Suvestinė redakcija nuo 2014-01-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 57-1989, i. k. 1041100NUTA00000416

 

Nauja redakcija nuo 2014-01-01:

Nr. 1071, 2013-11-20, Žin. 2013, Nr. 121-6137 (2013-11-26), i. k. 1131100NUTA00001071

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

 

2004 m. balandžio 15 d. Nr. 416

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2013, Nr. 76-3824) 7 straipsnio 2 dalies 1 punkto ir 4 dalies 2, 3 ir 4 punktų, 30 straipsnio 8 dalies nuostatomis ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868) 32 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įgalioti Energetikos ministeriją, Susisiekimo ministeriją ir Žemės ūkio ministeriją pagal kompetenciją tvirtinti valstybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus.

2. Įgalioti Energetikos ministeriją kartu su Aplinkos ministerija iki 2014 m. sausio 1 d. patvirtinti Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisykles.

3. Įgalioti Susisiekimo ministeriją kartu su Aplinkos ministerija iki 2014 m. sausio 1 d. patvirtinti Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisykles.

4. Įgalioti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos iki 2014 m. sausio 1 d. kartu su Aplinkos ministerija patvirtinti Gaisrinės saugos normas teritorijų planavimo dokumentams rengti.

 

 

 

Ūkio ministras,

pavaduojantis Ministrą Pirmininką                                                   Petras Čėsna

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                          Arūnas Kundrotas

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1145, 2009-09-16, Žin., 2009, Nr. 114-4860 (2009-09-24), i. k. 1091100NUTA00001145

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 416 "Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1234, 2010-08-25, Žin., 2010, Nr. 104-5377 (2010-09-02), i. k. 1101100NUTA00001234

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 416 "Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 268, 2013-03-27, Žin., 2013, Nr. 36-1737 (2013-04-06), i. k. 1131100NUTA00000268

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 416 "Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 540, 2013-06-12, Žin., 2013, Nr. 65-3252 (2013-06-20), i. k. 1131100NUTA00000540

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 416 "Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo įgyvendinimo" ir jį keitusio nutarimo pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1071, 2013-11-20, Žin., 2013, Nr. 121-6137 (2013-11-26), i. k. 1131100NUTA00001071

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 416 "Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo