Suvestinė redakcija nuo 2017-01-01 iki 2020-01-16

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 62-2292, i. k. 1062250ISAK000V-435

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PRITARIMO ATLIKTI KLINIKINĮ VAISTINIO PREPARATO TYRIMĄ LIUDIJIMŲ IR LEIDIMŲ ATLIKTI KLINIKINĮ VAISTINIO PREPARATO TYRIMĄ IŠDAVIMO, TYRIMŲ ATLIKIMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2006 m. gegužės 31 d. Nr. V-435

Vilnius

 

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. V-763, 2010-09-07, Žin., 2010, Nr. 108-5566 (2010-09-14), i. k. 1102250ISAK000V-763

 

Įgyvendindamas 2001 m. balandžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/20/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su geros klinikinės praktikos įgyvendinimu atliekant žmonėms skirtų vaistinių preparatų klinikinius tyrimus, suderinimo bei 2005 m. balandžio 8 d. Komisijos direktyvos 2005/28/EB, nustatančios geros klinikinės praktikos, susijusios su tiriamaisiais žmonėms skirtais vaistais, principus bei išsamias gaires ir leidimui gaminti ir importuoti tokius vaistus keliamus reikalavimus, nuostatas:

1. T v i r t i n u Pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimų ir leidimų atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą išdavimo, tyrimų atlikimo ir kontrolės tvarkos aprašą (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-763, 2010-09-07, Žin., 2010, Nr. 108-5566 (2010-09-14), i. k. 1102250ISAK000V-763

 

2. Įpareigoju Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VVKT) parengti ir VVKT viršininko įsakymu patvirtinti Nekomercinių klinikinių tyrimų atlikimo aprašą (pagal Komisijos 2005/28/EB direktyvoje nurodytas Europos Komisijos rekomendacijas dėl specifinių nekomercinių klinikinių tyrimų ypatumų). Šis aprašas turi būti patvirtintas per 5 mėnesius po Europos Komisijos rekomendacijų oficialaus paskelbimo.

3. Nustatau, kad Leidimų atlikti klinikinius vaistinių preparatų tyrimus išdavimo, tyrimų atlikimo ir kontrolės tvarkos aprašo 90 punkto reikalavimas tyrėjui turėti Geros klinikinės praktikos mokymų baigimo sertifikatą įsigalioja nuo 2007 m. kovo 1 d.

4. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-763, 2010-09-07, Žin., 2010, Nr. 108-5566 (2010-09-14), i. k. 1102250ISAK000V-763

 

5. Laikau netekusiais galios:

5.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 11 d. įsakymą Nr. V-357 „Dėl Geros klinikinės praktikos taisyklių įgyvendinimo tvarkos patvirtinimo“;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-802, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-06-29, i. k. 2015-10274

 

5.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. rugpjūčio 26 d. įsakymą Nr. 484 „Dėl tiriamųjų vaistų ir kitų priemonių klinikiniams tyrimams įvežimo ir išvežimo“;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-802, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-06-29, i. k. 2015-10274

 

5.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymą Nr. V-360 „Dėl pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą išdavimo tvarkos“.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-802, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-06-29, i. k. 2015-10274

 

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                     ŽILVINAS PADAIGA


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2006 m. gegužės 31 d. įsakymu

Nr. V-435

 

PRITARIMO ATLIKTI KLINIKINĮ VAISTINIO PREPARATO TYRIMĄ LIUDIJIMŲ IR LEIDIMŲ ATLIKTI KLINIKINĮ VAISTINIO PREPARATO TYRIMĄ IŠDAVIMO, TYRIMŲ ATLIKIMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. V-763, 2010-09-07, Žin., 2010, Nr. 108-5566 (2010-09-14), i. k. 1102250ISAK000V-763

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimų ir leidimų atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą išdavimo, tyrimų atlikimo ir kontrolės tvarkos aprašas (toliau aprašas)nustato pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimų ir leidimų atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą (toliau klinikinis tyrimas) išdavimo tvarką, klinikinių tyrimų atlikimo, sustabdymo ir nutraukimo sąlygas, tiriamųjų vaistinių preparatų gamybos, importo iš trečiųjų šalių ir pakuotės ženklinimo reikalavimus, tyrimų atitikties gerai klinikinei praktikai (toliau GKP) vertinimo, pranešimų apie nepageidaujamus reiškinius ar nepageidaujamas reakcijas teikimo, GKP inspekcijų ir jas atliekančių inspektorių kvalifikacinius reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-262, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 43-1693 (2009-04-18), i. k. 1092250ISAK000V-262

Nr. V-763, 2010-09-07, Žin., 2010, Nr. 108-5566 (2010-09-14), i. k. 1102250ISAK000V-763

Nr. V-802, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-06-29, i. k. 2015-10274

Nr. V-19, 2016-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00470

 

2. Neteko galios nuo 2009-04-19

Punkto naikinimas:

Nr. V-262, 2009-04-08, Žin. 2009, Nr. 43-1693 (2009-04-18), i. k. 1092250ISAK000V-262

 

3. Visi klinikiniai, taip pat ir biologinio įsisavinamumo bei biologinio ekvivalentiškumo tyrimai turi būti planuojami, atliekami ir ataskaitos apie juos teikiamos laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų, 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1901/2006 dėl pediatrijoje vartojamų vaistinių preparatų, iš dalies keičiančio Reglamentą (EE B) Nr. 1768/92, Direktyvą 2001/20/EB, Direktyvą 2001/83/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 726/2004 (OL 2006 L 378, p. 1), Geros klinikinės praktikos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. 320 „Dėl Geros klinikinės praktikos taisyklių“ (toliau GKP taisyklės) bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių klinikinių tyrimų atlikimą, nuostatų, taip pat atsižvelgiant į Europos Komisijos Taisyklių dėl vaistinių preparatų reglamentavimo Europos Sąjungoje 10 tome paskelbtas išsamias gaires dėl geros klinikinės praktikos taisyklių pažangios terapijos vaistiniams preparatams.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-262, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 43-1693 (2009-04-18), i. k. 1092250ISAK000V-262

Nr. V-763, 2010-09-07, Žin., 2010, Nr. 108-5566 (2010-09-14), i. k. 1102250ISAK000V-763

Nr. V-19, 2016-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00470

 

4. Klinikinį vaistinio preparato tyrimą atlikti galima tik turint Lietuvos bioetikos komiteto (toliau – LBEK) pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimą ir Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VVKT) leidimą atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą.

5. Klinikiniai tyrimai turi būti atliekami vadovaujantis principu – paciento interesai visada svarbesni už visuomenės ir mokslo interesus, užtikrinant, kad bus apsaugotos tiriamojo asmens teisės, saugumas ir gerovė ir kad klinikinių tyrimų rezultatai bus patikimi.

6. Tiriamiesiems, kurie priskiriami pažeidžiamiems asmenims, išskyrus kompensaciją už dėl dalyvavimo klinikiniame tyrime patirtas išlaidas ir sugaištą laiką, netaikomos finansinės ar kitokios skatinimo priemonės.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-262, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 43-1693 (2009-04-18), i. k. 1092250ISAK000V-262

Nr. V-19, 2016-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00470

 

7. Siekiant apsaugoti žmogaus sveikatą, negali būti vykdomi reklaminio pobūdžio, pasenę ar pasikartojantys klinikiniai tyrimai.

8. Klinikinio tyrimo užsakovas arba jo įgaliotas atstovas turi būti įsteigtas Europos Bendrijoje.

9. Šio aprašo taikymas neatleidžia klinikinio tyrimo užsakovo arba tyrėjo nuo civilinės ir baudžiamosios atsakomybės.

10. Klinikinio tyrimo užsakovas turi nemokamai pateikti tiriamuosius vaistinius preparatus ir, jeigu reikia, tyrimui atlikti reikalingas priemones.

11. Šis aprašas netaikomas neintervenciniams tyrimams.

12. VVKT įgaliotiems darbuotojams atliekant klinikinio tyrimo GKP inspekciją, informacija apie tyrimą turi būti įvertinta labai kruopščiai, griežtai laikantis konfidencialumo.

13. Klinikinių tyrimų metu turi būti vykdoma nepageidaujamų reakcijų į tiriamąjį vaistinį preparatą stebėsena, užtikrinant, kad bet kuris nepriimtinos rizikos klinikinis tyrimas būtų nedelsiant nutrauktas.

14. Siekiant užtikrinti tiriamųjų asmenų saugumą, VVKT ir LBEK gali nustatyti papildomų reikalavimų klinikiniams tyrimams.

15. Klinikinių tyrimų atlikimas be LBEK pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimo ir VVKT leidimo yra neteisėtas ir užtraukia Lietuvos Respublikos įstatymų numatytą atsakomybę.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-763, 2010-09-07, Žin., 2010, Nr. 108-5566 (2010-09-14), i. k. 1102250ISAK000V-763

 

16. Šiame apraše vartojamos sąvokos:

16.1. gera klinikinė praktika tarptautiniu mastu pripažinta normų, nustatančių etinius, mokslinius reikalavimus planuojant, atliekant ir įteisinant klinikinius tyrimus bei pateikiant jų ataskaitas, visuma;

16.2. inspekcija VVKT įgaliotų darbuotojų atliekamas dokumentų, patalpų, įrašų, tyrimo kokybės užtikrinimo planų ir visų kitų šaltinių, kurie yra susiję su klinikiniu tyrimu ir kurie gali būti tyrimo vietoje, klinikinio tyrimo užsakovo ar sutartinių mokslinių tyrimų organizacijoje, ar kitose su tyrimu susijusiose įstaigose, vertinimas siekiant nustatyti, ar nepažeidžiamos tiriamojo asmens teisės, ar užtikrinamas jo saugumas ir gerovė, ar klinikinis tyrimas atliekamas laikantis GKP ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių klinikinius vaistinių preparatų tyrimus, reikalavimų, bei siekiant įsitikinti, kad klinikinio tyrimo metu gauti duomenys yra patikimi ir kokybiški;

16.3. daugiacentris klinikinis tyrimas pagal vieną protokolą, bet daugiau nei viename tyrimo centre atliekamas klinikinis tyrimas; tyrimų centrai gali būti vienoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, keliose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir (arba) trečiosiose šalyse;

16.4. neintervencinis tyrimas tyrimas, kai vaistinis preparatas (-ai) yra skiriamas (-i) įprastu būdu pagal registracijos metu nustatytas sąlygas; paciento gydymo taktika neturi būti iš anksto nustatyta (remiantis klinikinio tyrimo protokolu), bet turi atitikti šiuolaikinę praktiką, o vaistinio preparato skyrimas neturi būti susijęs su sprendimu įtraukti pacientą į tyrimą; pacientams neturi būti taikomos papildomos diagnostikos ar stebėsenos procedūros, o epidemiologiniai metodai turi būti taikomi surinktų duomenų analizei;

16.5. tyrimo protokolas dokumentas, kuriame nurodomas tyrimo tikslas (-ai), planas, metodai, statistiniai kriterijai ir organizavimas. Ši sąvoka apima protokolą, jo pataisas ir priedus;

16.6. tyrėjo brošiūra surinkti klinikiniai ir neklinikiniai tiriamųjų vaistinių preparatų moksliniai duomenys, kurie yra svarbūs preparato tyrimui su žmonėmis;

16.7. Neteko galios nuo 2016-01-12

Punkto naikinimas:

Nr. V-19, 2016-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00470

 

16.8. Neteko galios nuo 2016-01-12

Punkto naikinimas:

Nr. V-19, 2016-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00470

 

16.9. klinikinio vaistinio preparato tyrimo pradžia pirmo į klinikinį vaistinio preparato tyrimą įtraukto tiriamojo asmens sutikimo dalyvauti klinikiniame tyrime formos pasirašymo diena;

16.10. klinikinio vaistinio preparato tyrimo pabaiga paskutinio klinikinio vaistinio preparato tyrime dalyvaujančio tiriamojo asmens paskutinio pagal tyrimo protokolą numatyto apsilankymo diena arba pasitraukimo iš tyrimo diena, arba kita tyrimo protokole numatyta diena.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-262, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 43-1693 (2009-04-18), i. k. 1092250ISAK000V-262

Nr. V-692, 2011-07-18, Žin., 2011, Nr. 96-4524 (2011-07-23), i. k. 1112250ISAK000V-692

Nr. V-802, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-06-29, i. k. 2015-10274

 

161. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme ir GKP taisyklėse vartojamas sąvokas.

Papildyta punktu:

Nr. V-262, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 43-1693 (2009-04-18), i. k. 1092250ISAK000V-262

Punkto pakeitimai:

Nr. V-802, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-06-29, i. k. 2015-10274

 

2 skyrius. Neteko galios nuo 2016-01-12

Skyriaus naikinimas:

Nr. V-19, 2016-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00470

 

III. PRITARIMO ATLIKTI KLINIKINĮ VAISTINIO PREPARATO TYRIMĄ LIUDIJIMŲ IR LEIDIMŲ ATLIKTI KLINIKINĮ TYRIMĄ IŠDAVIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-763, 2010-09-07, Žin., 2010, Nr. 108-5566 (2010-09-14), i. k. 1102250ISAK000V-763

 

19. Leidimą atlikti klinikinį tyrimą išduoda VVKT, gavusi LBEK pritarimo atlikti klinikinį tyrimą liudijimo kopiją. Leidimas išduodamas kiekvienam tyrimo centrui atskirai.

20. Klinikinio tyrimo užsakovas arba jo įgaliotas atstovas ir (ar) pagrindinis tyrėjas, norėdami gauti leidimą atlikti klinikinį tyrimą, turi pateikti VVKT paraišką ir kitus reikalaujamus dokumentus (1 priedas). Paraiška ir dokumentai VVKT gali būti pateikiami tiesiogiai atvykus į VVKT, atsiunčiant paštu arba elektroniniu būdu per Vaistinių preparatų informacinę sistemą. VVKT apie techninių priemonių, skirtų paraiškoms ir dokumentams pateikti elektroniniu būdu, įdiegimą paskelbia savo interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-262, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 43-1693 (2009-04-18), i. k. 1092250ISAK000V-262

Nr. V-19, 2016-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00470

 

21. Klinikinio tyrimo užsakovas arba jo įgaliotas atstovas ir (ar) pagrindinis tyrėjas, norėdami gauti pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimą, turi pateikti LBEK paraišką ir kitus reikalaujamus dokumentus (2 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-262, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 43-1693 (2009-04-18), i. k. 1092250ISAK000V-262

 

211. Šio aprašo 21 punkte nurodyti dokumentai Lietuvos bioetikos komitetui pateikiami tiesiogiai atvykus į Lietuvos bioetikos komitetą, atsiunčiant paštu, elektroniniu paštu, pasirašius elektroniniu parašu, arba elektroniniu būdu per viešųjų elektroninių paslaugų portalą.

Papildyta punktu:

Nr. V-19, 2016-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00470

 

22. Paraiška ir kiti reikalaujami dokumentai VVKT ir LBEK gali būti pateikti lygiagrečiai.

221. Išvadą dėl LBEK pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimo išdavimo posėdyje svarsto ir priima LBEK biomedicininių tyrimų ekspertų grupė. Priėmus teigiamą išvadą dėl klinikinio tyrimo atlikimo, išduodamas Pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimas, jį pasirašo LBEK direktorius.

Papildyta punktu:

Nr. V-763, 2010-09-07, Žin., 2010, Nr. 108-5566 (2010-09-14), i. k. 1102250ISAK000V-763

Punkto pakeitimai:

Nr. V-237, 2011-03-10, Žin., 2011, Nr. 33-1569 (2011-03-19), i. k. 1112250ISAK000V-237

Nr. V-1481, 2014-12-31, paskelbta TAR 2015-01-06, i. k. 2015-00094

 

222. Neteko galios nuo 2016-01-12

Punkto naikinimas:

Nr. V-19, 2016-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00470

Papildyta punktu:

Nr. V-763, 2010-09-07, Žin., 2010, Nr. 108-5566 (2010-09-14), i. k. 1102250ISAK000V-763

 

23. LBEK išduoda pritarimo liudijimą arba pateikia motyvuotą atsisakymą jį išduoti ne vėliau kaip per 60 dienų nuo paraiškos priėmimo dienos.

24. VVKT išduoda leidimą atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą arba pateikia motyvuotą atsisakymą jį išduoti ne vėliau kaip per 60 dienų nuo paraiškos priėmimo dienos.

25. Šio aprašo 23 ir 24 punktuose nurodytas terminas gali būti pratęstas 30 dienų tais atvejais, kai prašoma leidimo tyrimams, kurių metu naudojami šie tiriamieji vaistiniai preparatai:

25.1. skirti genų terapijai;

25.2. skirti somatinių ląstelių terapijai;

25.3. genetiškai modifikuotų organizmų preparatai.

26. Šio aprašo 25 punkte nurodytiems tiriamiesiems vaistiniams preparatams terminas gali būti pratęstas dar 90 dienų, kai konsultuojamasi su ekspertais. Leidimo atlikti ksenogeninių ląstelių terapijos klinikinius tyrimus išdavimo terminas neribojamas.

27. Negali būti išduotas leidimas atlikti genų terapijos tyrimus, jei jie sukelia tiriamojo asmens lytinių ląstelių genetinio identiteto pakitimus.

28. Leidimas atlikti klinikinį tyrimą vartojant genetiškai modifikuotų organizmų preparatus gali būti išduodamas laikantis atitinkamų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei Europos vaistų agentūros mokslinių gairių.

29. Jei VVKT arba LBEK turi objektyvių priežasčių manyti, kad 20 ir 21 punktuose nurodyta paraiška ar dokumentai neatitinka reikalavimų, apie tai atitinkama institucija raštu praneša pareiškėjui.

30. Tais atvejais, kai LBEK ar VVKT pateikia užsakovui motyvuotą atsisakymą išduoti pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimą ar leidimą atlikti klinikinį tyrimą, užsakovas per 3 mėnesius nuo atitinkamo atsisakymo gavimo vieną kartą gali pataisyti LBEK ar VVKT nurodytus trūkumus (papildyti, pataisyti su paraiška pateiktus dokumentus, pateikti naujus dokumentus arba nurodyti priežastis, dėl kurių LBEK ar VVKT sprendimas turi būti persvarstytas). Jei užsakovas praleidžia šiame punkte nurodytą paraiškos trūkumų šalinimo terminą, paraiška pakartotinai nesvarstoma ir atmetama, o klinikinis tyrimas negali būti pradėtas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-763, 2010-09-07, Žin., 2010, Nr. 108-5566 (2010-09-14), i. k. 1102250ISAK000V-763

 

31. Per laikotarpį, skirtą paraiškoms nagrinėti, VVKT ir LBEK gali prašyti užsakovo pateikti papildomos informacijos. Tokiu atveju 23–26 punktuose nurodytas laikotarpis laikinai sustabdomas, iki bus pateikta papildomos informacijos.

32. Kai daugiacentris klinikinis tyrimas atliekamas tik Lietuvoje, LBEK nepriklausomai nuo etikos komitetų skaičiaus priima vieningą nuomonę Lietuvai.

33. Kai daugiacentris klinikinis tyrimas atliekamas keliose ES valstybėse narėse, Lietuvos Respublikoje laikomasi Lietuvoje priimtos vieningos nuomonės.

34. LBEK, svarstydamas pritarimo liudijimo išdavimo klausimą, turi gauti Regioninių biomedicininių tyrimų etikos komitetų išvadas, kai klinikiniai vaistinio preparato tyrimai planuojami vykdyti tyrimo centruose, esančiuose atitinkamo regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto veiklos sričiai priskirtose teritorijose.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-763, 2010-09-07, Žin., 2010, Nr. 108-5566 (2010-09-14), i. k. 1102250ISAK000V-763

 

341. LBEK turi teisę priimti sprendimą neišduoti pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimo, kai:

341.1. pateikti dokumentai netinkamai įforminti;

341.2. pateiktų dokumentų duomenys prieštarauja Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatyme ir GKP taisyklėse nustatytiems biomedicininių tyrimų etikos reikalavimams;

341.3. pateikta ne visa arba klaidinga informacija ir neįvykdytas reikalavimas ištaisyti šiuos trūkumus.

Papildyta punktu:

Nr. V-763, 2010-09-07, Žin., 2010, Nr. 108-5566 (2010-09-14), i. k. 1102250ISAK000V-763

 

35. Leidimas atlikti klinikinį tyrimą neišduodamas, kai:

35.1. jam raštu nepritaria LBEK;

35.2. VVKT priima sprendimą neišduoti leidimo atlikti klinikinį tyrimą;

35.3. Neteko galios nuo 2009-04-19

Punkto naikinimas:

Nr. V-262, 2009-04-08, Žin. 2009, Nr. 43-1693 (2009-04-18), i. k. 1092250ISAK000V-262

 

36. Neigiamas sprendimas dėl leidimo atlikti klinikinį tyrimą priimamas, jei nustatoma, kad:

36.1. paraiška ir reikalaujami dokumentai neatitinka nustatytų reikalavimų;

36.2. VVKT ar LBEK turi informacijos, kuri kelia abejonių dėl klinikinio tyrimo saugumo (tiriamasis vaistinis preparatas gali kelti pavojų tiriamojo gyvybei ar sveikatai);

36.3. pateiktas tyrimo protokolas neatitinka GKP taisyklių reikalavimų;

36.4. tyrimo protokolas nėra moksliškai pagrįstas;

36.5. tyrimas susijęs su reklaminiais tikslais ar yra pasenęs ar pasikartojantis.

37. VVKT informuoja užsakovą ar jo įgaliotą atstovą ir LBEK apie leidimo neišdavimo priežastis. VVKT nedelsdama praneša kitų šalių įgaliotoms institucijoms, Europos vaistų agentūrai ir Europos Komisijai apie sprendimą neišduoti leidimo atlikti klinikinį tyrimą, nurodydama šio sprendimo priežastis EudraCT duomenų bazėje.

371. VVKT priima sprendimą išduoti leidimą atlikti klinikinį tyrimą VVKT viršininko įsakymu. Informacija apie tai per 3 darbo dienas po sprendimo priėmimo skelbiama VVKT interneto svetainėje. VVKT interneto svetainėje apie vykdomus klinikinius tyrimus skelbiama ši informacija: klinikinio tyrimo pavadinimas, klinikinio tyrimo protokolo numeris, EudraCT numeris, užsakovo pavadinimas, tyrimo centrai, pagrindiniai tyrėjai (vardas, pavardė), leidimo atlikti klinikinį tyrimą išdavimo data, klinikinio tyrimo trukmė, klinikinio tyrimo pabaigos data.

Papildyta punktu:

Nr. V-763, 2010-09-07, Žin., 2010, Nr. 108-5566 (2010-09-14), i. k. 1102250ISAK000V-763

 

372. Klinikinio tyrimo užsakovas arba jo įgaliotas atstovas turi raštu informuoti LBEK ir VVKT apie pirmojo tiriamojo asmens įtraukimą į klinikinį tyrimą Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Papildyta punktu:

Nr. V-763, 2010-09-07, Žin., 2010, Nr. 108-5566 (2010-09-14), i. k. 1102250ISAK000V-763

 

IV. KLINIKINIO TYRIMO ATLIKIMAS

 

38. Pradėjęs klinikinį tyrimą, užsakovas gali daryti klinikinio tyrimo paraiškos ar tyrimo protokolo pataisas. Esminių pataisų atliekant klinikinį tyrimą gali atsirasti pakeitus tyrimo protokolą ar atsiradus naujos mokslinės informacijos apie tyrimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-763, 2010-09-07, Žin., 2010, Nr. 108-5566 (2010-09-14), i. k. 1102250ISAK000V-763

Nr. V-19, 2016-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00470

 

39. Užsakovas turi pranešti VVKT ir LBEK apie esminių pataisų priežastis ir jų turinį, pateikdamas užpildytą Europos Komisijos komunikate – Išsamiose gairėse dėl kompetentingoms institucijoms teikiamo prašymo leisti atlikti žmonėms skirtų vaistų klinikinį tyrimą, pranešimo apie svarbius pakeitimus ir tyrimo pabaigos paskelbimo (CT-1) (OL 2010 C 82, p. 1) nustatytos formos esminės pataisos formą (anglų kalba)ir kitus dokumentus: pasirašytą lydraštį (kuriame nurodomas tyrimo protokolo numeris, EudraCT numeris, klinikinio tyrimo pavadinimas, išvardijami kartu su lydraščiu pateikiami dokumentai), keičiamų dokumentų lyginamąjį variantą (jeigu įmanoma), naują pataisytų dokumentų versiją.

Jeigu esmine pataisa numatoma į klinikinį tyrimą įtraukti papildomų tiriamųjų, taip pat turi būti pateikta atnaujinto biomedicininio tyrimo užsakovo ir pagrindinio tyrėjo civilinės atsakomybės draudimo liudijimo kopija ir nurodytos priežastys, dėl kurių nutarta į klinikinį tyrimą įtraukti papildomų tiriamųjų, bei nurodyta, kiek iš viso į šį tyrimą įtraukta tiriamųjų Lietuvos Respublikoje ir kitose šalyse (nurodant kiekvieną šalį atskirai).

Jeigu esmine pataisa numatoma pakeisti pagrindinį tyrėją, papildomai pateikiama: numatomo pagrindinio tyrėjo gyvenimo aprašymas ir sutarties tarp užsakovo, tyrimo centro ir pagrindinio tyrėjo kopija. Kai užpildyta esminės pataisos forma teikiama LBEK, papildomai pateikiama pagrindinio tyrėjo užpildyta klinikinio vaistinio preparato tyrimo etinio vertinimo anketa.

Jeigu esmine pataisa numatoma įtraukti papildomą tyrimo centrą, papildomai pateikiama: įtraukiamų tyrėjų gyvenimo aprašymai ir sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje planuojama atlikti klinikinį tyrimą, vadovo patvirtinimas, kad įstaiga turi teisę ir yra pajėgi atlikti visas tyrimo protokole numatytas diagnostikos ir gydymo procedūras (jei tai nenumatyta sutartyje tarp užsakovo ir tyrimo centro) ir sutarties tarp užsakovo, tyrimo centro ir pagrindinio tyrėjo kopija. Kai užpildyta esminės pataisos forma teikiama LBEK, papildomai pateikiama pagrindinio tyrėjo užpildyta klinikinio vaistinio preparato tyrimo etinio vertinimo anketa.

Jeigu esminė pataisa yra susijusi su informacija, kurią vertina tik VVKT (pvz., tiriamojo vaistinio preparato dokumentų rinkinys), arba yra susijusi su informacija, kurią vertina tik LBEK (pvz., rašytinė tiriamajam teikiama informacija), užsakovas užpildytą esminės pataisos formą ir kitus dokumentus turi pateikti tik atitinkamai institucijai, vadovaudamasis šiame punkte nurodytais reikalavimais. Tokiais atvejais kitai institucijai dokumentų ir / ar informacijos apie esminę pataisą teikti nereikia.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-19, 2016-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00470

 

40. Tyrimo pataisos laikomos esminėmis, jei, tikėtina, bus reikšmingos:

40.1. tiriamųjų asmenų fiziniam ar psichiniam integralumui bei saugai;

40.2. tyrimo mokslinei vertei;

40.3. gali pakeisti mokslinių dokumentų, pateiktų tyrimui pagrįsti, supratimą;

40.4. tyrimo atlikimui ar vadovavimui jam;

40.5. tiriamojo vaistinio preparato kokybei ar saugumui.

41. Visais atvejais pataisos bus laikomos esminėmis, jei atitiks bent vieną iš šio aprašo 40 punkte išvardytų kriterijų. Esminių pataisų gali atsirasti ir kitais atvejais, pavyzdžiui:

41.1. kai užsakovas siūlo keisti klinikinio tyrimo tyrėją koordinatorių, pagrindinį tyrėją arba panaikina, arba keičia, arba įtraukia naują klinikinio tyrimo centrą;

41.2. kai užsakovas ir (arba) tyrėjas nutaria laikinai sustabdyti klinikinį tyrimą arba panaikinti tyrimo sustabdymą ir tyrimą atnaujinti;

41.3. kai dėl pataisos keičiasi svarbi informacija pirminėje klinikinio tyrimo paraiškoje. Tokiu atveju užsakovas turi pateikti VVKT ir LBEK atnaujintą paraišką.

42. VVKT ir LBEK turi ne vėliau kaip per 35 dienas nuo pataisos gavimo tinkama forma raštu pateikti pritarimą arba nepritarimą esminėms pataisoms. Šis terminas gali būti pratęstas, jeigu esminės pataisos pateiktos dėl šio aprašo 25 punkte nurodytų tiriamųjų vaistinių preparatų klinikinio tyrimo ir VVKT ar LBEK konsultuojasi su specialistais. Užsakovui turi būti pranešta, kiek laiko tai truks.

Negavęs institucijos, kuriai pateikta esminė pataisa, pritarimo, užsakovas pataisos įgyvendinti negali.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-19, 2016-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00470

 

421. LBEK pateikta esminė pataisa dėl papildomo tyrimo centro įtraukimo svarstoma ir sprendimas dėl jos priimamas LBEK biomedicininių tyrimų ekspertų grupės posėdyje. Posėdyje priėmus teigiamą sprendimą dėl esminės pataisos dėl papildomo tyrimo centro įtraukimo, pateikiamas pritarimas klinikinio vaistinio preparato tyrimo dokumentų esminei pataisai dėl papildomo tyrimo centro.

LBEK direktoriaus sprendimu LBEK biomedicininių tyrimų ekspertų grupės posėdyje taip pat svarstomos kitos esminės pataisos, kurios turi reikšmingos įtakos tiriamųjų teisėms, saugumui, sveikatai ir (ar) biomedicininio tyrimo duomenų kokybei ir (ar) vientisumui. Dėl esminės pataisos priėmus teigiamą sprendimą, pateikiamas pritarimas klinikinio vaistinio preparato tyrimo dokumentų esminei pataisai.

Papildyta punktu:

Nr. V-19, 2016-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00470

 

422. VVKT pritarimas esminei pataisai dėl papildomo tyrimo centro įtraukimo pateikiamas išduodant leidimą atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą tame papildomame tyrimo centre prieš tai gavus atitinkamą LBEK pritarimą klinikinio vaistinio preparato tyrimo dokumentų esminei pataisai dėl papildomo tyrimo centro.

Papildyta punktu:

Nr. V-19, 2016-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00470

 

43. Užsakovas neprivalo VVKT ar LBEK teikti tvirtinti neesmines pataisas, tačiau jos turi būti dokumentuojamos ir pateikiamos GKP inspektoriams tyrimo vietoje.

44. Gali pasitaikyti atvejų, kai užsakovas ir (ar) tyrėjas dėl objektyvių priežasčių negali parengti išsamių pataisų ir privalo imtis skubių saugumo priemonių, kad apsaugotų tiriamuosius asmenis nuo tiesioginio pavojaus, iš anksto nepranešęs LBEK ir VVKT. Tokiais atvejais užsakovas ir tyrėjas:

44.1. privalo imtis atitinkamų skubių saugumo priemonių, kad apsaugotų tiriamuosius asmenis nuo tiesioginio pavojaus, susijusio su tiriamojo vaistinio preparato kokybe, klinikinio tyrimo atlikimu ar kai paaiškėja netikėta nepageidaujama reakcija, susijusi su tiriamuoju vaistiniu preparatu ir galinti paveikti tiriamųjų asmenų saugumą;

44.2. turi informuoti VVKT ir LBEK apie tokius naujus atvejus, taikytas priemones ir kiek galima greitesnį tolesnių priemonių plano parengimą; pirmiausia galima informuoti telefonu, vėliau, per 24 valandas, – raštu;

44.3. kai užsakovas klinikinį tyrimą nutraukia anksčiau dėl 44.1 punkte nurodytų priežasčių, užsakovas ar jo įgaliotas atstovas per 15 kalendorinių dienų pateikia VVKT ir LBEK klinikinio tyrimo pabaigos deklaracijos formą.

45. Neteko galios nuo 2016-01-12

Punkto naikinimas:

Nr. V-19, 2016-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00470

 

46. Per 90 kalendorinių dienų nuo klinikinio tyrimo pabaigos Lietuvos Respublikos teritorijoje klinikinio tyrimo užsakovas arba jo įgaliotas atstovas turi raštu informuoti LBEK ir VVKT apie klinikinio tyrimo pabaigą, nurodydamas tyrimo pabaigos datą. Per 90 kalendorinių dienų nuo klinikinio tyrimo pabaigos visose šalyse užsakovas turi pateikti VVKT ir LBEK Europos Komisijos komunikate – Išsamiose gairėse dėl kompetentingoms institucijoms teikiamo prašymo leisti atlikti žmonėms skirtų vaistų klinikinį tyrimą, pranešimo apie svarbius pakeitimus ir tyrimo pabaigos paskelbimo (CT-1) nustatytos formos tyrimo pabaigos deklaraciją (anglų kalba). Jeigu tyrimas nutraukiamas anksčiau laiko, tyrimo pabaigos deklaracija turi būti pateikta VVKT ir LBEK ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo tyrimo nutraukimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-19, 2016-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00470

 

47. Klinikinio tyrimo trukmė turi būti nurodyta tyrimo protokole. Klinikinio tyrimo užsakovas arba jo įgaliotas atstovas visais atvejais turi raštu informuoti LBEK ir VVKT apie Lietuvos Respublikos teritorijoje vykstančio klinikinio tyrimo trukmės pasikeitimą, net jeigu klinikinio tyrimo trukmės pasikeitimas nelaikomas esmine pataisa.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-262, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 43-1693 (2009-04-18), i. k. 1092250ISAK000V-262

Nr. V-19, 2016-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00470

 

48. Jei užsakovas nusprendžia nepradėti tyrimo arba neatlikti jo patvirtintuose tyrimo centruose, jis turi raštu informuoti VVKT ir LBEK. Jei užsakovas nusprendžia neatnaujinti tyrimo jį sustabdžius, apie tai turi informuoti VVKT ir LBEK, pateikdamas tyrimo pabaigos deklaraciją.

49. Jei klinikinis tyrimas nepradedamas per 1 metus nuo leidimo jį atlikti išdavimo dienos, užsakovas, norėdamas atlikti klinikinį tyrimą, turi pateikti VVKT ir LBEK pagal naujus duomenis atnaujintą paraišką, užpildytą esminės pataisos formą ir kitus su šia pataisa susijusius dokumentus vadovaudamasis aprašo IV skyriuje nustatyta esminių pataisų pranešimo tvarka. Tokiu atveju leidimas atlikti klinikinį tyrimą galioja tik gavus VVKT ir LBEK pritarimus esminei pataisai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-262, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 43-1693 (2009-04-18), i. k. 1092250ISAK000V-262

 

491. Tyrimo užsakovas privalo užtikrinti, kad prieš pradedant tyrimą ir tiriamojo asmens vizitų metu surinkti duomenys apie tiriamojo sveikatos būklę, kita su tiriamojo asmens dalyvavimu tyrime, jo atžvilgiu priimamais tyrėjo sprendimais susijusi informacija būtų pildoma vientisame, kiekvienam tiriamajam atskirai paskirtame dokumente, kuriam taikomi šie reikalavimai:

491.1. dokumento pirmame puslapyje turi būti šie rekvizitai – klinikinio tyrimo pavadinimas, tyrimo centro pavadinimas, adresas, pagrindinis tyrėjas, dokumento pildymo pradžios ir pabaigos datos, tiriamojo numeris (kodas, inicialai) klinikiniame tyrime;

491.2. dokumento lapai turi būti susegti taip, kad būtų užtikrinta, jog tyrimo metu ar jam pasibaigus jų nebūtų galima pakeisti;

491.3. dokumento lapai turi būti sunumeruoti, dokumentas turi būti pildomas tik toje lapo pusėje, kurioje nurodytas lapo numeris;

491.4. įrašai dokumente turi būti tikslūs, išsamūs, įskaitomi, atitinkantys kitus GKP taisyklėse šaltinių dokumentams nustatytus reikalavimus;

491.5. kiekvienas įrašas dokumente turi būti pasirašytas, nurodyta įrašo padarymo data, dokumentą pildžiusio asmens vardas ir pavardė.

492. Užsakovo paskirtas prižiūrėtojas klinikinio tyrimo monitoringo metu turi tikrinti, ar laikomasi aprašo 491 punkte nurodyto dokumento pildymo reikalavimų, ar duomenys kokybiški ir ar atitinka kitus tyrimo dokumentus.

Papildyta punktu:

Nr. V-262, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 43-1693 (2009-04-18), i. k. 1092250ISAK000V-262

 

493. Jei tiriamasis pašalinamas iš klinikinio tyrimo jam atšaukus sutikimą dėl dalyvavimo klinikiniame tyrime, tyrėjas turi parengti aprašo 491 punkte nurodyto dokumento išrašą ir jame nurodyti:

493.1. tolesnio gydymo ir priežiūros rekomendacijas;

493.2. svarbią informaciją apie vartotą tiriamąjį vaistinį preparatą ir reikalingus įspėjimus;

493.3. prašymą gydytojui informuoti tyrėją apie sunkius padarinius sukėlusias nepageidaujamas reakcijas nurodant tiriamojo stebėjimo laikotarpį, kuris turi atitikti tyrimo protokole įrašytą stebėjimo laikotarpį.

494. Vienas dokumento išrašo egzempliorius atiduodamas tiriamajam ir, jam sutikus, kitas egzempliorius su slaptumo žyma siunčiamas sveikatos priežiūros įstaigai, kurioje tiriamasis buvo gydomas ar numato tęsti gydymą. Apie išrašo išdavimą nurodoma aprašo 491 nurodytame dokumente.

Papildyta punktu:

Nr. V-19, 2016-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00470

 

Papildyta punktu:

Nr. V-19, 2016-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00470

 

Papildyta punktu:

Nr. V-262, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 43-1693 (2009-04-18), i. k. 1092250ISAK000V-262

 

V. KEITIMASIS INFORMACIJA

 

50. VVKT į EudraCT duomenų bazę įveda tokius duomenis:

50.1. paraišką leidimui atlikti klinikinį tyrimą gauti;

50.2. visas esmines pataisas;

50.3. LBEK ir VVKT sprendimus, susijusius su klinikinio tyrimo atlikimu;

50.4. klinikinio tyrimo pabaigos duomenis;

50.5. informaciją apie GKP inspekcijas.

51. Gavus pagrįstą bet kurios valstybės narės, Europos vaistų agentūros arba Europos Komisijos prašymą, VVKT pateikia visą kitą informaciją apie klinikinį tyrimą.

52. VVKT vadovaujasi Europos Komisijos rekomendacijomis dėl svarbių į EudraCT duomenų bazę įtrauktinų duomenų, taip pat duomenų perdavimo elektroninio ryšio būdu, laikantis konfidencialumo.

53. VVKT atsakingi asmenys suveda duomenis į EudraCT duomenų bazę pagal standartinės veiklos procedūrą, parengtą vadovaujantis išsamiomis Europos Komisijos gairėmis.

531. LBEK ir VVKT turi užtikrinti, kad vertinant su tiriamuoju vaistiniu preparatu ir tyrimu susijusią mokslinę, saugumo informaciją, atnaujinant informaciją EudraCT duomenų bazėje ir kitais atvejais tarpusavyje būtų keičiamasi reikiama informacija. Informacija turi būti pateikta per 5 darbo dienas nuo paklausimo gavimo dienos.

Papildyta punktu:

Nr. V-19, 2016-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00470

 

VI. KLINIKINIO TYRIMO ATLIKIMO PAŽEIDIMAI, SUSTABDYMAS ARBA NUTRAUKIMAS

 

54. VVKT gali priimti sprendimą sustabdyti arba nutraukti klinikinį tyrimą šalyje, kai jis jau atliekamas, jeigu turi svarių priežasčių nuspręsti, kad nevykdomos leidime nurodytos sąlygos, ar abejoja dėl klinikinio tyrimo saugumo ar mokslinio pagrįstumo, nurodydama šio sprendimo priežastis.

541. LBEK gali priimti sprendimą sustabdyti arba nutraukti pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimo galiojimą, jeigu turi svarbių priežasčių nuspręsti, kad atliekant klinikinį tyrimą nesilaikoma teisės aktuose numatytų biomedicininių tyrimų etikos reikalavimų.

Papildyta punktu:

Nr. V-763, 2010-09-07, Žin., 2010, Nr. 108-5566 (2010-09-14), i. k. 1102250ISAK000V-763

 

55. VVKT, prieš priimdama sprendimą sustabdyti arba nutraukti klinikinį tyrimą, išskyrus atvejus, kai gresia neišvengiamas pavojus, prašo užsakovo ir (arba) pagrindinio tyrėjo per vieną savaitę pateikti ataskaitą, nagrinėjančią iškeltus klausimus ir visas išskirtines aplinkybes, prieštaraujančias tolesniam klinikinio tyrimo vykdymui. Gavusi ataskaitą, VVKT priima sprendimą dėl tyrimo sustabdymo, sustabdymo panaikinimo ar tyrimo nutraukimo.

56. LBEK nutarus sustabdyti ar nutraukti pritarimo atlikti klinikinį tyrimą liudijimo galiojimą, jis nedelsdamas turi raštu informuoti VVKT. VVKT ne vėliau kaip per septynias dienas priima sprendimą dėl tyrimo sustabdymo ar nutraukimo.

57. VVKT nedelsdama praneša kitų šalių įgaliotoms institucijoms, LBEK, Europos vaistų agentūrai ir Europos Komisijai apie sprendimą sustabdyti arba nutraukti tyrimą, nurodydama šio sprendimo priežastis EudraCT duomenų bazėje.

58. Jei VVKT turi objektyvių priežasčių manyti, kad užsakovas, tyrėjas ar kitas tyrimą atliekantis asmuo nesilaiko nustatytų įsipareigojimų, nedelsdama jam apie tai praneša, nurodydama veiksmų eigą, kad klaidos būtų ištaisytos. Apie taikomas priemones VVKT nedelsdama turi pranešti LBEK.

59. Jeigu paaiškėja, jog sustabdžius arba nutraukus tyrimą naujai išaiškintas nepageidaujamas tiriamojo vaistinio preparato poveikis gali pakeisti tyrimo naudos ir rizikos santykį ir stipriai veikti tyrime dalyvavusius asmenis, užsakovas turi informuoti VVKT ir pateikti siūlomų priemonių planą.

591. VVKT sprendimą atsisakyti išduoti leidimą atlikti klinikinį tyrimą ar LBEK sprendimą atsisakyti išduoti pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimą, sustabdyti ar nutraukti leidimo atlikti klinikinį tyrimą ar pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimo galiojimą užsakovas ir (ar) pagrindinis tyrėjas gali apskųsti teismui įstatymų nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. V-763, 2010-09-07, Žin., 2010, Nr. 108-5566 (2010-09-14), i. k. 1102250ISAK000V-763

 

VII. TIRIAMŲJŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ GAMYBA

 

60. Tiriamieji vaistiniai preparatai turi būti pagaminti pagal Europos Sąjungos priimtus geros gamybos praktikos reikalavimus, jei importuojami iš trečiųjų šalių – pagal geros gamybos praktikos standartus, atitinkančius bent Europos Sąjungos nustatytuosius.

61. Juridinis asmuo turi teisę verstis tiriamųjų vaistinių preparatų gamyba ir (ar) importu iš trečiųjų šalių tik gavęs gamybos licenciją. Licencijos gavimo reikalavimus, jos turėtojo teises, pareigas ir atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-262, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 43-1693 (2009-04-18), i. k. 1092250ISAK000V-262

 

62. Gamybos licencijos nereikalaujama tiriamiesiems vaistiniams preparatams prieš vartojimą ar pakavimą praskiesti, jei tai atlieka klinikinių tyrimų centruose farmacijos specialistai ar kiti tam įgalioti asmenys ir šie preparatai skirti vartoti tik tame centre.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-262, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 43-1693 (2009-04-18), i. k. 1092250ISAK000V-262

 

VIII. ŽENKLINIMAS

 

63. Ant išorinės tiriamųjų vaistinių preparatų pakuotės arba, jei išorinės pakuotės nėra, ant vidinės pakuotės, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-268, turi būti nurodyta informacija lietuvių kalba:

63.1. užsakovo arba užsakovo atstovo pavadinimas ir adresas;

63.2. vaistinio preparato pavadinimas arba kodas, stiprumas, farmacinė forma, vartojimo būdas, dozuočių skaičius;

63.3. serijos numeris ir (arba) kodas, nusakantis pakuotės turinį ir pakavimo operacijas;

63.4. tiriamojo asmens tapatybės nustatymo numeris (jei reikia – vizito numeris);

63.5. vartojimo instrukcija (gali būti nuoroda į informacinį dokumentą, skirtą pacientui ar asmeniui, skiriančiam vaistinį preparatą);

63.6. tyrimo kodas, kuris padeda nustatyti tyrimo atlikimo vietą ir tyrėją;

63.7. pagrindinio tyrėjo pavardė (jei jis nepaminėtas 63.1 ar 63.6 punktuose);

63.8. laikymo sąlygos;

63.9. tinkamumo laikas (metai/mėnuo);

63.10. „Tik klinikiniams tyrimams“;

63.11. „Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje“, išskyrus atvejus, kai vaistinis preparatas skiriamas tik stacionaro sąlygomis;

63.12. jeigu tyrimui naudojama Lietuvoje registruoto tiriamojo vaistinio preparato pakuotė ar preparatai gaminami vaistinėje, ant jos turi būti tokia informacija:

63.12.1. užsakovas (jei jis nėra gamintojas ar pagrindinis tyrėjas),

63.12.2. tyrimo kodas, kuris padeda nustatyti tyrimo atlikimo vietą ir tyrėją,

63.12.3. tiriamojo asmens tapatybės nustatymo numeris, jei reikia – vizito numeris,

63.12.4. „Tik klinikiniam tyrimui“.

64. Užsakovo ar VVKT sprendimu ant tiriamojo vaistinio preparato pakuotės gali būti nurodyta ir kita reikalinga informacija.

 

IX. KLINIKINIO TYRIMO ATITIKIMO GKP REIKALAVIMAMS TIKRINIMAS

 

65. GKP inspekcijai atlikti VVKT įgalioja darbuotojus, kurie gali tikrinti:

65.1. klinikinio tyrimo centrą arba centrus;

65.2. tiriamojo vaistinio preparato gamybos vietą;

65.3. visas laboratorijas, kuriose atliekamas klinikinis tyrimas;

65.4. klinikinio tyrimo užsakovo ar sutartinių mokslinių tyrimų organizacijos, ar kitas su tyrimu susijusias įstaigas.

651. Prieš inspekciją, inspekcijos metu ar jai pasibaigus inspektorius gali susisiekti su tiriamaisiais asmenimis arba informuoto asmens sutikimo formą pasirašiusiais asmenimis ir prašyti informacijos, susijusios su dalyvavimu klinikiniame tyrime

Papildyta punktu:

Nr. V-262, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 43-1693 (2009-04-18), i. k. 1092250ISAK000V-262

 

652. Inspektoriui paprašius užsakovas privalo pateikti su klinikiniu tyrimu susijusius dokumentus, kurie turi būti saugomi dokumentų rinkinyje vadovaujantis GKP taisyklėmis. Jei inspektorius nustato akivaizdžių GKP arba kitų teisės aktų, reglamentuojančių vaistinių preparatų klinikinius tyrimus, pažeidimų, jo prašymu užsakovas turi pateikti vidaus audito ataskaitas

Papildyta punktu:

Nr. V-262, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 43-1693 (2009-04-18), i. k. 1092250ISAK000V-262

 

653. Siekdama įsitikinti klinikinio tyrimo duomenų tikrumu, VVKT gali kreiptis į Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, prašydama informacijos apie asmenims, dalyvavusiems ar dalyvaujantiems klinikiniame tyrime, teiktas sveikatos priežiūros paslaugas.

Papildyta punktu:

Nr. V-262, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 43-1693 (2009-04-18), i. k. 1092250ISAK000V-262

 

66. Apie GKP inspekcijas VVKT informuoja Europos vaistų agentūrą, įvesdama atitinkamą informaciją į EudraCT duomenų bazę.

67. GKP inspekcijos gali būti planinės arba neplaninės. Bet kuri valstybė narė gali prašyti kitos valstybės narės pagalbos atlikti inspekciją. Prašyti atlikti inspekciją ir ją koordinuoti gali ir Europos vaistų agentūra, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 726/2004, ypač jei klinikiniai tyrimai susiję su paraiškomis, kurioms taikoma šiame reglamente nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-692, 2011-07-18, Žin., 2011, Nr. 96-4524 (2011-07-23), i. k. 1112250ISAK000V-692

 

68. Atlikus GKP inspekciją, turi būti parengtas inspekcijos protokolas su išvadomis. Su juo, užtikrinant konfidencialumą, supažindinamas užsakovas ir šio aprašo 65.1–65.4 punktuose nurodytas subjektas, kuriame buvo atlikta inspekcija:

68.1. užsakovas ir šio aprašo 65.1–65.4 punktuose nurodytas subjektas, kuriame buvo atlikta inspekcija, per 15 dienų po to, kai jiems išsiunčiamas GKP inspekcijos protokolas (arba per kitą VVKT nurodytą laikotarpį), turi pateikti VVKT paaiškinimus dėl protokolo išvadų; užsakovo ir šio aprašo 65.1–65.4 punktuose nurodyto subjekto, kuriame buvo atlikta inspekcija, paaiškinimai turi būti labai konkretūs, aiškūs, juose turi būti nurodyta, su kuriais protokole nurodytais pažeidimais ir GKP inspekcijos išvadomis sutinkama, su kuriais nesutinkama;

68.2. VVKT, gavusi užsakovo ir šio aprašo 65.1–65.4 punktuose nurodyto subjekto, kuriame buvo atlikta inspekcija, paaiškinimus arba pasibaigus šio aprašo 68.1 punkte numatytam terminui, parengia ir pateikia užsakovui ir šio aprašo 65.1–65.4 punktuose nurodytam subjektui, kuriame buvo atlikta inspekcija, galutinį GKP inspekcijos protokolą;

68.3. pateikę prašymą, su GKP inspekcijos protokolu turi teisę susipažinti ir kitos ES valstybės narės, LBEK ir Europos vaistų agentūra.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-692, 2011-07-18, Žin., 2011, Nr. 96-4524 (2011-07-23), i. k. 1112250ISAK000V-692

 

69. Bendrijai ir trečiosioms šalims suderinus, Komisija, gavusi bet kurios valstybės narės pagrįstą prašymą, arba savo iniciatyva, arba bet kuri valstybė narė gali siūlyti atlikti tyrimo centro ir (arba) užsakovo įstaigos ir (arba) trečiojoje šalyje įsikūrusio gamintojo GKP inspekciją. Inspekciją atlieka tinkamos kvalifikacijos Bendrijos GKP inspektoriai. Inspektoriai iš trečiųjų šalių, planuodami atlikti GKP inspekcijas Lietuvoje, turi raštu informuoti VVKT, o atlikę GKP inspekciją – pateikti jos išvadas VVKT.

70. GKP inspekcijos gali būti atliekamos:

70.1. prieš išduodant leidimą atlikti klinikinį tyrimą;

70.2. klinikinio tyrimo vykdymo metu ar tyrimui pasibaigus;

70.3. kaip paraiškos registruoti vaistinį preparatą vertinimo proceso dalis;

70.4. kaip tolesnė vertinimo proceso dalis įregistravus vaistinį preparatą.

71. GKP inspekcijos atliekamos pagal VVKT viršininko patvirtintas patikrinimų taisykles.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-692, 2011-07-18, Žin., 2011, Nr. 96-4524 (2011-07-23), i. k. 1112250ISAK000V-692

 

72. VVKT viršininkas konkrečiai GKP inspekcijai atlikti įsakymu paskiria mažiausiai du asmenis.

721. Neteko galios nuo 2011-07-24

Punkto naikinimas:

Nr. V-692, 2011-07-18, Žin. 2011, Nr. 96-4524 (2011-07-23), i. k. 1112250ISAK000V-692

Papildyta punktu:

Nr. V-262, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 43-1693 (2009-04-18), i. k. 1092250ISAK000V-262

 

73. VVKT su GKP inspekcija susijusius dokumentus saugo ne trumpiau kaip 15 metų.

 

X. GKP INSPEKTORIAI

 

74. VVKT turi būti užtikrintas reikiamas GKP inspektorių skaičius. GKP inspektoriai turi atitikti šiuos reikalavimus:

74.1. GKP inspektoriais gali būti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip vienų metų darbo patirtį medicinos, farmacijos, farmakologijos arba klinikinių tyrimų srityje turintys asmenys. Inspektorius turi išmanyti klinikinių tyrimų principus ir procesus, Bendrijos ir nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius klinikinius tyrimus ir vaistinių preparatų registraciją, bei susijusias rekomendacijas, gaires ir pan. Inspektorius turi būti susipažinęs su klinikinių tyrimų duomenų protokolavimo (registravimo) procedūromis ir sistemomis, taip pat su sveikatos sistemos struktūra ir reguliavimu, jei reikia, su trečiosios šalies, kurioje vykdomas tyrimas, sveikatos sistema ir jos reguliavimu;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-262, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 43-1693 (2009-04-18), i. k. 1092250ISAK000V-262

Nr. V-802, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-06-29, i. k. 2015-10274

 

74.2. GKP inspektoriai privalo laikytis konfidencialumo reikalavimų;

74.3. siekiant užtikrinti tinkamą GKP inspektorių pasirengimą, jie turi ne mažiau kaip kartą per dvejus metus savo kvalifikaciją kelti Europos Komisijos ar Europos vaistų agentūros organizuojamuose GKP inspektorių mokymo kursuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-262, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 43-1693 (2009-04-18), i. k. 1092250ISAK000V-262

 

75. Kiekvienas GKP inspektorius pasirašo konfidencialumo sutikimą ir deklaruoja galimą interesų konfliktą (nurodo savo finansinius ar kitus ryšius su subjektu, kuris bus tikrinamas). Į tai atsižvelgiama skiriant inspektorius konkrečiam patikrinimui atlikti.

76. Tam tikrais atvejais, siekiant užtikrinti, kad GKP inspekciją atliktų asmenys, turintys konkrečiai inspekcijai reikalingų įgūdžių, paskiriama atitinkamą kvalifikaciją ir patirtį turinčių GKP inspektorių ir ekspertų, kurie visi kartu atitiktų reikalavimus, būtinus inspekcijai atlikti, grupė. VVKT gali kreiptis į kitas Europos Sąjungos valstybes nares, prašydama pagalbos atliekant GKP inspekciją.

77. Inspektoriai GKP inspekcijos protokole nurodo nustatytus tyrimo trūkumus bei GKP taisyklių pažeidimus, ypač tuos, kurie gali sukelti neigiamų padarinių. Galimos pažeidimų grupės:

77.1. pavojingi (kritiniai) pažeidimai – tai sąlygos, veikla arba procedūros, kurios pažeidžia tiriamųjų teises, saugumą, kenkia sveikatai, duomenų kokybei ir vientisumui; pavojingi pažeidimai gali būti susiję su dideliais nukrypimais nuo GKP taisyklių reikalavimų, bloga duomenų kokybe, pirminių dokumentų nebuvimu; šiai grupei priskiriama apgaulė;

77.2. reikšmingi pažeidimai – tai sąlygos, veikla arba procedūros, kurios gali pažeisti tiriamųjų teises, saugumą, pakenkti sveikatai ir (ar) duomenų kokybei bei vientisumui; tai rimti trūkumai, kurie tiesiogiai pažeidžia GKP taisyklių reikalavimus;

77.3. nereikšmingi pažeidimai – tai sąlygos, veikla arba procedūros, nepažeidžiančios tiriamųjų teisių, saugumo, nekenkiančios sveikatai ir (ar) duomenų kokybei bei vientisumui.

78. GKP inspekcijos metu nustačiusi pavojingų ar (ir) reikšmingų GKP taisyklių pažeidimų dėl tyrėjo kaltės, VVKT taiko vieną iš šių priemonių:

78.1. nušalinti tyrėją nuo klinikinio tyrimo atlikimo ir uždrausti tyrėjui pradėti naujus klinikinius tyrimus, kol baigs jau atliekamus klinikinius tyrimus, o apie šį draudimą, tyrėjo nušalinimą bei padarytą pavojingą GKP taisyklių pažeidimą paskelbti VVKT interneto svetainėje, jei tikrinant vykstantį klinikinį tyrimą nustatomas bent vienas pavojingas GKP taisyklių pažeidimas;

78.2. skirti tyrėjui rašytinį įspėjimą laikytis GKP taisyklių reikalavimų, jei tikrinant vykstantį ar pasibaigusį klinikinį tyrimą nustatoma 10 (dešimt) ar daugiau reikšmingų GKP taisyklių pažeidimų;

78.3. uždrausti tyrėjui pradėti naujus klinikinius tyrimus, kol baigs jau atliekamus klinikinius tyrimus, ir apie šį draudimą bei tyrėjo padarytus reikšmingus GKP taisyklių pažeidimus paskelbti VVKT interneto svetainėje, jei tikrinant vykstantį ar pasibaigusį klinikinį tyrimą nustatoma 10 (dešimt) ar daugiau reikšmingų GKP taisyklių pažeidimų, o tyrėjui jau buvo taikytas įspėjimas, numatytas šio aprašo 78.2 punkte;

78.4. uždrausti tyrėjui pradėti naujus klinikinius tyrimus, kol baigs jau atliekamus klinikinius tyrimus, ir apie šį draudimą bei tyrėjo padarytus pavojingus GKP taisyklių pažeidimus paskelbti VVKT interneto svetainėje, jei tikrinant pasibaigusį klinikinį tyrimą nustatomas bent vienas pavojingas GKP taisyklių pažeidimas.

781. Tuo atveju, kai GKP inspekcijos metu tame pačiame klinikiniame tyrime nustatoma ir pavojingų, ir reikšmingų GKP taisyklių pažeidimų, padarytų dėl to paties tyrėjo kaltės, VVKT taiko tyrėjui vieną iš priemonių, numatytų šio aprašo 78.1 ir 78.4 punktuose.

Papildyta punktu:

Nr. V-692, 2011-07-18, Žin., 2011, Nr. 96-4524 (2011-07-23), i. k. 1112250ISAK000V-692

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-692, 2011-07-18, Žin., 2011, Nr. 96-4524 (2011-07-23), i. k. 1112250ISAK000V-692

 

79. Šio aprašo 78 punkte nurodytas priemones taiko VVKT, suderinusi su LBEK. Priemonės taikomos VVKT viršininko įsakymu. VVKT viršininko įsakymo dėl konkrečios priemonės taikymo projektas kartu su GKP inspekcijos protokolo kopija turi būti išsiųsti LBEK suderinimui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo GKP inspekcijos protokolo surašymo. LBEK, gavęs šiame punkte nurodytą projektą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas turi VVKT pateikti LBEK direktoriaus pavizuotą įsakymo projektą arba raštu nurodyti nesutikimo su įsakymu motyvus. Tais atvejais, kai GKP inspekcijos metu nustatoma mažiau nei 10 reikšmingų GKP taisyklių pažeidimų, VVKT informuoja LBEK apie šiuos tyrėjo padarytus GKP taisyklių pažeidimus per 5 darbo dienas nuo GKP inspekcijos protokolo surašymo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-692, 2011-07-18, Žin., 2011, Nr. 96-4524 (2011-07-23), i. k. 1112250ISAK000V-692

 

791. Tyrėjas, kuriam už padarytus pavojingus GKP taisyklių pažeidimus taikomos šio aprašo 78.1 arba 78.4 punktuose numatytos priemonės, yra nedelsiant nušalinamas nuo kitų jo, kaip pagrindinio tyrėjo, vykdomų klinikinių tyrimų atlikimo, kol VVKT, vadovaudamasi VVKT viršininko patvirtintomis patikrinimų taisyklėmis, atliks neplanines inspekcijas ir įvertins visų jo, kaip pagrindinio tyrėjo, vykdomų klinikinių tyrimų atitiktį GKP taisyklių reikalavimams. VVKT viršininko motyvuotas sprendimas atlikti neplanines inspekcijas šiame punkte minimais atvejais turi būti priimtas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo priemonės tyrėjui pritaikymo, nurodant neplaninių inspekcijų atlikimo datas. Bendras šių inspekcijų atlikimo terminas negali būti ilgesnis kaip 3 mėnesiai. VVKT viršininkas motyvuotu sprendimu gali pratęsti šį terminą, bet ne ilgiau kaip 1 mėnesį. Jei patikrintame klinikiniame tyrime pavojingų GKP taisyklių pažeidimų nenustatoma, tyrėjo nušalinimas nuo šio klinikinio tyrimo atlikimo baigiasi. Tyrėjo nušalinimas taip pat baigiasi, jeigu VVKT neatlieka neplaninių inspekcijų per nustatytą laiką. Už šiame punkte nurodyto patikrinimo metu kiekviename patikrintame klinikiniame tyrime nustatytus GKP taisyklių pažeidimus tyrėjui taikomos šio aprašo 78.1–78.3 punktuose numatytos priemonės.

Papildyta punktu:

Nr. V-692, 2011-07-18, Žin., 2011, Nr. 96-4524 (2011-07-23), i. k. 1112250ISAK000V-692

 

792. Visais atvejais apie priemonių tyrėjui taikymą, tyrėjo nušalinimą nuo atliekamų klinikinių tyrimų ar šio nušalinimo pasibaigimą VVKT raštu informuoja tyrėją, kuriam pritaikyta priemonė ar kuris nušalinamas nuo klinikinio tyrimo atlikimo, ir klinikinio tyrimo, kurį šis tyrėjas atlieka, užsakovą. Jei tyrėjas yra nušalinamas nuo klinikinio tyrimo atlikimo, užsakovas privalo užtikrinti klinikinio tyrimo nepertraukiamumą. VVKT raštu informuoja sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje atliekamas klinikinis tyrimas, vadovą apie šio aprašo 78.1 arba 78.4 punktuose numatytų priemonių taikymą bei tyrėjo nušalinimą nuo atliekamų klinikinių tyrimų ar šio nušalinimo pasibaigimą.

Papildyta punktu:

Nr. V-692, 2011-07-18, Žin., 2011, Nr. 96-4524 (2011-07-23), i. k. 1112250ISAK000V-692

 

80. Kai GKP inspekcijos metu nustatoma, kad yra svarių argumentų teigti, jog užsakovas, tyrėjas ar kitas tyrimą atliekantis asmuo nevykdo nustatytų įsipareigojimų, VVKT turi ne vėliau kaip per 30 dienų apie tai jį informuoti nurodydama pažeidimų šalinimo veiksmus ir jų įgyvendinimo terminus bei apie nurodytus veiksmus informuoti LBEK, kitų šalių kompetentingas institucijas ir Europos Komisiją skelbdama informaciją EudraCT duomenų bazėje. Apie veiksmų įgyvendinimą asmuo turi informuoti VVKT jos nustatytu terminu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-262, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 43-1693 (2009-04-18), i. k. 1092250ISAK000V-262

 

801. GKP inspekcijos metu nustačius nusikalstamos veikos ar administracinio nusižengimo požymių, GKP inspekcijos medžiaga perduodama institucijai, kuriai pagal kompetenciją priklauso tirti atitinkamas bylas.

Papildyta punktu:

Nr. V-692, 2011-07-18, Žin., 2011, Nr. 96-4524 (2011-07-23), i. k. 1112250ISAK000V-692

Punkto pakeitimai:

Nr. V-985, 2015-08-18, paskelbta TAR 2015-08-19, i. k. 2015-12419

Nr. V-629, 2016-05-16, paskelbta TAR 2016-05-20, i. k. 2016-13716

 

XI. PRANEŠIMAS APIE NEPAGEIDAUJAMAS REAKCIJAS IR NEPAGEIDAUJAMUS REIŠKINIUS

 

81. Tyrėjas nedelsdamas praneša užsakovui apie bet kokias nepageidaujamas reakcijas ar nepageidaujamus reiškinius, išskyrus atvejus, apie kuriuos pagal protokolą arba tyrėjo brošiūrą nedelsiant pranešti nereikia. Po skubaus pranešimo pateikiamas išsamus pranešimas raštu. Skubiame ir vėliau pateikiamame pranešime tiriamieji asmenys nurodomi jiems priskirtais specialiais kodais.

82. Apie nepageidaujamus reiškinius ir (arba) laboratorinių tyrimų pokyčius, kurie protokole nurodyti kaip svarbūs saugumo vertinimui, tyrėjas užsakovui praneša laikydamasis pranešimams nustatytų reikalavimų ir per protokole nurodytą laiką.

83. Kai pranešama apie tiriamojo asmens mirtį, užsakovui, VVKT ir (ar) LBEK paprašius, tyrėjas pateikia visą papildomą informaciją.

84. Užsakovas saugo išsamius įrašus apie visus nepageidaujamų reiškinių ar nepageidaujamų reakcijų atvejus, apie kuriuos jam pranešė tyrėjas(-ai).

 

XII. PRANEŠIMAS APIE SUNKIUS NEPAGEIDAUJAMUS REIŠKINIUS IR SUNKIUS PADARINIUS SUKĖLUSIAS NEPAGEIDAUJAMAS REAKCIJAS

 

85. Užsakovas nustatyta tvarka turi pateikti svarbią informaciją apie klinikinio tyrimo metu pastebėtas nepageidaujamas reakcijas į tiriamąjį vaistinį preparatą ar nepageidaujamus reiškinius:

85.1. apie įtariamas netikėtas sunkius padarinius sukėlusias nepageidaujamas reakcijas, pastebėtas Lietuvos Respublikoje esančiuose tyrimo centruose, kurios nulėmė mirtį ar pavojų gyvybei, užsakovas turi pranešti VVKT ir LBEK kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per septynias kalendorines dienas nuo sužinojimo apie tai, o atitinkamą papildomą informaciją – per papildomas aštuonias kalendorines dienas;

85.2. apie visas kitas įtariamas netikėtas sunkius padarinius sukėlusias nepageidaujamas reakcijas, pastebėtas Lietuvos Respublikoje esančiuose tyrimo centruose, užsakovas turi pranešti VVKT ir LBEK kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per penkiolika kalendorinių dienų nuo tada, kai apie tai sužinojo pirmą kartą;

85.3. apie įtariamas netikėtas sunkius padarinius sukėlusias nepageidaujamas reakcijas (nurodytas šio aprašo 85.1 ir 85.2 papunkčiuose) užsakovas, vadovaudamasis Europos Komisijos komunikatu – Išsamiomis rekomendacijomis dėl pranešimų apie nepageidaujamus reiškinius ir (arba) reakcijas atliekant žmonėms skirtų vaistų klinikinius tyrimus, rinkimo, patikros ir pateikimo (CT-3) (OL 2011 C 172, p. 1),praneša elektroniniu būdu Europos vaistų agentūrai, suvesdamas duomenis į duomenų bazę (EudraVigilance – klinikinių tyrimų modulį); taip pat atskirai elektroniniu būdu praneša VVKT;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-19, 2016-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00470

 

85.4. apie įtariamas netikėtas sunkius padarinius sukėlusias nepageidaujamas reakcijas (nurodytas šio aprašo 85.1 ir 85.2 punktuose) užsakovas praneša LBEK CIOMS forma;

85.5. apie įtariamas netikėtas sunkius padarinius sukėlusias nepageidaujamas reakcijas, pastebėtas kitų Europos Sąjungos valstybių ir trečiųjų šalių tyrimo centruose, užsakovas praneša elektroniniu būdu Europos vaistų agentūrai, suvesdamas duomenis į duomenų bazę;

85.6. Neteko galios nuo 2016-01-12

Punkto naikinimas:

Nr. V-19, 2016-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00470

 

85.7. apie susijusius sunkius nepageidaujamus reiškinius bei tikėtinas susijusias sunkius padarinius sukėlusias nepageidaujamas reakcijas, pastebėtas Lietuvos Respublikoje esančiuose tyrimo centruose, kurios nulėmė mirtį ar pavojų gyvybei, užsakovas turi kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per septynias kalendorines dienas nuo sužinojimo apie tai, o atitinkamą papildomą informaciją – per papildomas aštuonias kalendorines dienas, raštu pranešti VVKT ir LBEK;

85.8. apie kitus saugumo klausimus, kurie gali iš esmės pakeisti tiriamojo vaistinio preparato rizikos ir naudos santykio vertinimą arba būti svarbūs svarstant klinikinio tyrimo atlikimo pakeitimus, užsakovas turi kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per penkiolika kalendorinių dienų nuo sužinojimo apie tai pirmą kartą, raštu pranešti VVKT ir LBEK;

85.9. užsakovas turi pateikti VVKT ir LBEK reikalaujamą informaciją apie klinikinio tyrimo saugą.

86. Neteko galios nuo 2016-01-12

Punkto naikinimas:

Nr. V-19, 2016-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00470

 

87. Nekomercinių klinikinių tyrimų užsakovams suderinus su VVKT, duomenis apie įtariamas netikėtas sunkius padarinius sukėlusias nepageidaujamas reakcijas į EudraVigilance duomenų bazę gali suvesti VVKT atsakingi darbuotojai.

88. Atlikdamas klinikinį tyrimą, kartą per metus užsakovas pateikia VVKT ir LBEK metinį saugumo pranešimą, parengtą pagal Europos Komisijos komunikatą – Išsamias rekomendacijas dėl pranešimų apie nepageidaujamus reiškinius ir (arba) reakcijas atliekant žmonėms skirtų vaistų klinikinius tyrimus, rinkimo, patikros ir pateikimo (CT-3).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-19, 2016-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00470

 

89. VVKT kontroliuoja, kad duomenys apie įtariamas netikėtas sunkius padarinius sukėlusias nepageidaujamas reakcijas būtų nedelsiant įtraukti į EudraVigilance duomenų bazę.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-802, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-06-29, i. k. 2015-10274

 

XIII. TYRĖJO, ATLIEKANČIO KLINIKINĮ TYRIMĄ, AUKŠTOJO MOKSLO KVALIFIKACIJOS, GEROS KLINIKINĖS PRAKTIKOS MOKYMŲ IR PATIRTIES REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-19, 2016-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00470

 

90. Tyrėjas turi atitikti šiuos reikalavimus:

90.1. turi būti Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo ar Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo nustatyta tvarka įgijęs medicinos gydytojo, šeimos gydytojo, gydytojo specialisto, gydytojo odontologo arba gydytojo odontologo specialisto profesinę kvalifikaciją, apimančią kompetencijas, reikalingas klinikiniam tyrimui atlikti;

90.2. turėti geros klinikinės praktikos mokymų, baigtų per pastaruosius penkerius metus, sertifikatą, gautą geros klinikinės praktikos mokymuose, kurie atitinka VVKT nustatytus geros klinikinės praktikos mokymų programų reikalavimus;

90.3. turėti 1 metų pacientų priežiūros patirties po medicinos gydytojo arba gydytojo odontologo profesinės kvalifikacijos įgijimo;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-262, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 43-1693 (2009-04-18), i. k. 1092250ISAK000V-262

Nr. V-19, 2016-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00470

 

901. Neteko galios nuo 2016-01-12

Punkto naikinimas:

Nr. V-19, 2016-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00470

Papildyta punktu:

Nr. V-262, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 43-1693 (2009-04-18), i. k. 1092250ISAK000V-262

 

91. Neteko galios nuo 2016-01-12

Punkto naikinimas:

Nr. V-19, 2016-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00470

 

92. Pagrindinis tyrėjas, atliekantis klinikinį tyrimą, be 90 punkte nurodytų reikalavimų, turi atitikti šiuos reikalavimus:

92.1. turėti ne mažesnę kaip 3 metų medicinos praktikos pagal aprašo 90.1papunktyje nurodytą profesinę kvalifikaciją patirtį;

92.2. būti kaip tyrėjas dalyvavęs bent viename klinikiniame tyrime. Tais atvejais, kai dėl klinikinio tyrimo su vaikais specifikos nėra galimybės pagrindiniu tyrėju paskirti asmenį, turintį šiame aprašo punkte reikalaujamos klinikinio darbo patirties, pagrindinis tyrėjas privalo turėti medicinos mokslo daktaro laipsnį;

92.3. kai atliekami I–II fazės klinikiniai tyrimai – turėti medicinos mokslo daktaro laipsnį;

92.4. kai atliekami klinikiniai vaistinių preparatų biologinio ekvivalentiškumo ir (ar) biologinio įsisavinamumo tyrimai – būti kaip tyrėjas, dalyvavęs bent viename šios srities klinikiniame vaistinio preparato tyrime.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-19, 2016-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00470

 

93. Neteko galios nuo 2016-01-12

Punkto naikinimas:

Nr. V-19, 2016-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00470

 

XIV. SPECIFINIAI NEKOMERCINIŲ KLINIKINIŲ TYRIMŲ YPATUMAI

 

94. Nekomercinių tyrimų metu užsakovai ir tyrėjai, nedalyvaujant farmacijos įmonėms, atlieka tam tikros srities klinikinius tyrimus, kurių tikslas – įvertinti vaistinių preparatų įtaką sveikai gyvensenai, ligų profilaktikai ir (ar) gydymui, reabilitacijai bei ilgalaikiam gydymui. Dažniausiai tiriama:

94.1. retų ligų gydymo galimybės;

94.2. lyginamasis veiksmingumas (pvz., optimalaus gydymo klinikiniai tyrimai);

94.3. registruoti vaistiniai preparatai, kuriems netaikoma duomenų išimtinumas.

95. Nekomercinių tyrimų metu dažniausiai tiriami registruoti vaistiniai preparatai. Su vaistinio preparato vartojimu susijusios nepageidaujamos reakcijos yra gerai žinomos, todėl aktyvios saugos priežiūros gali nereikėti.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-802, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-06-29, i. k. 2015-10274

 

96. Kai kuriais atvejais nekomercinių klinikinių tyrimų užsakovai gali gauti paramą ankstyvų fazių tyrimams, paprastai, susijusiems su tokiomis sveikatos sritimis, kuriose komercinė nauda yra ribota ar negreitai pasiekiama. Tokiais atvejais nekomercinio klinikinio tyrimo užsakovas privalo paramą deklaruoti protokole.

97. Užsakovas gali būti universitetas, ligoninė, visuomeninė mokslinė organizacija, ne pelno siekianti institucija, pacientų organizacija ar tyrėjas. Užsakovas neprivalo būti iš Europos ekonominės erdvės valstybės, tačiau privalo turėti teisiškai įgaliotą atstovą Bendrijoje.

98. Klinikinio tyrimo duomenų nuosavybės teisės priklauso užsakovui.

99. Užsakovas atsako už tyrimo projekto (dizaino) sudarymą, tyrimo vykdymą, jo priežiūrą, duomenų registravimą ir pranešimą.

100. Tyrimas negali būti vaistinio preparato kūrimo programos, skirtos vaistinio preparato registracijai, dalis:

100.1. nekomercinio klinikinio tyrimo duomenys gali rodyti preliminarius galimos naujos registruoto vaistinio preparato indikacijos požymius; jei šio vaistinio preparato registruotojas susitaria su tyrimo užsakovu tęsti tyrimą naujai indikacijai patvirtinti, toks tyrimas laikomas komerciniu;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-802, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-06-29, i. k. 2015-10274

 

100.2. jeigu nekomercinio klinikinio tyrimo, kuriame nedalyvauja farmacijos įmonė, duomenys patvirtina naują registruoto vaistinio preparato indikaciją, užsakovas gali susitarti su vaistinio preparato registruotoju dėl šių duomenų panaudojimo naujai indikacijai patvirtinti; jei klinikinis tyrimas jau baigtas, jis laikomas nekomerciniu, jei dar atliekamas, nekomerciniu gali būti laikomas tik iki pirmojo susitarimo dėl jo duomenų naudojimo vaistinio preparato registravimo tikslais.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-802, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-06-29, i. k. 2015-10274

 

101. Pagrindinis nekomercinių klinikinių tyrimų tikslas turėtų būti terapinių dilemų, svarbių visuomenės sveikatos klausimų sprendimas, naujų gydymo galimybių paieška, atsižvelgiant į pacientų interesus, ar sunkių ligų, kurių gydymo būdai dar neatrasti, naujų gydymo galimybių tyrimas.

102. Užsakovas turi įsipareigoti klinikinio tyrimo rezultatus viešai paskelbti mokslininkų visuomenei nepriklausomai nuo to, ar rezultatai teigiami ar neigiami.

 

XV. TIRIAMŲJŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ TIEKIMAS

 

103. Leidimo įvežti tiriamuosius vaistinius preparatus bei su tyrimu susijusias priemones iš ES šalių narių nereikalaujama. VVKT leidimas atlikti klinikinį tyrimą garantuoja, kad leidžiama įvežti tiriamąjį vaistinį preparatą atitinkamo tyrimo tikslams.

104. Tyrimo užsakovas ar jo įgaliotas asmuo turi raštu teikti VVKT informaciją apie iš trečiųjų šalių importuojamus tiriamuosius vaistinius preparatus ar susijusias tyrimo priemones, nurodant:

104.1. trumpą tiriamojo vaistinio preparato klinikinio tyrimo aprašymą (pvz., pateikiamas VVKT leidimo atlikti klinikinį tyrimą numeris, klinikinio tyrimo protokolo numeris, EudraCT numeris, tyrimo trukmė);

104.2. tiriamojo vaistinio preparato pavadinimą, stiprumą, farmacinę formą, importuojamų dozuočių kiekį;

104.3. kartu importuojamas tiriamojo vaistinio preparato naudojimo ir tyrimo priemones;

104.4. gavėjo adresą;

104.5. siuntėjo adresą.

105. Tiriamųjų vaistinių preparatų gavėjas ar tiekėjas privalo turėti oficialius dokumentus (atsakingų valstybinių institucijų leidimus, licencijas ir t. t.), patvirtinančius, kad jis gali vykdyti tokią veiklą, užtikrinti gautų vaistų krovinių dokumentų apskaitą, tiriamojo vaistinio preparato atsekamumą ir tinkamų laikymo sąlygų kontrolę.

106. Tiekiamo tiriamojo preparato kiekis negali viršyti kiekio, reikalingo leistam įtraukti į tyrimą pacientų skaičiui.

 

XVI. PAGRINDINIAI KLINIKINIO TYRIMO DOKUMENTAI IR JŲ SAUGOJIMAS

 

107. VVKT pagrindinius klinikinio tyrimo dokumentus saugo ne trumpiau kaip 15 metų nuo tyrimo baigimo dienos.

1071. LBEK pateikti klinikinio tyrimo dokumentai saugomi sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. V-763, 2010-09-07, Žin., 2010, Nr. 108-5566 (2010-09-14), i. k. 1102250ISAK000V-763

 

108. Tyrimo centras ir užsakovas pagrindinius klinikinio tyrimo dokumentus saugo ne trumpiau kaip 15 metų nuo tyrimo baigimo dienos:

108.1. dokumentai saugomi archyve taip, kad VVKT, pateikusi prašymą, jais galėtų iš karto naudotis;

108.2. tiriamųjų asmenų medicinos dokumentai turi būti saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir laikantis ilgiausio laikotarpio, taikomo sveikatos priežiūros įstaigoms;

108.3. bet koks duomenų ar dokumentų nuosavybės perleidimas turi būti registruojamas; naujasis savininkas prisiima atsakomybę už duomenų saugojimą ir kaupimą archyve pagal 109 punkto reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-262, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 43-1693 (2009-04-18), i. k. 1092250ISAK000V-262

 

109. Užsakovas savo įstaigoje paskiria asmenis, atsakingus už archyvo tvarkymą. Archyvu gali naudotis tik už archyvo tvarkymą atsakingi asmenys.

110. Tyrimo centre turi būti saugomi visi reikalaujami dokumentai, nurodyti GKP taisyklėse dėl pagrindinių klinikinių tyrimų dokumentų turinio ir archyvavimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-262, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 43-1693 (2009-04-18), i. k. 1092250ISAK000V-262

 

111. GKP inspektoriams pareikalavus, sveikatos priežiūros įstaiga privalo sudaryti galimybes patikrinti šaltinių dokumentus.

Papildyta punktu:

Nr. V-262, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 43-1693 (2009-04-18), i. k. 1092250ISAK000V-262

 

______________

 


Leidimų atlikti klinikinius vaistinių preparatų

tyrimus išdavimo, tyrimų atlikimo ir

kontrolės tvarkos aprašo

1 priedas

 

DOKUMENTŲ, KURIUOS VVKT TURI PATEIKTI KLINIKINIO TYRIMO UŽSAKOVAS AR JO ĮGALIOTAS ATSTOVAS IR (AR) PAGRINDINIS TYRĖJAS, NORĖDAMI GAUTI LEIDIMĄ ATLIKTI KLINIKINĮ TYRIMĄ, SĄRAŠAS

 

1. Pagrindiniai dokumentai:

1.1. prašymas išduoti leidimą atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą;

1.2. EudraCT numerio gavimo patvirtinimas;

1.3. Europos Komisijos komunikate – Išsamiose gairėse dėl kompetentingoms institucijoms teikiamo prašymo leisti atlikti žmonėms skirtų vaistų klinikinį tyrimą, pranešimo apie svarbius pakeitimus ir tyrimo pabaigos paskelbimo (CT-1) nustatytos formos paraiška atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą (anglų kalba);

Punkto pakeitimai:

Nr. V-19, 2016-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00470

 

1.4. paraiškos forma XML laikmenoje;

1.5. Bendrijos kompetentingų institucijų, kurioms pateiktos paraiškos atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą, sąrašas ir informacija apie jų priimtus sprendimus;

1.6. LBEK pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimo kopija (jeigu paraiška atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą VVKT ir LBEK teikiama vienu metu, VVKT svarsto šią paraišką ir sprendžia dėl leidimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą išdavimo neturėdama LBEK pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimo; leidimas atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą išduodamas tik gavus LBEK pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimo kopiją);

Punkto pakeitimai:

Nr. V-19, 2016-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00470

 

1.7. užsakovo gautų mokslinių rekomendacijų dėl klinikinio tyrimo kopijos ar santrauka (jei yra);

1.8. pareiškėjo įgaliojimas veikti užsakovo vardu, kai pareiškėjas nėra užsakovas.

2. Informuoto asmens sutikimo dalyvauti biomedicininiame tyrime forma.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-763, 2010-09-07, Žin., 2010, Nr. 108-5566 (2010-09-14), i. k. 1102250ISAK000V-763

Nr. V-19, 2016-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00470

 

3. Su protokolu susiję dokumentai:

3.1. klinikinio vaistinio preparato tyrimo protokolas su visomis pataisomis;

3.2. klinikinio vaistinio preparato tyrimo protokolo santrauka lietuvių kalba.

4. Su tiriamuoju vaistiniu preparatu susiję dokumentai:

4.1. tyrėjo brošiūra;

4.2. tiriamojo vaistinio preparato dokumentų rinkinys;

4.3. supaprastintas žinomų tiriamųjų vaistinių preparatų dokumentų rinkinys (pagal VVKT reikalavimus);

4.4. Europos Sąjungoje registruoto vaistinio preparato charakteristikų santrauka;

4.5. trumpa visų su tiriamuoju vaistiniu preparatu atliekamų klinikinių tyrimų apžvalga (jei nėra tyrėjo brošiūroje);

4.6. tiriamojo vaistinio preparato gamybos licencijos kopija (pagal 2001/20/EB direktyvos 13.1 straipsnį), kai tiriamasis vaistinis preparatas gaminamas Bendrijoje, tačiau joje neregistruotas;

4.7. kai tiriamasis vaistinis preparatas negaminamas Bendrijoje ir nėra joje registruotas:

4.7.1. kvalifikuoto asmens išduotas sertifikatas, patvirtinantis, kad tiriamasis vaistinis preparatas gaminamas pagal Europos Sąjungoje pripažįstamos Geros gamybos praktikos reikalavimus arba kad kiekvienos preparato serijos kokybė buvo reikiamai patikrinta;

4.7.2. sertifikatas, patvirtinantis, kad biologinė veiklioji medžiaga gaminama pagal Geros gamybos praktikos reikalavimus;

4.7.3. tiriamojo vaistinio preparato importo licencija (pagal 2001/20/EB direktyvos 13.1 straipsnį);

4.8. tiriamojo vaistinio preparato analizės sertifikatas (išskirtiniais atvejais, kai nėra patvirtinta, ar preparato sudėtyje nėra priemaišų, arba kai jų netikėtai nustatoma ir jos neaptartos preparato dokumentuose);

4.9. saugumo tyrimų dėl virusų duomenys (jei reikia);

4.10. registracijos liudijimai (jei yra), kai vartojami specifinių savybių preparatai, pvz., genetiškai modifikuotų organizmų, radiofarmaciniai vaistiniai preparatai;

4.11. sertifikatas dėl spongioforminės encefalopatijos (jei reikia);

4.12. ženklinimo pavyzdžiai lietuvių kalba.

5. Tyrėjų sąrašas ir gyvenimo aprašymai (CV).

6. Su finansavimu susiję dokumentai:

6.1. pagrindinio tyrėjo ir (ar) biomedicininio tyrimo užsakovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas ar garantinis draudimo bendrovės raštas, arba sveikatos priežiūros įstaigos civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą draudimo sutarties (jei šioje sutartyje yra numatytas žalos, galinčios atsirasti biomedicininių tyrimų, kuriuose dalyvaujantiems asmenims tyrimo tikslais taikomi intervenciniai tyrimo metodai kelia tik nedidelį nepageidaujamą laikiną poveikį tiriamojo sveikatai, metu, atlyginimas ir jei sveikatos priežiūros įstaiga pati arba jos darbuotojas yra tokio biomedicininio tyrimo užsakovas arba sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas yra tyrėjas tokiame biomedicininiame tyrime) kopija.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1481, 2014-12-31, paskelbta TAR 2015-01-06, i. k. 2015-00094

 

6.2. užsakovo, tyrimo centro ir pagrindinio tyrėjo ar tyrėjo sutartis (-ys).

7. Kiti dokumentai:

7.1. sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje planuojama atlikti tyrimą, licencija sveikatos priežiūros veiklai (VVKT paprašius);

7.2. pediatrinio tyrimo plano santrauka (jei yra);

Punkto pakeitimai:

Nr. V-262, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 43-1693 (2009-04-18), i. k. 1092250ISAK000V-262

 

7.3. VVKT turi teisę prašyti užsakovo ir kitų su klinikiniu tyrimu susijusių dokumentų, taip pat prašyti, kad užsakovas kreiptųsi į Europos vaistų agentūrą mokslinės konsultacijos dėl numatomo klinikinio tyrimo ir pateiktų šios agentūros suteiktos mokslinės konsultacijos medžiagą.

Papildyta punktu:

Nr. V-262, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 43-1693 (2009-04-18), i. k. 1092250ISAK000V-262

 


Leidimų atlikti klinikinius vaistinių preparatų

tyrimus išdavimo, tyrimų atlikimo ir

kontrolės tvarkos aprašo

2 priedas

 

DOKUMENTŲ, KURIUOS LBEK TURI PATEIKTI KLINIKINIO TYRIMO UŽSAKOVAS AR JO ĮGALIOTAS ATSTOVAS IR (AR) PAGRINDINIS TYRĖJAS, NORĖDAMI GAUTI PRITARIMO LIUDIJIMĄ, SĄRAŠAS

 

1. Pagrindiniai dokumentai:

1.1. prašymas išduoti pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimą;

1.2. Neteko galios nuo 2016-01-12

Punkto naikinimas:

Nr. V-19, 2016-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00470

 

1.3. Europos Komisijos komunikate – Išsamiose gairėse dėl kompetentingoms institucijoms teikiamo prašymo leisti atlikti žmonėms skirtų vaistų klinikinį tyrimą, pranešimo apie svarbius pakeitimus ir tyrimo pabaigos paskelbimo (CT-1) nustatytos formos paraiška atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą (anglų kalba);

Punkto pakeitimai:

Nr. V-19, 2016-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00470

 

1.4. klinikinio vaistinio preparato tyrimo protokolas su visomis pataisomis;

1.5. Informuoto asmens sutikimo dalyvauti biomedicininiame tyrime forma.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-763, 2010-09-07, Žin., 2010, Nr. 108-5566 (2010-09-14), i. k. 1102250ISAK000V-763

Nr. V-237, 2011-03-10, Žin., 2011, Nr. 33-1569 (2011-03-19), i. k. 1112250ISAK000V-237

Nr. V-19, 2016-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00470

 

1.6. Bendrijos kompetentingų institucijų, kurioms pateikta paraiška atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą, sąrašas ir informacija apie jų priimtus sprendimus;

1.7. pareiškėjo įgaliojimas veikti užsakovo vardu, kai pareiškėjas nėra užsakovas.

2. Su tiriamuoju vaistiniu preparatu susiję dokumentai:

2.1. tyrėjo brošiūra;

2.2. Europos Sąjungoje registruoto preparato charakteristikų santrauka;

2.3. registracijos liudijimai (jei yra), kai tyrime naudojami specialių savybių preparatai, pvz., genetiškai modifikuotų organizmų, radiofarmaciniai preparatai.

3. Su protokolu susiję dokumentai:

3.1. klinikinio vaistinio preparato tyrimo protokolo santrauka lietuvių kalba;

3.2. klinikinio vaistinio preparato tyrimo etinio vertinimo anketa;

3.3. užsakovo gautų mokslinių rekomendacijų (konsultacijų) dėl klinikinio tyrimo kopija (jei yra);

Punkto pakeitimai:

Nr. V-19, 2016-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00470

 

3.4. trumpa visų su tiriamuoju vaistiniu preparatu atliekamų klinikinių tyrimų apžvalga (jei nėra tyrėjo brošiūroje).

4. Tyrėjų sąrašas ir gyvenimo aprašymai (parengti pagal LBEK direktoriaus įsakymu patvirtintus reikalavimus).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-763, 2010-09-07, Žin., 2010, Nr. 108-5566 (2010-09-14), i. k. 1102250ISAK000V-763

Nr. V-237, 2011-03-10, Žin., 2011, Nr. 33-1569 (2011-03-19), i. k. 1112250ISAK000V-237

 

5. Pagrindinio tyrėjo ir (ar) biomedicininio tyrimo užsakovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas (arba garantinis draudimo bendrovės raštas) arba sveikatos priežiūros įstaigos civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą draudimo sutarties (jei šioje sutartyje yra numatytas žalos, galinčios atsirasti biomedicininių tyrimų, kuriuose dalyvaujantiems asmenims tyrimo tikslais taikomi intervenciniai tyrimo metodai kelia tik nedidelį nepageidaujamą laikiną poveikį tiriamojo sveikatai,  metu, atlyginimas ir jei sveikatos priežiūros įstaiga pati arba jos darbuotojas yra tokio biomedicininio tyrimo užsakovas arba sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas yra tyrėjas tokiame biomedicininiame tyrime) kopija.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1481, 2014-12-31, paskelbta TAR 2015-01-06, i. k. 2015-00094

 

6. Informacija apie kitas numatomas išmokas už žalą, padarytą tiriamųjų sveikatai, kuri susijusi su tiriamojo dalyvavimu tyrime.

7. Užsakovo, tyrimo centro ir pagrindinio tyrėjo ar tyrėjo sutartis (-ys).

8. Sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje planuojama atlikti tyrimą, vadovo patvirtinimas, kad įstaiga turi teisę ir yra pajėgi atlikti visas tyrimo protokole numatytas diagnostikos ir gydymo procedūras (jei tai nenumatyta užsakovo ir tyrimo centro sutartyje).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1481, 2014-12-31, paskelbta TAR 2015-01-06, i. k. 2015-00094

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-262, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 43-1693 (2009-04-18), i. k. 1092250ISAK000V-262

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-435 "Dėl Leidimų atlikti klinikinius vaistinių preparatų tyrimus išdavimo, tyrimų atlikimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-763, 2010-09-07, Žin., 2010, Nr. 108-5566 (2010-09-14), i. k. 1102250ISAK000V-763

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-435 "Dėl Leidimų atlikti klinikinius vaistinių preparatų tyrimus išdavimo, tyrimų atlikimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-237, 2011-03-10, Žin., 2011, Nr. 33-1569 (2011-03-19), i. k. 1112250ISAK000V-237

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-435 "Dėl Leidimų atlikti klinikinius vaistinių preparatų tyrimus išdavimo, tyrimų atlikimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-692, 2011-07-18, Žin., 2011, Nr. 96-4524 (2011-07-23), i. k. 1112250ISAK000V-692

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-435 "Dėl Pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimų ir leidimų atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą išdavimo, tyrimų atlikimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1481, 2014-12-31, paskelbta TAR 2015-01-06, i. k. 2015-00094

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-435 „Dėl Pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimų ir leidimų atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą išdavimo, tyrimų atlikimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-802, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-06-29, i. k. 2015-10274

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-435 „Dėl Pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimų ir leidimų atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą išdavimo, tyrimų atlikimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-19, 2016-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00470

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-435 „Dėl Pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimų ir leidimų atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą išdavimo, tyrimų atlikimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-985, 2015-08-18, paskelbta TAR 2015-08-19, i. k. 2015-12419

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-435 „Dėl Pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimų ir leidimų atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą išdavimo, tyrimų atlikimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-629, 2016-05-16, paskelbta TAR 2016-05-20, i. k. 2016-13716

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-435 „Dėl Pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimų ir Leidimų atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą išdavimo, tyrimų atlikimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo