Suvestinė redakcija nuo 2019-10-18

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 101-4136, i. k. 10700GKISAK05-V-624

 

Nauja redakcija nuo 2019-10-18:

Nr. 5-V-772, 2019-10-17, paskelbta TAR 2019-10-17, i. k. 2019-16507

 

LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISĖSAUGOS PAREIGŪNŲ GINKLŲ, GINKLŲ PRIEDĖLIŲ, ŠAUDMENŲ, JŲ DALIŲ ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IR IŠVEŽIMO IŠ JOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2007 m. rugsėjo 17 d. Nr. 5-V-624

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 37 straipsnio 5 ir 6 dalimis,

t v i r t i n u Teisėsaugos pareigūnų ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos taisykles (pridedama).

 

 

 

POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS                               VYTAUTAS GRIGARAVIČIUS

 

 

 

Patvirtinta

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2007 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 5-V-624

(Lietuvos policijos generalinio komisaro

2019 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. 5-V-772

redakcija)

 

TEISĖSAUGOS PAREIGŪNŲ GINKLŲ, ginklų priedėlių, ŠAUDMENŲ, jų dalių ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IR IŠVEŽIMO IŠ JOS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Teisėsaugos pareigūnų ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Lietuvos Respublikos policijos pareigūnų ir užsienio valstybių teisėsaugos institucijų pareigūnų Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 3 straipsnio 2, 6–10 punktuose nurodytų ginklų, B, C, D kategorijų ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių (toliau – ginklai ir šaudmenys), skirtų tarnybinėms užduotims atlikti, įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme.

3. Taisyklės nėra taikomos:

3.1. užsienio valstybių žvalgybos ir saugumo, gynybos institucijų pareigūnams, kuriems leidimus ginklų ir šaudmenų įvežimui į Lietuvos Respubliką ir išvežimui iš jos išduoda Valstybės saugumo departamentas ar Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija;

3.2. Lietuvos specialaus statuso pareigūnams (išskyrus Lietuvos Respublikos policijos pareigūnus), kuriems leidimus ginklams ir šaudmenims įvežti į Lietuvos Respubliką ir išvežti iš jos išduoda jų specialaus statuso subjekto vadovai.

 

II SKYRIUS

UŽSIENIO VALSTYBIŲ TEISĖSAUGOS PAREIGŪNŲ GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ, SKIRTŲ TARNYBINĖMS UŽDUOTIMS ATLIKTI, ĮVEŽIMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ, IŠVEŽIMAS IŠ JOS IR GABENIMAS TRANZITU

 

4. Užsienio valstybių teisėsaugos institucijos (jų pareigūnai), norinčios įvežti, išvežti ar gabenti tranzitu ginklus ir šaudmenis, skirtus tarnybinėms užduotims atlikti, ir gauti leidimą įvežti (išvežti) ginklus (priedas), pateikia Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) prašymą, kuriame nurodo:

4.1. šalį, iš kurios įvežami arba į kurią išvežami ginklai ir šaudmenys, pasienio kontrolės punktą, per kurį planuojama vežti ginklus ir šaudmenis, atvykimo ir išvykimo datas;

4.2. asmens, vežančio ginklus ir šaudmenis (atsakingo už ginklus ir šaudmenis), vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu yra) ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numerį;

4.3. vežamų ginklų, ginklų priedėlių, modelius, kalibrus, numerius ir šaudmenų kiekį;

4.4. dokumentus, patvirtinančius ginklų ir šaudmenų įvežimo (išvežimo) tikslą (kvietimas ir pan.).

5. Jeigu pateikiami visi Taisyklių 4 punkte nurodyti dokumentai, Policijos departamentas išduoda leidimą įvežti (išvežti) ginklus arba pateikia rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti leidimą įvežti (išvežti) ginklus per 10 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia leidimui įvežti (išvežti) ginklus, gavimo.

6. Prie leidimo įvežti (išvežti) ginklus gali būti pridedami laisvos formos dokumentai, kuriuose surašomi asmenų vardai, pavardės, jeigu yra – asmens kodai, ginklų, ginklų priedėlių, rūšys, modeliai, kalibrai, kiekis, identifikaciniai duomenys, šaudmenų tipas (-ai) ir kiekis. Dokumentus pasirašo leidimą išdavęs pareigūnas, parašas tvirtinamas Policijos departamento antspaudu. Šiuo atveju leidime įvežti (išvežti) ginklus turi būti pažymėta, kad prie leidimo pridedami dokumentai.

7. Ginklų ir šaudmenų išvežimo iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungos valstybes ar įvežimo į ją iš Europos Sąjungos valstybių atvejais leidimai išduodami vadovaujantis Pavienių ginklų, ginklų priedėlių,šaudmenų, jų dalių įvežimo, išvežimo, gabenimo tranzitu, vežimo Lietuvos Respublikoje ir informacijos apie pavienių ginklų vežimą pateikimo užsienio valstybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 739 Dėl ginklų ir šaudmenų vežimo).

 

III SKYRIUS

UŽSIENIO VALSTYBIŲ TEISĖSAUGOS PAREIGŪNŲ GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ, SKIRTŲ UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIŲ APSAUGAI, ĮVEŽIMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IR IŠVEŽIMAS IŠ JOS

 

8. Teisėsaugos pareigūnai, saugantys Oficialių svečių priėmimo Lietuvos Respublikoje tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. 1485, nustatytų A, B, C kategorijų oficialius svečius, atvykstančius į Lietuvos Respubliką su valstybiniu, oficialiu, darbo, privačiu vizitu ar vykstančius per Lietuvos Respublikos teritoriją tranzitu, ginklus ir šaudmenis įveža į Lietuvos Respubliką ir išveža iš jos išimties tvarka ir Policijos departamento neprašo išduoti leidimo įvežti (išvežti) ginklus ar išankstinio sutikimo vežti ginklus.

9. Vizitą organizuojanti Lietuvos Respublikos institucija, iš kompetentingos užsienio valstybės institucijos gavusi informaciją apie numatomą vizitą, atvykstantį oficialų svečią ir lydinčius ginkluotus teisėsaugos pareigūnus, apie tai iš anksto informuoja Valstybės sienos apsaugos tarnybą ir Muitinės departamentą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

10. Kitus negu Taisyklių 8 punkte išvardytus užsienio piliečius saugantys teisėsaugos pareigūnai ginklus ir šaudmenis įveža į Lietuvos Respubliką ir išveža iš jos vadovaudamiesi Pavienių ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių įvežimo, išvežimo, gabenimo tranzitu, vežimo Lietuvos Respublikoje ir informacijos apie pavienių ginklų vežimą pateikimo užsienio valstybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 739 „Dėl ginklų ir šaudmenų vežimo“.

 

IV SKYRIUS

LIETUVOS POLICIJOS PAREIGŪNŲ GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ, SKIRTŲ TARNYBINĖMS UŽDUOTIMS ATLIKTI, IŠVEŽIMAS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS IR ĮVEŽIMAS Į JĄ

 

11. Lietuvos Respublikos policijos įstaigos ir jų padaliniai, norintys išvežti iš Lietuvos Respublikos ar įvežti į ją ginklus ir šaudmenis, skirtus tarnybinėms užduotims atlikti, bei gauti leidimą įvežti (išvežti) ginklus pateikia Policijos departamentui prašymą, kuriame nurodo:

11.1. šalį, į kurią išvežamas arba iš kurios įvežamas ginklai ir šaudmenys, pasienio kontrolės punktą, per kurį planuojama vežti ginklus ir šaudmenis, atvykimo ir išvykimo datas;

11.2. asmens, vežančio ginklus ir šaudmenis (atsakingo už ginklą ir šaudmenis), vardą, pavardę, asmens kodą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numerį;

11.3. vežamo ginklų, ginklų priedėlių modelius, kalibrus, numerius ir šaudmenų kiekį;

11.4. dokumentus, patvirtinančius ginklų ir šaudmenų įvežimo tikslą (kvietimas ar pan.).

12. Jeigu pateikiami visi Taisyklių 11 punkte nurodyti dokumentai, Policijos departamentas išduoda leidimą įvežti (išvežti) ginklus arba pateikia rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti leidimą įvežti (išvežti) ginklus per 10 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia leidimui įvežti (išvežti) ginklus, gavimo. Policijos departamentas, išdavęs leidimą įvežti (išvežti) ginklus, per vieną darbo dieną elektroniniu paštu informuoja Valstybės sienos apsaugos tarnybą.

13. Prie leidimo įvežti (išvežti) ginklus gali būti pridedami laisvos formos dokumentai, kuriuose surašomi į leidimą netilpę asmenų vardai, pavardės, jeigu yra – asmens kodai, ginklų, ginklų priedėlių kategorijos, rūšys, modeliai, kalibrai, kiekis, identifikaciniai duomenys, šaudmenų tipas(-ai) ir kiekis. Dokumentus pasirašo leidimą išdavęs pareigūnas, parašas tvirtinamas Policijos departamento antspaudu. Šiuo atveju leidime įvežti (išvežti) ginklus turi būti pažymėta, kad prie leidimo pridedami dokumentai.

14. Ginklų ir šaudmenų išvežimo iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungos valstybes ar įvežimo į ją iš Europos Sąjungos valstybių atvejais leidimai išduodami vadovaujantis Pavienių ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių įvežimo, išvežimo, gabenimo tranzitu, vežimo Lietuvos Respublikoje ir informacijos apie pavienių ginklų vežimą pateikimo užsienio valstybėms  taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 739 „Dėl ginklų ir šaudmenų vežimo“.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Ginklų ir šaudmenų įvežimas, išvežimas ir tranzitas kontroliuojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

__________________________

 

Teisėsaugos pareigūnų ginklų ir šaudmenų

įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš

jos taisyklių priedas

 

LEIDIMAI ĮVEŽTI (IŠVEŽTI) GINKLUS

 

POLICIJOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

 

LEIDIMAS ĮVEŽTI (IŠVEŽTI) GINKLUS (A dalis)

 

20__–__–__ Nr. ______

Vilnius

 

POLICIJOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

 

LEIDIMAS ĮVEŽTI (IŠVEŽTI) GINKLUS (B dalis)

 

20__–__–__ Nr. ______

Vilnius

 

POLICIJOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

 

LEIDIMAS ĮVEŽTI (IŠVEŽTI) GINKLUS (C dalis)

 

20__–__–__ Nr. ______

Vilnius

 

POLICIJOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

 

LEIDIMAS ĮVEŽTI (IŠVEŽTI) GINKLUS (D dalis)

 

20__–__–__ Nr. ______

Vilnius

 

_______________________________

(juridinio asmens, kuriam išduotas leidimas,

_______________________________

pavadinimas, kodas, adresas, telefonas

_______________________________

ar fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas

_______________________________

ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris)

 

_______________________________

(juridinio asmens, kuriam išduotas leidimas,

_______________________________

pavadinimas, kodas, adresas, telefonas

_______________________________

ar fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas

_______________________________

ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris)

 

_______________________________

(juridinio asmens, kuriam išduotas leidimas,

_______________________________

pavadinimas, kodas, adresas, telefonas

_______________________________

ar fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas

_______________________________

ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris)

 

_______________________________

(juridinio asmens, kuriam išduotas leidimas,

_______________________________

pavadinimas, kodas, adresas, telefonas

_______________________________

ar fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas

_______________________________

ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris)

 

Leidžiama įvežti (išvežti)* ginklus ir šaudmenis:

 

 

 

Leidžiama įvežti (išvežti)* ginklus ir šaudmenis:

 

 

 

Leidžiama įvežti (išvežti)* ginklus ir šaudmenis:

 

 

 

Leidžiama įvežti (išvežti)* ginklus ir šaudmenis:

 

 

 

Iš kokios šalies įvežama ____________

Į kokią šalį išvežama ______________

Per muitinės postą _________________

Už ginklų ir šaudmenų pervežimą atsakingas asmuo:

Iš kokios šalies įvežama ____________

Į kokią šalį išvežama ______________

Per muitinės postą _________________

Už ginklų ir šaudmenų pervežimą atsakingas asmuo:

Iš kokios šalies įvežama ____________

Į kokią šalį išvežama ______________

Per muitinės postą _________________

Už ginklų ir šaudmenų pervežimą atsakingas asmuo:

Iš kokios šalies įvežama ____________

Į kokią šalį išvežama ______________

Per muitinės postą _________________

Už ginklų ir šaudmenų pervežimą atsakingas asmuo:

_______________________________

(vardo raidė, pavardė, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris)

 

Leidimas galioja iki 20__-__-__

_______________________________

(vardo raidė, pavardė, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris)

 

Leidimas galioja iki 20__-__-__

 

_______________________________

(vardo raidė, pavardė, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris)

 

Leidimas galioja iki 20__-__-__

 

_______________________________

(vardo raidė, pavardė, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris)

 

Leidimas galioja iki 20__-__-__

 

 

Policijos departamento įgaliotas pareigūnas:

_______________________________

(pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

A. V.

Policijos departamento įgaliotas pareigūnas:

_______________________________

(pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

A. V.

Policijos departamento įgaliotas pareigūnas:

_______________________________

(pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

A. V.

* Kas nereikalinga, išbraukti.

PASTABA. Šį leidimą, atlikusi muitinį tikrinimą ir muitinės formalumus, muitinė grąžina Policijos departamentui.

PASTABA. Šis leidimas, atlikus muitinį tikrinimą ir muitinės formalumus, lieka muitinės poste.

PASTABA. Šis leidimas, atlikus muitinį tikrinimą ir muitinės formalumus, grąžinamas vežančiam ginklus/šaudmenis asmeniui.

 

D dalis

 

C dalis

B dalis

  

Muitinės žymos apie ginklų ir šaudmenų įvežimą ar išvežimą

 

20__-__-__, __ val. __ min.

 

per ____________________________

(muitinės posto pavadinimas)

_______________________________

(nurodyti, ar ginklai ir šaudmenys įvežti į Lietuvos Respubliką, ar išvežti iš jos)

 

Muitinės žymos apie ginklų ir šaudmenų įvežimą ar išvežimą

 

20__-__-__, __ val. __ min.

 

per ____________________________

(muitinės posto pavadinimas)

_______________________________

(nurodyti, ar ginklai ir šaudmenys įvežti į Lietuvos Respubliką, ar išvežti iš jos)

Muitinės žymos apie ginklų ir šaudmenų įvežimą ar išvežimą

 

20__-__-__, __ val. __ min.

 

per_____________________________

(muitinės posto pavadinimas)

_______________________________

(nurodyti, ar ginklai  ir šaudmenys įvežti į Lietuvos Respubliką, ar išvežti iš jos)

  

šie ginklai ir šaudmenys:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

šie ginklai ir šaudmenys:

šie ginklai ir šaudmenys:

  

Ginklų ir šaudmenų duomenys, nurodyti pateiktoje deklaracijoje Nr. _______________, atitinka faktiškai įvežamų (išvežamų) ginklų ir šaudmenų duomenis.

 

Ginklų ir šaudmenų duomenys, nurodyti pateiktoje deklaracijoje Nr. _______________, atitinka faktiškai įvežamų (išvežamų) ginklų ir šaudmenų duomenis.

Ginklų ir šaudmenų duomenys, nurodyti pateiktoje deklaracijoje Nr. _______________, atitinka faktiškai įvežamų (išvežamų) ginklų ir šaudmenų duomenis.

  

Muitinį tikrinimą atlikęs pareigūnas:

_______________________________

(parašas, antspaudas) (vardas, pavardė)

Muitinį tikrinimą atlikęs pareigūnas:

_______________________________

(parašas, antspaudas) (vardas, pavardė)

Muitinį tikrinimą atlikęs pareigūnas:

_______________________________

(parašas, antspaudas) (vardas, pavardė)

  

 

 

 

  

 

________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 5-V-772, 2019-10-17, paskelbta TAR 2019-10-17, i. k. 2019-16507

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. 5-V-624 „Dėl Teisėsaugos pareigūnų ginklų ir šaudmenų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo