Suvestinė redakcija nuo 2018-09-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1999, Nr. 47-1483, i. k. 0991100NUTA00000651

 

Nauja redakcija nuo 2018-09-01:

Nr. 844, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-08-30, i. k. 2018-13656

 

lIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

nutarimas

DĖL VALSTYBĖS JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIŲ IR DARBUOTOJŲ APŠVITOS REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

 

1999 m. gegužės 25 d. Nr. 651

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 18 straipsnio 2 dalimi ir įgyvendindama 2013 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyvą 2013/59/Euratomas, kuria nustatomi pagrindiniai saugos standartai siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų ir panaikinamos direktyvos 89/618/Euratomas, 90/641/Euratomas, 96/29/Euratomas, 97/43/Euratomas ir 2003/122/Euratomas (OL 2014 L 13, p. 1), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro nuostatus (pridedama).

 

 

 

L. E. SOCIALINĖS APSAUGOS IR

DARBO MINISTRĖS PAREIGAS,

L. E. MINISTRĖS PIRMININKĖS PAREIGAS                                            IRENA DEGUTIENĖ

 

 

 

L. E. SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PAREIGAS        MINDAUGAS STANKEVIČIUS

 

 

 

Patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1999 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 651
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2018 m. rugpjūčio 29 d.
nutarimo Nr. 844

redakcija)

 

 

VALSTYBĖS JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIŲ IR DARBUOTOJŲ APŠVITOS REGISTRO NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro (toliau – Registras) paskirtį, Registro valdytojo ir tvarkytojo funkcijas, teises ir pareigas, objektus, Registro duomenų, informacijos ir Registrui pateiktų dokumentų (toliau – Registro duomenys) tvarkymą, Registro sąveiką su kitais registrais, Registro duomenų teikimą ir naudojimą, Registro duomenų saugą, Registro reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Registro paskirtis – registruoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, apšvitą patiriančius darbuotojus ir avariją likviduojančius darbuotojus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti Nuostatuose numatytus Registro duomenis, atlikti kitus Registro duomenų tvarkymo veiksmus.

3. Asmens duomenys Registre tvarkomi siekiant rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti išsamią ir teisingą informaciją apie Registro objektus.

4. Registro duomenys kaupiami vienoje Registro duomenų bazėje.

5. Registras tvarkomas vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymu, Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 881 „Dėl Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais registrų veiklą.

6. Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Reglamente (ES) 2016/679, Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Radiacinės saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose radiacinę saugą.

 

II SKYRIUS

REGISTRO VALDYTOJAS IR TVARKYTOJAS, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

7. Registro valdytojas – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, kuri yra ir Registre tvarkomų asmens duomenų valdytoja.

8. Registro tvarkytojas yra Radiacinės saugos centras, kuris yra ir Registre tvarkomų asmens duomenų tvarkytojas.

9. Registro valdytojas atlieka Reglamente (ES) 2016/679 ir Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytas funkcijas, turi teises ir vykdo pareigas, nustatytas šiuose teisės aktuose. Registro valdytojas taip pat:

9.1. analizuoja teisines, technines, technologines, metodines ir organizacines Registro veikimo problemas ir pagal kompetenciją priima sprendimus, reikalingus Registro veiklai užtikrinti;

9.2. nustato duomenų teikimo Registrui pranešimų formas ir būdus;

9.3. atlieka kitas Nuostatuose ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose registrų veiklą, nustatytas funkcijas.

10. Registro tvarkytojas atlieka Reglamente (ES) 2016/679 ir Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytas funkcijas, turi teises ir vykdo pareigas, nustatytas šiuose teisės aktuose. Registro tvarkytojas taip pat:

10.1. užtikrina Registro techninės ir programinės įrangos veikimą;

10.2. užtikrina sąveiką su susijusiais registrais;

10.3. teikia metodinę ir informacinę pagalbą Registro duomenų teikėjams;

10.4. atlieka kitas Nuostatuose ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose registrų veiklą, nustatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

REGISTRO OBJEKTAI IR JŲ DUOMENYS

 

11. Registro objektai yra:

11.1. jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, kuriems taikoma reguliuojamoji kontrolė (toliau – šaltiniai):

11.1.1. uždarieji radioaktyvieji šaltiniai;

11.1.2. jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriai;

11.1.3. atvirieji radioaktyvieji šaltiniai;

11.2. apšvitą patiriantys darbuotojai ir avariją likviduojantys darbuotojai, kurie yra:

11.2.1. Lietuvos Respublikos piliečiai;

11.2.2. asmenys be pilietybės ir kitų valstybių piliečiai, deklaruojantys gyvenamąją vietą Lietuvoje.

12. Registre kaupiami ir tvarkomi šie šaltinių, apšvitą patiriančių darbuotojų ir avariją likviduojančių darbuotojų duomenys:

12.1. uždarojo radioaktyviojo šaltinio duomenys:

12.1.1. identifikavimo kodas;

12.1.2. pavadinimas;

12.1.3. gamyklinis numeris;

12.1.4. tipas;

12.1.5. radionuklido (-ų) pavadinimas (-ai);

12.1.6. jonizuojančiosios spinduliuotės rūšis;

12.1.7. aktyvumas (MBq) pagaminimo arba patekimo į rinką (jeigu pagaminimo data nežinoma) dieną;

12.1.8. pagaminimo (patekimo į rinką, jeigu pagaminimo data nežinoma) data;

12.1.9. galiojimo pabaigos data;

12.1.10. pavojingumo kategorija;

12.1.11. gamintojo pavadinimas ir buveinė (adresas);

12.1.12. prietaiso su uždaruoju radioaktyviuoju šaltiniu:

12.1.12.1. identifikavimo kodas;

12.1.12.2. pavadinimas;

12.1.12.3. gamyklinis numeris;

12.1.12.4. tipas;

12.1.13. būklė (naudojamas ar saugomas);

12.1.14. naudojimo ar saugojimo vietos pavadinimas ir adresas;

12.1.15. žymos apie uždarojo radioaktyviojo šaltinio gavimą ar perdavimą:

12.1.15.1. gavus uždarąjį radioaktyvųjį šaltinį – gamintojo, tiekėjo ar kito veiklos vykdytojo, iš kurio gautas uždarasis radioaktyvusis šaltinis, duomenys: juridinio asmens kodas (išskyrus gamintoją), pavadinimas ar fizinio asmens kodas arba gimimo data, vardas, pavardė;

12.1.15.2. perdavus uždarąjį radioaktyvųjį šaltinį – kito veiklos vykdytojo, kuriam perduotas uždarasis radioaktyvusis šaltinis, duomenys: juridinio asmens kodas (išskyrus gamintoją), pavadinimas ar fizinio asmens kodas arba gimimo data, vardas, pavardė. Uždarąjį radioaktyvųjį šaltinį grąžinus gamintojui arba tiekėjui ar perdavus radioaktyviųjų atliekų tvarkytojui, nurodomas gamintojo, tiekėjo arba radioaktyviųjų atliekų tvarkytojo pavadinimas;

12.1.15.3. gavimo data;

12.1.16. žymos apie uždarojo radioaktyviojo šaltinio sumontavimą ar išmontavimą:

12.1.16.1. montuotojo duomenys: juridinio asmens kodas, pavadinimas ar fizinio asmens kodas arba gimimo data, vardas, pavardė;

12.1.16.2. sumontavimo požymis (sumontuotas ar išmontuotas);

12.1.16.3. sumontavimo (išmontavimo) data;

12.1.17. veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu (toliau – veikla):

12.1.17.1. krypties pavadinimas;

12.1.17.2. srities pavadinimas;

12.1.17.3. rūšies pavadinimas;

12.1.18. didelio aktyvumo uždarojo radioaktyviojo šaltinio duomenys:

12.1.18.1. fizinės ir cheminės savybės;

12.1.18.2. apsauginės kapsulės tipas;

12.1.18.3. Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) klasifikacija;

12.1.18.4. Amerikos nacionalinio standartizacijos instituto (ANSI) klasifikacija;

12.1.18.5. sertifikato (techninio paso) numeris;

12.1.18.6. techninės būklės patikrinimo datos;

12.1.18.7. papildoma informacija (praradimas, vagystė, radimas ir kiti duomenys);

12.1.18.8. konteinerio pavadinimas ir numeris;

12.1.18.9. registracijos pradžios data;

12.1.18.10. registracijos pabaigos data;

12.2. jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriaus duomenys:

12.2.1. identifikavimo kodas;

12.2.2. pavadinimas;

12.2.3. gamyklinis numeris;

12.2.4. tipas;

12.2.5. pagaminimo data;

12.2.6. gamintojo pavadinimas ir buveinė (adresas);

12.2.7. būklė (naudojamas ar saugomas);

12.2.8. naudojimo ar saugojimo vietos pavadinimas ir adresas;

12.2.9. rentgeno vamzdžio ar kitos įrenginio sudėtinės dalies, generuojančios jonizuojančiąją spinduliuotę, duomenys:

12.2.9.1. identifikavimo kodas;

12.2.9.2. pavadinimas;

12.2.9.3. didžiausia įtampa (kV) arba didžiausia fotonų energija (MV);

12.2.9.4. didžiausia srovė (mA) arba didžiausia elektronų ar kitų dalelių energija (MeV);

12.2.9.5. gamyklinis numeris;

12.2.10. jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriaus, kurio sudėtyje yra radioaktyviųjų medžiagų, duomenys – uždarojo radioaktyviojo šaltinio duomenys, nurodyti Nuostatų 12.1.1–12.1.11 ir 12.1.14–12.1.16 papunkčiuose;

12.2.11. žymos apie jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriaus gavimą ar perdavimą:

12.2.11.1. gavus jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių – gamintojo, tiekėjo ar kito veiklos vykdytojo, iš kurio gautas jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius, duomenys: juridinio asmens kodas (išskyrus gamintoją), pavadinimas ar fizinio asmens kodas arba gimimo data, vardas, pavardė;

12.2.11.2. perdavus jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių – gamintojo, tiekėjo ar kito veiklos vykdytojo, kuriam perduotas jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius, duomenys: juridinio asmens kodas (išskyrus gamintoją), pavadinimas ar fizinio asmens kodas arba gimimo data, vardas, pavardė;

12.2.11.3. gavimo data;

12.2.12. žymos apie jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriaus sumontavimą ar išmontavimą:

12.2.12.1. montuotojo duomenys: juridinio asmens kodas, pavadinimas ar fizinio asmens kodas arba gimimo data, vardas, pavardė;

12.2.12.2. sumontavimo požymis (sumontuotas ar išmontuotas);

12.2.12.3. sumontavimo (išmontavimo) data;

12.2.13. veiklos:

12.2.13.1. krypties pavadinimas;

12.2.13.2. srities pavadinimas;

12.2.13.3. rūšies pavadinimas;

12.3. atvirojo radioaktyviojo šaltinio duomenys:

12.3.1. identifikavimo kodas;

12.3.2. pavadinimas;

12.3.3. sertifikato (techninio paso) numeris;

12.3.4. konteinerio tipas ir numeris;

12.3.5. radionuklido (-ų) pavadinimas (-ai);

12.3.6. jonizuojančiosios spinduliuotės rūšis;

12.3.7. fizinis būvis;

12.3.8. pradinis vienos pakuotės aktyvumas (MBq);

12.3.9. pakuočių kiekis;

12.3.10. pagaminimo data;

12.3.11. galiojimo pabaigos data;

12.3.12. pavojingumo kategorija;

12.3.13. gamintojo pavadinimas ir buveinė (adresas);

12.3.14. žymos apie atvirojo radioaktyviojo šaltinio vežimą, gavimą ar perdavimą:

12.3.14.1. vežėjo duomenys: juridinio asmens kodas, pavadinimas ar fizinio asmens kodas arba gimimo data, vardas, pavardė;

12.3.14.2. tiekėjo ar kito veiklos vykdytojo, kuriam perduotas atvirasis radioaktyvusis šaltinis, duomenys: juridinio asmens kodas, pavadinimas ar fizinio asmens kodas arba gimimo data, vardas, pavardė;

12.3.14.3. gavimo data;

12.3.15. naudojimo ar saugojimo vietos pavadinimas ir adresas;

12.3.16. veiklos:

12.3.16.1. krypties pavadinimas;

12.3.16.2. srities pavadinimas;

12.3.16.3. rūšies pavadinimas;

12.4. apšvitą patiriančio darbuotojo ar avariją likviduojančio darbuotojo duomenys:

12.4.1. identifikavimo kodas;

12.4.2. asmens duomenys:

12.4.2.1. asmens kodas arba gimimo data;

12.4.2.2. vardas;

12.4.2.3. pavardė;

12.4.2.4. ankstesnės pavardės;

12.4.2.5. lytis;

12.4.2.6. gimimo ir mirties datos;

12.4.2.7. pilietybė;

12.4.3. esamos ir buvusių darboviečių, kuriose apšvitą patiriantis darbuotojas ar avariją likviduojantis darbuotojas patiria (patyrė) apšvitą, duomenys:

12.4.3.1. darbovietės pavadinimas ir adresas;

12.4.3.2. pareigų pavadinimas;

12.4.3.3. pareigų tipas;

12.4.3.4. apšvitą patiriančio darbuotojo ar avariją likviduojančio darbuotojo kategorija (A, B arba be kategorijos);

12.4.3.5. darbo pradžios ir pabaigos datos;

12.4.3.6. veiklos, kuriai vykdyti įdarbintas darbuotojas:

12.4.3.6.1. krypties pavadinimas;

12.4.3.6.2. srities pavadinimas;

12.4.3.6.3. rūšies pavadinimas;

12.4.4. apšvitos duomenys:

12.4.4.1. tipas (profesinė, avarinė, avarinė profesinė, išimtinėmis aplinkybėmis leista ar radono sukelta);

12.4.4.2. laikotarpis, per kurį gauta apšvita;

12.4.4.3. per kalendorinius metus išmatuotos išorinės apšvitos dozės (individualiosios dozės ekvivalentai (Hp(10), Hp(0,07), Hp(3), skirti gama, rentgeno, neutronų ir beta spinduliuotės viso kūno, akies lęšiuko, odos ir galūnių dozei įvertinti);

12.4.4.4. apskaičiuotos išorinės apšvitos efektinė ir atskirų kūno dalių (akies lęšiuko, odos, galūnės) lygiavertės dozės;

12.4.4.5. vidinės apšvitos dozės (kaupiamoji lygiavertė ir kaupiamoji efektinė);

12.4.4.6. bendroji metinė efektinė dozė;

12.4.4.7. matavimo metodai.

13. Registre taip pat kaupiami šie su registruojamais Registro objektais susiję duomenys:

13.1. asmenų duomenys:

13.1.1. juridinio asmens:

13.1.1.1. kodas;

13.1.1.2. pavadinimas;

13.1.1.3. įregistravimo Juridinių asmenų registre ir išregistravimo datos (išskyrus asmenų, kurie neįregistruoti Juridinių asmenų registre);

13.1.1.4. teisinė forma;

13.1.1.5. buveinė (adresas);

13.1.1.6. vadovo vardas ir pavardė;

13.1.1.7. kontaktiniai duomenys: telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas;

13.1.1.8. asmens, atsakingo už radiacinę saugą ar tarnybos, atsakingos už radiacinę saugą, vadovo vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

13.1.2. fizinio asmens:

13.1.2.1. kodas arba gimimo data;

13.1.2.2. vardas, pavardė;

13.1.2.3. gimimo ir mirties datos;

13.1.2.4. gyvenamoji vieta (adresas);

13.1.2.5. kontaktiniai duomenys: telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas;

13.2. asmens tipas;

13.3. veiklos:

13.3.1. krypties pavadinimas;

13.3.2. srities pavadinimas;

13.3.3. rūšies pavadinimas;

13.4. licencijos vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – licencija) duomenys:

13.4.1. licenciją išdavusios institucijos pavadinimas;

13.4.2. numeris;

13.4.3. sprendimo išduoti licenciją numeris ir data;

13.4.4. rūšis;

13.4.5. sprendimo patikslinti, sustabdyti galiojimą, panaikinti galiojimo sustabdymą ar galiojimą numeris ir data;

13.4.6. būsena (išduota, sustabdyta ar panaikinta);

13.4.7. veiklos:

13.4.7.1. krypties pavadinimas;

13.4.7.2. srities pavadinimas;

13.4.7.3. rūšies pavadinimas;

13.4.7.4. adresas (-ai);

13.4.8. licencijos priedas;

13.5. laikinojo leidimo vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – laikinasis leidimas) duomenys:

13.5.1. laikinąjį leidimą išdavusios institucijos pavadinimas;

13.5.2. numeris;

13.5.3. sprendimo išduoti laikinąjį leidimą numeris ir data;

13.5.4. galiojimo data;

13.5.5. rūšis;

13.5.6. sprendimo patikslinti, sustabdyti galiojimą, panaikinti galiojimo sustabdymą ar galiojimą numeris ir data;

13.5.7. būsena (išduotas, sustabdytas ar panaikintas);

13.5.8. veiklos:

13.5.8.1. krypties pavadinimas;

13.5.8.2. srities pavadinimas;

13.5.8.3. rūšies pavadinimas;

13.5.8.4. adresas (-ai);

13.5.9. laikinojo leidimo priedas;

13.6. veiklos registravimo duomenys:

13.6.1. veiklą užregistravusios institucijos pavadinimas;

13.6.2. numeris;

13.6.3. sprendimo registruoti veiklą numeris ir data;

13.6.4. sprendimo patikslinti ar pakeisti registruotos veiklos duomenis arba panaikinti veiklos registravimą numeris ir data;

13.6.5. būsena (užregistruota ar panaikintas veiklos registravimas);

13.6.6. registruojamos veiklos:

13.6.6.1. krypties pavadinimas;

13.6.6.2. srities pavadinimas;

13.6.6.3. rūšies pavadinimas;

13.6.6.4. pobūdis;

13.6.6.5. adresas (-ai);

13.7. Komandiruoto darbuotojo apšvitos dozių paso duomenys:

13.7.1. išdavimo data;

13.7.2. numeris;

13.7.3. komandiruoto darbuotojo sveikatos būklės duomenys:

13.7.3.1. sveikatos tikrinimo išvada;

13.7.3.2. duomenys apie apribojimus dirbant;

13.7.3.3. sveikatos priežiūros įstaigos, atlikusios sveikatos būklės tikrinimą, pavadinimas;

13.7.3.4. paskutinio sveikatos tikrinimo data;

13.8. duomenų tvarkymo duomenys:

13.8.1. Registro objektų įregistravimo ir išregistravimo datos;

13.8.2. duomenų įrašymo, pakeitimo, perkėlimo į archyvą datos ir žymos;

13.8.3. pareigūno, atlikusio Registro tvarkymo veiksmus, vardas ir pavardė.

14. Registro objektams klasifikuoti naudojami specialūs Registro duomenų klasifikatoriai:

14.1. šaltinių pavadinimai;

14.2. šaltinių tipai;

14.3. radionuklidų pavadinimai;

14.4. jonizuojančiosios spinduliuotės rūšys;

14.5. veiklos krypčių pavadinimai;

14.6. veiklos sričių pavadinimai;

14.7. veiklos rūšių pavadinimai;

14.8. prietaisų su šaltiniais pavadinimai;

14.9. prietaisų su šaltiniais tipai;

14.10. šaltinių gamintojai;

14.11. pareigų pavadinimai;

14.12. pareigų tipai;

14.13. apšvitos tipai;

14.14. pasaulio valstybių ir teritorijų kodai;

14.15. savivaldybių kodai;

14.16. asmenų tipai;

14.17. teisinės formos;

14.18. licencijų rūšys;

14.19. laikinųjų leidimų rūšys.

 

IV SKYRIUS

REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMAS

 

15. Registro duomenų teikėjai yra:

15.1. licencijos turėtojai;

15.2. laikinojo leidimo turėtojai;

15.3. asmenys, vykdantys registruotą veiklą (toliau – registruotos veiklos vykdytojai);

15.4. asmenys, saugantys jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius, kurių sudėtyje nėra radioaktyviųjų medžiagų;

15.5. asmenys, kurių avariją likviduojantys darbuotojai patiria avarinę profesinę apšvitą;

15.6. dozimetrijos tarnybos;

15.7. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija.

16. Registro duomenų teikėjai Registrui teikia šiuos duomenis:

16.1. licencijos turėtojai, laikinųjų leidimų turėtojai ir registruotos veiklos vykdytojai:

16.1.1. Nuostatų 12.1.2–12.1.11, 12.1.12.2–12.1.12.4, 12.1.14–12.1.16 papunkčiuose nurodytus duomenis apie uždaruosius radioaktyviuosius šaltinius – per 10 darbo dienų nuo uždarojo radioaktyviojo šaltinio gavimo, pardavimo ar kitokio perdavimo, sumontavimo ar išmontavimo, grąžinimo gamintojui, tiekėjui ar perdavimo radioaktyviųjų atliekų tvarkytojui, priėmimo į radioaktyviųjų atliekų saugyklą ar radioaktyviųjų atliekų atliekyną arba pasikeitus Nuostatų 12.1.14 papunktyje nurodytiems duomenims. Jei uždarasis radioaktyvusis šaltinis yra didelio aktyvumo, papildomai teikiami Nuostatų 12.1.18 papunktyje nurodyti duomenys;

16.1.2. Nuostatų 12.2.2–12.2.6, 12.2.8, 12.2.9.2–12.2.9.5, 12.2.11–12.2.12 papunkčiuose nurodytus duomenis apie jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius, kurių sudėtyje nėra radioaktyviųjų medžiagų – per 10 darbo dienų nuo jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriaus, kurio sudėtyje nėra radioaktyviųjų medžiagų, gavimo, pardavimo ar kitokio perdavimo, sumontavimo ar išmontavimo, grąžinimo gamintojui, eksploatavimo baigimo ir prietaiso su šaltiniu nurašymo arba pasikeitus Nuostatų 12.2.8 papunktyje nurodytiems duomenims;

16.1.3. Nuostatų 12.3.2–12.3.15 papunkčiuose nurodytus duomenis apie atviruosius radioaktyviuosius šaltinius – per 10 darbo dienų nuo atvirojo radioaktyviojo šaltinio gavimo, pardavimo ar kitokio perdavimo arba pasikeitus Nuostatų 12.3.15 papunktyje nurodytiems duomenims;

16.1.4. metinės šaltinių inventorizacijos duomenis:

16.1.4.1. Nuostatų 12.1.2–12.1.3, 12.1.5, 12.1.7, 12.1.12.2–12.1.12.3, 12.1.13–12.1.14 papunkčiuose nurodytus duomenis apie turimus uždaruosius radioaktyviuosius šaltinius – iki kiekvienų metų sausio 31 d. Jei uždarasis radioaktyvusis šaltinis yra didelio aktyvumo, papildomai teikiami Nuostatų 12.1.18 papunktyje nurodyti duomenys;

16.1.4.2. Nuostatų 12.2.2–12.2.3, 12.2.7–12.2.8, 12.2.9.2, 12.2.9.5 papunkčiuose nurodytus duomenis apie turimus jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius, kurių sudėtyje nėra radioaktyviųjų medžiagų – iki kiekvienų metų sausio 31 d.;

16.1.4.3. Nuostatų 12.3.2, 12.3.5, 12.3.8–12.3.9, 12.3.15 papunkčiuose nurodytus duomenis apie turimus atviruosius radioaktyviuosius šaltinius – iki kiekvienų metų sausio 31 d.;

16.1.4.4. Nuostatų 12.1.2–12.1.3, 12.1.12.2–12.1.12.3, 12.1.15.2, 12.2.2–12.2.3, 12.2.9.2–12.2.9.5, 12.2.11.2, 12.3.2, 12.3.9, 12.3.14.2 papunkčiuose nurodytus duomenis apie parduotus šaltinius – iki kiekvienų metų sausio 31 d;

16.1.5. Nuostatų 12.4.2.1–12.4.3.2, 12.4.3.4–12.4.3.5 papunkčiuose nurodytus duomenis apie apšvitą patiriančius darbuotojus – prieš apšvitą patiriančio darbuotojo darbo pradžią ir per 10 darbo dienų nuo darbo pabaigos arba pasikeitus Nuostatų 12.4.2.2–12.4.2.3, 12.4.2.7, 12.4.3.2, 12.4.3.4 papunkčiuose nurodytiems duomenims;

16.1.6. Nuostatų 12.4.4.1–12.4.4.7 papunkčiuose nurodytus apšvitos duomenis – iki kiekvienų metų kovo 1 d.;

16.2. asmenys, saugantys jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius, kurių sudėtyje nėra radioaktyviųjų medžiagų:

16.2.1. Nuostatų 12.2.2–12.2.6, 12.2.8, 12.2.9.2–12.2.9.5, 12.2.11–12.2.12 papunkčiuose nurodytus duomenis apie jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius, kurių sudėtyje nėra radioaktyviųjų medžiagų – per 10 darbo dienų nuo jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriaus, kurio sudėtyje nėra radioaktyviųjų medžiagų, gavimo, pardavimo ar kitokio perdavimo, sumontavimo ar išmontavimo, grąžinimo gamintojui, eksploatavimo baigimo ir prietaiso su šaltiniu nurašymo arba pasikeitus Nuostatų 12.2.8 papunktyje nurodytiems duomenims;

16.2.2. Nuostatų 12.2.2–12.2.3, 12.2.7–12.2.8, 12.2.9.2, 12.2.9.5 papunkčiuose nurodytus duomenis apie turimus jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius, kurių sudėtyje nėra radioaktyviųjų medžiagų – iki kiekvienų metų sausio 31 d.;

16.3. asmenys, kurių avariją likviduojantys darbuotojai patiria avarinę profesinę apšvitą:

16.3.1. Nuostatų 12.4.2.112.4.3.2, 12.4.3.4–12.4.3.5 papunkčiuose nurodytus duomenis apie avariją likviduojančius darbuotojus – per 10 darbo dienų baigus avarijos likvidavimo darbus;

16.3.2. Nuostatų 12.4.4.112.4.4.7 papunkčiuose nurodytus duomenis apie avarinę profesinę apšvitą – per 20 darbo dienų baigus avarijos likvidavimo darbus;

16.4. dozimetrijos tarnybos:

16.4.1. Nuostatų 12.4.4.1–12.4.4.7 papunkčiuose nurodytus apšvitos duomenis – iki kiekvienų metų kovo 1 d.;

16.4.2. Nuostatų 12.4.4.112.4.4.7 papunkčiuose nurodytus duomenis apie avarinę profesinę apšvitą – per 20 darbo dienų baigus avarijos likvidavimo darbus;

16.5. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija:

16.5.1. Nuostatų 13.1.1.1–13.1.1.2 arba 13.1.2.1–13.1.2.2, 13.4.2, 13.4.4, 13.4.6 papunkčiuose nurodytus duomenis apie licencijas vykdyti branduolinės energetikos srities veiklą su šaltiniais – per 10 darbo dienų nuo licencijos išdavimo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo;

16.5.2. Nuostatų 13.1.1.1–13.1.1.2 arba 13.1.2.1–13.1.2.2, 13.5.2, 13.5.5, 13.5.7 papunkčiuose nurodytus duomenis apie laikinuosius leidimus vykdyti branduolinės energetikos srities veiklą su šaltiniais – per 10 darbo dienų nuo laikinojo leidimo išdavimo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo;

16.5.3. Nuostatų 13.1.1.1–13.1.1.2 arba 13.1.2.1–13.1.2.2, 13.6.2, 13.6.5 papunkčiuose nurodytus duomenis apie registruotą veiklą vykdyti branduolinės energetikos srities veiklą su šaltiniais – per 10 darbo dienų nuo veiklos registravimo, šių duomenų patikslinimo ar pakeitimo arba registruotos veiklos panaikinimo.

17. Duomenų teikimo Registrui pranešimų formas ir būdus nustato Registro valdytojas.

18. Registro duomenų teikėjai privalo:

18.1. teikti duomenis Registrui Nuostatų ir Registro valdytojo nustatyta tvarka;

18.2. užtikrinti, kad Registrui teikiami duomenys būtų teisingi, tikslūs ir išsamūs, o nustačius, kad jų pateikti duomenys yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, pateikti ištaisytus duomenis Registrui.

19. Registro duomenų teikėjai turi teisę:

19.1. reikalauti, kad būtų ištaisyti neteisingi ir netikslūs arba papildyti neišsamūs jų pateikti duomenys, sunaikinti nereikalingi ar neteisėtai surinkti jų duomenys;

19.2. įgyvendinti kitas Nuostatuose ir kituose teisės aktuose jiems suteiktas teises.

20. Registro tvarkytojas, gavęs registruoti pateiktus objektus ir nustatęs, kad jie atitinka Nuostatų reikalavimus, ir sutikrinęs pateiktus duomenis su susijusių registrų duomenimis, per 10 darbo dienų nuo duomenų gavimo priima sprendimą įregistruoti objektus.

21. Registro objektas laikomas įregistruotu, kai Registro tvarkytojas į Registrą atitinkamai įrašo Nuostatų 12.1.2–12.1.8, 12.2.2–12.2.3, 12.2.9.2, 12.2.9.5, 12.3.2–12.3.4, 12.4.2–12.4.3, 13.1.1.1–13.1.1.2 arba 13.1.2.1–13.1.2.2 papunkčiuose nurodytus duomenis ir suteikia Registro objektui identifikavimo kodą.

22. Paaiškėjus, kad Registro duomenų teikėjų teikiami duomenys, būtini Registro objektams registruoti, neteisingi, netikslūs ir (ar) neišsamūs, Registro duomenų teikėjams skiriamas 5 darbo dienų terminas netikslumams ištaisyti. Registravimo procedūra nestabdoma, jeigu turimų tikslių duomenų pakanka Registro objektui įregistruoti.

23. Registro objekto įregistravimo patvirtinimas arba motyvuotas atsisakymas jį įregistruoti teikiamas Registro duomenų teikėjams, pateikusiems duomenis Registrui elektroniniu būdu.

24. Registro objektai iš Registro išregistruojami:

24.1. šaltiniai:

24.1.1. uždarieji radioaktyvieji šaltiniai – Registro duomenų teikėjui pateikus duomenis apie šaltinio grąžinimą gamintojui, tiekėjui ar perdavimą radioaktyviųjų atliekų tvarkytojui, priėmimą į radioaktyviųjų atliekų saugyklą ar radioaktyviųjų atliekų atliekyną;

24.1.2. jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriai, kurių sudėtyje nėra radioaktyviųjų medžiagų – Registro duomenų teikėjui pateikus duomenis apie šaltinio grąžinimą gamintojui, eksploatavimo baigimą ir prietaiso su šaltiniu nurašymą;

24.1.3. atvirieji radioaktyvieji šaltiniai – automatiškai praėjus 1 metams po šaltinio galiojimo pabaigos datos;

24.2. apšvitą patiriantys darbuotojai ir avariją likviduojantys darbuotojai – kai jiems sukanka 75 metai arba jiems mirus, tačiau ne trumpiau kaip 30 metų po darbo su šaltiniais pabaigos.

25. Išregistravus objektą, visi Registro duomenys perkeliami į Registro archyvą ir saugomi:

25.1. apie šaltinius – nuolat;

25.2. apie apšvitą patiriančius darbuotojus ir avariją likviduojančius darbuotojus – 50 metų po išregistravimo. Praėjus šiam terminui, Registro duomenys apie apšvitą patiriančius darbuotojus ir avariją likviduojančius darbuotojus sunaikinami Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme nustatyta tvarka.

26. Pasikeitus Registro objekto duomenims ar su Registro objektais susijusiems duomenims, Registro duomenų teikėjai teikia pasikeitusius duomenis Registrui. Registro tvarkytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų gavimo privalo įrašyti duomenų pasikeitimus į Registro duomenų bazę. Iš susijusių registrų gaunami duomenų pasikeitimai automatiškai įrašomi į Registro duomenų bazę. Duomenys apie duomenų pasikeitimą saugomi Registro duomenų bazėje kartu su visais Registro objekto duomenimis. Duomenų pasikeitimai perkeliami į Registro archyvą tokia pat tvarka kaip kiti Registro objekto duomenys.

 

V SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ TAISYMAS

 

27. Netikslūs, klaidingi ar neišsamūs Registro duomenys (toliau – netikslūs duomenys) taisomi ar papildomi naujais Registro tvarkytojo iniciatyva arba gavus suinteresuoto asmens (Registro duomenų teikėjo, Registro duomenų gavėjo, susijusio registro tvarkytojo ar duomenų subjekto) prašymą ir pagrindžiančius dokumentus.

28. Nustatęs, kad į Registrą įrašyti duomenys netikslūs, Registro tvarkytojas privalo per 5 darbo dienas nuo netikslių duomenų nustatymo dienos pranešti apie tai Registro duomenų teikėjui ar susijusio registro tvarkytojui ir pareikalauti ištaisyti netikslumus ir pateikti patikslintus duomenis, o Registro duomenų teikėjas arba susijusio registro tvarkytojas, gavęs tokį prašymą, privalo pateikti patikslintus duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos tikslinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

29. Registro objektą įregistravęs Registro tvarkytojas, nustatęs iš susijusio registro gautų duomenų netikslumų, raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 24 valandas, turi kreiptis į susijusio registro tvarkytoją su prašymu šią informaciją ar duomenis patikslinti. Registro objekto registravimo procedūra nestabdoma, jeigu turimų tikslių duomenų pakanka Registro objektui įregistruoti. Patikslintus duomenis Registro tvarkytojas įrašo į Registro duomenų bazę ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po to, kai iš susijusio registro gaunamas pranešimas apie patikslintus duomenis.

30. Registro tvarkytojas, nustatęs, kad į Registrą įrašyti netikslūs duomenys dėl Registro tvarkytojo kaltės, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 24 valandas, netikslumus ištaisyti ir neatlygintinai informuoti apie tai visus Registro duomenų gavėjus, susijusių registrų tvarkytojus, kuriems pateikti (perduoti) netikslūs duomenys, ir duomenų subjektus.

31. Duomenų subjektas, kurio duomenys įrašyti Registre, turi teisę susipažinti su Registre tvarkomais duomenimis apie jį ir reikalauti, kad būtų ištaisyti klaidingi, netikslūs, papildyti neišsamūs, pašalinti nereikalingi arba neteisėtai surinkti duomenys. Registro tvarkytojas privalo per 5 darbo dienas nuo reikalavimo ir jame nurodytus faktus patvirtinančių dokumentų gavimo nurodytus netikslumus ištaisyti ir apie tai informuoti to reikalavusį asmenį ir patikslintus duomenis neatlygintinai perduoti duomenų gavėjams ir susijusių registrų tvarkytojams.

 

VI SKYRIUS

REGISTRO SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS

 

32. Registre naudojami šie susijusių registrų duomenys:

32.1. Juridinių asmenų registro – duomenys, nurodyti Nuostatų 13.1.1.1–13.1.1.6 papunkčiuose;

32.2. Lietuvos Respublikos gyventojų registro – duomenys, nurodyti Nuostatų 12.4.2.1–12.4.2.3, 12.4.2.5–12.4.2.6 ir 13.1.2.1–13.1.2.4 papunkčiuose.

33. Duomenų gavimo iš susijusių registrų tvarka nustatoma Registro tvarkytojo ir susijusių registrų tvarkytojų duomenų teikimo sutartyse.

34. Duomenys iš susijusių registrų gaunami automatiniu būdu.

 

VII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

35. Nuasmeninti Registro duomenys yra vieši. Viešai skelbiami:

35.1. statistiniai Registro duomenys;

35.2. duomenys apie licencijas: licencijos turėtojo duomenys (juridinio asmens kodas, pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė), licencijos rūšis, licencijos išdavimo data ir numeris, veiklos srities pavadinimas;

35.3. duomenys apie laikinuosius leidimus: laikinojo leidimo turėtojo duomenys (juridinio asmens kodas, pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė), laikinojo leidimo rūšis, laikinojo leidimo išdavimo ir galiojimo data bei numeris, veiklos srities pavadinimas;

35.4. duomenys apie veiklos registravimą: registruotos veiklos vykdytojo duomenys (juridinio asmens kodas, pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė), veiklos registravimo data, numeris ir veiklos srities pavadinimas.

36. Vieši Registro duomenys skelbiami Registro tvarkytojo interneto svetainėje (www.rsc.lt).

37. Registro duomenys gali būti teikiami Registro duomenų gavėjams – kitiems registrams, informacinėms sistemoms, juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims, turintiems teisę duomenis gauti, vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679, Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Radiacinės saugos įstatymu ir Registro valdytojo tvirtinamomis Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.

38. Registro tvarkytojas Registro išrašus arba Registro duomenų pagrindu parengtą informaciją teikia šiais būdais:

38.1. raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis;

38.2. automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais.

39. Registro duomenys gavėjams teikiami neatlygintinai.

40. Registro duomenys teikiami pagal Registro tvarkytojo su Registro duomenų gavėju sudarytą duomenų teikimo sutartį (daugkartinio teikimo atveju), kurioje turi būti nurodyta Registro duomenų gavėjo teisės ir atsakomybė, Registro duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas ir tvarka, duomenų apimtis, arba Registro duomenų gavėjo rašytinį prašymą (vienkartinio teikimo atveju), kuriame turi būti nurodytas duomenų naudojimo tikslas, teikimo būdas ir duomenų apimtis.

41. Registro duomenų gavėjas, gaunantis Registro duomenis pagal duomenų teikimo sutartį arba rašytinį prašymą, privalo gautus duomenis naudoti tik tokia tvarka ir tik tokiu tikslu, kurie nustatyti duomenų teikimo sutartyje arba rašytiniame prašyme. Duomenis tretiesiems asmenims galima teikti tik duomenų teikimo sutartyse, pasirašytose su Registro tvarkytoju, nustatyta tvarka. Ši nuostata netaikoma, kai Registro duomenų teikėjai, apšvitą patiriantys darbuotojai ir avariją likviduojantys darbuotojai naudoja iš Registro gautus duomenis apie save.

42. Kai atsisakoma teikti Registro duomenis, Registro duomenų gavėjui, pateikusiam prašymą juos gauti, raštu arba elektroninėmis priemonėmis pranešama apie priimtą motyvuotą sprendimą atsisakyti tenkinti jo prašymą ir suteikiama informacija apie tokio sprendimo apskundimo tvarką. Sprendimas atsisakyti teikti Registro duomenis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka ir terminais.

43. Asmens duomenys teikiami Reglamente (ES) 2016/679 nustatyta tvarka.

44. Registro duomenys į užsienio valstybes teikiami Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatyta tvarka.

45. Prieiga Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai prie Registre esančių duomenų, reikalingų jos funkcijoms tinkamai atlikti, suteikiama pagal Registro tvarkytojo ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos sudarytą sutartį.

46. Registro tvarkytojo interneto svetainėje pateikiama informacija apie Registro objektus ir duomenų tvarkymo tikslus, Registro tvarkymą, Registro tvarkytoją, Registro duomenų teikėjus ir gavėjus, susijusius registrus, Registrui teikiamų duomenų teikimo būdus, netikslių Registro duomenų taisymo tvarką, taip pat duomenų subjektų teises susipažinti su Registre tvarkomais jų duomenimis.

 

VIII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ SAUGA

 

47. Registro duomenų saugą nustato Registro valdytojo tvirtinami Registro duomenų saugos nuostatai ir kiti saugos dokumentai, kurie rengiami, derinami ir tvirtinami laikantis Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“, ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugą, reikalavimų.

48. Duomenų saugos priemonės turi užtikrinti:

48.1. registruojamų, perduodamų ryšių kanalais, saugomų, apdorojamų ir naudojamų duomenų saugą;

48.2. Registro duomenų saugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, atskleidimo, pakeitimo ir kitokio neteisėto tvarkymo.

49. Už elektroninės informacijos saugą pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka atsako Registro valdytojas ir tvarkytojas.

50. Asmenys, kurie tvarko asmens duomenis Registre, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį. Ši pareiga galioja ir pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams. Už neteisėtą Registro duomenų paskelbimą, perdavimą, pakeitimą ar sunaikinimą šie asmenys atsako Reglamente (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.

51. Teisinėmis, administracinėmis, organizacinėmis, techninėmis ir kitomis priemonėmis užtikrinama, kad tvarkant Registrą nebūtų įrašyti netikslūs duomenys, kad duomenys atitiktų pateiktus registravimo dokumentuose duomenis.

 

IX SKYRIUS

REGISTRO FINANSAVIMAS

 

 

52. Registras finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Registrui tvarkyti gali būti skiriamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos.

 

 

X SKYRIUS

REGISTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

53. Registras reorganizuojamas ir likviduojamas Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme ir kituose įstatymuose, taip pat Vyriausybės nustatyta tvarka.

54. Likviduojamo Registro duomenys perduodami kitam valstybės registrui, sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams Dokumentų ir archyvų įstatyme nustatyta tvarka.

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 460, 2007-05-09, Žin., 2007, Nr. 55-2140 (2007-05-19), i. k. 1071100NUTA00000460

Nr. 844, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-08-30, i. k. 2018-13656

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 460, 2007-05-09, Žin., 2007, Nr. 55-2140 (2007-05-19), i. k. 1071100NUTA00000460

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 651 "Dėl Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro įsteigimo bei jo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1171, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5941 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001171

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 651 "Dėl Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro įsteigimo bei jo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 844, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-08-30, i. k. 2018-13656

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 651 „Dėl Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro įsteigimo bei jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo