Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 110-4171, i. k. 1061100NUTA00000987

 

Nauja redakcija nuo 2018-10-01:

Nr. 941, 2018-09-19, paskelbta TAR 2018-09-24, i. k. 2018-14915

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ, SAVIVALDYBIŲ IR KITŲ JURIDINIŲ ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO GARANTIJŲ FONDO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMĄ, PASKYRIMO

 

2006 m. spalio 11 d. Nr. 987

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, 1995 m. birželio 22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1469/95 dėl priemonių, kurių turi būti imtasi, atsižvelgiant į tam tikrus EŽŪOGF Garantijų skyriaus finansuojamų operacijų gavėjus, 1996 m. balandžio 24 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 745/96, nustatančiu išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1469/95 dėl priemonių, kurių turi būti imtasi, atsižvelgiant į tam tikrus EŽŪOGF Garantijų skyriaus finansuojamų operacijų gavėjus, taikymo taisykles, 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1301/2006, nustatančiu žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. vasario 21 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 519/2013, 2007 m. balandžio 20 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 433/2007, nustatančiu specialių eksporto grąžinamųjų išmokų už galvijieną suteikimo sąlygas, 2007 m. lapkričio 21 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1359/2007, nustatančiu specialių eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus galvijų mėsos gabalus be kaulų suteikimo sąlygas, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. vasario 23 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 173/2011, 2008 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 412/2008, kuriuo leidžiama pradėti naudoti sušaldytos ir perdirbimui skirtos jautienos importo tarifinę kvotą ir nustatomas jos administravimas, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. lapkričio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1059/2012, 2008 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 555/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisyklės, taikomos vyno sektoriaus paramos programoms, prekybai su trečiosiomis šalimis, gamybos potencialui ir kontrolei, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gruodžio 11 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2018/273, 2009 m. liepos 7 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 612/2009, nustatančiu bendrąsias išsamias eksporto grąžinamųjų išmokų sistemos taikymo žemės ūkio produktams taisykles, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 907/2014, 2013 m. vasario 21 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 519/2013, kuriuo dėl Kroatijos stojimo adaptuojami tam tikri laisvo prekių judėjimo, laisvo asmenų judėjimo, įsisteigimo teisės ir laisvės teikti paslaugas, bendrovių teisės, konkurencijos politikos, žemės ūkio, maisto saugos, veterinarijos ir fitosanitarijos politikos, žuvininkystės, transporto politikos, energetikos, mokesčių, statistikos, socialinės politikos ir užimtumo, aplinkos, muitų sąjungos ir išorės santykių, užsienio, saugumo ir gynybos politikos sričių reglamentai ir sprendimai, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1373/2013, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. sausio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/127, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. sausio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/127, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/2393, 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 907/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų, finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, užstatų ir dėl euro naudojimo, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. balandžio 26 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2018/967, 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 809/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatų dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, kaimo plėtros priemonių ir kompleksinės paramos taikymo taisyklės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. spalio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/1804, 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1144/2014 dėl informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo priemonių, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3/2008, 2016 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/1237, kuriuo iš dalies papildomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 dėl importo ir eksporto licencijų sistemos taikymo taisyklių ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl užstatų, sumokėtų už tokias licencijas, grąžinimo ir negrąžinimo taisyklių, ir iš dalies keičiami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 2535/2001, (EB) Nr. 1342/2003, (EB) Nr. 2336/2003, (EB) Nr. 951/2006, (EB) Nr. 341/2007 ir (EB) Nr. 382/2008, ir panaikinami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 2390/98, (EB) Nr. 1345/2005, (EB) Nr. 376/2008 ir (EB) Nr. 507/2008, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. rugpjūčio 17 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/1965, 2016 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/1238, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. lapkričio 15 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2018/149, 2016 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/1239, kuriuo dėl importo ir eksporto licencijų sistemos nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. rugsėjo 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/1607, ir taip pat siekdama užtikrinti Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 452, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-06, i. k. 2020-09681

 

1. Paskirti:

1.1. Žemės ūkio ministeriją:

1.1.1. Europos žemės ūkio garantijų fondo (toliau – EŽŪGF) kompetentingąja institucija;

1.1.2. žemės ūkio veiklos subjektų konsultavimo žemės ir ūkio valdymo klausimais atsakingąja institucija;

1.2. Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė mokėjimo agentūra): atsakingąja institucija, kuri gautų ir teiktų Europos Komisijai pranešimus apie pažeidimus (pažeidimų, apie kuriuos turi būti informuota Europos Komisija, sritis nustato Reglamentas (EB) Nr. 1469/95) pagal Reglamentą (EB) Nr. 745/96.

2. Nustatyti, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra atsakinga už EŽŪGF priemonių administravimą, lėšų mokėjimą, apskaitą ir kontrolę, sumų, laikomų EŽŪGF priskirtosiomis įplaukomis, valdymą, taip pat atlieka specialiojo departamento funkcijas, numatytas Reglamente (ES) Nr. 1306/2013.

3. Paskirti valstybės institucijas, savivaldybes ir kitus juridinius asmenis, atsakingus už EŽŪGF priemonių įgyvendinimą:

3.1. už tiesiogines išmokas:

3.1.1. valstybės įmonę Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą (toliau – Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras) už:

3.1.1.1. paraiškų priėmimo informacinės sistemos kūrimą, įgyvendinimą ir tvarkymą, kontrolinių žemės sklypų erdvinio duomenų rinkinio ir pasėlių laukų duomenų bazės kūrimą, įgyvendinimą ir tvarkymą, paraiškų elektroninių duomenų priėmimo iš savivaldybių organizavimą, paraiškų ir prašymų pakeisti paraiškos duomenis elektroninių duomenų perdavimą Nacionalinei mokėjimo agentūrai; Ūkinių gyvūnų registro, Žemės ūkio ir kaimo verslo registro, Tiesioginių išmokų už pieną informacinės sistemos tvarkymą; išmokų (paramos) už ūkinius gyvūnus ir pieną administravimą ir informacijos perdavimą Nacionalinei mokėjimo agentūrai;

3.1.1.2. gautos iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacijos apie susietosios paramos  už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines karves ir pienines ožkas susisteminimą ir pateikimą Nacionalinei mokėjimo agentūrai;

3.1.2. savivaldybes – už paraiškų ir kitų dokumentų priėmimą, registravimą, pirminį patikrinimą ir įvedimą į Paraiškų priėmimo informacinę sistemą, pareiškėjo deklaruojamų žemės ūkio naudmenų, pasėlių ir kitų laukų ribų įbraižymą elektroniniu būdu, išspausdintų paraiškų egzempliorių pateikimą pareiškėjams ir informacijos teikimą paramos gavėjams;

3.1.3. Valstybinę augalininkystės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Valstybinė augalininkystės tarnyba) – už pažymų apie pluoštinių kanapių augintojus, pluoštinių kanapių mėginiuose nustatytus tetrahidrokanabinolio kiekius ir kitos informacijos, numatytos bendradarbiavimo įgyvendinant EŽŪGF priemones sutartyje, sudarytoje tarp Nacionalinės mokėjimo agentūros, viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros ir Valstybinės augalininkystės tarnybos, teikimą Nacionalinei mokėjimo agentūrai;

3.1.4. Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą – už susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines karves ir pienines ožkas patikrų vietoje atlikimą ir informacijos pateikimą Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 452, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-06, i. k. 2020-09681

 

3.2. Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą – už sausųjų pašarų perdirbimo įmonių ir pašarų, skirtų džiovinti ir (arba) smulkinti, pirkėjų patvirtinimą, patvirtinimo atšaukimą ir privalomųjų sausųjų pašarų saugos reikalavimų kontrolę;

3.3. Valstybinę augalininkystės tarnybą – už informacijos apie sertifikuotą sėklą,  aprobuotus laukus ir kitos informacijos, numatytos bendradarbiavimo įgyvendinant EŽŪGF priemones sutartyje, sudarytoje tarp Nacionalinės mokėjimo agentūros, viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros ir Valstybinės augalininkystės tarnybos, teikimą;

3.4. už žemės ūkio ir maisto produktų intervencinį pirkimą, privatų sandėliavimą ir kitas intervencines priemones, įskaitant paramos priemones, skatinančias vidaus vartojimą ir perdirbimą, išskyrus intervencines žuvininkystės produktų priemones (toliau – intervencinės priemonės):

3.4.1. Muitinės departamentą prie Finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) ir jo įgaliotas muitinės įstaigas už:

3.4.1.1. paimtų iš intervencinių atsargų žemės ūkio produktų, kuriuos numatoma išgabenti iš Europos Sąjungos (toliau – ES) muitų teritorijos arba gabenti į tam tikras paskirties vietas ES muitų teritorijoje, muitinį tikrinimą;

3.4.1.2. kitų funkcijų, numatytų bendradarbiavimo įgyvendinant EŽŪGF priemones sutartyje, sudarytoje tarp Nacionalinės mokėjimo agentūros, viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros ir Muitinės departamento, atlikimą;

3.4.2. Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą už: maisto produktų (išskyrus grūdus), kuriems taikomos intervencinės priemonės, sudėties, kokybės, pakuotės ir ženklinimo atitikties nustatytiems reikalavimams tikrinimą; šių maisto produktų gamybos bei perdirbimo priežiūrą ir tikrinimą; sandėlių bei šaldyklų priežiūrą ir tikrinimą;

3.4.3. Valstybinę augalininkystės tarnybą už: priimamų, perimamų, saugomų ir realizuojamų grūdų, kuriems taikomos intervencinės priemonės, kokybės atitikties nustatytiems reikalavimams tikrinimą; intervencinių grūdų sandėlių atitikties nustatytiems reikalavimams tikrinimą; grūdų kiekio ir kokybės apskaitos dokumentų tikrinimą;

3.5. už grąžinamąsias išmokas už žemės ūkio produktų eksportą į trečiąsias šalis:

3.5.1. Muitinės departamentą ir jo įgaliotas muitinės įstaigas už:

3.5.1.1. žemės ūkio produktų eksporto licencijų, kitų pagal žemės ūkio prekybos sistemą numatytų dokumentų tikrinimą ir įforminimą;

3.5.1.2. elektroninio pranešimo „Išvežimo fakto patvirtinimas“ (IE599LT) naudojimo užtikrinimą įgyvendinant žemės ūkio prekybos sistemą;

3.5.1.3. muitinės priežiūros priemonių, susijusių su žemės ūkio produktų eksporto kompensacijų sistemos administravimu, taikymą;

3.5.1.4. už muitinę priežiūrą tiekiant žemės ūkio produktus į paskirties vietas, laikomas eksporto iš Sąjungos paskirties vietomis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 452, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-06, i. k. 2020-09681

 

3.5.1.5. žemės ūkio produktų, už kuriuos mokamos eksporto kompensacijos, muitinio tikrinimo atlikimą;

3.5.1.6. ūkio subjektų veiklos, susijusios su gaminamų ar teikiamų produktų receptūrų, įregistruotų teritorinėse muitinėse, atitikties tikrinimų atlikimą ir viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros informavimą apie nustatytus pažeidimus;

3.5.1.7. žemės ūkio produktų eksporto kompensacijų nomenklatūros taikymo priežiūros, įskaitant žemės ūkio produktų klasifikavimą pagal nurodytąją nomenklatūrą, atlikimą;

3.5.1.8. muitinės prižiūrimos ūkio subjektų ūkinės ir komercinės veiklos, jos apskaitos ir finansinės atskaitomybės, susijusios su žemės ūkio produktų gamyba ir prekyba, tikrinimą;

3.5.1.9. produktų, už kuriuos mokamos eksporto kompensacijos, fizinio tikrinimo muitinio įforminimo metu atlikimą ir tikrinimo rezultatų įforminimą fizinio tikrinimo aktu;

3.5.1.10. kitų funkcijų, numatytų bendradarbiavimo įgyvendinant EŽŪGF priemones sutartyje, sudarytoje tarp Nacionalinės mokėjimo agentūros, viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros ir Muitinės departamento, atlikimą;

3.5.2. Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą – už veterinarinės kontrolės dėl galvijų gerovės juos transportuojant į kitas šalis, taikant eksporto grąžinamąsias išmokas už gyvus galvijus, atlikimą; už atrinktų suaugusių galvijų patinų skerdenų patikros vykdymą ir sertifikatų, kuriais patvirtinama, kad eksportui paruošta suaugusių galvijų patinų mėsa, išdavimą, taikant specialias eksporto grąžinamąsias išmokas už galvijieną; už priekinių ir (ar) užpakalinių galvijienos ketvirčių atskyrimo nuo kaulų priežiūros vykdymą ir sertifikatų, kuriais patvirtinama, kad bekaulės mėsos gabalai paruošti atskyrus nuo kaulų suaugusių galvijų patinų priekinius ar užpakalinius ketvirčius, išdavimą, taikant specialias eksporto grąžinamąsias išmokas už galvijieną.

3.5.3. Valstybinę augalininkystės tarnybą – už paprastųjų ir kietųjų kviečių, kitų maistinių (miglinių, pupinių javų ir kt.) grūdų ir dantinių (titnaginių) kukurūzų ir jų produktų, aliejinių augalų sėklų kokybės tikrinimą, kokybės sertifikatų išdavimą.

4. Paskirti valstybės institucijas, savivaldybes ir kitus juridinius asmenis, atsakingus už centralizuotai finansuojamas pagal Europos Sąjungos teisę EŽŪGF priemones: už gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo ir priežiūros programų įgyvendinimą:

Punkto pakeitimai:

Nr. 452, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-06, i. k. 2020-09681

4.1. Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą – už sunaikintų gyvūnų, gyvūninių produktų, pašarų (lesalų), pašarinių žaliavų, veterinarinių vaistų ir įrangos bei gyvūnų laikymo vietos valymo, dezinsekcijos, dezinfekcijos apskaitos atlikimą likviduojant gyvūnų užkrečiamąsias ligas;

4.2. Nacionalinę mokėjimo agentūrą – už lėšų mokėjimą ir apskaitą;

4.3. savivaldybes – už gyvūnų laikytojų prašymų atlyginti nuostolius, patirtus likviduojant gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkius, priėmimą, patvirtinimą, gyvūnų laikytojų pateiktų nuostolių apskaičiavimo ir kompensacinių išmokų patikrinimą pagal žemės ūkio ministro patvirtintas atitinkamų metų biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvines kainas arba praėjusio mėnesio vidutines rinkos kainas, kai prarasto turto vertės negalima nustatyti pagal biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvines kainas, duomenų apie išmokas ir pareiškėjus suvestinių pateikimą Nacionalinei mokėjimo agentūrai.

5. Paskirti valstybės institucijas, atsakingas už kompleksinės paramos reikalavimų kontrolės įgyvendinimą:

5.1. Nacionalinę mokėjimo agentūrą – už Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų ir Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, tvirtinamų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu, kontrolę;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 452, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-06, i. k. 2020-09681

 

5.2. Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą – už Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų kontrolę ir informacijos pateikimą Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 452, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-06, i. k. 2020-09681

 

5.3. Aplinkos ministeriją ar jos įgaliotas institucijas:

5.3.1. už žolės deginimo atvejų nustatymą ir informacijos pateikimą Nacionalinei mokėjimo agentūrai;

5.3.2. už paviršinių vandens telkinių naudojimo vandeniui išgauti nustatytų sąlygų ir reikalavimų, nurodytų Paviršinių vandens telkinių naudojimo vandeniui išgauti tvarkos apraše, tvirtinamame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu, kontrolę ir informacijos pateikimą Nacionalinei mokėjimo agentūrai;

5.4. Žemės ūkio ministeriją – už šio nutarimo 5.1–5.3 papunkčiuose nurodytų veiksmų koordinavimą ir kompleksinės paramos reikalavimų kontrolės įgyvendinimo ir informacijos teikimo tvarkos nustatymą.

6. Pavesti:

6.1. Žemės ūkio ministerijai kontroliuoti, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra, atlikdama EŽŪGF mokėjimo agentūros funkcijas, atitiktų akreditavimo kriterijus;

6.2. Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai atlikti įvežtos pagal importo tarifinę kvotą galvijienos perdirbimo į tam tikrus nustatytus produktus priežiūrą nurodytoje perdirbimo įmonėje ir išduoti tai patvirtinantį dokumentą;

6.3.Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai fto– registruoti ir kontroliuoti veislinius bitynus;

6.4. Valstybinei augalininkystės tarnybai – gavus Nacionalinės mokėjimo agentūros prašymą, per 10 darbo dienų pateikti jai informaciją apie eksportuotų augalų, augalinių produktų fitosanitarinės kontrolės atlikimą ir išduotus atitikties sertifikatus;

6.5. Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija):

6.5.1. gavus Nacionalinės mokėjimo agentūros prašymą, per 10 darbo dienų pateikti jai informaciją apie subjektų, siekiančių gauti paramą Lietuvos bitininkystės sektoriui, tiesiogines išmokas, mokestines nepriemokas Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas);

6.5.2. gavus viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros prašymą, per 10 darbo dienų pateikti jai informaciją apie ūkio subjektų, siekiančių gauti paramą Lietuvos vyno sektoriui, mokestines nepriemokas Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas);

6.6. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:

6.6.1. gavus Nacionalinės mokėjimo agentūros prašymą, per 10 darbo dienų pateikti jai informaciją apie subjektų, siekiančių gauti paramą Lietuvos bitininkystės sektoriui, tiesiogines išmokas, atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetu;

6.6.2. gavus viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros prašymą, per 10 darbo dienų pateikti jai informaciją apie subjektų, siekiančių gauti paramą Lietuvos vyno sektoriui, atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetu.

7. Nustatyti, kad šiame nutarime nurodytos institucijos, bendradarbiaudamos ir vykdydamos šiuo nutarimu nustatytas funkcijas, turi teisę tvarkyti pareiškėjų asmens duomenis teisėtu ir apibrėžtu tikslu, tačiau tik tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina šiuo nutarimu pavestoms funkcijoms vykdyti, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 452, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-06, i. k. 2020-09681

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                   Gediminas Kirkilas

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                   Kazimira Danutė Prunskienė

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1438, 2007-12-19, Žin., 2008, Nr. 3-97 (2008-01-08), i. k. 1071100NUTA00001438

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 11 d. nutarimo Nr. 987 "Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendinimą, paskyrimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 75, 2009-01-28, Žin., 2009, Nr. 17-662 (2009-02-12), i. k. 1091100NUTA00000075

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 11 d. nutarimo Nr. 987 "Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendinimą, paskyrimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 553, 2009-06-03, Žin., 2009, Nr. 70-2847 (2009-06-13), i. k. 1091100NUTA00000553

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 11 d. nutarimo Nr. 987 "Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendinimą, paskyrimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 225, 2010-03-03, Žin., 2010, Nr. 29-1343 (2010-03-13), i. k. 1101100NUTA00000225

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 11 d. nutarimo Nr. 987 "Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendinimą, paskyrimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1165, 2010-08-12, Žin., 2010, Nr. 99-5119 (2010-08-19), i. k. 1101100NUTA00001165

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 11 d. nutarimo Nr. 987 "Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendinimą, paskyrimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 472, 2011-04-20, Žin., 2011, Nr. 50-2436 (2011-04-30), i. k. 1111100NUTA00000472

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 11 d. nutarimo Nr. 987 "Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendinimą, paskyrimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 91, 2012-01-18, Žin., 2012, Nr. 15-646 (2012-02-02), i. k. 1121100NUTA00000091

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 11 d. nutarimo Nr. 987 "Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendinimą, paskyrimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 778, 2013-08-21, Žin., 2013, Nr. 93-4646 (2013-09-04), i. k. 1131100NUTA00000778

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 11 d. nutarimo Nr.  987 "Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendinimą, paskyrimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1240, 2014-11-12, paskelbta TAR 2014-11-13, i. k. 2014-16811

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 11 d. nutarimo Nr. 987 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 696, 2016-07-07, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19500

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 11 d. nutarimo Nr. 987 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 941, 2018-09-19, paskelbta TAR 2018-09-24, i. k. 2018-14915

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 11 d. nutarimo Nr. 987 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 452, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-06, i. k. 2020-09681

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 11 d. nutarimo Nr. 987 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“ pakeitimo