Nutarimas skelbtas: Žin., 2003, Nr. 85-3870

Neoficia;us nutarimo tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Antraštės pakeitimai:

Nr. 180, 2010-02-24, Žin., 2010, Nr. 24-1135 (2010-02-27)

DĖL NUTEISTŲJŲ AREŠTO, TERMINUOTO LAISVĖS ATĖMIMO IR LAISVĖS ATĖMIMO IKI GYVOS GALVOS BAUSMĖMIS PRISTATYMO Į BAUSMĖS ATLIKIMO VIETĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2003 m. rugsėjo 2 d. Nr. 1109

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (Žin., 2002, Nr. 73-3084, 2010, Nr. 12-558) 51 straipsnio 2 dalimi ir 66 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai“

Nr. 180, 2010-02-24, Žin., 2010, Nr. 24-1135 (2010-02-27)

 

1. Patvirtinti Nuteistųjų arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmėmis pristatymo į bausmės atlikimo vietą tvarkos aprašą (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. 180, 2010-02-24, Žin., 2010, Nr. 24-1135 (2010-02-27)

 

2. Pavesti Teisingumo ministerijai ir Vidaus reikalų ministerijai iki 2003 m. lapkričio 1 d. patvirtinti konvojavimo tvarkos aprašą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 180, 2010-02-24, Žin., 2010, Nr. 24-1135 (2010-02-27)

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                         Algirdas Brazauskas

 

 

Teisingumo ministras                                                                         Vytautas Markevičius

______________

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2003 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1109

 

 

Pavadinimo pakeitimai:

Nr. 180, 2010-02-24, Žin., 2010, Nr. 24-1135 (2010-02-27)

NUTEISTŲJŲ AREŠTO, TERMINUOTO LAISVĖS ATĖMIMO IR LAISVĖS ATĖMIMO IKI GYVOS GALVOS BAUSMĖMIS PRISTATYMO Į BAUSMĖS ATLIKIMO VIETĄ TVARKOS APRAŠAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nuteistųjų arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmėmis pristatymo į bausmės atlikimo vietą tvarkos aprašas (toliau vadinama – Aprašas) reglamentuoja nuteistųjų pristatymo į bausmės atlikimo vietą organizavimą ir vykdymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 180, 2010-02-24, Žin., 2010, Nr. 24-1135 (2010-02-27)

 

2. Organizuojant ir vykdant nuteistųjų arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmėmis (toliau vadinama – nuteistieji) pristatymą į bausmės atlikimo vietą, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais.

3. Bausmės vykdymo pagrindas – tik įsiteisėjęs apkaltinamasis Lietuvos Respublikos teismo nuosprendis ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių numatytais atvejais – užsienio valstybės teismo arba tarptautinės teisminės institucijos įsiteisėjęs apkaltinamasis nuosprendis (sprendimas).

4. Jeigu paduotas apeliacinis skundas, nuosprendis gali būti pradėtas vykdyti tik tuo atveju, jeigu nuteistasis raštu pareiškia norą pradėti atlikti bausmę nelaukdamas, kol byla bus išnagrinėta apeliacine tvarka.

 

5. Viešojo saugumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos planinius maršrutus, suderinęs su Kalėjimų departamentu prie Teisingumo ministerijos (toliau vadinama – Kalėjimų departamentas), tvirtina Viešojo saugumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 180, 2010-02-24, Žin., 2010, Nr. 24-1135 (2010-02-27)

 

6. Dokumentai, susiję su nuteistųjų pristatymu į bausmės atlikimo vietą, įforminami ir nuteistieji konvojuojami teisingumo ministro ir vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka.

 

II. NUTEISTŲJŲ PRISTATYMO Į BAUSMĖS ATLIKIMO VIETĄ ORGANIZAVIMAS

 

7. Nuteistieji arešto, terminuoto laisvės atėmimo bausmėmis, kuriems iki nuosprendžio įsiteisėjimo paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, taip pat nuteistieji, kurie suimami po nuosprendžio skirti arešto, terminuoto laisvės atėmimo bausmę įsiteisėjimo, gali būti laikinai, iki pristatomi į kardomąją priemonę – suėmimą vykdančią įstaigą ar bausmės atlikimo vietą, uždaromi į teritorinės policijos įstaigos areštinę.

 

8. Iš teritorinės policijos įstaigos areštinės nuteistuosius arešto bausme į bausmės atlikimo vietą, o nuteistuosius terminuoto laisvės atėmimo bausme į kardomąją priemonę – suėmimą vykdančią įstaigą pristato Viešojo saugumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos planinis konvojus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 180, 2010-02-24, Žin., 2010, Nr. 24-1135 (2010-02-27)

 

9. Jeigu šio Aprašo 8 punkte nurodytus nuteistuosius pristatyti planiniu konvojumi nėra galimybės, teritorinės policijos įstaigos areštinės vadovo nurodymu nuteistuosius iš teritorinės policijos įstaigos areštinės į artimiausią konvojaus maršruto pasikeitimo punktą pristato ir Viešojo saugumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos konvojui perduoda teritorinės policijos įstaigos konvojus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 180, 2010-02-24, Žin., 2010, Nr. 24-1135 (2010-02-27)

 

10. Nuteistuosius iš kardomąją priemonę – suėmimą vykdančios įstaigos į bausmės atlikimo vietą pristato Viešojo saugumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos konvojus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 180, 2010-02-24, Žin., 2010, Nr. 24-1135 (2010-02-27)

 

11. Nuteistuosius laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausme iš kardomąją priemonę – suėmimą vykdančios įstaigos į bausmės atlikimo vietą pristato Viešojo saugumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ypatingasis konvojus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 180, 2010-02-24, Žin., 2010, Nr. 24-1135 (2010-02-27)

 

12. Jeigu nuteistasis, kuriam suteikiama teisė trumpai išvykti į namus su palydovu (palyda), per išvyką pabėga arba nuteistasis, kuriam suteikiama teisė trumpai išvykti į namus be palydovo (palydos), nustatytuoju laiku be pateisinamos priežasties nesugrįžta į bausmės atlikimo vietą, pataisos įstaigos ar areštinės administracija raštu informuoja teritorinę policijos įstaigą, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra ši įstaiga, ir į trumpalaikę išvyką išleisto nuteistojo atvykimo vietovės teritorinę policijos įstaigą. Sulaikytas nuteistasis į bausmės atlikimo vietą pristatomas Aprašo 8–10 punktuose nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 180, 2010-02-24, Žin., 2010, Nr. 24-1135 (2010-02-27)

 

13. Jeigu nuteistasis arešto bausmę atlieka poilsio dienomis ir sutartu laiku neatvyksta į areštinę atlikti bausmės ir nepraneša areštinės administracijai apie neatvykimo priežastis, areštinės administracija raštu informuoja teritorinę policijos įstaigą, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra areštinė, ir nuteistojo gyvenamosios vietovės teritorinę policijos įstaigą. Sulaikytas nuteistasis į areštinę pristatomas Aprašo 8 ir 9 punktuose nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 180, 2010-02-24, Žin., 2010, Nr. 24-1135 (2010-02-27)

 

14. Nuteistuosius į laisvės atėmimo vietos ligoninę arba kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą pristato Viešojo saugumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos planinis konvojus. Ypatingais atvejais pataisos įstaigos, tardymo izoliatoriaus ar areštinės Sveikatos priežiūros tarnybos viršininko, o jeigu jo nėra – kito pataisos įstaigos, tardymo izoliatoriaus ar areštinės medicinos darbuotojo arba direktoriaus įgalioto asmens siuntimu nuteistuosius į laisvės atėmimo vietos ligoninę arba kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą gali pristatyti kardomąją priemonę – suėmimą vykdančios įstaigos, pataisos įstaigos ar areštinės konvojus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 180, 2010-02-24, Žin., 2010, Nr. 24-1135 (2010-02-27)

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Už nuteistųjų pristatymo į bausmės atlikimo vietą organizavimą ir vykdymą pagal kompetenciją atsakingos Kalėjimų departamentui pavaldžios įstaigos, Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos teritorinės policijos įstaigos ir Viešojo saugumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 180, 2010-02-24, Žin., 2010, Nr. 24-1135 (2010-02-27)

 

 

––––––––––––––––

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 180, 2010-02-24, Žin., 2010, Nr. 24-1135 (2010-02-27)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. RUGSĖJO 2 D. NUTARIMO NR. 1109 "DĖL NUTEISTŲJŲ AREŠTO, TERMINUOTO LAISVĖS ATĖMIMO IR LAISVĖS ATĖMIMO IKI GYVOS GALVOS BAUSMĖMIS PRISTATYMO Į BAUSMĖS ATLIKIMO VIETĄ TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Šis nutarimas įsigalioja 2010-03-01.

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Aušra Bodin (2010-03-01)

                  aubodi@lrs.lt