Nutarimas skelbtas: Žin., 2012, Nr. 115-5833

Neoficialus nutarimo tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas

 

Dėl EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS NUO KAUNO IKI LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENOS TIESIMO PARENGIAMŲJŲ DARBŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2012 m. rugsėjo 26 d. Nr. 1195
Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Europinio standarto geležinkelio linijos nuo Kauno iki Lietuvos ir Latvijos valstybių sienos tiesimo parengiamųjų darbų planą (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Andrius Kubilius

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                      Eligijus Masiulis

 

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2012 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. 1195

 

 

europinio standarto geležinkelio linijos nuo KAUNO iki Lietuvos ir Latvijos valstybių sienos TIESIMO PARENGIAMŲJŲ DARBŲ planas

 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingos institucijos

Įvykdymo terminas

Lėšų poreikis, mln. litų*

Finansavimo šaltiniai

1.

Parengti Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ir specialiojo plano finansavimo planą, įvertinant lėšų poreikį kiekvieniems metams iki 2015 metų imtinai. Vadovaujantis įvertintu preliminariu lėšų poreikiu, kreiptis į Europos Komisiją dėl galiojančio sprendimo, susijusio su Europos Sąjungos TEN-T programos finansinės pagalbos teikimu „Rail Baltica“ geležinkelio linijos techninei dokumentacijai parengti, pakeitimo ar prireikus teikti naują paraišką gauti Europos Sąjungos TEN-T programos finansinę paramą

akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – LG), Susisiekimo ministerija (toliau – SM), Transporto investicijų direkcija
(toliau – TID)

2012-12-31

 

 

2.

Parengti Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano planavimo darbų programą, į kurią įtraukti alternatyvių linijų Kaunas–Šiauliai–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena (pagal Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. IX-1154 (Žin., 2002, Nr. 110-4852) ir Kaunas–Panevėžys–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena įvertinimą ir palyginimą (pagal Europinės vėžės geležinkelio linijos („Rail Baltica“) Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje galimybių studijos rekomendacijas)

LG

2013-07-15

 

 

3.

Susitarti su Latvijos Respublikos susisiekimo ministerija dėl veiksmų koordinavimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo metu

SM

2012-10-31

 

 

4.

Parengti Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena strateginio pasekmių aplinkai vertinimo paslaugų pirkimo programą, įtraukiant alternatyvių linijų Kaunas–Šiauliai–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena ir Kaunas–Panevėžys–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena įvertinimą ir palyginimą

LG

pagal SM įgaliojimą

2013-04-30

0,2

TEN-T programos, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

5.

Parengti Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano rengimo paslaugų pirkimo dokumentus, įtraukiant alternatyvių linijų Kaunas–Šiauliai–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena ir Kaunas–Panevėžys–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena įvertinimą ir palyginimą ir žemės sklypų, reikalingų projektui įgyvendinti, rezervavimą

LG

pagal SM įgaliojimą

2013-07-30

1

TEN-T programos, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

6.

Atlikti Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena strateginį poveikio aplinkai vertinimą

LG

pagal SM įgaliojimą

2013-11-15

1,5

TEN-T programos, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

7.

Parengti Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialųjį planą ir poveikio aplinkai vertinimą

LG

pagal SM įgaliojimą

2015-12-31

14

TEN-T programos, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

8.

Pateikti „Rail Baltica“ trasos pakeitimo reikmės pagrindimą („Rail Baltica“ alternatyvų nuo Kauno iki Lietuvos ir Latvijos valstybių sienos palyginimo (pagal 1–6 punktuose nurodytas priemones) išvadas ir strateginio poveikio aplinkai vertinimo rezultatus) Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano rengimo organizatoriui – Aplinkos ministerijai

SM, LG

2013-11-15

 

 

9.

Inicijuoti Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano pakeitimą, atsižvelgiant į gautas „Rail Baltica“ alternatyvų nuo Kauno iki Lietuvos ir Latvijos valstybių sienos palyginimo (pagal 1–6 punktuose nurodytas priemones) išvadas ir strateginio poveikio aplinkai vertinimo rezultatus

Aplinkos ministerija

2013-12-31

        0,4

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

_________________

*Projektų vertė nurodyta be pridėtinės vertės mokesčio.

 

Plano pakeitimai:

Nr. 438, 2013-05-22, Žin., 2013, Nr. 55-2747 (2013-05-28)

 

__________________

 

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 438, 2013-05-22, Žin., 2013, Nr. 55-2747 (2013-05-28)

DĖL YPATINGOS VALSTYBINĖS SVARBOS PROJEKTO "RAIL BALTICA" EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS-LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA SPECIALIOJO PLANO RENGIMO PRADŽIOS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. RUGSĖJO 26 D. NUTARIMO NR. 1195 "DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS NUO KAUNO IKI LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENOS TIESIMO PARENGIAMŲJŲ DARBŲ PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Aušra Bodin (2013-05-28)

                  aubodi@lrs.lt