Suvestinė redakcija nuo 2017-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 143-6302, i. k. 1092250ISAK7/A1-657

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO GRIPO EPIDEMIJOS LAIKOTARPIU LAIKINOSIOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. gruodžio 1 d. Nr. V-977/A1-657

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 8 straipsnio 6 dalimi ir atsižvelgdami į tai, kad gripo epidemijos metu labai padaugėja į pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (toliau – PAASP) paslaugas teikiančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas besikreipiančių sergančių žmonių dėl nedarbingumo pažymėjimo, pateisinančio dirbančio asmens neatvykimą į darbą ir siekdami padėti sergantiesiems ir apsaugoti sveikuosius nuo galimo užkrėtimo bei sumažinti PAASP paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbo krūvį,

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-1528/A1-699, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30195

 

1. T v i r t i n a m e Nedarbingumo pažymėjimų išdavimo gripo epidemijos laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t o m e, kad šiuo įsakymu patvirtintas Nedarbingumo pažymėjimų išdavimo gripo epidemijos laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašas pradedamas taikyti nuo 2009 m. gruodžio 2 dienos ir taikomas tose šalies savivaldybių teritorijose, kuriose paskelbta epidemija, ir tik epidemijos laikotarpiu.

3. P a v e d a m e:

3.1. šio įsakymo vykdymo kontrolę sveikatos apsaugos ir socialinės apsaugos ir darbo viceministrams pagal jų veiklos sritis;

3.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba), suderinus su Sveikatos apsaugos ministerija, aiškinti klausimus, susijusius su šio įsakymo 1 punkte nurodyto tvarkos aprašo taikymu.

4. Į p a r e i g o j a m e Fondo valdybą pavesti šios valdybos teritoriniams skyriams pateikti PAASP paslaugas teikiančioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, sudariusioms sutartis su šiais skyriais, informaciją apie šiuo įsakymu patvirtintą Nedarbingumo pažymėjimų išdavimo gripo epidemijos laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašą.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                 ALGIS ČAPLIKAS

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS             DONATAS JANKAUSKAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro ir Lietuvos

Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2009 m. gruodžio 1 d.

įsakymu Nr. V-977/A1-657

 

NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO GRIPO EPIDEMIJOS LAIKOTARPIU LAIKINOSIOS TVARKOS APRAŠAS

 

1. Nedarbingumo pažymėjimų išdavimo gripo epidemijos laikotarpiu tvarkos aprašas nustato supaprastintą nedarbingumo pažymėjimų išdavimo asmenims pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (toliau – PAASP) paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose laikinąją tvarką gripo epidemijos laikotarpiu.

2. Apdraustajam asmeniui pasireiškus negalavimams, atitinkantiems gripo požymius ir dėl to negalinčiam atvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, asmens prašymu atvykimas pas gydantį gydytoją ir nedarbingumo pažymėjimo išdavimas gali būti nukeliamas vėlesniam laikui. Tokiu atveju PAASP paslaugas teikianti asmens sveikatos priežiūros įstaiga jos vadovo nustatyta gydytojų paslaugų teikimo telefonu tvarka užregistruoja asmens kreipimosi į įstaigą faktą, datą ir laiką. Asmens sveikatos istorijoje (formoje 025/a) kreipimosi telefonu dieną gydytojas surašo paciento nusiskundimus, surinktą anamnezę, suteiktas režimo bei gydymo rekomendacijas.

3. Gydytojui įvertinus pateiktą informaciją apie asmens sveikatos būklę bei nesant būtinumo jį siųsti gydyti stacionariai, paskiriama atvykimo pas gydytoją data, bet ne vėliau kaip po 3 kalendorinių dienų, įskaitant ir pirminio kreipimosi telefonu į PAASP paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą dieną. Tuo atveju, kai ketvirta kalendorinė diena sutampa su poilsio ar švenčių dienomis – ne vėliau kaip pirmąją darbo dieną po poilsio ar švenčių dienos.

4. Apdraustasis apie paskirtą atvykti pas gydytoją datą ir laiką informuojamas PAASP paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo nustatyta gydytojų paslaugų teikimo telefonu tvarka.

5. Paskirtą dieną asmeniui kreipiantis į PAASP paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą nedarbingumo pažymėjimas išrašomas nuo tos dienos, kurią buvo užregistruotas kreipimasis telefonu, ir pripažinus asmenį toliau laikinai nedarbingu nedarbingumo pažymėjimo galiojimas tęsiamas bendra tvarka. Šiuo atveju išduodant elektroninį nedarbingumo pažymėjimą, iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Epideminė situacija“.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-153/A1-47, 2013-02-06, Žin., 2013, Nr. 15-759 (2013-02-09), i. k. 1132250ISAK53/A1-47

 

6. Teisės aktų nustatyta tvarka švietimo įstaigose nustačius infekcijų plitimą ribojantį režimą ir dėl to atsiradus būtinybei prižiūrėti pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą ugdomą vaiką, PAASP paslaugas teikianti asmens sveikatos priežiūros įstaiga, jos vadovo nustatyta gydytojų paslaugų teikimo telefonu tvarka, užregistruoja motinos (įmotės), tėvo (įtėvio) ar globėjo kreipimosi faktą, datą ir laiką. Vaiko Asmens sveikatos istorijoje (formoje 025/a) kreipimosi telefonu dieną vaikų ligų gydytojas arba šeimos gydytojas įrašo švietimo įstaigos pavadinimą ir motinai (įmotei), tėvui (įtėviui) ar globėjui nustatytam laikotarpiui, bet ne ilgesniam kaip 14 kalendorinių dienų, išduoda elektroninį nedarbingumo pažymėjimą. Išduodant elektroninį nedarbingumo pažymėjimą, iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Epideminė situacija“.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinis skyrius, gavęs prašymą skirti ligos socialinio draudimo išmoką (toliau – ligos išmoka), išsiaiškina, ar švietimo įstaigoje nustatytas infekcijos plitimą ribojantis režimas ir ar prižiūrimas vaikas yra tos įstaigos sąrašuose. Ligos išmoka skiriama bendra tvarka pasibaigus priežiūros laikotarpiui, pateikus darbdavio užpildytą pranešimą (forma NP–SD) apie asmens nedarbo laikotarpį vaiko priežiūros metu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-153/A1-47, 2013-02-06, Žin., 2013, Nr. 15-759 (2013-02-09), i. k. 1132250ISAK53/A1-47

Nr. V-791/A1-491, 2013-08-27, Žin., 2013, Nr. 92-4601 (2013-08-31), i. k. 1132250ISAK1/A1-491

Nr. V-1528/A1-699, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30195

 

7. Neteko galios nuo 2016-07-23

Punkto naikinimas:

Nr. V-952/A1-368, 2016-07-20, paskelbta TAR 2016-07-22, i. k. 2016-20920

Papildyta punktu:

Nr. V-791/A1-491, 2013-08-27, Žin., 2013, Nr. 92-4601 (2013-08-31), i. k. 1132250ISAK1/A1-491

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-153/A1-47, 2013-02-06, Žin., 2013, Nr. 15-759 (2013-02-09), i. k. 1132250ISAK53/A1-47

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-977/A1-657 "Dėl Nedarbingumo pažymėjimų išdavimo gripo epidemijos laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-791/A1-491, 2013-08-27, Žin., 2013, Nr. 92-4601 (2013-08-31), i. k. 1132250ISAK1/A1-491

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-977/A1-657 "Dėl Nedarbingumo pažymėjimų išdavimo gripo epidemijos laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. V-952/A1-368, 2016-07-20, paskelbta TAR 2016-07-22, i. k. 2016-20920

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-977/A1-657 „Dėl Nedarbingumo pažymėjimų išdavimo gripo epidemijos laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. V-1528/A1-699, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30195

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-977/A1-657 „Dėl Nedarbingumo pažymėjimų išdavimo gripo epidemijos laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo