Suvestinė redakcija nuo 2021-05-26

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 55-2769, i. k. 113203NISAK0001-107

 

Nauja redakcija nuo 2021-05-26:

Nr. 1-126, 2021-05-25, paskelbta TAR 2021-05-25, i. k. 2021-11504

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRas

 

įsakymas

DĖL NAFTOS PRODUKTŲ TIEKIMO IR VARTOJIMO APRIBOJIMŲ TAIKYMO PLANO PATVIRTINIMO

 

2013 m. gegužės 24 d. Nr. 1-107

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 3 d. nutarimą Nr. 1551 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymą“ ir Vartotojų aprūpinimo energija ir (ar) energijos ištekliais esant ekstremaliai energetikos padėčiai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 13 d. nutarimu Nr. 12 „Dėl Vartotojų aprūpinimo energija ir (ar) energijos ištekliais esant ekstremaliai energetikos padėčiai tvarkos aprašo patvirtinimo“, 25 punktą, taip pat siekdamas įgyvendinti 2009 m. rugsėjo 14 d. Tarybos direktyvos 2009/119/EB, kuria valstybės narės įpareigojamos išlaikyti privalomąsias žalios naftos ir (arba) naftos produktų atsargas, 20 straipsnį:

1. T v i r t i n u Naftos produktų tiekimo ir vartojimo apribojimų taikymo planą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad energetikos įmonės turi patikslinti parengties ekstremaliajai energetikos padėčiai planus, parengtus vadovaujantis Vartotojų aprūpinimo energija ir (ar) energijos ištekliais esant ekstremaliajai energetikos padėčiai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 13 d. nutarimu Nr. 12 „Dėl Vartotojų aprūpinimo energija ir (ar) energijos ištekliais esant ekstremaliai energetikos padėčiai tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11 punktu, atsižvelgdamos į šiuo įsakymu patvirtintame Naftos produktų tiekimo ir vartojimo apribojimų taikymo plane nurodytas priemones.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                       Jaroslav Neverovič

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2013 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 1-107

(Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2021 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 1-126

redakcija)

 

NAFTOS PRODUKTŲ TIEKIMO IR VARTOJIMO APRIBOJIMŲ TAIKYMO PLANAS

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Naftos produktų tiekimo ir vartojimo apribojimų taikymo planas (toliau – Planas) nustato naftos produktų tiekimo sutrikimo lygius, priemones naftos produktų tiekimui stabilizuoti ir (ar) vartojimui sumažinti, kai paskelbiama ekstremalioji energetikos padėtis (toliau – ekstremalioji padėtis), ir Lietuvos Respublikai laikantis tarptautinių įsipareigojimų, susijusių su Tarptautinės energetikos agentūros valdybos tarptautiniu sprendimu dėl kolektyvinių veiksmų pagal 1974 m. lapkričio 18 d. Susitarimą dėl energetikos programos (toliau – tarptautinis sprendimas).

2. Plano turi laikytis valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, energetikos įmonės, taip pat kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, vartojantys energijos išteklius ar energiją (toliau – vartotojai).

3. Plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatyme ir Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme apibrėžtas sąvokas.

 

II skyrius

NAFTOS PRODUKTŲ TIEKIMO SUTRIKIMO LYGIAI

ir taikomos procedūros

 

4. Naftos produktų teikimo sutrikimo lygiai:

4.1. pirmas lygis – kai yra pagrįsta energetikos įmonių informacija apie sutrikusį naftos produktų ar naftos tiekimą energetikos įmonėms, kurio energetikos įmonės negali valdyti, ir šis sutrikimas gali paveikti vartotojų apsirūpinimą energijos ištekliais;

4.2. antras lygis – kai yra sutrikęs įprastas naftos produktų ar naftos tiekimas energetikos įmonėms ir vartotojams dėl išorinių veiksnių, kuriems energetikos įmonės negali daryti įtakos, šių sutrikimų laiku prognozuoti ar jų valdyti.

5. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, įvertinusi energetikos įmonių informaciją apie naftos produktų ar naftos tiekimo sutrikimus ir nustačiusi pirmą naftos produktų tiekimo sutrikimo lygį:

5.1. sušaukia Energetikos ministerijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą (toliau – Operacijų centras) ir apsvarsto naftos produktų tiekimo sutrikimus ir jų padarinius;

5.2. informuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) apie naftos produktų tiekimo sutrikimus.

6. Energetikos ministerija, įvertinusi energetikos įmonių informaciją apie naftos produktų ar naftos tiekimo sutrikimus ir nustačiusi antrą naftos produktų tiekimo sutrikimo lygį:

6.1. sušaukia Operacijų centrą ir apsvarsto naftos produktų tiekimo sutrikimus ir jų padarinius;

6.2. informuoja Departamentą apie naftos produktų tiekimo sutrikimus ir jų padarinius;

6.3. teikia siūlymą Lietuvos Respublikos Vyriausybei (toliau – Vyriausybė) skelbti ekstremaliąją padėtį, atsižvelgiant į Energetikos įstatyme nurodytus ekstremaliosios padėties skelbimo pagrindus ir siūlymą dėl Plane nustatytų naftos produktų tiekimo ir vartojimo apribojimo priemonių, kurios gali būti taikomos ekstremaliosios padėties metu.

7. Energetikos ministerija, gavusi informaciją apie naftos produktų ar naftos tiekimo atnaujinimą ir įvertinusi, kad vartotojai aprūpinami naftos produktais be sutrikimų ar energetikos įmonės šiuos sutrikimus gali valdyti ūkinės veiklos metodais, teikia siūlymą Vyriausybei atšaukti ekstremaliąją padėtį.

8. Esant tarptautiniam sprendimui, vadovaujantis Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, gali būti taikomos Plane nustatytos naftos produktų tiekimo ir vartojimo apribojimo priemonės. Energetikos ministerija įvertina tarptautiniu sprendimu pateiktas naftos produktų vartojimo mažinimo priemones ir, vadovaudamasi Plano 6 punkte antram naftos produktų tiekimo sutrikimo lygiui nustatyta tvarka, teikia siūlymą Vyriausybei dėl naftos produktų tiekimo ir vartojimo apribojimo priemonių, nurodytų Plano 9 punkte, taikymo. Teikdama siūlymą Vyriausybei, Energetikos ministerija atsižvelgia į Tarptautinės energetikos agentūros siūlomas naftos produktų vartojimo mažinimo priemones.

 

III skyrius

NAFTOS PRODUKTŲ TIEKIMO IR VARTOJIMO APRIBOJIMO

PRIEMONĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

 

9. Naftos produktų tiekimo ir vartojimo apribojimo priemonės, kurios gali būti taikomos naftos produktų tiekimui ir vartojimui reguliuoti ekstremaliosios padėties metu:

Eil. Nr.

Priemonė

Vykdytojai

9.1.

Greičio ribojimas automagistralėse ir greitkeliuose (pavyzdžiui, iki 80 – 90 km/val.)

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ir (ar) Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pagal kompetenciją užtikrina visų kelių transporto priemonių greičio apribojimo įvedimą automagistralėse ir greitkeliuose.

9.2.

Degalų pardavimo mažmeninės prekybos vietose tranzitinėms krovininėms kelių transporto priemonėms apribojimas (pavyzdžiui, iki 150 litrų)

Įmonės, prekiaujančios naftos produktais, privalo laikytis degalų prekybos apribojimų.

9.3.

Lengvųjų automobilių eismo ribojimas gyvenamosiose vietovėse:

a) leidžiama vairuoti visas transporto priemones, išskyrus tas, kurių registracijos numeris pasibaigia vienu iš skaičių nuo 0 iki 9, t. y. 10 dienų periodas, kurio metu kas dieną galimas iki 90 % transporto priemonių eismas;

b) leidžiama vairuoti pakaitomis transporto priemones, kurių registracijos numeris pasibaigia lyginiu arba nelyginiu skaičiumi, ši priemonė apriboja 50 % transporto priemonių eismą.

Savivaldybių administracijos ar kiti juridiniai ir (ar) fiziniai asmenys – kelių savininkai ar valdytojai, užtikrina lengvųjų automobilių vairavimo draudimo tvarką.

9.4.

Lankstaus darbo laiko ir nuotolinio darbo skatinimas (pavyzdžiui, sudaromos sąlygos, kiek tai įmanoma, darbuotojams dirbti namuose; sudaromos darbo laiko pradžios ir pabaigos pasirinkimo galimybės).

Darbdaviai.

9.5.

Naudojimosi viešuoju transportu skatinimas:

a) tikslinami ar keičiami viešojo transporto maršrutai atsižvelgiant į visuomenės poreikius;

b) įvedamas dalinis ar pilnai nemokamas viešasis transportas.

a) Savivaldybių administracijos;

b) Susisiekimo ministerija ir savivaldybių administracijos.

9.6.

Papildomos priemonės:

a) energijos išteklių vartojimą mažinančių priemonių sklaida, per visuomenės informavimo priemones formuojami efektyvaus vairavimo įpročiai;

b) motorinių transporto priemonių sporto renginių draudimas;

c) didinami kelių transporto priemonių parkavimo įkainiai, apribojamas eismas gyvenamose vietovėse ar kai kuriose jų dalyse;

d) degalų pardavimo ribojimas mažmeninės prekybos vietose ir (ar) mažmeninės degalų prekybos vietų darbo laiko ribojimas.

a) Savivaldybių administracijos ir Energetikos ministerija;

b) Savivaldybių administracijos;

c) Savivaldybių administracijos;

d) Įmonės, prekiaujančios naftos produktais, privalo laikytis darbo laiko ir (ar) degalų prekybos apribojimų.

 

10. Ekstremaliosios padėties metu Energetikos ministerija, siekdama sumažinti naftos produktų vartojimą ir atsižvelgdama į Europos Komisijos ar Tarptautinės energetikos agentūros siūlomas priemones naftos produktų vartojimui mažinti, gali siūlyti Vyriausybei nustatyti ir kitas naftos produktų tiekimo ir vartojimo apribojimo priemones, nei tos, kurios nurodytos Plano 9 punkte.

11. Vyriausybė paskelbdama ekstremaliąją padėtį ir (ar) tuo atveju, kai vykdomas tarptautinis sprendimas, nustato naftos produktų tiekimo ir vartojimo apribojimo priemones ir jų vykdytojus, kurie privalo įgyvendinti taikomas naftos produktų tiekimo ir vartojimo apribojimo priemones.

12. Paskelbus ekstremaliąją padėtį:

12.1. energetikos įmonės pradeda įgyvendinti parengties ekstremaliajai energetikos padėčiai planus, atsižvelgdamos į taikomas naftos produktų tiekimo ir vartojimo apribojimo priemones;

12.2. savivaldybės administracijos direktorius įgyvendina priemones, kurios parengtos vadovaujantis Vartotojų aprūpinimo energija ir (ar) energijos ištekliais esant ekstremaliajai energetikos padėčiai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 13 d. nutarimu Nr. 12 „Dėl Vartotojų aprūpinimo energija ir (ar) energijos ištekliais esant ekstremaliai energetikos padėčiai tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8 punktu;

12.3. energetikos įmonės privalo teikti informaciją, susijusią su naftos produktų tiekimo ir vartojimo apribojimo priemonių įgyvendinimu, Energetikos ministerijai ir institucijoms, atsakingoms už šių priemonių vykdymą ir kontrolę;

12.4. Energetikos ministerija per visuomenės informavimo priemones informuoja vartotojus apie taikomas naftos produktų tiekimo ir vartojimo apribojimo priemones;

12.5. energetikos įmonės ir vartotojai bendradarbiauja, užtikrindami, kad naftos produktų rinka būtų paveikta kiek įmanoma mažiau ir būtų palaikomas rinkos aprūpinimas naftos produktais ar jų pakaitalais.

13. Leidžiamos vartoti naftos produktų valstybės atsargos paskirstomos įmonėms, turinčioms naftos produktų prekybos (paskirstymo vartotojams) tinklą, proporcingai šių įmonių iki ekstremaliosios padėties paskelbimo užimtai rinkos daliai ir atitinkamai teritorijai

 

iV skyrius

NAFTOS PRODUKTŲ TIEKIMO IR VARTOJIMO APRIBOJIMo

priemonių kontrolė

 

14. Pradėjus taikyti naftos produktų tiekimo ir vartojimo apribojimo priemones, Lietuvos statistikos departamentas, kol taikomos naftos produktų tiekimo ir vartojimo apribojimo priemones, Energetikos ministerijos nurodytu periodiškumu teikia Energetikos ministerijai naftos produktų faktinių bendrųjų vidaus pristatymų duomenis.

15. Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra analizuoja ir vertina Plane nustatytas naftos produktų tiekimo ir vartojimo apribojimo priemones ir teikia pasiūlymus Energetikos ministerijai dėl šių priemonių keitimo.

16. Naftos produktų tiekimo ir vartojimo apribojimo priemonių įgyvendinimą pagal kompetenciją kontroliuoja Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos policija ir kitos valstybės, savivaldybės institucijos ir kitos įstaigos pagal kompetenciją.

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-126, 2021-05-25, paskelbta TAR 2021-05-25, i. k. 2021-11504

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. 1-107 „Dėl Naftos produktų tiekimo ir vartojimo apribojimų taikymo plano patvirtinimo“ pakeitimo