Suvestinė redakcija nuo 2021-07-01 iki 2021-10-31

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 43-1495, i. k. 1011010ISTA00IX-325

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AZARTINIŲ LOŠIMŲ

ĮSTATYMAS

 

2001 m. gegužės 17 d. Nr. IX-325
Vilnius

 

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato azartinių lošimų ir žaidimų žaidimo automatais organizavimo sąlygas ir tvarką Lietuvos Respublikoje.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1886, 2018-12-20, paskelbta TAR 2019-01-02, i. k. 2019-00021

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Azartinis lošimas (toliau – lošimas) – toks žaidimas arba abipusės lažybos pagal nustatytą reglamentą, kurių dalyviai, siekdami piniginio laimėjimo, savo noru rizikuoja netekti įmokėtos sumos, o laimėjimą arba pralaimėjimą lemia atsitiktinumas, kokio nors įvykio arba sporto varžybų rezultatas.

2. Lošimo įrenginys – lošimo automatas, taip pat kitas elektroninis arba mechaninis prietaisas, sukurtas ir pagamintas lošimo tikslais, kurį naudojant atsitiktinai laimimi arba pralaimimi pinigai.

3. Lošimo automatas (toliau automatas) – elektroninis prietaisas, sukurtas ir pagamintas lošimo tikslais, kurį naudojant atsitiktinai laimimi arba pralaimimi pinigai:

1) A kategorijos automatas – neriboto laimėjimo automatas, kuriame vienkartinis didžiausias laimėjimas nėra ribojamas;

2) B kategorijos automatas – riboto laimėjimo automatas, kuriame didžiausia statoma suma – 0,5 euro, vieno lošimo laimėjimas negali būti daugiau kaip 200 kartų didesnis už statomą sumą, o vieno lošimo trukmė ne trumpesnė kaip 3 sekundės.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-1166, 2014-09-25, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13586

 

4. Lošimo namai (kazino) – vieta, kurioje pagal patvirtintus lošimo reglamentus organizuojami stalo lošimai (ruletė, kortų, kauliukų lošimai), lošimai A kategorijos automatais.

5. Automatų salonas – vieta, kurioje pagal patvirtintą lošimo reglamentą organizuojami lošimai B kategorijos automatais.

6. Bingo salonas – vieta, kurioje pagal patvirtintą lošimo reglamentą organizuojamas bingas.

7. Lošėjas – fizinis asmuo, dalyvaujantis lošimuose.

8. Laimėjimų fondas – laimėjusiems lošėjams skiriamų laimėjimų suma.

9. Juridinį asmenį kontroliuojantis asmuo – fizinis arba juridinis asmuo, kuris:

1) turi teisę išrinkti (paskirti) daugiau negu pusę stebėtojų tarybos (valdybos) narių ar administracijos vadovą;

2) faktiškai kontroliuoja juridinio asmens priimamus sprendimus: turi nuosavybės teisę į visą ar dalį ūkio subjekto turto arba teisę naudoti visą ar dalį ūkio subjekto turto.

10. Tiesioginio ryšio sistema – sistema, kurią naudojant įmokos priimamos ir laimėjimai išmokami per tiesioginio ryšio kompiuterinio tinklo terminalus, esančius įvairiose Lietuvos Respublikos vietose, telekomunikacijų ryšiais, sujungtais su centriniu kompiuteriu, užtikrinančiu centralizuotą įmokų priėmimo ir laimėjimų išmokėjimo apskaitą.

11. Lažybų tarpininkas – fizinis asmuo, kuris tarpininkauja susilažinusiems asmenims: nustato lažybų santykio koeficientą, užrašo statomas sumas, surenka ir išmoka pinigus.

12. Lažybų punktas – vieta, kurioje priimamos lažybų lošėjų statomos sumos.

13. Totalizatoriaus punktas – vieta, kurioje priimamos totalizatoriaus lošėjų statomos sumos.

14. Vienkartinis didžiausias laimėjimas – galima didžiausia suma, kurią lošėjas gali išlošti vieno lošimo metu, lygi statomos sumos bei automato programinės įrangos nustatyto didžiausio laimėjimo koeficiento sandaugai.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-771, 2017-11-21, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18823

 

15. Vieno lošimo trukmė lošiant automatu – laikas nuo lošimo pradžios (klavišo paspaudimo) iki lošimo rezultato pateikimo.

16. Nuotolinio lošimo ryšio priemonės (toliau – ryšio priemonės) – laidinės, radijo, optinės ar kitos elektromagnetinės priemonės, kurios fiziškai tuo pačiu metu vienoje vietoje nedalyvaujant lošėjui ir lošimų organizatoriui gali būti naudojamos lošimo paslaugoms teikti.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-1734, 2015-05-21, paskelbta TAR 2015-06-08, i. k. 2015-08980

 

17. Nuotolinio lošimo sutartis  lošimų organizatoriaus ir lošėjo sudaryta rašytinės ar elektroninės formos sutartis, kuria lošimų organizatorius įsipareigoja lošėjui teikti nuotolinio lošimo paslaugas ir išmokėti nuotolinio lošimo laimėjimą nuotolinio lošimo organizavimo reglamente nustatyta tvarka, o lošėjas – dalyvaudamas nuotoliniame lošime laikytis teisės aktuose ir nuotolinio lošimo organizavimo reglamente nustatytos nuotolinių lošimų organizavimo tvarkos ir taisyklių.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-1734, 2015-05-21, paskelbta TAR 2015-06-08, i. k. 2015-08980

 

18. Nuotolinio lošimo paslaugos – paslaugos, kurios apima pinigų sumos statymą lošimuose, įskaitant abipuses lažybas, ir yra teikiamos ryšio priemonėmis ir (ar) internetu, sudarius nuotolinio lošimo sutartį.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-1734, 2015-05-21, paskelbta TAR 2015-06-08, i. k. 2015-08980

 

19. Nuotolinio lošimo įrenginys – lošimams ryšio priemonėmis skirtas įrenginys, kuriame įdiegta speciali lošimams skirta programinė įranga.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-1734, 2015-05-21, paskelbta TAR 2015-06-08, i. k. 2015-08980

 

20. Bendrovė, turinti teisę organizuoti lošimus (toliau – bendrovė) – Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka įsteigta akcinė ar uždaroji akcinė bendrovė. Bendrove šiame įstatyme laikomas ir kitoje valstybėje narėje pagal šios valstybės teisės aktus įsteigto bet kokios teisinės formos juridinio asmens ar organizacijos, neturinčios juridinio asmens teisių, kuriai toje valstybėje narėje suteikta teisė vykdyti lošimų veiklą, filialas, turintis buveinę Lietuvos Respublikoje ir atliekantis visas juridinio asmens funkcijas ar dalį jų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-1734, 2015-05-21, paskelbta TAR 2015-06-08, i. k. 2015-08980

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1886, 2018-12-20, paskelbta TAR 2019-01-02, i. k. 2019-00021

 

21. Lošimų veiklos leidimas – lošimų organizatoriui išduodamas leidimas, kuriuo suteikiama teisė šiame dokumente nurodytoje lošimo vietoje organizuoti tam tikros rūšies lošimus, arba leidimas organizuoti nuotolinius lošimus.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-1734, 2015-05-21, paskelbta TAR 2015-06-08, i. k. 2015-08980

 

22. Patologinis potraukis lošti – asmens psichikos sutrikimas, kuriam būdingas dažnai pasikartojantis potraukis lošti, nuo kurio asmuo tampa priklausomas, atsisako socialinių, materialinių, darbo, šeimos vertybių ir įsipareigojimų ir kurį gali patvirtinti asmens sveikatos priežiūros įstaigos specialistai.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-1734, 2015-05-21, paskelbta TAR 2015-06-08, i. k. 2015-08980

 

23. Nelegalios lošimų veiklos vykdytojas – asmuo, kuris organizuoja lošimus neturėdamas licencijos organizuoti lošimus ir atitinkamo lošimų veiklos leidimo, arba asmuo, kuris organizuoja lošimus turėdamas licenciją organizuoti lošimus, tačiau neturėdamas atitinkamo lošimų veiklos leidimo.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-1734, 2015-05-21, paskelbta TAR 2015-06-08, i. k. 2015-08980

 

24. Valstybė narė – valstybė Europos Sąjungos narė, taip pat kita Europos ekonominės erdvės valstybė. Valstybe nare šiame įstatyme laikoma ir Šveicarijos Konfederacija.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-1734, 2015-05-21, paskelbta TAR 2015-06-08, i. k. 2015-08980

 

25. Akredituota įstaiga – pagal 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 765/2008, nustatantį su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (OL 2008 L 218, p. 30), akredituota atitikties įvertinimo įstaiga (laboratorija), pranešusi Priežiūros tarnybai savo akreditavimo sertifikato numerį, jo galiojimo laiką ir kitą Priežiūros tarnybos reikalaujamą informaciją.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-1734, 2015-05-21, paskelbta TAR 2015-06-08, i. k. 2015-08980

 

26. Specialusis žaidimo automato ženklas – ant žaidimo automato sienelės tvirtinamas lipdukas, kuriuo patvirtinama, kad žaidimo automatas turi žaidimo automato pasą.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-1886, 2018-12-20, paskelbta TAR 2019-01-02, i. k. 2019-00021

 

26. Automato kreditas (toliau – kreditas) – pinigų suma, išreikšta automato programinės įrangos nustatytais lošimo vienetais.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-771, 2017-11-21, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18823

 

27. Žaidimo automatas – mechaninis, elektroninis arba elektromechaninis įrenginys, kuriuo teisė pradėti žaisti įgyjama įmetus žaidimo žetoną ir (ar) pinigus ir kuriuo žaidžiant, priklausomai nuo žaidėjo gebėjimų, galima laimėti galimybę žaisti tam tikrą laiką ir (ar) laimėti daiktinį 30 eurų vertės neviršijantį laimėjimą arba žaidimo žetoną, kuriuo galima papildomą laiką žaisti žaidimo automatu ar kurį galima pakeisti į daiktinį 30 eurų vertės neviršijantį laimėjimą.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-1886, 2018-12-20, paskelbta TAR 2019-01-02, i. k. 2019-00021

 

27. Automato veikimo duomenys (toliau – veikimo duomenys) – duomenys apie automato programinės įrangos versiją, automato įjungimo ir išjungimo momento fiksavimą, automato durelių atidarymo ir uždarymo momento fiksavimą lošimų organizavimo vietoje.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-771, 2017-11-21, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18823

 

28. Žaidimo automato pasas dokumentas, kuriame nurodomi žaidimo automato duomenys: žaidimo automato modelis, gamintojas ir gamyklinis numeris, žaidimo (žaidimų) pavadinimas (pavadinimai), elektroninių skaitiklių apsaugos būdai, mechaninių skaitiklių plombavimo vietos ir plombų skaičius, taip pat patvirtinama žaidimo automato atitiktis šiame įstatyme nustatytiems reikalavimams.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-1886, 2018-12-20, paskelbta TAR 2019-01-02, i. k. 2019-00021

 

28. Automatų kontrolės informacinė sistema (toliau – LAKIS) – Priežiūros tarnybos įsteigta ir valdoma valstybės informacinė sistema, skirta tvarkyti elektroninės automatų duomenų valdymo sistemos jai perduodamiems duomenims, kurie reikalingi automatų atitikčiai šio įstatymo 16 straipsnyje nustatytiems reikalavimams kontroliuoti, taip pat tvarkyti lošimus lošimo namuose (kazino) organizuojančių bendrovių jai perduodamiems prie lošimo stalų įmokėtų sumų ir žetonų inventorizacijos rezultatų duomenims.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-771, 2017-11-21, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18823

 

29. Žaidimų žaidimo automatais organizatoriusLietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka įsteigtas užsienio juridinio asmens filialas arba fizinis asmuo, kuris teisės aktų nustatyta tvarka verčiasi individualia veikla.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-1886, 2018-12-20, paskelbta TAR 2019-01-02, i. k. 2019-00021

 

29. Elektroninė automatų duomenų valdymo sistema – lošimus organizuojančios bendrovės naudojama elektroninė sistema, skirta automatų identifikaciniams (automato serija ir numeris), veikimo ir elektroninių skaitiklių duomenims tvarkyti ir perduoti LAKIS.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-771, 2017-11-21, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18823

 

30. Automato elektroninis skaitiklis – į lošimo automatą įdiegta elektroninė sistema to automato apskaitos duomenims fiksuoti.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-771, 2017-11-21, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18823

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-995, 2002-06-27, Žin., 2002, Nr. 72-3010 (2002-07-17)

Nr. IX-1271, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 123-5553 (2002-12-24)

Nr. X-800, 2006-07-19, Žin., 2006, Nr. 87-3410 (2006-08-08)

 

3 straipsnis. Lošimų rūšys

1. Lošimai automatu:

1) lošimas A kategorijos automatu – kai lošiama žetonus įmetus į automatą ir laimėjimas per automatą išmokamas žetonais. Lošimo rezultatą ir laimėjimo dydį nustato automatas;

2) lošimas B kategorijos automatu – kai lošiama į automatą įmetus metalinius pinigus ir (arba) žetonus ir laimėjimas per automatą išmokamas pinigais arba žetonais. Lošimo rezultatą ir laimėjimo dydį nustato automatas.

2. Bingas – kai lošiama naudojant skaičių korteles ir švieslentę; laimėjimo dydis priklauso nuo visos įmokų sumos bei atspėtų atsitiktiniu būdu parenkamų skaičių derinio. Bendras bingo laimėjimų fondas sudaro ne mažiau kaip 50 procentų bendros įmokų sumos.

3. Stalo lošimai:

1) ruletė – kai lošiama spėjant, kurioje vietoje sustos rutuliukas, numestas ant besisukančio rato; laimėjimo dydis priklauso nuo visos užstatytos sumos ir iš anksto nustatytos laimėjimo proporcijos;

2) kortų arba kauliukų lošimas – kai laimėtojas ir laimėjimo dydis nustatomas pagal iškritusių kortų simbolius arba kauliukų akių skaičių.

4. Totalizatorius – sporto varžybų rezultatų spėjimas, kai laimėjimo dydis priklauso nuo totalizatoriaus lošėjo įmokėtos (totalizatoriaus organizatorių iš anksto nustatytos) sumos ir totalizatoriaus laimėjimų fondo santykio. Bendras totalizatoriaus laimėjimų fondas sudaro ne mažiau kaip 50 procentų bendros įmokų sumos.

5. Lažybos – abipusės lažybos dėl įvykio baigties, pagrįstos spėjimu, kai laimėjimo dydis priklauso nuo lošėjo įmokėtos sumos ir lažybų tarpininko iš anksto nustatyto lažybų santykio koeficiento.

6. Nuotolinis lošimas – lošimas, kuriame lošėjų statymai priimami ir laimėjimai išmokami naudojantis ryšio priemonėmis. Nuotoliniams lošimams priskiriami ir lošimai internetu.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-1734, 2015-05-21, paskelbta TAR 2015-06-08, i. k. 2015-08980

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-995, 2002-06-27, Žin., 2002, Nr. 72-3010 (2002-07-17)

 

ANTRASIS SKIRSNIS

REIKALAVIMAI LOŠIMAMS ORGANIZUOTI

 

4 straipsnis. Institucija, išduodanti licencijas organizuoti lošimus

Licencijas organizuoti lošimus išduoda, patikslina, sustabdo licencijos galiojimą, panaikina licencijos galiojimo sustabdymą ir panaikina licencijos galiojimą Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba).

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1698, 2003-07-04, Žin., 2003, Nr. 74-3419 (2003-07-25)

Nr. XI-1015, 2010-09-21, Žin., 2010, Nr. 118-5990 (2010-10-02)

Nr. XI-1578, 2011-09-15, Žin., 2011, Nr. 119-5611 (2011-10-01)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2743, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21597

 

5 straipsnis. Licencijų organizuoti lošimus rūšys

1. Gali būti išduodamos licencijos organizuoti šiuos lošimus:

1) stalo lošimus ir lošimus A kategorijos automatais;

2) lošimus B kategorijos automatais;

3) bingą;

4) totalizatorių;

5) lažybas.

2. Vienai bendrovei gali būti išduotos visų rūšių licencijos.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-995, 2002-06-27, Žin., 2002, Nr. 72-3010 (2002-07-17)

 

6 straipsnis. Licencijos organizuoti lošimus išdavimas ir patikslinimas

1. Bendrovė, norinti gauti licenciją organizuoti lošimus, Priežiūros tarnybai pateikia šios tarnybos nustatytos formos prašymą išduoti licenciją organizuoti lošimus (toliau – prašymas išduoti licenciją). Kartu su prašymu išduoti licenciją pateikiami Lošimų licencijavimo taisyklėse nurodyti dokumentai, kuriais patvirtinami šie duomenys ir informacija:

1) dokumentai, kuriais patvirtinamas šio įstatymo 13 straipsnyje nurodytas įstatinio kapitalo suformavimas pinigais, apmokėjimas ir disponavimas juo;

2) duomenys apie bendrovės akcininką kontroliuojantį (kontroliuojančius) asmenį (asmenis);

3) duomenys apie bendrovės akcininkus, stebėtojų tarybos, valdybos narius, bendrovės vadovą, vadovo pavaduotoją, vyriausiąjį buhalterį (buhalterį) ir kitus asmenis, galinčius tvarkyti bendrovės buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;

4) informacija apie šios dalies 2 ir 3 punktuose nurodytų asmenų dalyvavimą kitų įmonių valdyme;

5) dokumentai ir informacija apie bendrovės akcininkų lėšų, naudotų bendrovės vardinėms akcijoms įsigyti, kilmę (pinigų gavimo šaltinius);

6) rašytinis patvirtinimas, kad bendrovė atitinka šio įstatymo 10 straipsnio 4 ir 14 dalyse ir 14 straipsnyje nustatytus reikalavimus;

7) paskutinių ir einamųjų metų finansinių ataskaitų rinkiniai kartu su auditoriaus išvadomis (jeigu lošimų veikla numato verstis veikianti bendrovė) ar  bendrovės balansas (jeigu lošimų veikla ketina verstis įsteigta nauja ir veiklos nevykdžiusi bendrovė). Paskutinių metų finansinių ataskaitų rinkinys kartu su auditoriaus išvada pateikiamas tik tuo atveju, jeigu Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka bendrovė šios informacijos nėra pateikusi Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

2. Jeigu prašymą išduoti licenciją pateikia užsienio bendrovės – kitoje valstybėje narėje pagal tos valstybės narės teisės aktus įsteigto bet kokios teisinės formos juridinio asmens ar organizacijos, neturinčios juridinio asmens teisių, kuriems toje valstybėje narėje suteikta teisė vykdyti lošimų veiklą, – filialas, turintis buveinę Lietuvos Respublikoje ir atliekantis visas juridinio asmens funkcijas ar dalį jų, kartu su šio straipsnio 1 dalyje nurodytais dokumentais ir informacija apie filialą įsteigusią užsienio bendrovę pateikiami:

1) valstybės narės, kurioje užsienio bendrovė yra įsteigta, institucijos, suteikusios teisę užsienio bendrovei vykdyti lošimų veiklą toje valstybėje narėje, rašytinis patvirtinimas arba institucijos išduotas leidimas, patvirtinantys, kad užsienio bendrovė turi teisę vykdyti lošimų veiklą toje valstybėje narėje;

2) užsienio bendrovės rašytinis įsipareigojimas, kad įsteigtas filialas buhalterinės apskaitos ir kitus su filialo vykdoma veikla susijusius dokumentus tvarkys ir laikys filialo buveinėje;

3) duomenys apie filialo vadovą, jo dalyvavimą kitų įmonių valdyme.

3. Priežiūros tarnyba, gavusi šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus dokumentus ir duomenis, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo išduoti licenciją gavimo dienos kreipiasi į Juridinių asmenų registro tvarkytoją, kad šis pateiktų bendrovės steigimo ir finansinės atskaitomybės dokumentus, bendrovės paskutinių metų finansinių ataskaitų rinkinį kartu su auditoriaus išvada, bendrovės akcininkų, stebėtojų tarybos, valdybos narių, bendrovę kontroliuojančių asmenų (jeigu bendrovės akcininkas (akcininkai) yra juridinis (juridiniai) asmuo (asmenys)) sąrašą.

4. Priežiūros tarnyba, gavusi šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytus dokumentus ir duomenis, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prašymo išduoti licenciją gavimo dienos juos įvertina ir, įsitikinusi, kad pateikti visi tinkamai užpildyti privalomi pateikti dokumentai ir duomenys, prašančiai išduoti licenciją bendrovei išsiunčia šių dokumentų ir duomenų gavimą patvirtinantį dokumentą bei nurodo šio straipsnio 7 dalyje nurodytą licencijos išdavimo terminą. Jeigu prašyme išduoti licenciją ar su juo pateiktuose dokumentuose nurodyti neteisingi duomenys ar pateikti ne visi privalomi pateikti dokumentai ir informacija, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prašymo išduoti licenciją gavimo dienos bendrovei pranešama apie nustatytus trūkumus, nurodomas ne trumpesnis kaip 10 darbo dienų terminas jiems pašalinti ir nurodomas šio straipsnio 7 dalyje nurodytas licencijos išdavimo terminas.

5. Priežiūros tarnyba per 3 darbo dienas nuo visų šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytų tinkamų dokumentų ir informacijos gavimo dienos turi:

1) kreiptis į Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro tvarkytoją, siekdama patikrinti, ar bendrovė, ar šio straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose ir 2 dalies 3 punkte nurodyti asmenys atitinka šio įstatymo 11 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus nepriekaištingos reputacijos  reikalavimus;

2) kreiptis į Valstybės saugumo departamentą dėl išvadų, ar šio straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose ir 2 dalies 3 punkte nurodyti asmenys ir bendrovės veikla nekelia grėsmės valstybės saugumui;

3) kreiptis į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Vidaus reikalų ministerijos dėl turimos neigiamos informacijos apie bendrovę ir šio straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose ir 2 dalies 3 punkte nurodytus asmenis pateikimo;

4) patikrinti, ar bendrovė neturi mokestinių nepriemokų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ar neturi skolos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas) (toliau – mokestinė nepriemoka).

6. Šio straipsnio 5 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytos institucijos pagal kompetenciją turi pateikti išvadas Priežiūros tarnybai ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi ir reikiamų dokumentų ir informacijos pateikimo institucijoms dienos.

7. Licencija organizuoti lošimus išduodama arba rašytinis motyvuotas atsisakymas išduoti licenciją pateikiamas per 30 dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, ir šio straipsnio 5 dalyje nurodytų institucijų išvadų ir informacijos gavimo Priežiūros tarnyboje dienos. Jeigu pateikiami ne visi, neteisingai užpildyti dokumentai ar neteisingi duomenys, 30 dienų terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos. Licencijos neišdavimas arba motyvuoto atsisakymo išduoti licenciją nepateikimas per 30 dienų nelaikomas licencijos išdavimu.

8. Priežiūros tarnyba sprendimo dėl licencijos organizuoti lošimus išdavimo priėmimo dieną licencijos duomenis įrašo į Licencijų informacinę sistemą, apie išduotą licenciją paskelbia Priežiūros tarnybos interneto svetainėje ir sprendimą dėl licencijos išdavimo ar motyvuoto atsisakymo ją išduoti pateikia bendrovei, dėl kurios jis priimtas. Licencijos organizuoti lošimus išdavimo diena laikoma licencijos duomenų įrašymo į Licencijų informacinę sistemą diena.

9. Licencija organizuoti lošimus išduodama neterminuotam laikui.

10. Priežiūros tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo licencijos organizuoti lošimus išdavimo ar patikslinimo dienos praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje įregistruota licenciją gavusios bendrovės buveinė, šios bendrovės pavadinimą, kodą, buveinės adresą, licencijos rūšį ir numerį.

11. Pasikeitus bendrovės pavadinimui, kodui, buveinės adresui, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų pasikeitimo dienos bendrovė privalo pranešti Priežiūros tarnybai apie pasikeitusius duomenis ir pateikti prašymą patikslinti licenciją organizuoti lošimus.

12. Priežiūros tarnyba, gavusi bendrovės prašymą patikslinti licenciją organizuoti lošimus, ją patikslina ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-412, 2001-06-28, Žin., 2001, Nr. 56-1984 (2001-06-30)

Nr. IX-1698, 2003-07-04, Žin., 2003, Nr. 74-3419 (2003-07-25)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2743, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21597

 

7 straipsnis. Lošimų licencijavimo taisyklės

Lošimų licencijavimo taisykles tvirtina Vyriausybė.

 

71 straipsnis. Atsisakymas išduoti licenciją organizuoti lošimus

1. Sprendimas atsisakyti išduoti licenciją priimamas, jeigu:

1) bendrovė per Priežiūros tarnybos nustatytą terminą nepašalina prašymo išduoti licenciją ir (ar) kartu su juo teikiamų dokumentų trūkumų;

2) bendrovė dokumentų licencijai gauti pateikimo metu neatitinka šio įstatymo 10 straipsnio 4 ir 14 dalyse ir 14 straipsnyje nustatytų reikalavimų;

3) bendrovė neatitinka šio įstatymo 11 straipsnyje nurodyto nepriekaištingos reputacijos reikalavimo arba bendrovės akcininkai, juos kontroliuojantys asmenys (jeigu bendrovės akcininkas yra juridinis asmuo), stebėtojų tarybos, valdybos nariai, bendrovės vadovas, jo pavaduotojas, vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ir kiti asmenys, galintys tvarkyti bendrovės buhalterinę apskaitą pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą, filialo vadovas neatitinka šio įstatymo 11 straipsnyje nurodyto nepriekaištingos reputacijos reikalavimo;

4) bendrovė neturi apmokėto įstatuose nurodyto dydžio įstatinio kapitalo, atitinkančio šio įstatymo 13 straipsnyje nustatytus reikalavimus;

5) gauta neigiama Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos ir (arba) Valstybės saugumo departamento informacija ir (arba) išvada;

6) bendrovės akcininkai negali įrodyti lėšų, naudotų bendrovės vardinėms akcijoms įsigyti, kilmės (lėšų gavimo šaltinio) arba šių lėšų kilmė (lėšų gavimo šaltinis) gali būti neteisėta (neteisėtas);

7) bendrovė turi mokestinę nepriemoką;

8) dėl naujos licencijos išdavimo buvo kreiptasi nepraėjus 5 metams po to, kai bendrovė neteko teisės organizuoti lošimus pagal šio įstatymo 72 straipsnio 8 dalies 1, 4, 5 ir 6 punktus.

2. Priežiūros tarnyba sprendimo atsisakyti išduoti licenciją organizuoti lošimus priėmimo dieną sprendimą pateikia bendrovei, dėl kurios jis priimtas, ir nurodo tokio sprendimo priėmimo motyvus, pagrindus ir sprendimo apskundimo tvarką.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-2743, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21597

 

72 straipsnis. Įspėjimas apie galimą licencijos organizuoti lošimus galiojimo sustabdymą ir įspėjimo apie galimą sustabdymą panaikinimas, licencijos organizuoti lošimus galiojimo sustabdymas ir sustabdymo panaikinimas, licencijos organizuoti lošimus galiojimo panaikinimas

1. Už šio įstatymo pažeidimus, išskyrus šio straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytus pažeidimus, Priežiūros tarnyba, atlikusi patikrinimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pažeidimo nustatymo dienos priima sprendimą įspėti bendrovę apie galimą licencijos organizuoti lošimus galiojimo sustabdymą (toliau – licencijos galiojimo sustabdymas), jeigu sprendimo įspėti bendrovę apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą priėmimo dieną pažeidimas yra tęsiamas.

2. Priežiūros tarnyba sprendimo įspėti bendrovę apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą priėmimo dieną apie priimtą sprendimą praneša bendrovei, nurodo pažeidimus ir, atsižvelgdama į pažeidimų pobūdį ir sunkumą, nustato ne ilgesnį kaip 2 mėnesių terminą, per kurį bendrovė privalo nurodytus pažeidimus nutraukti.

3. Bendrovė, nutraukusi pažeidimus, privalo apie tai pranešti Priežiūros tarnybai, o ši ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie nutrauktus pažeidimus gavimo dienos patikrina šią informaciją ir priima sprendimą panaikinti įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, jeigu visi pažeidimai buvo nutraukti. Sprendimo panaikinti įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą priėmimo dieną Priežiūros tarnyba apie priimtą sprendimą informuoja bendrovę.

4. Licencijos organizuoti lošimus galiojimas sustabdomas, jeigu:

1) bendrovė, kuri buvo įspėta apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, per šio straipsnio 2 dalyje Priežiūros tarnybos nustatytą terminą nenutraukia nurodytų pažeidimų arba nepraneša apie pažeidimų nutraukimą Priežiūros tarnybai;

2) Priežiūros tarnyba savo iniciatyva surenka arba gauna duomenis ir informaciją, kad šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nurodyti asmenys nebeatitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimo arba bendrovė nebeatitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimo ir (ar) bendrovei keliamų reikalavimų, nustatytų šio įstatymo 10 straipsnio 4 ir 14 dalyse ir 14 straipsnyje, ir (ar) neturi apmokėto įstatuose nurodyto dydžio įstatinio ir (ar) nuosavo kapitalo, atitinkančio šio įstatymo 13 straipsnio reikalavimus.

5. Priežiūros tarnyba, priėmusi sprendimą sustabdyti licencijos organizuoti lošimus galiojimą, sprendimo priėmimo dieną apie tai praneša bendrovei, nurodo pažeidimus ir, atsižvelgdama į pažeidimų pobūdį ir sunkumą, nustato ne ilgesnį kaip 2 mėnesių terminą, per kurį bendrovė privalo nurodytus pažeidimus pašalinti.

6. Sustabdžius licencijos organizuoti lošimus galiojimą, bendrovei draudžiama organizuoti lošimus, tačiau ji privalo išmokėti lošėjams, lošusiems iki licencijos galiojimo sustabdymo dienos, priklausančius laimėjimus, jeigu jie nebuvo išmokėti iki licencijos galiojimo sustabdymo dienos.

7. Bendrovė, nutraukusi pažeidimus, dėl kurių buvo priimtas sprendimas sustabdyti licencijos organizuoti lošimus galiojimą, privalo apie tai pranešti Priežiūros tarnybai, o ši ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie nutrauktus pažeidimus gavimo dienos patikrina informaciją apie pažeidimų nutraukimą ir priima sprendimą panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, jeigu visi pažeidimai buvo nutraukti. Priežiūros tarnybai nustačius, kad pažeidimai nėra nutraukti ir pagal šio straipsnio 5 dalį nustatytas licencijos galiojimo sustabdymo terminas nėra pasibaigęs, per likusį licencijos galiojimo sustabdymo terminą bendrovė privalo pašalinti nurodytus pažeidimus. Apie šioje dalyje nurodytus Priežiūros tarnybos sprendimus jų priėmimo dieną Priežiūros tarnyba informuoja bendrovę.

8. Licencijos organizuoti lošimus galiojimas panaikinamas, jeigu:

1) bendrovė, kurios licencijos galiojimas sustabdytas, per Priežiūros tarnybos pagal šio straipsnio 5 dalyje nustatytą terminą nenutraukia nurodytų pažeidimų;

2) licenciją organizuoti lošimus turinti bendrovė pateikia prašymą panaikinti licenciją;

3) bendrovė pasibaigia likvidavimo arba reorganizavimo būdu;

4) bendrovei iškeliama bankroto byla arba vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka;

5) paaiškėja, kad licencija organizuoti lošimus gauta prašyme išduoti licenciją ir (ar) su juo teikiamuose dokumentuose nurodžius klaidingus ar tikrovės neatitinkančius duomenis;

6) bendrovės akcininkai negali įrodyti lėšų, naudotų bendrovės vardinėms akcijoms įsigyti, kilmės (lėšų gavimo šaltinio) arba šių lėšų kilmė (lėšų gavimo šaltinis) galimai yra neteisėta (neteisėtas);

7) per vienus metus nuo licencijos organizuoti lošimus išdavimo dienos nepradėta vykdyti licencijoje nurodyta veikla.

9. Sprendimą dėl licencijos galiojimo panaikinimo Priežiūros tarnyba priima per 5 darbo dienas nuo šio straipsnio 8 dalies 1–7 punktuose nustatytų pagrindų atsiradimo momento.

10. Bendrovė, kurios licencijos galiojimas panaikintas:

1) neturi teisės organizuoti lošimų;

2) privalo išmokėti lošėjams, lošusiems iki licencijos organizuoti lošimus galiojimo panaikinimo (toliau – licencijos galiojimo panaikinimas) dienos, priklausančius laimėjimus, jeigu jie nebuvo išmokėti iki licencijos galiojimo panaikinimo dienos;

3) 5 metus neturi teisės teikti prašymo išduoti licenciją, išskyrus atvejus, kai licencijos galiojimas panaikinamas šio straipsnio 8 dalies 2 ir 7 punktuose nurodytais atvejais.

11. Priežiūros tarnyba, priėmusi sprendimą panaikinti licencijos organizuoti lošimus galiojimą, sprendimo priėmimo dieną praneša apie tai bendrovei ir nurodo sprendimo priėmimo  motyvus, pagrindus ir sprendimo apskundimo tvarką.

12. Priežiūros tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo licencijos galiojimo sustabdymo, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo ar licencijos galiojimo panaikinimo dienos praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje įregistruota licenciją gavusios bendrovės buveinė, šios bendrovės pavadinimą, kodą, buveinės adresą, licencijos rūšį ir numerį.

13. Priežiūros tarnyba, priėmusi bet kurį šiame straipsnyje nurodytą sprendimą, sprendimo priėmimo dieną licencijos duomenis įrašo į Licencijų informacinę sistemą ir paskelbia juos Priežiūros tarnybos interneto svetainėje.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-2743, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21597

 

73 straipsnis. Lošimų organizatoriaus teisės ir pareigos

1. Lošimų organizatorius turi teisę:

1) verstis licencijoje organizuoti lošimus nurodyta veikla;

2) apskųsti Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimus teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

2. Lošimų organizatorius privalo:

1) vykdydamas licencijoje organizuoti lošimus nurodytą veiklą, laikytis šio įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių lošimų organizavimą, reikalavimų;

2) pasikeitus akcininkams, juos kontroliuojantiems asmenims (jeigu bendrovės akcininkas yra juridinis asmuo), stebėtojų tarybos, valdybos nariams, bendrovės vadovui, jo pavaduotojui, vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui) ir kitiems asmenims, galintiems tvarkyti bendrovės buhalterinę apskaitą pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą, filialo vadovui, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų pasikeitimo apie tai pranešti Priežiūros tarnybai jos nustatyta tvarka;

3) užtikrinti lošėjus aptarnaujančio personalo kompetenciją ir profesionalumą. Lošimų organizatorius gali priimti asmenį į darbą tik gavęs iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro informaciją, kad asmuo nėra teistas už nusikalstamas veikas, nurodytas šio įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 1 punkte;

4) teikti Priežiūros tarnybai informaciją, kurios reikia lošimų priežiūros funkcijoms atlikti.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-2743, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21597

 

8 straipsnis. Lošimus organizuojantys subjektai

1. Lošimus turi teisę organizuoti bendrovės, gavusios licencijas organizuoti lošimus ir leidimus atidaryti automatų, bingo salonus, lošimo namus (kazino) arba gavusios licencijas organizuoti lošimus ir kai Priežiūros tarnyba patvirtina totalizatoriaus ar lažybų lošimo reglamentą.

2. Bendrovė, norinti organizuoti nuotolinius stalo lošimus, nuotolinius lošimus automatu, lažybas ar totalizatorių, įskaitant ir žirgų totalizatorių, nuotolinius bingo lošimus, turi turėti bent vieną iš šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nurodytų licencijų organizuoti lošimus ir leidimą organizuoti nuotolinius lošimus, taip pat atitikti kitus šiame įstatyme nustatytus reikalavimus.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1578, 2011-09-15, Žin., 2011, Nr. 119-5611 (2011-10-01)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1734, 2015-05-21, paskelbta TAR 2015-06-08, i. k. 2015-08980

 

81 straipsnis. Nuotolinius lošimus organizuojantys subjektai

Organizuoti nuotolinius lošimus turi teisę bendrovės, šiame įstatyme nustatyta tvarka gavusios licenciją organizuoti lošimus, įsteigusios ne mažiau kaip vienus lošimo namus (kazino) arba ne mažiau kaip 5 totalizatoriaus punktus žirgų totalizatoriui organizuoti, arba ne mažiau kaip 10 automatų salonų, arba ne mažiau kaip 20 lažybų punktų, arba ne mažiau kaip 20 totalizatoriaus punktų ir teikiančios juose lošimo paslaugas, šio įstatymo 21 straipsnyje nustatyta tvarka gavusios leidimą organizuoti nuotolinius lošimus ir kai Priežiūros tarnyba patvirtina atitinkamo nuotolinio lošimo reglamentą. Bendrovės, norinčios organizuoti visų lošimo rūšių nuotolinius lošimus, įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis negu 1 158 000 eurų. Nuotolinius lošimus gali organizuoti atitinkamą licenciją ir leidimą gavęs užsienio bendrovės filialas Lietuvos Respublikoje, jeigu šį filialą įsteigęs asmuo atitinka šiame įstatyme nustatytus įstatinio kapitalo reikalavimus.

Papildyta straipsniu:

Nr. XII-1734, 2015-05-21, paskelbta TAR 2015-06-08, i. k. 2015-08980

 

9 straipsnis. Lošimo namų (kazino) steigimo vietos

Lošimo namai (kazino) steigiami vietos savivaldybės tarybos sutikimu.

 

10 straipsnis. Lošimų organizavimo draudimai ir apribojimai

1. Draudžiama organizuoti lošimus, nenurodytus šiame įstatyme arba pažeidžiant šio įstatymo nustatytą tvarką.

2. Draudžiama organizuoti lošimus šiose vietose:

1) gyvenamuosiuose namuose, išskyrus tuos, kurių pirmuosiuose aukštuose esančios negyvenamosios patalpos pagal namo projektą ir eksploataciją yra pritaikytos kitai veiklai ir turi pagrindinį įėjimą iš gatvės pusės, nesutampantį su įėjimu į namo laiptinę;

2) ikimokyklinio ugdymo mokyklose;

3) bendrojo ugdymo mokyklose;

4) profesinio mokymo įstaigose;

5) aukštosiose mokyklose;

6) neformaliojo vaikų švietimo mokyklose ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose;

7) neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokyklose;

8) sveikatos priežiūros įstaigose;

9) vaikų sanatorijose;

10) kultūros įstaigose;

11) bibliotekose;

12) teatruose;

13) muziejuose ir parodų salėse;

14) kredito įstaigose ir kitose finansų institucijose;

15) parduotuvėse, išskyrus lažybų ir totalizatoriaus punktų steigimą prekybos centruose, kurie pagal savo paskirtį yra pritaikyti ne vien parduotuvių veiklai ir kuriuose pagal projektinį išplanavimą yra įrengtos atskiros patalpos;

16) valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose;

17) kino teatruose, geležinkelio ir autobusų stotyse, oro uostuose, jūrų uostuose, išskyrus lošimus automatais, jeigu jie organizuojami atskirose patalpose, nesusijusiose su šių įstaigų tiesioginėmis funkcijomis;

18) pašto įstaigose, išskyrus jose įsteigtus lažybų ir totalizatorių punktus.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1886, 2018-12-20, paskelbta TAR 2019-01-02, i. k. 2019-00021

 

3. Draudžiama lošti savo bendrovės organizuojamuose lošimuose asmenims (patiems, per kitą asmenį arba pagal kito asmens išduotą įgaliojimą) – lošimus organizuojančios bendrovės steigėjams, akcininkams, juos kontroliuojantiems asmenims, lošimus organizuojančios bendrovės stebėtojų tarybos, valdybos nariams ir visiems bendrovės darbuotojams. Valstybės tarnautojai ir pareigūnai, kurie vykdo lošimų organizavimo priežiūrą ir kontrolę, gali lošti tik kontrolės vykdymo metu Priežiūros tarnybos nustatyta tvarka.

4. Lošimus organizuojančiai bendrovei draudžiama užtikrinti kitų subjektų bet kokių prievolių įvykdymą ir teikti kitiems asmenims bet kokias paskolas.

5. Draudžiama atsiskaityti banko (debeto, kredito) kortelėmis ir statyti bankomatus patalpose, kuriose organizuojami lošimai. Ši nuostata netaikoma vietoms, kuriose organizuojami nuotoliniai lošimai.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1734, 2015-05-21, paskelbta TAR 2015-06-08, i. k. 2015-08980

 

6. Patalpose, kuriose organizuojami lošimai B kategorijos automatais, bingas, lošimai A kategorijos automatais ir stalo lošimai, lažybos, totalizatorius, draudžiama kita negu lošimų organizavimo ūkinė komercinė veikla, išskyrus restoranų, barų, koncertinę veiklą ir valiutos keitimą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2743, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21597

 

7. Draudžiama eksploatuoti neturinčius sertifikato ir nepaženklintus lošimo įrenginius, kaip tai numatyta šio įstatymo 16 straipsnio 5, 51 ir 6 dalyse.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1734, 2015-05-21, paskelbta TAR 2015-06-08, i. k. 2015-08980

 

8. Draudžiama naudoti lošimo ir nuotolinio lošimo įrenginius kitais ne su azartinių lošimų organizavimu susijusiais tikslais, išskyrus personalo rengimą darbui su lošimo įrenginiais, kai mokymo organizatorius turi Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą licenciją mokyti.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1734, 2015-05-21, paskelbta TAR 2015-06-08, i. k. 2015-08980

 

9. Lietuvos Respublikos teritorijoje draudžiama reklamuoti azartinius lošimus, išskyrus azartinius lošimus organizuojančių bendrovių pavadinimus, prekių ženklus ir organizuojamų lošimų rūšis. Draudžiama jaunesniems kaip 18 metų asmenims skirtose interneto svetainėse skelbti bet kokią su azartiniais lošimais susijusią informaciją. Jaunesniems kaip 18 metų asmenims skirta interneto svetaine laikytina interneto svetainė, kurioje ne mažiau kaip 4/5 turinio yra skirta vaikams ir paaugliams skirtų renginių bei reiškinių aprašymui, profesionaliam jų vertinimui, informavimui apie juos, vaikų ir paauglių meninės ir techninės kūrybos sklaidai.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1734, 2015-05-21, paskelbta TAR 2015-06-08, i. k. 2015-08980

Nr. XIII-2147, 2019-05-30, paskelbta TAR 2019-06-10, i. k. 2019-09400

 

91. Skelbiant šio straipsnio 9 dalyje nurodytą reklamą draudžiama nurodyti bet kokią papildomą rašytinę, vaizdinę ar garsinę informaciją.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-2147, 2019-05-30, paskelbta TAR 2019-06-10, i. k. 2019-09400

 

92. Skelbiant šio straipsnio 9 dalyje nurodytą reklamą turi būti pateiktas įspėjamasis užrašas apie tai, kad dalyvaujant azartiniuose lošimuose gali atsirasti priklausomybė nuo azartinių lošimų ar patologinis potraukis lošti. Įspėjamojo užrašo turinį ir jo pateikimo reklamoje taisykles nustato Priežiūros tarnyba.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-2871, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-05-06, i. k. 2020-09590

 

10. Draudžiama į lošimo automatų ir bingo salonus, lažybų ir totalizatorių punktus įleisti jaunesnius kaip 18 metų asmenis, taip pat asmenis, nepateikusius asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, ir leisti jaunesniems kaip 18 metų asmenims dalyvauti nuotoliniuose lošimuose. Lošimus, organizuojamus lošimo namuose (kazino), įskaitant šiuos lošimus, organizuojamus ir nuotoliniu būdu, gali lošti asmenys, kuriems yra sukakę 21 metai. Draudžiama jaunesnius kaip 21 metų asmenis įleisti į lošimo namus (kazino). Draudžiama įleisti į lošimo namus (kazino) asmenis, turinčius ginklų, išskyrus asmenis, saugančius lošimo namus (kazino), ir pareigūnus, įstatymų nustatyta tvarka vykdančius tarnybines funkcijas. Šioje dalyje nustatytų reikalavimų laikymąsi privalo užtikrinti lošimų organizatorius.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1734, 2015-05-21, paskelbta TAR 2015-06-08, i. k. 2015-08980

Nr. XIII-2147, 2019-05-30, paskelbta TAR 2019-06-10, i. k. 2019-09400

 

101. Lošimų organizatorius, nustatęs, kad jis teikia paslaugas asmeniui, kuriam draudžiama lošti, arba kad tam asmeniui draudžiama būti lošimo vietoje, privalo nedelsdamas nutraukti paslaugos teikimą asmeniui ir pašalinti jį iš lošimo vietos, o nustatęs, kad asmuo, kuriam draudžiama lošti, dalyvauja nuotoliniame lošime, – nedelsdamas nutraukti nuotolinio lošimo paslaugos teikimą tokiam asmeniui ir pranešti Priežiūros tarnybai.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-1734, 2015-05-21, paskelbta TAR 2015-06-08, i. k. 2015-08980

 

11. Lošimus organizuojančios bendrovės visos akcijos turi būti vardinės.

12. Neteko galios nuo 2020-07-01.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2743, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21597

 

13. Lošimus organizuojančiai bendrovei draudžiama gaminti, taip pat rinkti iš dalių lošimo įrenginius, juos remontuoti, kurti naujas ar keisti esamas lošimo algoritmo programas.

14. Lošimus organizuojančiai bendrovei draudžiama būti kitų įmonių steigėja ir akcininke.

15. Licencija organizuoti lošimus negali būti parduota arba kitu būdu perleista kitoms bendrovėms.

16. Gali būti taikomi ir kiti lošimų organizavimo draudimai bei apribojimai, nustatyti šiame ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose.

17. Draudžiama B kategorijos automatus jungti į „kaupiamojo fondo“ sistemą.

18. Šio straipsnio 4, 11 ir 14 dalių apribojimai taikomi ir bendrovėms, pateikusioms prašymą išduoti licenciją organizuoti azartinius lošimus.

19. Lietuvos Respublikoje draudžiama skatinti dalyvauti lošimuose bet kuria forma ir bet kokiomis priemonėmis skleisti informaciją ar atlikti įtikinėjimo veiksmus, įskaitant paties lošimo organizatoriaus organizuojamus specialius renginius, bandomuosius lošimus, akcijas, nuolaidas, dovanas ir panašaus pobūdžio skatinamąsias priemones, skatinančius dalyvauti lošimuose ar nuotoliniuose lošimuose.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-337, 2021-05-20, paskelbta TAR 2021-06-03, i. k. 2021-12786

 

20. Kiekvienas asmuo turi teisę Priežiūros tarnybai arba lošimų organizatoriui pateikti prašymą neleisti jam lošti ir dalyvauti nuotoliniuose lošimuose (toliau – prašymas neleisti lošti). Prašyme neleisti lošti gali būti nurodomas asmens pasirinktas laikotarpis, per kurį jam neleidžiama lošti, kuris negali būti trumpesnis kaip 6 mėnesiai. Asmuo gali atsiimti pateiktą prašymą neleisti lošti arba sutrumpinti prašyme neleisti lošti nurodytą terminą, tačiau ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo prašymo neleisti lošti pateikimo. Prašymų neleisti lošti pateikimo Priežiūros tarnybai arba lošimų organizatoriui tvarką nustato Priežiūros tarnyba.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-2588, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20336

 

21. Asmenis, pateikusius prašymus neleisti lošti, draudžiama įleisti į lošimų organizavimo vietas ir leisti jiems dalyvauti nuotoliniuose lošimuose jų prašyme neleisti lošti nurodytą laikotarpį, o jeigu prašyme neleisti lošti laikotarpis nenurodytas, – 2 metus nuo prašymo neleisti lošti pateikimo Priežiūros tarnybai arba lošimų organizatoriui dienos. Šių reikalavimų vykdymą privalo užtikrinti lošimų organizatorius.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-2588, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20336

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2745, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21565

 

Straipsnio pakeitimai:

 Nr. IX-412, 2001-06-28, Žin., 2001, Nr. 56-1984 (2001-06-30)

Nr. IX-995, 2002-06-27, Žin., 2002, Nr. 72-3010 (2002-07-17)

Nr. IX-1843, 2003-11-25, Žin., 2003, Nr. 116-5249 (2003-12-12)

Nr. XI-1578, 2011-09-15, Žin., 2011, Nr. 119-5611 (2011-10-01)

 

101 straipsnis. Įspėjamieji užrašai

1. Lošimų organizavimo vietose privalo būti iškabinti (nurodyti) įspėjamieji užrašai apie tai, kad dalyvaujant lošimuose gali atsirasti priklausomybė nuo lošimų ar patologinis potraukis lošti, apie draudimą dalyvauti lošimuose nepilnamečiams ir kitiems asmenims, kuriems draudžiama dalyvauti lošimuose ar būti lošimo patalpose pagal šį įstatymą. Lošimų organizavimo vietose privalo būti nurodyta informacija apie asmens galimybę gauti pažymą apie lošimo laimėjimo išmokėjimą. Su šia informacija privalo būti supažindinti nuotoliniuose lošimuose dalyvaujantys asmenys.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų įspėjamųjų užrašų turinį, formą ir pateikimo lošimų organizavimo vietose ir lošimų organizatorių interneto svetainėse taisykles tvirtina Priežiūros tarnyba.

Papildyta straipsniu:

Nr. XII-1734, 2015-05-21, paskelbta TAR 2015-06-08, i. k. 2015-08980

 

102 straipsnis. Papildomi apribojimai, susiję su draudimu dalyvauti lažybose ir (ar) totalizatoriuje

1. Asmenims draudžiama dalyvauti lažybose (įskaitant ir nuotolinio lošimo lažybas), kuriose atliekami statymai dėl lažybų įvykių, kuriuose dalyvauja jie patys arba jie patys gali turėti įtakos lažybų baigčiai; taip pat dėl įvykių, kuriuose dalyvauja jų artimieji giminaičiai ar šeimos nariai, arba šie asmenys gali turėti įtakos lažybų baigčiai.

2. Asmenims draudžiama dalyvauti totalizatoriuje (įskaitant ir nuotolinio lošimo totalizatorių), kuriame jie atlieka statymus dėl sporto varžybų, kuriose dalyvauja jie patys, jų šeimos nariai arba artimieji giminaičiai, rezultato.

3. Lažybų ir (ar) totalizatoriaus tarpininkas, nustatęs, kad statymą atlieka asmuo, kuriam šiame straipsnyje nustatytais pagrindais ribojama teisė dalyvauti lažybose ir (ar) totalizatoriuje, privalo atsisakyti priimti statymą, o šiam faktui paaiškėjus vėliau, – atsisakyti išmokėti laimėjimą ir apie tai pranešti Priežiūros tarnybai.

4. Neteko galios 2020-07-01.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2447, 2016-06-16, paskelbta TAR 2016-06-27, i. k. 2016-17715

Nr. XIII-2743, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21597

 

Papildyta straipsniu:

Nr. XII-1734, 2015-05-21, paskelbta TAR 2015-06-08, i. k. 2015-08980

 

103 straipsnis. Lažybų ir (ar) totalizatoriaus turinio ribojimai

1. Lošimų organizatoriui draudžiama siūlyti lažintis dėl lažybų (totalizatoriaus) įvykių ir (ar) siūlyti tokias lažybų (totalizatoriaus) įvykių galimybes, kurias lemia neteisėtos arba viešajai tvarkai ar gerai moralei prieštaraujančios sąlygos įvykdymas ir (ar) neteisėtų veiksmų atlikimas ar lošimų automatu, nuotolinio lošimo įrenginiais, stalo lošimų, žaidimo automatų ir žaidimų kauliuku (kauliukais) rezultatai. Lošimų organizatorius gali siūlyti lažintis tik dėl tokių lažybų įvykių galimybių, kurių buvimas ar nebuvimas yra įmanomas.

2. Jeigu lošimų organizatorius siūlo lažintis dėl lažybų (totalizatoriaus) įvykių ir (ar) siūlo tokias lažybų (totalizatoriaus) įvykių galimybes, kurios yra neteisėtos, prieštarauja viešajai tvarkai, gerai moralei ar yra neįmanomos ir (ar) kurias lemia lošimų automatu, nuotolinio lošimo įrenginiais, stalo lošimų, žaidimo automatų ir žaidimų kauliuku (kauliukais) rezultatai, lažybos dėl minėtų lažybų įvykių ir jų galimybių yra niekinės.

3. Nuotolinio lošimo įrenginiais galima organizuoti tik lažybas dėl objektyviai neįvyksiančių (nuotolinio lošimo įrenginio sukurtų) šunų ir žirgų lenktynių. Kitokius objektyviai neįvyksiančius (nuotolinio lošimo įrenginio sukurtus) lošimus nuotolinio lošimo įrenginiu organizuoti draudžiama.

4. Lošimų organizatorius, kuris siūlo lažintis pažeisdamas šiame straipsnyje nustatytus reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Papildyta straipsniu:

Nr. XII-1734, 2015-05-21, paskelbta TAR 2015-06-08, i. k. 2015-08980

 

11 straipsnis. Nepriekaištinga reputacija

1Ketinanti gauti licenciją organizuoti lošimus bendrovė (dokumentų licencijai gauti pateikimo metu) ir tokią licenciją turinti bendrovė privalo būti nepriekaištingos reputacijos.

2.  Bendrovės akcininkais, juos kontroliuojančiais asmenimis (jeigu bendrovės akcininkas yra juridinis asmuo), stebėtojų tarybos, valdybos nariais, bendrovės vadovu, jo pavaduotojais, vyriausiuoju buhalteriu (buhalteriu) ir kitais asmenimis, galinčiais tvarkyti bendrovės buhalterinę apskaitą pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą, filialo vadovu, lošimo namų (kazino), bingo, automatų salonų vadovais, jų pavaduotojais, vyriausiaisiais buhalteriais (buhalteriais), lošėjus aptarnaujančio personalo darbuotojais turi būti nepriekaištingos reputacijos asmenys.

3. Fizinis asmuo laikomas nepriekaištingos reputacijos, išskyrus atvejus, kai:

1) jis yra pripažintas kaltu dėl Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatyto sunkaus tyčinio nusikaltimo nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, teisingumui, visuomenės saugumui, valdymo tvarkai ar dėl juos atitinkančių nusikalstamų veikų padarymo pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

2) jis yra uždraustos organizacijos narys.

4. Bendrovė laikoma nepriekaištingos reputacijos, išskyrus atvejus, kai:

1) ji yra pripažinta kalta dėl Baudžiamajame kodekse numatyto sunkaus tyčinio nusikaltimo nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, teisingumui, visuomenės saugumui, valdymo tvarkai ar dėl juos atitinkančių nusikalstamų veikų padarymo pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;  

2) bendrovės akcininkai, juos kontroliuojantys fiziniai asmenys (jeigu bendrovės akcininkas yra juridinis asmuo), stebėtojų tarybos, valdybos nariai, bendrovės vadovas, jo pavaduotojai, vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ir kiti asmenys, galintys tvarkyti bendrovės buhalterinę apskaitą pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą, filialo vadovas yra pripažinti kaltais dėl Baudžiamajame kodekse numatyto sunkaus tyčinio nusikaltimo nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, teisingumui, visuomenės saugumui, valdymo tvarkai ar dėl juos atitinkančių nusikalstamų veikų padarymo pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą (fizinis asmuo) ar yra uždraustos organizacijos nariai arba šios bendrovės akcininkas (juridinis asmuo) ir (arba) šį akcininką kontroliuojantis juridinis asmuo yra pripažinti kaltais dėl šios dalies 1 punkte nurodytos nusikalstamos veikos padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

3) šios bendrovės akcininkas (juridinis asmuo) ir (arba) šį akcininką kontroliuojantis juridinis asmuo yra bendrovė, kuriai licencijos organizuoti lošimus galiojimas panaikintas pagal šio įstatymo 72 straipsnio 8 dalies 1, 4, 5 ir 6 punktus ir nuo licencijos galiojimo panaikinimo nepraėję 5 metai.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1418, 2003-04-03, Žin., 2003, Nr. 38-1663 (2003-04-24)

Nr. IX-1698, 2003-07-04, Žin., 2003, Nr. 74-3419 (2003-07-25)

Nr. XI-1578, 2011-09-15, Žin., 2011, Nr. 119-5611 (2011-10-01)

Nr. XI-2239, 2012-10-02, Žin., 2012, Nr. 122-6098 (2012-10-20)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2743, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21597

 

12 straipsnis. Lošimų organizavimo vieta

1. Lošimai organizuojami:

1) automatų salonuose – B kategorijos automatais;

2) bingo salonuose;

3) lošimo namuose (kazino) – stalo lošimai ir lošimai A kategorijos automatais.

2. Lošimai B kategorijos automatais, bingas, lošimai A kategorijos automatais ir stalo lošimai, lažybos, totalizatorius gali būti organizuojami to paties lošimų organizatoriaus teisėtai valdomose tose pačiose patalpose, kurios nurodytos leidime atidaryti automatų, bingo saloną, lošimo namus (kazino), lažybų, totalizatoriaus punktą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2743, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21597

 

3. Automatų salonuose privalo būti įrengta ne mažiau kaip 10 automatų.

4. Neteko galios 2020-07-01.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2743, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21597

 

5. Vienuose lošimo namuose (kazino) turi būti ne mažiau kaip 3 lošimo stalai, iš kurių bent vienas ruletės stalas, ir ne mažiau kaip 30 A kategorijos automatų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2743, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21597

 

6. Nuotolinio lošimo organizavimo vieta yra laikoma vieta, kurioje teikiamos nuotolinio lošimo paslaugos.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-1734, 2015-05-21, paskelbta TAR 2015-06-08, i. k. 2015-08980

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-995, 2002-06-27, Žin., 2002, Nr. 72-3010 (2002-07-17)

 

13 straipsnis. Reikalavimai lošimus organizuojančių bendrovių įstatiniam kapitalui

1. Bingą, totalizatorių, lažybas organizuojančios bendrovės apmokėtas ir įstatuose nurodytas įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 289 000 eurų, o žirgų totalizatorių organizuojančios bendrovės – ne mažesnis kaip 144 000 eurų.

2. Bendrovės, organizuojančios lošimus B kategorijos automatais, apmokėtas ir įstatuose nurodytas įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 289 000 eurų, o tais atvejais, kai bendrovė organizuoja lošimus lošimo namuose (kazino), – 1 158 000 eurų.

3. Bendrovės, kuri verčiasi kelių rūšių lošimų organizavimu, apmokėtas ir įstatuose nurodytas įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis už didžiausią įstatinį kapitalą, nustatytą atitinkamai lošimo rūšiai.

4. Šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse išvardytų bendrovių dokumentų licencijai gauti pateikimo metu nuosavas kapitalas turi atitikti Akcinių bendrovių įstatymo 38 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus.

5. Minimali pinigų suma, kurią pagal Priežiūros tarnybos nustatytą investavimo tvarką bendrovės, organizuojančios lošimus, turi investuoti į Vyriausybės vertybinius popierius, laikyti banko sąskaitose, bendrovės kasoje ir (arba) tam skirtose lošimo automatų talpyklose ir skirti tik lošimų laimėjimų išmokėjimams, yra:

1) vienam lošimo stalui – 11 585 eurai;

2) A kategorijos lošimo automatui – 7 241 euras;

3) B kategorijos lošimo automatui – 145 eurai;

4) bendrovėms, organizuojančioms bingą, totalizatorių, lažybas, žirgų totalizatorių, – ne mažiau kaip 25 proc. minimalaus reikalaujamo įstatinio kapitalo sumos.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-995, 2002-06-27, Žin., 2002, Nr. 72-3010 (2002-07-17)

Nr. IX-1948, 2003-12-23, Žin., 2004, Nr. 4-49 (2004-01-07)

Nr. XI-1578, 2011-09-15, Žin., 2011, Nr. 119-5611 (2011-10-01)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1166, 2014-09-25, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13586

 

14 straipsnis. Lošimus organizuojančių bendrovių teisė verstis kita ūkine komercine veikla

Bendrovės, organizuojančios lošimus automatų salonuose, bingą, stalo lošimus, totalizatorių, lažybas, nuotolinius lošimus, neturi teisės verstis kita ūkine komercine veikla, išskyrus patalpų, kuriose bendrovė organizuoja lošimus, nuomą šio įstatymo 10 straipsnio 6 dalyje nurodytai ūkinei komercinei veiklai.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-995, 2002-06-27, Žin., 2002, Nr. 72-3010 (2002-07-17)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1734, 2015-05-21, paskelbta TAR 2015-06-08, i. k. 2015-08980

 

15 straipsnis. Reikalavimai lošimų organizavo vietų patalpoms

1. Lošimo namai (kazino) ir bingo salonai įrengiami izoliuotose patalpose, turinčiose atskirą įėjimą. Jose turi būti:

1) įrenginys, garantuojantis nuolatinį apšvietimą ir vientisą be sutrikimų lošimo procesą;

2) įrengta skaitmeninio vaizdo įrašymo sistema, nepertraukiamai veikianti vykstant lošimui, nepertraukiamai filmuojanti įėjimą į lošimo namus (kazino), šio straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytą kasą, lošimą prie lošimo stalų ir prie lošimo stalų įmokėtų sumų ir žetonų inventorizaciją (toliau – inventorizacija). Lošimo namuose (kazino) skaitmeninio vaizdo įrašymo sistema turi veikti taip, kad vaizdo įrašuose būtų aiškiai matyti į lošimo namus (kazino) įeinantys asmenys, lošimo procesas prie lošimo stalų, lošėjų ir lošėjus aptarnaujančių darbuotojų, atliekančių operacijas su pinigais, veiksmai (tarp jų ir pinigų keitimas į žetonus, o žetonų – į pinigus) ir inventorizacijos metu atliekami veiksmai (nuo įmokėtų sumų ir žetonų paėmimo nuo lošimo stalų momento iki jų suskaičiavimo);

3) atskira kasa, kurioje pinigai būtų keičiami į žetonus, o žetonai – į pinigus;

4) įrengta priešgaisrinė sistema;

5) atskiros patalpos, lošimo namų (kazino) administracijos skirtos valstybės pareigūnams ir tarnautojams, atliekantiems lošimų organizavimo priežiūrą ir kontrolę.

2. Automatų salonai įrengiami izoliuotose patalpose, turinčiose atskirą įėjimą. Šių salonų patalpos turi atitikti šio straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 4 punktuose nustatytus reikalavimus, taip pat jose turi būti įrengta skaitmeninio vaizdo įrašymo sistema, nepertraukiamai filmuojanti įėjimą į automatų saloną ir šio straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytą kasą. Automatų salone skaitmeninio vaizdo įrašymo sistema turi veikti taip, kad vaizdo įrašuose būtų aiškiai matyti į automatų saloną įeinantys asmenys, lošėjų ir lošėjus aptarnaujančių darbuotojų, atliekančių operacijas su pinigais kasoje, veiksmai.

3. Lažybų ir totalizatoriaus punktai įrengiami izoliuotose patalpose, turinčiose atskirą įėjimą ir vietą, kurioje lažybų ir totalizatoriaus tarpininkas priima lošėjų statomas sumas ir išmoka pinigus. Lažybų ir totalizatoriaus punktų patalpos turi atitikti šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytus reikalavimus, taip pat jose turi būti įrengta skaitmeninio vaizdo įrašymo sistema, nepertraukiamai filmuojanti įėjimą į lažybų ir totalizatoriaus punktą ir vietą, kurioje lažybų ir totalizatoriaus tarpininkas priima lošėjų statomas sumas ir išmoka pinigus. Lažybų ir totalizatoriaus punktuose skaitmeninio vaizdo įrašymo sistema turi veikti taip, kad vaizdo įrašuose būtų aiškiai matyti į lažybų ir totalizatoriaus punktą įeinantys asmenys, lošėjų, lažybų ir totalizatoriaus tarpininkų, atliekančių operacijas su pinigais, veiksmai.

4. Izoliuotumo ir atskiro įėjimo reikalavimai netaikomi lošimo namams (kazino), automatų ir bingo salonams, lažybų ir totalizatoriaus punktams, kuriuos tas pats lošimų organizatorius įsteigia tose pačiose patalpose. Į patalpas, kuriose organizuojami lošimai A kategorijos automatais ir stalo lošimai bei kitų rūšių lošimų veikla, draudžiama įleisti jaunesnius kaip 21 metų asmenis.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-2744, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21600

 

5. Lošimų priežiūrai reikalingų skaitmeninio vaizdo įrašymo sistemos vaizdo įrašų reikalavimus nustato Priežiūros tarnyba. Lošimus organizuojanti bendrovė privalo vaizdo įrašus saugoti 180 dienų, o kai nagrinėjama lošėjo pretenzija ar atliekamas lošimus organizuojančios bendrovės patikrinimas, ilgiau – iki pretenzijos išnagrinėjimo ar lošimus organizuojančios bendrovės patikrinimo pabaigos, ir juos pateikti tik Priežiūros tarnybai, ikiteisminio tyrimo pareigūnams, prokurorams arba teismui. Pretenzijas raštu pareiškusiems lošėjams gali būti pateikiami tik jų lošimo vaizdo įrašai.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-995, 2002-06-27, Žin., 2002, Nr. 72-3010 (2002-07-17)

Nr. IX-1418, 2003-04-03, Žin., 2003, Nr. 38-1663 (2003-04-24)

Nr. XI-1578, 2011-09-15, Žin., 2011, Nr. 119-5611 (2011-10-01)

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2744, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21600

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-771, 2017-11-21, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18823

 

151 straipsnis. Įmokėtų sumų ir žetonų inventorizacija lošimo namuose (kazino)

1. Lošimus lošimo namuose (kazino) organizuojanti bendrovė ne rečiau kaip kartą per parą privalo atlikti inventorizaciją.

2. Lošimus lošimo namuose (kazino) organizuojanti bendrovė tą pačią darbo dieną inventorizacijos rezultatus Priežiūros tarnybos nustatyta tvarka turi įvesti į LAKIS.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-771, 2017-11-21, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18823

 

16 straipsnis. Reikalavimai lošimų įrenginiams

1. Lietuvos Respublikoje leidžiama pradėti eksploatuoti tik naujus ir nenaudotus lošimo įrenginius, jeigu jie yra pagaminti atitinkamą licenciją (sertifikatą) turinčio gamintojo ir jeigu jų tipai yra Vyriausybės įgaliotos priežiūrą atliekančios institucijos patvirtinti ir įrašyti į Lietuvos lošimo įrenginių registrą Vyriausybės nustatyta tvarka.

2. A kategorijos automatų laimėjimų fondą turi sudaryti ne mažiau kaip 90 procentų, o B kategorijos automatų – ne mažiau kaip 80 procentų visos įmokų sumos.

3. Visi lošimų įrenginiai turi būti lošimus organizuojančios bendrovės nuosavybė arba gali būti įsigyjami išperkamosios nuomos (lizingo) būdu.

4. Kiekvienas lošimo įrenginys turi atitikti šio įstatymo ir Priežiūros tarnybos nustatytus ir patvirtintus reikalavimus.

5. Kiekvienas lošimo įrenginys ir nuotolinio lošimo įrenginys turi turėti akredituotų įstaigų išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad lošimo įrenginiai atitinka šio įstatymo ir Priežiūros tarnybos nustatytus reikalavimus, lošimo įrenginių ir nuotolinio lošimo įrenginių atitikties šio įstatymo ir Priežiūros tarnybos nustatytiems reikalavimams įvertinimą atlieka ir atitikties sertifikatus išduoda tik akredituotos įstaigos. Priežiūros tarnybos sprendimu gali būti pripažįstamos ne valstybėje narėje akredituotos įstaigos ir jų išduoti sertifikatai. Ne valstybėje narėje akredituotų įstaigų ir jų išduotų sertifikatų pripažinimo tvarką nustato Priežiūros tarnyba. Nuotolinio lošimo įrenginiai ir programinė įranga, kuria apdorojama ryšio priemonėmis pateikta informacija, turi būti įdiegti Lietuvos Respublikoje arba kitoje valstybėje narėje. Atliekant lošimų organizatoriaus veiklos patikrinimą, lošimų organizatorius turi užtikrinti galimybę Priežiūros tarnybai prisijungti prie nuotolinio lošimo įrangos.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1734, 2015-05-21, paskelbta TAR 2015-06-08, i. k. 2015-08980

 

51. Draudžiama eksploatuoti neturinčius sertifikato ir nustatyta tvarka nepaženklintus lošimo įrenginius ir nuotolinio lošimo įrenginius. Lietuvos Respublikos teritorijoje draudžiama naudoti šiame įstatyme nenumatytus elektroninius arba mechaninius prietaisus, elektroninių bilietų pardavimo automatus, žaidimų automatus ir kitus įrenginius, forma ar turiniu panašius į lošimo įrenginius, nuotolinio lošimo įrenginius, išskyrus šiame įstatyme nustatytas išimtis.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-1734, 2015-05-21, paskelbta TAR 2015-06-08, i. k. 2015-08980

 

6. Kiekvienas lošimo įrenginys, turintis sertifikatą, privalo būti paženklinamas specialiu ženklu Priežiūros tarnybos nustatyta tvarka.

7. Bendrovė gali keisti arba pradėti naudoti naujus lošimų įrenginius tik įvykdžiusi šio straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytus reikalavimus ir gavusi Priežiūros tarnybos leidimą šio įstatymo nustatyta tvarka.

8. Lošimus organizuojanti bendrovė turi teisę automatus laidinėmis, radijo, optinėmis ar kitomis elektromagnetinėmis priemonėmis sujungti į elektroninę automatų duomenų valdymo sistemą. Jeigu lošimus organizuojanti bendrovė laidinėmis, radijo, optinėmis ar kitomis elektromagnetinėmis priemonėmis nesujungia automatų į elektroninę automatų duomenų valdymo sistemą, ji privalo pildyti automatų apskaitos žurnalus, kurių formą ir pildymo tvarką nustato Priežiūros tarnyba.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-771, 2017-11-21, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18823

 

9. Kiekvienas į elektroninę automatų duomenų valdymo sistemą sujungtas automatas turi turėti elektroninius skaitiklius, kurie lošimo metu didėjimo tvarka fiksuotų šiuos automato duomenis:

1) už dalyvavimą lošime įmokėtus kredito arba piniginius vienetus;

2) laimėtus kredito arba piniginius vienetus;

3) lošimo namų (kazino) arba automatų salono kasoje apmokėtus kredito arba piniginius vienetus (jeigu tokia funkcija įdiegta automate);

4) A kategorijos automatu laimėto kaupiamojo fondo kredito arba piniginius vienetus (jeigu tokia funkcija įdiegta automate);

5) loštų lošimų skaičių.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-771, 2017-11-21, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18823

 

10. Lošimus organizuojanti bendrovė, kurios automatai sujungti į elektroninę automatų duomenų valdymo sistemą, privalo užtikrinti galimybę Priežiūros tarnybai bet kuriuo metu nuotoliniu būdu prisijungti prie elektroninės automatų duomenų valdymo sistemos ir peržiūrėti joje tvarkomus duomenis.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-771, 2017-11-21, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18823

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-995, 2002-06-27, Žin., 2002, Nr. 72-3010 (2002-07-17)

Nr. XI-1578, 2011-09-15, Žin., 2011, Nr. 119-5611 (2011-10-01)

 

161 straipsnis. Reikalavimai elektroninei automatų duomenų valdymo sistemai

1. Elektronine automatų duomenų valdymo sistema turi būti užtikrinamas automato identifikacinių (automato serija ir numeris), veikimo ir elektroninių skaitiklių duomenų:

1) fiksavimas ne rečiau kaip kas 1 valandą;

2) apdorojimas ir saugojimas ne trumpiau kaip 31 kalendorinę dieną;

3) perdavimas į LAKIS ne rečiau kaip kas 24 valandas.

2. Elektroninė automatų duomenų valdymo sistema turi fiksuoti veikimo duomenų pasikeitimo datą ir laiką.

3. Elektroninė automatų duomenų valdymo sistema turi atitikti šiame straipsnyje ir Priežiūros tarnybos nustatytus techninius reikalavimus ir turėti akredituotos įstaigos išduotą atitikties sertifikatą, kuriuo patvirtinami šios sistemos atitiktis šio įstatymo ir Priežiūros tarnybos nustatytiems techniniams reikalavimams ir šioje sistemoje tvarkomų ir LAKIS perduodamų duomenų patikimumas.

4. Turi būti užtikrinama elektroninėje automatų duomenų valdymo sistemoje tvarkomų ir į LAKIS perduodamų duomenų apsauga nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

5. Elektroninė automatų duomenų valdymo sistema prie LAKIS turi būti prijungta Priežiūros tarnybos nustatyta tvarka.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-771, 2017-11-21, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18823

 

17 straipsnis. Reikalavimai lošimo kortelėms ir kortoms

1. Kiekviena lošime naudojama bingo, totalizatoriaus ir lažybų kortelė turi būti numeruota ir turėti individualų numerį.

2. Bendrovės, prieš pradėdamos organizuoti bingą, totalizatorių arba lažybas, privalo įregistruoti bingo, totalizatoriaus arba lažybų korteles teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje, išskyrus atvejį, kai bingo, totalizatoriaus arba lažybų kortelės platinamos per tiesioginio ryšio sistemą arba teikiant nuotolinio bingo, totalizatoriaus ar lažybų lošimo paslaugas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1734, 2015-05-21, paskelbta TAR 2015-06-08, i. k. 2015-08980

 

3. Ant lošimo kortų nugarėlių turi būti išspausdintas lošimo namų (kazino) logotipas.

 

18 straipsnis. Lošimų organizavimo reglamentas

1. Lošimai organizuojami pagal lošimo reglamentą, kuriame turi būti nurodyta:

1) lošimo pavadinimas;

2) lošimo organizavimo vieta;

3) lošimo taisyklės;

4) įmokos, imamos už dalyvavimą lošime, dydis;

5) didžiausia laimėjimo suma;

6) laimėjimų grupės;

7) „kaupiamojo fondo“ sudarymo ir laimėjimo tvarka (jeigu sudaromas toks fondas);

8) lošimo kortelių rūšys, jų numeravimo, įsigijimo bei grąžinimo tvarka (jeigu organizuojamas bingas), išskyrus atvejį, kai bingo kortelės platinamos per tiesioginio ryšio sistemą;

9) laimėjimų išmokėjimo tvarka;

10) pretenzijų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka.

2. Lošimo reglamentą, jo pakeitimus ir papildymus tvirtina Priežiūros tarnyba.

3. Lošėjo reikalavimu lošimų organizatorius privalo jį supažindinti su lošimo reglamentu.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1578, 2011-09-15, Žin., 2011, Nr. 119-5611 (2011-10-01)

 

19 straipsnis. Lošimų laimėjimų išmokėjimas

1. Lošimo namuose (kazino), automatų ir bingo salonuose laimėjimai išmokami tik pinigais iš karto, jei laimėjimas neviršija 30 000 eurų, arba ne vėliau kaip per 24 valandas, jei laimėjimas viršija 30 000 eurų. Laimėjimas lošėjo pageidavimu išmokamas grynaisiais pinigais arba įteikiant laimėjusiam asmeniui banko čekį, arba pavedimu į jo sąskaitą banke.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1166, 2014-09-25, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13586

 

2. Dalis stalo lošimų, automatų arba bingo laimėjimų gali būti išmokama „kaupiamojo fondo“ forma. „Kaupiamasis fondas“ laimimas sujungus lošimo namuose (kazino) esančius stalus arba tuo pačiu automatu automatiškai, arba sujungus lošimo namuose (kazino) esančius automatus, arba sujungus lošimo namuose (kazino), priklausančiuose tam pačiam organizatoriui, esančius automatus. Tuo atveju, kai „kaupiamasis fondas“ laimimas keliais sujungtais automatais ar stalais, lošėjams matomoje vietoje turi būti:

1) nurodytas sujungtų stalų arba automatų skaičius ir vieta, kurioje jie eksploatuojami;

2) įrengtas specialus ekranas, kuriame nuolat rodoma suma, esanti „kaupiamajame fonde“;

3) nurodytas procentas, kuris bus atskaitomas nuo kiekvieno lošimo į „kaupiamąjį fondą.“

3. Totalizatoriaus ir lažybų laimėjimai išmokami tik pinigais iš karto pateikus laimėjusiąją kortelę arba įskaitomi į lošėjo sąskaitą nuotolinio totalizatoriaus ir nuotolinio lažybų lošimo atveju.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1734, 2015-05-21, paskelbta TAR 2015-06-08, i. k. 2015-08980

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-995, 2002-06-27, Žin., 2002, Nr. 72-3010 (2002-07-17)

 

20 straipsnis. Lošėjų tapatybės nustatymas

1. Azartinius lošimus organizuojančios bendrovės privalo patikrinti klientų, įeinančių į lošimo automatų ir bingo salonus, lažybų bei totalizatoriaus punktus, tapatybę.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1166, 2014-09-25, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13586

Nr. XIII-575, 2017-06-29, paskelbta TAR 2017-07-12, i. k. 2017-12076

Nr. XIII-2147, 2019-05-30, paskelbta TAR 2019-06-10, i. k. 2019-09400

 

2. Laimėjusio asmens reikalavimu lošimų organizatorius privalo jam išduoti Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytos formos pažymą, pagrindžiančią turto deklaravimą.

3. Lošimų organizatorius dokumentus ir informaciją apie šio straipsnio 2 dalyje nurodytus asmenis privalo saugoti 10 metų ir privalo pateikti tik Priežiūros tarnybai ir ikiteisminio tyrimo pareigūnams, prokurorams arba teismui įstatymų nustatyta tvarka.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-575, 2017-06-29, paskelbta TAR 2017-07-12, i. k. 2017-12076

 

4. Lošimų organizatorius privalo Vyriausybės nustatyta tvarka pranešti teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai apie laimėjimus ir pralaimėjimus, jei laimėjimo ar pralaimėjimo suma viršija Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų brangiam turtui įsigyti arba kitų įsigytų bei perleidžiamų lėšų deklaravimo“ 2 straipsnyje nustatytą ir atsižvelgiant į vartojimo kainų pasikeitimus indeksuotą dydį.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-412, 2001-06-28, Žin., 2001, Nr. 56-1984 (2001-06-30),

Nr. IX-1418, 2003-04-03, Žin., 2003, Nr. 38-1663 (2003-04-24)

Nr. IX-1843, 2003-11-25, Žin., 2003, Nr. 116-5249 (2003-12-12)

Nr. XI-1578, 2011-09-15, Žin., 2011, Nr. 119-5611 (2011-10-01)

 

ANTRASIS1 SKIRSNIS

NUOTOLINIŲ LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO REIKALAVIMAI

 

201 straipsnis. Nuotolinių lošimų organizavimas

1. Nuotolinius lošimus galima organizuoti pagal šį įstatymą ir nuotolinių lošimų organizavimo reglamentą, kai šiame įstatyme nustatyta tvarka yra gauta Priežiūros tarnybos išduodama licencija ir leidimas organizuoti nuotolinius lošimus ir kai Priežiūros tarnyba patvirtina lošimų organizatoriaus parengtą nuotolinių lošimų organizavimo reglamentą.

2. Lošimų organizatorius, organizuojantis nuotolinius lošimus, privalo techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis užtikrinti, kad:

1) nuotoliniuose lošimuose negalėtų dalyvauti nepilnamečiai asmenys ir asmenys, kuriems dalyvauti lošimuose draudžiama pagal šio įstatymo 10 straipsnio 3 ir 10 dalyse nustatytus reikalavimus;

2) būtų nustatoma nuotoliniuose lošimuose dalyvaujančių asmenų tapatybė ir jie būtų registruojami;

3) būtų užtikrinama skaidri lošėjų įmokamų statymo sumų ir lošėjams išmokamų laimėjimų apskaita.

3. Kartu su prašymu išduoti leidimą organizuoti nuotolinius lošimus papildomai turi būti nurodomi interneto adresai, telefono numeriai ar kita kontaktinė informacija, kuri bus naudojama nuotolinių lošimų paslaugoms teikti. Lošimų organizatorius taip pat turi nurodyti mokėjimo sąskaitos, kuri bus naudojama lošimų organizatoriaus ir lošėjo tarpusavio atsiskaitymams, rekvizitus.

4. Bendrojo ugdymo mokyklų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų, neformaliojo vaikų švietimo įstaigų ar kitų vaikų auklėjimo, ugdymo ar priežiūros įstaigų, sveikatos priežiūros įstaigų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovai privalo užtikrinti, kad įstaigos ar institucijos kompiuteriuose ir tinklo įrenginiuose būtų blokuojama galimybė dalyvauti nuotoliniuose lošimuose.

 

202 straipsnis. Dalyvavimas nuotoliniuose lošimuose

1. Fizinis asmuo, norintis dalyvauti nuotoliniuose lošimuose, prieš dalyvavimą juose privalo sudaryti su lošimų organizatoriumi nuotolinio lošimo sutartį pagal Priežiūros tarnybos patvirtintą formą.

2. Nuotolinio lošimo sutartys gali būti sudaromos tik su fiziniais asmenimis. Fizinis asmuo nuotolinio lošimo sutarties negali sudaryti per atstovą. Lošimų organizatorius, prieš sudarydamas nuotolinio lošimo sutartį, privalo pareikalauti, kad fizinis asmuo, norintis sudaryti nuotolinio lošimo sutartį, pateiktų duomenis, reikalingus jo tapatybei nustatyti, ir patikrinti, ar jis atitinka šio įstatymo 10 straipsnio 3 ir 10 dalyse nustatytus reikalavimus ir ar jam pagal šį bei kitus įstatymus nėra draudžiama dalyvauti lošimuose.

3. Dalyvauti nuotoliniuose lošimuose leidžiama tik asmeniui, su kuriuo sudaryta nuotolinio lošimo sutartis yra galiojanti. Asmuo, su kuriuo sudaryta nuotolinio lošimo sutartis, atsako už tai, kad jam suteiktu kodu ir (ar) slaptažodžiu nepasinaudotų tretieji asmenys. Šiam asmeniui draudžiama perduoti jam suteiktą kodą ir (ar) slaptažodį kitiems asmenims arba kitaip sudaryti kitiems asmenims galimybę dalyvauti nuotoliniuose lošimuose jo vardu. Su asmenimis, pažeidusiais šį reikalavimą, lošimų organizatorius privalo nutraukti nuotolinio lošimo sutartį. Nauja nuotolinio lošimo sutartis su tokiais asmenimis sudaroma ne anksčiau kaip po vienų metų nuo sutarties nutraukimo.

 

203 straipsnis. Nuotolinio lošimo sutarties sudarymas, galiojimas ir pasibaigimas

1. Paprastos rašytinės formos nuotolinio lošimo sutartis su lošėju sudaroma bendrovės buveinėje arba bendrovės lošimų organizavimo vietoje. Nuotolinio lošimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai šalys ją pasirašo.

2. Elektronine forma lošimų organizatoriaus interneto svetainėje sudaroma nuotolinio lošimo sutartis su lošėju yra laikoma sudaryta nuo to momento, kai lošėjas lošimų organizatoriaus interneto svetainėje suaktyvina specialią nuorodą, skirtą nuotolinio lošimo sutarčiai sudaryti, specialiai tam skirtose vietose įveda savo asmens duomenis bei kitą prašomą informaciją ir spustelėdamas specialiai tam skirtą nuorodą „Sutinku“ patvirtina, kad prieš tai susipažino su nuotolinio lošimo sutarties nuostatomis, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

3. Lošimų organizatorius, nustatęs, kad fizinis asmuo, norintis dalyvauti nuotoliniuose lošimuose, neatitinka nustatytų reikalavimų (jam draudžiama dalyvauti lošimuose), su tokiu asmeniu negali sudaryti nuotolinio lošimo sutarties, o šioms aplinkybėms paaiškėjus vėliau, privalo nedelsdamas nutraukti jau sudarytą sutartį ir nutraukti asmeniui galimybę dalyvauti nuotoliniuose lošimuose.

4. Sudarydamas nuotolinio lošimo sutartį, lošimų organizatorius privalo asmeniui, norinčiam dalyvauti nuotoliniuose lošimuose, nurodyti:

1) lošimų organizatoriaus pavadinimą, kodą, adresą, licencijos organizuoti lošimus ir Priežiūros tarnybos išduoto leidimo organizuoti nuotolinius lošimus datas ir numerius;

2) lošimų organizatoriaus nuotolinių lošimų organizavimo reglamentą arba pateikti aktyvią nuorodą į interneto svetainę, kurioje skelbiamas visas nuotolinių lošimų organizavimo reglamento aktualios redakcijos tekstas;

3) informaciją apie apribojimus dalyvauti lošime, kurie taikomi lošėjams pagal šio įstatymo 10 straipsnio 3 ir 10 dalių nuostatas;

4) informaciją apie draudimą sudaryti galimybę lošime dalyvauti tretiesiems asmenims, pasinaudojant lošėjui suteiktais identifikaciniu kodu ir (ar) slaptažodžiu;

5) įspėjamuosius užrašus, numatytus šio įstatymo 101 straipsnio 1 dalyje, apie tai, kad dalyvaujant lošimuose gali atsirasti priklausomybė nuo lošimų ar patologinis potraukis lošti, ir pateikti kontaktinę informaciją, kur lošėjas gali kreiptis pagalbos;

6) informaciją, kad yra galimybė gauti pažymą apie laimėjimo išmokėjimą;

7) informaciją apie tai, kaip bus paskirstomos su statomų sumų priėmimu ir laimėjimų išmokėjimu susijusios išlaidos (pavedimų ir kitos išlaidos, jeigu tokių bus) ir koks yra jų dydis, jeigu šios išlaidos išskaitomos iš lošėjo laimėtos sumos.

5. Asmeniui, sudariusiam nuotolinio lošimo sutartį, lošimų organizatorius suteikia kodą ir (ar) slaptažodį, kurie reikalingi dalyvaujant nuotoliniuose lošimuose ir pagal kuriuos galima aiškiai nustatyti lošėjo tapatybę. Vienam asmeniui gali būti išduodamas tik vienas prisijungimo duomenų, reikalingų dalyvaujant nuotoliniuose lošimuose, rinkinys (kodas ir (ar) slaptažodis).

6. Nuotolinio lošimo sutartis galioja vienus metus nuo jos sudarymo dienos, jeigu sutartyje nenumatytas kitoks jos galiojimo terminas.

7. Nuotolinio lošimo sutartis gali būti lošėjo nutraukta prieš terminą vienašališkai, apie tai pranešus lošimų organizatoriui. Nuotolinio lošimo sutartis gali būti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais atvejais ir pagrindais.

8. Pasibaigus nuotolinio lošimo sutarties galiojimo terminui, jeigu sutartis nebuvo pratęsta, lošimų organizatorius asmeniui, su kuriuo buvo sutaryta sutartis, be atskiro pranešimo nutraukia galimybę dalyvauti nuotoliniuose lošimuose.

9. Lošimų organizatorius privalo saugoti sudarytas nuotolinio lošimo sutartis 10 metų pasibaigus šių sutarčių galiojimui.

10. Ginčams, kylantiems iš nuotolinio lošimo sutarčių, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

 

204 straipsnis. Nuotolinio lošimo įrenginių ir įrangos, skirtos nuotoliniams lošimams organizuoti, reikalavimai

1. Nuotolinio lošimo įrenginiai ir programinė įranga, kuria priimama ir apdorojama ryšio priemonėmis pateikta informacija, turi būti įdiegti ir saugomi Lietuvos Respublikoje arba kitoje valstybėje narėje. Lošimų organizatorius asmenims, turintiems teisę tikrinti lošimų organizatoriaus veiklą, turi užtikrinti galimybę nekliudomai patikrinti įrangą ir įrangoje saugomą informaciją. Šią informaciją lošimų organizatorius privalo saugoti 5 metus ir įstatymų nustatyta tvarka pateikti Priežiūros tarnybai, ikiteisminio tyrimo pareigūnams, prokurorams, teismui, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, atliekančioms lošimų organizatoriaus veiklos patikrinimus.

2. Nuotolinio lošimo įrenginiai, naudojami nuotoliniams lošimams organizuoti, registruojami Priežiūros tarnybos nustatyta tvarka.

3. Lošimų organizatorius, organizuojantis nuotolinius lošimus, privalo savo lėšomis įdiegti įrangą, kuri užtikrintų centralizuotą visų lošėjų, dalyvaujančių nuotoliniame lošime, tapatybės nustatymą ir registravimą, lošėjų veiksmų lošiant, taip pat atliktų statymų ir laimėjimų išmokėjimų apskaitą. Ši įranga turi būti lošimų organizatoriaus nuosavybė arba kitu teisėtu būdu jo valdoma ir įdiegta Lietuvos Respublikos teritorijoje arba kitoje valstybėje narėje.

4. Lošimų organizatorius asmenims, turintiems teisę tikrinti lošimų organizatoriaus veiklą, turi užtikrinti tiesioginę prieigą nekliudomai nuotoliniu būdu patikrinti nuotolinio lošimo įrenginį ir įrangą, naudojamą nuotoliniams lošimams organizuoti, ir juose saugomą informaciją.

 

205 straipsnis. Statomų sumų priėmimas ir laimėjimų išmokėjimas

1. Nuotoliniuose lošimuose statomos sumos gali būti įmokėtos ir lošimų organizatoriaus priimtos negrynaisiais pinigais iš lošėjui priklausančios mokėjimo sąskaitos į lošimų organizatoriaus mokėjimo sąskaitą. Nuotolinio lošimo sutarties pagrindu lošimų organizatoriaus duomenų bazėje yra registruojama viena lošėjo lošimų sąskaita, kurioje apskaitomos lošėjo iš anksto įmokėtos lošimams skirtos pinigų sumos.

2. Nuotolinių lošimų organizatorius nuotolinių lošimų laimėjimus perveda į nuotolinių lošimų organizatoriaus tvarkomą lošėjo lošimų sąskaitą arba lošėjo pageidavimu – į lošėjo nurodytą jam priklausančią mokėjimo sąskaitą. Lošėjo pageidavimu nuotolinių lošimų organizatorius laimėjimą lošėjui išmoka grynaisiais pinigais nuotolinių lošimų organizatoriaus lošimo namuose (kazino), automatų, bingo salone, totalizatoriaus ar lažybų punkte.

3. Lošimų organizatorius, nustatęs, kad jis priima statomą sumą iš asmens, kuriam draudžiama lošti, nedelsdamas privalo nutraukti lošimą, nepriimti statomos sumos ir lošėjui grąžinti nepriimtą statomą sumą.

4. Nuotoliniuose lošimuose laimėjimai pervedami į tą pačią sąskaitą, iš kurios lošėjas atliko statymą dalyvaudamas nuotoliniame lošime, kuriame laimėjo.

 

206 straipsnis. Nuotoliniuose lošimuose dalyvaujančių lošėjų apsauga

1. Lošėjas turi teisę lošimų organizatoriui pateikti rašytinį prašymą, kuriame būtų nurodyti vienas ar keli apribojimai, taikomi prašymą pateikusiam lošėjui dalyvaujant nuotoliniuose lošimuose. Lošėjas prašyme gali nurodyti pageidavimą (ar keletą jų):

1) riboti didžiausią pinigų sumą, kurią lošėjas gali statyti per tam tikrą laikotarpį arba vieno nenutraukiamo lošimo metu;

2) riboti didžiausią vieno statymo sumą;

3) nustatyti vieno lošimo, kuriame lošėjas lošia nuo lošimo pradžios nenutraukiamai (be pertraukos), laiko limitą, kuriam suėjus lošėjui turi būti nutraukta galimybė dalyvauti nuotoliniame lošime;

4) neteko galios nuo 2017-05-01.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-2588, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20336

 

2. Lošimų organizatorius privalo užtikrinti šio straipsnio 1 dalyje nurodytų apribojimų įgyvendinimą.

3. Nuotoliniame lošime dalyvaujančiam lošėjui viso jo lošimo metu nuolat privalo būti aiškiai rodoma informacija, kiek laiko jis dalyvauja lošime, bendra jo atliktų statymų suma ir jo lošimo aktualus rezultatas (laimėjimas arba pralaimėjimas).

 

207 straipsnis. Kovos su nelegalios nuotolinių lošimų veiklos vykdytojais priemonės

1. Priežiūros tarnyba, atlikusi tyrimą ir nustačiusi, kad nelegalios lošimų veiklos vykdytojas Lietuvos Respublikoje organizuoja nuotolinius lošimus, turi teisę:

1) duoti privalomus nurodymus mokėjimo, kredito ar kitai finansų įstaigai iki 5 dienų sustabdyti mokėjimus ar kitas finansines operacijas, susijusias su nelegalią nuotolinių lošimų veiklą Lietuvos Respublikoje vykdančiu subjektu, įskaitant atsiskaitymus už dalyvavimą nelegalios lošimų veiklos vykdytojų organizuojamuose lošimuose, laimėjimų išmokėjimus, statomų sumų priėmimus nelegaliai lošimus organizuojančio subjekto naudai;

2) duoti privalomus nurodymus mokėjimo, kredito ar kitai finansų įstaigai nutraukti mokėjimus ar kitas finansines operacijas, susijusias su nelegalią nuotolinių lošimų veiklą Lietuvos Respublikoje vykdančiu subjektu, įskaitant atsiskaitymus už dalyvavimą nelegalios lošimų veiklos vykdytojų organizuojamuose nuotoliniuose lošimuose, laimėjimų išmokėjimus, statomų sumų priėmimus nelegaliai lošimus organizuojančio subjekto naudai;

3) duoti privalomus nurodymus informacijos prieglobos paslaugų teikėjui ir (ar) tinklo paslaugų teikėjui skubiai pašalinti informacijos prieglobos paslaugų teikėjo saugomą informaciją, kuri naudojama siekiant nelegaliai vykdyti nuotolinius lošimus, arba panaikinti galimybę šią informaciją pasiekti;

4) duoti privalomus nurodymus tinklo paslaugų teikėjui panaikinti galimybę pasiekti informaciją, kuri naudojama siekiant nelegaliai vykdyti lošimus.

2. Priežiūros tarnyba, siekdama atlikti šio straipsnio 1 dalyje nurodytus veiksmus, privalo pateikti prašymą išduoti leidimą atlikti veiksmus Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Prašyme išduoti leidimą atlikti veiksmus turi būti nurodytas įtariamą pažeidimą padariusio asmens vardas ir pavardė arba pavadinimas, įtariamų pažeidimų pobūdis ir numatomi veiksmai. Vilniaus apygardos administracinis teismas prašymą išduoti leidimą atlikti veiksmus išnagrinėja ir priima motyvuotą nutartį prašymą išduoti leidimą atlikti veiksmus patenkinti arba atmesti. Prašymas išduoti leidimą atlikti veiksmus turi būti išnagrinėtas ir nutartis priimta ne vėliau kaip per 3 dienas nuo prašymo išduoti leidimą atlikti veiksmus pateikimo momento. Jeigu Priežiūros tarnyba nesutinka su Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartimi atmesti prašymą išduoti leidimą atlikti veiksmus, ji turi teisę per 7 dienas nuo tokios nutarties priėmimo apskųsti šią nutartį Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas turi išnagrinėti skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarties atmesti prašymą išduoti leidimą atlikti veiksmus ne vėliau kaip per 7 dienas nuo Priežiūros tarnybos skundo priėmimo dienos. Priežiūros tarnybos atstovas turi teisę dalyvauti, kai skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo priimta nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Teismai, nagrinėdami prašymus ir skundus dėl leidimo atlikti veiksmus išdavimo, privalo užtikrinti pateiktos informacijos ir planuojamų veiksmų slaptumą. 

3. Priežiūros tarnyba informaciją apie nustatytus nelegalios lošimų veiklos vykdytojus, kurie Lietuvos Respublikoje neteisėtai organizuoja nuotolinius lošimus, skelbia viešai ir praneša, kad nurodyta nuotolinio lošimo paslaugų teikimo veikla yra vykdoma nelegaliai.

4. Atsiskaitymų už dalyvavimą nelegalios lošimų veiklos vykdytojų organizuojamuose nuotoliniuose lošimuose ir laimėjimų išmokėjimo per Lietuvos Respublikoje veikiančius bankus ar kitas finansų įstaigas ribojimo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

5. Galimybių pasiekti informaciją, kuri naudojama siekiant vykdyti nelegalią nuotolinių lošimų veiklą, panaikinimo užtikrinimo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

 

208 straipsnis. Mažiausia pinigų suma nuotolinių lošimų laimėjimams išmokėti

1. Mažiausia pinigų suma, kurią pagal Priežiūros tarnybos nustatytą investavimo tvarką lošimų organizatoriai, organizuojantys nuotolinius lošimus, turi investuoti į Vyriausybės vertybinius popierius, laikyti banko sąskaitose, bendrovės kasoje ir skirti tik nuotolinių lošimų laimėjimams išmokėti, yra ne mažesnė negu 72 400 eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytą mažiausią pinigų sumą galima naudoti tik nuotolinių lošimų laimėjimams išmokėti. Jeigu, išmokėjus nuotolinio lošimo laimėjimus iš šio straipsnio 1 dalyje nustatytos mažiausios pinigų sumos, mažiausia pinigų suma, skirta nuotolinių lošimų laimėjimams išmokėti, tampa mažesnė, negu yra nustatyta šio straipsnio 1 dalyje, lošimų organizatorius privalo per 2 kalendorines dienas atkurti reikalaujamas mažiausias pinigų sumas, skirtas nuotolinių lošimų laimėjimams išmokėti.

Papildyta skirsniu:

Nr. XII-1734, 2015-05-21, paskelbta TAR 2015-06-08, i. k. 2015-08980

 

TREČIASIS SKIRSNIS

LEIDIMŲ ATIDARYTI AUTOMATŲ, BINGO SALONUS, LOŠIMO NAMUS (KAZINO) IŠDAVIMAS, JŲ PAPILDYMAS AR PAKEITIMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMAS AR PANAIKINIMAS

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. XIII-3009, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-09, i. k. 2020-12615

 

21 straipsnis. Leidimų atidaryti automatų ar bingo salonus, lošimo namus (kazino) ir organizuoti nuotolinius lošimus išdavimas

1. Leidimus atidaryti automatų ar bingo salonus, lošimo namus (kazino) ir organizuoti nuotolinius lošimus išduoda Priežiūros tarnyba.

2. Leidimai atidaryti automatų ar bingo salonus, lošimo namus (kazino) ir organizuoti nuotolinius lošimus išduodami bendrovėms, turinčioms licencijas organizuoti atitinkamus lošimus, arba kartu su šiomis licencijomis.

3. Bendrovė, pageidaujanti gauti leidimą atidaryti automatų ar bingo saloną, lošimo namus (kazino) arba organizuoti nuotolinius lošimus, pateikia Priežiūros tarnybai prašymą, kuriame nurodoma bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, lošimų organizavimo vietos adresas, telefono numeris, numatomų organizuoti lošimų rūšys, licencijos organizuoti lošimus išdavimo data, numeris (jeigu leidimas išduodamas licenciją turinčiai bendrovei), bendrovės vadovo arba jo įgalioto asmens, užpildžiusio ir pasirašiusio prašymą, pareigos, vardas ir pavardė, prašymo padavimo data. Jeigu organizuojant totalizatorių ar lažybas naudojami lošimo įrenginiai arba nuotolinio lošimo įrenginiai, papildomai pateikiami dokumentai, patvirtinantys šių įrenginių atitiktį Priežiūros tarnybos nustatytiems reikalavimams.

4. Kartu su prašymu išduoti leidimą atidaryti automatų ar bingo saloną, lošimo namus (kazino) arba organizuoti nuotolinius lošimus pateikiami šie dokumentai ir duomenys:

1) lošimo reglamentai;

2) lošimo įrenginių aprašymas (tipas, modifikacija, gamintojas, pagaminimo metai ir mėnuo) ir dokumentai, patvirtinantys prašančios išduoti leidimą bendrovės nuosavybės teisę į juos, arba įrenginių įsigijimo išperkamosios nuomos (lizingo) būdu sutartys;

3) lošimo įrenginių skaičius;

4) sertifikatai, nurodyti šio įstatymo 16 straipsnio 5 dalyje;

5) Priežiūros tarnybos nustatyta informacija apie lošimų organizavimo vietą;

6) dokumentai, patvirtinantys nuosavybės teisę į patalpas, kuriose numatoma organizuoti lošimus, arba šių patalpų nuomos ar išperkamosios nuomos sutarties nuorašas;

7) taisyklės, nustatančios įėjimo į automatų, bingo salonus arba lošimo namus (kazino) užmokestį, jo mokėjimo tvarką (jeigu užmokestis bus imamas);

8) lošimo automatų, bingo salonų arba lošimo namų (kazino) administracijos vadovo, jo pavaduotojų, vyriausiųjų finansininkų ir lošėjus aptarnaujančio personalo sąrašas, kuriame nurodomi vardai, pavardės, asmens kodai;

9) jeigu organizuojant totalizatorių ar lažybas naudojami lošimo įrenginiai arba nuotolinio lošimo įrenginiai, papildomai pateikiami dokumentai, patvirtinantys šių įrenginių atitiktį Priežiūros tarnybos nustatytiems reikalavimams.

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-2743, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21597

 

41. Kartu su prašymu išduoti leidimą organizuoti nuotolinius lošimus, be šio straipsnio 4 dalyje nurodytų dokumentų ir duomenų, pateikiami:

1) telefono numeriai, interneto adresai, kita kontaktinė informacija, kuri bus tiesiogiai susijusi su teikiamomis nuotolinio lošimo paslaugomis;

2) kredito įstaigose atidarytų sąskaitų, kurios bus naudojamos statymams priimti ir lošimų organizatoriaus ir lošėjo tarpusavio atsiskaitymui, duomenys;

3) serverių, naudojamų nuotoliniams lošimams organizuoti, adresai;

4) nuotolinio lošimo įrenginių ir programinės įrangos, naudojamų nuotoliniams lošimams organizuoti, aprašymas ir jų atitiktį šiame įstatyme ir Priežiūros tarnybos nustatytiems reikalavimams patvirtinantys duomenys.

5. Priežiūros tarnyba turi teisę pareikalauti papildomų dokumentų ir informacijos, kurių reikia priimti sprendimui dėl leidimo išdavimo, taip pat pareikalauti paaiškinti arba papildyti pateiktus duomenis.

6. Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai patikrina, ar patalpos, kuriose numatoma atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino), atitinka joms keliamus reikalavimus. Prašymas išduoti leidimą atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino) turi būti išnagrinėtas per 30 kalendorinių dienų nuo jo gavimo dienos. Jeigu pareikalaujama papildomų dokumentų ir informacijos, 30 dienų laikotarpis skaičiuojamas iš naujo nuo papildomos informacijos arba paaiškinimų bei pataisų pateikimo dienos. Bendras leidimo išdavimo laikotarpis neturi viršyti 60 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo tos dienos, kurią buvo pirmą kartą pateikti visi reikiami dokumentai ir duomenys.

7. Leidime atidaryti automatų ar bingo saloną, lošimo namus (kazino) arba organizuoti nuotolinius lošimus nurodomas lošimus organizuojančios bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono numeris, lošimų organizavimo vietos adresas, organizuojamų lošimų rūšys, lošimo įrenginių skaičius, leidimo išdavimo data.

8. Priežiūros tarnyba, išdavusi licenciją organizuoti lošimus ir leidimą atidaryti automatų ar bingo saloną, lošimo namus (kazino) arba organizuoti nuotolinius lošimus, per 5 darbo dienas nuo licencijos (leidimo) išdavimo praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, teritorinėms valstybinėms mokesčių inspekcijoms ir teritorinėms policijos įstaigoms, kurių aptarnaujamoje teritorijoje bus organizuojami lošimai, bendrovės, kuriai išduota licencija (leidimas), pavadinimą, kodą, buveinės adresą, telefono numerį, licencijos rūšį, numerį, leidimo numerį, lošimų organizavimo vietos adresą, organizuojamų lošimų rūšis, lošimo įrenginių skaičių.

9. Leidimas atidaryti automatų ar bingo saloną, lošimo namus (kazino) arba organizuoti nuotolinius lošimus išduodamas sumokėjus nustatyto dydžio valstybės rinkliavą ir galioja neterminuotą laiką.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-995, 2002-06-27, Žin., 2002, Nr. 72-3010 (2002-07-17)

Nr. IX-1193, 2002-11-12, Žin., 2002, Nr. 116-5191 (2002-12-06)

Nr. XI-1578, 2011-09-15, Žin., 2011, Nr. 119-5611 (2011-10-01)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1734, 2015-05-21, paskelbta TAR 2015-06-08, i. k. 2015-08980

 

211 straipsnis. Leidimų atidaryti automatų ar bingo salonus arba lošimo namus (kazino) galiojimo sustabdymas

1. Jeigu paskelbus nepaprastąją padėtį ar valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, ar karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje nustatytų ribojimų laikotarpiu draudžiama leidimus atidaryti automatų ar bingo salonus arba lošimo namus (kazino) turinčių bendrovių leidimuose nurodyta lošimų veikla, leidimų atidaryti automatų ar bingo salonus arba lošimo namus (kazino) galiojimas sustabdomas automatiškai nuo nustatytų ribojimų įsigaliojimo dienos iki jų panaikinimo dienos.

2. Apie automatišką leidimų atidaryti automatų ar bingo salonus arba lošimo namus (kazino) galiojimo sustabdymą ir galiojimo sustabdymo panaikinimą Priežiūros tarnyba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo automatiško leidimų galiojimo sustabdymo ir galiojimo sustabdymo panaikinimo dienos informuoja teritorines valstybines mokesčių inspekcijas, kurių aptarnaujamose teritorijose yra registruotos leidimus turinčios bendrovės.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-3009, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-09, i. k. 2020-12615

 

22 straipsnis. Atsisakymas išduoti leidimą atidaryti automatų ar bingo saloną, lošimo namus (kazino) arba organizuoti nuotolinius lošimus

1. Priežiūros tarnyba atsisako išduoti leidimą atidaryti automatų ar bingo saloną, lošimo namus (kazino) arba organizuoti nuotolinius lošimus, jeigu:

1) prašyme išduoti leidimą ir (ar) su juo teikiamuose dokumentuose nurodyti klaidingi ar tikrovės neatitinkantys duomenys;

2) bendrovė atsisako pateikti dokumentus, duomenis ar paaiškinimus, reikalingus išduoti leidimui atidaryti automatų ar bingo saloną, lošimo namus (kazino) arba organizuoti nuotolinius lošimus, arba pateikti dokumentai neatitinka reikalavimų;

3) patalpos, kuriose numatoma organizuoti lošimus automatais ar bingą arba stalo lošimus, neatitinka reikalavimų;

4) lošimo įrenginiai arba nuotolinio lošimo įrenginiai ar programinė įranga neatitinka šio įstatymo ir Priežiūros tarnybos nustatytų reikalavimų;

5) lošimo namų (kazino), bingo, automatų salonų vadovai, jų pavaduotojai, vyriausieji buhalteriai (buhalteriai), lošėjus aptarnaujančio personalo darbuotojai neatitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimo;

6) Priežiūros tarnybai pateikta informacija (priemonės) nesuteikia galimybės nuotoliniu būdu prisijungti prie lošimų organizatoriaus turimos įrangos.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2743, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21597

 

2. Jeigu išduoti leidimą atidaryti automatų ar bingo saloną, lošimo namus (kazino) atsisakoma, apie tai pranešama raštu pareiškėjui.

3. Atsisakymas išduoti leidimą atidaryti automatų ar bingo saloną, lošimo namus (kazino) arba organizuoti nuotolinius lošimus gali būti apskųstas įstatymų nustatyta tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1578, 2011-09-15, Žin., 2011, Nr. 119-5611 (2011-10-01)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1734, 2015-05-21, paskelbta TAR 2015-06-08, i. k. 2015-08980

 

23 straipsnis. Leidimo atidaryti automatų ar bingo saloną, lošimo namus (kazino) arba organizuoti nuotolinius lošimus papildymas ir pakeitimas

Pakeistas straipsnio pavadinimas:

Nr. XII-1734, 2015-05-21, paskelbta TAR 2015-06-08, i. k. 2015-08980

 

1. Bendrovė, turinti licenciją organizuoti lošimus ir leidimą atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino) ir pageidaujanti tose patalpose įrengti daugiau lošimo įrenginių, privalo gauti Priežiūros tarnybos sutikimą. Toks sutikimas įforminamas papildant leidimą.

2. Bendrovė, pageidaujanti papildyti leidimą, Priežiūros tarnybai pateikia šios tarnybos nustatytos formos prašymą papildyti leidimą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2743, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21597

 

3. Prašymas papildyti leidimą turi būti išnagrinėtas per 10 kalendorinių dienų nuo jo gavimo.

4. Priežiūros tarnyba gali atsisakyti papildyti leidimą, jeigu lošimo įrenginiai neatitinka šio įstatymo ir Priežiūros tarnybos nustatytų reikalavimų.

5. Bendrovė, turinti licenciją organizuoti lošimus ir leidimą atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino), norinti sumažinti lošimo įrenginių skaičių arba juos pakeisti kitais, Priežiūros tarnybai pateikia šios tarnybos nustatytos formos prašymą pakeisti leidimą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2743, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21597

 

6. Priežiūros tarnyba per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo pakeičia leidimą ir jame nurodo likusių lošimo įrenginių skaičių bei rūšis.

7. Priežiūros tarnyba, papildžiusi arba pakeitusi leidimą, per 5 darbo dienas nuo leidimo papildymo arba pakeitimo praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, teritorinėms valstybinėms mokesčių inspekcijoms ir teritorinėms policijos įstaigoms, kurių teritorijoje organizuojami lošimai, apie lošimo įrenginių skaičiaus pasikeitimą ir nurodo bendrovės, kurios leidimas papildytas arba pakeistas, pavadinimą, kodą, buveinės adresą, telefono ir fakso numerius, leidimo numerį, lošimų organizavimo adresą, organizuojamų lošimų rūšis, lošimo įrenginių skaičių.

8. Lošimų organizatorius, turintis licenciją organizuoti lošimus ir leidimą organizuoti nuotolinius lošimus, privalo kreiptis į Priežiūros tarnybą su prašymu pakeisti arba papildyti jam išduotą leidimą, jeigu:

1) šiame įstatyme nurodytais atvejais patikslinama licencija;

2) lošimų organizatorius nori naudojamus nuotolinio lošimo įrenginius pakeisti kitais nuotolinio lošimo įrenginiais arba pradėti naudoti daugiau nuotolinio lošimo įrenginių arba sumažinti šių įrenginių skaičių.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-1734, 2015-05-21, paskelbta TAR 2015-06-08, i. k. 2015-08980

 

9. Lošimų organizatorius, turintis licenciją organizuoti lošimus ir leidimą atidaryti automatų ar bingo saloną, lošimo namus (kazino) arba organizuoti nuotolinius lošimus, privalo kreiptis dėl leidimo pakeitimo, kai pasikeičia lošimų organizatoriaus pavadinimas, buveinės adresas ar lošimų organizavimo vietos adresas.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-1734, 2015-05-21, paskelbta TAR 2015-06-08, i. k. 2015-08980

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1193, 2002-11-12, Žin., 2002, Nr. 116-5191 (2002-12-06)

Nr. XI-1578, 2011-09-15, Žin., 2011, Nr. 119-5611 (2011-10-01)

 

24 straipsnis. Leidimo atidaryti automatų ar bingo saloną, lošimo namus (kazino) arba organizuoti nuotolinius lošimus galiojimo panaikinimas

1. Leidimo atidaryti automatų ar bingo saloną, lošimo namus (kazino) arba organizuoti nuotolinius lošimus galiojimas panaikinamas, jeigu:

1) to prašo leidimą turinti bendrovė;

2) per metus nuo leidimo išdavimo nurodytose patalpose nepradedama verstis lošimų veikla arba nepradedama verstis nuotolinių lošimų organizavimo veikla;

3) panaikinamas licencijos organizuoti lošimus galiojimas arba licencija neperregistruojama;

4) paaiškėja, kad prašyme išduoti leidimą arba kituose dokumentuose pateikti žinomai neteisingi duomenys;

5) patalpos, kuriose organizuojami lošimai, neatitinka reikalavimų;

6) pasibaigia patalpų, kuriose organizuojami lošimai, nuomos sutarties galiojimo laikas arba nuomos sutartis yra nutraukiama.

2. Priežiūros tarnyba, priėmusi sprendimą panaikinti leidimo galiojimą, per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos išsiunčia jį licencijos organizuoti lošimus turėtojui.

3. Sprendimas panaikinti leidimo atidaryti automatų ar bingo saloną, lošimo namus (kazino) arba organizuoti nuotolinius lošimus galiojimą gali būti apskųstas įstatymų nustatyta tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1578, 2011-09-15, Žin., 2011, Nr. 119-5611 (2011-10-01)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1734, 2015-05-21, paskelbta TAR 2015-06-08, i. k. 2015-08980

 

25 straipsnis. Totalizatoriaus ir lažybų organizavimas

1. Bendrovė, turinti licenciją organizuoti totalizatorių arba lažybas, gali jas pradėti rengti tik tada, kai Priežiūros tarnyba patvirtina lošimo reglamentą.

2. Lažybų tarpininkų darbo tvarką ir lažybų bei totalizatoriaus punktų steigimo tvarką nustato Priežiūros tarnyba.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1578, 2011-09-15, Žin., 2011, Nr. 119-5611 (2011-10-01)

 

TREČIASIS1 SKIRSNIS

ŽAIDIMAI ŽAIDIMO AUTOMATAIS

 

251 straipsnis. Reikalavimai žaidimams žaidimo automatais

1. Žaidžiant žaidimo automatu:

1) draudžiami piniginiai laimėjimai;

2) draudžiama daiktinius prizus keisti į pinigus.

2. Draudžiama organizuoti žaidimus žaidimo automatais, kurie:

1) neįrašyti į žaidimo automatų sąrašą, nepaženklinti specialiuoju žaidimo automato ženklu ir (arba) kurių mechaniniai skaitikliai neužplombuoti arba elektroniniai skaitikliai specialiu slaptažodžiu ar kitu būdu neapsaugoti nuo juose esančios informacijos pakeitimo;

2) savo išore arba funkcijomis imituoja lošimo įrenginius;

3) įdiegtomis programomis arba žaidimais imituoja azartinius lošimus (lošimus lošimo automatais, bingą, stalo lošimus: ruletę, kortų arba kauliukų lošimus, lažybas, totalizatorių), įskaitant ir nuotolinius lošimus;

4) tiesiogiai skatina arba propaguoja karą, žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją ar kitaip kenkia asmenų dvasiniam ir doroviniam vystymuisi.

3. Draudžiama organizuoti žaidimus žaidimo automatais šiose vietose:

1) ikimokyklinio ugdymo mokyklose;

2) bendrojo ugdymo mokyklose;

3) profesinio mokymo įstaigose;

4) aukštosiose mokyklose;

5) neformaliojo vaikų švietimo mokyklose ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose;

6) neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokyklose;

7) sveikatos priežiūros įstaigose;

8) valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose.

4. Kiekvienoje žaidimų žaidimo automatais organizavimo vietoje žaidimų žaidimo automatais organizatorius privalo viešai skelbti žaidimų žaidimo automatais taisykles ir instrukcijas.

 

252 straipsnis. Reikalavimai eksploatuojamiems žaidimo automatams

1. Žaidimo automate negali būti pinigų išmokėjimo įtaisų.

2. Kiekvienas žaidimo automatas privalo:

1) turėti užplombuotus mechaninius skaitiklius arba specialiu slaptažodžiu ar kitu būdu nuo juose esančios informacijos pakeitimo apsaugotus elektroninius skaitiklius, kuriuose turi būti fiksuojama žaidimo žetonų arba pinigų suma, sukaupta nuo žaidimo automato eksploatavimo pradžios;

2) turėti specialią talpyklą pinigams arba žaidimo žetonams už suteiktas žaidimo galimybes kaupti, kurią galima atidaryti tik specialiu raktu;

3) atitikti elektromagnetinio suderinamumo ir elektrotechninių gaminių saugos reikalavimus.

 

253 straipsnis. Žaidimų žaidimo automatais organizavimas

1. Siekiant organizuoti žaidimus žaidimo automatais, Priežiūros tarnybai pateikiama Priežiūros tarnybos nustatytos formos ketinimo eksploatuoti žaidimo automatus deklaracija (toliau – deklaracija). Deklaracijoje nurodomas žaidimų žaidimo automatais organizatoriaus pavadinimas, buveinės adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė ir nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, kai žaidimų žaidimo automatais organizatorius fizinis asmuo, kontaktiniai duomenys, numatomi eksploatuoti žaidimo automatų modeliai, gamintojai ir gamykliniai numeriai, žaidimų pavadinimai, elektroninių skaitiklių apsaugos būdai, mechaninių skaitiklių plombavimo vietos ir plombų skaičius, numatomų eksploatuoti žaidimo automatų skaičius, žaidimo automatų eksploatavimo vietos adresas (adresai). Deklaracijos forma skelbiama Priežiūros tarnybos interneto svetainėje. Kartu su deklaracija pateikiamas žaidimo automato gamintojo ar teikiančiojo deklaraciją parengtas žaidimo automato techninis aprašymas, taip pat gamintojo deklaracija (sertifikatas) arba akredituotos įstaigos liudijimas, kuriais patvirtinama žaidimo automato modelio atitiktis elektromagnetinio suderinamumo ir elektrotechninių gaminių saugos reikalavimams, ir žaidimo automato nuotrauka. Dokumentai, parengti užsienio valstybėse, pateikiami valstybine kalba kartu su originalų kopijomis.

2. Priežiūros tarnyba ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo deklaracijos gavimo dienos užpildo ir išduoda deklaracijoje nurodyto žaidimo automato pasą, plombą ir specialųjį žaidimo automato ženklą, žaidimo automatą įrašo į žaidimo automatų sąrašą, kuris pildomas elektroniniu būdu ir skelbiamas Priežiūros tarnybos interneto svetainėje. Žaidimo automatų sąraše nurodomas ir žaidimų žaidimo automatais organizatorius. Žaidimo automato paso užpildymo ir išdavimo, plombos, specialiojo žaidimo automato ženklo išdavimo ir žaidimo automatų įrašymo į žaidimo automatų sąrašą tvarką nustato Priežiūros tarnyba. Teisė eksploatuoti žaidimo automatą laikoma suteikta kitą dieną po deklaracijos pateikimo Priežiūros tarnybai arba nuo deklaracijoje nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu kita diena po deklaracijos pateikimo Priežiūros tarnybai dienos.

3. Priežiūros tarnyba deklaracijoje pateiktą informaciją ir valstybės rinkliavos sumokėjimo faktą patikrina per 20 darbo dienų nuo deklaracijos gavimo Priežiūros tarnyboje dienos. Deklaracijoje pateiktos informacijos patikrinimo tvarką nustato Priežiūros tarnyba.

4. Priežiūros tarnyba:

1) atlikdama šio straipsnio 3 dalyje nurodytą informacijos patikrinimą ir nustačiusi, kad deklaracijoje pateikta netiksli, neišsami (ne visa), klaidinga informacija ar duomenys, žaidimai deklaracijoje nurodytais žaidimo automatais organizuojami neatsižvelgiant į šiame įstatyme žaidimams žaidimo automatais nustatytus reikalavimus, priima sprendimą įspėti žaidimų žaidimo automatais organizatorių apie galimą žaidimo automato įrašo žaidimo automatų sąraše galiojimo sustabdymą ir nustato ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą pažeidimams pašalinti;

2) atlikdama šio straipsnio 3 dalyje nurodytą valstybės rinkliavos sumokėjimo fakto patikrinimą ir nustačiusi, kad nesumokėta valstybės rinkliava, priima sprendimą įspėti žaidimų žaidimo automatais organizatorių apie galimą žaidimo automato įrašo žaidimo automatų sąraše galiojimo panaikinimą ir nurodo per 5 darbo dienas sumokėti valstybės rinkliavą;

3) bet kuriuo metu nustačiusi, kad žaidimai deklaracijoje nurodytais žaidimo automatais organizuojami neatsižvelgiant į šiame įstatyme žaidimams žaidimo automatais nustatytus reikalavimus, priima sprendimą įspėti žaidimų žaidimo automatais organizatorių apie galimą žaidimo automato įrašo žaidimo automatų sąraše galiojimo sustabdymą ir nustato ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą pažeidimams pašalinti.

5. Žaidimų žaidimo automatais organizatorius, gavęs įspėjimą apie galimą žaidimo automato įrašo žaidimo automatų sąraše galiojimo sustabdymą arba panaikinimą ir pašalinęs pažeidimus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pažeidimų pašalinimo dienos privalo apie tai pranešti Priežiūros tarnybai, o ši per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie pašalintus pažeidimus gavimo dienos patikrina šią informaciją.

6. Žaidimo automato įrašo žaidimo automatų sąraše galiojimas sustabdomas, jeigu žaidimų žaidimo automatais organizatorius per nustatytą terminą nepašalina pažeidimų, dėl kurių buvo įspėtas apie galimą žaidimo automato įrašo žaidimo automatų sąraše galiojimo sustabdymą, arba, pašalinęs pažeidimus, dėl kurių buvo įspėtas apie galimą žaidimo automato įrašo žaidimo automatų sąraše galiojimo sustabdymą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pažeidimų pašalinimo dienos apie tai nepraneša Priežiūros tarnybai.

7. Priežiūros tarnyba, priėmusi sprendimą sustabdyti žaidimo automato įrašo žaidimo automatų sąraše galiojimą, žaidimų žaidimo automatais organizatoriui nurodo pažeidimus ir nustato ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą trūkumams pašalinti.

8. Žaidimų žaidimo automatais organizatorius, per nustatytą terminą pašalinęs pažeidimus, dėl kurių buvo sustabdytas žaidimo automato įrašo žaidimo automatų sąraše galiojimas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pažeidimų pašalinimo dienos privalo apie tai pranešti Priežiūros tarnybai, o ši per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie pašalintus pažeidimus gavimo dienos patikrina šią informaciją ir priima sprendimą panaikinti žaidimo automato įrašo žaidimo automatų sąraše galiojimo sustabdymą, jeigu visi pažeidimai buvo pašalinti.

9. Žaidimo automato įrašo žaidimo automatų sąraše galiojimas panaikinamas, jeigu:

1) žaidimų žaidimo automatais organizatorius pateikia prašymą panaikinti įrašą;

2) žaidimų žaidimo automatais organizatorius miršta arba likviduojamas;

3) žaidimų žaidimo automatais organizatorius per nustatytą terminą nepašalina pažeidimų, dėl kurių buvo sustabdytas žaidimo automato įrašo žaidimo automatų sąraše galiojimas, arba, pašalinęs pažeidimus, dėl kurių buvo sustabdytas žaidimo automato įrašo žaidimo automatų sąraše galiojimas, apie tai nepraneša Priežiūros tarnybai;

4) žaidimų žaidimo automatais organizatorius per 5 darbo dienas nuo įspėjimo apie galimą žaidimo automato įrašo žaidimo automatų sąraše galiojimo panaikinimą gavimo nesumoka valstybės rinkliavos.

10. Priežiūros tarnyba apie priimtą sprendimą įspėti apie galimą žaidimo automato įrašo žaidimo automatų sąraše galiojimo sustabdymą ar panaikinimą, sustabdyti žaidimo automato įrašo žaidimo automatų sąraše galiojimą, panaikinti žaidimo automato įrašo žaidimo automatų sąraše galiojimo sustabdymą ar panaikinti žaidimo automato įrašo žaidimo automatų sąraše galiojimą žaidimų žaidimo automatais organizatoriui praneša raštu ar per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą sprendimo priėmimo dieną.

11. Žaidimų žaidimo automatais organizatorius apie pakeistą žaidimo automato eksploatavimo vietą ar žaidimo automato eksploatavimo pabaigą privalo raštu ar per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą informuoti Priežiūros tarnybą per 3 darbo dienas nuo žaidimo automato eksploatavimo vietos pakeitimo ar žaidimo automato eksploatavimo pabaigos dienos.

12. Nuo Priežiūros tarnybos sprendimo sustabdyti ar panaikinti žaidimo automato įrašo žaidimo automatų sąraše galiojimą gavimo dienos draudžiama eksploatuoti sprendime nurodytus žaidimo automatus. Toks sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

13. Deklaracijos, kiti dokumentai ir (ar) informacija, susijusi su teisės eksploatuoti žaidimo automatus įgijimu arba šios veiklos vykdymu, gali būti pateikiami ir gaunami per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipiantis į Priežiūros tarnybą. Priežiūros tarnybos atsakymai ir kita informacija žaidimų žaidimo organizatoriams gali būti pateikiama raštu, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą.

 

254 straipsnis. Žaidimo automatų eksploatavimas

1. Žaidimų žaidimo automatais organizatorius, gavęs Priežiūros tarnybos išduotą žaidimo automato pasą, plombą ir specialųjį žaidimo automato ženklą, nedelsdamas plombuoja mechaninius žaidimo automato skaitiklius arba specialiu slaptažodžiu ar kitu būdu nuo juose esančios informacijos pakeitimo apsaugo elektroninius skaitiklius ir ant žaidimo automato priekinės sienelės užklijuoja specialųjį žaidimo automato ženklą.

2. Specialusis žaidimo automato ženklas turi būti apsaugotas nuo sugadinimo ar sunaikinimo.

3. Priežiūros tarnyba nustato žaidimo automato paso, plombos ir specialiojo žaidimo automato ženklo formą, jų saugojimo ir naudojimo tvarką.

Papildyta skirsniu:

Nr. XIII-1886, 2018-12-20, paskelbta TAR 2019-01-02, i. k. 2019-00021

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ

 

26 straipsnis. Priežiūros tarnyba

1. Priežiūros tarnyba yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kartu su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis dalyvaujanti įgyvendinant valstybės politiką azartinių lošimų ir žaidimų žaidimo automatais veiklos organizavimo srityje ir vykdanti lošimų ir žaidimų žaidimo automatais priežiūrą, kad būtų užtikrintas sąžiningas, skaidrus lošimų ir žaidimų žaidimo automatais veiklos vykdymas, lošėjų ir žaidžiančių žaidimo automatais asmenų teisių bei jų teisėtų interesų apsauga.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1886, 2018-12-20, paskelbta TAR 2019-01-02, i. k. 2019-00021

 

2. Priežiūros tarnyba yra juridinis asmuo. Ji turi sąskaitų bankuose ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

3. Priežiūros tarnyba yra biudžetinė įstaiga.

4. Priežiūros tarnyba finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Priežiūros tarnybai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos įstatymų nustatyta tvarka gautos nebiudžetinės lėšos.

5. Priežiūros tarnybai vadovauja direktorius. Priežiūros tarnybos direktorių į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia finansų ministras konkurso būdu Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

6. Priežiūros tarnyboje dirba valstybės tarnautojai, kuriems taikomas Valstybės tarnybos įstatymas, ir darbuotojai, įstatymų nustatyta tvarka dirbantys pagal darbo sutartis.

7. Priežiūros tarnybos darbo tvarką nustato šis ir kiti įstatymai, Priežiūros tarnybos nuostatai ir Priežiūros tarnybos direktoriaus patvirtintas darbo reglamentas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1698, 2003-07-04, Žin., 2003, Nr. 74-3419 (2003-07-25)

Nr. X-1783, 2008-11-06, Žin., 2008, Nr. 131-5033 (2008-11-15)

Nr. XI-1578, 2011-09-15, Žin., 2011, Nr. 119-5611 (2011-10-01)

 

27 straipsnis. Priežiūros tarnybos steigimas ir likvidavimas

1. Priežiūros tarnyba steigiama, reorganizuojama ir likviduojama įstatymų nustatyta tvarka.

2. Priežiūros tarnybos nuostatus tvirtina Vyriausybė arba jos pavedimu finansų ministras.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1578, 2011-09-15, Žin., 2011, Nr. 119-5611 (2011-10-01)

 

28 straipsnis. Priežiūros tarnybos pagrindinės funkcijos

Priežiūros tarnyba, įgyvendindama šio įstatymo nuostatas:

1) nagrinėja dokumentus, reikalingus išduoti licencijoms organizuoti lošimus;

2) nagrinėja dokumentus, reikalingus išduoti leidimams atidaryti automatų ar bingo salonus, lošimo namus (kazino) arba organizuoti nuotolinius lošimus;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-1734, 2015-05-21, paskelbta TAR 2015-06-08, i. k. 2015-08980

 

3) išduoda, patikslina licencijas organizuoti lošimus, sustabdo licencijų galiojimą ir panaikina galiojimo sustabdymą ar panaikina licencijų galiojimą;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2743, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21597

 

4) išduoda leidimus atidaryti automatų ar bingo salonus, lošimo namus (kazino) arba organizuoti nuotolinius lošimus, šiuos leidimus papildo, pakeičia ir panaikina jų galiojimą;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-1734, 2015-05-21, paskelbta TAR 2015-06-08, i. k. 2015-08980

 

5) kontroliuoja, kaip lošimų ir žaidimų žaidimo automatais organizatoriai laikosi įstatymų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių lošimų ir žaidimų žaidimo automatais organizavimą, reikalavimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1886, 2018-12-20, paskelbta TAR 2019-01-02, i. k. 2019-00021

 

6) rengia lošimų ir žaidimų žaidimo automatais organizavimą reglamentuojančių teisės aktų projektus;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1886, 2018-12-20, paskelbta TAR 2019-01-02, i. k. 2019-00021

 

7) tvarko Lietuvos lošimo įrenginių registrą;

8) tvarko asmenų, pateikusių prašymus neleisti lošti, duomenis, taip pat ir ypatingus asmens duomenis (apie asmenų neveiksnumą arba ribotą veiksnumą šioje srityje);

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XII-2588, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20336

 

9) išduoda žaidimo automatų pasus, plombas ir specialiuosius žaidimo automatų ženklus, įrašo žaidimo automatus į žaidimo automatų sąrašą, tikrina žaidimo automatų atitiktį šiame įstatyme nustatytiems reikalavimams, vertina, ar žaidimo automatas savo išore arba funkcijomis neimituoja lošimo įrenginio, o įdiegtomis programomis arba žaidimais neimituoja azartinių lošimų, tikrina žaidimo automatus jų eksploatavimo metu, įspėja apie galimą žaidimo automato įrašo žaidimo automatų sąraše galiojimo sustabdymą ar panaikinimą, sustabdo arba panaikina žaidimo automato įrašo žaidimo automatų sąraše galiojimą, panaikina žaidimo automato įrašo žaidimo automatų sąraše galiojimo sustabdymą.

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-1886, 2018-12-20, paskelbta TAR 2019-01-02, i. k. 2019-00021

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1271, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 123-5553 (2002-12-24)

Nr. XI-1578, 2011-09-15, Žin., 2011, Nr. 119-5611 (2011-10-01)

 

29 straipsnis. Priežiūros tarnybos teisės ir pareigos

Priežiūros tarnyba, atlikdama jai pavestas funkcijas:

1) gauna informaciją, reikalingą priežiūros funkcijoms atlikti;

2) tikrina, kaip lošimų organizatoriai laikosi šio įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų lošimų organizavimo vietose;

3) tikrina lošimus organizuojančių bendrovių finansinę veiklą;

4) reikalauja, kad lošimų organizatoriai pateiktų paaiškinimus apie lošimų organizavimą;

5) nustato, kokiai lošimo rūšiai priskirti lošimą, jeigu jis neatitinka visų konkrečiai lošimo rūšiai nustatytų požymių arba atitinka kelioms lošimo rūšims nustatytus požymius;

6) nustato, kokias finansines ataskaitas ir kokia tvarka turi teikti lošimus organizuojanti bendrovė;

7) taiko lošimus organizuojančioms bendrovėms šio įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių lošimų organizavimą, nustatytas poveikio priemones;

8) valdo LAKIS.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1843, 2003-11-25, Žin., 2003, Nr. 116-5249 (2003-12-12)

Nr. XI-1578, 2011-09-15, Žin., 2011, Nr. 119-5611 (2011-10-01)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-771, 2017-11-21, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18823

 

291 straipsnis. Poveikio priemonės ir jų taikymo tvarka

1. Už šio įstatymo pažeidimus Priežiūros tarnyba bendrovėms taiko šias poveikio priemones:

1) įspėja apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ir skiria šio įstatymo 292 straipsnyje nustatytą baudą, jeigu sprendimo taikyti poveikio priemonę priėmimo dieną pažeidimas tęsiamas;

2) skiria baudą, jeigu sprendimo taikyti poveikio priemonę priėmimo dieną bendrovės padarytas pažeidimas nutrauktas;

3) sustabdo licencijos organizuoti lošimus galiojimą, jeigu yra šio įstatymo 72 straipsnio 4 dalyje nustatyti pagrindai;

4) panaikina licencijos organizuoti lošimus galiojimą, jeigu yra šio įstatymo 72 straipsnio 8 dalies 1, 5 ir 6 punktuose nustatyti pagrindai.

2. Sprendimą taikyti bendrovei konkrečią poveikio priemonę priima Priežiūros tarnybos direktorius.

3Atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis laikoma tai, kad bendrovė savo noru užkerta kelią pažeidimo padariniams, patikrinimo metu geranoriškai bendradarbiauja su Priežiūros tarnyba. Priežiūros tarnyba, taikydama poveikio priemones, gali ir kitas šioje dalyje nenurodytas aplinkybes pripažinti atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis.

4.  Atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis laikoma tai, kad bendrovė nebendradarbiauja su Priežiūros tarnyba, kliudo atlikti patikrinimą, slepia padarytą šio įstatymo pažeidimą arba tęsia pažeidimą nepaisydama to, kad Priežiūros tarnyba buvo atkreipusi dėmesį į bendrovės pažeidimus ar veiklos trūkumus.

5. Priežiūros tarnyba sprendimą dėl poveikio priemonės skyrimo privalo priimti nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo šio įstatymo pažeidimo ar pagrindo taikyti poveikio priemonę nustatymo dienos. Poveikio priemonės gali būti skiriamos, jeigu praėjo ne daugiau kaip 2 metai nuo šio įstatymo pažeidimo padarymo dienos, o esant tęstiniam šio įstatymo pažeidimui, – nuo paskutinių tęstinio pažeidimo veiksmų atlikimo dienos.  

6. Priežiūros tarnyba, svarstydama, ar taikyti šio įstatymo numatytas poveikio priemones, atsižvelgdama į šio straipsnio 3 dalyje nurodytas aplinkybes ir į tai, kad nėra šio straipsnio 4 dalyje nustatytų atsakomybę sunkinančių aplinkybių, vadovaudamasi teisingumo, protingumo kriterijais, gali netaikyti poveikio priemonių, jeigu pažeidimas yra mažareikšmis, nedarantis esminės žalos įstatymų saugomiems interesams, ir jeigu turi pagrindo manyti, kad nustatytų reikalavimų nesilaikymas ar netinkamas laikymasis gali būti pašalintas ir kitomis priemonėmis, ne tik taikant poveikio priemones.

7. Fiziniai asmenys už šio įstatymo ir (ar) jo įgyvendinamųjų teisės aktų pažeidimus atsako Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-2743, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21597

 

292 straipsnis. Baudos ir jų skyrimo tvarka

1. Bendrovei už šio įstatymo 10 straipsnio 9, 10, 19 ir 21 dalių, 13 ir 208 straipsnių pažeidimus Priežiūros tarnyba skiria baudą nuo 0,1 iki 1 procento praėjusių kalendorinių metų bendrųjų metinių pajamų (nuo sumos, gautos iš lošėjų statomų sumų atėmus lošėjams faktiškai išmokėtų laimėjimų sumą), bet ne mažiau kaip 6 000 eurų ir ne daugiau kaip 25 000 eurų.

2. Bendrovei, per vienus metus nuo sprendimo taikyti šio straipsnio 1 dalyje nustatytą poveikio priemonę įsiteisėjimo dienos padariusiai šio straipsnio 1 dalyje nurodytą pažeidimą, Priežiūros tarnyba skiria baudą nuo 0,5 iki 3 procentų praėjusių kalendorinių metų bendrųjų metinių pajamų (nuo sumos, gautos iš lošėjų statomų sumų atėmus lošėjams faktiškai išmokėtų laimėjimų sumą), bet ne mažiau kaip 12 000 eurų ir ne daugiau kaip 50 000 eurų.

3. Už šio įstatymo 10 straipsnio 3, 5, 6, 7, 8, 101, 11, 13, 15 ir 17 dalių, 101 straipsnio 1 dalies, 102 straipsnio 3 dalies, 103 straipsnio 1 ir 3 dalių, 11 straipsnio 5 dalies, 12 straipsnio 2, 3, 4 ir 5 dalių, 15–20 straipsnių, 201 straipsnio 1 ir 2 dalių, 202 straipsnio, 203 straipsnio 3, 4, 5, 8 ir 9 dalių, 204 straipsnio 1, 3 ir 4 dalių, 205 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių, 206 straipsnio 2 ir 3 dalių ir 25 straipsnio 1 dalies pažeidimus Priežiūros tarnyba bendrovei skiria baudą nuo 0,1 iki 0,5 procento praėjusių kalendorinių metų bendrųjų metinių pajamų (nuo sumos, gautos iš lošėjų statomų sumų atėmus lošėjams faktiškai išmokėtų laimėjimų sumą), bet ne mažiau kaip 6 000 eurų ir ne daugiau kaip 15 000 eurų.

4. Bendrovei, per vienus metus nuo sprendimo taikyti šio straipsnio 3 dalyje nustatytą poveikio priemonę įsiteisėjimo dienos padariusiai šio straipsnio 3 dalyje nurodytą šio įstatymo pažeidimą, Priežiūros tarnyba skiria baudą nuo 0,5 iki 1 procento praėjusių kalendorinių metų bendrųjų metinių pajamų (nuo sumos, gautos iš lošėjų statomų sumų atėmus lošėjams faktiškai išmokėtų laimėjimų sumą), bet ne mažiau kaip 10 000 eurų ir ne daugiau kaip 30 000 eurų.

5. Skiriant baudą vertinama:

1) nustatytų šio įstatymo pažeidimų pobūdis ir trukmė;

2) dėl šio įstatymo pažeidimų bendrovės gautos pajamos, kitokia turtinė nauda, išvengtų nuostolių ar padarytos žalos dydis, jeigu jį įmanoma nustatyti;

3) bendrovės kaltė;

4) bendrovės padaryti ankstesni šio įstatymo pažeidimai ir jai taikytos poveikio priemonės;

5) šiame įstatyme nustatytos atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės;

6) kitos svarbios aplinkybės.

6. Skiriamos baudos dydis nustatomas pagal minimalios ir maksimalios baudų vidurkį. Kai yra atsakomybę lengvinančių aplinkybių, skiriama ne didesnė negu vidurkis bauda, o kai yra atsakomybę sunkinančių aplinkybių, skiriama ne mažesnė negu vidurkis bauda. Kai yra atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, bauda skiriama atsižvelgiant į jų skaičių ir reikšmingumą. Baudos dydžio apskaičiavimo tvarką nustato Priežiūros tarnyba.

7. Priežiūros tarnybos direktorius, skirdamas baudą, įvertina sudarytos patariamosios komisijos (toliau – komisija) siūlymus. Komisijos sudarymo, klausimo dėl baudos skyrimo ir jos dydžio nustatymo svarstymo komisijos posėdyje ir komisijos sprendimų priėmimo tvarką nustato Priežiūros tarnyba.

8. Apie komisijos posėdį, iki jo likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų, informuojama bendrovė, kuriai ketinama skirti baudą. Bendrovė, kuriai ketinama skirti baudą, turi teisę pateikti visus įrodymus, patvirtinančius, kad nėra šio įstatymo pažeidimo sudėties, nurodyti lengvinančias aplinkybes ar pateikti kitus baudos skyrimui ir jos dydžio nustatymui reikšmingus įrodymus iki komisijos posėdžio pradžios.

9. Prireikus komisijos posėdyje kviečiami dalyvauti ir savo paaiškinimus pateikti bendrovės, kuriai ketinama skirti baudą, atstovai, kiti suinteresuoti subjektai, taip pat asmenys, kurių dalyvavimas reikalingas klausimui dėl baudos skyrimo ir jos dydžio nustatymo tinkamai išnagrinėti (liudytojai, ekspertai, specialistai ar kiti asmenys). Bendrovės, kuriai ketinama skirti baudą, atstovų ar kitų suinteresuotų subjektų neatvykimas, jeigu jiems apie posėdį buvo tinkamai pranešta, nekliudo surengti komisijos posėdžio ir svarstyti klausimo dėl baudos skyrimo ir paskirtos baudos dydžio nustatymo.

10. Bendrovė, kuriai ketinama skirti ar paskirta bauda, ir kiti suinteresuoti subjektai turi teisę susipažinti su Priežiūros tarnybos surinkta medžiaga, kuria grindžiamas baudos skyrimas ir jos dydžio nustatymas, išskyrus informaciją, kuri yra valstybės, tarnybos ar komercinė kitų ūkio subjektų paslaptis arba kurią atskleidus būtų pažeista fizinio asmens teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą.

11. Pasibaigus posėdžiui komisija per 5 darbo dienas savo siūlymus dėl baudos skyrimo pateikia apsvarstyti Priežiūros tarnybos direktoriui, o šis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po komisijos pasiūlymų gavimo dienos priima galutinį sprendimą dėl baudos skyrimo ir paskirtos baudos dydžio. Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimas dėl baudos skyrimo ir paskirtos baudos dydžio, kuriame nurodomi sprendimo priėmimo motyvai, pagrindai ir sprendimo apskundimo tvarka, per 3 darbo dienas pateikiamas bendrovei, dėl kurios jis priimtas.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-2743, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21597

 

293 straipsnis. Baudų mokėjimas ir išieškojimas

1. Bendrovė privalo Priežiūros tarnybos paskirtą baudą sumokėti į valstybės biudžetą ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo sprendimo gavimo dienos. Apskundus šį sprendimą, bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo, kuriuo skundas nebuvo patenkintas, įsiteisėjimo dienos.

2. Kai yra motyvuotas bendrovės prašymas, Priežiūros tarnybos sprendimu baudos ar jos dalies mokėjimas gali būti atidedamas iki 6 mėnesių.

3. Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimas skirti baudą yra vykdomasis dokumentas. Jeigu sprendimas neįvykdomas, jis pateikiamas Valstybinei mokesčių inspekcijai įvykdyti Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Sprendimas gali būti pateikiamas vykdyti ne vėliau kaip per 3 metus nuo jo priėmimo dienos arba, jeigu Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimas buvo apskųstas, teismo sprendimo, kuriuo skundas nebuvo patenkintas, įsiteisėjimo dienos. Tuo atveju, kai baudos ar jos dalies sumokėjimas buvo atidėtas šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimas pateikiamas vykdyti per 3 metus nuo baudos ar jos dalies sumokėjimo atidėjimo termino pabaigos.

4. Kreipimasis į teismą nesustabdo sprendimo vykdymo, išskyrus šio straipsnio 1 dalyje nustatytus atvejus.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-2743, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21597

 

30 straipsnis. Auditas

Lošimus organizuojanti bendrovė ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo ūkinių metų pabaigos privalo pateikti Priežiūros tarnybai atestuoto auditoriaus išvadą bei metinės finansinės atskaitomybės ataskaitą ir viešai paskelbti atestuoto auditoriaus patikrintas finansines ataskaitas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1578, 2011-09-15, Žin., 2011, Nr. 119-5611 (2011-10-01)

 

PENKTASIS SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31 straipsnis. Lošimus organizuojančių bendrovių apmokestinimas

Lošimus organizuojančios bendrovės mokesčius moka vadovaudamosi Azartinių lošimų mokesčio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

32 straipsnis. Neteko galios nuo 2020-07-01

Straipsnio naikinimas:

Nr. XIII-2743, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21597

 

33 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas, išskyrus 34 straipsnį, įsigalioja nuo 2001 m. liepos 1 d.

 

34 straipsnis. Pasiūlymai Vyriausybei

Pasiūlyti Vyriausybei iki 2001 m. birželio 1 d.:

1) patvirtinti lošimų licencijavimo taisykles;

2) patvirtinti valstybės rinkliavų, imamų už licencijų organizuoti lošimus ir leidimų atidaryti automatų, bingo salonus, lošimo namus (kazino) išdavimą, dydžius;

3) įsteigti Priežiūros komisiją ir patvirtinti jos nuostatus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                           VALDAS ADAMKUS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-412, 2001-06-28, Žin., 2001, Nr. 56-1984 (2001-06-30)

AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO 6, 10, 20 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2001 m. liepos 1 d.

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-995, 2002-06-27, Žin., 2002, Nr. 72-3010 (2002-07-17)

AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO 2, 3, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2002 m. rugsėjo 1 d.

Bendrovės, gavusios licencijas ir leidimus atidaryti automatų ir bingo salonus, lošimo namus (kazino) pagal Azartinių lošimų įstatymą, galiojusį iki šio Įstatymo įsigaliojimo, savo veiklą pagal šį Įstatymą pertvarko per metus nuo šio Įstatymo įsigaliojimo.

Šio Įstatymo 9 straipsnio 1 dalis įsigalioja nuo 2003 m. kovo 1 d.

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1193, 2002-11-12, Žin., 2002, Nr. 116-5191 (2002-12-06)

AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO, DARBO SUTARTIES ĮSTATYMO, ĮSTATYMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ BRANGIAM TURTUI ĮSIGYTI ARBA KITŲ ĮSIGYTŲ BEI PERLEIDŽIAMŲ LĖŠŲ DEKLARAVIMO“, GYVENTOJŲ TURTO IR PAJAMŲ DEKLARAVIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1271, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 123-5553 (2002-12-24)

AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO 2, 28 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šio Įstatymo 1 straipsnis įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d.

Šio Įstatymo 2 straipsnis įsigalioja nuo 2003 m. kovo 1 d.

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1418, 2003-04-03, Žin., 2003, Nr. 38-1663 (2003-04-24), įsigalioja nuo 2003-05-01

AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO 11, 15 IR 20 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1698, 2003-07-04, Žin., 2003, Nr. 74-3419 (2003-07-25)

AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO 4, 6, 11, 26 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1843, 2003-11-25, Žin., 2003, Nr. 116-5249 (2003-12-12)

AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO 10, 20 IR 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis Įstatymas, išskyrus 5 straipsnį, įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1948, 2003-12-23, Žin., 2004, Nr. 4-49 (2004-01-07)

AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO 13 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-800, 2006-07-19, Žin., 2006, Nr. 87-3410 (2006-08-08)

AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šio įstatymo 1 straipsnio nuostata dėl euro įsigalioja nuo euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dienos (2015-01-01).

 

10.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1783, 2008-11-06, Žin., 2008, Nr. 131-5033 (2008-11-15)

AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO 26 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

11.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1015, 2010-09-21, Žin., 2010, Nr. 118-5990 (2010-10-02)

AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2011 m. sausio 1 d.

 

12.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1578, 2011-09-15, Žin., 2011, Nr. 119-5611 (2011-10-01)

AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO 4, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 STRAIPSNIŲ IR KETVIRTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas, išskyrus 21 straipsnį ir šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2012 m. kovo 1 d.

 

13.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-2239, 2012-10-02, Žin., 2012, Nr. 122-6098 (2012-10-20)

AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO 11 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1166, 2014-09-25, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13586

Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 2, 13, 19 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1734, 2015-05-21, paskelbta TAR 2015-06-08, i. k. 2015-08980

Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 28 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 8-1, 10-1, 10-2, 10-3 straipsniais ir antruoju-1 skirsniu įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2447, 2016-06-16, paskelbta TAR 2016-06-27, i. k. 2016-17715

Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 10-2 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2588, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20336

Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 10, 20-6 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-575, 2017-06-29, paskelbta TAR 2017-07-12, i. k. 2017-12076

Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 20 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1886, 2018-12-20, paskelbta TAR 2019-01-02, i. k. 2019-00021

Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 1, 2, 10, 26, 28, 29 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo trečiuoju-1 skirsniu įstatymas

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2147, 2019-05-30, paskelbta TAR 2019-06-10, i. k. 2019-09400

Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 10 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-771, 2017-11-21, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18823

Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15-1, 16-1 straipsniais įstatymas

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2744, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21600

Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 15 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

10.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2745, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21565

Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 10 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

11.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3009, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-09, i. k. 2020-12615

Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 21-1 straipsniu įstatymas

 

12.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2743, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21597

Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 4, 6, 10, 10-2, 11, 12, 21, 22, 23, 28 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 7-1, 7-2, 7-3, 29-1, 29-2, 29-3 straipsniais ir 32 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas

 

13.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2871, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-05-06, i. k. 2020-09590

Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 10 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

14.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-337, 2021-05-20, paskelbta TAR 2021-06-03, i. k. 2021-12786

Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 10 straipsnio pakeitimo įstatymas