Suvestinė redakcija nuo 2018-06-08

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 56-1974, i. k. 1042055ISAK000VA-50

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL GYVENTOJO GAUTŲ PAJAMŲ, NUO JŲ SUMOKĖTO MOKESČIO PAŽYMŲ FR0594 IR FR0595 FORMŲ IR JŲ PILDYMO BEI IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. balandžio 9 d. Nr. VA-50

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085; 2003, Nr. 116-5254) 34 str. 2 dalies nuostata ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2001, Nr. 85-2991; 2002, Nr. 20-786), 18.11 punktu:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų pajamų ir nuo jų Lietuvoje sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0594 formą (toliau – FR0594 forma).

1.2. Nenuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje gautų pajamų ir nuo jų sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0595 formą (toliau – FR0595 forma).

1.3. Nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų pajamų ir nuo jų Lietuvoje sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0594 formos bei nenuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje gautų pajamų ir nuo jų sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0595 formos pildymo bei išdavimo taisykles (toliau – Taisyklės).

2. Įsakau:

2.1. Apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms (toliau – AVMI) vadovautis šiomis Taisyklėmis.

2.2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Inspekcija) Duomenų valdymo skyriui FR0594 formą ir FR0595 formą įtraukti į Dokumentų formų registrą.

2.3. Inspekcijos veiklos projekto 03/ISP/01 vadovui užtikrinti, kad minėtame projekte numatytais terminais būtų sukurtos FR0594 formos ir FR0595 formos pažymų užpildymo ir išdavimo informacinės priemonės.

2.4. Atitinkamas veiklos sritis kuruojantiems Inspekcijos viršininko pavaduotojams ir AVMI viršininkams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                  VIOLETA LATVIENĖ


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2004 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. VA-50

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų  ministerijos viršininko

2016 m. lapkričio  11 d.  įsakymo Nr. VA-136 redakcija)

 

 

NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO GAUTŲ PAJAMŲ IR NUO JŲ LIETUVOJE SUMOKĖTO PAJAMŲ MOKESČIO PAŽYMOS FR0594 FORMOS BEI NENUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO LIETUVOJE GAUTŲ PAJAMŲ IR NUO JŲ SUMOKĖTO PAJAMŲ MOKESČIO PAŽYMOS FR0595 FORMOS UŽPILDYMO BEI IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų pajamų ir nuo jų Lietuvoje sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0594 formos bei Nenuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje gautų pajamų ir nuo jų sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0595 formos užpildymo bei išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų pajamų ir nuo jų Lietuvoje sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0594 formos (toliau – pažymos FR0594 forma) bei Nenuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje gautų pajamų ir nuo jų sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0595 formos (toliau – pažymos FR0595 forma) užpildymo ir išdavimo tvarką.

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 34 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (toliau MAĮ).

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka GPMĮ, MAĮ ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

4. Pažymos FR0594 forma ir pažymos FR0595 forma užpildoma bei spausdinama ant Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) firminio blanko.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMO IŠDUOTI NUOLATINIO LIETUVOS GVYENTOJO GAUTŲ PAJAMŲ IR NUO JŲ LIETUVOJE SUMOKĖKTO PAJAMŲ MOKESČIO PAŽYMOS FR0594 FORMĄ UŽPILDYMAS IR PATEIKIMAS

 

5. Nuolatinis Lietuvos gyventojas, norėdamas gauti pažymos FR0594 formą, mokesčių administratoriui turi pateikti Prašymą išduoti nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų pajamų ir nuo jų Lietuvoje sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0594 formą (toliau – prašymas išduoti pažymos FR0594 formą). Prašymo išduoti pažymos FR0594 formą pavyzdys pateiktas Taisyklių 1 priede „Prašymas išduoti nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų pajamų ir nuo jų Lietuvoje sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0594 formą“.

6. Prašymą išduoti pažymos FR0594 formą nuolatinis Lietuvos gyventojas gali pateikti tokiais būdais:

6.1. elektroniniu būdu, prisijungęs prie Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI (toliau – Mano VMI). Naudojimosi Mano VMI tvarka nustatyta Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo“;

6.2. atsiųsti paštu kartu su asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

6.3. tiesiogiai įteikti apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – AVMI) valstybės tarnautojui arba pagal darbo sutartį dirbančiam ir darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto gaunančiam darbuotojui (toliau – darbuotojas). Jeigu prašymą išduoti pažymos FR0594 formą tiesiogiai pateikia ne pats nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris prašo šios pažymos, bet kitas asmuo, toks asmuo prašymo pateikimo metu privalo turėti įgaliojimą, išduotą teisės aktų nustatyta tvarka.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-69, 2017-08-25, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13659

 

7. Prašyme išduoti pažymos FR0594 formą nuolatinis Lietuvos gyventojas turi nurodyti:

7.1. vardą, pavardę, identifikacinį numerį, nuolatinės gyvenamosios vietos (gyvenamosios vietos) adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą;

7.2. prašymo datą ir numerį (numerio nurodyti neprivaloma);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-69, 2017-08-25, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13659

 

7.3. mokestinį laikotarpį, kurio pažymos FR0594 formos prašo. Tame pačiame prašyme gali būti nurodytas tik vienas mokestinis laikotarpis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-69, 2017-08-25, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13659

 

7.4. norimos gauti pažymos FR0594 formos egzempliorių skaičių;

7.5. pažymėti, ar pageidauja, kad pažymos FR0594 formoje mokesčių administratorius kartu su per mokestinį laikotarpį gautomis apmokestinamosiomis pajamomis nurodytų ir neapmokestinamąsias pajamas;

7.6. būdą, kuriuo gyventojas pageidauja gauti / atsiimti pažymos FR0594 formą: atsiųsti paštu (būtina nurodyti adresą), atsiimti nurodytame AVMI padalinyje arba Mano VMI sistemoje (pažymėjęs punktą, kad paštu pažymos FR0594 forma nesiunčiama).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-46, 2018-06-07, paskelbta TAR 2018-06-07, i. k. 2018-09534

 

8. Prašymą išduoti pažymos FR0594 formą, išskyrus toliau nurodytus atvejus, nuolatinis Lietuvos gyventojas mokesčių administratoriui gali pateikti ne anksčiau kaip kovo 1 dieną kalendorinių metų, einančių po mokestinio laikotarpio, per kurį gautas pajamas ir išskaičiuotą (sumokėtą) pajamų mokestį jis prašo nurodyti pažymos FR0594 formoje. Iki prašymo išduoti pažymos FR0594 formą pateikimo dienos gyventojas mokesčių administratoriui turi būti pateikęs to mokestinio laikotarpio, kurio pažymos FR0594 formos prašo, savo metinę pajamų deklaraciją, jeigu GPMĮ jam yra nustatyta prievolė pateikti šią deklaraciją.

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas mokestiniu laikotarpiu galutinai išvyksta iš Lietuvos, prašymą išduoti pažymos FR0594 formą mokesčių administratoriui jis gali pateikti, tik pateikęs gyventojo, galutinai išvykstančio iš Lietuvos, pajamų deklaraciją ir į Lietuvos Respublikos biudžetą sumokėjęs pagal GPMĮ mokėtiną pajamų mokestį.

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas gavo A klasės pajamų iš likviduoto Lietuvos vieneto, prašymą išduoti pažymos FR0594 formą mokesčių administratoriui jis gali pateikti ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo tokio likviduoto vieneto išregistravimo iš Juridinių asmenų registro.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-69, 2017-08-25, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13659

Nr. VA-46, 2018-06-07, paskelbta TAR 2018-06-07, i. k. 2018-09534

 

III SKYRIUS

PRAŠYMO IŠDUOTI NENUOLATINIO LIETUVOS GVYENTOJO LIETUVOJE GAUTŲ PAJAMŲ IR NUO JŲ SUMOKĖKTO PAJAMŲ MOKESČIO PAŽYMOS FR0595 FORMĄ UŽPILDYMAS IR PATEIKIMAS

 

9. Nenuolatinis Lietuvos gyventojas, norėdamas gauti pažymos FR0595 formą, mokesčių administratoriui turi pateikti Prašymą išduoti nenuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje gautų pajamų ir nuo jų sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0595 formą (toliau – prašymas išduoti pažymos FR0595 formą). Prašymo išduoti pažymos FR0595 formą pavyzdys pateiktas Taisyklių 2 priede „Prašymas išduoti nenuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje gautų pajamų ir nuo jų sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0595 formą“.

10. Prašymą išduoti pažymos FR0595 formą nenuolatinis Lietuvos gyventojas gali pateikti tokiais būdais:

10.1. elektroniniu būdu, prisijungęs prie Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI;

10.2. atsiųsti paštu kartu su asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

10.3. tiesiogiai įteikti AVM valstybės tarnautojui arba darbuotojui. Jeigu prašymą išduoti pažymos FR0595 formą tiesiogiai pateikia ne pats nenuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris prašo šios pažymos, bet kitas asmuo, toks asmuo prašymo pateikimo metu privalo turėti įgaliojimą, išduotą teisės aktų nustatyta tvarka. 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-69, 2017-08-25, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13659

 

11. Prašyme išduoti pažymos FR0595 formą nenuolatinis Lietuvos gyventojas turi nurodyti:

11.1. vardą, pavardę, identifikacinį numerį, nuolatinės gyvenamosios vietos (gyvenamosios vietos) adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą;

11.2. prašymo datą ir numerį (numerio nurodyti neprivaloma);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-69, 2017-08-25, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13659

 

11.3. mokestinį laikotarpį, kurio pažymos FR0595 formos prašo. Tame pačiame prašyme gali būti nurodytas tik vienas mokestinis laikotarpis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-69, 2017-08-25, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13659

 

11.4. norimų gauti pažymos FR0595 formos egzempliorių skaičių;

11.5. pažymėti, ar pageidauja, kad pažymos FR0595 formoje mokesčių administratorius kartu su per mokestinį laikotarpį gautomis apmokestinamosiomis pajamomis nurodytų neapmokestinamąsias pajamas ir / arba pajamas, kurios pagal GPMĮ nėra priskiriamos nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektui;

11.6. būdą, kuriuo gyventojas pageidauja gauti / atsiimti pažymos FR0595 formą: atsiųsti paštu (būtina nurodyti adresą), atsiimti nurodytame AVMI padalinyje arba Mano VMI sistemoje (pažymėjęs punktą, kad paštu pažymos FR0595 forma nesiunčiama).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-46, 2018-06-07, paskelbta TAR 2018-06-07, i. k. 2018-09534

 

12. Nenuolatinis Lietuvos gyventojas, gavęs pajamų Lietuvoje, prašymą išduoti pažymos FR0595 formą mokesčių administratoriui gali pateikti visą mokestinį laikotarpį:

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-46, 2018-06-07, paskelbta TAR 2018-06-07, i. k. 2018-09534

12.1. jeigu nenuolatinis Lietuvos gyventojas per mokestinį laikotarpį Lietuvoje gavo A klasės pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje, ir šiuo mokestiniu laikotarpiu mokesčių administratoriui pateikė prašymą išduoti pažymos FR0595 formą, tai prie šio prašymo jis turi pridėti tokias išmokas jam išmokėjusio ir pajamų mokestį nuo jų išskaičiavusio asmens išduotą pažymą apie per tą mokestinį laikotarpį apskaičiuotas ir išmokėtas išmokas bei nuo jų išskaičiuotą ir į biudžetą sumokėtą pajamų mokestį (šios pažymos pavyzdys, jos užpildymo ir išdavimo taisyklės patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. VA-90 „Dėl Apskaičiuotų ir išmokėtų išmokų, išskaičiuoto ir į biudžetą sumokėto pajamų mokesčio pažymos pildymo ir išdavimo taisyklių patvirtinimo“);

12.2. jeigu nenuolatinis Lietuvos gyventojas per mokestinį laikotarpį gavo B klasės pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje, ir mokesčių administratoriui jis pateikė prašymą išduoti pažymos FR0595 formą, toks gyventojas iki kreipimosi į mokesčių administratorių dienos privalo būti pateikęs Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaracijos FR0459 formą (ši forma ir jo užpildymo bei pateikimo taisyklės patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-46 „Dėl Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaracijos FR0459 formos, jos užpildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“), taip pat jis turi būti į Lietuvos Respublikos biudžetą sumokėjęs GPMĮ nustatytą pajamų mokestį.

Jeigu nenuolatinis Lietuvos gyventojas per mokestinį laikotarpį gavo B klasės neapmokestinamųjų pajamų arba pajamų, kurios nėra pajamų mokesčio objektas, ar gavo B klasės pajamų, kurių jis neprivalo deklaruoti, kartu su prašymu išduoti pažymos FR0595 formą mokesčių administratoriui jis turi pateikti tokių pajamų gavimą patvirtinančius dokumentus.

121. Nenuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris mokestiniu laikotarpiu negavo jokių pajamų Lietuvoje ir pageidauja šį faktą patvirtinančio dokumento, prašymą išduoti pažymos FR0595 formą mokesčių administratoriui gali pateikti ne anksčiau kaip vasario 15 dieną kalendorinių metų, einančių po mokestinio laikotarpio, per kurį gautas pajamas ir išskaičiuotą (sumokėtą) pajamų mokestį jis prašo nurodyti pažymos FR0595 formoje.

Papildyta punktu:

Nr. VA-46, 2018-06-07, paskelbta TAR 2018-06-07, i. k. 2018-09534

 

IV SKYRIUS

PAŽYMOS FR0594 FORMOS UŽPILDYMAS IR IŠDAVIMAS

 

13. Pažymos FR0594 forma turi būti užpildoma taip:

13.1. prašymo datai ir numeriui nurodyti skirtoje vietoje turi būti įrašomi nuolatinio Lietuvos gyventojo mokesčių administratoriui pateikto prašymo data ir numeris (jeigu prašyme buvo nurodytas numeris);

13.2. adresatui nurodyti skirtoje vietoje turi būti įrašomi prašymą pateikusio nuolatinio Lietuvos gyventojo vardas ir pavardė (vardininko linksniu);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-69, 2017-08-25, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13659

 

13.3. pažymos datai ir registracijos numeriui įrašyti skirtoje vietoje turi būti įrašomi pažymos FR0594 formos užpildymo data ir registracijos numeris;

13.4. pažymos FR0594 formos teksto nurodytose vietose turi būti įrašomi tokie duomenys:

13.4.1. pajamas gavusio nuolatinio Lietuvos gyventojo vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas. Jeigu toks gyventojas neturi asmens kodo, turi būti įrašomas jo asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente nurodytas identifikacinis numeris;

13.4.2. mokestinis laikotarpis, per kurį nuolatinis Lietuvos gyventojas gavo pajamų.

Jeigu pažymos FR0594 forma išduodama nuolatiniam Lietuvos gyventojui, galutinai išvykstančiam iš Lietuvos, nurodomas konkretus laikotarpis nuo mokestinio laikotarpio, per kurį nuolatinis Lietuvos gyventojas galutinai išvyksta iš Lietuvos, pradžios iki galutinio išvykimo iš Lietuvos dienos.

Jeigu pažymos FR0594 forma išduodama nuolatiniam Lietuvos gyventojui, kuris prašo informacijos apie iš likviduoto Lietuvos vieneto gautas A klasės pajamas, nurodomas laikotarpis, per kurį gyventojas iš Lietuvos vieneto gavo pažymoje nurodytų A klasės pajamų;

13.4.3. per nurodytą mokestinį laikotarpį nuolatinio Lietuvos gyventojo (Lietuvoje ir užsienio valstybėse) gautų pajamų mokesčiu apmokestinamų pajamų bendra suma, neatėmus išskaičiuoto ir / arba sumokėto pajamų mokesčio, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų, patirtų išlaidų ir pritaikytų neapmokestinamųjų pajamų dydžių.

2017 metų pažymos FR0594 formoje nurodomos nuolatinio Lietuvos gyventojo 2017 metais gautos apmokestinamosios pajamos, kurias pajamų mokestį išskaičiuojantys asmenys deklaravo 2017 metų Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. VA-145 „Dėl Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos, jos FR0573A, FR0573U priedų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – deklaracijos FR0573 forma), FR0573A priede „Nuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtos A klasės išmokos, nuo jų išskaičiuotas ir sumokėtas pajamų mokestis“ (toliau – FR0573A priedas) ir kurias nurodė gyventojas 2017 metų Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formoje, patvirtintoje Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. VA-96 „Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Metinė pajamų deklaracija). 2016 metų ir ankstesnių mokestinių laikotarpių pažymos FR0594 formoje nurodomos nuolatinio Lietuvos gyventojo 2016 metais ir ankstesniais mokestiniais laikotarpiais gautos apmokestinamosios pajamos, kurios buvo deklaruotos atitinkamo laikotarpio deklaracijos FR0573 formos FR0573A priede ir Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formos, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. VA-7 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos formos, jos priedų formų bei jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – deklaracijos FR0572 forma), FR0572A priede „Nuo nuolatinių Lietuvos gyventojų A klasės pajamų apskaičiuoto pajamų mokesčio duomenys“ bei kurias nurodė gyventojas atitinkamo laikotarpio Metinėje pajamų deklaracijoje.

2018 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pažymos FR0594 formoje nurodomos nuolatinio Lietuvos gyventojo 2018 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautos apmokestinamosios pajamos, kurias pajamų mokestį išskaičiuojantys asmenys deklaravo atitinkamo laikotarpio Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – deklaracijos GPM312 forma), GPM312L priede „Nuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtos išmokos“ (toliau – GPM312L priedas) ir kurias nurodė gyventojas atitinkamo laikotarpio Metinės pajamų mokesčio deklaracijos formoje.

Jeigu prašyme išduoti pažymos FR0594 formą gyventojas nurodo, kad pageidauja, kad pažymos FR0594 formoje būtų nurodytos mokestiniu laikotarpiu jo gautos neapmokestinamosios pajamos, pažymoje turi būti nurodoma mokestiniu laikotarpiu gyventojo gautų apmokestinamųjų ir neapmokestinamųjų pajamų (įskaitant pajamas, kurios, naikinant jų dvigubą apmokestinimą, atleidžiamos nuo pajamų mokesčio) bendra suma.

Pažymos FR0594 formoje nurodomos nuolatinio Lietuvos gyventojo mokestiniu laikotarpiu gautos tik tokios neapmokestinamosios pajamos, kurias to laikotarpio deklaracijos FR0573 formų FR0573A prieduose arba deklaracijos GPM312 formų GPM312L prieduose deklaravo pajamų mokestį išskaičiuojantys asmenys, ir tokios, kurias deklaravo gyventojas to laikotarpio savo Metinėje pajamų deklaracijoje.

Pažymos FR0594 formoje nurodomos ir už Lietuvoje esančio nekilnojamojo turto bei Lietuvoje registruotų transporto priemonių pardavimą ar kitokį perleidimą nuosavybėn tuo laikotarpiu gyventojo gautos pajamos, kurios pagal GPMĮ neapmokestinamos pajamų mokesčiu.

Nuolatinio Lietuvos gyventojo mokestiniu laikotarpiu gautos pajamos nurodomos eurais, neatsižvelgiant į tai, už kokį mokestinį laikotarpį išduodama pažymos FR0594 forma;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-69, 2017-08-25, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13659

Nr. VA-46, 2018-06-07, paskelbta TAR 2018-06-07, i. k. 2018-09534

 

13.4.4.   nuo per mokestinį laikotarpį gautų apmokestinamųjų pajamų mokestį išskaičiuojančio asmens Lietuvoje išskaičiuota ir / arba paties nuolatinio Lietuvos gyventojo į Lietuvos Respublikos biudžetą sumokėta pajamų mokesčio suma.

Pajamų mokesčio suma, išskaičiuota arba paties nuolatinio Lietuvos gyventojo sumokėta nuo mokestiniu laikotarpi gautų pajamų, nurodoma eurais. Jeigu nuolatiniam Lietuvos gyventojui iš Lietuvos Respublikos biudžeto buvo grąžinta permokėta pajamų mokesčio nuo per tą mokestinį laikotarpį gautų pajamų suma, tokia grąžinta mokesčio suma turi būti atimta iš bendros išskaičiuotos ir / arba paties nuolatinio Lietuvos gyventojo sumokėtos pajamų mokesčio sumos. Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas prašymo išduoti pažymos FR0594 formą pateikimo metu mokesčių administratoriui yra pateikęs prašymą grąžinti permokėtą pajamų mokesčio sumą ir mokesčių administratorius priėmė sprendimą gyventojui grąžinti permokėtą sumą, tačiau dar negrąžino, tokia grąžintina mokesčio suma taip pat turi būti atimta iš bendros išskaičiuotos ir / arba paties nuolatinio Lietuvos gyventojo sumokėtos pajamų mokesčio sumos;

13.5. užpildytą pažymos FR0594 formą turi pasirašyti VMI prie FM viršininko įgaliotas asmuo, nurodydamas savo pareigas, vardą, pavardę, ir patvirtinti VMI prie FM spaudu su valstybės herbu;

13.6. tam skirtoje vietoje mokesčių administratoriaus valstybės tarnautojas ar darbuotojas, parengęs pažymos FR0594 formą, turi nurodyti savo vardą, pavardę ir telefono numerį;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-69, 2017-08-25, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13659

 

13.7. pastabai įrašyti skirtoje vietoje įrašoma, kokios pajamos yra nurodytos pažymos FR0594 formoje: tik apmokestinamosios pajamos ar apmokestinamosios ir neapmokestinamosios pajamos.

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-69, 2017-08-25, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13659

 

14. Pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymą išduoti pažymos FR0594 formą mokesčių administratorius privalo išduoti arba išsiųsti paštu tinkamai užpildytą pažymos FR0594 formą per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos arba per 5 darbo dienas po Metinės pajamų deklaracijos pateikimo, kai nuolatiniam Lietuvos gyventojui yra prievolė pateikti Metinę pajamų deklaraciją, tačiau už prašyme nurodytą mokestinį laikotarpį prašymo pateikimo dieną ši deklaracija nebuvo pateikta.

Jeigu tam, kad būtų išduota pažymos FR0594 forma, nuolatinis Lietuvos gyventojas turi patikslinti arba privalo pateikti atitinkamo mokestinio laikotarpio, už kurį prašoma pažymos, Metinę pajamų deklaraciją, gyventojas informuojamas apie tai per Mano VMI, telefonu arba paštu, nurodant 10 darbo dienų terminą nustatytiems trūkumams pašalinti arba Metinei pajamų deklaracijai pateikti. Pažymos FR0594 forma parengiama per 5 darbo dienas nuo trūkumų pašalinimo / Metinės pajamų deklaracijos pateikimo dienos. Gyventojui nepašalinus trūkumų / nepateikus Metinės pajamų deklaracijos per nustatytą terminą, prašymas išduoti pažymos FR0594 formą netenkinamas.

Jeigu tam, kad būtų išduota pažymos FR0594 forma, mokesčių administratorius turi atlikti mokestinį patikrinimą arba tyrimą ir šių kontrolės veiksmų metu nenustato pažeidimų, pažymos FR0594 forma nuolatiniam Lietuvos gyventojui turi būti išduota per 5 darbo dienas nuo mokestinio patikrinimo ar tyrimo pabaigos. Jei mokestinio patikrinimo arba tyrimo metu buvo nustatyta pažeidimų, kol jie nepašalinti, pažymos FR0594 forma nuolatiniam Lietuvos gyventojui neišduodama.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-69, 2017-08-25, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13659

 

15. Parengta pažymos FR0594 forma nuolatiniam Lietuvos gyventojui pateikiama prašyme išduoti pažymos FR0594 formą nurodytu būdu. Jei į atitinkamos AVMI tam tikrą padalinį atsiimti pažymos FR0594 formos atvyksta ne pats nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuriam parengta pažyma, bet kitas asmuo, toks asmuo privalo turėti įgaliojimą, išduotą teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-69, 2017-08-25, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13659

 

V SKYRIUS

PAŽYMOS FR0595 FORMOS UŽPILDYMAS IR IŠDAVIMAS

 

16. Pažymos FR0595 forma turi būti užpildoma taip:

16.1. prašymo datai ir numeriui nurodyti skirtoje vietoje turi būti įrašomi nenuolatinio Lietuvos gyventojo mokesčių administratoriui pateikto prašymo data ir numeris (jeigu prašyme buvo nurodytas numeris);

16.2. adresatui nurodyti skirtoje vietoje turi būti įrašomi prašymą pateikusio nenuolatinio Lietuvos gyventojo vardas ir pavardė (vardininko linksniu);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-69, 2017-08-25, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13659

 

16.3. pažymos datai ir registracijos numeriui įrašyti skirtoje vietoje turi būti įrašomi pažymos FR0595 formos užpildymo data ir registracijos numeris;

16.4. pažymos FR0595 formos teksto nurodytose vietose turi būti įrašomi tokie duomenys:

16.4.1. data arba laikotarpis, per kurį nenuolatinis Lietuvos gyventojas gavo toliau pateiktoje lentelėje nurodytų pajamų, kurių šaltinis buvo Lietuvoje;

16.4.2. pajamų, kurių šaltinis buvo Lietuvoje, gavusio nenuolatinio Lietuvos gyventojo vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas arba kitas identifikacinis numeris, nurodytas asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente;

16.5. pažymos FR0595 formos lentelėje turi būti įrašomi tokie duomenys (skirtingos rūšies pajamos nurodomos atskirose eilutėse):

16.5.1. lentelės 1 stulpelyje turi būti įrašomas nenuolatinio Lietuvos gyventojo gautų pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje ir kurios pagal GPMĮ yra nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektas, rūšies trumpas pavadinimas, pvz.: su darbo santykiais susijusios pajamos, nekilnojamojo daikto nuomos pajamos, pajamos iš paskirstytojo pelno (dividendai) ir t. t.;

16.5.2. lentelės 2 stulpelyje turi būti įrašoma pažymos FR0595 formos tekste nurodytu mokestiniu laikotarpiu nenuolatinio Lietuvos gyventojo gautų lentelės 1 stulpelyje nurodytos rūšies pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje ir kurios pagal GPMĮ yra nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektas, suma, neatėmus išskaičiuoto ir / arba sumokėto pajamų mokesčio, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų bei pritaikytų neapmokestinamųjų pajamų dydžių.

