

21. Fiziniai asmenys, turintys pagal Tvarkos aprašo nuostatas išduotą Atestatą, Įgaliotai institucijai privalo teikti informaciją apie sąlygų, susijusių su jų vykdoma veikla, pasikeitimus, taip pat apie teisinės formos, teisinio statuso ar kitus pasikeitimus, dėl kurių nebevykdomi Atestato išdavimo reikalavimai.

22. Tvarkos aprašo 20 ir 21 punktuose nustatytą informaciją asmenys, turintys Atestatą, išduotą pagal Tvarkos aprašo nuostatas, Įgaliotai institucijai privalo pateikti per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai informacija jiems tapo ar turėjo tapti žinoma.

23. Jeigu keičiasi Juridinio asmens, turinčio Atestatą, išduotą pagal Tvarkos aprašo nuostatas, pavadinimas, teisinė forma, kodas ar buveinė, ir Fizinio asmens, turinčio Atestatą, išduotą pagal Tvarkos aprašo nuostatas, pavardė ar buveinė, naujas Atestatas išduodamas ne vėliau kaip per 10 dienų, kai gaunamas šiame punkte nurodytų asmenų rašytinis prašymas išduoti naują Atestatą. Atsiimdami naują Atestatą, šiame punkte nurodyti asmenys privalo grąžinti seną. Naujas Atestatas šiame punkte nurodytu atveju išduodamas nemokamai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-779, 2013-10-22, Žin., 2013, Nr. 112-5606 (2013-10-26), i. k. 113301MISAK00D1-779

 

24. Pametus ar kitaip praradus Atestatą, Įgaliota institucija išduoda Atestato dublikatą su žyma „Dublikatas“. Atestato dublikatas išduodamas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo asmens, pametusio ar kitaip praradusio Atestatą, prašymo išduoti Atestato dublikatą ir dokumento, patvirtinančio valstybės mokesčio rinkliavos sumokėjimą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimą Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, su banko žymomis kopijos gavimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-779, 2013-10-22, Žin., 2013, Nr. 112-5606 (2013-10-26), i. k. 113301MISAK00D1-779

 

IV. ATESTATŲ galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo IR atestatų GALIOJIMO panaikinimo TVARKA

 

25. Atestatų galiojimas sustabdomas, galiojimo sustabdymas panaikinamas ir galiojimas panaikinamas Įgaliotos institucijos sprendimu. Sprendimai dėl Atestato galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo priimami atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatas. Sprendimai dėl Atestato galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo privalo būti pagrįsti ir gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

26. Atestato galiojimas sustabdomas:

26.1. kai paaiškėja, kad Atestatui gauti buvo pateikti neteisingi duomenys;

26.2. kai nustatoma, kad Atestato turėtojas nebeatitinka Tvarkos aprašo 8 punkte nustatytų reikalavimų;

26.3. Atestato turėtojo prašymu.

27. Atestato galiojimo sustabdymas panaikinamas:

27.1. Atestato turėtojui per Įgaliotos institucijos nustatytą terminą pateikus patikslintus duomenis, kai Atestato galiojimas sustabdytas Tvarkos aprašo 26.1 punkte numatytais pagrindais, išskyrus atvejus, kai buvo pateikti suklastoti dokumentai;

27.2. Atestato turėtojui per Įgaliotos institucijos nustatytą terminą užtikrinus atitiktį Tvarkos aprašo 8 punkte nustatytiems reikalavimams, kai Atestato galiojimas sustabdytas Tvarkos aprašo 26.2 punkte numatytais pagrindais;

27.3. Atestato turėtojo prašymu, kai Atestato galiojimas sustabdytas Tvarkos aprašo 26.3 punkte numatytais pagrindais.

28. Atestato galiojimas panaikinamas, kai:

28.1. to prašo Atestato turėtojas;

28.2. nustatoma, kad Atestatui gauti pateikti suklastoti dokumentai;

28.3. Atestato turėtojas po Atestato galiojimo sustabdymo per nurodytą terminą nepateikė patikslintų duomenų, jeigu Atestato galiojimas sustabdytas Tvarkos aprašo 26.1 punkte numatytais pagrindais;

28.4. Atestato turėtojas per Įgaliotos institucijos nustatytą terminą neužtikrino atitikties Tvarkos aprašo 8 punkte nustatytiems reikalavimams, jeigu Atestato galiojimas sustabdytas Tvarkos aprašo 26.2 punkte numatytais pagrindais;

28.5. sustabdžius Atestato galiojimą, Atestato turėtojas tęsia stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo gaisro gesinimo įrangos ir stacionarių šilumos siurblių, kuriuose yra F-dujų, montavimo, aptarnavimo, techninės priežiūros, remonto ir (ar) eksploatacijos nutraukimo darbus;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1052, 2014-12-19, paskelbta TAR 2015-01-07, i. k. 2015-00231

 

28.6. nustatoma, kad Atestato turėtojas, kurio turimo Atestato galiojimas jau buvo sustabdytas, nebeatitinka Tvarkos aprašo 8 punkte nustatytų reikalavimų antrą kartą per 12 mėnesių nuo jam išduoto Atestato galiojimo sustabdymo dienos;

28.7. Atestato turėtojas Juridinis asmuo likviduojamas, Atestato turėtojas Fizinis asmuo mirė, yra pripažintas neveiksniu, ribotai veiksniu ar pripažintas nežinia kur esančiu.

29. Sprendimą dėl Atestato galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo, galiojimo sustabdymo panaikinimo Įgaliota institucija priima per 20 darbo dienų nuo Tvarkos aprašo 26, 27 ir 28 punktuose nurodytų aplinkybių paaiškėjimo. Jeigu sprendimui priimti reikalinga papildoma informacija iš kitų institucijų, įstaigų arba kitų fizinių ar juridinių asmenų, sprendimo priėmimo terminas gali būti vieną kartą pratęstas iki 10 darbo dienų, apie tai informavus pareiškėją iki sprendimo dėl Atestato galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo, galiojimo sustabdymo panaikinimo priėmimo termino, nurodyto šiame punkte, pabaigos.

30. Panaikinus Atestato galiojimą, Tvarkos aprašo 3 punkte nurodyti Fiziniai ir Juridiniai asmenys dėl naujo Atestato gali kreiptis ne anksčiau kaip po vienerių metų, išskyrus atvejus, kai Atestato galiojimas buvo panaikintas jo turėtojo prašymu.

 

V. ATESTATAS

 

31. Atestate, kurio forma nustatyta šio Tvarkos aprašo 7 priede, nurodoma:

31.1. Atestato numeris;

31.2. Juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, adresas arba Fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, adresas;

31.3. veiklos rūšis ar rūšys, kurioms vykdyti išduodamas Atestatas;

31.4. Atestato išdavimo data ir registracijos numeris.

32. Įgaliota institucija duomenis apie išduotus Atestatus ir jų dublikatus, jų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir Atestatų galiojimo panaikinimą skelbia Įgaliotos institucijos tinklalapyje ir registruoja teisės aktų nustatyta tvarka.

33. Atestato kopija ir kita su atestavimu susijusi dokumentacija saugoma teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

34. Fiziniai ir Juridiniai asmenys, turintys Atestatus, įstatymų nustatyta tvarka turi teisę apskųsti sprendimą dėl Atestato galiojimo sustabdymo, panaikinimo ar atsisakymo išduoti Atestatą.

35. Fiziniai ir Juridiniai asmenys, pažeidę Tvarkos aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________

 


 

Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių

dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų

galiojimo sustabdymo, galiojimo

sustabdymo panaikinimo ir galiojimo

panaikinimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

 

MinimalAus būtino darbuotojų skaičiaus nustatymo METODIKA

 

Eil Nr.

Veiklos rūšis

Minimalus būtinas darbuotojų, turinčių pažymėjimą, skaičius

1.

stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo, gaisro gesinimo įrangos ir stacionarių šilumos siurblių, kuriuose yra ne daugiau kaip 3 kg, arba atitinkamai paženklintos hermetiškos įrangos, kurioje yra mažiau nei 6 kg F-dujų, montavimas, aptarnavimas, techninė priežiūra, remontas ir (ar) eksploatacijos nutraukimas

1

2.

Stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo, gaisro gesinimo įrangos ir stacionarių šilumos siurblių, kuriuose yra ne daugiau kaip 30 kg F-dujų ir (ar) jų mišinių, montavimas, aptarnavimas, techninė priežiūra, remontas ir (ar) eksploatacijos nutraukimas

1

3.

Stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo, gaisro gesinimo įrangos ir stacionarių šilumos siurblių, kuriuose yra ne daugiau kaip 300 kg F-dujų ir (ar) jų mišinių, aptarnavimas, techninė priežiūra, remontas ir (ar) eksploatacijos nutraukimas

1

4.

Stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo, gaisro gesinimo įrangos ir stacionarių šilumos siurblių, kuriuose yra ne daugiau kaip 300 kg F-dujų ir (ar) jų mišinių, montavimas

2

5.

Stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo, gaisro gesinimo įrangos ir stacionarių šilumos siurblių, kuriuose yra iki 300 kg ir daugiau F-dujų ir (ar) jų mišinių, montavimas, aptarnavimas, techninė priežiūra, remontas ir (ar) eksploatacijos nutraukimas

2

 

__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-1052, 2014-12-19, paskelbta TAR 2015-01-07, i. k. 2015-00231

 


 

Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių

dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų

galiojimo sustabdymo, galiojimo

sustabdymo panaikinimo ir galiojimo

panaikinimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

Pasirengimo vykdyti atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis vertinimo metodika

 

1. Įgaliota institucija, tikrindama asmens, norinčio gauti Atestatą, pateiktą prašymą ir dokumentus, pateiktus pagal Tvarkos aprašo 9 punkto nuostatas, užpildo Tvarkos aprašo 6 priede nustatytą Pasirengimo vykdyti atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis vertinimo lentelę ir įvertina, ar:

1.1. Juridinis asmuo atestuojamai veiklos rūšiai ar rūšims atlikti yra įdarbinęs ne mažesnį kaip Tvarkos aprašo 1 priede nustatytą skaičių darbuotojų, turinčių pažymėjimą, o savarankiškai dirbantis Fizinis asmuo, turintis pažymėjimą, prašo išduoti Atestatą atlikti tai veiklos rūšiai ar rūšims, kurioms atlikti reikia ne daugiau negu vieno darbuotojo. Vertinama teigiamai, jeigu Juridinis asmuo atestuojamai veiklos rūšiai ar rūšims atlikti yra įdarbinęs ne mažesnį kaip Tvarkos aprašo 1 priede nustatytą skaičių darbuotojų, turinčių pažymėjimą, o Fizinis asmuo, turintis pažymėjimą, prašo išduoti Atestatą atlikti tai veiklos rūšiai ar rūšims, kurioms atlikti reikia ne daugiau negu vieno darbuotojo;

1.2. Juridinis asmuo ar savarankiškai dirbantis Fizinis asmuo turi techninę įrangą atestuojamai veiklos rūšiai ar rūšims atlikti nesukeliant F-dujų nuotėkio. Vertinama teigiamai, jeigu Techninės įrangos, skirtos atlikti atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis, sąraše nurodyta technine įranga galima atlikti atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis ir nesukelti F-dujų nuotėkio. Stacionariai šaldymo, oro kondicionavimo įrangai, šilumos siurbliams, gaisro gesinimo sistemoms ir (ar) gesintuvams, turintiems F-dujų, įrengti, eksploatuoti ir techniškai prižiūrėti būtina turėti bent jau šią techninę įrangą:

1.2.1. nuotėkio ieškiklius F-dujų nuotėkio patikrai atlikti;

1.2.2. manometrus arba manometrų stotelę F-dujų slėgio matavimui atlikti;  

1.2.3. termometrą F-dujų temperatūros matavimui atlikti;

1.2.4. svarstykles F-dujoms pasverti;

1.2.5. ištraukimo, užpildymo ir (ar) regeneravimo įrangą, vakuuminį siurblį, vakuumetrą, užpildymo žarnas F-dujoms surinkti iš įrangos ir sistemų ir (ar) F-dujomis užpildyti įrangą ir sistemas;

1.2.6. talpyklą F-dujoms saugoti ir transportuoti;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1052, 2014-12-19, paskelbta TAR 2015-01-07, i. k. 2015-00231

 

1.3. techninė įranga tinka F-dujoms, naudojamoms atliekant atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis, tvarkyti. Vertinama teigiamai, jeigu techninė įranga, nurodyta Techninės įrangos, skirtos atlikti atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis, sąraše, tinkama tvarkyti F-dujoms, nurodytoms Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų preparatų, naudojamų atliekant atestuojamas veiklos rūšis, sąraše;

