Suvestinė redakcija nuo 2017-02-10

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 55-1916, i. k. 104301MISAK00D1-131

 

Nauja redakcija nuo 2016-05-12:

Nr. D1-338, 2016-05-09, paskelbta TAR 2016-05-11, i. k. 2016-12187

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašO patvirtinimo

 

2004 m. kovo 25 d. Nr. D1-131

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“ 1.1 papunkčiu,

t v i r t i n u  Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2016 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. D1-338

 

 

Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašAs

 

I. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja Europos Sąjungos valstybių narių piliečių, Europos ekonominės erdvės valstybių piliečių ir Šveicarijos Konfederacijos piliečių (toliau – valstybių narių piliečiai) profesinių kvalifikacijų pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarką.

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymu (toliau – Įstatymas).

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Ministerija) yra kompetentinga institucija, įgaliota išduoti ar priimti architekto formalios kvalifikacijos įrodymus ir kitus dokumentus arba informaciją, taip pat gauti asmenų, siekiančių architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo, prašymus ir priimti sprendimus dėl šių prašymų arba jos kompetencijai priskirtais architekto profesinių kvalifikacijų pripažinimo klausimais.

4. Ministerija, vadovaudamasi Įstatymu ir Tvarkos aprašu, automatiškai pripažįsta architektų profesinę kvalifikaciją pagal Įstatymo 3 priedo 3.7.1 punkte ir 4 priedo 4 punkte nurodytus architektų formalios kvalifikacijos įrodymus. Formalios kvalifikacijos įrodymai turi atitikti būtiniausius architekto rengimo reikalavimus, nurodytus Įstatymo 44 straipsnyje.

5. Jei architekto formalios kvalifikacijos įrodymas neatitinka Tvarkos aprašo 4 punkte nurodytos automatinio profesinės kvalifikacijos pripažinimo principo sąlygos, taikomos Įstatymo III dalies I skyriaus nuostatos – bendroji formalios kvalifikacijos įrodymų pripažinimo sistema.

6. Ministerijai pripažinus architekto profesinę kvalifikaciją, asmuo turi teisę užsiimti architekto profesine veikla Lietuvos Respublikoje pagal architekto profesiją, kurios kvalifikaciją jis laikomas turinčiu kilmės valstybėje narėje.

7. Ministerijai pripažinus architekto profesinę kvalifikaciją, asmuo gali užsiimti architekto profesine veikla Lietuvos Respublikoje tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir Lietuvos Respublikos piliečiai.

8. Asmeniui neribojama laisvė teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje, jeigu jis yra teisėtai įsisteigęs kitoje valstybėje narėje (toliau – Įsisteigimo valstybė narė).

9. Architekto profesinė veikla, kuria asmuo nori užsiimti Lietuvos Respublikoje, yra ta pati, kurios kvalifikaciją jis laikomas turinčiu kilmės valstybėje narėje, jei apimama veikla yra vykdoma pagal architekto profesinį vardą.

10. Ministerija užtikrina gaunamos informacijos, susijusios su architektų profesinių kvalifikacijų pripažinimu, konfidencialumą.

11. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II. SKYRIUS

ARCHITEKTO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO PROCEDŪRA
NORINT UŽSIIMTI ARCHITEKTO PROFESINE VEIKLA

 

12. Ministerija, vadovaudamasi Įstatymu ir Tvarkos aprašu, priima sprendimus dėl architektų profesinės kvalifikacijos pripažinimo.

13. Valstybių narių pilietis (toliau – pareiškėjas) arba jo įgaliotas asmuo užpildo ir pateikia Ministerijai „Paraišką dėl architekto kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla Lietuvos Respublikoje“ (1 priedas) (toliau – paraiška). Kartu su paraiška Ministerijai pateikiami šie dokumentai arba notaro ar atitinkamos institucijos patvirtintos jų kopijos:

13.1. asmens pilietybę įrodantis dokumentas;

13.2. formalios kvalifikacijos įrodymas (-ai), kuriuo patvirtinama, kad pareiškėjas buvo parengtas dirbti pagal architekto profesiją;

13.3. dokumentas (-ai), liudijantis (-ys) rengimo trukmę ir turinį (jei neatitinka Įstatymo 3 priedo 3.7.1 punkte ir 4 priedo 4 punkte nurodytų formalios kvalifikacijos įrodymams keliamų reikalavimų);

13.4. dokumentai, susiję su architekto kvalifikacijos kėlimu (jeigu tokie yra);

13.5. formalios kvalifikacijos įrodymų, įgytų trečiojoje šalyje, pripažinimo valstybėje narėje dokumentas (-ai) (jeigu tokie yra);

13.6. aukštojo mokslo kvalifikacijos vertinimo ir (arba) kvalifikacijos akademinio pripažinimo pažyma, išduota Studijų kokybės vertinimo centro, jeigu kvalifikacija pripažįstama pagal Tvarkos aprašo 5 punktą, arba išsilavinimas įgytas trečiojoje šalyje;

13.7. kiti papildomi dokumentai (mokslo laipsnis, svarbesnių parengtų projektų sąrašas architektūros srityje), jei tokie yra;

13.8. pavardės (vardo) keitimą patvirtinantys dokumentai (jeigu keitėsi);

13.9. dokumentas, išduotas kilmės valstybės narės kompetentingų institucijų, nurodantis, kad pareiškėjas faktiškai ir teisėtai užsiėmė architekto profesine veikla jų teritorijoje ne trumpiau kaip trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo, kai pareiškėjas naudojasi Įstatymo 47 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytomis architektų įgytomis teisėmis;

13.10. pažymėjimas, išduotas kilmės valstybės narės kompetentingų institucijų, patvirtinantis, kad šiems formalios kvalifikacijos įrodymams taikoma 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (OL 2005 L 255, p. 22), kai pripažinimas remiasi būtiniausių rengimo reikalavimų derinimu vadovaujantis Įstatymo III dalies III skyriaus nuostatomis;

13.11. dokumentas, patvirtinantis, kad pareiškėjas dirbo pagal architekto profesiją valstybėje narėje ne trumpiau kaip vienerius metus per pastaruosius dešimt metų, jeigu profesija valstybėje narėje nereglamentuojama;

13.12. įgaliojimas, jei prašymą pildo įgaliotas asmuo;

13.13. profesinio tinkamumo testo išlaikymą arba adaptacijos laikotarpį patvirtinantys dokumentai (jei buvo paskirta viena iš šių kompensacinių priemonių).

14. Architekto formalios kvalifikacijos įrodymą turi išduoti valstybės narės kompetentinga institucija, paskirta pagal tos valstybės narės teisės aktų nuostatas.

15. Kartu su paraiška pateikiami dokumentų vertimai į lietuvių kalbą. Vertimai turi būti patvirtinti vertėjo, išvertusio dokumentus, parašu ir (arba) vertimo biuro antspaudu.

16. Pareiškėjas gali paraišką ir dokumentų kopijas pateikti Ministerijai elektroninėmis priemonėmis tiesiogiai ar per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt arba www.businessgateway.lt) (toliau – Kontaktinis centras). Ministerija, turėdama pagrįstų abejonių dėl dokumentų autentiškumo, gali prašyti pateikti notaro ar atitinkamos institucijos patvirtintas dokumentų kopijas.

17. Jei formalios kvalifikacijos įrodymai neatitinka automatiniam architektų profesinės kvalifikacijos pripažinimui keliamų reikalavimų, pareiškėjo pateiktą paraišką ir dokumentus nagrinėja ir išvadą Ministerijai dėl Tvarkos aprašo 19 punkte nurodyto sprendimo priėmimo teikia Architekto profesinės kvalifikacijos vertinimo komisija (toliau – Komisija), kurios personalinę sudėtį ir nuostatus tvirtina Lietuvos Respublikos aplinkos ministras.

18. Ministerija, gavusi pareiškėjo ar jo įgalioto asmens paraišką ir dokumentus, nurodytus Tvarkos aprašo 13.1–13.13 papunkčiuose, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas juos perduoda nagrinėti Komisijai.

19. Ministerija, išnagrinėjusi pareiškėjo pateiktus dokumentus, arba gavusi Komisijos išvadą dėl pareiškėjo architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo, gali priimti tokius sprendimus:

19.1. pripažinti pareiškėjo profesinę kvalifikaciją;

19.2. nepripažinti pareiškėjo profesinės kvalifikacijos;

19.3. skirti pareiškėjui kompensacinę priemonę – profesinio tinkamumo testą arba profesinės adaptacijos laikotarpį.

20. Ministerija galutinį motyvuotą sprendimą dėl architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo priima kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos ir apie priimtą sprendimą informuoja pareiškėją ar jo įgaliotą asmenį.

21. Prireikus Ministerija gali kreiptis į kitas institucijas dėl pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodymų ir kitų dokumentų.

22. Ministerija, turėdama pagrįstų abejonių dėl architekto profesinės kvalifikacijos, gali kreiptis į valstybės narės kompetentingas institucijas patvirtinti toje valstybėje narėje išduotų pažymėjimų ir formalios kvalifikacijos įrodymų autentiškumą, o, kai taikytinas automatinis architektų profesinės kvalifikacijos pripažinimas, – ir patvirtinti, ar asmuo atitinka būtiniausius rengimo reikalavimus.

23. Ministerija, turėdama pagrįstų abejonių dėl architekto profesinės kvalifikacijos, gali pasiteirauti kvalifikacijos suteikimo kilmės valstybės narės kompetentingos institucijos, ar formalios kvalifikacijos įrodymą išdavė valstybės narės kompetentinga institucija ir ar jis susijęs su rengimu, visiškai ar iš dalies įgytu kitos valstybės narės teritorijoje teisėtai įsteigtoje institucijoje:

23.1. ar rengiančioje institucijoje rengimo kursą oficialiai patvirtinto švietimo įstaiga, įsikūrusi kvalifikacijos suteikimo kilmės valstybėje narėje;

23.2. ar išduotas formalios kvalifikacijos įrodymas yra tas pats, kuris būtų išduotas, jei visas kursas būtų vykęs kvalifikacijos suteikimo kilmės valstybėje narėje;

23.3. ar formalios kvalifikacijos įrodymas suteikia tas pačias profesines teises kvalifikacijos suteikimo kilmės valstybės narės teritorijoje.

24. Pareiškėjai, kurių architekto profesinė kvalifikacija pripažinta, norėdami užsiimti architekto profesine veikla Lietuvos Respublikoje, privalo laikytis tokių pačių reikalavimų ir įsipareigojimų, nustatytų architekto profesinę veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, kaip ir Lietuvos Respublikoje architekto profesinę kvalifikaciją įgiję piliečiai.

 

III. SKYRIUS

architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūra norint laikinai ar kartais teikti architektūrines paslaugas

 

25. Šio skyriaus nuostatos taikomos tik tada, kai valstybės narės pilietis paslaugos teikėjas (toliau – paslaugos teikėjas) atvyksta į Lietuvos Respublikos teritoriją laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas.

26. Architektūrinių paslaugų teikimą laikinai ir kartais kiekvienu konkrečiu atveju Ministerija įvertina pagal paslaugų teikimo trukmę, dažnumą, reguliarumą ir tęstinumą.

27. Paslaugos tiekėjas pateikia Ministerijai užpildytą „Laikinai ir kartais teikiamų architektūrinių paslaugų Lietuvos Respublikoje deklaraciją“ (2 priedas) (toliau – deklaracija), kai jis pirmą kartą iš valstybės narės persikelia į Lietuvos Respublikos teritoriją teikti architektūrinių paslaugų.

28. Paslaugos tiekėjas turi pateikti Ministerijai atnaujintą deklaraciją kartą per metus, jeigu per tuos metus jis ketina teikti paslaugas laikinai ir kartais.

29. Pradedant teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje arba jei iš esmės pasikeičia anksčiau dokumentais patvirtintos aplinkybės, kartu su deklaracija paslaugos tiekėjas pateikia šiuos dokumentus ar nustatytąja tvarka patvirtintas (notaro ar atitinkamos institucijos) dokumentų kopijas:

29.1. asmens pilietybę įrodantį dokumentą;

29.2. pažymą, patvirtinančią, kad paslaugos tiekėjas yra teisėtai įsisteigęs valstybėje narėje, gali užsiimti atitinkama veikla ir jam net laikinai nėra uždrausta užsiimti architekto profesine veikla;

29.3. profesinės kvalifikacijos įrodymus;

29.4. pažymėjimą, patvirtinantį, kad paslaugos tiekėjas faktiškai ir teisėtai užsiėmė Įsisteigimo valstybėje narėje architekto profesine veikla ne trumpiau kaip trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo, kai paslaugos tiekėjas naudojasi Įstatymo 47 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytomis architektų įgytomis teisėmis.

29.5. dokumentą, patvirtinantį, kad paslaugos tiekėjas dirbo pagal architekto profesiją valstybėje narėje ar keliose valstybėse narėse ne trumpiau kaip vienerius metus per pastaruosius dešimt metų, jeigu profesija Įsisteigimo valstybėje narėje nereglamentuojama.

30. Architekto profesinis vardas nurodomas Įsisteigimo valstybės narės oficialia kalba.

31. Kartu su deklaracija pateikiami dokumentų vertimai į lietuvių kalbą. Vertimai turi būti patvirtinti vertėjo, išvertusio dokumentus, parašu ir (arba) vertimo biuro antspaudu.

32. Paslaugos tiekėjas gali deklaraciją ir dokumentų kopijas pateikti Ministerijai elektroninėmis priemonėmis tiesiogiai ar per Kontaktinį centrą. Ministerija, turėdama pagrįstų abejonių dėl dokumentų autentiškumo gali prašyti pateikti notaro ar atitinkamos institucijos patvirtintas kopijas.

33. Ministerija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo deklaracijos ir kartu pateikiamų dokumentų gavimo dienos savo interneto tinklalapyje paskelbia informaciją apie deklaracijos teikti architektūrines paslaugas gavimą ir pateikimo datą. Informacijoje pateikiamas paslaugos tiekėjas vardas, pavardė, valstybė narė, kurioje paslaugos tiekėjas yra teisėtai įsisteigęs.

