Nutarimas skelbtas: Žin., 2012, Nr. 115-5833

Neoficialus nutarimo tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas

 

Dėl EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS NUO KAUNO IKI LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENOS TIESIMO PARENGIAMŲJŲ DARBŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2012 m. rugsėjo 26 d. Nr. 1195
Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Europinio standarto geležinkelio linijos nuo Kauno iki Lietuvos ir Latvijos valstybių sienos tiesimo parengiamųjų darbų planą (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Andrius Kubilius

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                      Eligijus Masiulis

 

 


 

Nauja priedo redakcija nuo 2013-12-31:

Nr. 1274, 2013-12-18, Žin., 2013, Nr. 140-7103 (2013-12-30)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2012 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. 1195
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1274
redakcija)

 

 

 

europinio standarto geležinkelio linijos nuo KAUNO iki Lietuvos ir Latvijos valstybių sienos tiesimo PARENGIAMŲJŲ DARBŲ planas

 

 

 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingos institucijos

Įvykdymo terminas

Lėšų poreikis, mln. litų*

Finansavimo šaltiniai

1.

Parengti Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ir specialiojo plano finansavimo planą, įvertinant lėšų poreikį kiekvieniems metams iki 2015  metų imtinai. Vadovaujantis įvertintu preliminariu lėšų poreikiu, kreiptis į Europos Komisiją dėl galiojančio sprendimo, susijusio su Europos Sąjungos TEN-T programos finansinės pagalbos teikimu „Rail Baltica“ geležinkelio linijos techninei dokumentacijai parengti, pakeitimo ar prireikus teikti naują paraišką gauti Europos Sąjungos TEN-T programos finansinę paramą

akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – LG), Susisiekimo ministerija (toliau – SM), Transporto investicijų direkcija (toliau – TID)

2012-12-31

 

 

2.

Parengti Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano planavimo darbų programą

LG

2014-04-30

 

 

3.

Susitarti su Latvijos Respublikos susisiekimo  ministerija dėl veiksmų koordinavimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo metu

SM

2012-10-31

 

 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingos institucijos

Įvykdymo terminas

Lėšų poreikis, mln. litų*

Finansavimo šaltiniai

4.

Parengti Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena strateginio pasekmių aplinkai vertinimo paslaugų pirkimo programą, įtraukiant alternatyvių linijų Kaunas–Šiauliai–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena ir Kaunas–Panevėžys–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena įvertinimą ir palyginimą

LG
pagal SM įgaliojimą

2013-04-30

0,2

TEN-T programos, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

5.

Parengti Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano rengimo paslaugų pirkimo dokumentus, įtraukiant žemės sklypų, reikalingų projektui įgyvendinti, rezervavimą, ir paskelbti  paslaugų pirkimo  konkursą

LG
pagal SM įgaliojimą

2014-04-30

1

TEN-T programos, Europos infrastruktū-ros tinklų priemonės (toliau – CEF) arba kitų Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

6.

Atlikti europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena strateginį pasekmių aplinkai vertinimą

LG
 pagal SM įgaliojimą

2014-02-28

1,5

TEN-T programos, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

7.

Parengti Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialųjį planą ir poveikio aplinkai vertinimą

LG
 pagal SM įgaliojimą

2015-12-31

14

TEN-T programos, CEF arba kitų ES fondų, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingos institucijos

Įvykdymo terminas

Lėšų poreikis, mln. litų*

Finansavimo šaltiniai

8.

Pateikti europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena strateginio pasekmių aplinkai vertinimo išvadas Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano rengimo organizatorei – Aplinkos ministerijai

SM, LG

2014-03-15

 

 

9.

Inicijuoti Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano pakeitimą, atsižvelgiant į gautas europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena strateginio pasekmių aplinkai vertinimo išvadas

Aplinkos ministerija

2014-04-30

0,4

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

10.

Atlikti galimų alternatyvių sprendimų dėl Vilniaus integravimo europine vėže į „Rail Baltica“ trasą, kuri šiuo metu yra Lietuvos ir Lenkijos valstybių siena–Kaunas–Panevėžys–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena, studiją

SM, LG

2014-12-31

0,7

CEF arba kitų ES fondų, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

 

* Projektų vertė nurodyta be pridėtinės vertės mokesčio.

 

 

__________________

 

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 438, 2013-05-22, Žin., 2013, Nr. 55-2747 (2013-05-28)

DĖL YPATINGOS VALSTYBINĖS SVARBOS PROJEKTO "RAIL BALTICA" EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS-LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA SPECIALIOJO PLANO RENGIMO PRADŽIOS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. RUGSĖJO 26 D. NUTARIMO NR. 1195 "DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS NUO KAUNO IKI LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENOS TIESIMO PARENGIAMŲJŲ DARBŲ PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1274, 2013-12-18, Žin., 2013, Nr. 140-7103 (2013-12-30)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. RUGSĖJO 26 D. NUTARIMO NR. 1195 "DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS NUO KAUNO IKI LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENOS TIESIMO PARENGIAMŲJŲ DARBŲ PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Aušra Bodin (2014-01-06)

                  aubodi@lrs.lt