Pažymos FR0595 formoje nurodomos nenuolatinio Lietuvos gyventojo mokestiniu laikotarpiu gautos apmokestinamosios pajamos, kurias pajamų mokestį išskaičiuojantys asmenys deklaravo to laikotarpio deklaracijos FR0573 formų FR0573U prieduose „Nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtos A klasės išmokos, nuo jų išskaičiuotas ir sumokėtas pajamų mokestis“ (toliau – FR0573U priedas) (užpildant 2016 metų ir ankstesnių mokestinių laikotarpių pažymos FR0595 formą, nurodomos pajamos, deklaruotos ne tik deklaracijos FR0573 formų FR0573U prieduose, bet ir deklaracijos FR0572 formų FR0572U prieduose „Nuo nenuolatinių Lietuvos gyventojų turto pardavimo A klasės pajamų apskaičiuoto pajamų mokesčio duomenys“) ar deklaracijos GPM312 formų GPM312U prieduose „Nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtos išmokos“ (toliau – GPM312U priedas) arba pažymose apie per tą mokestinį laikotarpį apskaičiuotas ir išmokėtas išmokas bei nuo jų išskaičiuotą ir į biudžetą sumokėtą pajamų mokestį ir kurias gyventojas deklaravo Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaracijos FR0459 formoje.

Jeigu prašyme išduoti pažymos FR0595 formą nenuolatinis Lietuvos gyventojas nurodo, kad pageidauja, kad pažymoje būtų nurodytos mokestiniu laikotarpiu jo gautos neapmokestinamosios pajamos, pažymos FR0595 formoje turi būti nurodomos mokestiniu laikotarpiu gyventojo gautos apmokestinamosios ir neapmokestinamosios pajamos pagal atskiras pajamų rūšis.

Pažymos FR0595 formoje nurodomos nenuolatinio Lietuvos gyventojo mokestiniu laikotarpiu gautos tik tokios neapmokestinamosios pajamos, kurias to laikotarpio deklaracijos FR0573 formų FR0573U prieduose arba deklaracijos GPM312 formų GPM312U prieduose deklaravo pajamų mokestį išskaičiuojantys asmenys, ir tokios neapmokestinamosios pajamos, kurių gavimą įrodančius dokumentus gyventojas pateikė kartu su prašymu išduoti pažymos FR0595 formą.

Jeigu prašyme išduoti pažymos FR0595 formą gyventojas nurodo, kad pageidauja, kad pažymoje būtų nurodytos mokestiniu laikotarpiu jo gautos pajamos, kurios pagal GPMĮ nėra priskiriamos nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektui, pažymos FR0595 formoje turi būti nurodomos mokestiniu laikotarpiu gyventojo gautos apmokestinamosios ir neapmokestinamosios pajamos (jeigu jos buvo pažymėtos prašyme) bei pajamos, kurios pagal GPMĮ nėra nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektas, atskirai nurodant kiekvienos rūšies pajamas.

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo mokestiniu laikotarpiu gautos pajamos nurodomos eurais, neatsižvelgiant į tai, už kokį mokestinį laikotarpį išduodama pažymos FR0595 forma;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-69, 2017-08-25, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13659

Nr. VA-46, 2018-06-07, paskelbta TAR 2018-06-07, i. k. 2018-09534

 

16.5.3. lentelės 3 stulpelyje turi būti įrašoma nuo 2 stulpelyje įrašytų pajamų mokestį išskaičiuojančio asmens Lietuvoje išskaičiuota ir / arba paties nenuolatinio Lietuvos gyventojo į Lietuvos Respublikos biudžetą sumokėta pajamų mokesčio suma.

Pajamų mokesčio suma, išskaičiuota arba paties nenuolatinio Lietuvos gyventojo sumokėta nuo mokestiniu laikotarpiu gautų pajamų, nurodoma eurais.

Jeigu nenuolatiniam Lietuvos gyventojui iš Lietuvos Respublikos biudžeto buvo grąžinta permokėta mokesčio nuo lentelės 2 stulpelyje nurodytos rūšies pajamų suma, tokia grąžinta mokesčio suma turi būti atimta iš nuo atitinkamos rūšies pajamų išskaičiuotos ir / arba paties nenuolatinio Lietuvos gyventojo sumokėtos pajamų mokesčio sumos. Jeigu nenuolatinis Lietuvos gyventojas prašymo išduoti pažymos FR0595 formą pateikimo metu mokesčių administratoriui yra pateikęs prašymą grąžinti permokėtą pajamų mokesčio sumą ir mokesčių administratorius priėmė sprendimą gyventojui grąžinti permokėtą sumą, tačiau dar negrąžino, tokia grąžintina mokesčio suma turi būti atimta iš nuo atitinkamos rūšies pajamų išskaičiuotos ir / arba paties nenuolatinio Lietuvos gyventojo sumokėtos pajamų mokesčio sumos. Prašymu grąžinti permokėtą pajamų mokesčio sumą laikoma nenuolatinio Lietuvos gyventojo mokesčių administratoriui pateikta Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio ir (arba) baudos už administracinį teisės pažeidimą permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas sumas FR0781 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186 „Dėl Mokesčio ir baudos už administracinį teisės pažeidimą permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo)“, Užsienio valstybės rezidento prašymo grąžinti išskaičiuotą mokestį FR0022 (DAS-2) forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 159 „Dėl Su tarptautinių dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių taikymu susijusių FR0021 (DAS-1), FR0022 (DAS-2), FR0023 (DAS-3) ir FR0254 (DAS-4) formų pildymo taisyklių patvirtinimo“, Metinė nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos GPM309 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. VA-82 „Dėl Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos GPM309 formos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ ir Prašymo perskaičiuoti pajamų mokestį ir grąžinti permoką FR0464 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V-21 „Dėl Prašymo perskaičiuoti pajamų mokestį ir grąžinti permoką įforminimo, pateikimo bei nagrinėjimo taisyklių“;

16.5.4. lentelės gale, eilutėje „Iš viso“, turi būti įrašomos lentelės 2 ir 3 stulpelių visose eilutėse nurodytų pajamų ir mokesčio sumos;

16.6. užpildytą pažymos FR0595 formą turi pasirašyti VMI prie FM viršininko įgaliotas asmuo, nurodydamas savo pareigas, vardą, pavardę, ir patvirtinti VMI prie FM spaudu su valstybės herbu;

16.7. tam skirtoje vietoje mokesčių administratoriaus valstybės tarnautojas ar darbuotojas, parengęs pažymos FR0595 formą, turi nurodyti savo vardą, pavardę ir telefono numerį;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-69, 2017-08-25, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13659

 

16.8. pastabai įrašyti skirtoje vietoje įrašoma, kokios pajamos yra nurodytos pažymos FR0595 formoje: tik apmokestinamosios pajamos ar apmokestinamosios ir neapmokestinamosios pajamos bei pajamos, kurios nepriskiriamos nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektui.

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-69, 2017-08-25, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13659

 

17. Pagal nenuolatinio Lietuvos gyventojo prašymą išduoti pažymos FR0595 formą mokesčių administratorius privalo išduoti tinkamai užpildytą pažymos FR0595 formą per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos.

Jeigu tam, kad būtų išduota pažymos FR0595 forma, nenuolatinis Lietuvos gyventojas turi įvykdyti šių Taisyklių 12 punkte nurodytas prievoles, gyventojas informuojamas apie tai per Mano VMI, telefonu arba paštu, nurodant 10 darbo dienų prievolių įvykdymo terminą. Gyventojui įvykdžius nurodytas prievoles / pašalinus nurodytus trūkumus, pažyma parengiama per 5 darbo dienas nuo prievolių įvykdymo / trūkumų pašalinimo dienos. Gyventojui neįvykdžius prievolių / nepašalinus trūkumų, prašymas išduoti pažymos FR0595 formą netenkinamas.

Jeigu tam, kad būtų išduota pažymos FR0595 forma, mokesčių administratorius turi atlikti mokestinį patikrinimą arba tyrimą ir tokio patikrinimo ar tyrimo metu nenustato pažeidimų, pažymos FR0595 forma nenuolatiniam Lietuvos gyventojui turi būti išduota per 5 darbo dienas nuo mokestinio patikrinimo arba tyrimo pabaigos. Jei mokestinio patikrinimo arba tyrimo metu buvo nustatyta pažeidimų, kol jie nepašalinti, pažymos FR0595 forma nenuolatiniam Lietuvos gyventojui neišduodama.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-69, 2017-08-25, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13659

 

18. Parengta pažymos FR0595 forma nenuolatiniam Lietuvos gyventojui pateikiama prašyme išduoti pažymos FR0595 formą nurodytu būdu. Jei į atitinkamos AVMI tam tikrą padalinį atsiimti pažymos FR0595 formos atvyksta ne pats nenuolatinis Lietuvos gyventojas, kuriam parengta pažyma, bet kitas asmuo, toks asmuo privalo turėti įgaliojimą, išduotą teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-69, 2017-08-25, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13659

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Pažymos FR0594 forma ir pažymos FR0595 forma turi būti užpildyta ir išduota, laikantis šių Taisyklių.

 

______________________

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-145, 2014-11-21, paskelbta TAR 2014-11-21, i. k. 2014-17310

Nr. VA-136, 2016-11-11, paskelbta TAR 2016-11-11, i. k. 2016-26703

 


 

Nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų

pajamų ir nuo jų Lietuvoje sumokėto

pajamų mokesčio pažymos FR0594

formos bei Nenuolatinio Lietuvos

gyventojo Lietuvoje gautų pajamų ir nuo

jų sumokėto pajamų mokesčio pažymos

FR0595 formos užpildymo bei išdavimo

taisyklių 1 priedas

 

(Prašymo formos pavyzdys)

 

_________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________

(gyventojo vardas, pavardė, identifikacinis numeris, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas)

 

 

Valstybinei mokesčių inspekcijai

 

 

 

PRAŠYMAS

IŠDUOTI NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO GAUTŲ PAJAMŲ IR NUO JŲ LIETUVOJE SUMOKĖTO PAJAMŲ MOKESČIO PAŽYMOS FR0594 FORMĄ

 

 

_______________

(data, numeris)

 

 

Mokestinis laikotarpis _____________________________________________________

 

Pažymos egzempliorių skaičius ___________________

 

Prašau kartu su mokestiniu laikotarpiu gautomis apmokestinamosiomis pajamomis (pažymėti X ženklu):

nurodyti neapmokestinamąsias pajamas.

 

Pažymą prašau:

atsiųsti paštu (nurodykite adresą) ___________________________________________

________________________________________________________________________

 

pateikti ___________________________ apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos _____________________________________________ padalinyje.

 

 

 

___________________________________                                                      _________    

(gyventojo (atstovo) vardas, pavardė)                                                                         (parašas)           

 

Papildyta priedu:

Nr. VA-136, 2016-11-11, paskelbta TAR 2016-11-11, i. k. 2016-26703

 


 

Nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų

pajamų ir nuo jų Lietuvoje sumokėto

pajamų mokesčio pažymos FR0594

formos bei Nenuolatinio Lietuvos

gyventojo Lietuvoje gautų pajamų ir nuo

jų sumokėto pajamų mokesčio pažymos

FR0595 formos užpildymo bei išdavimo

taisyklių 2 priedas

 

(Prašymo formos pavyzdys / Application form pattern)

 

________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________

(gyventojo vardas, pavardė / name, surname; identifikacinis numeris / identification number; adresas / address;

telefono numeris / phone number, el. pašto adresas / e-mail)

 

 

Valstybinei mokesčių inspekcijai / For State Tax Inspectorate

 

PRAŠYMAS

IŠDUOTI NENUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO LIETUVOJE GAUTŲ PAJAMŲ IR NUO JŲ SUMOKĖTO PAJAMŲ MOKESČIO PAŽYMOS FR0595 FORMĄ

APPLICATION OF A NON-RESIDENT OF LITHUANIA FOR THE CERTIFICATE FORM FR0595 INDICATING THE INCOME DERIVED BY NON-RESIDENT IN LITHUANIA AND INCOME TAX PAID THEREON

_______________

(data, numeris / date, number)

 

Mokestinis laikotarpis / Tax period _______________________________________

 

Pažymos egzempliorių skaičius / Number of copies of certificate ___________________

 

Prašau kartu su mokestiniu laikotarpiu gautomis apmokestinamosiomis pajamomis / Together with the taxable income, received during the tax period, please: 

nurodyti neapmokestinamąsias pajamas / indicate non-taxable income;

nurodyti pajamas, kurios nėra laikomos nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektu / indicate income that is not a taxation object of non-resident.

 

Pažymą / certificate:

prašau atsiųsti paštu (nurodykite adresą) / please send by post (indicate the address); ________________________________________________________________________

 

prašau pateikti / please present directly _________________________________ apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos / to the County State Tax Inspectorate ______________________________ padalinyje /subdivision.

 

 

___________________________________                                                   ___________    

(gyventojo (atstovo) vardas, pavardė /                                                                                       (parašas /   

individual‘s (representative) name, surname)                                                                / signature)

 

Papildyta priedu:

Nr. VA-136, 2016-11-11, paskelbta TAR 2016-11-11, i. k. 2016-26703

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

VA-50 pakeitimo VA-69 forma FR0595

Papildyta priedu:

Nr. VA-69, 2017-08-25, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13659

 

VA-50 pakeitimo VA-69 forma FR0594

Papildyta priedu:

Nr. VA-69, 2017-08-25, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13659

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-72, 2005-10-25, Žin., 2005, Nr. 129-4656 (2005-10-31), i. k. 1052055ISAK000VA-72

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. VA-50 "Dėl gyventojo gautų pajamų, nuo jų sumokėto mokesčio pažymų FR0594 ir FR0595 formų ir jų pildymo bei išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-54, 2007-07-13, Žin., 2007, Nr. 80-3305 (2007-07-19), i. k. 1072055ISAK000VA-54

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. VA-50 "Dėl Gyventojo gautų pajamų, nuo jų sumokėto mokesčio pažymų FR0594 ir FR0595 formų ir jų pildymo bei išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-145, 2014-11-21, paskelbta TAR 2014-11-21, i. k. 2014-17310

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas dėl valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. VA-50 ,,Dėl gyventojo gautų pajamų, nuo jų sumokėto mokesčio pažymų FR0594 ir FR0595 formų ir jų pildymo bei išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-136, 2016-11-11, paskelbta TAR 2016-11-11, i. k. 2016-26703

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. VA-50 „Dėl Gyventojo gautų pajamų, nuo jų sumokėto mokesčio pažymų FR0594 ir FR0595 formų ir jų pildymo bei išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-69, 2017-08-25, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13659

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. VA-50 „Dėl gyventojo gautų pajamų, nuo jų sumokėto mokesčio pažymų FR0594 ir FR0595 formų ir jų pildymo bei išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-46, 2018-06-07, paskelbta TAR 2018-06-07, i. k. 2018-09534

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. VA-50 ,,Dėl Gyventojo gautų pajamų, nuo jų sumokėto mokesčio pažymų FR0594 ir FR0595 formų ir jų pildymo bei išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo