Suvestinė redakcija nuo 2022-10-20

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 160-5867, i. k. 1042055ISAK00VA-172

 

Nauja redakcija nuo 2022-10-20:

Nr. VA-81, 2022-10-19, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21131

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ DUOMENŲ APIE FIZINIAMS ASMENIMS SUTEIKTAS, IŠ JŲ GAUTAS IR GRĄŽINTAS PASKOLAS, ĮSISKOLINIMUS, SUSIJUSIUS SU ATSKAITINGAIS FIZINIAIS ASMENIMIS, GAUTAS DALYVIŲ ĮMOKAS IR APIE IŠMOKAS UŽSIENIO JURIDINIAMS ASMENIMS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS FR0711 FORMOS IR JOS PRIEDŲ FR0711A, FR0711B, FR0711C, FR0711D, FR0711E, FR0711F FORMŲ IR JŲ UŽPILDYMO IR TEIKIMO MOKESČIŲ ADMINISTRATORIUI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. spalio 29 d. Nr. VA-172

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 551 straipsniu ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 22.9 papunkčiu,

tvirtinu pridedamas:

1. Juridinių asmenų duomenų apie fiziniams asmenims suteiktas, iš jų gautas ir grąžintas paskolas, įsiskolinimus, susijusius su atskaitingais fiziniais asmenimis, gautas dalyvių įmokas ir apie išmokas užsienio juridiniams asmenims už suteiktas paslaugas FR0711 formą ir jos priedų FR0711A, FR0711B, FR0711C, FR0711D, FR0711E ir FR0711F formas;

2. Juridinių asmenų duomenų apie fiziniams asmenims suteiktas, iš jų gautas ir grąžintas paskolas, įsiskolinimus, susijusius su atskaitingais fiziniais asmenimis, gautas dalyvių įmokas ir apie išmokas užsienio juridiniams asmenims už suteiktas paslaugas FR0711 formos ir jos priedų FR0711A, FR0711B, FR0711C, FR0711D, FR0711E, FR0711F formų užpildymo ir teikimo mokesčių administratoriui taisykles.

 

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                   VIOLETA LATVIENĖ

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2004 m. spalio 29 d.

įsakymu Nr. VA-172

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2015 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. VA-118

redakcija)

 

JURIDINIŲ ASMENŲ DUOMENŲ APIE FIZINIAMS ASMENIMS SUTEIKTAS, IŠ JŲ GAUTAS IR GRĄŽINTAS PASKOLAS, ĮSISKOLINIMUS, SUSIJUSIUS SU ATSKAITINGAIS FIZINIAIS ASMENIMIS, GAUTAS DALYVIŲ ĮMOKAS IR APIE IŠMOKAS UŽSIENIO JURIDINIAMS ASMENIMS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS  FR0711 FORMOS IR JOS PRIEDŲ FR0711A, FR0711B, FR0711C, FR0711D, FR0711E, FR0711F FORMŲ UŽPILDYMO IR TEIKIMO MOKESČIŲ ADMINISTRATORIUI TAISYKLĖS

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. VA-81, 2022-10-19, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21131

 

I SKYrIUS

Bendrosios nuostatos

 

1. Juridinių asmenų duomenų apie fiziniams asmenims suteiktas, iš jų gautas ir grąžintas paskolas, įsiskolinimus, susijusius su atskaitingais fiziniais asmenimis, gautas dalyvių įmokas ir apie išmokas užsienio juridiniams asmenims už suteiktas paslaugas FR0711 formos ir jos priedų FR0711A, FR0711B, FR0711C, FR0711D, FR0711E, FR0711F formų užpildymo ir teikimo mokesčių administratoriui taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato informacijos pateikimo mokesčių administratoriui tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-81, 2022-10-19, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21131

 

2.             Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (toliau – MAĮ), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais teisės aktais.

3. Šiomis Taisyklėmis turi vadovautis Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys (toliau – juridiniai asmenys), išskyrus prižiūrimus finansų rinkos dalyvius, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatyme, kurie neturi prievolės užpildyti FR0711 formos FR0711A, FR0711B, FR0711C ir FR0711D priedų.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-81, 2022-10-19, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21131

 

4.             Juridiniai asmenys, kurie per kalendorinius metus iš fizinių asmenų gavo ir fiziniams asmenims suteikė paskolų, kuriems paskolą ar jos dalį fiziniai asmenys per kalendorinius metus grąžino, ir tie juridiniai asmenys, kurie grąžino paskolą ar jos dalį fiziniams asmenims, taip pat tie juridiniai asmenys, kurie įsiskolino atskaitingiems fiziniams asmenims ir kuriems atskaitingi fiziniai asmenys įsiskolino už atsiskaitytinai gautas išmokas, kai tokių įsiskolinimų suma kalendorinių metų gruodžio 31 dieną yra lygi arba didesnė kaip 15 000 eurų, taip pat tie juridiniai asmenys, kurių dalyviai (fiziniai asmenys) įmokėjo įmokas (įskaitant įmokas akcijoms apmokėti bei nuostoliams padengti), kai vieno fizinio asmens per vienerius kalendorinius metus įmokėtų įmokų suma yra lygi arba didesnė kaip 15 000 eurų, ir tokie juridiniai asmenys, kurie išmokėjo išmokas užsienio juridiniams asmenims už suteiktas paslaugas Lietuvoje, kai pagal vieną arba pagal keletą per vienerius kalendorinius metus su tuo pačiu asmeniu sudarytų sandorių gautų paslaugų vertė yra lygi arba didesnė kaip 15 000 eurų, privalo mokesčių administratoriui, iki kitų kalendorinių metų balandžio 15 dienos pateikti tinkamai užpildytą FR0711 formą „Juridinių asmenų duomenys apie fiziniams asmenims suteiktas, iš jų gautas ir grąžintas paskolas, įsiskolinimus susijusius su atskaitingais fiziniais asmenimis, gautas dalyvių įmokas ir apie išmokas užsienio juridiniams asmenims už suteiktas paslaugas“ ir jos priedus (toliau – FR0711 forma).

Juridinis asmuo privalo, pradėjus jo likvidavimo, bankroto, reorganizavimo ar restruktūrizavimo procedūrą, per 30 dienų mokesčių administratoriui pateikti FR0711 formą už laikotarpį nuo kalendorinių metų pradžios iki minėtų procedūrų pradžios.

5.             Juridiniai asmenys privalo pateikti duomenis:

5.1.       apie per kalendorinius metus fiziniams asmenims suteiktas paskolas, kurių kiekvienos suma yra lygi arba didesnė kaip 600 eurų;

5.2.       apie per kalendorinius metus fizinių asmenų grąžintas paskolas ar jų dalis (neatsižvelgdami į grąžintos paskolos dalies sumą);

5.3.       apie per kalendorinius metus iš fizinių asmenų gautas paskolas, kurių kiekvienos suma yra lygi arba didesnė kaip 600 eurų;

5.4.       apie per kalendorinius metus fiziniams asmenims grąžintas paskolas ar jų dalis (neatsižvelgdami į grąžintos paskolos dalies sumą);

5.5.       apie fizinių asmenų įsiskolinimus už atsiskaitytinai gautas išmokas ir įsiskolinimus atskaitingiems fiziniams asmenims, jeigu įsiskolinimas vienam fiziniam asmeniui arba vieno fizinio asmens įsiskolinimas kalendorinių metų gruodžio 31 dieną yra lygus arba didesnis kaip 15 000 eurų, ir duomenis apie iš juridinio asmens dalyvių (fizinių asmenų) gautas pinigines įmokas, kai vieno fizinio asmens per vienerius kalendorinius metus įmokėta įmokų suma yra lygi arba didesnė kaip 15 000 eurų.

Atskaitingas asmuo – fizinis asmuo (darbuotojas), gavęs iš fizinių asmenų arba ūkio subjektų pinigų už jiems parduotą turtą, avansą arba kitas pinigų įplaukas, suteiktas paslaugas arba gautais pinigais atsiskaitęs su kitais ūkio subjektais, fiziniais asmenimis. Ūkio subjektas gali išmokėti pinigus ūkio subjekto darbuotojams (atskaitingiems asmenims), kuriuos ūkio subjekto vadovas paskyrė mokėti už turtą, žemės ūkio produkciją, suteiktas paslaugas, mokėti avansą, padengti kitas su ūkio subjekto veikla susijusias išlaidas ir (arba) priimti pinigų įplaukas;

5.6. apie užsienio juridinių asmenų jiems suteiktas paslaugas Lietuvoje, jei pagal vieną arba keletą per vienerius kalendorinius metus su tuo pačiu asmeniu sudarytų sandorių gautų paslaugų vertė yra lygi arba didesnė kaip 15 000 eurų.

Užsienio įmonės nuolatinės buveinės Lietuvoje, užsienio įmonės filialai, užsienio įmonės atstovybės yra Lietuvos Respublikoje įregistruoti, tačiau neturintys juridinio asmens statuso, todėl neprivalo teikti centriniam mokesčių administratoriui informacijos apie išmokas užsienio juridiniams asmenims už suteiktas paslaugas.

Duomenys turi būti teikiami apie užsienio valstybės juridinius asmenis ar organizacijas, kurių buveinė yra užsienio valstybėje ir kurie įsteigti arba kitokiu būdu organizuoti pagal užsienio valstybės teisės aktus, taip pat bet kuriuos kitus užsienyje įsteigtus, įkurtus ar kitaip organizuotus apmokestinamuosius vienetus (kurie nėra jokiais tikslais įregistruoti Lietuvoje).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-58, 2016-04-25, paskelbta TAR 2016-04-25, i. k. 2016-10342

 

6. Duomenys turi būti pateikiami tiek apie nuolatiniams, tiek apie nenuolatiniams Lietuvos gyventojams suteiktas, jų grąžintas, iš šių gyventojų gautas bei jų grąžintas paskolas ar jų dalis, įsiskolinimus už atsiskaitytinai gautas išmokas, įsiskolinimus atskaitingiems fiziniams asmenims bei juridinio asmens dalyvių įmokėtas įmokas. Nenuolatinis Lietuvos gyventojas – tai fizinis asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 4 straipsnio nuostatas nelaikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju.

7. Juridiniai asmenys FR0711 formą teikia Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“, nustatyta tvarka.

FR0711 forma pateikiama elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą, vadovaujantis Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-58, 2016-04-25, paskelbta TAR 2016-04-25, i. k. 2016-10342

Nr. VA-81, 2022-10-19, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21131

 

8. FR0711 forma turi būti užpildoma, laikantis tokių reikalavimų:

8.1. Deklaracijoje įrašomos piniginės sumos turi būti nurodytos Lietuvos Respublikos piniginiu vienetu – eurais (toliau – piniginis vienetas). FR0711 formoje įrašomos piniginės sumos turi būti apvalinamos iki sveikų skaičių: 49 centai ir mažiau – atmetami, o 50 centų ir daugiau – laikomi euru;

8.2. Piniginės sumos užsienio valiuta, pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 5 straipsnio nuostatas turi būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos centrinio banko paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutos santykio Europos centrinis bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. Europos centrinio banko ir Lietuvos banko paskelbti orientaciniai euro ir užsienio valiutų santykiai taikomi nuo kitos darbo dienos Lietuvos Respublikoje po jų paskelbimo.

 

II SKYRIUS

FR0711 formos („Juridinių asmenų duomenys apie fiziniams asmenims suteiktas, iš jų gautas ir grąžintas paskolas, įsiskolinimus, susijusius su atskaitingais fiziniais asmenimis, gautas dalyvių įmokas ir apie išmokas užsienio juridiniams asmenims už suteiktas paslaugas“) užpildymo tvarka

 

9. FR0711 formos 1–5 laukeliuose turi būti įrašomi duomenys apie juridinį asmenį:

9.1. FR0711 formos 1 laukelyje – juridinio asmens pavadinimas;

9.2. FR0711 formos 2 laukelyje – identifikacinis numeris (kodas) Mokesčių mokėtojų registre;

9.3. FR0711 formos 3 laukelyje – buveinės adresas (tarp miesto ir gatvės pavadinimų, gatvės pavadinimo ir namo numerio turi būti paliekama po vieną tuščią langelį. Namo numeris ir buto numeris turi būti atskiriami brūkšneliu). Adresai rašomi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka. Adresas gali susidėti iš tokių struktūrinių elementų: savivaldybės pavadinimo, miesto pavadinimo, seniūnijos pavadinimo, miestelio arba kaimo pavadinimo, gatvės, namo, korpuso, buto ar kitos gyvenamosios patalpos numerio. Jei adresas yra savivaldybės centre, adreso sudedamosios dalys yra: miesto pavadinimas, gatvė, namo, korpuso, buto ar kitos gyvenamosios patalpos numeris. Adresų pavyzdžiai:

Kaunas, Savanorių pr. 10 K5-12,

Utena, J. Basanavičiaus g. 10-5,

Elektrėnai, Laisvės g. 10,

Vilnius, Vilniaus g. 12A-6,

Klaipėda, J. Basanavičiaus g. 17-24B.

Jeigu adresas yra ne savivaldybės centre, adreso sudedamosios dalys (savivaldybės, seniūnijos pavadinimas (rašoma, jei tai nėra seniūnijos centras), miestas (miestelis), gatvė, namo numeris, korpuso numeris (jeigu yra), buto numeris (jeigu yra) arba savivaldybė, seniūnija, kaimas, gatvė (jeigu yra), namo numeris, buto numeris (jeigu yra) išdėstomos taip:

Elektrėnų sav., Semeliškės, Ąžuolų g. 15,

Elektrėnų sav., Semeliškių sen., Senųjų Būdų k., Trakų pl. 10,

Elektrėnų sav., Semeliškės, Ąžuolų g. 255 skl,

Trakų r. sav., Lentvaris, Ąžuolų g. 10-5,

Utenos r. sav., Daugailių sen., Garnių k. 15;

9.4. FR0711 formos 4 laukelyje – telefono numeris;

9.5. FR0711 formos 5 laukelyje – savivaldybės, kurioje registruotas juridinis asmuo, kodas (savivaldybių kodų sąrašas pateiktas Taisyklių 1 priede).

10. FR0711 formos 6 laukelyje turi būti įrašoma jos užpildymo data ir registracijos numeris pagal juridinio asmens nusistatytą dokumentų registravimo tvarką.

11. FR0711 formos 7 laukelis yra panaikintas.

12. FR0711 formos 8 laukelyje turi būti įrašomi ataskaitiniai metai, už kuriuos forma teikiama.

13. FR0711 formos 9 laukelyje turi būti nurodomas bendras šios formos FR0711A priedo užpildytų eilučių skaičius (jeigu užpildomas FR0711A priedas).

14. FR0711 formos 10 laukelyje turi būti nurodomas bendras šios formos FR0711B priedo užpildytų eilučių skaičius (jeigu užpildomas FR0711B priedas).

15. FR0711 formos 11 laukelyje turi būti nurodomas bendras šios formos FR0711C priedo užpildytų eilučių skaičius (jeigu užpildomas FR0711C priedas).

16. FR0711 formos 12 laukelyje turi būti nurodomas bendras šios formos FR0711D priedo užpildytų eilučių skaičius (jeigu užpildomas FR0711D priedas).

17. FR0711 formos 13 laukelyje turi būti nurodoma bendra fiziniams asmenims per ataskaitinius metus suteiktų paskolų suma (FR0711A priedo visų pridedamų lapų A10 laukelių suma).

18. FR0711 formos 14 laukelyje turi būti nurodoma bendra fizinių asmenų per ataskaitinius metus juridiniam asmeniui grąžintų paskolų ar jų dalių suma (FR0711B priedo visų pridedamų lapų B9 laukelių suma. Jeigu FR0711B priedo visų pridedamų lapų B9 laukelių suma yra 0, šiame laukelyje turi būti įrašytas 0).

19. FR0711 formos 15 laukelyje turi būti nurodoma bendra fizinių asmenų per ataskaitinius metus juridiniam asmeniui suteiktų paskolų suma (FR0711C priedo visų pridedamų lapų C10 laukelių suma).

20. FR0711 formos 16 laukelyje turi būti nurodoma bendra juridinių asmenų fiziniams asmenims per ataskaitinius metus grąžintų paskolų ar jų dalių suma (FR0711D priedo visų pridedamų lapų D9 laukelių suma. Jeigu FR0711D priedo visų pridedamų lapų D9 laukelių suma yra 0, šiame laukelyje turi būti įrašytas 0).

21. FR0711 formos 17 laukelyje turi būti nurodoma bendra FR0711A priede nurodyta palūkanų suma (FR0711A priedo visų pridedamų lapų A11 laukelių suma. Jeigu FR0711A priedo visų pridedamų lapų A11 laukelių suma yra 0, šiame laukelyje turi būti įrašytas 0).

22. FR0711 formos 18 laukelyje turi būti nurodoma bendra FR0711B priede nurodyta palūkanų suma (FR0711B priedo visų pridedamų lapų B10 laukelių suma. Jeigu FR0711B priedo visų pridedamų lapų B10 laukelių suma yra 0, šiame laukelyje turi būti įrašytas 0).

23. FR0711 formos 19 laukelyje turi būti nurodoma bendra FR0711C priede nurodyta palūkanų suma (FR0711C priedo visų pridedamų lapų C11 laukelių suma. Jeigu FR0711C priedo visų pridedamų lapų C11 laukelių suma yra 0, šiame laukelyje turi būti įrašytas 0).

24. FR0711 formos 20 laukelyje turi būti nurodoma bendra FR0711D priede nurodyta palūkanų suma (FR0711D priedo visų pridedamų lapų D10 laukelių suma). Teikiant FR0711 formą už 2022 m. ir vėlesnius ataskaitinius metus, šis laukelis neužpildomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-81, 2022-10-19, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21131

 

25. FR0711 formos 21 laukelyje turi būti nurodomas bendras šios formos FR0711E priedo užpildytų eilučių skaičius (jeigu užpildomas FR0711E priedas).

26. FR0711 formos 22 laukelyje turi būti nurodoma bendra įmokų / įsiskolinimų suma (FR0711E priedo visų pridedamų lapų E9 laukelių suma).

27. FR0711 formos 23 laukelyje turi būti nurodomas bendras šios formos FR0711F priedo užpildytų eilučių skaičius (jeigu užpildomas FR0711F priedas).

28. FR0711 formos 24 laukelyje turi būti nurodoma bendra pagal sandorius gautų paslaugų vertė (FR0711F priedo visų pridedamų lapų F7 laukelių suma).

29. Neteko galios nuo 2016-10-01

Punkto naikinimas:

Nr. VA-58, 2016-04-25, paskelbta TAR 2016-04-25, i. k. 2016-10342

 

III SKYRIUS

FR0711 formos FR0711a priedo („Duomenys apie fiziniams asmenims suteiktas paskolas) užpildymo tvarka

 

30. Juridiniai asmenys, per ataskaitinius metus suteikę fiziniams asmenims paskolų, kurių kiekvienos suma yra lygi arba didesnė kaip 600 eurų, turi užpildyti FR0711 formos FR0711A priedą, kurio:

30.1. 2, 6 ir 8 laukeliai užpildomi taip pat, kaip FR0711 formos 2, 6 ir 8 laukeliai;

30.2. laukelyje „Priedo lapo numeris“ turi būti įrašomas FR0711A priedo užpildomo lapo numeris. Tais atvejais, kai užpildomas daugiau negu vienas FR0711A priedo lapas, visų pridedamų FR0711A priedo lapų numeracija turi būti ištisinė (pvz., 1; 2; 3 ir t. t.);

30.3. A1 laukelyje turi būti nurodomas eilutės numeris. Tais atvejais, kai užpildomas daugiau negu vienas FR0711A priedo lapas, visų pridedamų priedo lapų eilučių numeracija turi būti ištisinė (pvz., 1; 2; 3 ir t. t.);

30.4. A2 laukelyje turi būti nurodomas nenuolatinio Lietuvos gyventojo rezidavimo valstybės kodas. Valstybių kodų sąrašas pateiktas Taisyklių 2 priede. Jei duomenys teikiami apie nuolatinį Lietuvos gyventoją, šis laukelis neužpildomas;

30.5. A3 laukelyje turi būti nurodomas fizinio asmens, nuolatinio Lietuvos gyventojo, kuriam buvo suteikta paskola, asmens kodas arba mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris. Tuo atveju, kai duomenys teikiami apie nenuolatinį Lietuvos gyventoją, šiame laukelyje turi būti įrašomas požymio ženklas „D“, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento serija ir numeris; 

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-58, 2016-04-25, paskelbta TAR 2016-04-25, i. k. 2016-10342

 

30.6. A4 laukelyje turi būti nurodomas fizinio asmens, kuriam buvo suteikta paskola, vardas ir pavardė. Kai fizinis asmuo registruotas keliais vardais ir / ar pavardėmis, tai nurodomi visi jo vardai ir pavardės. Jei neužtenka langelių jiems įrašyti, tai antras ir kiti vardai trumpinami, t. y. nurodoma antro ir paskesniųjų vardų pirmosios raidės. Tarp vardų ir pavardžių įrašų turi būti paliekamas tuščias langelis;

30.7. A5 laukelyje turi būti nurodomas fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas. Tarp valstybės, miesto ir gatvės pavadinimų, gatvės pavadinimo ir namo numerio turi būti paliekama po vieną tuščią langelį. Namo numeris ir buto numeris turi būti atskiriami brūkšneliu (-);

30.8. A6 laukelyje turi būti įrašomas fizinio asmens mokesčių mokėtojo kodas Mokesčių mokėtojų registre. Tais atvejais, kai fizinis asmuo nėra įsiregistravęs Mokesčių mokėtojų registre, šis laukelis neužpildomas;

30.9. A7 laukelis užpildomas tuomet, kai duomenys teikiami apie nenuolatinį Lietuvos gyventoją. A7 laukelyje turi būti įrašomas nenuolatiniam Lietuvos gyventojui tos užsienio valstybės, kurios rezidentu jis yra, suteiktas mokesčių mokėtojo kodas, kurį nurodo nenuolatinis Lietuvos gyventojas. Tuo atveju, kai fizinis asmuo tokio kodo neturi arba negali jo nurodyti, šis laukelis neužpildomas;

30.10. A8 laukelyje turi būti nurodoma faktinė paskolos suteikimo data. Kai paskola yra suteikiama dalimis, tai kiekviena suteiktos paskolos dalis nurodoma atskiroje eilutėje, nurodant faktinę tos paskolos dalies suteikimo datą;

30.11. A9 laukelyje turi būti nurodoma paskolos sutartyje nurodyta paskolos grąžinimo data. Kai paskolos sutartyje paskolos grąžinimo terminas nenumatytas, šis laukelis neužpildomas;

30.12. A10 laukelyje turi būti nurodoma visa ataskaitiniais metais suteiktos paskolos suma. Nurodomi duomenys tiek apie tokias ataskaitiniais metais suteiktas paskolas, kurios tais pačiais ataskaitiniais metais buvo grąžintos, tiek ataskaitiniais metais suteiktas paskolas, kurios bus grąžinamos vėlesniais kalendoriniais metais.

Pavyzdys. Tarkime, kad 2016-03-31 fiziniam asmeniui buvo suteikta 1000 eurų paskola (ji yra didesnė nei 600 eurų). Teikiant 2016 metų duomenis, turi būti nurodoma visa suteiktos paskolos suma, t. y. 1000 eurų. Tokiu atveju A8 laukelyje turi būti nurodoma, kada ši paskola buvo suteikta.

Tais atvejais, kai paskola suteikiama dalimis, o paskolos sutartyje nurodyta bendra paskolos suma yra lygi arba didesnė kaip 600 eurų, nurodoma per tuos ataskaitinius metus suteiktos paskolos dalies suma. Jeigu ataskaitiniais metais išmokamos kelios paskolos dalys, tai kiekviena paskolos dalis nurodoma, užpildant atskirą eilutę, kurių kiekvienos A8 laukelyje nurodoma paskolos dalies suteikimo data.

Kai paskola suteikta užsienio valiuta, tai paskolos suma turi būti perskaičiuota į eurus pagal taikomą Europos centrinio banko paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutos santykio Europos centrinis bankas neskelbia – pagal Lietuvos banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-58, 2016-04-25, paskelbta TAR 2016-04-25, i. k. 2016-10342

 

30.13. A11 laukelyje nurodoma fizinio asmens juridiniam asmeniui per ataskaitinius metus už suteiktą paskolą priklausanti sumokėti palūkanų suma (jeigu palūkanų mokėjimas yra numatytas paskolos sutartyje ir jos turi būti mokamos, kitais atvejais turi būti įrašytas 0);

30.14. A12 laukelyje turi būti nurodoma visa to lapo bendra A10 laukelių suma;

30.15. A13 laukelyje turi būti nurodoma visa to lapo bendra A11 laukelių suma (jeigu priedo A11 laukelių suma lygi 0, šiame laukelyje turi būti įrašytas 0).

31. Tuo atveju, kai duomenys netelpa į vieną FR0711A priedo lapą, turi būti užpildomi du ir daugiau FR0711A priedo lapų.

 

IV SKYRIUS

FR0711 formos FR0711B priedo („Duomenys apie fizinių asmenų sugrąžintas paskolas“) užpildymo tvarka

 

 

32. Juridiniai asmenys, fiziniams asmenims suteikę paskolų, kurios (ar kurių dalis) per ataskaitinius metus jiems buvo fizinių asmenų grąžintos, turi užpildyti FR0711 formos FR0711B priedą, kurio:

32.1. 2, 6 ir 8 laukeliai užpildomi taip pat, kaip FR0711 formos 2, 6 ir 8 laukeliai;

32.2. laukelyje „Priedo lapo numeris“ turi būti įrašomas FR0711B priedo užpildomo lapo numeris. Tais atvejais, kai užpildomas daugiau negu vienas FR0711B priedo lapas, visų pridedamų priedo lapų numeracija turi būti ištisinė (pvz., 1; 2; 3 ir t. t.);

32.3. B1 laukelyje turi būti nurodomas eilutės numeris. Tais atvejais, kai užpildomas daugiau negu vienas FR0711B priedo lapas, visų pridedamų priedo lapų eilučių numeracija turi būti ištisinė (pvz. 1; 2; 3 ir t. t.);

32.4. B2 laukelyje turi būti nurodomas nenuolatinio Lietuvos gyventojo rezidavimo valstybės kodas. Valstybių kodų sąrašas pateiktas Taisyklių 2 priede. Jei duomenys teikiami apie nuolatinį Lietuvos gyventoją, šis laukelis neužpildomas;

32.5. B3 laukelyje turi būti nurodomas fizinio asmens, nuolatinio Lietuvos gyventojo, grąžinusio paskolą ar jos dalį, asmens kodas arba mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris. Tuo atveju, kai duomenys teikiami apie nenuolatinį Lietuvos gyventoją, šiame laukelyje turi būti įrašomas požymio ženklas „D“, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento serija ir numeris; 

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-58, 2016-04-25, paskelbta TAR 2016-04-25, i. k. 2016-10342

 

32.6. B4 laukelyje turi būti nurodomas fizinio asmens, grąžinusio paskolą ar jos dalį, vardas ir pavardė. Kai fizinis asmuo registruotas keliais vardais ir / ar pavardėmis, tai nurodomi visi jo vardai ir pavardės. Jei neužtenka langelių joms įrašyti, tai antras ir kiti vardai trumpinamai, t. y. nurodoma antro ir paskesniųjų vardų pirmosios raidės. Tarp vardų ir pavardžių įrašų turi būti paliekamas tuščias langelis;

32.7. B5 laukelyje turi būti nurodomas fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas. Tarp valstybės, miesto ir gatvės pavadinimų, gatvės pavadinimo ir namo numerio turi būti paliekama po vieną tuščią langelį. Namo numeris ir buto numeris atskiriami brūkšneliu (-);

32.8. B6 laukelyje turi būti įrašomas fizinio asmens mokesčių mokėtojo kodas Mokesčių mokėtojų registre. Tais atvejais, kai fizinis asmuo nėra įsiregistravęs Mokesčių mokėtojų registre, šis laukelis neužpildomas;

32.9. B7 laukelis užpildomas tuomet, kai duomenys teikiami apie nenuolatinį Lietuvos gyventoją. B7 laukelyje turi būti įrašomas nenuolatiniam Lietuvos gyventojui tos užsienio valstybės, kurios rezidentu jis yra, suteiktas mokesčių mokėtojo kodas, kurį nurodo nenuolatinis Lietuvos gyventojas. Tuo atveju, jeigu fizinis asmuo tokio kodo neturi arba negali jo nurodyti, šis laukelis neužpildomas;

32.10. B8 laukelyje turi būti nurodoma faktinė paskolos arba jos dalies sugrąžinimo data;

32.11. B9 laukelyje turi būti nurodoma per ataskaitinius metus sugrąžinta paskolos ar jos dalies suma. Tais atvejais, kai paskola sugrąžinama dalimis, turi būti nurodoma tais ataskaitiniais metais sugrąžintos paskolos dalies suma.

Pavyzdys. Tarkime, kad paskola gyventojui buvo suteikta 2016-03-31, o per 2016 metus paskolos dalis, lygi 400 eurų, buvo sugrąžinta, tai nurodoma ši sugrąžinta paskolos dalis.

Kai paskola yra sugrąžinta užsienio valiuta, tai paskolos suma turi būti perskaičiuota į eurus pagal taikomą Europos centrinio banko paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutos santykio Europos centrinis bankas neskelbia – pagal Lietuvos banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį;

32.12. B10 laukelyje nurodoma fizinio asmens juridiniam asmeniui kartu su grąžinama paskolos dalimi sumokėtų palūkanų suma (jeigu palūkanos yra numatytos sutartyse ir mokamos, kitais atvejais turi būti įrašytas 0). Tuo atveju, kai fizinis asmuo ataskaitiniais metais paskolos ar jos dalies negrąžino, tačiau mokėjo palūkanas, tai turi būti užpildoma atskira eilutė, kurios B9 laukelyje turi būti įrašytas 0, o B10 laukelyje nurodoma sumokėta palūkanų suma;

32.13. B11 laukelyje turi būti nurodoma visa to lapo bendra B9 laukelių suma (jeigu priedo B9 laukelių suma lygi 0, šiame laukelyje turi būti įrašytas 0);

32.14. B12 laukelyje turi būti nurodoma visa to lapo bendra B10 laukelių suma (jeigu priedo B10 laukelių suma lygi 0, šiame laukelyje turi būti įrašytas 0).

33. Tuo atveju, kai duomenys netelpa į vieną FR0711B priedo lapą, turi būti užpildomi du ir daugiau FR0711B priedo lapų.

 

V SKYRIUS

FR0711 formos FR0711c priedo („Duomenys apie iš fizinių asmenų gautas paskolas“) užpildymo tvarka

 

34. Juridiniai asmenys, kuriems per ataskaitinius metus fiziniai asmenys suteikė paskolų, kurių kiekvienos suma yra lygi arba didesnė kaip 600 eurų, turi užpildyti FR0711C priedą, kurio:

34.1. 2, 6 ir 8 laukeliai pildomi taip pat, kaip FR0711 formos 2, 6 ir 8 laukeliai;

34.2. Laukelyje „Priedo lapo numeris” turi būti įrašomas FR0711C priedo užpildomo lapo numeris. Tais atvejais, kai užpildomas daugiau negu vienas FR0711C priedo lapas, visų pridedamų priedo lapų numeracija turi būti ištisinė (pvz., 1; 2; 3 ir t. t.);

34.3. C1 laukelyje turi būti nurodomas eilutės numeris. Tais atvejais, kai užpildomas daugiau negu vienas FR0711C priedo lapas, visų pridedamų priedo lapų eilučių numeracija turi būti ištisinė (pvz., 1; 2; 3 ir t. t.);

34.4. C2 laukelyje turi būti nurodomas nenuolatinio Lietuvos gyventojo rezidavimo valstybės kodas. Valstybių kodų sąrašas pateiktas Taisyklių 2 priede. Jei duomenys teikiami apie nuolatinį Lietuvos gyventoją, šis laukelis neužpildomas;

34.5. C3 laukelyje turi būti nurodomas fizinio asmens, nuolatinio Lietuvos gyventojo, suteikusio paskolą juridiniam asmeniui, asmens kodas arba mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris. Tuo atveju, kai duomenys teikiami apie nenuolatinį Lietuvos gyventoją, šiame laukelyje turi būti įrašomas požymio ženklas „D“, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento serija ir numeris;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-58, 2016-04-25, paskelbta TAR 2016-04-25, i. k. 2016-10342

 

34.6. C4 laukelyje turi būti nurodomas fizinio asmens, suteikusio paskolą, vardas ir pavardė. Kai fizinis asmuo registruotas keliais vardais ir / ar pavardėmis, tai turi būti nurodomi visi jo vardai ir pavardės. Jei neužtenka langelių joms įrašyti, tai antras ar kiti vardai trumpinami, t. y. nurodoma antro ir paskesniųjų vardų pirmosios raidės. Tarp vardų ir pavardžių įrašų turi būti paliekamas tuščias langelis;

34.7. C5 laukelyje turi būti nurodomas fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas. Tarp valstybės, miesto ir gatvės pavadinimų, gatvės pavadinimo ir namo numerio turi būti paliekama po vieną tuščią langelį. Namo numeris ir buto numeris atskiriami brūkšneliu (-);

34.8. C6 laukelyje turi būti įrašomas fizinio asmens mokesčių mokėtojo kodas Mokesčių mokėtojų registre. Tais atvejais, kai fizinis asmuo nėra įsiregistravęs Mokesčių mokėtojų registre, šis laukelis neužpildomas;

34.9. C7 laukelis užpildomas tuomet, kai duomenys teikiami apie nenuolatinį Lietuvos gyventoją. C7 laukelyje turi būti įrašomas nenuolatiniam Lietuvos gyventojui tos užsienio valstybės, kurios rezidentu jis yra, suteiktas mokesčių mokėtojo kodas, kurį nurodo nenuolatinis Lietuvos gyventojas. Tuo atveju, jeigu fizinis asmuo tokio kodo neturi arba negali jo nurodyti, šis laukelis neužpildomas;

34.10. C8 laukelyje turi būti nurodoma faktinė paskolos gavimo data. Kai paskola yra gaunama dalimis, tai kiekviena gautos paskolos dalis nurodoma atskiroje eilutėje, nurodant faktinę tos paskolos dalies gavimo datą;

34.11. C9 laukelyje turi būti nurodoma paskolos sutartyje nustatyta paskolos grąžinimo data. Kai paskolos sutartyje paskolos grąžinimo terminas nenumatytas, šis laukelis neužpildomas;

34.12. C10 laukelyje turi būti nurodoma gautos paskolos suma. Nurodomi duomenys tiek apie tokias ataskaitiniais metais suteiktas paskolas, kurios tais pačiais ataskaitiniais metais buvo grąžintos, tiek apie per ataskaitinius metus suteiktas paskolas, kurios bus grąžinamos vėlesniais kalendoriniais metais.

Pavyzdys. Tarkime, kad 2016-03-20 iš fizinio asmens buvo gauta 1000 eurų paskola (ji yra didesnė nei 600 eurų). Teikiant 2016 metų duomenis, turi būti nurodoma visa suteiktos paskolos suma, t. y. 1000 eurų. Tokiu atveju C8 laukelyje turi būti nurodoma, kada ši paskola buvo suteikta.

Tais atvejais, kai paskola suteikiama dalimis, o paskolos sutartyje nurodyta bendra paskolos suma yra lygi arba didesnė kaip 600 eurų, nurodoma per tuos ataskaitinius metus suteiktos paskolos dalies suma. Jeigu ataskaitiniais metais išmokamos kelios paskolos dalys, tai kiekviena paskolos dalis nurodoma, užpildant atskirą eilutę, kurių kiekvienos C8 laukelyje nurodoma paskolos dalies suteikimo data.

Kai paskola gauta užsienio valiuta, tai paskolos suma turi būti perskaičiuota į eurus pagal taikomą Europos centrinio banko paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutos santykio Europos centrinis bankas neskelbia – pagal Lietuvos banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-58, 2016-04-25, paskelbta TAR 2016-04-25, i. k. 2016-10342

 

34.13. C11 laukelyje nurodoma juridinio asmens fiziniam asmeniui per ataskaitinius metus už suteiktą paskolą priklausanti sumokėti palūkanų suma (jeigu palūkanų mokėjimas yra numatytas paskolos sutartyje ir jos turi būti mokamos, kitais atvejais turi būti įrašytas 0);

34.14. C12 laukelyje turi būti nurodoma visa to lapo bendra C10 laukelių suma;

34.15. C13 laukelyje turi būti nurodoma visa to lapo bendra C11 laukelių suma (jeigu priedo C11 laukelių suma lygi 0, šiame laukelyje turi būti įrašytas 0).

35. Tuo atveju, kai duomenys netelpa į vieną FR0711C priedo lapą, turi būti užpildomi du ir daugiau FR0711C priedo lapų.

 

VI SKYRIUS

FR0711 formos FR0711D priedo („Duomenys apie fiziniams asmenims sugrąžintas paskolas“) užpildymo tvarka

 

36. Juridiniai asmenys, gavę iš fizinių asmenų paskolų, kurias (ar kurių dalis) per ataskaitinius metus jie fiziniams asmenims grąžino, turi užpildyti FR0711 formos FR0711D priedą, kurio:

36.1. 2, 6 ir 8 laukeliai pildomi taip pat, kaip FR0711 formos 2, 6 ir 8 laukeliai;

36.2. laukelyje „Priedo lapo numeris“ turi būti įrašomas FR0711D priedo užpildomo lapo numeris. Tais atvejais, kai užpildomas daugiau negu vienas FR0711D priedo lapas, visų pridedamų priedo lapų numeracija turi būti ištisinė (pvz., 1; 2; 3 ir t. t.);

36.3. D1 laukelyje turi būti nurodomas eilutės numeris. Tais atvejais, kai užpildomas daugiau negu vienas FR0711D priedo lapas, visų pridedamų priedo lapų eilučių numeracija turi būti ištisinė (pvz. 1; 2; 3 ir t. t.);

36.4. D2 laukelyje turi būti nurodomas nenuolatinio Lietuvos gyventojo rezidavimo valstybės kodas. Valstybių kodų sąrašas pateiktas Taisyklių 2 priede. Jei duomenys teikiami apie nuolatinį Lietuvos gyventoją, šis laukelis neužpildomas;

36.5. D3 laukelyje turi būti nurodomas fizinio asmens, nuolatinio Lietuvos gyventojo, kuriam paskola (ar jos dalis) buvo grąžinta, asmens kodas arba mokesčių mokėtojo identifikacinio numeris. Tuo atveju, kai duomenys teikiami apie nenuolatinį Lietuvos gyventoją, šiame laukelyje turi būti įrašomas požymio ženklas „D“, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento serija ir numeris;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-58, 2016-04-25, paskelbta TAR 2016-04-25, i. k. 2016-10342

 

36.6. D4 laukelyje turi būti nurodomas fizinio asmens, kuriam paskola ar jos dalis buvo grąžinta, vardas ir pavardė. Kai fizinis asmuo registruotas keliais vardais ir / ar pavardėmis, tai nurodomi visi jo vardai ir pavardės. Jei neužtenka langelių joms įrašyti, tai antras ir kiti vardai trumpinamai, t. y. nurodoma antro ir paskesniųjų vardų pirmosios raidės. Tarp vardų ir pavardžių įrašų turi būti paliekamas tuščias langelis;

36.7. D5 laukelyje turi būti nurodomas fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas. Tarp valstybės, miesto ir gatvės pavadinimų, gatvės pavadinimo ir namo numerio turi būti paliekama po vieną tuščią langelį. Namo numeris ir buto numeris atskiriami brūkšneliu (-);

36.8. D6 laukelyje turi būti įrašomas fizinio asmens mokesčių mokėtojo kodas Mokesčių mokėtojų registre. Tais atvejais, kai fizinis asmuo nėra įsiregistravęs Mokesčių mokėtojų registre, šis laukelis neužpildomas;

36.9. D7 laukelis užpildomas tuomet, kai duomenys teikiami apie nenuolatinį Lietuvos gyventoją. D7 laukelyje turi būti įrašomas nenuolatiniam Lietuvos gyventojui tos užsienio valstybės, kurios rezidentu jis yra, suteiktas mokesčių mokėtojo kodas, kurį nurodo nenuolatinis Lietuvos gyventojas. Tuo atveju, jeigu fizinis asmuo tokio kodo neturi arba negali jo nurodyti, šis laukelis neužpildomas;

36.10. D8 laukelyje turi būti nurodoma faktinė paskolos ar jos dalies grąžinimo data;

36.11. D9 laukelyje turi būti nurodoma sugrąžinta paskolos ar jos dalies suma. Tais atvejais, kai paskola sugrąžinama dalimis, turi būti nurodoma per tuos ataskaitinius metus sugrąžintos paskolos dalies suma.

Pavyzdys. Tarkime, kad paskola juridiniam asmeniui buvo suteikta 2016-04-15, o per 2016 metus paskolos dalis, lygi 400 eurų, buvo sugrąžinta, tai nurodoma ši sugrąžinta paskolos dalis.

Kai paskola yra sugrąžinta užsienio valiuta, tai paskolos suma turi būti perskaičiuota į eurus pagal taikomą Europos centrinio banko paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutos santykio Europos centrinis bankas neskelbia – pagal Lietuvos banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį;

36.12. D10 laukelyje nurodoma juridinio asmens fiziniam asmeniui kartu su grąžinama paskolos dalimi sumokėtų palūkanų suma (jeigu palūkanų mokėjimas yra numatytas paskolos sutartyje ir jos yra faktiškai mokamos, kitais atvejais turi būti įrašytas 0). Tuo atveju, kai juridinis asmuo ataskaitiniais metais paskolos ar jos dalies negrąžino, tačiau mokėjo palūkanas, tai turi būti užpildoma atskira eilutė, kurios D9 laukelyje turi būti įrašytas 0, o D10 laukelyje nurodoma sumokėta palūkanų suma. Teikiant FR0711 formą už 2022 m. ir vėlesnius ataskaitinius metus, šis laukelis neužpildomas;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-81, 2022-10-19, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21131

 

36.13. D11 laukelyje turi būti nurodoma visa to lapo bendra D9 laukelių suma;

36.14. D12 laukelyje turi būti nurodoma visa to lapo bendra D10 laukelių suma. Teikiant FR0711 formą už 2022 m. ir vėlesnius ataskaitinius metus, šis laukelis neužpildomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-81, 2022-10-19, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21131

 

37. Tuo atveju, kai duomenys netelpa į vieną FR0711D priedo lapą, turi būti užpildomi du ir daugiau FR0711D priedo lapų.

 

 

VII SKYRIUS

FR0711 formos FR0711E priedo („Juridinių asmenų DUOMENYS apie fizinių asmenų įsiskolinimus už atsiskaitytinai gautas išmokas, įsiskolinimus atskaitingiems fiziniams asmenims bei duomenys apie iš juridinio asmens dalyvių (fizinių asmenų) gautas pinigines įmokas“) užpildymo tvarka

 

38. Juridiniai asmenys, kurie yra įsiskolinę atskaitingiems fiziniams asmenims už šių asmenų juridinio asmens vardu patirtas išlaidas ir kuriems fiziniai asmenys turi įsiskolinimų už iš juridinio asmens atsiskaitytinai gautas išmokas, jeigu įsiskolinimas vienam atskaitingam fiziniam asmeniui arba vieno fizinio asmens įsiskolinimas kalendorinių metų gruodžio 31 dieną yra lygus arba didesnis kaip 15 000 eurų, ir tie juridiniai asmenys, kurie per ataskaitinius metus iš savo dalyvių (fizinių asmenų) gavo piniginių įmokų (įskaitant įmokas akcijoms apmokėti bei nuostoliams padengti), kai vieno fizinio asmens per vienerius kalendorinius metus įmokėta įmokų suma yra lygi arba didesnė kaip 15 000 eurų, turi užpildyti FR0711 formos FR0711E priedą, kurio:

38.1. 2, 6 ir 8 laukeliai užpildomi taip pat, kaip FR0711 formos 2, 6 ir 8 laukeliai;

38.2. laukelyje „Priedo lapo numeris“ turi būti įrašomas FR0711E priedo užpildomo lapo numeris. Tais atvejais, kai užpildomas daugiau negu vienas FR0711E priedo lapas, visų pridedamų FR0711E priedo lapų numeracija turi būti ištisinė (pvz., 1; 2; 3 ir t. t.);

38.3. E1 laukelyje turi būti nurodomas eilutės numeris. Tais atvejais, kai užpildomas daugiau negu vienas FR0711E priedo lapas, visų pridedamų priedo lapų eilučių numeracija turi būti ištisinė (pvz., 1; 2; 3 ir t. t.);

38.4. E2 laukelyje turi būti nurodomas nenuolatinio Lietuvos gyventojo rezidavimo valstybės kodas. Valstybių kodų sąrašas pateiktas Taisyklių 2 priede. Jei duomenys teikiami apie nuolatinį Lietuvos gyventoją, šis laukelis neužpildomas;

38.5. E3 laukelyje turi būti nurodomas fizinio asmens, nuolatinio Lietuvos gyventojo, kuris įsiskolinęs už iš juridinio asmens atsiskaitytinai gautas išmokas, atskaitingo fizinio asmens, kuriam juridinis asmuo yra įsiskolinęs už patirtas išlaidas, arba juridinio asmens dalyvio (fizinio asmens), kuris įmokėjo dalyvio įmoką (įskaitant įmokas akcijoms apmokėti, nuostoliams padengti ir kitas), asmens kodas arba mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris. Tuo atveju, kai duomenys teikiami apie nenuolatinį Lietuvos gyventoją, šiame laukelyje turi būti įrašomas požymio ženklas „D“, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento serija ir numeris;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-58, 2016-04-25, paskelbta TAR 2016-04-25, i. k. 2016-10342

 

38.6. E4 laukelis pildomas tuomet, kai duomenys teikiami apie nenuolatinį Lietuvos gyventoją. E4 laukelyje turi būti įrašomas nenuolatiniam Lietuvos gyventojui tos užsienio valstybės, kurios rezidentu jis yra, suteiktas mokesčių mokėtojo kodas, kurį nurodo nenuolatinis Lietuvos gyventojas. Tuo atveju, jeigu fizinis asmuo tokio kodo neturi arba negali jo nurodyti, šis laukelis neužpildomas;

38.7. E5 laukelyje turi būti nurodomas fizinio asmens vardas ir pavardė. Kai fizinis asmuo registruotas keliais vardais ir / ar pavardėmis, tai nurodomi visi jo vardai ir pavardės. Jei neužtenka langelių jiems įrašyti, tai antras ir kiti vardai trumpinami, t. y. nurodoma antro ir paskesniųjų vardų pirmosios raidės. Tarp vardų ir pavardžių įrašų turi būti paliekamas tuščias langelis;

38.8. E6 laukelyje turi būti nurodomas fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas. Tarp valstybės, miesto ir gatvės pavadinimų, gatvės pavadinimo ir namo numerio turi būti paliekama po vieną tuščią langelį. Namo numeris ir buto numeris turi būti atskiriami brūkšneliu (-);

38.9. E7 laukelyje turi būti įrašomas fizinio asmens mokesčių mokėtojo kodas Mokesčių mokėtojų registre. Tais atvejais, kai fizinis asmuo nėra įsiregistravęs Mokesčių mokėtojų registre, šis laukelis neužpildomas;

38.10. E8 laukelyje turi būti nurodomas įmokos kodas (nuo 01 iki 05, kur: 01 – fizinio asmens įsiskolinimas už iš juridinio asmens atsiskaitytinai gautas išmokas, užpildomas tuomet, kai atskaitingas fizinis asmuo yra įsiskolinęs už atsiskaitytinai gautas išmokas, kurių suma kalendorinių metų gruodžio 31 dieną yra lygi arba didesnė kaip 15 000 eurų; 02 – juridinio asmens įsiskolinimas už atskaitingo fizinio asmens patirtas išlaidas, kai tokio įsiskolinimo suma kalendorinių metų gruodžio 31 dieną yra lygi arba didesnė kaip 15 000 eurų; 03 – dalyvių įmokos nuostoliams dengti, kai vieno dalyvio (fizinio asmens) bendra įmokėta suma per vienerius kalendorinius metus yra lygi arba didesnė kaip 15 000 eurų; 04 – dalyvių įmokos akcijoms apmokėti, kai vieno dalyvio (fizinio asmens) bendra įmokėta suma, skirta akcijoms apmokėti, per kalendorinius metus yra lygi arba didesnė kaip 15 000 eurų; 05 – kitos dalyvių įmokos, kai vieno dalyvio (fizinio asmens) bendra įmokėta suma per kalendorinius metus yra lygi arba didesnė kaip 15 000 eurų), kuris pasirenkamas iš atitinkamų įmokų kodų, nurodytų FR0711E priedo lapo apačioje;

38.11. E9 laukelyje turi būti nurodoma fizinių asmenų įsiskolinimų už iš juridinio asmens atsiskaitytinai gautas išmokas, juridinių asmenų, kurie yra įsiskolinę atskaitingiems fiziniams asmenims už šių asmenų juridinio asmens vardu patirtas išlaidas, jeigu įsiskolinimas vienam fiziniam asmeniui arba vieno fizinio asmens įsiskolinimas kalendorinių metų gruodžio 31 dieną yra lygus arba didesnis kaip 15 000 eurų, suma arba įmokėtos dalyvio įmokos suma, kai vieno fizinio asmens per vienerius kalendorinius metus įmokėta įmokų suma yra lygi arba didesnė kaip 15 000 eurų.

Tais atvejais, kai įmokos buvo mokamos dalimis, nurodoma per tuos ataskaitinius metus įmokėtų dalyvio įmokų bendra suma, jeigu ji yra lygi arba didesnė kaip 15 000 eurų.

Pavyzdys. Tarkime, kad juridinio asmens dalyvis (fizinis asmuo) kalendorinių metų sausio mėnesį įmokėjo 5 000 eurų įmonės nuostoliams padengti, tų pačių metų birželio mėnesį įmokėjo dar 7 000 eurų ir lapkričio mėnesį įmokėjo 5 000 eurų nuostoliams padengti. Šiuo atveju, užpildant E9 laukelį, nurodoma bendra per kalendorinius metus įmokėtų įmokų suma, kuri yra lygi 17 000 eurų.

38.12. E10 laukelyje turi būti nurodoma visa to lapo bendra E9 laukelių suma.

39. Tuo atveju, kai duomenys netelpa į vieną FR0711E priedo lapą, turi būti užpildomi du ir daugiau FR0711E priedo lapų.

 

VIII SKYRIUS

FR0711 formos FR0711F priedo („juridinių asmenų duomenys apie užsienio juridinių asmenų jiems suteiktas paslaugas lietuvoje) užpildymo tvarka

 

40. Juridiniai asmenys, kurie per ataskaitinius metus išmokėjo išmokas užsienio juridiniams asmenims už pagal vieną arba keletą per vienerius kalendorinius metus su tuo pačiu asmeniu sudarytų sandorių suteiktas paslaugas Lietuvoje, kai gautų paslaugų vertė yra lygi arba didesnė kaip 15 000 eurų, turi užpildyti FR0711 formos FR0711F priedą, kurio:

40.1. 2, 6 ir 8 laukeliai užpildomi taip pat, kaip FR0711 formos 2, 6 ir 8 laukeliai;

40.2. laukelyje „Priedo lapo numeris“ turi būti įrašomas FR0711F priedo užpildomo lapo numeris. Tais atvejais, kai užpildomas daugiau negu vienas FR0711F priedo lapas, visų pridedamų FR0711F priedo lapų numeracija turi būti ištisinė (pvz., 1; 2; 3 ir t. t.);

40.3. F1 laukelyje turi būti nurodomas eilutės numeris. Tais atvejais, kai užpildomas daugiau negu vienas FR0711F priedo lapas, visų pridedamų priedo lapų eilučių numeracija turi būti ištisinė (pvz., 1; 2; 3 ir t. t.);

40.4. F2 laukelyje turi būti nurodomas užsienio juridinio asmens, kuriam buvo išmokėtos išmokos už suteiktas paslaugas, rezidavimo valstybės kodas (turi būti nurodomas valstybės, kurioje užsienio juridinis asmuo yra registruotas kaip mokesčių mokėtojas, kodas). Valstybių kodų sąrašas pateiktas Taisyklių 2 priede;

40.5. F3 laukelyje turi būti nurodomas užsienio juridinio asmens, kuriam buvo išmokėtos išmokos už suteiktas paslaugas, kodas (identifikacinis numeris);

40.6. F4 laukelyje turi būti nurodomas užsienio juridinio asmens, kuriam buvo išmokėtos išmokos už suteiktas paslaugas, pavadinimas;

40.7. F5 laukelyje turi būti nurodomas užsienio juridinio asmens buveinės užsienio valstybėje registravimo vieta – valstybė ir adresas. Tarp valstybės, miesto ir gatvės pavadinimų, gatvės pavadinimo ir namo numerio turi būti paliekama po vieną tuščią langelį;

40.8. F6 laukelyje turi būti nurodomas paslaugos rūšies kodas (nuo 1 iki 6), kuris pasirenkamas iš atitinkamų paslaugų rūšių kodų, nurodytų FR0711F priedo lapo apačioje.

Paslaugų rūšies kodai ir jų reikšmės yra šios:

1 – statybai būdingų paslaugų veikla, kuri apima statybą, remonto darbus, rekonstrukciją ir projektavimą, EVRK „F“ sekcijoje „Statyba“ išvardytas veiklas bei kitas su statyba susijusias veiklas;

2 – mašinų, įrengimų ir įrenginių instaliavimas, priežiūra, projektavimas, remontas;

3 – informacinių paslaugų veikla, kurią apima ir EVRK „J“ sekcijoje „Informacija ir ryšiai“ išvardytos veiklos;

4 – profesinė, mokslinė ir techninė veikla, kurią apima EVRK „M“ sekcijoje išvardytos veiklos bei su valdymu ir konsultavimu susijusios veiklos;

5 – administracinė ir aptarnavimo veikla, kurią apima EVRK „N“ sekcijoje išvardytos veiklos bei kita susijusi veikla, taip pat nuoma;

6 – kita neišvardyta veikla.

Vertinant, kuriai paslaugų rūšiai priskirti ir kokį paslaugų rūšies kodą nurodyti F6 laukelyje, turi būti atsižvelgiama, bet neapsiribojama tuo, kuriai veiklos klasei pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK) yra priskiriama atitinkama suteiktų paslaugų rūšis. Paslaugos yra laikomos suteiktos Lietuvoje, kai jos yra faktiškai suteiktos Lietuvos Respublikos teritorijoje. Kiekvienu atveju juridinis asmuo turi įvertinti paslaugų suteikimo būdą ir vietą. Paslaugos faktiškai suteikiamos Lietuvos Respublikos teritorijoje, kai, pavyzdžiui, užsienio juridinis asmuo (įmonė) atsiunčia savo atstovą (darbuotojus, techninę įrangą) į Lietuvą tam, kad šis suteiktų tam tikras paslaugas. Tai gali būti paslaugos, susijusios su statyba, mašinų ar įrenginių instaliavimu, konsultavimo, projektavimo, montavimo veikla, remontu ar priežiūra ir kt.

Tais atvejais, kai sandoris(-iai) sudarytas(-i) ir išmokos pagal sandorį(-ius) mokamos užsienio juridiniam asmeniui, o paslaugos teikiamos ne tiesiogiai, o per atstovus / subrangovus, tai informacija turi būti teikiama. Paslaugos laikomos atliktos Lietuvos Respublikos teritorijoje tuomet, kai visa arba nors dalis paslaugų yra atliekama Lietuvos teritorijoje paties užsienio juridinio asmens atstovų (darbuotojų) arba per atstovus / subrangovus.

Jeigu užsienio juridinis asmuo suteikė visas paslaugas (pavyzdžiui, konsultavimo paslaugas) raštu, telefonu ar internetinio ryšio priemonėmis ir faktiškai į Lietuvą nebuvo atvykęs, tokios paslaugos nebus laikomos suteiktos Lietuvoje, kadangi pagal faktą jokios paslaugos Lietuvos Respublikos teritorijoje nebuvo atliktos;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-58, 2016-04-25, paskelbta TAR 2016-04-25, i. k. 2016-10342

 

40.9. F7 laukelyje turi būti nurodoma pagal vieną sandorį arba pagal keletą per vienerius kalendorinius metus su tuo pačiu asmeniu sudarytų sandorių gautų paslaugų vertė, kai bendra užsienio juridiniam asmeniui išmokėtų išmokų suma yra lygi arba didesnė kaip 15 000 eurų. Tais atvejais, kai buvo sudaryta keletas sandorių, nurodoma per tuos ataskaitinius metus pagal visus sandorius išmokėta bendra suma, jeigu ji lygi arba didesnė kaip 15 000 eurų;

40.10. F8 laukelyje turi būti nurodoma visa to lapo bendra F7 laukelių suma.

41. Tuo atveju, kai duomenys netelpa į vieną FR0711F priedo lapą, turi būti užpildomi du ir daugiau FR0711F priedo lapų.

 

IX SKYRIUS

FR0711 FORMOS TIKSLINIMAS IR PAKARTOTINIS PATEIKIMAS

 

42. Užpildyta ir pateikta FR0711 forma gali būti tikslinama juridinio asmens iniciatyva ir pagal informacinį pranešimą apie pateiktoje FR0711 formoje esančias klaidas (neatitikimus) (toliau – informacinis pranešimas).

43. Kai mokesčių administratoriui pateikiama užpildyta FR0711 forma, kurios 2 laukelyje juridinio asmens identifikacinis numeris (kodas) nenurodytas arba nurodytas neteisingas arba 8 laukelyje nenurodytas ataskaitinis laikotarpis arba jis nurodytas neteisingai, tai dėl to, kad nėra galimybės nustatyti šios formos pateikėjo arba ataskaitinio laikotarpio, kurio FR0711 forma teikiama, juridiniam asmeniui pagal FR0711 formoje nurodytą juridinio asmens buveinės adresą siunčiamas informacinis pranešimas pakartotinai pateikti teisingai ir visiškai užpildytą FR0711 formą.

44. Juridinis asmuo, gavęs informacinį pranešimą pakartotinai pateikti FR0711 formą, privalo šiose Taisyklėse nustatyta tvarka teisingai ir visiškai užpildytą tos pačios rūšies FR0711 formą per informaciniame pranešime nurodytą terminą pateikti mokesčių administratoriui.

45. Norint patikslinti mokesčių administratoriui pateiktos FR0711 formos duomenis, turi būti užpildoma visa FR0711 forma, kurios:

45.1. 1–5 laukeliuose šių Taisyklių II skyriuje nustatyta tvarka turi būti įrašomi duomenys apie juridinį asmenį;

45.2. 6 laukelyje turi būti įrašoma FR0711 formos užpildymo data ir registracijos numeris pagal juridinio asmens nusistatytą dokumentų registravimo tvarką;

45.3. 7 laukelis yra panaikintas.

45.4. 8 laukelyje turi būti nurodomas FR0711 formos mokestinis laikotarpis;

45.5. FR0711 formos 9–24 laukeliai ir FR0711 formos priedų A1-A13, B1-B12, C1-C13, D1-D12, E1-E10, F1-F8 laukeliai turi būti užpildomi šių Taisyklių II–VIII skyriuose nustatyta tvarka.

46. Forma FR0711 (03 versija), pirmą kartą teikiama 2017 metais už 2016 metus, visos sumos yra nurodomos eurais. Jeigu šios formos 02 versija (FR0711A, FR0711B, FR0711C ir FR0711D priedai) būtų tikslinami laikotarpiai iki 2015 metų, tai, teikiant duomenis už 2014 ir ankstesnius metus, visos sumos turi būti pateikiamos litais, o, tikslinant laikotarpį už 2015 metus – eurais.

 

X SKYRIUS
 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

47. Ne pagal šias Taisykles užpildytos FR0711 formos mokesčio administratoriaus nepriimamos.

48. Juridinis asmuo, kuriam nustatyta prievolė teikti FR0711 formą, tačiau jos nepateikęs, pateikęs pavėluotai arba į ją įrašęs neteisingus duomenis, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-118, 2015-12-22, paskelbta TAR 2015-12-23, i. k. 2015-20234

 

part_3aa9c73a737e468fa98f7097d33b2f87_end


 

Juridinių asmenų duomenų apie fiziniams asmenims suteiktas, iš jų gautas ir grąžintas paskolas, įsiskolinimus, susijusius su atskaitingais fiziniais asmenimis, gautas dalyvių įmokas ir apie išmokas užsienio juridiniams asmenims už suteiktas paslaugas FR0711 formos ir jos priedų FR0711A, FR0711B, FR0711C, FR0711D, FR0711E, FR0711F užpildymo ir teikimo mokesčių administratoriui taisyklių 1 priedas

 

 

LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ KODAI

Savivaldybė

Kodas

Savivaldybė

Kodas

Akmenės r. sav.

32

Palangos m. sav.

25

Alytaus m. sav.

11

Panevėžio m. sav.

27

Alytaus r. sav.

33

Panevėžio r. sav.

66

Anykščių r. sav.

34

Pasvalio r. sav.

67

Birštono sav.

12

Plungės r. sav.

68

Biržų r. sav.

36

Prienų r. sav.

69

Druskininkų sav.

15

Radviliškio r. sav.

71

Elektrėnų sav.

42

Raseinių r. sav.

72

Ignalinos r. sav.

45

Rietavo sav.

74

Jonavos r. sav.

46

Rokiškio r. sav.

73

Joniškio r. sav.

47

Skuodo r. sav.

75

Jurbarko r. sav.

94

Šakių r. sav.

84

Kaišiadorių r. sav.

49

Šalčininkų r. sav.

85

Kalvarijos sav.

48

Šiaulių m. sav.

29

Kauno m. sav.

19

Šiaulių r. sav.

91

Kauno r. sav.

52

Šilalės r. sav.

87

Kazlų Rūdos sav.

58

Šilutės r. sav.

88

Kėdainių r. sav.

53

Širvintų r. sav.

89

Kelmės r. sav.

54

Švenčionių r. sav.

86

Klaipėdos m. sav.

21

Tauragės r. sav.

77

Klaipėdos r. sav.

55

Telšių r. sav.

78

Kretingos r. sav.

56

Trakų r. sav.

79

Kupiškio r. sav.

57

Ukmergės r. sav.

81

Lazdijų r. sav.

59

Utenos r. sav.

82

Marijampolės sav.

18

Varėnos r. sav.

38

Mažeikių r. sav.

61

Vilkaviškio r. sav.

39

Molėtų r. sav.

62

Vilniaus m. sav.

13

Neringos sav.

23

Vilniaus r. sav.

41

Pagėgių sav.

63

Visagino sav.

30

Pakruojo r. sav.

65

Zarasų r. sav.

43

 

________________________

Papildyta priedu:

Nr. VA-118, 2015-12-22, paskelbta TAR 2015-12-23, i. k. 2015-20234

 

part_b21fbb3118cb4549846737a96b0b2212_end


 

Juridinių asmenų duomenų apie fiziniams asmenims suteiktas, iš jų gautas ir grąžintas paskolas, įsiskolinimus, susijusius su atskaitingais fiziniais asmenimis, gautas dalyvių įmokas ir apie išmokas užsienio juridiniams asmenims už suteiktas paslaugas FR0711 formos ir jos priedų FR0711A, FR0711B, FR0711C, FR0711D, FR0711E, FR0711F užpildymo ir teikimo mokesčių administratoriui taisyklių 2 priedas

 

OFICIALIŲ VALSTYBIŲ PAVADINIMŲ IR JŲ TRUMPINIŲ (DVIRAIDŽIŲ KODŲ) SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

 

Oficialusis šalies pavadinimas

 

Dviraidis kodas

 

1.

 

Afganistano Islamo Respublika

 

AF

 

2.

 

Airija

 

IE

 

3.

 

Alandų Salos

 

AX

 

4.

 

Albanijos Respublika

 

AL

 

5.

 

Alžyro Liaudies Demokratinė Respublika

 

DZ

 

6.

 

Amerikos Samoa Teritorija

 

AS

 

7.

 

Andoros Kunigaikštystė

 

AD

 

8.

 

Angilija

 

AI

 

9.

 

Angolos Respublika

 

AO

 

10.

 

Antarktis

 

AQ

 

11.

 

Antigva ir Barbuda

 

AG

 

12.

 

Argentinos Respublika

 

AR

 

13.

 

Armėnijos Respublika

 

AM

 

14.

 

Aruba

 

AW

 

15.

 

Australijos Sandrauga

 

AU

 

16.

 

Austrijos Respublika

 

AT

 

17.

 

Azerbaidžano Respublika

 

AZ

 

18.

 

Bahamų Sandrauga

 

BS

 

19.

 

Bahreino Karalystė

 

BH

 

20.

 

Baltarusijos Respublika

 

BY

 

21.

 

Bangladešo Liaudies Respublika

 

BD

 

22.

 

Barbadosas

 

BB

 

23.

 

Belgijos Karalystė

 

BE

 

24.

 

Belizas

 

BZ

 

25.

 

Benino Respublika

 

BJ

 

26.

 

Bermuda

 

BM

 

27.

 

Birma / Mianmaras

 

MM

 

28.

 

Bisau Gvinėjos Respublika

 

GW

 

29.

 

Bolivijos Daugiatautė Valstybė

 

BO

 

30.

 

Bosnija ir Hercegovina

 

BA

 

31.

 

Botsvanos Respublika

 

BW

 

32.

 

Brazilijos Federacinė Respublika

 

BR

 

33.

 

Brunėjaus Darusalamas

 

BN

 

34.

 

Bulgarijos Respublika

 

BG

 

35.

 

Burkina Fasas

 

BF

 

36.

 

Burundžio Respublika

 

BI

 

37.

 

Butano Karalystė

 

BT

 

38.

 

Buvė Sala

 

BV

 

39.

 

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

 

MK

 

40.

 

Centrinės Afrikos Respublika

 

CF

 

41.

 

Čado Respublika

 

TD

 

42.

 

Čekijos Respublika

 

CZ

 

43.

 

Čilės Respublika

 

CL

 

44.

 

Danijos Karalystė

 

DK

 

45.

 

Dominikos Sandrauga

 

DM

 

46.

 

Dominikos Respublika

 

DO

 

47.

 

Dramblio Kaulo Kranto Respublika

 

CI

 

48.

 

Džersio Valda

 

JE

 

49.

 

Džibučio Respublika

 

DJ

 

50.

 

Egipto Arabų Respublika

 

EG

 

51.

 

Ekvadoro Respublika

 

EC

 

52.

 

Eritrėjos Valstybė

 

ER

 

53.

 

Estijos Respublika

 

EE

 

54.

 

Etiopijos Federacinė Demokratinė Respublika

 

ET

 

55.

 

Farerų Salos

 

FO

 

56.

 

Fidžio Respublika

 

FJ

 

57.

 

Filipinų Respublika

 

PH

 

58.

 

Folklando Salos

 

FK

 

59.

 

Gabono Respublika

 

GA

 

60.

 

Gajanos Kooperacinė Respublika

 

GY

 

61.

 

Gambijos Respublika

 

GM

 

62.

 

Ganos Respublika

 

GH

 

63.

 

Gernsio Valda

 

GG

 

64.

 

Gibraltaras

 

GI

 

65.

 

Graikijos Respublika

 

GR

 

66.

 

Grenada

 

GD

 

67.

 

Grenlandija

 

GL

 

68.

 

Gruzija

 

GE

 

69.

 

Guamo Teritorija

 

GU

 

70.

 

Gvadelupa

 

GP

 

71.

 

Gvatemalos Respublika

 

GT

 

72.

 

Gvinėjos Respublika

 

GN

 

73.

 

Haičio Respublika

 

HT

 

74.

 

Herdo ir Makdonaldo Salų Teritorija

 

HM

 

75.

 

Hondūro Respublika

 

HN

 

76.

 

Ypatingasis Administracinis Kinijos Liaudies Respublikos Regionas Honkongas

 

HK

 

77.

 

Indijos Respublika

 

IN

 

78.

 

Indijos Vandenyno Britų Sritis

 

IO

 

79.

 

Indonezijos Respublika

 

ID

 

80.

 

Irako Respublika

 

IQ

 

81.

 

Irano Islamo Respublika

 

IR

 

82.

 

Islandijos Respublika

 

IS

 

83.

 

Ispanijos Karalystė

 

ES

 

84.

 

Italijos Respublika

 

IT

 

85.

 

Izraelio Valstybė

 

IL

 

86.

 

Jamaika

 

JM

 

87.

 

Japonija

 

JP

 

88.

 

Jemeno Respublika

 

YE

 

89.

 

Jordanijos Hašimitų Karalystė

 

JO

 

90.

 

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

 

GB

 

91.

 

Jungtinės Amerikos Valstijos

 

US

 

92.

 

Jungtiniai Arabų Emyratai

 

AE

 

93.

 

Juodkalnija

 

ME

 

94.

 

Kaimanų Salos

 

KY

 

95.

 

Kalėdų Salos Teritorija

 

CX

 

96.

 

Kambodžos Karalystė

 

KH

 

97.

 

Kamerūno Respublika

 

CM

 

98.

 

Kanada

 

CA

 

99.

 

Kataro Valstybė

 

QA

 

100.

 

Kazachstano Respublika

 

KZ

 

101.

 

Kenijos Respublika

 

KE

 

102.

 

Kinijos Liaudies Respublika

 

CN

 

103.

 

Kipro Respublika

 

CY

 

104.

 

Kirgizijos Respublika

 

KG

 

105.

 

Kiribačio Respublika

 

KI

 

106.

 

Kiurasao

 

CW

 

107.

 

Klipertono Sala

 

CP (CP2)

 

108.

 

Kokosų (Kilingo) Salų Teritorija

 

CC

 

109.

 

Kolumbijos Respublika

 

CO

 

110.

 

Komorų Sąjunga

 

KM

 

111.

 

Kongo Respublika

 

CG

 

112.

 

Kongo Demokratinė Respublika

 

CD

 

113.

 

Kosta Rikos Respublika

 

CR

 

114.

 

Kroatijos Respublika

 

HR

 

115.

 

Kubos Respublika

 

CU

 

116.

 

Kuko Salos

 

CK

 

117.

 

Kuveito Valstybė

 

KW

 

118.

 

Laoso Liaudies Demokratinė Respublika

 

LA

 

119.

 

Latvijos Respublika

 

LV

 

120.

 

Lenkijos Respublika

 

PL

 

121.

 

Lesoto Karalystė

 

LS

 

122.

 

Libano Respublika

 

LB

 

123.

 

Liberijos Respublika

 

LR

 

124.

 

Libija

 

LY

 

125.

 

Lichtenšteino Kunigaikštystė

 

LI

 

126.

 

Lietuvos Respublika

 

LT

 

127.

 

Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

 

LU

 

128.

 

Madagaskaro Respublika

 

MG

 

129.

 

Majotas

 

YT

 

130.

 

Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Makao

 

MO

 

131.

 

Malaizija

 

MY

 

132.

 

Malavio Respublika

 

MW

 

133.

 

Maldyvų Respublika

 

MV

 

134.

 

Malio Respublika

 

ML

 

135.

 

Maltos Respublika

 

MT

 

136.

 

Marianos Šiaurinių Salų Sandrauga

 

MP

 

137.

 

Maroko Karalystė

 

MA

 

138.

 

Maršalo Salų Respublika

 

MH

 

139.

 

Martinika

 

MQ

 

140.

 

Mauricijaus Respublika

 

MU

 

141.

 

Mauritanijos Islamo Respublika

 

MR

 

142.

 

Jungtinių Valstijų Mažosios Tolimosios Salos

 

UM

 

143.

 

Meksikos Jungtinės Valstijos

 

MX

 

144.

 

Meno Sala

 

IM

 

145.

 

Didžiosios Britanijos Mergelių Salos

 

VG

 

146.

 

Jungtinių Valstijų Mergelių Salos

 

VI

 

147.

 

Mikronezijos Federacinės Valstijos

 

FM

 

148.

 

Moldovos Respublika

 

MD

 

149.

 

Monako Kunigaikštystė

 

MC

 

150.

 

Mongolija

 

MN

 

151.

 

Montseratas

 

MS

 

152.

 

Mozambiko Respublika

 

MZ

 

153.

 

Namibijos Respublika

 

NA

 

154.

 

Naujoji Kaledonija

 

NC

 

155.

 

Naujoji Zelandija

 

NZ

 

156.

 

Nauru Respublika

 

NR

 

157.

 

Nepalas

 

NP

 

158.

 

Nigerijos Federacinė Respublika

 

NG

 

159.

 

Nigerio Respublika

 

NE

 

160.

 

Nikaragvos Respublika

 

NI

 

161.

 

Niujė

 

NU

 

162.

 

Nyderlandų Karalystė

 

NL

 

163.

 

Norfolko Salos Teritorija

 

NF

 

164.

 

Norvegijos Karalystė

 

NO

 

165.

 

Omano Sultonatas

 

OM

 

166.

 

Pakistano Islamo Respublika

 

PK

 

167.

 

Palau Respublika

 

PW

 

168.

 

Panamos Respublika

 

PA

 

169.

 

Papua Naujosios Gvinėjos Nepriklausomoji Valstybė

 

PG

 

170.

 

Paragvajaus Respublika

 

PY

 

171.

 

Peru Respublika

 

PE

 

172.

 

Pietų Afrikos Respublika

 

ZA

 

173.

 

Pietų Džordžijos ir Pietų Sandvičo Salos

 

GS

 

174.

 

Korėjos Respublika

 

KR

 

175.

 

Pietų Sudano Respublika

 

SS

 

176.

 

Pitkerno Salos

 

PN

 

177.

 

Portugalijos Respublika

 

PT

 

178.

 

Prancūzijos Respublika

 

FR

 

179.

 

Prancūzijos Gviana

 

GF

 

180.

 

Prancūzijos Pietų ir Antarkties Sritys

 

TF

 

181.

 

Prancūzijos Polinezija

 

PF

 

182.

 

Puerto Riko Sandrauga

 

PR

 

183.

 

Pusiaujo Gvinėjos Respublika

 

GQ

 

184.

 

Reunjonas

 

RE

 

185.

 

Rytų Timoro Demokratinė Respublika

 

TL

 

186.

 

Ruandos Respublika

 

RW

 

187.

 

Rumunija

 

RO

 

188.

 

Rusijos Federacija

 

RU

 

189.

 

Saliamono Salos

 

SB

 

190.

 

Salvadoro Respublika

 

SV

 

191.

 

Samoa Nepriklausomoji Valstybė

 

WS

 

192.

 

San Marino Respublika

 

SM

 

193.

 

San Tomė ir Prinsipės Demokratinė Respublika

 

ST

 

194.

 

Saudo Arabijos Karalystė

 

SA

 

195.

 

Seišelių Respublika

 

SC

 

196.

 

Sen Bartelemi Bendrija

 

BL

 

197.

 

Sen Marteno Bendrija

 

MF

 

198.

 

Sen Pjero ir Mikelono Teritorinė Bendrija

 

PM

 

199.

 

Senegalo Respublika

 

SN

 

200.

 

Sent Kitso ir Nevio Federacija

 

KN

 

201.

 

Sent Lusija

 

LC

 

202.

 

Sent Vinsentas ir Grenadinai

 

VC

 

203.

 

Serbijos Respublika

 

RS

 

204.

 

Siera Leonės Respublika

 

SL

 

205.

 

Singapūro Respublika

 

SG

 

206.

 

Sint Martenas

 

SX

 

207.

 

Sirijos Arabų Respublika

 

SY

 

208.

 

Slovakijos Respublika

 

SK

 

209.

 

Slovėnijos Respublika

 

SI

 

210.

 

Somalio Respublika

 

SO

 

211.

 

Sudano Respublika

 

SD

 

212.

 

Suomijos Respublika

 

FI

 

213.

 

Surinamo Respublika

 

SR

 

214.

 

Svalbardas ir Janas Majenas

 

SJ

 

215.

 

Svazilando Karalystė

 

SZ

 

216.

 

Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika

 

KP

 

217.

 

Šri Lankos Demokratinė Socialistinė Respublika

 

LK

 

218.

 

Šv. Elenos, Dangun Žengimo ir Tristano da Kunjos Salos

 

SH

 

219.

 

Švedijos Karalystė

 

SE

 

220.

 

Šveicarijos Konfederacija

 

CH

 

221.

 

Šventasis Sostas / Vatikano Miesto Valstybė

 

VA

 

222.

 

Tadžikistano Respublika

 

TJ

 

223.

 

Tailando Karalystė

 

TH

 

224.

 

Kinijos Respublika, Taivanas

 

TW

 

225.

 

Tanzanijos Jungtinė Respublika

 

TZ

 

226.

 

Terkso ir Kaikoso Salos

 

TC

 

227.

 

Togo Respublika

 

TG

 

228.

 

Tokelau

 

TK

 

229.

 

Tongos Karalystė

 

TO

 

230.

 

Trinidado ir Tobago Respublika

 

TT

 

231.

 

Tuniso Respublika

 

TN

 

232.

 

Turkijos Respublika

 

TR

 

233.

 

Turkmėnistanas

 

TM

 

234.

 

Tuvalu

 

TV

 

235.

 

Ugandos Respublika

 

UG

 

236.

 

Ukraina

 

UA

 

237.

 

Urugvajaus Rytų Respublika

 

UY

 

238.

 

Uzbekistano Respublika

 

UZ

 

239.

 

Vakarų Sachara

 

EH

 

240.

 

Vanuatu Respublika

 

VU

 

241.

 

Venesuelos Bolivaro Respublika

 

VE

 

242.

 

Vengrija

 

HU

 

243.

 

Vietnamo Socialistinė Respublika

 

VN

 

244.

 

Vokietijos Federacinė Respublika

 

DE

 

245.

 

Volisas ir Futūna

 

WF

 

246.

 

Zambijos Respublika

 

ZM

 

247.

 

Zimbabvės Respublika

 

ZW

 

248.

 

Žaliojo Kyšulio Respublika

 

CV

________________________

Papildyta priedu:

Nr. VA-118, 2015-12-22, paskelbta TAR 2015-12-23, i. k. 2015-20234

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-58, 2016-04-25, paskelbta TAR 2016-04-25, i. k. 2016-10342

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

VA-172 pakeitimo VA-118 forma FR0711

Papildyta priedu:

Nr. VA-188, 2014-12-15, paskelbta TAR 2014-12-16, i. k. 2014-19811

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-118, 2015-12-22, paskelbta TAR 2015-12-23, i. k. 2015-20234

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-75, 2005-10-29, Žin., 2005, Nr. 132-4780 (2005-11-08), i. k. 1052055ISAK000VA-75

Dėl kai kurių Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymų pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-188, 2014-12-15, paskelbta TAR 2014-12-16, i. k. 2014-19811

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. VA-172 „Dėl Juridinių asmenų duomenų apie fiziniams asmenims suteiktas, jų grąžintas, iš fizinių asmenų gautas ir jiems grąžintas paskolas FR0711 formos ir jos priedų FR0711A, FR0711B, FR0711C, FR0711D pildymo bei teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-118, 2015-12-22, paskelbta TAR 2015-12-23, i. k. 2015-20234

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. VA-172 „Dėl juridinių asmenų duomenų apie fiziniams asmenims suteiktas, jų grąžintas, iš fizinių asmenų gautas ir jiems grąžintas paskolas FR0711 formos ir jos priedų FR0711A, FR0711B, FR0711C, FR0711D pildymo bei teikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-58, 2016-04-25, paskelbta TAR 2016-04-25, i. k. 2016-10342

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. VA-172 „Dėl juridinių asmenų duomenų apie fiziniams asmenims suteiktas, iš jų gautas ir grąžintas paskolas, įsiskolinimus, susijusius su atskaitingais fiziniais asmenimis, gautas dalyvių įmokas ir apie išmokas užsienio juridiniams asmenims už suteiktas paslaugas FR0711 formos ir jos priedų FR0711A, FR0711B, FR0711C, FR0711D, FR0711E, FR0711F užpildymo ir teikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-81, 2022-10-19, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21131

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. VA-172 „Dėl Juridinių asmenų duomenų apie fiziniams asmenims suteiktas, iš jų gautas ir grąžintas paskolas, įsiskolinimus, susijusius su atskaitingais fiziniais asmenimis, gautas dalyvių įmokas ir apie išmokas užsienio juridiniams asmenims už suteiktas paslaugas FR0711 formos ir jos priedų FR0711A, FR0711B, FR0711C, FR0711D, FR0711E, FR0711F užpildymo ir teikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_cf531745d6b648eea9fca9c5dfa55d65_end