34. Ministerija gali prašyti Įsisteigimo valstybės narės kompetentingų institucijų suteikti bet kokią informaciją apie paslaugos tiekėjo įsisteigimo teisėtumą ir veiklos tinkamumą, taip pat ir dėl kokių nors profesinio pobūdžio drausminių ar baudžiamųjų sankcijų nebuvimo.

35. Paslaugos teikėjas turi iš anksto arba, kai būtina, suteikęs paslaugas, nedelsdamas pranešti socialinio draudimo institucijai apie paslaugas, kurias jis ketina suteikti ar suteikė.

 

IV. SKYRIUS

KOMPENSACINĖS PRIEMONĖS

 

36. Ministerija, kiekvienu konkrečiu atveju įvertinusi aplinkybes ir atsižvelgdama į proporcingumo principą, gali reikalauti, kad pareiškėjas įvykdytų šias kompensacines priemones:

36.1. baigtų ne ilgesnį nei trejų metų profesinės adaptacijos laikotarpį; arba

36.2. atliktų profesinio tinkamumo testą.

37. Tvarkos aprašo 36 punkte nurodytos kompensacinės priemonės taikomos, jeigu:

37.1. jo baigtas architekto rengimas apima iš esmės skirtingus dalykus negu tie, kurie nurodyti architekto formalios kvalifikacijos įrodyme, kurio reikalauja Lietuvos Respublika;

37.2. architekto profesija Lietuvos Respublikoje apima vieną ar daugiau architekto profesinės veiklos rūšių, kurių neturi architekto profesija pareiškėjo kilmės valstybėje narėje, ir dėl to reikalaujama baigti rengimą, kuris apima iš esmės skirtingus dalykus, negu tie, kurie nurodyti pareiškėjo kompetenciją patvirtinančiame dokumente ar formalios kvalifikacijos įrodyme.

38. Jeigu Ministerija reikalaus, kad asmuo baigtų profesinės adaptacijos laikotarpį arba atliktų profesinio tinkamumo testą, ji turi teisės aktų nustatyta tvarka patikrinti, ar bet kurioje valstybėje narėje ar trečiojoje valstybėje per profesinę patirtį arba visą gyvenimą trunkantį mokymąsi įgytos ir tuo tikslu oficialiai atitinkamos įstaigos patvirtintos žinios, įgūdžiai ir kompetencijos gali visiškai arba iš dalies kompensuoti iš esmės skirtingus dalykus.

39. Ministerija, atsižvelgusi į Komisijos išvadas, siūlo pareiškėjui pasirinkti arba profesinės adaptacijos laikotarpį, arba profesinio tinkamumo testą.

40. Profesinio tinkamumo testas turi būti rengiamas atsižvelgus į tai, kad pareiškėjas savo kilmės valstybėje narėje arba valstybėje narėje, iš kurios jis yra atvykęs, yra kvalifikuotas specialistas.

41. Ministerija profesinio tinkamumo testui atlikti parengia dalykų, kurių trūksta sąrašą, atsižvelgusi į Komisijos siūlymus sudaryti dalykų sąrašą, lyginant architekto rengimo programos dalykus Lietuvos Respublikoje su tais, kurie nurodyti pareiškėjo turimame diplome ar kitame formalios kvalifikacijos įrodyme.

42. Profesinio tinkamumo testas apima architekto rengimo programos dalykus, kurie pasirenkami iš Tvarkos aprašo 41 punkte nurodyto sąrašo ir kurių žinios būtinos siekiant užsiimti architekto profesine veikla Lietuvos Respublikoje.

43. Ministerija, naudodama profesinio tinkamumo testą, gali tikrinti Lietuvos Respublikoje architekto profesinei veiklai taikomų profesinių taisyklių išmanymą.

44. Ministerija, atsižvelgusi į Komisijos išvadas, raštu informuoja pareiškėją apie siūlomą atlikti profesinio tinkamumo testą, nurodydama dalykus, kuriems kompensuoti skiriama kompensacinė priemonė, profesinio tinkamumo testą vykdančias institucijas, rekomenduojamos literatūros ir teisės aktų sąrašą, kitą reikalingą su profesinio tinkamumo testo vykdymu susijusią informaciją.

45. Ministerija privalo ne vėliau kaip per mėnesį nuo testo atlikimo dienos, atsižvelgusi į profesinio tinkamumo testą vykdančios institucijos įvertinimą, apie laikymo rezultatus informuoti pareiškėją arba jo įgaliotą asmenį.

46. Ministerija užtikrina, kad priimtas sprendimas dėl Tvarkos aprašo 37 punkte numatytų kompensacinių priemonių taikymo būtų tinkamai pagrįstas, o pareiškėjas būtų informuotas apie Tvarkos aprašo 37 punkte numatytus esminius skirtumus ir kodėl tų skirtumų negalima kompensuoti žiniomis, įgūdžiais ir kompetencijomis, įgytais per profesinę patirtį arba mokymąsi visą gyvenimą, kuriuos oficialiai yra patvirtinusi atitinkama įstaiga.

47. Ministerija užtikrina, kad Tvarkos aprašo 36.2 papunktyje nurodytą profesinio tinkamumo testą asmuo galėtų laikyti ne vėliau kaip per šešis mėnesius po pirminio sprendimo taikyti jam šią kompensacinę priemonę.

48. Neišlaikęs profesinio tinkamumo testo, pareiškėjas nustatyta tvarka gali laikyti šį testą pakartotinai.

49. Profesinio tinkamumo testo organizavimo išlaidų kainą pareiškėjas sumoka profesinio tinkamumo testą vykdančiai institucijai.

50. Ministerija privalo užtikrinti, kad:

50.1. profesinės adaptacijos laikotarpis neviršytų trejų metų;

50.2. pareiškėjas būtų informuotas apie profesinės adaptacijos laikotarpio organizavimo tvarką;

50.3. būtų rekomenduotos įstaigos (institucijos, organizacijos), kuriose pareiškėjas gali atlikti profesinės adaptacijos laikotarpį.

 

V. SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

51. Sprendimas dėl pareiškėjo profesinės kvalifikacijos pripažinimo arba jo nebuvimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-338, 2016-05-09, paskelbta TAR 2016-05-11, i. k. 2016-12187

 

 


 

Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Paraiškos dėl architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti architektu Lietuvos Respublikoje forma)

 

Vardas (-ai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė (-ės)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimimo data

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

Lytis:

 

mot.

 

vyr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso / Asmens tapatybės kortelės numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankstesnis vardas / pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilietybė

 

Lietuvos Respublikos

 

Kita (parašyti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresas korespondencijai:

Gatvė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namas

 

 

 

 

Butas

 

 

 

 

Pašto kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miestas / Vietovė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

 

PARAIŠKA
DĖL ARCHITEKTO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO NORINT UŽSIIMTI ARCHITEKTO PROFESINE VEIKLA LIETUVOS RESPUBLIKOJE

 

_______________

(data)

_____________________

(sudarymo vieta)

 

Prašau pripažinti mano profesinę kvalifikaciją:____________________________________

_______________________________________________________________________________

Profesinės kvalifikacijos pripažinimo tikslas:______________________________________

_______________________________________________________________________________

(reglamentuojama profesija arba profesinė veikla, pagal kurią norite dirbti Lietuvos Respublikoje, ar kita)

 

I. DUOMENYS APIE IŠSILAVINIMĄ (išvardykite švietimo institucijas, kuriose įgytas išsilavinimas)

 

Formalios kvalifikacijos įrodymą išdavusios švietimo įstaigos pavadinimas ir adresas

Mokytasi ir (ar) studijuota

Formalios mokymosi kvalifikacijos

Formalios kvalifikacijos įrodyme įrašyta profesinė kvalifikacija ar kvalifikacinis laipsnis (įrašyti originalo kalba)

Pastabos

nuo

iki

ir (ar) studijų forma1

įrodymo pavadinimas

(įrašyti originalo kalba)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________

1 D – dieninė, N – neakivaizdinė, V – vakarinė, NT – nuotolinė.

 

II. Duomenys apie įgytą profesinę kvalifikaciją

(ši dalis pildoma, jei profesinė kvalifikacija nėra suteikta formalios kvalifikacijos įrodymu, nurodytu I dalyje, ar nėra įgyta profesinės patirties metu)

 

Dokumentą išdavusios institucijos pavadinimas ir adresas

Dokumento pavadinimas (įrašyti originalo kalba)

Dokumente įrašyta profesinė kvalifikacija (įrašyti originalo kalba)

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

III. PROFESINĖ PATIRTIS

(Profesija arba profesinė veikla, kuria užsiėmėte per paskutiniuosius penkerius metus. Jeigu pildote šią dalį, pridėkite dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius) Jūsų profesinę patirtį ir trukmę)

 

Profesinė patirtis

Darbinės veiklos trukmė

(metai, mėnuo)

Pareigos

Institucijos (įstaigos) pavadinimas

Valstybė

nuo

iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. PAPILDOMA INFORMACIJA

(Informacija apie kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos Jūsų profesinės kvalifikacijos pripažinimui)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

V. DUOMENYS APIE PAREIŠKĖJO ĮGALIOTĄ ASMENĮ (jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo)

 

Vardas (-ai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė (-ės)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresas korespondencijai:

Gatvė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namas

 

 

 

 

Butas

 

 

 

 

Pašto kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miestas / Vietovė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. SUTIKIMAS

 

Aš, _____________________________________________________________________,

(pareiškėjo arba įgalioto asmens vardas ir pavardė)

esu susipažinęs (-usi) su Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir sutinku, kad kompetentinga institucija kreiptųsi į valstybines ir (ar) privačias įstaigas (institucijas, įmones, organizacijas ar kt.) dėl informacijos apie mane (mane įgaliojusį asmenį) ir mano (mane įgaliojusio asmens) turimą profesinę kvalifikaciją.

Sutinku, kad atitinkama kompetentinga institucija vertintų mano (mane įgaliojusio asmens) profesinę kvalifikaciją.

Patvirtinu, kad prašyme pateikti duomenys yra teisingi.

 

______________               ____________________________

(parašas)                                   (vardas ir pavardė)

 

PRIDEDAMA*:

 

[]

1.

Asmens pilietybę įrodantis dokumentas.

[]

2.

Formalios kvalifikacijos įrodymas (-ai).

[]

3.

Dokumentas (-ai), liudijantis (-ys) rengimo trukmę ir turinį (jei neatitinka Įstatymo 3 priedo 3.7.1 punkte ir 4 priedo 4 punkte nurodytų formalios kvalifikacijos įrodymams keliamų reikalavimų).

[]

4.

Dokumentas (-ai), susijęs (-ę) su architekto kvalifikacijos kėlimu (jeigu tokie yra).

[]

5.

Formalios kvalifikacijos įrodymų, įgytų trečiojoje šalyje, pripažinimo valstybėje narėje dokumentas (-ai) (jeigu toks (-ie) yra).

[]

6.

Aukštojo mokslo kvalifikacijos vertinimo ir (arba) kvalifikacijos akademinio pripažinimo pažyma, išduota Studijų kokybės vertinimo centro, jeigu kvalifikacija pripažįstama pagal Tvarkos aprašo 5 punktą, arba išsilavinimas įgytas trečiojoje šalyje.

[]

7.

Kiti papildomi dokumentai (mokslo laipsnis, svarbesnių parengtų projektų sąrašas architektūros srityje), jei tokie yra.

[]

8.

Pavardės (vardo) keitimą patvirtinantys dokumentai (jeigu keitėsi).

[]

9.

Dokumentas, išduotas kilmės valstybės narės kompetentingų institucijų, nurodantis, kad pareiškėjas faktiškai ir teisėtai užsiėmė architekto profesine veikla jų teritorijoje ne trumpiau kaip trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo, kai pareiškėjas naudojasi Įstatymo 47 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytomis architektų įgytomis teisėmis

[]

10.

Pažymėjimas, išduotas kilmės valstybės narės kompetentingų institucijų, patvirtinantis, kad šiems formalios kvalifikacijos įrodymams taikoma 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (OL 2005 L 255, p. 22), kai pripažinimas remiasi būtiniausių rengimo reikalavimų derinimu vadovaujantis Įstatymo III dalies III skyriaus nuostatomis.

[]

11.

Dokumentas, patvirtinantis, kad pareiškėjas dirbo pagal architekto profesiją valstybėje narėje ne trumpiau kaip vienerius metus per pastaruosius dešimt metų, jeigu profesija valstybėje narėje nereglamentuojama;

[]

12.

Įgaliojimas, jei prašymą pildo įgaliotas asmuo.

[]

13.

Profesinio tinkamumo testo išlaikymą arba profesinės adaptacijos laikotarpį patvirtinantys dokumentai (jei buvo paskirta viena iš šių kompensacinių priemonių).

 

___________________

* Pastabos:

1. Prašome pažymėti tik pateikiamus dokumentus.

2. Siunčiant paštu dokumentų kopijos turi būti patvirtintos nustatyta tvarka (notaro ar atitinkamos institucijos).

3. Dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą, o vertimai patvirtinti vertėjo, išvertusio dokumentus, parašu ir (arba) vertimo biuro antspaudu.

 

______________                     ______________________

(parašas)                                   (vardas ir pavardė)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-338, 2016-05-09, paskelbta TAR 2016-05-11, i. k. 2016-12187

 


 

Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo

2 priedas

 

LAIKINAI IR KARTAIS TEIKIAMŲ ARCHITEKTŪRINIŲ PASLAUGŲ LIETUVOS RESPUBLIKOJE DEKLARACIJA1

 

______________

(data)

_____________________

(sudarymo vieta)

 

1. Ši deklaracija pildoma:

£ Pirmą kartą teikiant paslaugas Lietuvos Respublikoje (prašome užpildyti 2–5 punktus)

£ Kartą per metus atnaujinant deklaraciją2 (prašome užpildyti 2–5 punktus)

____________________

1 Prašome turėti šios deklaracijos kopiją. Jūs turėsite pateikti šią deklaraciją, jeigu ateityje norėsite teikti laikinas arba vienkartines architektūrines paslaugas.

2 Prašome pridėti ankstesnės ir pirmosios deklaracijos kopijas.

 

2. Paslaugų teikėjo asmens duomenys:

2.1. Vardas (-ai) ir pavardė (-ės).................................................... ........................................................

 

2.2. Pilietybė (-ės):

£ AT

£ BE

£ CY

£ CZ

£ DE

£ DK

£ EE

£ EL

£ ES

£ FI

£ FR

£ HU

£ IE

£ IT

£ LT

£ LV

£ LU

£ MT

£ NL

£ PL

£ PT

£ SI

£ SK

£ SE

£ UK

£ BG

£ RO

£ IS

£ LI

£ NO

£ HR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kita (-os)........................................................................................ ........................................................

 

2.3. Paso/asmens tapatybės kortelės numeris: Valstybė.........................................................................

Valstybė.....................................................................

Valstybė.....................................................................

 

2.4. Lytis:                      £ Vyras                        £ Moteris

 

2.5. Gimimo metai: ££££ ££ ££

metai/mėnuo/diena

 

2.6. Gimimo vieta:                          Miestas/vietovė: .............................................................................

£ AT

£ BE

£ CY

£ CZ

£ DE

£ DK

£ EE

£ EL

£ ES

£ FI

£ FR

£ HU

£ IE

£ IT

£ LT

£ LV

£ LU

£ MT

£ NL

£ PL

£ PT

£ SI

£ SK

£ SE

£ UK

£ BG

£ RO

£ IS

£ LI

£ NO

£ HR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kita ............................................................................................... ........................................................

 

2.7. Kontaktiniai duomenys įsisteigimo valstybėje narėje (privaloma):

Adresas: .................................................................................................................................................

Telefonas (su šalies prisijungimo kodu): ...............................................................................................

Faksas (su šalies prisijungimo kodu): ....................................................................................................

El. paštas: ...............................................................................................................................................

2.8. Kontaktiniai duomenys Lietuvos Respublikoje (jei galite, nurodykite):

Adresas: .................................................................................................................................................

Telefonas (su šalies prisijungimo kodu): ...............................................................................................

Faksas (su šalies prisijungimo kodu): ....................................................................................................

El. paštas: ...............................................................................................................................................

 

3. Deklaruojama profesinė veikla:

3.1. Profesinė veikla, kuria užsiimate valstybėje narėje3, kurioje esate įsisteigęs:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

3.2. Profesinė veikla, kuria Jūs norite užsiimti Lietuvos Respublikoje:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

____________________

3 Prašome nurodyti profesijos pavadinimą tos valstybės narės kalba, kurioje esate įsisteigęs, ir lietuvių kalba ir/arba viena iš šių kalbų: anglų, prancūzų ar vokiečių.

 

4. Teisėtas įsisteigimas vienoje ar daugiau valstybių narių:

Šioje deklaracijoje „teisėtas įsisteigimas“ – užsiėmimas architekto profesine veikla įsisteigimo valstybėje narėje, kai nėra jokių profesinių ir administracinių draudimų, net ir laikinų.

Asmenims, įgijusiems architekto profesinę kvalifikaciją trečiosiose šalyse, teisėto įsisteigimo nuostatos taikomos tik tais atvejais, kai tokie asmenys yra įgiję bent 3 metų architekto profesinę patirtį valstybėje narėje, kuri pripažino tokių asmenų architekto profesinę kvalifikaciją, vadovaudamasi nacionaliniais teisės aktais ir Direktyvos 2005/36/EB 3 straipsnio 3 dalimi.

 

4.1. Ar Jūs teisėtai įsisteigęs valstybėje narėje užsiimti architekto profesine veikla ?

£ Taip                                   £ Ne

Jei atsakėte „taip“, kurioje valstybėje narėje Jūs esate teisėtai įsisteigęs?

£ AT

£ BE

£ CY

£ CZ

£ DE

£ DK

£ EE

£ EL

£ ES

£ FI

£ FR

£ HU

£ IE

£ IT

£ LT

£ LV

£ LU

£ MT

£ NL

£ PL

£ PT

£ SI

£ SK

£ SE

£ UK

£ BG

£ RO

£ IS

£ LI

£ NO

£ HR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jei „ne“, prašome paaiškinti: .................................................................................................................

 

4.2. Ar Jūs priklausote architektų profesinei asociacijai ar lygiavertei organizacijai įsisteigimo valstybėje narėje?

£ Taip                                   £ Ne

Jei Jūs atsakėte taip, prašome įvardinti, kuriai, nurodyti kontaktinius duomenis ir Jūsų registracijos numerį joje (jei yra).

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

Ar Jus patvirtinto ir (ar) prižiūri įsisteigimo valstybės narės kompetentinga institucija?

£ Taip                                    £ Ne

Jei jūs atsakėte „taip“, prašome įvardinti, kurios, ir nurodyti jos (jų) kontaktinius duomenis.

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Jei esate įsisteigęs daugiau nei vienoje valstybėje narėje, prašome pateikti informaciją apie laikinų ir kartais teikiamų paslaugų teikimą Lietuvos Respublikoje kiekvienai įsisteigimo valstybei narei.

5. Profesinis draudimas

5.1. Ar Jūs turite draudimą, susijusį su profesine atsakomybe, atsirandančia užsiimant architekto profesine veikla?

£ Taip                                   £ Ne

Jei taip, prašome nurodyti detalesnę informaciją apie draudimą:

Draudimo kompanijos pavadinimas: .....................................................................................................

Sutarties numeris: ..................................................................................................................................

Komentarai: ...........................................................................................................................................

 

5.2. Ar Jūs turite kitą asmeninę arba kolektyvinę apsaugą, susijusią su profesine atsakomybe, atsirandančia užsiimant architekto profesine veikla?

£ Taip                                   £ Ne

Jei taip, prašome nurodyti detalesnę informaciją: .................................................................................

Komentarai: ...........................................................................................................................................

 

6. Dokumentai, pridedami prie šios deklaracijos4:

6.1. Prašome pažymėti dokumentą (-us)5, pridedamus prie šios deklaracijos:

£ Asmens pilietybę įrodantis dokumentas

£ Dokumentas, patvirtinantis teisėtą įsisteigimą

£ Profesinės kvalifikacijos įrodymai

£ Dokumentą, patirtinantį, kad pareiškėjas dirbo pagal architekto profesiją valstybėje narėje ar keliose valstybėse narėse ne trumpiau kaip vienerius metus per pastaruosius dešimt metų6

___________________

4 Ši dalis pildoma pirmą kartą teikiant laikinas arba vienkartines paslaugas Lietuvos Respublikoje.

5 Dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą, o vertimai patvirtinti vertėjo, išvertusio dokumentus, parašu ir (arba) vertimo biuro antspaudu.

6 Dokumentas reikalingas, kai architekto profesija nėra reglamentuojama įsisteigimo valstybėje narėje.

 

7. Atnaujinta informacija (pildoma, kai ši deklaracija yra atnaujinama)7

7.1. Kokiais periodais Jūs teikėte paslaugas Lietuvos Respublikoje (metai/mėnuo/diena)?

Nuo ££££/££/££ iki ££££/££/££

Nuo ££££/££/££ iki ££££/££/££

Nuo ££££/££/££ iki ££££/££/££

Nuo ££££/££/££ iki ££££/££/££

Nuo ££££/££/££ iki ££££/££/££

Komentarai: ...........................................................................................................................................

 

7.2. Prašome įvardinti konkrečias profesines veiklas, kuriomis užsiėmėte teikdamas architektūrines paslaugas.

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

____________________

7 Ši dalis pildoma atnaujinant deklaraciją.

 

8. Kiti komentarai

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

______________                        ______________________

(parašas)                                                    (vardas ir pavardė)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-338, 2016-05-09, paskelbta TAR 2016-05-11, i. k. 2016-12187

Nr. D1-129, 2017-02-09, paskelbta TAR 2017-02-09, i. k. 2017-02370

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-102, 2007-02-15, Žin., 2007, Nr. 23-895 (2007-02-22), i. k. 107301MISAK00D1-102

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. D1-131 "Dėl Architekto diplomų, pažymėjimų ir kitų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų, įgytų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šveicarijoje arba valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės sutartį, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklių tvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-507, 2008-09-29, Žin., 2008, Nr. 114-4373 (2008-10-04), i. k. 108301MISAK00D1-507

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. D1-131 "Dėl Architekto diplomų, pažymėjimų ir kitų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų, įgytų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šveicarijoje arba valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės sutartį, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklių tvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-906, 2010-11-08, Žin., 2010, Nr. 133-6819 (2010-11-13), i. k. 110301MISAK00D1-906

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. D1-131 "Dėl Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai arba vienkartinai teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-1046, 2012-12-04, Žin., 2012, Nr. 141-7285 (2012-12-06), i. k. 112301MISAK0D1-1046

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. D1-131 "Dėl Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai arba vienkartinai teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-129, 2015-02-18, paskelbta TAR 2016-02-10, i. k. 2016-02601

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. D1-131 „Dėl Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai arba vienkartinai teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-338, 2016-05-09, paskelbta TAR 2016-05-11, i. k. 2016-12187

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. D1-131 „Dėl Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai arba vienkartinai teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-129, 2017-02-09, paskelbta TAR 2017-02-09, i. k. 2017-02370

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. D1-131 „Dėl Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo