Neoficialus įsakymo tekstas

Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 113-4306)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL PRIPAŽINTŲJŲ PREKIAUTOJŲ ŠVIEŽIAIS VAISIAIS IR DARŽOVĖMIS PATVIRTINIMO IR JŲ TIEKIAMOS RINKAI BEI EKSPORTUOJAMOS PRODUKCIJOS TIKRINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2008 m. rugsėjo 25 d. Nr. 3D-521

Vilnius

Nauja įsakymo redakcija

Galioja 2010 m. spalio 3 d.

Nr. 3D-874, 2010-09-28, Žin., 2010, Nr. 117-5977 (2010-10-02)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL PREKIAUTOJŲ ŠVIEŽIAIS VAISIAIS IR DARŽOVĖMIS ĮDIEGTŲ SAVIKONTROLĖS SISTEMŲ
PRIPAŽINIMO VEIKSMINGOMIS IR ŠIŲ PREKIAUTOJŲ TIEKIAMOS RINKAI
BEI EKSPORTUOJAMOS PRODUKCIJOS TIKRINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2010 m. rugsėjo 28 d. Nr. 3D-874

Vilnius

 

Vadovaudamasis 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1580/2007, nustatančio Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (OL 2007 L 350, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. liepos 30 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 687/2010 (OL 2010 L 199, p. 12), 11 straipsnio nuostatomis ir atsižvelgdamas į Importuojamų, eksportuojamų ir vidaus rinkai tiekiamų šviežių vaisių ir daržovių atitikties prekybos standartams patikros taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3D-488 (Žin., 2009, Nr. 84-3548),

t v i r t i n u Prekiautojų šviežiais vaisiais ir daržovėmis įdiegtų savikontrolės sistemų pripažinimo veiksmingomis ir šių prekiautojų tiekiamos rinkai bei eksportuojamos produkcijos tikrinimo taisykles (pridedama).

 

Žemės ūkio ministras                                                                                Kazys Starkevičius

___________________


Nauja taisyklių redakcija

Galioja 2010 m. spalio 3 d.

Nr. 3D-874, 2010-09-28, Žin., 2010, Nr. 117-5977 (2010-10-02)

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 3D-521

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 3D-874

redakcija)

 

prekiautojų šviežiais vaisiais ir daržovėmis įdiegtų savikontrolės sistemų pripažinimo VEIKSMINGOMIS ir šių prekiautojų tiekiamos rinkai bei

eksportuojamos produkcijos tikrinimo taisyklės

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Prekiautojų šviežiais vaisiais ir daržovėmis įdiegtų savikontrolės sistemų pripažinimo veiksmingomis ir šių prekiautojų tiekiamos rinkai bei eksportuojamos produkcijos tikrinimo taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1580/2007, nustatančio Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (OL 2007 L 350, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. liepos 30 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 687/2010 (OL 2010 L 199, p. 12), 11 straipsnio nuostatomis ir 2008 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1221/2008, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1580/2007, nustatančio Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisyklės, nuostatos dėl prekybos standartų (OL 2008 L 336, p.1), bei atsižvelgiant į Importuojamų, eksportuojamų ir vidaus rinkai tiekiamų šviežių vaisių ir daržovių atitikties prekybos standartams patikros taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3D-488 (Žin., 2009, Nr. 84-3548).

2. Šių taisyklių tikslas – nustatyti prekiautojų šviežiais vaisiais ir daržovėmis įdiegtų savikontrolės sistemų pripažinimo veiksmingomis ir šių prekiautojų tiekiamos rinkai produkcijos tikrinimo tvarką bei atsakomybę, sumažinti prekiautojams, taikantiems veiksmingas savikontrolės sistemas, administracinę naštą, sudaryti palankesnes sąlygas plėtoti prekybą šviežiais vaisiais ir daržovėmis (toliau – vaisiai ir daržovės) ir suteikti teisę jiems žymėti vaisių ir daržovių pakuotes Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – tarnyba) direktoriaus sprendimu nustatytu ženklu (toliau – ženklas), atitinkančiu reglamento (EB) Nr. 1580/2007 II priede nurodytą pavyzdį.

3. Šios taisyklės taikomos:

3.1. prekiautojams, siekiantiems, kad jų įdiegtos savikontrolės sistemos būtų arba jau yra pripažintos tarnybos veiksmingomis;

3.2. tarnybai, tikrinančiai tiekiamų rinkai šviežių vaisių ir daržovių atitiktį prekybos standartams (toliau – atitiktis) bendrųjų taisyklių 12 punkte nustatytais prekybos etapais.

4. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Patikimas prekiautojas šviežiais vaisiais ir daržovėmis (toliau – patikimas prekiautojas) – prekiautojas šviežiais vaisiais ir daržovėmis, kurio produkciją tikrinant per 12 mėnesių nebuvo nustatyta šviežių vaisių ir daržovių atitikties nustatytiems prekybos standartams pažeidimų arba pažeidimai buvo reti ir nesvarbūs.

Prekiautojo šviežiais vaisiais ir daržovėmis savikontrolės sistema (toliau – savikontrolės sistema) – prekiautojo šviežiais vaisiais ir daržovėmis vykdoma kontrolės sistema, kuria siekiama užtikrinti ir įrodyti, kad jo tiekiami rinkai švieži vaisiai ir daržovės atitinka nustatytus prekybos standartus ir maisto saugos reikalavimus.

Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Importuojamų, eksportuojamų ir vidaus rinkai tiekiamų šviežių vaisių ir daržovių atitikties prekybos standartams patikros taisyklėse ir reglamente (EB) Nr. 1580/2007.

 

II. BENDRIEJI ReIKALAVIMAI PREKIAUTOJAMS, SIEKIANTIEMS ĮDIEGTų SAVIKONTROLĖS

SISTEMų PRIPAŽINIMO veiksmingomis

 

5. Prekiautojai, siekiantys įdiegtų savikontrolės sistemų pripažinimo veiksmingomis, privalo atitikti šiuos reikalavimus:

5.1. būti priskirti patikimiems prekiautojams;

5.2. turėti vaisių ir daržovių atitikčiai vertinti bent vieną kvalifikuotą darbuotoją, baigusį mokymo kursą pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) patvirtintą mokymo programą ir turintį nustatytos formos kvalifikacijos pažymėjimą;

5.3. aprūpinti 5.2 punkte minėtus darbuotojus vaisių ir daržovių atitikčiai vertinti būtinomis darbo priemonėmis (įranga);

5.4. turėti atskiras patalpas arba bent atskirus sandėliavimo patalpos sektorius vaisių ir daržovių atitikčiai vertinti bei neatitinkantiems nustatytų prekybos standartų produktams laikyti;

5.5. registruoti kiekvieną atliktą atitikties vertinimą;

5.6. tiekti rinkai saugos reikalavimus atitinkančius vaisius ir daržoves.

 

III. DOKUMENTŲ PATEIKIMO REIKALAVIMAI

 

6. Prekiautojai, siekiantys įdiegtos savikontrolės sistemos pripažinimo veiksminga, turi tarnybai pateikti šiuos dokumentus:

6.1. prašymą pripažinti įdiegtą savikontrolės sistemą veiksminga (priedas);

6.2. galiojančio Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo, išduoto vadovaujantis Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. B1-527 (Žin., 2008, Nr. 123-4693), kopiją;

6.3. galiojančių sutarčių su akredituotomis laboratorijomis dėl maisto saugos rodiklių ištyrimo kopijas;

6.4. vaisių ir daržovių sandėliavimo ir jų ruošimo prekybai patalpų planą (schemą), kuriame būtų pažymėtos vaisių ir daržovių atitikties vertinimo bei neatitinkančių nustatytų prekybos standartų produktų laikymo vietos;

6.5. šių taisyklių 5.2 punkte nurodytų kvalifikacijos pažymėjimų kopijas.

 

 

 

 

IV. SAVIKONTROLĖS SISTEMOS PRIPAŽINIMO VEIKSMINGA TVARKA

 

7. Prekiautojui pateikus šių taisyklių 6 punkte nurodytus dokumentus, tarnyba, atsižvelgdama į per paskutiniuosius 12 mėnesių atliktų atitikties patikrinimų rezultatus, įvertina prekiautojo atitiktį patikimų prekiautojų kategorijai ir kitiems 5 punkte keliamiems reikalavimams ir priima sprendimą.

8. Jeigu prekiautojas ir jo įdiegta savikontrolės sistema atitinka šių taisyklių keliamus reikalavimus, sprendimas dėl įdiegtos savikontrolės sistemos pripažinimo veiksminga priimamas tarnybos direktoriaus įsakymu ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo pateikimo.

9. Kai trūksta dokumentų ar reikia papildomos informacijos, sprendimo priėmimo terminas gali būti pratęsiamas dar 7 darbo dienomis.

10. Tarnybos direktorius, įsakymu pripažindamas prekiautojo įdiegtą savikontrolės sistemą veiksminga, taip pat suteikia teisę prekiautojui žymėti vaisių ir daržovių pakuotes ženklu.

11. Jeigu prekiautojas arba jo įdiegta savikontrolės sistema neatitinka šių taisyklių, prekiautojas apie priimtą neigiamą sprendimą informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, nurodant trūkumus bei priežastis dėl kurių prekiautojo įdiegta savikontrolės sistema nebuvo pripažinta veiksminga.

12. Prekiautojo įdiegta savikontrolės sistema pripažįstama veiksminga tarnybos direktoriaus įsakymu 3 metų laikotarpiui.

13. Pasibaigus šių taisyklių 12 punkte nurodytam laikotarpiui tarnybos direktoriaus įsakymu prekiautojui suteiktos teisės dėl įdiegtos savikontrolės sistemos pripažinimo veiksminga netenka galios. Iš naujo kreiptis dėl įdiegtos savikontrolės sistemos pripažinimo veiksminga galima šių taisyklių nustatyta tvarka.

 

V. PREKIAUTOJŲ, TURINČIŲ PRIPAŽINTĄ SAVIKONTROLĖS SISTEMĄ, teisės ir PAREIGOS

 

14. Prekiautojai, kurių įdiegtos savikontrolės sistemos pripažintos veiksmingomis:

14.1. privalo vadovaudamiesi reglamento (EB) Nr. 1580/2007 IV priedo nuostatomis vykdyti tiekiamų rinkai vaisių ir daržovių atitikties vertinimą;

14.2. privalo registruoti kiekvieną savo atliktą patikrą ir jos rezultatus;

14.3. turi teisę vadovaudamiesi reglamento (EB) Nr. 1580/2007 11 straipsnio 1 dalies nuostatomis išduoti eksportuojamų vaisių ir daržovių, kurių atitikties nevertino tarnybos pareigūnai, dokumentą, atitinkantį reglamento (EB) Nr. 1580/2007 III priede nurodytą pavyzdį, ir privalo tvarkyti šių dokumentų apskaitą;

14.4. turi teisę vaisių ir daržovių pakuotes žymėti ženklu;

14.5. privalo mažiausiai 3 metus saugoti duomenis apie šių taisyklių 5.2 punkte nurodytų darbuotojų atliktus atitikties vertinimus ir dokumentus, kurie yra susiję su įdiegtos savikontrolės sistemos pripažinimu.

 

VI. VAISIŲ IR DARŽOVIŲ PAKUOČIŲ ŽYMĖJIMO ŽENKLU REIKALAVIMAI

 

15. Kai vaisių ir daržovių pakuotės žymimos ženklu, jis turi būti:

15.1. toje pat pakuotės pusėje, kaip ir informacija, nurodyta vaisių ar daržovių atitiktį reglamentuojančiuose teisės aktuose;

15.2. lengvai įskaitomas ir nenutrinamas.

 

VII. SAVIKONTROLĖS SISTEMOS PRIPAŽINIMO PANAIKINIMAS

 

16. Tarnybos pareigūnai prekiautojo, kurio įdiegta savikontrolės sistema pripažinta veiksminga, vaisių ir daržovių atitiktį vertina ne rečiau kaip kartą per metus.

17. Tarnybos pareigūnams nustačius, kad prekiautojo, kurio įdiegta savikontrolės sistema pripažinta veiksminga, vaisiai ir daržovės neatitinka nustatytų prekybos standartų, šis prekiautojas tarnybos pareigūnų įspėjamas raštu.

18. Tarnybos pareigūnams per 12 mėnesių nuo šių taisyklių 17 punkte nurodyto įspėjimo surašymo pakartotinai nustačius, kad prekiautojo, kurio įdiegta savikontrolės sistema pripažinta veiksminga, vaisiai ar daržovės neatitinka nustatytų prekybos standartų, prekiautojo teisės, suteiktos pripažįstant jo įdiegtą savikontrolės sistemą veiksminga, tarnybos direktoriaus sprendimu panaikinamos.

19. Prekiautojas, kuriam buvo taikyta šių taisyklių 18 punkte nurodyta procedūra, pakartotinai dėl įdiegtos savikontrolės sistemos pripažinimo veiksminga gali kreiptis ne anksčiau kaip praėjus 18 mėnesių nuo įdiegtos savikontrolės sistemos pripažinimo panaikinimo dienos šių taisyklių nustatyta tvarka.

 

VIII. ATSAKOMYBĖ

 

20. Prekiautojai, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

21. Tarnybos sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

___________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prekiautojų šviežiais vaisiais ir daržovėmis įdiegtų savikontrolės sistemų pripažinimo veiksmingomis ir šių prekiautojų tiekiamos rinkai bei eksportuojamos produkcijos tikrinimo taisyklių

priedas

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 3D-874

redakcija)

 

 

(Prašymo pripažinti prekiautojo šviežiais vaisiais ir daržovėmis įdiegtą savikontrolės sistemą veiksminga forma)

 

______________________________________________

(prašymą teikiančio asmens vardas, pavardė / įstaigos pavadinimas)

__________________________________________

(asmens / įstaigos duomenys)

 

 

Valstybinės augalininkystės tarnybos

prie Žemės ūkio ministerijos direktoriui

 

PRAŠYMAS

PRIPAŽINTI prekiauTOJO ŠVIEŽIAIS vaisiAIS ir daržovĖMIS ĮDIEGTĄ SAVIKONTROLĖS SISTEMĄ VEIKSMINGA

_____________________ Nr. ____

 (data)

_____________________

(sudarymo vieta)

Aš, ________________________________________________________________________ ,

                                                                               (prašymą surašiusio asmens pareigos, vardas ir pavardė)

atstovaudamas __________________________________________________________________,

                                                                          (prekiautojo šviežiais vaisiais ir daržovėmis pavadinimas)

registruotam ____________________________________________________________________________________,

                                                                                  (adresas, telefono Nr.)

kurio Fitosanitarinio registro Nr._______________ , prašau atstovaujamojo įdiegtą savikontrolės

                                                                           (registro Nr.)

sistemą pripažinti veiksminga.

Per paskutinius 12 mėn. atstovaujamojo šviežių vaisių ir daržovių, kuriems taikomi
atitikties nustatytiems prekybos standartams (toliau – atitiktis) reikalavimai, apyvarta _________________________________ tonų. Patikinu, kad atstovaujamasis vykdo
            (kiekis sveikais skaičiais)

Europos Bendrijos ir nacionalinių teisės aktų nustatytus šios kategorijos prekiautojams reikalavimus ir yra:

1.      Įdarbinęs _________ darbuotojus vaisių ir daržovių atitikčiai vertinti. Jų kvalifikacijos

                        (skaičius)

patvirtinimo pažymėjimų Nr. ______________________________________________________ .

 

2. Įsigijęs vaisių ir daržovių atitikčiai vertinti skirtas priemones (įrangą): ____________ ______________________________________________________________________________ .

                                                                                (prietaisų pavadinimai)

ir reguliariai atlieka pagal technines charakteristikas būtiną metrologinę patikrą.

3. Saugo duomenis apie 1 punkte minėtų darbuotojų atliktas vaisių ir daržovių atitikties patikras 3 metus elektroninėse / rašytinėse (tai, kas nereikalinga, išbraukti) bylose.

4. _________________________________________________________________________ .

(kita informacija)

PRIDEDAMA:

1.____________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________

4.___________________________________________________________________

5.____________________________________________________________________

 

______________________    _____________          _____________________________

          (pareigų pavadinimas)               (parašas)                                    (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________

 

 

 

 

 

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-874, 2010-09-28, Žin., 2010, Nr. 117-5977 (2010-10-02)

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2008 M. RUGSĖJO 25 D. ĮSAKYMO NR. 3D-521 "DĖL PRIPAŽINTŲJŲ PREKIAUTOJŲ ŠVIEŽIAIS VAISIAIS IR DARŽOVĖMIS PATVIRTINIMO IR JŲ TIEKIAMOS RINKAI BEI EKSPORTUOJAMOS PRODUKCIJOS TIKRINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Vyriausioji specialistė Laimutė Aleksejevienė (2010-10-22)

                  Tel. (8 5) 239 1056