1.4. techninės įrangos išteklių pakanka atestuojamai veiklos rūšiai ar rūšims atlikti. Vertinama teigiamai, jeigu darbuotojų, naudojančių techninę įrangą, skaičius, nurodytas Atestuojamai veiklos rūšiai ar rūšims atlikti turimų darbo priemonių sąraše, yra lygus arba mažesnis už techninės įrangos kiekį, nurodytą minėtame sąraše. Jeigu ta pačia technine įranga naudojasi daugiau negu vienas darbuotojas, tačiau skirtingomis pamainomis, laikoma, kad techninės įrangos kiekis atitinka reikalavimus, nustatytus šiame punkte, ir vertinama teigiamai.

_________________


 

Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių

dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų

galiojimo sustabdymo, galiojimo

sustabdymo panaikinimo ir galiojimo

panaikinimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Prašymo formos pavyzdys)

 

________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas,

________________________________________________________________________

fizinio asmens gyvenamoji vieta arba juridinio asmens buveinės adresas,

________________________________________________________________________

telefono Nr., el. pašto adresas)

 

____________________

(įgaliotos institucijos pavadinimas)

 

PRAŠYMAS Dėl ATESTATO IŠDAVIMO

 

20__ m.__________ d. Nr.______

_______________________

(prašymo sudarymo vieta)

 

Prašome išduoti _________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, registras, kuriame

___________________________________________________________________________

kaupiami ir saugojami duomenys apie juridinį asmenį, kodas arba fizinio asmens vardas,

___________________________________________________________________________

pavardė, gimimo data, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas serija,

_______________________________________________ atestatą šiai veiklos rūšiai ar rūšims

numeris, išdavimo data)

vykdyti: ____________________________________________________________________

(veiklos rūšies ar rūšių pavadinimas, kaip nurodyta Fluorintų šiltnamio efektą

___________________________________________________________________________

sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo

___________________________________________________________________________

panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo 6 punkte)

 

PRIDEDAMA:

1. Pažymėjimo (-ų) kopija (-jos), ___ lapai (-ų).

2. Darbo sutarties (-ių) kopija (-jos), ___ lapai (-ų).

3. Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių, naudojamų atliekant atestuojamas veiklos rūšis, sąrašas, ___ lapai (-ų).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1052, 2014-12-19, paskelbta TAR 2015-01-07, i. k. 2015-00231

 

4. Techninės įrangos, skirtos atlikti atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis, sąrašas, ___ lapai (-ų).

5. Atstovavimą liudijantis dokumentas (jei kreipiasi pareiškėjo atstovas), ___ lapai (-ų).

 

_______________________________

(juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

___________

(parašas)

_____________________

(vardas, pavardė)

 

Pastaba. Prašymo registravimo numeris ir pareigų pavadinimas rašomi, kai prašymą teikia juridinis asmuo.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-779, 2013-10-22, Žin., 2013, Nr. 112-5606 (2013-10-26), i. k. 113301MISAK00D1-779

 


 

Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių

dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų

galiojimo sustabdymo, galiojimo

sustabdymo panaikinimo ir galiojimo

panaikinimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių, naudojamų atliekant atestuojamas veiklos rūšis, sąrašo forma)

 

__________________________________________________________________________

(prašymą išduoti Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatą pateikusio juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė)

 

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. D1-1052, 2014-12-19, paskelbta TAR 2015-01-07, i. k. 2015-00231

 

FLUORINTŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ IR JŲ PREPARATŲ MIŠINIŲ, NAUDOJAMŲ ATLIEKANT ATESTUOJAMAS VEIKLOS RŪŠIS, SĄRAŠAS

 

__________________________________________________________________________

(atestuojamos veiklos rūšies ar rūšių pavadinimas)

__________________________________________________________________________

 

Eil. Nr.

F-dujų pavadinimas1

Veiklos rūšis2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________

(parašas)

_______________

(vardas ir pavardė)

_______________

(data)

 

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. D1-1052, 2014-12-19, paskelbta TAR 2015-01-07, i. k. 2015-00231

 

Pastabos:

1. Grafoje „F-dujų pavadinimas“ įrašyti naudojamų atliekant atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis F-dujų, nurodytų Reglamento 842/2006 I priede, pavadinimą arba jų preparato (mišinio) numerį (prekybinį pavadinimą).

2. Grafoje „Veiklos rūšis“ įrašyti sutartinį ženklą iš sąrašo:

I – montuoti stacionarią šaldymo, oro kondicionavimo, gaisro gesinimo įrangą ir stacionarius, šilumos siurblius, kurioje yra:

I(a) – ne daugiau kaip 3 kg, arba atitinkamai paženklintą hermetišką įrangą, kurioje yra mažiau nei 6 kg F-dujų;

I(b) – ne daugiau 30 kg F-dujų;

I(c) – ne daugiau 300 kg F-dujų;

I(d) – iki 300 kg ir daugiau F-dujų.

II – aptarnauti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ir (ar) nutraukti eksploataciją stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo, gaisro gesinimo įrangos ir stacionarių šilumos siurblių, kuriuose yra:

II(a) – ne daugiau kaip 3 kg, arba atitinkamai paženklintą hermetišką įrangą, kurioje yra mažiau nei 6 kg F-dujų;

II(b) – ne daugiau 30 kg F-dujų;

II(c) – ne daugiau 300 kg F-dujų;

II(d) – iki 300 kg ir daugiau F-dujų;

III – kiti naudojimo atvejai (nurodyti konkrečiai).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-779, 2013-10-22, Žin., 2013, Nr. 112-5606 (2013-10-26), i. k. 113301MISAK00D1-779

Nr. D1-1052, 2014-12-19, paskelbta TAR 2015-01-07, i. k. 2015-00231

 

_________________


 

Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių

dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų

galiojimo sustabdymo, galiojimo

sustabdymo panaikinimo ir galiojimo

panaikinimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Techninės įrangos, skirtos atlikti atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis, sąrašo forma)

 

__________________________________________________________________________

(prašymą išduoti Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatą pateikusio juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė)

 

 

TECHNINĖS ĮRANGOS, SKIRTOS ATLIKTI atestuojamĄ veiklos rūšĮ AR rūšis, SĄRAŠAS

 

__________________________________________________________________________

(atestuojamos veiklos rūšies ar rūšių pavadinimas)

__________________________________________________________________________

 

 

Techninės įrangos pavadinimas1

Veiklos rūšis2

Naudojimo sritis3

F-dujų pavadinimas4

Techninės įrangos kiekis5

Darbuotojų, naudojančių techninę įrangą, skaičius6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________

(parašas)

_______________

(vardas ir pavardė)

_______________

(data)

 

Pastabos:

1. Grafoje „Techninės įrangos pavadinimas“ įrašyti atestuojamai veiklos rūšiai atlikti skirtos techninės įrangos (turimos ar nuomojamos) pavadinimą: F-dujų ištraukimo, užpildymo ir (ar) regeneravimo įranga; vakuuminis siurblys; F-dujų nuotėkio ieškiklis; svarstyklės; termometras; užpildymo žarna; manometras; manometrų stotelė; F-dujų konteineris ar kita techninė įranga.

2. Grafoje „Veiklos rūšis“ įrašyti sutartinį ženklą iš sąrašo, pateikto Tvarkos aprašo 4 priedo 2 pastaboje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-779, 2013-10-22, Žin., 2013, Nr. 112-5606 (2013-10-26), i. k. 113301MISAK00D1-779

 

3. Grafoje „Naudojimo sritis“ įrašyti, kokioje srityje naudojama techninė įranga: atlikti F-dujų nuotėkio patikrą; atlikti F-dujų slėgio ir temperatūros matavimus; surinkti F-dujas iš įrangos; saugoti ir transportuoti F- dujas; įrangą ir sistemas užpildyti F-dujomis ar kitose srityse.

4. Grafoje „F-dujų pavadinimas“ įrašykite F-dujų, kurios tvarkomos naudojant techninę įrangą, eilės numerį, nurodytą Tvarkos aprašo 4 priede nustatytos formos Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų preparatų, naudojamų atliekant atestuojamas veiklos rūšis, sąraše. Jeigu su technine įranga gali būti tvarkomos visos F-dujos – įrašyti „Visos“.

5. Grafoje „Techninės įrangos kiekis“ įrašyti turimų ar nuomojamų darbo priemonių kiekį.

6. Grafoje „Darbuotojų, naudojančių techninę įrangą, skaičius“ įrašyti turinčių pažymėjimą darbuotojų, kurie naudojasi technine įranga, skaičių. Jeigu ta pačia technine įranga naudojasi daugiau negu vienas darbuotojas, tačiau skirtingomis pamainomis ar skirtingu darbo laiku, šalia darbuotojų skaičiaus grafoje įrašyti „Pamainomis“.

 

_________________


 

Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių

dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų

galiojimo sustabdymo, galiojimo

sustabdymo panaikinimo ir galiojimo

panaikinimo tvarkos aprašo

6 priedas

 

___________________________________________________________________________

(įgaliotos institucijos pavadinimas)

 

Pasirengimo vykdyti atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis

vertinimo LENTELĖ

 

Prašymą išduoti Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatą pateikusio juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė ____________________________________

___________________________________________________________________________

Atestuojamos veiklos rūšies ar rūšių pavadinimas _______________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Kriterijus

Kriterijaus požymiai

Įvertinimas (Teigiamas/Neigiamas)

Pastabos1

1. Darbuotojų atitiktis Tvarkos apraše nustatytiems reikalavimams

juridinis asmuo atestuojamai veiklos rūšiai ar rūšims atlikti yra įdarbinęs ne mažesnį kaip Tvarkos aprašo 1 priede nustatytą skaičių darbuotojų, turinčių pažymėjimus, o savarankiškai dirbantis fizinis asmuo, turintis pažymėjimą, prašo išduoti Atestatą tai veiklos rūšiai ar rūšims, kurioms atlikti reikia ne daugiau negu vieno darbuotojo

 

 

2. Techninės įrangos atitiktis Tvarkos apraše nustatytiems reikalavimams

2.1. techninė įranga tinkama atestuojamai veiklos rūšiai ar rūšims atlikti nesukeliant F-dujų nuotėkio;

 

 

2.2. techninė įranga tinka F-dujoms, naudojamoms atliekant atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis, tvarkyti;

 

 

2.3. techninės įrangos išteklių pakanka atestuojamai veiklos rūšiai ar rūšims atlikti

 

 

 

___________________

(pareigų pavadinimas)

___________________

(parašas)

___________________

(vardas ir pavardė)

___________________

(data)

 

Pastaba. Grafoje „Pastabos“ įrašyti, dėl kokių priežasčių priimtas sprendimas vertinti neigiamai: darbuotojų skaičius neatitinka nustatyto Tvarkos aprašo 1 priede; darbuotojas neturi pažymėjimo; techninė įranga netinkama atestuojamai veiklos rūšiai ar rūšims atlikti; techninė įranga netinka F-dujoms, naudojamoms atliekant atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis, tvarkyti; techninės įrangos išteklių nepakanka ar kt.

 

_________________


 

Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių

dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų

galiojimo sustabdymo, galiojimo

sustabdymo panaikinimo ir galiojimo

panaikinimo tvarkos aprašo

7 priedas

 

 

(Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestato forma)

 

(Herbas)

 

___________________________________________________________________________

(įgaliotos institucijos pavadinimas / Competent Authority)

 

FLUORINTŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ TVARKYMO ATESTATAS

CERTIFICATE FOR HANDLING FLUORINATED GREENHOUSE GASES

Nr. / No. ________

 

_______________________

(fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas / Name)

 

___________________________

(fizinio asmens gimimo data arba juridinio asmens kodas / Date of Birth or Identification Code)

 

___________________________

(fizinio asmens gyvenamoji vieta arba juridinio asmens buveinės adresas / Address)

 

Suteikiama teisė vykdyti šią veiklos rūšį ar rūšis / The right is granted to perform the following activity or activities:

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________ .

 

 

Išduota / Issued on _______________ Reg. Nr. / Reg. No ________

(data / Date)

 

_________________________________

(Institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas / Position) A. V. /  L. V.

__________________

(parašas / Signature)

___________________

(vardas ir pavardė / Name and Surname)

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-372, 2011-05-04, Žin., 2011, Nr. 55-2670 (2011-05-10), i. k. 111301MISAK00D1-372

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. D1-420 "Dėl Įmonių, tvarkančių fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-779, 2013-10-22, Žin., 2013, Nr. 112-5606 (2013-10-26), i. k. 113301MISAK00D1-779

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. D1-420 "Dėl Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-1052, 2014-12-19, paskelbta TAR 2015-01-07, i. k. 2015-00231

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. D1-420 „Dėl Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo