Suvestinė redakcija nuo 2020-05-01

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 73-3341, i. k. 1031010ISTA0IX-1661

 

Nauja redakcija nuo 2020-05-01:

Nr. XIII-2598, 2019-12-03, paskelbta TAR 2019-12-19, i. k. 2019-20557

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LOTERIJŲ

ĮSTATYMAS

 

2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1661

Vilnius

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas nustato loterijų organizavimo Lietuvos Respublikoje sąlygas ir tvarką. Šio įstatymo paskirtis:

1) užtikrinti sąžiningą ir skaidrų loterijų organizavimą ir loterijų organizatorių įsipareigojimų loterijų žaidėjams vykdymą;

2) užtikrinti loterijų žaidėjų ir loterijų organizatorių teisių apsaugą.

2. Šis įstatymas netaikomas tokiems renginiams, kurių metu asmuo, įsigijęs tam tikrą prekę arba paslaugą, gali laimėti papildomą prizą.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Bendrovė – Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, taip pat kitoje valstybėje narėje pagal šios valstybės teisės aktus įsteigtas bet kokios teisinės formos juridinio asmens, kuriam toje valstybėje narėje suteikta teisė vykdyti loterijų veiklą, filialas, turintis buveinę Lietuvos Respublikoje ir atliekantis visas juridinio asmens funkcijas ar dalį jų, arba organizacijos, neturinčios juridinio asmens teisių, kuriai toje valstybėje narėje suteikta teisė vykdyti loterijų veiklą, filialas, turintis buveinę Lietuvos Respublikoje.

2. Dalyvis – fizinis arba juridinis asmuo, kuris valdo 25 procentus ir vieną bendrovės akcijų (teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti bendrovės dalyvių susirinkime.

3. Didžioji loterija – loterija, kurios bilietai platinami visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ir nominalioji numatomų išplatinti bilietų vertė neribojama.

4. Loterija – žaidimas įsigytais bilietais siekiant piniginių ir (ar) daiktinių laimėjimų ir (arba) neatlyginamų paslaugų, atsitiktinai tenkančių pagal bilietų duomenis.

5. Loterijos bilietas – loterijos taisyklėse nurodytas dokumentas, kuriuo patvirtinamas dalyvavimas loterijoje, arba loterijos kompiuterinės sistemos duomenų bazėje atpažįstamas įrašas.

6. Loterijos įrenginys – elektroninis, elektromechaninis, mechaninis įrenginys arba programinė įranga, skirti laimingiems loterijos skaičiams ir (arba) ženklams atsitiktinai išrinkti.

7. Loterijos laimėjimas (toliau – laimėjimas) – pagal loterijos bilietų duomenis atsitiktinai išrinkta ir loterijos taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka laimėtojui išmokama pinigų suma, neatlyginamai suteikiama paslauga ar išduodamas daiktas.

8. Loterijos laimėjimų fondas (toliau – laimėjimų fondas) – loterijos žaidėjams skiriama laimėjimų suma, atitinkanti loterijos taisyklėse patvirtintą procentais išreikštą nominaliosios loterijos bilietų vertės santykį su loterijos laimėjimų verte.

9. Loterijos paslauga – paslauga, kuria loterijos žaidėjui suteikiama galimybė dalyvauti loterijoje ir laimėti piniginius ir (arba) daiktinius laimėjimus ir (arba) neatlyginamas paslaugas.

10. Loterijos tiražas – loterijos sudėtinė dalis, kai atsitiktinai išrenkami laimintys bilietai.

11. Loterijos žaidėjas (toliau – žaidėjas) – fizinis asmuo, įgijęs loterijos bilietą ir dalyvaujantis loterijoje jos taisyklėse nustatyta tvarka.

12. Loterijų organizatorius – bendrovė, turinti priežiūros institucijos išduotą loterijų veiklos licenciją, kuria suteikiama teisė vykdyti loterijų veiklą.

13. Loterijų veikla – savo vardu ir rizika vykdoma veikla, kuria siekiama gauti pajamų iš loterijų paslaugų teikimo.

14. Mažoji loterija – loterija, kurios bilietai platinami sporto varžybose, kultūros arba kituose viešuose renginiuose, nominalioji numatomų išplatinti bilietų vertė neviršija 30 000 eurų, o piniginiai laimėjimai išmokami, daiktiniai laimėjimai išduodami ar neatlyginama paslauga suteikiama iš karto arba ne vėliau kaip iki renginio pabaigos.

15. Momentinė loterija – loterija, kurios informacija apie laimėjimus ir jų dydį nurodoma loterijos bilietuose prieš pradedant juos pardavinėti, o žaidėjas apie laimėjimą sužino iškart, kai nusiperka loterijos bilietą ir patikrina jį loterijos taisyklėse nustatyta tvarka.

16. Nominalioji loterijos bilieto vertė – nustatyta loterijos bilieto pardavimo kaina.

17. Sportinė loterija – loterija, kurios laimėjimą ir jo dydį lemia loterijos biliete teisingai pasirinktų skaičių ir (ar) kitų ženklų, priklausančių nuo sporto varžybų baigties ir rodančių jų rezultatą, skaičius.

18. Tiražinė loterija – loterija, kurioje dalyvaujama loterijos biliete pasirinkus skaičius ir (ar) kitus ženklus arba pasirinkus loterijos bilietą su iš anksto išspausdintais skaičiais ir (ar) kitais ženklais ir kurios laimėjimą ir jo dydį lemia loterijos bilieto kaina bei sutapęs žaidėjo pasirinktų arba iš anksto išspausdintų ir tiražo metu iškritusių skaičių ir (ar) kitų ženklų skaičius.

19. Valstybė narė – valstybė Europos Sąjungos narė, taip pat Europos ekonominės erdvės valstybė. Valstybe nare šiame įstatyme laikoma ir Šveicarijos Konfederacija.

20. Šiame įstatyme vartojama sąvoka „bendrovę kontroliuojantis asmuo“ suprantama taip, kaip Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme apibrėžta sąvoka „Naudos gavėjas“.

21. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme, Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatyme, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatyme.

 

3 straipsnis. Loterijų rūšys

Loterijų rūšys:

1) tiražinė loterija;

2) momentinė loterija;

3) sportinė loterija.

 

4 straipsnis. Loterijos bilieto kaina

Loterijų organizatorius, organizuodamas loteriją, gali platinti skirtingų kainų loterijos bilietus.

 

5 straipsnis. Loterijos bilietų platinimo būdai

Loterijos bilietus galima platinti:

1) per tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalus, telekomunikacijų ryšiais sujungtus su centriniu kompiuteriu, užtikrinančiu centralizuotą loterijos bilietų pardavimo ir piniginių laimėjimų išmokėjimo arba daiktinių laimėjimų išdavimo, teisės pasinaudoti neatlyginama paslauga suteikimo (toliau kartu – laimėjimų išmokėjimas) apskaitą;

2) telefono ryšiu – kai loterijoje dalyvauti reikalinga informacija į loterijos kompiuterinės sistemos duomenų bazę perduodama telefonu ir loterijos kompiuterinės sistemos duomenų bazėje yra fiksuojamas įrašas, patvirtinantis žaidėjo dalyvavimą loterijoje;

3) interneto ryšiu – kai loterijoje dalyvauti reikalinga informacija į loterijos kompiuterinės sistemos duomenų bazę perduodama per interneto ryšį ir loterijos kompiuterinės sistemos duomenų bazėje yra fiksuojamas įrašas, patvirtinantis žaidėjo dalyvavimą loterijoje;

4) netiesioginiu ryšiu – kai loterijos bilietai parduodami nenaudojant šio straipsnio 1, 2 ir 3 punktuose nurodytų platinimo būdų.

 

6 straipsnis. Atsiskaitymo už dalyvavimą loterijoje būdai

Žaidėjas už dalyvavimą loterijoje atsiskaito grynaisiais pinigais, per telefono ryšio paslaugų teikėją arba naudodamasis mokėjimo paslaugų teikėjo teikiamomis mokėjimo paslaugomis.

 

II SKYRIUS

LOTERIJŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

7 straipsnis. Loterijų veiklos licencijų rūšys

Loterijų veiklos licencijų rūšys:

1) didžiųjų loterijų veiklos licencija;

2) mažųjų loterijų veiklos licencija.

 

8 straipsnis. Institucija, išduodanti loterijų veiklos licencijas

Didžiųjų ir mažųjų loterijų veiklos licencijas išduoda priežiūros institucija – Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – priežiūros institucija).

 

9 straipsnis. Teisė organizuoti loterijas

Teisę organizuoti loterijas turi:

1) didžiąsias loterijas – bendrovės, atitinkančios šio įstatymo 10, 12 straipsniuose ir 25 straipsnio 1 ir 5 dalyse nustatytus reikalavimus ir gavusios didžiųjų loterijų veiklos licenciją;

2) mažąsias loterijas – bendrovės, atitinkančios šio įstatymo 12 straipsnyje ir 25 straipsnio 2 arba 3 dalyje nustatytus reikalavimus ir gavusios mažųjų loterijų veiklos licenciją.

 

10 straipsnis. Didžiųjų loterijų organizatoriaus veiklos ribojimas

1. Didžiųjų loterijų organizatorius neturi teisės verstis kita ūkine ar komercine veikla, išskyrus veiklą, susijusią su loterijos bilietų platinimu (sudaryti sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis, kitomis organizacijomis, neturinčiomis juridinio asmens teisių, ar jų filialais dėl loterijos bilietų platinimo).

2. Didžiųjų loterijų organizatoriui draudžiama būti kitų juridinių asmenų dalyviu.

 

11 straipsnis. Licencijos išdavimas

1. Bendrovė, norinti gauti didžiųjų arba mažųjų loterijų veiklos licenciją (toliau – licencija), priežiūros institucijai pateikia priežiūros institucijos nustatytos formos prašymą išduoti licenciją, kuriame nurodo, kokios rūšies licencijos prašoma.

2. Kartu su prašymu išduoti licenciją pateikiami:

1) dokumentai, kuriais patvirtinamas nuosavo kapitalo suformavimas, apmokėjimas ir disponavimas juo ir lėšų, iš kurių suformuotas nuosavas kapitalas, kilmė. Bendrovė, pageidaujanti organizuoti mažąją loteriją ir pagal įstatymus neturinti nuosavo kapitalo, pateikia kredito įstaigos finansinę garantiją;

2) bendrovės dalyvį (jeigu bendrovės dalyvis yra juridinis asmuo) kontroliuojančių asmenų sąrašas, nurodant juridinių asmenų pavadinimus ir kodus bei fizinių asmenų vardus, pavardes, asmens kodus;

3) duomenų apie vyriausiąjį buhalterį (buhalterį) ir kitus asmenis, galinčius tvarkyti bendrovės buhalterinę apskaitą pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą, taip pat bendrovės vadovo pavaduotoją, sąrašas, nurodant fizinių asmenų vardus, pavardes, asmens kodus, juridinio asmens pavadinimą, kodą ir buveinės adresą (jeigu bendrovės buhalterinę apskaitą tvarko juridinis asmuo);

4) šios dalies 2 ir 3 punktuose nurodytų fizinių asmenų ir bendrovės dalyvių, visų bendrovės kontrolės ir valdymo organų narių ir bendrovės vadovo tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos. Jeigu prašymą išduoti licenciją pateikia akcinė bendrovė, priežiūros institucijai pateikiamos tik akcininkų, kurie yra bendrovę kontroliuojantys asmenys, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos;

5) loterijos taisyklių, atitinkančių šio įstatymo 30 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytus reikalavimus, projektas;

6) priežiūros institucijos nustatyti dokumentai ir informacija, kuriais patvirtinama loterijos bilietų spausdinimo metu taikomų kontrolės procedūrų atitiktis šio įstatymo 23 straipsnio 6 dalyje nustatytiems reikalavimams.

3. Priežiūros institucija, gavusi šio straipsnio 2 dalyje nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas kreipiasi į Juridinių asmenų registro tvarkytoją, kad šis pateiktų bendrovės steigimo dokumentus, bendrovės dalyvių, visų bendrovės kontrolės ir valdymo organų narių, kontroliuojančių asmenų (jeigu bendrovės dalyvis yra juridinis asmuo) sąrašą.

4. Priežiūros institucija, gavusi šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytus dokumentus ir duomenis, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prašymo išduoti licenciją gavimo dienos juos įvertina ir, įsitikinusi, kad pateikti visi tinkamai užpildyti privalomi pateikti dokumentai ir duomenys, prašančiai išduoti licenciją bendrovei išsiunčia patvirtinimo dokumentą apie šių dokumentų ir duomenų gavimą bei nurodo šio straipsnio 7 dalyje nurodytą licencijos išdavimo terminą. Jeigu prašyme išduoti licenciją ar su juo pateiktuose dokumentuose nurodyti neteisingi duomenys ar pateikti ne visi privalomi pateikti dokumentai ir informacija, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prašymo išduoti licenciją gavimo dienos bendrovei pranešama apie nustatytus trūkumus, nurodomas ne trumpesnis kaip 10 darbo dienų terminas jiems pašalinti ir nurodoma, kad šio straipsnio 7 dalyje nurodytas licencijos išdavimo terminas skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo priežiūros institucijoje dienos.

5. Priežiūros institucija per 3 darbo dienas nuo visų šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytų tinkamų dokumentų ir informacijos gavimo dienos turi:

1) kreiptis į Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro tvarkytoją siekdama patikrinti, ar bendrovė, norinti gauti licenciją, atitinka šio įstatymo 16 straipsnio 1 ir 2 punktuose nustatytus nepriekaištingos reputacijos kriterijus;

2) kreiptis į Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentą, kad šis pateiktų išvadas, ar bendrovė atitinka šio įstatymo 16 straipsnio 4 punkte nustatytus nepriekaištingos reputacijos kriterijus ir jos veikla nekelia grėsmės valstybės saugumui;

3) kreiptis į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba) dėl turimos neigiamos informacijos apie šio straipsnio 2 dalies 3 ir 4 punktuose nurodytus asmenis pateikimo.

6. Šio straipsnio 5 dalyje nurodytos institucijos pagal kompetenciją turi pateikti išvadas ir informaciją priežiūros institucijai ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi ir reikiamų dokumentų ir informacijos pateikimo institucijoms dienos.

7. Išduodama licenciją priežiūros institucija taip pat suderina ir bendrovės pateiktą loterijos taisyklių, atitinkančių šio įstatymo 30 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytus reikalavimus, projektą. Licencija išduodama arba rašytinis motyvuotas atsisakymas išduoti licenciją pateikiamas per 30 dienų nuo šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytų dokumentų ir šio straipsnio 5 dalyje nurodytų institucijų išvadų ir informacijos gavimo priežiūros institucijoje dienos. Jeigu pateikiami ne visi, neteisingai užpildyti dokumentai ar pateikiami neteisingi duomenys, 30 dienų terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos. Licencijos neišdavimas arba motyvuoto atsisakymo išduoti licenciją nepateikimas per 30 dienų nelaikomas licencijos išdavimu.

8. Priežiūros institucija sprendimo dėl licencijos išdavimo priėmimo dieną licencijos duomenis įrašo į Licencijų informacinę sistemą, apie išduotą licenciją paskelbia priežiūros institucijos interneto svetainėje ir sprendimą dėl licencijos išdavimo ar atsisakymo ją išduoti pateikia bendrovei, dėl kurios jis priimtas. 

9. Priežiūros institucija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo licencijos išdavimo dienos praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai ir teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios teritorinėje veiklos zonoje įregistruota licenciją gavusi bendrovė, šios bendrovės rekvizitus, licencijos rūšį ir numerį.

10. Licencija išduodama neterminuotam laikui.

 

12 straipsnis. Apribojimai bendrovėms, pateikusioms prašymą išduoti licenciją, ir bendrovėms, turinčioms licenciją

Ketinančiai gauti licenciją bendrovei (dokumentų licencijai gauti pateikimo metu) ir licenciją turinčiai bendrovei taikomi tokie apribojimai:

1) bendrovė negali užtikrinti kitų asmenų (fizinių ar juridinių) bet kokių prievolių įvykdymo ir teikti kitiems asmenims (fiziniams ar juridiniams) paskolų;

2) bendrovė privalo būti nepriekaištingos reputacijos.

 

13 straipsnis. Licencijos patikslinimas

1. Loterijų organizatorius privalo kreiptis į priežiūros instituciją su prašymu patikslinti licenciją:

1) pasikeitus formaliems licencijoje nurodytiems duomenims (loterijų organizatoriaus pavadinimui, kodui, buveinės adresui). Pranešti apie pasikeitusius duomenis ir pateikti prašymą patikslinti licenciją loterijų organizatorius privalo per 5 darbo dienas nuo duomenų pasikeitimo dienos. Pasikeitus formaliems licencijoje nurodytiems duomenims, priežiūros institucija patikslina licenciją per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos;

2) ketindamas suderinti naujos loterijos taisykles ar suderintų loterijos taisyklių pakeitimus. Kartu su prašymu patikslinti licenciją loterijų organizatorius priežiūros institucijai pateikia naujų loterijos taisyklių ar suderintų loterijos taisyklių pakeitimų projektą ir šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 6 punkte ir 30 straipsnio 2 dalyje nurodytus dokumentus ir informaciją, išskyrus atvejus, kai šie dokumentai ir informacija jau yra pateikti priežiūros institucijai ir nėra pasikeitę. Suderinusi loterijos taisykles ar jų pakeitimus, priežiūros institucija priima sprendimą patikslinti licenciją arba, jeigu loterijų organizatorius nepateikia visų šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 6 punkte ir 30 straipsnio 2 dalyje nurodytų dokumentų ir informacijos, taip pat jeigu pateiktų loterijos taisyklių ar jų pakeitimų projektas neatitinka šio įstatymo 30 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų arba yra kitų šio įstatymo 14 straipsnyje nurodytų pagrindų, priima motyvuotą sprendimą atsisakyti patikslinti licenciją per 20 dienų nuo prašymo ir visų tinkamai įformintų dokumentų ir informacijos gavimo priežiūros institucijoje dienos;

3) ketindamas suderinti organizuojamos loterijos pabaigą. Loterijų organizatorius priežiūros institucijai pateikia prašymą patikslinti licenciją. Derinant loterijos pabaigą priežiūros institucija priima sprendimą patikslinti licenciją per 20 dienų nuo prašymo gavimo priežiūros institucijoje dienos.

2. Priežiūros institucija sprendimo dėl licencijos patikslinimo priėmimo dieną patikslintos licencijos duomenis įrašo į Licencijų informacinę sistemą, apie patikslintą licenciją paskelbia priežiūros institucijos interneto svetainėje ir sprendimą dėl licencijos organizuoti lošimus patikslinimo pateikia bendrovei, dėl kurios jis priimtas.

3. Priežiūros institucija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo licencijos patikslinimo dienos apie tai praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai ir teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios teritorinėje veiklos zonoje įregistruota licenciją turinti bendrovė, ir nurodo pasikeitusius duomenis.

 

14 straipsnis. Atsisakymas išduoti licenciją

Priežiūros institucija atsisako išduoti licenciją, jeigu:

1) bendrovė per priežiūros institucijos pagal šio įstatymo 11 straipsnio 4 dalį nustatytą terminą nepašalina prašymo išduoti licenciją ir su juo pateiktų dokumentų trūkumų;

2) bendrovė neatitinka šio įstatymo 10 ir 12 straipsniuose nustatytų apribojimų arba bendrovė neatitinka šio įstatymo 16 straipsnyje nustatytų nepriekaištingos reputacijos kriterijų;

3) bendrovė neturi šio įstatymo 25 straipsnyje nustatyto dydžio nuosavo kapitalo arba kredito įstaigos finansinės garantijos;

4) bendrovė turi mokestinę nepriemoką Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija), ar turi skolą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas) arba gauta neigiama Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ir (arba) Valstybės saugumo departamento informacija ir (arba) išvada;

5) dėl naujos licencijos išdavimo buvo kreiptasi nepraėjus 5 metams po to, kai bendrovė šios teisės neteko pagal šio įstatymo 15 straipsnio 8 dalies 1, 4 ir 5 punktus;

6) pateiktas loterijos taisyklių projektas neatitinka šio įstatymo 30 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų.

 

15 straipsnis. Įspėjimas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ir įspėjimo apie galimą sustabdymą panaikinimas, licencijos galiojimo sustabdymas ir sustabdymo panaikinimas, licencijos galiojimo panaikinimas

1. Priežiūros institucija, nustačiusi licencijuojamą veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų (toliau – pažeidimai), ne vėliau kaip per 3 darbo dienas privalo įspėti loterijų organizatorių apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, išskyrus šio straipsnio 4 dalies 2 punkte numatytus atvejus, kai licencijos galiojimas sustabdomas nedelsiant.

2. Priežiūros institucija, priėmusi sprendimą, kuriuo loterijų organizatorius įspėjamas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, sprendimo priėmimo dieną apie priimtą sprendimą praneša loterijų organizatoriui, nurodo pažeidimus ir, atsižvelgdama į pažeidimų pobūdį ir sunkumą, nustato ne ilgesnį kaip 2 mėnesių terminą, per kurį loterijų organizatorius privalo nurodytus pažeidimus pašalinti.

3. Loterijų organizatorius, pašalinęs pažeidimus, privalo apie tai pranešti priežiūros institucijai, o ši ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie pašalintus pažeidimus gavimo dienos patikrina šią informaciją ir priima sprendimą panaikinti įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, jeigu visi pažeidimai per nustatytą terminą buvo pašalinti, ir sprendimo priėmimo dieną apie priimtą sprendimą informuoja loterijų organizatorių.

4. Licencijos galiojimas sustabdomas, jeigu:

1) loterijų organizatorius, kuris buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, per priežiūros institucijos pagal šio straipsnio 2 dalį nustatytą terminą nepašalina nurodytų pažeidimų;

2) priežiūros institucija savo iniciatyva surenka arba gauna duomenis ir informaciją, kad bendrovė nebeatitinka šio įstatymo 16 straipsnyje nustatytų nepriekaištingos reputacijos kriterijų arba nebeatitinka loterijų organizatoriui keliamų reikalavimų, nustatytų šio įstatymo 10, 12 ir 29 straipsniuose, ir (ar) neturi apmokėto šio įstatymo 25 straipsnyje nustatyto dydžio nuosavo kapitalo arba kredito įstaigos finansinės garantijos.

5. Priežiūros institucija, priėmusi sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą, sprendimo priėmimo dieną apie tai praneša loterijų organizatoriui, nurodo pažeidimus ir, atsižvelgdama į pažeidimų pobūdį ir sunkumą, nustato ne ilgesnį kaip 2 mėnesių terminą, per kurį loterijų organizatorius privalo nurodytus pažeidimus pašalinti.

6. Sustabdžius licencijos galiojimą, loterijų organizatoriui draudžiama organizuoti loterijas, teikti loterijų paslaugas, tačiau jis privalo išmokėti žaidėjams, žaidusiems iki licencijos galiojimo sustabdymo dienos, priklausančius laimėjimus, jeigu jie nebuvo išmokėti iki licencijos galiojimo sustabdymo dienos.

7. Loterijų organizatorius, pašalinęs pažeidimus, dėl kurių buvo priimtas sprendimas sustabdyti licencijos galiojimą, privalo apie tai pranešti priežiūros institucijai, o ši ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo loterijų organizatoriaus pranešimo apie pašalintus pažeidimus gavimo dienos patikrina informaciją apie pažeidimų pašalinimą ir priima sprendimą panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, jeigu visi pažeidimai buvo pašalinti, ir sprendimo priėmimo dieną apie tai informuoja loterijų organizatorių.

8. Licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu:

1) loterijų organizatorius, kurio licencijos galiojimas sustabdytas, per priežiūros institucijos pagal šio straipsnio 5 dalį nustatytą terminą nepašalina nurodytų pažeidimų;

2) licenciją turinti bendrovė pateikia prašymą panaikinti licencijos galiojimą;

3) bendrovė pasibaigia likvidavimo arba reorganizavimo būdu;

4) paaiškėja, kad licencija gauta pateikus žinomai klaidingą informaciją, suklastotus ar netikrus dokumentus;

5) bendrovei iškeliama bankroto byla arba vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka;

6) per vienus metus nuo licencijos išdavimo dienos nepradedama vykdyti licencijoje nurodyta veikla.

9. Bendrovė, kurios licencijos galiojimas panaikintas:

1) neturi teisės organizuoti loterijų ir teikti loterijų paslaugų;

2) privalo išmokėti žaidėjams, žaidusiems iki licencijos galiojimo panaikinimo dienos, priklausančius laimėjimus, jeigu jie nebuvo išmokėti iki licencijos galiojimo panaikinimo dienos;

3) 5 metus nuo licencijos galiojimo panaikinimo dienos neturi teisės teikti prašymo išduoti licenciją, išskyrus tada, kai licencijos galiojimas panaikinamas šio straipsnio 8 dalies 2 ir 6 punktuose nurodytais atvejais.

10. Priežiūros institucija neįspėja licencijos turėtojo apie licencijos galiojimo sustabdymą, nestabdo ir (ar) nenaikina licencijos galiojimo, jeigu licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimai yra mažareikšmiai teisės aktų reikalavimų pažeidimai, licencijos turėtojas nutraukė teisę pažeidžiančius veiksmus ir pašalino teisę pažeidžiančių veiksmų padarinius bei atlygino žalą ir jeigu licencijuojamos veiklos reikalavimų laikymasis gali būti užtikrintas kitais būdais.

11. Priežiūros institucija, priėmusi bet kurį šiame straipsnyje nurodytą sprendimą, sprendimo priėmimo dieną duomenis įkelia į Licencijų informacinę sistemą, paskelbia juos priežiūros institucijos interneto svetainėje ir pateikia sprendimą bendrovei, dėl kurios jis priimtas.

12. Priežiūros institucija, priėmusi sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą, sprendimą panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą ar sprendimą panaikinti licencijos galiojimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai ir teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios teritorinėje veiklos zonoje įregistruota licenciją gavusi bendrovė, šios bendrovės rekvizitus, licencijos rūšį ir numerį ir pateikia priimto sprendimo kopiją.

 

16 straipsnis. Nepriekaištinga reputacija

Bendrovė laikoma nepriekaištingos reputacijos, išskyrus atvejus, kai:

1) ji yra pripažinta kalta įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu dėl Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatyto sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, teisingumui, visuomenės saugumui, valdymo tvarkai ar dėl juos atitinkančių nusikalstamos veikos padarymo pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

2) jos dalyviai, visų bendrovės kontrolės ir valdymo organų nariai, vadovas, jo pavaduotojas, vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ir kiti asmenys, galintys tvarkyti bendrovės buhalterinę apskaitą pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą, ir (arba) ją kontroliuojantis asmuo yra pripažinti kaltais įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu dėl šio straipsnio 1 punkte nurodytos nusikalstamos veikos padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba jos dalyvis (juridinis asmuo) ir (arba) ją kontroliuojantis juridinis asmuo yra pripažinti kaltais įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu dėl šios dalies 1 punkte nurodytos nusikalstamos veikos padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

3) jos dalyvis (juridinis asmuo) ir (arba) ją kontroliuojantis juridinis asmuo yra bendrovė, kuriai panaikintas licencijos galiojimas pagal šio įstatymo 15 straipsnio 8 dalies 1, 4 ir 5 punktus, ir nuo licencijos galiojimo panaikinimo nepraėjo 5 metai;

4) jos dalyviai, visų bendrovės kontrolės ir valdymo organų nariai, vadovas, jo pavaduotojas, vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ir kiti asmenys, galintys tvarkyti bendrovės buhalterinę apskaitą pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą, ir (arba) ją kontroliuojantis asmuo yra įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos nariai.

 

17 straipsnis. Informacijos ir dokumentų pateikimo būdai

Priežiūros institucija ir bendrovė, norinti gauti ar turinti licenciją, informaciją, dokumentus ir (ar) duomenis, susijusius su licencijos išdavimu, patikslinimu, atsisakymu išduoti licenciją, įspėjimu apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą panaikinimu, licencijos galiojimo sustabdymu, galiojimo sustabdymo panaikinimu ir licencijos galiojimo panaikinimu, gali pateikti ir gauti tiesiogiai, paštu, per kurjerį arba elektroninėmis priemonėmis.

 

18 straipsnis. Loterijų organizatoriaus teisės ir pareigos

1. Loterijų organizatorius turi teisę:

1) verstis licencijoje nurodyta loterijų veikla;

2) reikalauti, kad priežiūros institucija paaiškintų, kodėl sustabdytas arba panaikintas licencijos galiojimas;

3) apskųsti priežiūros institucijos sprendimus;

4) pateikti prašymą panaikinti licencijos galiojimą;

5) paskelbti loterijos pabaigą;

6) įgyvendinti kitas šiame įstatyme nustatytas teises.

2. Loterijų organizatorius privalo:

1) vykdydamas licencijoje nurodytą loterijų veiklą, laikytis šio įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių loterijų organizavimą, reikalavimų;

2) pasikeitus bendrovės dalyviams, visų bendrovės kontrolės ir valdymo organų nariams, vadovui, jo pavaduotojui, vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui) arba kitiems asmenims, galintiems tvarkyti bendrovės buhalterinę apskaitą pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą, bendrovę kontroliuojantiems asmenims, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų pasikeitimo įsigaliojimo apie tai pranešti priežiūros institucijai ir pateikti duomenis apie bendrovės atitiktį šio įstatymo 16 straipsnio 2 ir 4 punktuose nustatytiems nepriekaištingos reputacijos kriterijams priežiūros institucijos nustatyta tvarka;

3) pranešti priežiūros institucijai apie pasikeitusius formalius licencijoje nurodytus duomenis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų pasikeitimo įsigaliojimo;

4) pasibaigus kiekvienam kalendorinių metų ketvirčiui, ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 25 dienos pranešti priežiūros institucijai apie lėšų skyrimą paramai;

5) priežiūros institucijos nustatyta tvarka teikti informaciją, kurios reikia loterijų priežiūros funkcijoms atlikti.

 

19 straipsnis. Lėšų skyrimas paramai

1. Loterijų organizatorius 8 procentus nuo nominaliosios per kalendorinių metų ketvirtį išplatintų loterijos bilietų vertės privalo skirti paramai Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme nustatytiems paramos gavėjams. Paramą loterijų organizatorius privalo pervesti paramos gavėjams pasibaigus kiekvienam kalendorinių metų ketvirčiui, ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 15 dienos.

2. Pagal šį įstatymą loterijos organizatoriaus teikiamos paramos dalyku gali būti tik pinigai.

3. Loterijų organizatorius ir paramos gavėjai privalo tvarkyti teikiamos arba gaunamos paramos apskaitą ir teikti Valstybinei mokesčių inspekcijai ataskaitas apie suteiktą arba gautą paramą Labdaros ir paramos įstatyme nustatyta tvarka.

4. Loterijų organizatorius apie suteiktą paramą ir paramos gavėjai apie gautą paramą privalo paskelbti savo interneto svetainėse. Privalomą skelbti informaciją detalizuoja ir jos skelbimo tvarką nustato priežiūros institucija.

5. Paramos gavėjai, gaunantys pagal šį įstatymą paramą, viršijančią 10 000 eurų sumą per metus, privalo atlikti gautos paramos panaudojimo finansinių ataskaitų auditą ir finansinių ataskaitų audito ataskaitą kartu su auditoriaus išvada skelbti savo interneto svetainėse.

 

20 straipsnis. Loterijos bilietų platinimas

Loterijų organizatorius loterijos bilietus gali platinti pats arba pagal sutartis su loterijos bilietų platintojais – fiziniais asmenimis, juridiniais asmenimis, organizacijomis, neturinčiomis juridinio asmens teisių, ar jų filialais.

 

21 straipsnis. Laimėjimų fondas

Laimėjimų fondas turi sudaryti ne mažiau kaip 50 procentų nominaliosios numatomų išplatinti loterijos bilietų vertės. Laimėjimų fondas skaičiuojamas per visą loterijos organizavimo laikotarpį.

 

22 straipsnis. Laimėjimų išmokėjimo tvarka

1. Piniginis laimėjimas išmokamas arba daiktinis laimėjimas išduodamas, teisė pasinaudoti neatlyginama paslauga suteikiama žaidėjui, pateikusiam laimėjusį loterijos bilietą.

2. Didžiosios loterijos piniginiai laimėjimai išmokami (daiktiniai laimėjimai išduodami, teisė pasinaudoti neatlyginama paslauga suteikiama) per loterijos taisyklėse nurodytą terminą (šis terminas negali būti trumpesnis kaip 5 dienos). Jeigu loterijos taisyklėse toks terminas nenustatytas, laimėjimai išmokami ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tiražinės loterijos rezultatų nustatymo dienos arba varžybų, dėl kurių buvo organizuota sportinė loterija, dienos. Momentinės loterijos laimėjimai išmokami ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kreipimosi į loterijų organizatorių dienos, o pabaigus loteriją – ne vėliau kaip per 30 dienų nuo momentinės loterijos pabaigos paskelbimo dienos.

3. Mažosios loterijos piniginiai laimėjimai išmokami (daiktiniai laimėjimai išduodami, neatlyginama paslauga suteikiama) iš karto arba ne vėliau kaip iki sporto varžybų, kultūros arba kito viešo renginio, kurių metu buvo platinami loterijos bilietai, pabaigos.

4. Piniginiai laimėjimai, viršijantys 150 eurų, pervedami į laimėjusio asmens nurodytą mokėjimo sąskaitą. Piniginiai laimėjimai, neviršijantys 150 eurų, laimėjusio asmens prašymu turi būti išmokami grynaisiais pinigais. Piniginius laimėjimus, neviršijančius 150 eurų, grynaisiais pinigais loterijų organizatoriaus pavedimu gali išmokėti loterijos bilietų platintojai bilietų pardavimo vietose.

5. Interneto ryšiu platinamų loterijos bilietų laimėjimai pervedami į žaidėjo paskyros sąskaitą arba žaidėjo prašymu į žaidėjo nurodytą jam priklausančią mokėjimo sąskaitą.

6. Laimėjusio asmens reikalavimu loterijų organizatorius privalo jam išduoti Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytos formos pažymą apie šiam asmeniui išmokėtus piniginius laimėjimus, išduotus daiktinius laimėjimus, suteiktas neatlygintinas paslaugas.

 

23 straipsnis. Loterijos bilietams keliami reikalavimai

1. Išspausdinti loterijos bilietai turi būti sunumeruoti ir kiekvienas loterijos bilietas turi turėti atskirą numerį. Išspausdintame loterijos biliete turi būti žaidimo skaičiai ir (ar) kiti ženklai, loterijos bilieto kaina, loterijos pavadinimas, neprieštaraujantis viešajai tvarkai ir gerai moralei, loterijų organizatoriaus pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefono ryšio numeris, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie loterijų organizatorių, adresas, kuriuo galima atsiimti laimėjimus, palikta vieta įrašyti laimėjusio asmens vardui ir pavardei, taip pat nurodomas loterijos žaidėjams skiriamas laimėjimų fondas procentais nuo nominaliosios numatomų išplatinti loterijos bilietų vertės. Išspausdintame loterijos biliete neleidžiami jokie taisymai.

2. Loterijos kompiuterinės sistemos duomenų bazėje atpažįstami įrašai turi būti sunumeruoti ir kiekvienas jų turi turėti atskirą numerį. Loterijos kompiuterinės sistemos duomenų bazėje atpažįstamame įraše turi būti nurodyti žaidėjo pasirinkti skaičiai ir (ar) kiti ženklai, įrašo laikas, telefono ryšio numeris, informacija apie laimėjimo dydį.

3. Loterijos bilietuose draudžiami bet kokie Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme nurodytų azartinių lošimų, lošimo vietų ir (ar) lošimo įrenginių rūšių vaizdai.

4. Loterijos bilietus, pagal kuriuos buvo išmokėti piniginiai laimėjimai, išduoti daiktiniai laimėjimai, suteiktos neatlygintinos paslaugos, loterijų organizatorius saugo priežiūros institucijos nustatyta tvarka. Panaikinus licencijos galiojimą, neišplatinti loterijos bilietai per 60 dienų po sprendimo panaikinti licencijos galiojimą priėmimo dienos turi būti surinkti iš visų platinimo vietų ir sunaikinti priežiūros institucijos nustatyta tvarka.

5. Loterijos kompiuterinės sistemos duomenų bazė, kurioje registruojami atpažįstami įrašai, turi būti dubliuojama. Už duomenų saugumą atsako loterijų organizatorius.

6. Loterijų organizatorius gali platinti loterijos bilietus, išspausdintus taikant patikimas bilietų spausdinimo kontrolės procedūras, kurios leidžia valdyti ir stebėti loterijos bilietų spausdinimo procesą ir užtikrina, kad loterijos bilietai spausdinami laikantis šio įstatymo nuostatų. Už loterijos bilietų atitiktį šio įstatymo nuostatoms atsako loterijų organizatorius.

 

24 straipsnis. Loterijos įrenginiams keliami reikalavimai

1. Kiekvienas loterijos įrenginys turi užtikrinti, kad laimingi skaičiai ir (arba) ženklai būtų išrenkami atsitiktinai.

2. Jeigu loterijos įrenginyje naudojama programinė įranga, ji turi turėti sertifikavimo įstaigos išduotą atitikties sertifikatą, kuriuo patvirtinama, kad loterijos įrenginio programinė įranga atitinka šio įstatymo ir priežiūros institucijos nustatytus reikalavimus.

3. Loterijos įrenginių programinės įrangos atitikties šio įstatymo ir priežiūros institucijos nustatytiems reikalavimams įvertinimą atlieka ir atitikties sertifikatus išduoda tik sertifikavimo įstaigos, veikiančios valstybėje narėje, pranešusios priežiūros institucijai savo akreditavimo sertifikato numerį ir jo galiojimo laiką. Priežiūros institucijos nustatyta tvarka gali būti pripažįstamos ne valstybėje narėje akredituotos sertifikavimo įstaigos ir jų išduoti loterijos įrenginių programinės įrangos atitikties sertifikatai.

4. Loterijos įrenginio, naudojamo organizuojant loterijas, kurių bilietai platinami internetu, programinė įranga turi būti sukurta taip, kad priežiūros institucija turėtų galimybę nuotoliniu būdu patikrinti loterijos įrenginio programinę įrangą sudarančius komponentus. Loterijų organizatorius turi užtikrinti galimybę priežiūros institucijai bet kuriuo metu nuotoliniu būdu prisijungti prie šioje dalyje nurodyto loterijos įrenginio programinės įrangos ir patikrinti ją sudarančius komponentus.

5. Loterijos įrenginius, naudojančius programinę įrangą, priežiūros institucija įrašo į sąrašą priežiūros institucijos nustatyta tvarka.

6. Jeigu loterijų organizatoriaus organizuojamoje loterijoje naudojamas loterijos įrenginys, kurio programinė įranga privalo turėti šiame įstatyme nustatytą atitikties sertifikatą, loterijų organizatorius šį sertifikatą priežiūros institucijai pateikia kartu su loterijos taisyklėmis.

 

25 straipsnis. Loterijų organizatorių kapitalo dydis arba finansinės garantijos

1. Didžiųjų loterijų organizatoriaus nuosavas kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 144 000 eurų.

2. Mažųjų loterijų organizatoriaus nuosavas kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 14 000 eurų, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nurodytą atvejį.

3. Mažųjų loterijų organizatorius, kuris pagal įstatymus neturi nuosavo kapitalo, privalo turėti kredito įstaigos finansinę garantiją. Garantijos dydis turi būti ne mažesnis kaip 14 000 eurų.

4. Šio straipsnio 1, 2 arba 3 dalyje nustatytus reikalavimus loterijų organizatorius privalo būti įvykdęs iki dokumentų licencijai gauti pateikimo.

5. Minimali pinigų suma, kurią pagal priežiūros institucijos nustatytą tvarką didžiųjų loterijų organizatorius turi nuolat laikyti kredito įstaigos sąskaitose, savo kasoje ir skirti tik laimėjimams išmokėti, yra ne mažesnė kaip 50 procentų minimalaus reikalaujamo nuosavo kapitalo sumos.

 

26 straipsnis. Loterijos tiražo filmavimas

1. Elektroninio, elektromechaninio ar mechaninio loterijos įrenginio laimingų skaičių ir (arba) ženklų, kurie bus naudojami loterijos tiražo metu, nustatymo procesas turi būti nepertraukiamai filmuojamas.

2. Vaizdo kameros turi būti įrengtos taip, kad būtų aiškiai matyti loterijos tiražo metu nustatyti skaičiai ir (arba) kiti ženklai, loterijos tiražo numeris ir data, įraše turi būti saugomi jo padarymo laiko duomenys. Šiuos vaizdo įrašus loterijų organizatorius privalo saugoti ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo loterijos taisyklėse nustatyto laimėjimų atsiėmimo termino pabaigos, o kai nagrinėjamas žaidėjo skundas (prašymas) ar atliekamas loterijų organizatoriaus patikrinimas, ilgiau – iki skundo (prašymo) išnagrinėjimo ar loterijų organizatoriaus patikrinimo pabaigos.

3. Loterijų priežiūrai reikalingų skaitmeninio vaizdo įrašymo sistemos vaizdo įrašų kokybės reikalavimus nustato priežiūros institucija.

 

27 straipsnis. Žaidėjų teisės ir pareigos

1. Žaidėjas turi teisę:

1) prieš dalyvaudamas loterijoje, susipažinti su loterijų organizatoriui išduota licencija ir loterijos taisyklėmis;

2) pateikęs loterijos bilietą, atsiimti laimėjimą loterijos taisyklėse nustatyta tvarka, jeigu pagal loterijos bilietą laimėtas laimėjimas;

3) nusipirkęs pažeistą arba sugadintą loterijos bilietą, reikalauti jį pakeisti kitu;

4) loterijos taisyklėse nustatyta tvarka loterijų organizatoriui pareikšti pretenzijas dėl loterijos organizavimo;

5) laimėjęs loterijoje, reikalauti neskelbti jo asmens duomenų;

6) dėl loterijų organizatoriaus veiksmų arba neveikimo kreiptis į priežiūros instituciją arba teismą.

2. Žaidėjas privalo:

1) dalyvaudamas loterijoje laikytis loterijos taisyklių;

2) teisės aktų, reglamentuojančių loterijų organizavimą, nustatytais atvejais loterijų organizatoriui pateikti savo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus arba kitą informaciją, kuri bus naudojama laikantis šio įstatymo 28 straipsnio 7 dalyje nustatyto reikalavimo dėl laimėjimo išmokėjimo, išduodant žaidėjui pažymą apie laimėjimo išmokėjimą.

 

28 straipsnis. Draudimai ir apribojimai, susiję su loterijų organizavimu

1. Draudžiama organizuoti loterijas, nenurodytas šiame įstatyme arba pažeidžiant jame nustatytą tvarką.

2. Draudžiama dalyvauti loterijų organizatoriaus organizuojamoje loterijoje asmenims (patiems arba per kitą asmenį, arba įgaliotiems kito asmens), kurie yra loterijų organizatoriaus dalyviai, visų bendrovės kontrolės ir valdymo organų nariai, loterijų organizatoriaus darbuotojai arba asmenys, galintys tvarkyti bendrovės buhalterinę apskaitą pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą, bendrovę kontroliuojantys asmenys.

3. Draudžiama laimėjimus išmokėti loterijos bilietais, vertybiniais popieriais ir ribotai esančiais apyvartoje daiktais.

4.  Mažiausio laimėjimo vertė negali būti mažesnė už loterijos bilieto kainą.

5.  Licencija organizuoti loteriją negali būti parduota arba kitu būdu perleista kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims.

6. Draudžiama teikti informaciją apie laimėjusius asmenis be šių asmenų sutikimo.

7. Lietuvos Respublikoje draudžiama išmokėti laimėjimus asmenims, jaunesniems kaip 16 metų. Šių reikalavimų laikymąsi privalo užtikrinti loterijų organizatorius ir loterijos bilietų platintojai. Loterijos organizatorius ir loterijos bilietų platintojai iš besikreipiančio dėl laimėjimo asmens privalo reikalauti pateikti asmens amžių liudijantį dokumentą tuo atveju, kai yra abejonių, kad asmuo yra jaunesnis negu 16 metų. Jeigu toks asmuo nepateikia jo amžių liudijančio dokumento, laimėjimas jam nėra išmokamas. Loterijos bilietų platinimo vietose privalo būti pakabinti (nurodyti) įspėjamieji užrašai apie draudimą išmokėti laimėjimus jaunesniems kaip 16 metų asmenims. Su šia informacija privalo būti supažindinti ir loterijos bilietus internetu ir (ar) telefono ryšiu ketinantys įsigyti asmenys. Įspėjamųjų užrašų turinį, formą, jų pateikimo loterijos bilietų platinimo vietose, interneto svetainėse ir (ar) telefono ryšiu taisykles tvirtina priežiūros institucija.

TAR pastaba. 28 straipsnio 7 dalyje nurodytas draudimas netaikomas jaunesniems negu 16 metų asmenims, kurie dėl laimėjimo išmokėjimo pagal loterijos bilietus, įgytus pagal iki įstatymo Nr. XIII-2598 įsigaliojimo dienos   (2020-05-01) galiojusį Loterijų įstatymą, kreipiasi po šio įstatymo įsigaliojimo dienos.

8. Lietuvos Respublikos teritorijoje draudžiama loterijų reklama vaikams ir paaugliams skirtuose renginiuose, laikraščiuose, žurnaluose, knygose, radijo ir televizijos laidose, interneto svetainėse.

9. Organizuojant loteriją draudžiama naudoti savitarnos įrenginius, sukurtus ar specialiai pritaikytus loterijos kompiuterinės sistemos duomenų bazėje atpažįstamiems įrašams parduoti savitarnos būdu, kai žaidėjas už loterijos bilietus sumoka grynaisiais pinigais ar žetonais (grynųjų pinigų pakaitais) per savitarnos įrenginį, žaidimo rezultatą paskelbia savitarnos įrenginys ir laimėjimas išmokamas per savitarnos įrenginį grynaisiais pinigais arba žetonais (grynųjų pinigų pakaitais).

10. Draudžiama eksploatuoti atitikties sertifikato neturinčią loterijos įrenginio programinę įrangą.

11. Loterijų pavadinimuose draudžiama vartoti Azartinių lošimų įstatyme nurodytų rūšių azartinių lošimų, lošimo vietų ir (ar) lošimo įrenginių pavadinimus.

 

29 straipsnis. Loterijų organizavimo apskaitos ypatumai

Loterijų organizatorius privalo tvarkyti buhalterinę apskaitą taip, kad joje būtų matoma informacija apie parduotų kiekvienos loterijos bilietų skaičių, vertę ir išmokėtų laimėjimų vertę.

 

30 straipsnis. Loterijos taisyklės

1. Loterijų organizatorius gali pradėti platinti kiekvienos loterijos bilietus tik tada, kai yra patvirtintos su priežiūros institucija suderintos tos loterijos taisyklės. Priežiūros institucija, įvertinusi  naujų loterijos taisyklių ar jau suderintų loterijos taisyklių pakeitimų projektą ir nustačiusi naujų loterijos taisyklių ar jau suderintų loterijos taisyklių pakeitimų atitiktį šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytiems reikalavimams, išduodama ar patikslindama licenciją suderina loterijos taisykles ar jų pakeitimus. 

2. Jeigu didžiųjų loterijų organizatorius, organizuodamas didžiąją loteriją, ketina naudoti loterijos įrenginio ar įrenginių programinę įrangą, kartu su šio įstatymo 11 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 13 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytais dokumentais pateikiami šie dokumentai ir informacija:

1) loterijos įrenginio ar įrenginių pavadinimas;

2) mokėjimo sąskaitos, kuri bus naudojama loterijų organizatoriaus ir žaidėjo tarpusavio atsiskaitymams, rekvizitai, interneto adresai, telefono ryšio numeriai ar kita kontaktinė informacija, kuri bus naudojama organizuojant loterijas;

3) loterijos įrenginio ar įrenginių programinės įrangos serverių skaitinis kompiuterio (IP) ir prisijungimo adresai, prisijungimo prie loterijos įrenginio ar įrenginių programinės įrangos duomenys, suteikiantys galimybę priežiūros institucijai nekliudomai patikrinti loterijos įrenginio ar įrenginių programinę įrangą ir joje saugomą informaciją;

4) sertifikavimo įstaigos išduotas loterijos įrenginio programinės įrangos atitikties sertifikatas.

3. Loterijos taisyklėse turi būti nurodyta:

1) duomenys apie loterijų organizatorių (pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie loterijų organizatorių);

2) loterijos rūšis ir pavadinimas;

3) loterijos organizavimo vieta;

4) loterijos esmė;

5) loterijos laimėtojų nustatymo tvarka;

6) loterijos bilieto aprašymas;

7) loterijos bilieto arba loterijos kompiuterinės sistemos duomenų bazėje atpažįstamo įrašo kaina;

8) numatomų išplatinti loterijos bilietų skaičius (jeigu organizuojama mažoji loterija);

9) loterijos bilietų arba loterijos kompiuterinės sistemos duomenų bazėje atpažįstamo įrašo numeracijos tvarka (nurodomos bilietų serijos ir numeriai);

10) loterijos bilieto pavyzdys;

11) laimėjimų formos, momentinės loterijos taisyklėse – daiktinių laimėjimų ir neatlyginamai suteikiamų paslaugų vertė, piniginių laimėjimų sumos, laimėjimų skaičius ir bendra laimėjimų suma, tiražinės loterijos taisyklėse – laimėjimų suformavimo ir apskaičiavimo tvarka;

12) laimėjimų fondas procentais;

13) mažosios loterijos organizavimo laikotarpis (jeigu organizuojama mažoji loterija);

14) loterijos bilietų arba loterijos kompiuterinės sistemos duomenų bazėje atpažįstamo įrašo platinimo tvarka;

15) loterijos bilietų tikrinimo tvarka;

16) laimėjimų atsiėmimo tvarka;

17) žaidėjų ir loterijų organizatoriaus teisės ir pareigos;

18) pretenzijų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka;

19) televizijos žaidimo aprašymas ir taisyklės (jeigu rengiamas televizijos žaidimas).

4. Loterijos taisyklių nuostatos turi neprieštarauti šiam įstatymui, kitiems Lietuvos Respublikos teisės aktams, reglamentuojantiems loterijų organizavimą, būti išsamios, tikslios, aiškios ir suderintos viena su kita.

5. Loterijos taisyklių pakeitimai gali būti taikomi tik po šių pakeitimų išspausdintai ir (ar) išleistai momentinės loterijos bilietų serijai arba loterijos bilietams, įgytiems kitam artimiausiam po šių pakeitimų loterijos tiražui ar sporto varžyboms, kurių baigtį spėja žaidėjas.

6. Kai priežiūros institucija išduoda ar patikslina licenciją, loterijų organizatorius patvirtina su priežiūros institucija suderintas loterijos taisykles ar jų pakeitimus ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas priežiūros institucijai pateikia patvirtintų loterijos taisyklių ar jų pakeitimų kopiją.

 

31 straipsnis. Didžiųjų loterijų ataskaita

Kiekvienam kalendorinių metų ketvirčiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito kalendorinių metų ketvirčio pirmo mėnesio 25 dienos, ir kalendoriniams metams pasibaigus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo kalendorinių metų pabaigos, didžiųjų loterijų organizatorius privalo pateikti priežiūros institucijai loterijų ataskaitas apie išplatintų loterijos bilietų skaičių, loterijos bilietų apyvartą, išmokėtus laimėjimus ir suteiktą paramą už praėjusius ketvirčius ir už metus. Ataskaitų formas, pildymo ir pateikimo tvarką nustato priežiūros institucija.

 

32 straipsnis. Loterijos pabaiga

1. Loterija turi būti pabaigta, kai:

1) loterijų organizatorius nusprendžia paskelbti loterijos pabaigą;

2) panaikinamas licencijos organizuoti loteriją galiojimas;

3) pasibaigia loterijos organizavimo laikotarpis.

2. Nusprendęs pabaigti loteriją, loterijų organizatorius priežiūros institucijai turi pateikti prašymą, išskyrus šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą atvejį, patikslinti licenciją. 

3. Jeigu baigiamos loterijos išplatintų loterijos bilietų vertės ir žaidėjų atsiimtų laimėjimų santykis yra mažesnis, negu loterijos taisyklėse nustatytas laimėjimų fondas, loterijų organizatorius privalo:

1) paskelbti apie momentinės loterijos pabaigą bendrovės interneto svetainėje ir nacionaliniame laikraštyje ir nurodyti terminą, per kurį žaidėjai gali atsiimti laimėjimą. Suėjus laimėjimų atsiėmimo terminui, loterijų organizatorius Labdaros ir paramos įstatyme nustatytiems paramos gavėjams turi pervesti pinigų sumą, kuri nebuvo išmokėta kaip laimėjimas, ir užtikrinti, kad išmokėtų laimėjimų suma kartu su pervesta paramai suma bei išplatintų loterijos bilietų vertės santykis būtų ne mažesnis, negu loterijos taisyklėse nustatytas laimėjimų fondas;

2) organizuoti papildomą loterijos tiražą ar tiražus, kad laimėjimams išmokėta pinigų suma iki paskelbtos loterijos pabaigos būtų ne mažesnė, negu loterijos taisyklėse nustatytas laimėjimų fondas. Jeigu, organizavus papildomą loterijos tiražą ar tiražus, nustatoma, kad išplatintų loterijos bilietų vertės ir žaidėjų atsiimtų laimėjimų santykis vis dar yra mažesnis, negu loterijos taisyklėse nustatytas laimėjimų fondas, loterijų organizatorius Labdaros ir paramos įstatyme nustatytiems paramos gavėjams turi pervesti pinigų sumą, kuri nebuvo išmokėta kaip laimėjimas, ir užtikrinti, kad išmokėtų laimėjimų suma kartu su pervesta paramai suma bei išplatintų loterijos bilietų vertės santykis būtų ne mažesni, negu loterijos taisyklėse nustatytas laimėjimų fondas.

4. Didžiųjų loterijų organizatorius privalo saugoti didžiųjų loterijų taisykles, jų pakeitimus, su loterijos bilietų platinimu susijusias sutartis ir kitus dokumentus ne trumpiau kaip vienus metus nuo didžiosios loterijos pabaigos.

 

III SKYRIUS

LOTERIJOS BILIETŲ PLATINIMO INTERNETU IR TELEFONO RYŠIU REIKALAVIMAI

 

33 straipsnis. Loterijos bilietų platinimo internetu ir telefono ryšiu reikalavimai

Loterijų organizatorius, platinantis loterijos bilietus interneto ir (ar) telefono ryšiu, privalo techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis užtikrinti, kad:

1) asmenys, kuriems dalyvauti loterijoje draudžiama pagal šio įstatymo 28 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus, negalėtų įsigyti interneto ir (ar) telefono ryšiu platinamų loterijos bilietų;

2) būtų nustatoma interneto ir (ar) telefono ryšiu loterijos bilietus įsigyjančių asmenų tapatybė ir jie būtų registruojami;

3) tiražinės loterijos tiražo metu galėtų dalyvauti ne mažiau kaip dviejų žaidėjų įsigyti loterijos bilietai;

4) nebūtų siūlomi bandomieji interneto ryšio loterijų žaidimai, kurių metu žaidėjas nepirkdamas loterijos bilieto gali išbandyti loterijos žaidimą;

5) organizuojant interneto ryšio momentines loterijas, žaidėjas negalėtų atidengti visų paslėptų loterijos biliete esančių skaičių ir (ar) kitų ženklų vienu metu;

6) būtų vykdoma žaidėjo įmokamų loterijos bilietams įsigyti skirtų sumų ir žaidėjams išmokamų laimėjimų apskaita.

 

34 straipsnis. Interneto ryšiu platinamų loterijos bilietų įsigijimas ir laimėjimų išmokėjimas

1. Loterijų organizatoriaus duomenų bazėje registruojama viena žaidėjo paskyros sąskaita, kurioje į apskaitą traukiamos žaidėjo iš anksto įmokėtos interneto ryšiu platinamiems loterijos bilietams įsigyti skirtos pinigų sumos ir žaidėjui išmokami laimėjimai.

2. Loterijų organizatorius, nepažeisdamas šio įstatymo 22 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, interneto ryšiu laimėtus laimėjimus perveda į loterijų organizatoriaus ar loterijos bilietų platintojo tvarkomą žaidėjo paskyros sąskaitą arba žaidėjo prašymu į žaidėjo nurodytą jam priklausančią mokėjimo sąskaitą.

3. Loterijų organizatorius, nustatęs, kad interneto ryšiu loterijoje dalyvauja asmuo, nurodytas šio įstatymo 28 straipsnio 2, 7 dalyse ir 35 straipsnio 1 dalyje, privalo neleisti tokiam asmeniui dalyvauti loterijoje ir grąžinti jam už loterijos bilietą ar bilietus sumokėtą pinigų sumą.

 

35 straipsnis. Interneto ryšiu loterijose dalyvaujančių žaidėjų apsauga

1. Interneto ryšiu loterijoje dalyvaujantis žaidėjas turi teisę prisijungęs prie savo paskyros sąskaitos loterijų organizatoriui arba loterijos bilietų platintojui pateikti prašymą, kuriame būtų nurodyti vienas ar keli apribojimai, taikomi prašymą pateikusiam žaidėjui dalyvaujant loterijose interneto ryšiu. Žaidėjas gali prašyti:

1) riboti didžiausią pinigų sumą, kurią jis gali išleisti loterijos bilietams per tam tikrą laikotarpį;

2) leisti pasirinkti dalyvavimo loterijose laiko limitą, kuriam suėjus turi būti nutraukta galimybė dalyvauti loterijose.

2. Pakeisti prašymą (išskyrus prašymą dėl dar didesnio pinigų sumos ir arba laiko limito ribojimo) žaidėjas gali ne anksčiau kaip praėjus mėnesiui nuo prašymo pateikimo dienos.

3. Loterijų organizatorius privalo užtikrinti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų apribojimų įgyvendinimą.

4. Interneto ryšiu loterijose dalyvaujančiam žaidėjui nuolat privalo būti aiškiai rodoma informacija apie jo paskyros sąskaitos likutį ir periodiškai, ne rečiau kaip vieną kartą per valandą, rodoma informacija, kiek laiko jis nepertraukiamai žaidžia loterijoje. Informacija apie bendrą už loterijos bilietus sumokėtų pinigų sumą ir laimėjimų sumą žaidėjui turi būti lengvai prieinama.

 

IV SKYRIUS

VALSTYBINĖ LOTERIJŲ ORGANIZAVIMO PRIEŽIŪRA

 

36 straipsnis. Priežiūros institucija

1. Didžiųjų ir mažųjų loterijų organizatorių loterijų veiklą prižiūri priežiūros institucija.

2. Pagrindinis priežiūros institucijos uždavinys yra prižiūrėti loterijų organizavimą, kad būtų užtikrinta žaidėjų ir loterijų organizatorių interesų ir jų teisių apsauga.

 

37 straipsnis. Priežiūros institucijos pagrindinės funkcijos

Priežiūros institucija, įgyvendindama šio įstatymo nuostatas:

1) nagrinėja dokumentus, kurių reikia licencijoms organizuoti loterijas išduoti;

2) išduoda licencijas, jas patikslina, atsisako išduoti licencijas, įspėja apie galimą licencijų galiojimo sustabdymą, sustabdo licencijų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą ir panaikina licencijų galiojimą;

3) prižiūri, kaip loterijų organizatoriai laikosi teisės aktų, reglamentuojančių loterijų organizavimą, reikalavimų;

4) kelia licencijų duomenis į Licencijų informacinę sistemą.

 

38 straipsnis. Priežiūros institucijos teisės

1. Priežiūros institucija, įgyvendindama jai pavestą uždavinį ir atlikdama jai nustatytas funkcijas, turi teisę:

1) gauti iš loterijų organizatorių informaciją, kurios reikia priežiūros funkcijoms atlikti;

2) atlikti patikrinimus loterijų organizavimo ir loterijos bilietų platinimo vietose;

3) tikrinti loterijų organizatorių finansinę veiklą, susijusią su loterijų organizavimu;

4) reikalauti, kad loterijų organizatoriai pateiktų paaiškinimus apie loterijų organizavimą;

5) nustatyti ataskaitų, kurias turi pateikti loterijų organizatorius, formas ir teikimo tvarką;

6) taikyti loterijų organizatoriams šio įstatymo nustatytas poveikio priemones: licencijos galiojimo sustabdymą, panaikinimą ir kitas priemones, numatytas loterijų organizavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose;

7) skirti administracines nuobaudas.

2. Priežiūros institucijos valstybės tarnautojai ir kiti darbuotojai, atlikdami jiems pavestas užduotis, turi ir kitas loterijų organizavimą reglamentuojančių teisės aktų suteiktas teises.

 

39 straipsnis. Finansinių dokumentų pateikimas priežiūros institucijai

1. Didžiųjų loterijų organizatorius kiekvienam kalendorinių metų ketvirčiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito kalendorinių metų ketvirčio pirmo mėnesio paskutinės dienos, privalo priežiūros institucijai pateikti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį ir priežiūros institucijos prašomus apskaitos registro duomenis.

2. Didžiųjų loterijų organizatoriaus metinis finansinių ataskaitų rinkinys turi būti audituotas ir ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos kartu su auditoriaus išvada paskelbtas bendrovės interneto svetainėje.

3. Didžiųjų loterijų organizatorius turi užtikrinti, kad priežiūros institucijos prašymu apskaitos dokumentai priežiūros institucijai būtų pateikiami nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                             ROLANDAS PAKSAS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1580, 2011-09-15, Žin., 2011, Nr. 119-5613 (2011-10-01), i. k. 1111010ISTA0XI-1580

Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo 4, 10, 11, 13, 15, 19, 20, 23, 26 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1111, 2014-09-23, paskelbta TAR 2014-10-02, i. k. 2014-13427

Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo Nr. IX-1661 2, 10 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2598, 2019-12-03, paskelbta TAR 2019-12-19, i. k. 2019-20557

Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo Nr. IX-1661 pakeitimo įstatymas