Nutarimas skelbtas: Žin., 2009, Nr. 122-5246

Neoficialus nutarimo tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas

 

DĖL Lietuvos vardo VARTojimo interneto domenų varduose TAISYKLIŲ patvirtinimo

 

2009 m. spalio 7 d. Nr. 1272

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412) 12 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Lietuvos vardo vartojimo interneto domenų varduose taisykles (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. Asmenys turi teisę registruoti interneto domenų vardus, kuriuose vartojamas Lietuvos vardas, tik tada, kai turi Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos leidimą vartoti Lietuvos vardą interneto domenų varduose arba kai šiuo nutarimu patvirtintų taisyklių nustatytais atvejais tokio leidimo nereikia.

2.2. Asmenys, iki šio nutarimo įsigaliojimo įregistravę interneto domenų vardus, kuriuose Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnyje nustatytais atvejais vartojamas Lietuvos vardas, turi teisę vartoti Lietuvos vardą interneto domenų varduose be Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos leidimo.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Andrius Kubilius

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                      Eligijus Masiulis

 

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2009 m. spalio 7 d. nutarimu Nr. 1272

 

 

LIETUVOS VARDO VARTOJIMO INTERNETO DOMENŲ VARDUOSE TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Lietuvos vardo vartojimo interneto domenų varduose taisyklės (toliau – šios taisyklės) reglamentuoja teisės vartoti Lietuvos vardą antrojo lygio domenų varduose prieš aukščiausiojo lygio domeną „.lt“ suteikimą, siekiant užtikrinti, kad Lietuvos vardo vartojimas antrojo lygio domenų varduose prieš aukščiausiojo lygio domeną „.lt“ nežemintų Lietuvos vardo, neprieštarautų viešajai tvarkai, moralei ir dorovei.

2.    Šios taisyklės nereglamentuoja Lietuvos vardo vartojimo interneto domenų varduose, kai Lietuvos vardas nurodomas trečiojo, ketvirtojo ar žemesnio lygio domenuose (pavyzdžiui, www.lietuva.pvz.lt, www.lietuva.rašymas.pvz.lt). Tokiu Lietuvos vardo vartojimo atveju šių taisyklių 4 punkte nurodyto leidimo nereikia.

 

3.    Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Asmuo – fizinis arba juridinis asmuo ar užsienio valstybėse įsisteigusi įmonė, taip pat Lietuvos Respublikoje įsteigtas tokios įmonės filialas ar atstovybė.

[Pastraipos redakcija nuo 2014-05-01]

Asmuofizinis asmuo arba Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje įsteigtas juridinis asmuo, kita organizacija, jų filialas ar atstovybė.

 

Interneto domeno vardas – unikalus simbolinis pavadinimas, identifikuojantis interneto hierarchinės vardų erdvės sritį.

Lietuvos vardas oficialusis ilgasis ar trumpasis Lietuvos valstybės pavadinimas – „Lietuvos Respublika“ ar „Lietuva“ – visomis oficialiomis Europos Sąjungos kalbomis ir visomis šių kalbų gramatinėmis formomis.

Leidimas – įrašas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Ryšių reguliavimo tarnyba) administruojamoje duomenų bazėje (Ryšių reguliavimo tarnybos informacinėje sistemoje), skelbiamas interneto svetainėje adresu www.rrt.lt ir suteikiantis įraše nurodytam asmeniui teisę vartoti Lietuvos vardą antrojo lygio domeno varde prieš aukščiausiojo lygio domeną „.lt“.

Leidimo išdavimas – įrašo, suteikiančio įraše nurodytam asmeniui teisę vartoti Lietuvos vardą antrojo lygio domeno varde prieš aukščiausiojo lygio domeną „.lt“, padarymas Ryšių reguliavimo tarnybos administruojamoje duomenų bazėje.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1036, 2013-11-13, Žin., 2013, Nr. 119-5997 (2013-11-20)

 

II. LEIDIMO IŠDAVIMAS IR PANAIKINIMAS

 

4.    Asmenys gali vartoti Lietuvos vardą antrojo lygio domenų varduose prieš aukščiausiojo lygio domeną „.lt“ tik tada, kai turi leidimą, išskyrus šių taisyklių 7 punkte nurodytus atvejus.

5.    Leidimus išduoda Ryšių reguliavimo tarnyba. Leidimas išduodamas neribotam laikui.

6.    Leidimas išduodamas, jeigu asmens pageidaujamas interneto domeno vardas, kuriame bus vartojamas Lietuvos vardas, netapatus jau vartojamam interneto domeno vardui ar interneto domeno vardui, dėl kurio kitas asmuo, pageidaujantis gauti leidimą, jau kreipėsi į Ryšių reguliavimo tarnybą šių taisyklių 8 punkte nustatyta tvarka, ir Lietuvos vardo vartojimas pageidaujamame interneto domeno varde nežemina Lietuvos vardo, neprieštarauja viešajai tvarkai, moralei ir dorovei.

7. Asmuo turi teisę vartoti Lietuvos vardą antrojo lygio domeno varde prieš aukščiausiojo lygio domeną „.lt“ be atskiro leidimo:

7.1. kai Lietuvos vardas vartojamas juridinio asmens pavadinime, juridinio asmens filialo arba jo atstovybės pavadinime Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 (Žin., 2003, Nr. 107-4810), nustatytomis sąlygomis arba prekių ženkluose ir dizaine pagal Leidimo vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą, vėliavą ar kitus valstybės heraldikos objektus ar juos mėgdžiojantį žymenį, taip pat garantinius ir prabos ženklus, antspaudus, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklus prekių ženkluose ir dizaine suteikimo tvarkos aprašą, patvirtintą teisingumo ministro 2001 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 65 (Žin., 2001, Nr. 32-1075; 2008, Nr. 138-5466), ir jo prašomas registruoti interneto domeno vardas visiškai atitinka juridinio asmens pavadinimą ar juridinio asmens filialo arba jo atstovybės pavadinimą, arba prekės ženklą ir dizainą;

7.2. kitais įstatymų numatytais atvejais.

 

8. Asmuo, pageidaujantis gauti leidimą, Ryšių reguliavimo tarnybai pateikia paraišką, kurioje turi būti nurodyta:

8.1. pareiškėjo vardas ir pavardė (pavadinimas), gyvenamosios vietos (buveinės) adresas, elektroninio pašto adresas; jeigu pareiškėjas yra juridinis asmuo – juridinio asmens kodas, teisinė forma, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tą juridinį asmenį, o jeigu juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, – pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas;

8.2. pageidaujamas interneto domeno vardas, kuriame bus vartojamas Lietuvos vardas;

8.3. Lietuvos vardo vartojimo interneto domeno varde tikslingumo argumentai.

[Punkto redakcija nuo 2014-05-01]

8. Asmuo, pageidaujantis gauti leidimą, Ryšių reguliavimo tarnybai pateikia šių taisyklių priede nurodytos formos paraišką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1036, 2013-11-13, Žin., 2013, Nr. 119-5997 (2013-11-20)

 

9. Ryšių reguliavimo tarnybai teikiama paraiška turi atitikti Dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai taisyklėse, patvirtintose Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1V-292 (Žin., 2004, Nr. 141-5171; 2005, Nr. 73-2675), nustatytus reikalavimus.

 

10. Ryšių reguliavimo tarnyba privalo patikrinti asmens paraišką per 3 darbo dienas nuo jos gavimo. Ryšių reguliavimo tarnyba atsisako priimti nagrinėti paraišką, jeigu nepateikti visi ar pateikti klaidingi, tikrovės neatitinkantys šių taisyklių 8 punkte nurodyti duomenys arba pateikta paraiška neatitinka šių taisyklių 9 punkte nustatytų reikalavimų. Prieš atsisakydama priimti nagrinėti paraišką, Ryšių reguliavimo tarnyba nustato iki 10 dienų terminą, per kurį pareiškėjas turi pašalinti trūkumus, trukdančius priimti nagrinėti paraišką.

[Punkto redakcija nuo 2014-05-01]

10. Ryšių reguliavimo tarnyba privalo patikrinti asmens paraišką per 3 darbo dienas nuo jos gavimo. Ryšių reguliavimo tarnyba atsisako priimti nagrinėti paraišką, jeigu joje nepateikti visi ar pateikti klaidingi, tikrovės neatitinkantys duomenys arba pateikta paraiška neatitinka šių taisyklių 9 punkte nustatytų reikalavimų. Prieš atsisakydama priimti nagrinėti paraišką, Ryšių reguliavimo tarnyba nustato iki 10 dienų terminą, per kurį pareiškėjas turi pašalinti trūkumus, trukdančius priimti nagrinėti paraišką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1036, 2013-11-13, Žin., 2013, Nr. 119-5997 (2013-11-20)

 

11. Ryšių reguliavimo tarnyba turi priimti vieną iš šių sprendimų:

11.1. išduoti leidimą;

11.2. motyvuotai atsisakyti išduoti leidimą.

 

12. Ryšių reguliavimo tarnyba turi priimti vieną iš šių taisyklių 11 punkte nurodytų sprendimų ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paraiškos, atitinkančios šių taisyklių 8 ir 9 punktų reikalavimus, gavimo. Sprendimas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo priėmimo išsiunčiamas pareiškėjui registruotu paštu ir jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

[Punkto redakcija nuo 2014-05-01]

12. Ryšių reguliavimo tarnyba turi priimti vieną iš šių taisyklių 11 punkte nurodytų sprendimų ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių taisyklių priede nurodytos formos paraiškos, atitinkančios šių taisyklių 9 punkto reikalavimus, gavimo. Sprendimas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo priėmimo išsiunčiamas pareiškėjui registruotąja pašto siunta ir jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1036, 2013-11-13, Žin., 2013, Nr. 119-5997 (2013-11-20)

 

13. Asmenys, pateikę Ryšių reguliavimo tarnybai laisvos formos prašymą, turį teisę gauti išrašą apie prašymo pateikimo momentu išduotus leidimus.

 

14. Ryšių reguliavimo tarnyba panaikina leidimą:

14.1. jeigu leidime nurodytas interneto domeno vardas neregistruojamas ilgiau kaip 3 mėnesius nuo leidimo išdavimo dienos;

14.2. kitais Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais.

[Punktų redakcija nuo 2014-05-01]

14.2. jeigu leidime nurodytas interneto domeno vardas išregistruotas;

14.3. kitais Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1036, 2013-11-13, Žin., 2013, Nr. 119-5997 (2013-11-20)

 

15. Ryšių reguliavimo tarnyba, sužinojusi apie šių taisyklių 14 punkte nurodytas aplinkybes, apie tai praneša asmeniui, kuriam išduotas leidimas, ir suteikia jam galimybę pateikti paaiškinimus per Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytą terminą.

16. Ryšių reguliavimo tarnyba, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šių taisyklių 15 punkte nurodytų paaiškinimų gavimo, juos įvertina ir priima atitinkamą sprendimą.

17. Jeigu asmuo, kuriam išduotas leidimas, nepateikia paaiškinimų per Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytą terminą, Ryšių reguliavimo tarnyba jam panaikina leidimą.

18. Ryšių reguliavimo tarnybos atitinkamas sprendimas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo priėmimo išsiunčiamas asmeniui, kuriam išduotas leidimas, registruotu paštu ir jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Ryšių reguliavimo tarnybos veiksmai ar neveikimas, susiję su šių taisyklių taikymu ir įgyvendinimu, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

20. Asmenys už šių taisyklių pažeidimus atsako įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

––––––––––––––––

 

 


Papildyta priedu nuo 2014-05-01:

Nr. 1036, 2013-11-13, Žin., 2013, Nr. 119-5997 (2013-11-20)

Lietuvos vardo vartojimo interneto domenų varduose taisyklių
priedas

 

 

___________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens kodas)*

___________________________________________________________________________

(juridinio asmens buveinės arba fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas)*

___________________________________________________________________________

(telefonas, faksas, el. pašto, interneto svetainės adresas)**

 

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai

 

 

 

PARAIŠKA

SUTEIKTI TEISĘ VARTOTI LIETUVOS VARDĄ INTERNETO DOMENO VARDE

 

______________ Nr.  ___________

                                                                      (data)

 

 

1. Interneto domeno vardas, kuriame bus vartojamas Lietuvos vardas

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

2. Argumentai, kodėl tikslinga vartoti Lietuvos vardą interneto domeno varde

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

 

_____________________                _____________              __________________________

(pareiškėjo vadovo ar jo                               (parašas)                                              (vardas ir pavardė)

įgalioto asmens pareigos)***

 

 

 

_____________________

* Privalomi nurodyti duomenys.

** Privalomi nurodyti kontaktiniai duomenys, jeigu pareiškėjas juos turi.

*** Privalomi nurodyti duomenys, jeigu paraišką pildo juridinis asmuo.

 

 

 

––––––––––––––––––––

 

 

 

 

 

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1036, 2013-11-13, Žin., 2013, Nr. 119-5997 (2013-11-20)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2009 M. SPALIO 7 D. NUTARIMO NR. 1272 "DĖL LIETUVOS VARDO VARTOJIMO INTERNETO DOMENŲ VARDUOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Šis nutarimas įsigalioja 2014 m. gegužės 1 dieną.

 

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Aušra Bodin (2013-11-20)

                  aubodi@lrs.lt