Suvestinė redakcija nuo 2014-10-04

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 107-3988, i. k. 1041100NUTA00000849

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL ANGLIAVANDENILIŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. liepos 7 d. Nr. 849

Vilnius

 

Įgyvendindama Angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 299 (Žin., 2003, Nr. 26-1036), 6 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Sudaryti šią Angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso komisiją:

aplinkos viceministras (komisijos pirmininkas);

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorius (komisijos pirmininko pavaduotojas);

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos atstovas (komisijos sekretorius);

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovas;

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos atstovas;

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos atstovas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 783, 2009-07-15, Žin., 2009, Nr. 90-3853 (2009-07-30), i. k. 1091100NUTA00000783

Nr. 93, 2012-01-25, Žin., 2012, Nr. 15-648 (2012-02-02), i. k. 1121100NUTA00000093

Nr. 1045, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13619

 

2. Patvirtinti Angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso komisijos nuostatus (pridedama).

3. Pavesti aplinkos ministrui patvirtinti Angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso komisijos personalinę sudėtį.

4. Pripažinti netekusiais galios:

4.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 169 „Dėl naftos gavybos ir perdirbimo spartinimo“ (Žin., 1992, Nr. 16-434) 8.1 punktą;

4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. rugpjūčio 4 d. nutarimo Nr. 604 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 169 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1993, Nr. 35-805) 1 punktą.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                          Arūnas Kundrotas

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. 849

 

ANGLIAVANDENILIŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO KONKURSO KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso komisijos nuostatai (toliau vadinama – šie Nuostatai) reglamentuoja Angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso komisijos (toliau vadinama – Komisija) uždavinį, funkcijas ir jos darbo organizavimo klausimus.

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo (Žin., 1995, Nr. 63-1582; 2001, Nr. 35-1164) ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

3. Komisija savo kompetencijos klausimais bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis.

4. Pagrindinės sąvokos, vartojamos šiuose Nuostatuose, atitinka Angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 299 (Žin., 2003, Nr. 26-1036) (toliau vadinama – Angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso nuostatai), vartojamas sąvokas.

 

II. KOMISIJOS UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS

 

5. Komisijos uždavinys – vadovaujantis Angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso nuostatais ir šiais Nuostatais, nustatyti angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso laimėtoją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 93, 2012-01-25, Žin., 2012, Nr. 15-648 (2012-02-02), i. k. 1121100NUTA00000093

 

6. Komisija, vykdydama jai pavestą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

6.1. derina angliavandenilių išteklių naudojimo konkursų sąlygas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 93, 2012-01-25, Žin., 2012, Nr. 15-648 (2012-02-02), i. k. 1121100NUTA00000093

 

6.2. prireikus siūlo aplinkos ministrui sudaryti iš atitinkamų mokslo sričių, valstybės institucijų, įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų atstovų ekspertų grupę konkursinių pasiūlymų techninei, finansinei, ekologinei dalims įvertinti ir rekomendacijoms parengti;

6.3. Neteko galios nuo 2012-02-03

Punkto naikinimas:

Nr. 93, 2012-01-25, Žin. 2012, Nr. 15-648 (2012-02-02), i. k. 1121100NUTA00000093

 

6.4. nustato konkurso laimėtoją ir skelbia konkurso rezultatus;

6.5. priima motyvuotus sprendimus konkurso laimėtojo nustatymo, konkurso pripažinimo neįvykusiu ar konkurso procedūrų nutraukimo, pakartotinio konkurso paskelbimo ir kitais savo kompetencijos klausimais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 93, 2012-01-25, Žin., 2012, Nr. 15-648 (2012-02-02), i. k. 1121100NUTA00000093

 

 

III. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

7. Komisijos posėdžiai vyksta Angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso nuostatų nustatyta tvarka. Komisijos posėdžiai yra uždari.

Punkto pakeitimai:

Nr. 93, 2012-01-25, Žin., 2012, Nr. 15-648 (2012-02-02), i. k. 1121100NUTA00000093

 

8. Komisijos darbui vadovauja, posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja Komisijos pirmininkas, o jo nesant - Komisijos pirmininko pavaduotojas. Komisijos posėdžius techniškai aptarnauja Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

9. Apie Komisijos posėdžius ir jų darbotvarkes konkurso rengėjas informuoja Komisijos narius ir konkurso dalyvius raštu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio.

10. Komisijos posėdžiams medžiagą rengia konkurso rengėjas.

11. Komisijos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Komisijos narių. Komisijos sprendimai priimami atviru balsavimu posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.

Konkurso laimėtojas nustatomas atviru balsavimu kvalifikuota (dvi trečiosios balsų) dalyvaujančių Komisijos balsų dauguma.

Punkto pakeitimai:

Nr. 93, 2012-01-25, Žin., 2012, Nr. 15-648 (2012-02-02), i. k. 1121100NUTA00000093

 

12. Komisijos posėdžiai protokoluojami.

Punkto pakeitimai:

Nr. 93, 2012-01-25, Žin., 2012, Nr. 15-648 (2012-02-02), i. k. 1121100NUTA00000093

 

13. Komisijos pirmininkas, jos nariai ir sekretorius, prieš pradėdami dirbti Komisijoje, privalo raštu įsipareigoti saugoti informacijos, sužinotos atliekant Komisijos nario funkcijas, konfidencialumą, išskyrus atvejus, kai ši informacija skirta viešam skelbimui. Šis įsipareigojimas galioja ir nustojus vykdyti Komisijos nario funkcijas.

 

IV. KOMISIJOS TEISĖS

 

14. Komisija turi teisę gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją klausimais, susijusiais su Komisijos kompetencija.

15. Neteko galios nuo 2012-02-03

Punkto naikinimas:

Nr. 93, 2012-01-25, Žin. 2012, Nr. 15-648 (2012-02-02), i. k. 1121100NUTA00000093

 

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 783, 2009-07-15, Žin., 2009, Nr. 90-3853 (2009-07-30), i. k. 1091100NUTA00000783

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 7 d. nutarimo Nr. 849 "Dėl Angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 93, 2012-01-25, Žin., 2012, Nr. 15-648 (2012-02-02), i. k. 1121100NUTA00000093

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 7 d. nutarimo Nr. 849 "Dėl Angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1045, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13619

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 7 d. nutarimo Nr. 849 „Dėl Angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo