Suvestinė redakcija nuo 2015-02-02

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 4-97, i. k. 1021100NUTA00000013

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. sausio 9 d. Nr. 13

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 6 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 989, 2013-10-30, Žin., 2013, Nr. 115-5743 (2013-11-07), i. k. 1131100NUTA00000989

Nr. 65, 2015-01-28, paskelbta TAR 2015-02-01, i. k. 2015-01381

 

1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. 548 „Dėl Lietuvos Respublikos saugos darbe komisijos nuostatų ir Įmonių saugos darbe tarnybų pavyzdinių nuostatų“ (Žin., 1994, Nr. 53-1004) 1 punktą.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. sausio 9 d. nutarimu Nr.13

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS KOMISIJOS

NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos (toliau vadinama – komisija) uždavinius, funkcijas, teises, jos sudarymą ir darbo organizavimą. Ši komisija derina valstybės, darbdavių ir darbuotojų interesus darbuotojų saugos ir sveikatos srityje trišaliu socialinių partnerių (šalių) bendradarbiavimo principu. Komisija yra socialinės apsaugos ir darbo ministro patariamasis organas įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos politiką.

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbuotojų saugą ir sveikatą, taip pat šiais nuostatais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1198, 2005-11-07, Žin., 2005, Nr. 133-4789 (2005-11-10), i. k. 1051100NUTA00001198

Nr. 65, 2015-01-28, paskelbta TAR 2015-02-01, i. k. 2015-01381

 

3. Komisijos šalys (toliau vadinama – šalys) yra:

3.1. valstybės institucijos ir įstaigos;

3.2. darbdavių organizacijos;

3.3. darbuotojų organizacijos.

4. Komisija sudaroma iš vienodo valstybės institucijų ir įstaigų, darbdavių ir darbuotojų organizacijų ir jų atstovų skaičiaus. Bendras komisijos narių skaičius – 15 (po 5 atstovus iš kiekvienos šalies). Valstybės institucijų ir įstaigų atstovus jų vadovų siūlymu į komisiją skiria socialinės apsaugos ir darbo ministras. Lietuvos Respublikos trišalė taryba nustato darbdavių organizacijas ir darbuotojų organizacijas (profesines sąjungas), kurios deleguoja savo atstovus į komisiją. Darbdavių organizacijos ir darbuotojų organizacijos (profesinės sąjungos) atstovus skiria savo valdymo organų sprendimais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 989, 2013-10-30, Žin., 2013, Nr. 115-5743 (2013-11-07), i. k. 1131100NUTA00000989

 

5. Savo deleguotą atstovą (atstovus) institucija ar organizacija gali bet kada pakeisti kitu atstovu (atstovais).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1198, 2005-11-07, Žin., 2005, Nr. 133-4789 (2005-11-10), i. k. 1051100NUTA00001198

Nr. 989, 2013-10-30, Žin., 2013, Nr. 115-5743 (2013-11-07), i. k. 1131100NUTA00000989

Nr. 65, 2015-01-28, paskelbta TAR 2015-02-01, i. k. 2015-01381

 

II. KOMISIJOS UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS

 

6. Komisijos uždavinys – derinti valstybės, darbdavių ir darbuotojų interesus darbuotojų saugos ir sveikatos srityje trišaliu socialinių partnerių (šalių) bendradarbiavimo principu.

7. Komisija, įgyvendindama šių nuostatų 6 punkte nurodytą uždavinį:

7.1. nagrinėja darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Sveikatos apsaugos ministerijai, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, prireikus teikia atitinkamoms valstybės institucijoms pasiūlymus dėl tikslingumo rengti naujus darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktus, dėl galiojančių teisės aktų pakeitimo ar papildymo;

7.2. svarsto Valstybinės darbo inspekcijos parengtą darbų saugos būklės ir darbo įstatymų vykdymo ataskaitą, analizuoja darbuotojų saugos ir sveikatos būklę, siūlo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Sveikatos apsaugos ministerijai, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, darbdavių organizacijoms, profesinėms sąjungoms ir įmonėms priemones ir būdus, kaip gerinti darbuotojų saugos ir sveikatos būklę;

7.3. svarsto darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimo programų ir priemonių projektus, jų įgyvendinimo rezultatus;

7.4. Neteko galios nuo 2005-11-11

Punkto naikinimas:

Nr. 1198, 2005-11-07, Žin. 2005, Nr. 133-4789 (2005-11-10), i. k. 1051100NUTA00001198

 

7.5. Neteko galios nuo 2013-11-08

Punkto naikinimas:

Nr. 989, 2013-10-30, Žin. 2013, Nr. 115-5743 (2013-11-07), i. k. 1131100NUTA00000989

 

III. KOMISIJOS TEISĖS

 

8. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

8.1. svarstyti darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų projektus, teikti pastabas, pasiūlymus dėl jų tobulinimo, priėmimo ir įgyvendinimo;

8.2. nagrinėti savo posėdžiuose Valstybinės darbo inspekcijos, darbdavių organizacijų, profesinių sąjungų, įmonių informaciją apie tai, kaip laikomasi darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų, rekomenduoti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Sveikatos apsaugos ministerijai, Valstybinei darbo inspekcijai, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, darbdaviams ir jų organizacijoms, profesinėms sąjungoms įgyvendinti priemones darbuotojų saugai ir sveikatai gerinti;

8.3. teikti pasiūlymus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo įmokų tarifų diferencijavimo;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1198, 2005-11-07, Žin., 2005, Nr. 133-4789 (2005-11-10), i. k. 1051100NUTA00001198

 

8.4. teikti Lietuvos Respublikos trišalei tarybai svarstyti klausimus, susijusius su darbuotojų sauga ir sveikata;

8.5. pasitelkti valstybės institucijų ir įstaigų atitinkamų sričių specialistus nagrinėti komisijos svarstomus klausimus. 

 

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

9. Komisijai vadovauja pirmininkas, renkamas pusei metų rotacijos principu iš šalių atstovų, kai už jo kandidatūrą, kurią pasiūlo šalis, balsuoja daugiau negu pusė komisijos narių.

10. Posėdžiams pirmininkauja komisijos pirmininkas. Jeigu komisijos pirmininkas nedalyvauja posėdyje, pirmininko pareigas laikinai eina vienas iš tos pačios šalies komisijos narių, už kurį balsuoja daugiau kaip pusė komisijos narių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1198, 2005-11-07, Žin., 2005, Nr. 133-4789 (2005-11-10), i. k. 1051100NUTA00001198

 

11. Komisijos posėdžiams patalpas suteikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Komisijos posėdžių sekretorių skiria socialinės apsaugos ir darbo ministras iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų ar valstybės tarnautojų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1198, 2005-11-07, Žin., 2005, Nr. 133-4789 (2005-11-10), i. k. 1051100NUTA00001198

Nr. 65, 2015-01-28, paskelbta TAR 2015-02-01, i. k. 2015-01381

 

12. Komisijos posėdžius, suderinusi siūlomą datą ir numatomą darbotvarkę su komisijos pirmininku, šaukia ir organizuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1198, 2005-11-07, Žin., 2005, Nr. 133-4789 (2005-11-10), i. k. 1051100NUTA00001198

Nr. 65, 2015-01-28, paskelbta TAR 2015-02-01, i. k. 2015-01381

 

13. Komisijos posėdžiai vyksta kartą per mėnesį (kalendorinių metų III ketvirtį – ne rečiau kaip kartą per 2 mėnesius).

14. Komisijos ir atitinkamos apskrities teritorinės darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos sutarimu gali būti šaukiami ir bendri šių komisijų posėdžiai atskiriems darbuotojų saugos ir sveikatos klausimams nagrinėti.

15. Komisijos posėdžiams svarstyti konkrečius klausimus teikia šalys ir komisijos nariai. Klausimas įtraukiamas į darbotvarkę, kai jo svarstymui pritaria dauguma komisijos narių.

16. Komisija priima sprendimą dėl valstybės institucijų ir įstaigų atitinkamos srities specialistų pasitelkimo svarstyti komisijos kompetencijai skirtus klausimus.

17. Komisijos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip pusė kiekvienos šalies atstovų. Jeigu dėl nepakankamo šalių atstovų skaičiaus posėdis neįvyksta, jam pateikti klausimai nagrinėjami kitame posėdyje.

18. Komisijos sprendimai įforminami protokolu per 10 dienų po posėdžio. Protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir komisijos posėdžio sekretorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1198, 2005-11-07, Žin., 2005, Nr. 133-4789 (2005-11-10), i. k. 1051100NUTA00001198

 

19. Rengiamo posėdžio medžiagą ir ankstesnio posėdžio protokolą Socialinės apsaugos ir darbo ministerija išsiunčia komisijos nariams ne vėliau kaip likus 10 dienų iki posėdžio.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1198, 2005-11-07, Žin., 2005, Nr. 133-4789 (2005-11-10), i. k. 1051100NUTA00001198

Nr. 65, 2015-01-28, paskelbta TAR 2015-02-01, i. k. 2015-01381

 

20. Komisijos sprendimai priimami, kai už juos balsuoja ne mažiau kaip pusė kiekvienos šalies atstovų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1198, 2005-11-07, Žin., 2005, Nr. 133-4789 (2005-11-10), i. k. 1051100NUTA00001198

 

21. Jeigu šalių nuomonės svarstomu klausimu skiriasi, komisija sprendimo nepriima, šalys konsultuojasi ir pateikia klausimą svarstyti kitam komisijos posėdžiui.

22. Pakartotinai svarstant klausimą ir nepavykus susitarti, posėdžio protokole įrašomos šalių nuomonės ar pasiūlymai, kurie pateikiami socialinės apsaugos ir darbo ministrui ir šalims, delegavusioms savo atstovus. Komisija, atsižvelgdama į šalių pasiūlymus, artimiausiame posėdyje pakartotinai svarsto klausimą, dėl kurio nepavyko priimti sprendimo. Jeigu ir tuomet nepavyksta priimti sprendimo, komisija apie tai informuoja socialinės apsaugos ir darbo ministrą, Lietuvos Respublikos trišalę tarybą ir prašo, kad klausimą svarstytų ši taryba.

23. Neeilinius posėdžius šaukia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija komisijos pirmininko iniciatyva ar pasiūlius vienai iš šalių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1198, 2005-11-07, Žin., 2005, Nr. 133-4789 (2005-11-10), i. k. 1051100NUTA00001198

Nr. 65, 2015-01-28, paskelbta TAR 2015-02-01, i. k. 2015-01381

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Komisijos sprendimai yra patariamojo pobūdžio.

25. Komisijos nariui be pateisinamos priežasties sistemingai nedalyvaujant posėdžiuose, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija apie tai raštu praneša jį skyrusios institucijos ar organizacijos vadovui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 989, 2013-10-30, Žin., 2013, Nr. 115-5743 (2013-11-07), i. k. 1131100NUTA00000989

Nr. 65, 2015-01-28, paskelbta TAR 2015-02-01, i. k. 2015-01381

 

26. Komisijos narių darbas komisijoje neapmokamas. 

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1198, 2005-11-07, Žin., 2005, Nr. 133-4789 (2005-11-10), i. k. 1051100NUTA00001198

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 13 "Dėl Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 989, 2013-10-30, Žin., 2013, Nr. 115-5743 (2013-11-07), i. k. 1131100NUTA00000989

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 13 "Dėl Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 65, 2015-01-28, paskelbta TAR 2015-02-01, i. k. 2015-01381

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 13 „Dėl Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo