Suvestinė redakcija nuo 2013-06-30 iki 2016-04-08

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 95-4049, i. k. 109301MISAK00D1-454

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL VP3-1.1-AM-02-V PRIEMONĖS „DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO SKATINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. liepos 30 d. Nr. D1-454

Vilnius

 

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 4-132, 2009, Nr. 19-770), 8 punktu,

tvirtinu VP3-1.1-AM-02-V priemonės „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (pridedama).

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2009 m. liepos 30 d.

įsakymu Nr. D1-454

 

 

VP3-1.1-AM-02-V PRIEMONĖS „Daugiabučių namų MODERNIZAVIMO SKATINIMASPROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. VP3-1.1-AM-02-V Priemonės „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) skirtas pareiškėjams, numatantiems teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas“ (toliau – Priemonė).

2. Vadovaujantis šiuo Aprašu bus vykdomas projektų, pateiktų finansavimui gauti pagal 1 punkte nurodytą veiklą, paraiškų vertinimas.

3. Aprašas parengtas vadovaujantis 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1083/2006, nustatančiu bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančiu Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25) (toliau – Reglamentas Nr. 1083/2006), 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir panaikinančiu Reglamentą (EB) Nr. 1783/1999 (OL 2006 L 210, p. 1), 2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1828/2006, nustatančiu Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo įgyvendinimo taisykles (OL 2006 L 371, p. 1), Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategija (patvirtinta Europos Komisijos 2007 m. balandžio 26 d.), Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179 (Žin., 2007, Nr. 117-4789) (toliau – Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklės), Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 (Žin., 2007, Nr. 114-4637) (toliau – Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisyklės), Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132; 2009, Nr. 19-770) (toliau – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės), Sanglaudos skatinimo veiksmų programa, patvirtinta 2007 m. liepos 30 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)3738 (toliau – Sanglaudos skatinimo veiksmų programa), Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 787 (Žin., 2008, Nr. 95-3720, Nr. 142-5628, 2009, Nr. 36-1388, Nr. 68-2773) (toliau – Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedas), ir Metodiniais nurodymais dėl Projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 (Žin., 2008, Nr. 23-861, Nr. 120-4567).

4. Vadovaujantis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisyklėmis, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija atlieka ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, kuri pagal kompetenciją yra atsakinga už bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius, o Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) – įgyvendinančiosios institucijos funkcijas.

5. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisyklėse, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėse ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

6. Priemonės „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas“ tikslas yra skatinti daugiabučių namų butų savininkus modernizuoti namus, kurių energijos vartojimas neefektyvus.

7. Pagal šį Aprašą remiama veikla – daugiabučių namų modernizavimo skatinimo priemonių įgyvendinimas (daugiabučių namų modernizavimo viešinimas, daugiabučių namų butų savininkų informavimas ir konsultavimas, tipinių ir investicinių projektų parengimas, įgyvendintų projektų rezultatų monitoringas ir panašiai).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-117, 2012-02-03, Žin., 2012, Nr. 19-863 (2012-02-11), i. k. 112301MISAK00D1-117

Nr. D1-465, 2013-06-26, Žin., 2013, Nr. 69-3463 (2013-06-29), i. k. 113301MISAK00D1-465

 

8. Pagal šį Aprašą teikiamoms paraiškoms dėl projektų finansavimo numatoma skirti iki 25 607 118 litų, iš jų iki 21 766 050 litų – Europos regioninės plėtros fondo lėšos, 3 841 068 litų – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-930, 2012-11-14, Žin., 2012, Nr. 134-6844 (2012-11-20), i. k. 112301MISAK00D1-930

 

9. Šis Aprašas yra vienintelis, reglamentuojantis priemonę „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas“.

10. Projektai atrenkami valstybės projektų planavimo būdu. Pagal šį Aprašą valstybės pagalba neteikiama.

11. Valstybės projektų sąrašą sudaro ir tvirtina Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ministro įsakymu per vieną mėnesį nuo šio Aprašo įsigaliojimo dienos. Patvirtintas Projektų sąrašas nėra galutinis sprendimas projektą bendrai finansuoti iš ES fondų lėšų. Galutinis sprendimas projektą bendrai finansuoti iš ES fondų lėšų priimamas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių V skyriuje nustatyta tvarka, atlikus projekto vertinimą.

 

II. REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

12. Tinkamas pareiškėjas finansavimui gauti yra VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-117, 2012-02-03, Žin., 2012, Nr. 19-863 (2012-02-11), i. k. 112301MISAK00D1-117

Nr. D1-465, 2013-06-26, Žin., 2013, Nr. 69-3463 (2013-06-29), i. k. 113301MISAK00D1-465

 

13. Pareiškėjas gali gauti finansavimą, jei organizaciniu požiūriu yra pajėgus tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą, t. y. atitinka šio Aprašo 2 priedo 7.1.1– 7.1.3, 7.2.1 ir 7.2.2 punktuose išdėstytus reikalavimus.

131. Partneriai gali būti numatyti Aprašo 7 punkte nurodytoje veikloje. Partneriais gali būti Aplinkos ministerija ir (ar) Lietuvos Respublikos rajonų ir miestų savivaldybės. Partneriams taikomi tie patys reikalavimai, kaip ir pareiškėjui. Už projekto įgyvendinimą atsako pareiškėjas.

Papildyta punktu:

Nr. D1-180, 2013-03-04, Žin., 2013, Nr. 25-1231 (2013-03-08), i. k. 113301MISAK00D1-180

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-465, 2013-06-26, Žin., 2013, Nr. 69-3463 (2013-06-29), i. k. 113301MISAK00D1-465

 

132. Jeigu paraiška teikiama kartu su partneriais, turi būti pasirašyta projekto partnerio deklaracija, esanti paraiškos dėl projekto finansavimo bendrojoje (A) dalies formoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių įgyvendinimo.“

Papildyta punktu:

Nr. D1-180, 2013-03-04, Žin., 2013, Nr. 25-1231 (2013-03-08), i. k. 113301MISAK00D1-180

 

III. REIKALAVIMAI PROJEKTAMS

 

14. Projektas turi atitikti reikalavimus, nurodytus Aprašo 2 priedo 1– 6, 7.2.3 ir 9.2.1 punktuose. Gali būti finansuojami tik tie projektai, kurie įrašyti į šio Aprašo 11 punkte nurodytą valstybės projektų sąrašą.

15. Projektas turi siekti Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priede numatytų įgyvendinimo stebėsenos rodiklių. Stebėsenos rodiklių matavimo ir skaičiavimo metodika pateikta Aprašo 4 priede:

15.1. Rezultato rodiklis – paskatinta potencialių paramos gavėjų;

15.2. Produkto rodiklis – įgyvendintos skatinimo iniciatyvos.

16. Projektas ir projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos ir, suteikus finansavimą, teikiamos finansuoti pagal kitas veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, priemones ir iš kitų programų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, kitų fondų, kitų finansinių mechanizmų, jei dėl to projektas ar projekto veiklos galėtų būti finansuotos kelis kartus;

17. Rekomenduojama, kad prieš teikdamas paraišką Agentūrai dėl projekto finansavimo, pareiškėjas būtų pradėjęs vykdyti viešuosius pirkimus paslaugoms įsigyti. Vykdydamas viešuosius pirkimus, pareiškėjas prisiima atsakomybę dėl pirkimų atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) nuostatoms.

18. Pareiškėjas su paraiška ir jos priedais gali pateikti kitus papildomus dokumentus, kurie, jo manymu, gali būti svarbūs vertinant projektą.

19. Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip iki 2015 m. spalio 1 d. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia laikoma Projekto finansavimo ir administravimo sutartyje numatytos pirmosios projekto veiklos pradžios data, t. y. šios veiklos įgyvendinimui skirtos sutarties (paslaugų teikimo) pasirašymo data.

20. Įgyvendindamas projektą projekto vykdytojas privalo vykdyti informavimo apie projektą veiksmus, kaip nustatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse.

21. Projekto finansavimo pradžia laikoma Projekto finansavimo ir administravimo sutarties įsigaliojimo data.

22. Į Projektų sąrašą įrašytų paraiškų rengimo priežiūrai užtikrinti Aplinkos ministerija gali įpareigoti pareiškėją sudaryti priežiūros komitetą, į kurį gali būti pakviesti Aplinkos ministerijos atstovai, socialiniai ir ekonominiai partneriai, ekspertai ir kitų institucijų ir (ar) įstaigų atstovai, o stebėtojo teisėmis – Agentūros atstovas.

 

IV. REIKALAVIMAI TINKAMOMS FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDOMS IR FINANSAVIMO DYDŽIUI

 

23. Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos, atitinkančios Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, Aprašo reikalavimus, turėtos ir apmokėtos nuo 2006 m. gruodžio 15 d. iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos. Projekto veiklų pabaigos data nustatoma projekto finansavimo ir administravimo sutartyje.

24. Reikalavimai tinkamoms finansuoti projekto išlaidoms ir finansavimo dydžiui išdėstyti ir Aprašo 2 priedo 8– 9 punktuose.

241. Partnerio (-ių) padarytos išlaidos projektui įgyvendinti yra tinkamos finansuoti išlaidos. Projektui įgyvendinti skirtą finansavimą tiesiogiai gauna tik projekto vykdytojas, kuris atsiskaito su partneriu (-iais). Partneris (-iai) tiesiogiai finansavimo lėšų negauna.

Papildyta punktu:

Nr. D1-180, 2013-03-04, Žin., 2013, Nr. 25-1231 (2013-03-08), i. k. 113301MISAK00D1-180

 

25. Preliminari projekto vertė nurodyta patvirtintame valstybės projektų sąraše. Agentūra vertinimo metu nustato didžiausią skiriamų finansuoti lėšų sumą.

26. Finansavimo lėšos sudaro 100 procentų visų tinkamų deklaruoti Europos Komisijai projekto išlaidų, tačiau pareiškėjas savo iniciatyva, savo arba kitų šaltinių lėšomis gali finansuoti tam tikrą dalį tinkamų projekto išlaidų.

27. Finansavimo intensyvumas nustatomas kaip procentinė finansavimo išraiška, skaičiuojama nuo bendros tinkamų deklaruoti Europos Komisijai išlaidų sumos.

28. Tinkamų finansuoti projektų išlaidų dydis nustatomas atsižvelgiant į projekto išlaidų realumą ir būtinumą, Apraše nustatytus tinkamoms finansuoti išlaidoms keliamus reikalavimus.

29. Pagal Priemonę tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos yra Paraiškos dėl projekto finansavimo bendrosios (A) dalies formos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 (toliau – paraiškos (A) dalis), 8.1 punkte „Projektų, finansuojamų iš Europos regioninės plėtros fondo arba Sanglaudos fondo, biudžetas“ nurodytos išlaidų kategorijos:

29.1. 3 kategorijos „Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai“ išlaidos;

29.2. 4 kategorijos „Įranga, įrenginiai ir kt. turtas“ išlaidos;

29.3. 5 kategorijos „Paslaugos“ išlaidos;

29.4. 6 kategorijos „Projekto administravimas ir vykdymas“ išlaidos;

29.5. 7 kategorijos „Nusidėvėjimas (amortizacija)“ išlaidos;

29.6. 8 kategorijos „Kryžminis finansavimas“ išlaidos (šios išlaidos neturi viršyti 30 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų: mokymų organizavimas ir vykdymas, metodikų ar kitų dokumentų rengimas).

30. Netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamų išlaidų dalį, kurios nekompensuoja projektui skiriamas finansavimas, pareiškėjas ir (ar) partneris (-iai) turi apmokėti savo lėšomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-180, 2013-03-04, Žin., 2013, Nr. 25-1231 (2013-03-08), i. k. 113301MISAK00D1-180

 

31. Rengiant paraišką dėl projekto finansavimo ir planuojant projekto išlaidas, rekomenduojama remtis „Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo finansavimo reikalavimams“ (rekomendacijos yra paskelbtos ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt).

32. Išlaidos, turėtos ir apmokėtos iki Aplinkos ministerijos sprendimo dėl finansavimo skyrimo priėmimo, patiriamos pareiškėjo rizika. Jei paramos sutartis nepasirašoma, pareiškėjo turėtos išlaidos nekompensuojamos.

33. Projekto veiklos neturi būti užbaigtos iki pirmosios išlaidų tinkamumo finansuoti dienos.

34. Dėl projekto vykdytojo kaltės nepasiekus jo įsipareigoto produkto ir rezultato rodiklių, Aplinkos ministerija turi teisę pareikalauti iš projekto vykdytojo grąžinti suteiktą finansavimo dalį, proporcingą nepasiektų rodiklių mastui.

 

V. PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS

 

35. Paraiškas finansavimui gauti kartu su prieduose reikalaujamais dokumentais iš pareiškėjų priima ir registruoja Agentūra Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka.

36. Agentūra ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki valstybės projektų sąraše nurodytos galutinės paraiškos pateikimo Agentūrai dienos projektų sąraše nurodytų projektų pareiškėjams išsiunčia pasiūlymą pateikti paraišką. Bendru Agentūros ir pareiškėjo sutarimu gali būti nustatomas ir trumpesnis paraiškų pateikimo terminas.

37. Pareiškėjas pildo standartinę paraiškos formą. Paraišką sudaro bendroji (A) ir specialioji (B) dalis (toliau – Paraiška), kartu pridedami papildomi dokumentai, išvardyti Aprašo 3 priede. Pildymui parengtą paraiškos bendrosios (A) dalies elektroninę formą (Excel formatu) ir paraiškos pildymo instrukciją pareiškėjas gali rasti ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt. Paraiškos specialiosios (B) dalies forma yra sudėtinė Aprašo dalis.

38. Paraiškos forma turi būti užpildyta vadovaujantis paraiškos bendrosios (A) dalies pildymo instrukcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių įgyvendinimo“ (Žin., 2008, Nr. 23-861), ir paraiškos specialiosios (B) dalies pildymo instrukcija (Aprašo 3 priedas), kurioje išsamiau pagrindžiamas projektas, pateikiama svarbi informacija teikiamam projektui.

39. Kartu su Paraiška pareiškėjas ir (ar) partneris (-iai) turi pateikti informaciją ir dokumentus (Aprašo 3 priedas), įrodančius, kad projektas yra tinkamas finansuoti, ir kuriais remiantis vertinimą atliekančios ir sprendimą dėl finansavimo priimančios institucijos gali priimti tinkamą sprendimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-180, 2013-03-04, Žin., 2013, Nr. 25-1231 (2013-03-08), i. k. 113301MISAK00D1-180

 

40. Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kompiuteriu, išspausdinti ir kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai įrišti arba susegti. Paraiška turi būti susegta į lengvai išardomą segtuvą.

41. Ranka užpildytos paraiškos nenagrinėjamos ir neregistruojamos. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka.

42. Pareiškėjas privalo pateikti vieną originalų paraiškos egzempliorių (paraiškos bendrąją (A) ir specialiąją (B) dalis, priedus), kurio pirmojo lapo dešiniajame kampe aiškiai nurodoma „ORIGINALAS“, 1 kopiją – ant kurios pirmojo lapo nurodoma „KOPIJA“ ir paraiškos versiją elektroninėje laikmenoje (ant elektroninės laikmenos turi būti aiškiai nurodytas projekto pavadinimas). Pateikiamos paraiškos ir jos priedų originalas ir kopija turi būti įsegti į atskirus segtuvus.

43. Paraišką turi pasirašyti įstaigos vadovas arba jo raštišku sprendimu įgaliotas asmuo (tokiu atveju turi būti pridėta įgaliojimą patvirtinančio dokumento patvirtinta kopija).

44. Paraiškos originalo, kopijos ir elektroninės paraiškos versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad kopijos ir elektroninės paraiškos versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos spausdinto egzemplioriaus originalo informacija.

45. Paraiškos iki nustatyto termino gali būti išsiųstos paštu, per pašto kurjerį arba pareiškėjas gali įteikti ją asmeniškai Agentūrai adresu: Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius, Lietuva, arba kitu kvietime teikti paraiškas nurodytu adresu. Po valstybės projektų sąraše nustatytos datos pateiktos paraiškos gali būti grąžinamos jas pateikusiems asmenims išsiunčiant paštu arba grąžinant tiesiogiai paraiškas pateikusiems asmenims, jei paraiška teikta asmeniškai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-465, 2013-06-26, Žin., 2013, Nr. 69-3463 (2013-06-29), i. k. 113301MISAK00D1-465

 

46. Pateikusiam paraišką pareiškėjui ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos Agentūra išsiunčia paraiškos registravimo patvirtinimo raštą, kuriame taip pat nurodomas SFMIS paraiškai suteiktas unikalus kodas, arba, jei paraiška pateikta po nustatyto galutinio paraiškų pateikimo termino, informuoja apie tai, kad paraiška bus grąžinta.

47. Agentūra informaciją apie pateiktus valstybės projektus ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos (paskutinės dienos) paskelbia svetainėse www.esparama.lt ir www.apva.lt, nurodydama pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, trumpą projekto aprašymą, paraiškos unikalų kodą ir prašomą lėšų sumą.

48. Pareiškėjai raštu ir žodžiu gali pateikti Agentūrai klausimus apie valstybės projektų rengimą, paraiškos pildymą ir k. t., pasiūlyme pateikti paraišką dėl projekto finansavimo nurodytais Agentūros telefonais, faksu, elektroniniu paštu. Agentūra privalo informuoti pareiškėjus šiais klausimais nuo pranešimo pareiškėjui, kad jo projektas įtrauktas į valstybės projektų sąrašą, dienos iki paskutinės paraiškų pateikimo Agentūrai dienos. Į raštu ir elektroniniu paštu pateiktus klausimus Agentūra atsako ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo klausimo užregistravimo Agentūroje dienos. Informaciją apie aktualius ir dažniausiai užduodamus klausimus Agentūra skelbia svetainėse www.esparama.lt ir www.apva.lt.

49. Pareiškėjai, rengdami paraiškas, dėl informacijos apie projekto idėją, tikslus, rezultatus, jų atitiktį nacionaliniams strateginio planavimo dokumentams gali kreiptis į Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos paramos administravimo departamentą. Agentūrai išsiunčiama atsakymo kopija. Į raštu pateiktus klausimus Aplinkos ministerija atsako ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo klausimo užregistravimo Aplinkos ministerijoje dienos.

50. Visa pareiškėjui žinotina informacija skelbiama svetainėse www.esparama.lt ir www.apva.lt.

 

VI. PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR ATRANKA

 

51. Paraiškų vertinimas ir atranka atliekami Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

52. Paraiškų vertinimą sudaro šie etapai:

52.1. administracinės atitikties vertinimas;

52.2. projekto tinkamumo finansuoti vertinimas.

53. Už pateiktų paraiškų administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimą yra atsakinga Agentūra.

54. Projektų paraiškų administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimui naudojamos administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimo lentelės (Aprašo 1 ir 2 priedai). Agentūra gali kreiptis į atitinkamas institucijas, kad jos pateiktų papildomą informaciją apie pareiškėją ir paraišką, ir, vertindama pareiškėjo pateiktus duomenis ir informaciją, naudotis kitais išoriniais oficialiais informacijos šaltiniais.

55. Kiekviename vertinimo etape Agentūra gali kviesti pareiškėjus pokalbio, prireikus įsitikinti, ar paraiškoje pateikta informacija yra pagrįsta, t. y. apsilankyti planuojamoje projekto įgyvendinimo vietoje. Pokalbyje su pareiškėju turi dalyvauti ne mažiau kaip 2 vertinimą atliekančios institucijos atstovai, pokalbis turi būti protokoluojamas ir, apie tai įspėjus pokalbio dalyvius, gali būti įrašomas.

56. Vertinimo metu nustačius, kad pareiškėjas paraiškoje pateikė klaidinančią informaciją arba pareiškėjas ar su paraiška susiję asmenys siekia neteisėtai daryti įtaką vertinimo rezultatams ar vertintojams, Agentūra atmeta paraišką.

57. Paraiškos administracinės atitikties vertinimui Agentūra naudoja administracinės atitikties vertinimo lentelę (Aprašo 1 priedas). Administracinės atitikties vertinimo metu nustatoma, ar su paraiška pateikti visi paraiškos formoje nurodyti dokumentai ir informacija.

58. Jeigu vertindama paraišką Agentūra nustato, kad tenkinami ne visi administracinės atitikties vertinimo reikalavimai, pareiškėjui siunčiamas raštas, kuriame paprašoma pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją, ir nustatomas terminas, per kurį pareiškėjas privalo pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją. Šis terminas neturi būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos ir ilgesnis kaip 15 darbo dienų, jeigu Agentūra ir pareiškėjas bendru sutarimu nenusprendžia kitaip. Raštas laikomas įteiktu praėjus 2 darbo dienoms po jo išsiuntimo registruotu paštu.

59. Jeigu pareiškėjas per nustatytąjį terminą prašomų dokumentų ir (ar) informacijos nepateikia arba pateikia ne visus prašomus dokumentus ir (ar) informaciją, Agentūra turi teisę:

59.1. priimti sprendimą atmesti paraišką;

59.2. perduoti paraišką į tinkamumo finansuoti vertinimo etapą su sąlyga, kad trūkstami dokumentai ir (ar) informacija bus pateikta ne vėliau kaip iki tinkamumo finansuoti vertinimo etapo pabaigos, jeigu trūkstama informacija netrukdo toliau vertinti paraiškos kitame etape.

60. Priėmusi sprendimą atmesti paraišką dėl administracinės atitikties vertinimo reikalavimų neatitikimo, Agentūra per 10 darbo dienų parengia ir išsiunčia pareiškėjui informacinį raštą apie paraiškos atmetimą, kuriame nurodo paraiškos atmetimo priežastis.

61. Jeigu per projekto tinkamumo finansuoti vertinimo etapą paaiškėja, kad trūksta su administracinės atitikties vertinimo reikalavimais susijusios informacijos ar dokumentų, jie yra netinkamos kokybės ar neišsamūs, Agentūra grąžina paraišką pakartotinai įvertinti jos administracinę atitiktį.

62. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimui Agentūra naudoja projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę (Aprašo 2 priedas). Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu Agentūra nustato, ar projektas tinkamas finansuoti pagal šio Aprašo reikalavimus. Šio vertinimo metu nustatoma projekto atitiktis bendriesiems ir specialiesiems (atitikties) atrankos kriterijams, didžiausia leistina projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma, didžiausia Europos Komisijai tinkamų deklaruoti išlaidų suma ir didžiausias leistinas skirti projektui lėšų kiekis. Agentūra pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnį turi įvertinti ar teisingai buvo paskaičiuotos projekto pajamos.

63. Jeigu Agentūra projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustato projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą ir didžiausią leistiną skirti lėšų kiekį, mažesnį už paraiškoje pateiktą projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą ir prašomą projektui skirti lėšų kiekį, Agentūra turi raštu apie tai informuoti pareiškėją ir raštu suderinti su pareiškėju, ar jis sutinka įgyvendinti projektą, gavęs nustatytą skiriamų lėšų sumą. Jeigu pareiškėjas nesutinka, paraiška atmetama.

64. Tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nekompensuoja projekto finansavimas, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų. Šios lėšos kartu su projektui skirtomis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų, kuriose numatytos bendrojo finansavimo lėšos veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonėms finansuoti, laikomos nacionalinėmis projekto lėšomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-180, 2013-03-04, Žin., 2013, Nr. 25-1231 (2013-03-08), i. k. 113301MISAK00D1-180

 

65. Jeigu vertinant paraišką nustatoma, kad pateikti ne visi reikiami dokumentai ir (ar) informacija projekto tinkamumo finansuoti vertinimui atlikti, Agentūra pareiškėjui siunčia raštą, kuriame prašoma pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją, ir nustatomas terminas, per kurį pareiškėjas privalo pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją. Šis terminas neturi būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos ir ilgesnis kaip 15 darbo dienų, jeigu Agentūra ir pareiškėjas bendru sutarimu nenusprendžia kitaip. Raštas laikomas įteiktu praėjus 2 darbo dienoms po jo išsiuntimo faksu.

66. Jeigu pareiškėjas per nustatytąjį terminą prašomų dokumentų ir (ar) informacijos nepateikia arba pateikia ne visus prašomus dokumentus ir (ar) informaciją, arba projektas neatitinka bent vieno projekto tinkamumui finansuoti keliamo reikalavimo, Agentūra turi teisę priimti sprendimą atmesti paraišką.

67. Projektų tinkamumo finansuoti vertinimą Agentūra organizuoja kaip derybas su pareiškėju, t. y. Agentūrai pateikus pastabas dėl paraiškos atitikties bendriesiems ir (ar) specialiesiems atitikties kriterijams, pareiškėjas gali paraišką patikslinti.

68. Prieš priimdama sprendimą atmesti paraišką, Agentūra turi išnagrinėti nustatytus neatitikimus, papildomos informacijos, duomenų ir dokumentų nepateikimo aplinkybes ir įsitikinti, kad atmetimas yra pagrįstas ir paraiškos vertinimą atlikę vertintojai nepažeidė nustatytų darbo procedūrų. Apie priimtą sprendimą atmesti paraišką Agentūra informuoja pareiškėją per 10 darbo dienų nuo sprendimo atmesti paraišką priėmimo dienos – išsiunčia jam informacinį raštą, kuriame nurodo paraiškos atmetimo priežastis.

69. Įvertinę projekto tinkamumą skirti finansavimą, vertintojai parengia tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą, kurioje pateikia išvadą, ar projektas yra tinkamas gauti finansavimą ir koks maksimalus finansavimas gali būti suteiktas, taip pat ar pareiškėjas sutinka įgyvendinti projektą su Agentūros nustatytu paramos dydžiu.

70. Agentūra informaciją apie tinkamumo skirti finansavimą vertinimo etapą praėjusias paraiškas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skelbia interneto svetainėse www.esparama.lt ir www.apva.lt.

71. Agentūra turi užtikrinti, kad administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimas truktų ne ilgiau kaip 2 mėnesius nuo projektų sąraše arba kvietime teikti paraiškas nurodytos paraiškos (-ų) pateikimo paskutinės dienos. Šis terminas pagrįstais atvejais ir tik Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių nustatyta tvarka gali būti pratęstas.

72. Pareiškėjas turi teisę atsiimti paraišką.

73. Jeigu pareiškėjas iki paraiškos pateikimo Agentūrai datos nėra įvykdęs visų viešųjų pirkimų, Agentūra, bendradarbiaudama su Aplinkos ministerija, tinkamumo finansuoti vertinimo metu gali nustatyti viešuosius pirkimus, kuriuos pareiškėjas turi įvykdyti iki sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimo dienos. Tokie viešieji pirkimai turi būti organizuojami vienu metu su vertinimo procesu, t. y. viešojo pirkimo konkursai skelbiami Agentūrai atlikus išankstinį projekto veiklų atitikties kriterijams vertinimą, o projekto tinkamumo finansuoti vertinimas pabaigiamas ir didžiausia leistina projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma nustatoma tada, kai įgyvendinančiajai institucijai pareiškėjas pateikia patikslintą informaciją apie įsigyjamų prekių, paslaugų ar darbų kainą.

 

VII. SPRENDIMO DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PRIĖMIMAS

 

74. Sprendimas dėl projekto tinkamumo finansuoti priimamas Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

75. Sprendimą dėl projekto tinkamumo finansuoti iš ES fondų priima Agentūra, jį įformindama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitoje. Atsižvelgdama į šio sprendimo, projektų atrankos rezultatus ir patvirtintą valstybės projektų sąrašą, Aplinkos ministerija priima sprendimą dėl projekto finansavimo.

76. Sprendimą dėl projekto finansavimo Aplinkos ministerija priima per vieną mėnesį nuo Agentūros pateiktos projekto tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitos gavimo dienos. Sprendimas dėl projekto finansavimo tvirtinamas ministro įsakymu.

77. Sprendimas dėl projekto finansavimo turi būti pripažintas netekusiu galios ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo raštu gautos iš Agentūros informacijos apie nepasirašymą arba pareiškėjo atsisakymą pasirašyti projekto finansavimo ir administravimo sutartį gavimo dienos, jeigu pareiškėjas per nustatytąjį terminą atsisako pasirašyti projekto finansavimo ir administravimo sutartį, arba jeigu iki projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo paaiškėja aplinkybės, dėl kurių finansavimas projektui negali būti skirtas.

78. Aplinkos ministerija arba Agentūra svetainėje www.esparama.lt skelbia informaciją apie priimtus sprendimus ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo šių sprendimų priėmimo dienos.

 

VIII. PROJEKTO FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

 

79. Projekto finansavimo ir administravimo sutartis sudaroma Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

80. Su pareiškėju, kurio projektą nuspręsta bendrai finansuoti iš ES fondų lėšų, Agentūra sudaro projekto finansavimo ir administravimo sutartį.

81. Projekto finansavimo ir administravimo sutarties forma patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066.

82. Gavusi Aplinkos ministerijos sprendimą finansuoti projektą, Agentūra parengia ir elektroniniu paštu išsiunčia pareiškėjui sutarties projektą ir pranešimą registruotu paštu, kuriame nurodo pasiūlymo pasirašyti sutartį galiojimo terminą. Pasiūlymo pasirašyti sutartį galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 15 darbo dienų.

83. Pareiškėjui per rašte nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius sutarties, pasiūlymas pasirašyti sutartį netenka galios ir projektas nefinansuojamas.

84. Jeigu pareiškėjas per nustatytąjį terminą sutarties nepasirašo, Agentūra per 5 darbo dienas nuo tokių aplinkybių išaiškėjimo dienos apie tai informuoja Aplinkos ministeriją.

85. Sutartį pasirašo Agentūra ir pareiškėjo įstaigos vadovas arba raštišku sprendimu įgaliotas asmuo (tokiu atveju turi būti pridėta įgaliojimą patvirtinančio dokumento patvirtinta kopija). Su pareiškėju sudarius sutartį, pareiškėjas tampa projekto vykdytoju.

86. Projekto finansavimo ir administravimo sutartis sudaroma 2 egzemplioriais, kurie turi vienodą juridinę galią. Vienas sutarties egzempliorius saugomas Agentūroje, kitas – įteikiamas projekto vykdytojui.

87. Agentūra ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo dienos paskelbia informaciją apie pasirašytą projekto finansavimo ir administravimo sutartį svetainėse www.esparama.lt ir www.apva.lt.

88. Sutartis gali būti keičiama ar nutraukiama Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse ir Sutartyje nustatyta tvarka.

89. Projekto vykdytojas privalo raštu informuoti Agentūrą apie visus su sutartimi ir projekto įgyvendinimu susijusius pakeitimus.

 

IX. PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO NUOSTATOS

 

90. Projekto išlaidos apmokamos ir projekto finansavimo ir administravimo sutarčių priežiūra atliekama Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, projekto administravimo ir finansavimo sutartyje nustatyta tvarka.

91. Projekto išlaidos gali būti apmokamos dviem būdais: išlaidų kompensavimo ir (ar) sąskaitų apmokėjimo.

92. Kiekvienam projektui taikytinas išlaidų apmokėjimo būdas nustatomas projekto finansavimo ir administravimo sutartyje vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių nustatyta tvarka. Viename projekte gali būti derinami abu projekto išlaidų apmokėjimo būdai.

93. Pagal Aprašą pareiškėjo pateiktų projektų įgyvendinimui finansuoti projekto finansavimo ir administravimo sutartyje avansas gali būti numatytas.

94. Projektų vykdytojams ir partneriams keliami reikalavimai dėl projektų tęstinumo užtikrinimo pateikti Aprašo 2 priedo 8.1.3 punkte.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-180, 2013-03-04, Žin., 2013, Nr. 25-1231 (2013-03-08), i. k. 113301MISAK00D1-180

 

X. NETINKAMAI ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI

 

95. Jeigu įgyvendindamas projektą projekto vykdytojas nesilaiko projekto finansavimo ir administravimo sutarties sąlygų, Agentūra turi teisę inicijuoti, o Aplinkos ministerija turi teisę vienašaliu sprendimu sumažinti, sustabdyti arba nutraukti projekto finansavimą ir (ar) nutraukti projekto finansavimo ir administravimo sutartį ir (ar) pareikalauti grąžinti sumokėtas lėšas ar jų dalį.

96. Jeigu įtariama, kad įgyvendindamas projektą projekto vykdytojas nesilaiko projekto finansavimo ir administravimo sutarties sąlygų, pažeidė Lietuvos Respublikos ir (ar) ES teisės aktus ir dėl to atsirado ar galėjo atsirasti Lietuvos Respublikos valstybės ir (ar) ES biudžeto nuostolių, patyrus nepagrįstų išlaidų, Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių nustatyta tvarka atliekamas įtariamo pažeidimo tyrimas ir nustatomas arba nenustatomas pažeidimas.

 

XI. SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

97. Pareiškėjai ir projektų vykdytojai turi teisę apskųsti Agentūros, Aplinkos ministerijos, vadovaujančiosios ir tvirtinančiosios institucijų veiksmus arba neveikimą, susijusius su paraiškos vertinimu, atranka, sprendimo dėl finansavimo arba nefinansavimo priėmimu ir projekto įgyvendinimu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975), Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka.

98. Pareiškėjas ir projekto vykdytojas turi teisę apskųsti vadovaujančiajai institucijai Agentūros veiksmus ar neveikimą, susijusius su paraiškos administracinės atitikties vertinimu, projekto tinkamumo finansuoti vertinimu ir (ar) įgyvendinamu projektu, per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius Agentūros veiksmus ar neveikimą.

99. Gavusi pareiškėjo arba projekto vykdytojo skundą, vadovaujančioji institucija nagrinėja jį. Nusprendusi, kad skundas nepagrįstas, vadovaujančioji institucija apie tai informuoja pareiškėją ar projekto vykdytoją. Jeigu vadovaujančioji institucija nusprendžia, kad skundas pagrįstas, ji raštu įpareigoja Agentūrą imtis atitinkamų veiksmų, nustato veiksmų atlikimo terminus ir informuoja apie tai pareiškėją ar projekto vykdytoją.

100. Pareiškėjas ar projekto vykdytojas, nesutikdamas su Agentūros, Aplinkos ministerijos ar vadovaujančiosios institucijos sprendimais ar veiksmais, gali kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

XII. PROJEKTŲ UŽBAIGIMAS

 

101. Projekto finansavimas laikomas baigtu, kai Agentūra patvirtina galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.

 

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

102. Tai, ko nereglamentuoja Aprašas, reglamentuoja Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės.

103. Aprašas, suderinus su vadovaujančiąja institucija, gali būti keičiamas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 29 punkte nustatyta tvarka ir tvirtinamas aplinkos ministro įsakymu.

104. Pasikeitus Apraše nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos tų teisės aktų nuostatos.

 

_________________

 


 

 

Kuriame Lietuvos ateitį

Priemonės „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo

1 priedas

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-180

redakcija)

 

Administracinės atitikties vertinimo lentelė

 

Paraiškos pristatymo data

Pareiškėjo pavadinimas

Paraiškos unikalus kodas

Paraišką priėmė

Eil. Nr.

Kriterijus

Taip

Ne

Netaikoma

1.

Paraiška pateikta (išsiųsta) iki pasiūlyme pateikti paraišką nurodyto galutinio pateikimo termino.

 

 

 

2.

Užpildytos visos paraiškos dalys.

 

 

 

3.

Paraišką pasirašė įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

 

 

 

4.

Paraiška ir jos priedai užpildyti lietuvių kalba, kompiuteriu, išspausdinti ir kartu su pridedamais dokumentais įrišti arba susegti. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai sunumeruoti eilės tvarka. Paraiškos bendroji (A) dalis užpildyta vadovaujantis pildymo instrukcija, t. y. užpildyta ir pateikta standartinė Excel formato paraiškos formos A dalis.

 

 

 

5.

Pateiktas vienas originalus paraiškos egzempliorius, viena kopija ir paraiškos versija elektroninėje laikmenoje.

 

 

 

6.

Pateikta priesaikos pažyma, kad pareiškėjas atitinka Aprašo 2 priedo 7.1.1 punkto reikalavimus, ir pridėta įstatų kopija.

 

 

 

7.

Pateikta priesaikos pažyma, kad kiekvienas partneris atitinka Aprašo 2 priedo 7.1.1 reikalavimus, ir pridėta įstatų kopija (jei projekte yra partneris (-iai).

 

 

 

8.

Pateikta visų partnerių pasirašyta deklaracija paraiškos bendrojoje (A) dalyje (jei numatyti partneriai).

 

 

 

9.

Pateikta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis, jei projekte yra partneris (-iai). Jungtinės veiklos sutartys gali būti pateiktos vėliau nei paraiškų teikimo metu, bet ne vėliau kaip projekto finansavimo ir administravimo sutarties sudarymo metu.

 

 

 

10.

Pateikta įgaliojimą patvirtinančio dokumento patvirtinta kopija, jeigu paraišką pasirašė ne pareiškėjo įstaigos vadovas.

 

 

 

11.

Pateikti pareiškėjo ir partnerio (-ių), jei projekte yra partneris (-iai) darbuotojų, atsakingų už projekto koordinavimą ir įgyvendinimą (projekto vadovo, finansininko), gyvenimo aprašymai (CV).

 

 

 

12.

Pateiktas mokėjimo prašymų teikimo grafikas.

 

 

 

13.

Pateiktas viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo planas (taikoma, jeigu iki paraiškos pateikimo dienos viešieji pirkimai neatlikti).

 

 

 

14.

Pateiktas pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įsipareigojimas padengti nenumatytas ar netinkamas finansuoti išlaidas ir grąžinti paramą projekto nesėkmės atveju.

 

 

 

15.

Pateikti dokumentai, pagrindžiantys planuojamas projekto išlaidas ir jų skaičiavimus

 

 

 

16.

Pateiktos, jei teisės aktų nustatyta tvarka privaloma atlikti

poveikio aplinkai vertinimą, Poveikio aplinkai vertinimo

ataskaita (nuorašas) ir atsakingos institucijos sprendimo ir (ar)

atrankos išvados kopijos (jei taikoma).

 

 

 

VERTINTOJO PASTABOS

Paraiškos vertintojas

(pareigos, pavardė, vardas, parašas)

Vertinimo data

 

 

 

 

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-180, 2013-03-04, Žin., 2013, Nr. 25-1231 (2013-03-08), i. k. 113301MISAK00D1-180

 

 

 

Priemonės „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo

2 priedas

 

 

Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė

 

Bendrasis kriterijus

Kriterijaus vertinimo aspektai

Vertinimo klausimai ir (ar) teiginiai

Įvertinimas

Paaiškinimai

Taip

Ne

Netaikoma

1

2

3

4

5

6

7

1. Bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos fondų lėšų projektas atitinka bent vieną veiksmų programos ir jos prioriteto tikslą, uždavinį, taip pat apima pagal tam tikrą prioritetą numatomas remti veiklas.

1.1. Pagrįstas projekto tikslų ir uždavinių ryšys su tam tikros veiksmų programos prioriteto tikslu ir bent vienu uždaviniu.

1.1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai aiškiai siejasi su Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ tikslu ir bent vienu uždaviniu.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad projekto tikslai ir uždaviniai atitinka Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ tikslus ir bent vieną uždavinį, ryšys yra akivaizdus ir priežastinis.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 6 punktas.

1.1.2. Įgyvendinto projekto poveikis Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ tikslui ir uždaviniui  yra teigiamas.

 

 

 

Galima teigti, kad įgyvendinus projektą pasiekimų ir rezultatų poveikis veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ tikslams ir uždaviniui, atsižvelgiant į priemonės „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas“ specifiką, bus teigiamas.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 5, 6 ir 12 punktai, paraiškos B dalies 1 punktas.

1.2. Pagrįstas projekto tikslų ir uždavinių ryšys su priemonės aprašymu ir bent viena iš Apraše numatyta veiklos sritimi.

1.2.1. Projekto veiklos yra suderintos su veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonėje pateiktu atitinkamos veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės bent vienos veiklos aprašymu.

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar numatytos vykdyti projekte veiklos atitinka veiklą, nurodytą priemonės „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas“ aprašyme.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 5 ir 6 punktai, paraiškos B dalies 1 punktas.

1.2.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka Aprašo 7 punkte numatytą veiklą.

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar projekte numatyti tikslai, uždaviniai ir planuojamos vykdyti veiklos atitinka Aprašo 7 punkte numatytą veiklą.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 5 ir 6 punktai, paraiškos B dalies 1 punktas.

1.2.3. Projektas atitinka veiksmų programoje, veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės aprašyme ir Projektų finansavimo sąlygų apraše numatytus reikalavimus, susijusius su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu („demarkacinius reikalavimus“).

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar tenkinami visi reikalavimai, susiję su atskyrimu paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas, kitas veiksmų programas, kitus veiksmų programos prioritetus, atsižvelgiant į Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje V priede, veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės aprašyme ir Projektų finansavimo sąlygų apraše  nustatytus reikalavimus.

Informacijos šaltinis:paraiškos  A dalies 6 lentelė,. paraiškos B dalies 1 punktas.

1.2.4. Projektas atitinka kitus reikalavimus

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

 

 

 

 

 

 

 

2. Projektas atitinka nacionalinius strateginius dokumentus.

2.1. Projektas prisideda prie nacionalinių ir (arba) regioninių strateginių dokumentų įgyvendinimo.

2.1.1. Teisės aktuose arba strategijoje, arba veiksmų plane nustatytas projekto vykdytojas ir veiklos. 

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad projektas atitinka Daugiabučių namų modernizavimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų modernizavimo programos“ (Žin., 2004, Nr. 143-5232; 2008, Nr. 36-1282)

nuostatas.

Finansuojami projektai, kuriais numatoma įgyvendinti Daugiabučių namų modernizavimo programoje rekomenduojamas daugiabučių renovavimą skatinančias priemones.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies  ir 6 punktai, paraiškos B dalies 3 punktas.

2.1.2. Pagrįsta, kad projekto įgyvendinimas prisidėtų prie atitinkamų teisės aktų, strategijų nuostatų įgyvendinimo (taikoma tik konkurso atveju).

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

 

 

 

 

 

 

 

3. Projektas siekia aiškių ir realių kiekybinių uždavinių, atitinkančių veiksmų programoje nustatytus tikslus.

3.1. Projektas prisideda prie veiksmų programos priemonės rodiklių įgyvendinimo.

3.1.1. Projektas siekia bent vieno Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonės „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas“ (priemonė patvirtinta Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 787 (Žin., 2008, Nr. 95-3720, Nr.142-5628; 2009, Nr. 36-1388, Nr. 68-2773) produkto ir (arba) rezultato rodiklio.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad projektas siekia bent vieno priemonėje „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas“ numatyto produkto ir (arba) rezultato rodiklio ir įgyvendinus numatytas projekto veiklas šie rodikliai bus pasiekti.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 12 punktas.

3.2. Nuosekli vidinė projekto logika ir kokybiški projekto uždaviniai.

3.2.1. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad projekto rezultatai bus projekto veiklų išdava, projekto veiklos sudarys prielaidas projekto uždaviniams pasiekti, o pastarieji įgyvendins nustatytus tikslus.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 6 punktas.

3.2.2. Projekto uždaviniai specifiniai, išmatuojami, pasiekiami, susieti ir iškelti laiku.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad projekto uždaviniai atitinka šiuos kokybinius reikalavimus:

– yra specifiniai, t. y. parodo projekto esmę ir

charakteristikas;

– išmatuojami, t. y. kiekybiškai išreikšti ir matuojami;

– pasiekiami, t. y. realūs;

– susieti, t. y. adekvatūs vykdomoms projekto veikloms;

– iškelti laiku, t. y. aiški pradžios ir pabaigos data.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 5 ir 6  punktai.

 

 

 

 

 

 

 

4. Projektas atitinka darnaus vystymosi principą.

4.1. Projekte nenumatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui ir atskleistos pastangos skatinti darnaus vystymosi principo įgyvendinimą.

4.1.1. Aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, klimato kaita, aplinkos apsauga):

įgyvendinant Aprašo 1 punkte nurodytą veiklą, bus skatinamas visoje Lietuvoje neatidėliotinas energijos taupymo būste priemonių įgyvendinimas.

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar projekto įgyvendinimas neturi neigiamos įtakos darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

Projekte numatyta konkrečių veiklų arba priemonių, kurios prisideda prie darnaus vystymosi principo.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 13 punktas, paraiškos B dalies 5 punktas.

4.1.2. Socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumas):

– ar užtikrintas visuomenės poreikis į sveiką ir švarią aplinką ir pan.

 

 

 

4.1.3. Ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas)

 

 

 

4.1.4. Regionų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas).

 

 

 

4.1.5. Informacinės ir žinių visuomenės srityje.

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar projekte numatyti tikslai, uždaviniai ir planuojamos vykdyti veiklos neprieštarauja Lietuvos informacinės visuomenės plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. 625 (Žin., 2005, Nr. 73-2649), prioritetams ir tikslams.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 6 punktas.

4.2. Projekte atskleistos pastangos skatinti darnaus vystymosi principo įgyvendinimą.

4.2.1. Pasiūlytos konkrečios priemonės, kurios užtikrina, kad projektas skatina darnaus vystymosi principo įgyvendinimą.

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

4.2.2. Projektas atitinka kitus, su reikalavimais darnaus vystymosi principo įgyvendinimu susijusius, specialiuosius atrankos kriterijus ir Apraše nustatytus reikalavimus.

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

 

 

 

 

 

 

 

5. Projektas atitinka lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus.

5.1. Projekte nenumatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui.

5.1.1. Projekte nenumatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui:

– lytinės orientacijos,

– negalios;

– rasės ar etninės priklausomybės;

– religijos ar įsitikinimų;

– apribojimų dėl amžiaus ir t. t.

 

 

 

Vertinama, ar projekto įgyvendinimas neturi neigiamos įtakos lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui:

sudarytos  vienodos dalyvavimo projekte ir naudojimosi projekto rezultatais galimybės vyrams ir moterims;

sudarytos vienodos dalyvavimo projekte ir naudojimosi projekto rezultatais galimybės bet kokios rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos atstovams.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 13 punktas.

5.2. Projekte nurodytos pastangos skatinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimą.

5.2.1. Pasiūlytos konkrečios priemonės, kurios užtikrina, kad projektas prisideda prie lyčių lygybės principo įgyvendinimo.

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

5.2.2. Pasiūlytos konkrečios priemonės, kurios užtikrina, kad projektas skatina nediskriminavimo dėl lyties, rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos principo įgyvendinimo.

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

5.2.3. Projektas atitinka kitus, su reikalavimais lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimu susijusius, specialiuosius atrankos kriterijus ir Apraše nustatytus reikalavimus.

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

 

 

 

 

 

 

 

6. Projekto įgyvendinimas yra suderinamas su kitų aktualių Europos Bendrijų politikos sričių nuostatomis.

6.1. Projektas suderintas su horizontaliųjų Europos Bendrijų bendrųjų politikos sričių nuostatomis.

6.1.1. Projektas suderinamas su Europos Bendrijų viešųjų pirkimų politikos nuostatomis, t. y. viešųjų pirkimų dokumentacija ir viešųjų pirkimų procedūros atitiko/-s LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.

 

 

 

Būtina įvertinti, ar:

projekto vykdytojas (partneris (-iai) yra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) arba gavęs (gavę) projekto finansavimo lėšų jomis taps; jei taip, ar tikėtina, kad projekto veiklos rūšių plane numatyta veiklos trukmė nustatyta atsižvelgiant į pirkimų terminus,

ar pateiktas viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo planas yra realus.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 7 punktas, pareiškėjo ir partnerių įstatai ir paraiškos B dalies 2 priedas (viešųjų pirkimų planas).

6.1.2. Projektas suderinamas su Europos Bendrijų aplinkosaugos politikos nuostatomis, t. y. poveikio aplinkai vertinimo procedūros atliktos laikantis poveikio aplinkai vertinimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų.

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

6.1.3. Projektas suderinamas su Europos Bendrijų konkurencijos politikos nuostatomis.

 

 

 

Vertinant projektus reikia įsitikinti, ar projektai finansuojami nepažeidžiant konkurencijos politikos nuostatų (pvz., finansuojami pagal  suderintos valstybės pagalbos schemos nustatytus reikalavimus).

Taip pat vertinant projektus reikia įsitikinti, ar projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos suteikimo. Jei projektas yra valstybės pagalbos objektas, turi būti įvertintas projekto tinkamumas finansuoti pagal valstybės pagalbai taikomus apribojimus.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalis.

6.2. Projektas suderinamas su sektorinių ES bendrųjų politikos sričių nuostatomis.

6.2.1. Projektas suderinamas su konkretaus sektoriaus ES politikos sričių nuostatomis, t. y. projektas atitinka:

– 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/32/EB dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų, panaikinančią Tarybos direktyvą 93/76/EEB (OL 2006 L 114, p. 64);

– 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/91/EB dėl pastatų energinio naudingumo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 12 skyrius, 2 tomas, p. 168).

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad projekte  numatytos priemonės įgyvendina 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/32/EB dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų,  panaikinančią Tarybos direktyvą 93/76/EEB (OL 2006 L 114, p. 64) ir 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/91/EB dėl pastatų energinio naudingumo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 12 skyrius, 2 tomas, p. 168).

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 5 ir 6 punktai, paraiškos B dalies 1 ir 6 punktai.

 

 

 

 

 

 

 

7. Pareiškėjas organizaciniu požiūriu yra pajėgus tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą.

7.1. Pareiškėjas (partneriai) atitinka formaliuosius reikalavimus.

7.1.1. Pareiškėjas finansavimui gauti gali būti VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra. Partneriais gali būti Aplinkos ministerija ir (ar) Lietuvos Respublikos rajonų ir miestų savivaldybės.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad pareiškėjas (partneriai) atitinka Apraše nurodytus reikalavimus.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 1 lentelė, B dalies 1 priedo 1 punktas (pareiškėjo ir partnerių (jei yra) įstaigų įstatai).

7.1.2. Pareiškėjas (partneris) turi (ar turi galimybių įgyti) teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai sukurti ir (arba) vykdyti ir (arba) plėtoti skirtas projektas.

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar pareiškėjas (partneris (-iai) turi (ar turi galimybių įgyti) teisę užsiimti veikla (atlikti funkcijas), kuriai sukurti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas (pvz., reikiamos licencijos ir kt.).

Informacijos šaltinis: paraiškos B dalies 1 priedo 1 punktas (pareiškėjo (parterių) (jei yra) įstaigų įstatai).

7.1.3. Pareiškėjui gali būti skirtos Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, jei:

7.1.3.1. jam nėra iškelta byla dėl bankroto arba jis nėra likviduojamas;

7.1.3.2. yra įvykdęs su mokesčių ir socialinio draudimo įnašų mokėjimu susijusių įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš valstybės arba savivaldybių biudžeto, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai),

7.1.3.3. paraiškoje arba jos prieduose nepateikė klaidinančios informacijos;

7.1.3.4. nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl pareiškėjo  kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš ES arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų pažeidimo;

7.1.3.5. jis nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti įtakos vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio arba ankstesnio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad pareiškėjas (partneriai) atitinka 7.1.3 punkte nustatytus reikalavimus.

 

Priesaikos pažyma, kad pareiškėjas atitinka 7.1.3 nustatytus reikalavimus.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 15 punktas (pareiškėjo deklaracija), 16 punktas (partnerio deklaracija), B dalies 1 priedo 4 punktas .

7.2. Pareiškėjas yra pajėgus įgyvendinti projektą.

7.2.1. Pareiškėjas turi pakankamai patirties įgyvendinti projekte numatytas veiklas ir ES lėšomis finansuojamus projektus.

 

 

 

Siekiama įsitikinti, kad pareiškėjas turi pakankamai patirties vykdyti veiklas, kurioms tobulinti, vystyti ir kt. yra skirtas projektas.

Informacijos šaltinis: paraiškos B dalies 2 punktas.

7.2.2. Pareiškėjas turi (turi užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdant projektą (pakankama komanda):

– projekto vadovas – turi turėti aukštąjį  universitetinį  arba neuniversitetinį  išsilavinimą, patirties projektų valdyme;

– finansininkas – turi turėti aukštąjį universitetinį arba neuniversitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo buhalterinės apskaitos srityje patirtį.

 

 

 

Pareiškėjas užtikrina minimalius būtinus gebėjimus projektui administruoti – suformuoja komandą, užtikrina reikiamos kompetencijos darbuotojų įtraukimą, numato paslaugų įsigijimą ir pan.

Turi būti įsitikinta, ar projekto vadovas, finansininkas atitinka paraiškos specialiojoje (B) dalyje keliamus reikalavimus (pateikiami CV ir juose nurodytų dokumentų kopijos).

Informacijos šaltinis: paraiškos B dalies 2 punktas bei 1 priedo 9 punktas (pareiškėjo darbuotojų, atsakingų už projekto koordinavimą gyvenimo aprašymai).

7.2.3. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas ir uždavinius per projekto įgyvendinimo laikotarpį. Projekto įgyvendinimo trukmė, vieta, parengtumas atitinka Projekto finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

 

 

 

Įsitikinti, kad projekto įgyvendinimo organizavimas (planas) adekvatus projekto veiklų mastui, yra realus ir racionaliai suplanuotas (pvz., įvertinant turimus išteklių, iš ES fondų finansuojamų projektų specifiką, sezoniškumą ir pan.).

Būtina įsitikinti, kad projekto trukmė, įgyvendinimo vieta ir parengtumas atitinka  Aprašo nustatytus  reikalavimus

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 7 ir 9 punktai, B dalies 2 ir 3 priedai (viešųjų pirkimų planas, mokėjimo prašymų teikimo grafikas).

7.2.4. Partnerystė projekte yra pagrįsta ir turi pridėtinę vertę.

 

 

 

Siekiama įsitikinti, ar partneriai įtraukti pagrįstai, t. y. ar partnerystė sukuria papildomą pridėtinę vertę projekte (pvz., turi patirties, vykdo projekto veiklos rūšis, naudosis rezultatais ir pan.).

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 3, 5, 16 punktai, B dalies 1 priedo 1 ir 5 punktai (jungtinės veiklos sutarties kopija, partnerio (-ių) įmonės įstatų kopija.

7.2.5. Projektas atitinka kitus, susijusius su reikalavimais pareiškėjams, specialiuosius atrankos kriterijus ir Apraše nustatytus reikalavimus.

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

 

 

 

 

 

 

 

8. Projektas turi aiškų finansavimo paketą: apibrėžtus, aiškius ir užtikrintus projekto išlaidų finansavimo šaltinius.

8.1. Užtikrintas projekto finansavimas

8.1.1 Pareiškėjo (partnerio) įnašas atitinka nustatytus reikalavimus.

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar: laikomasi Apraše nustatytų reikalavimų pareiškėjo ir (arba) partnerių įnašui; numatyti projekto išlaidų finansavimo šaltiniai atsižvelgiant į projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalį ir išlaidų apmokėjimo būdą yra aiškiai apibrėžti, patikimi, tinkamai išdėstyti per tam tikrą laikotarpį.

 

Kai pareiškėjui netaikomas reikalavimas prisidėti prie projekto finansavimo, šis kriterijus atitinka nustatytus reikalavimus.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 8–11 punktai, patvirtinimo dokumentas apie pareiškėjo galimybes apmokėti numatytą projekto išlaidų dalį.

8.1.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar:

projekte numatytoms netinkamoms finansuoti išlaidoms (tarp jų ir netinkamam finansuoti PVM ir kt.) užtikrinamas finansavimas;

netinkamų išlaidų finansavimo šaltiniai yra aiškiai apibrėžti, patikimi, tinkamai išdėstyti

laike, t. y. netinkamų išlaidų finansavimas neturės neigiamos įtakos projekto įgyvendinimui.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 11 lentelė, B dalies 1 priedo 5 punktas.

8.1.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) tęstinumas.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad projekto metu sukurtų rezultatų tolesniam naudojimui yra sudarytos finansinės prielaidos, t. y. sukurtas turtas bus išlaikomas ir užtikrinamas jo tinkamas eksploatavimas.

Projekto įgyvendinimo metu sukurti rezultatai bus naudojami pagal paskirtį.

Būtina įsitikinti, kad pateiktoje priesaikos pažymoje pareiškėjas ir partneris (jei yra) įsipareigoja 5 metus po projekto įgyvendinimo nekeisti turto, į kurį buvo investuota, nuosavybės formos ir vykdys projekte numatytas veiklas.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 5 lentelė, B dalies 1 priedo 3  punktas.

8.1.4. Projektas atitinka kitus Projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus (jei taikoma).

 

 

 

Pagal Aprašą finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

 

 

 

 

 

 

 

9. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

9.1 Sąnaudų-naudos analizės korektiškumas ir rezultatų priimtinumas

9.1.1. Atlikta alternatyvų analizė

 

 

 

Projektui pagrįsti turėtų būti svarstomos bent dvi alternatyvos, viena iš jų – „nulinė“ (alternatyva, kai projektas neįgyvendinamas) ir kitos alternatyvos (projektas, paremtas alternatyvia technologija, ar pan.). Alternatyvų analizėje turi būti atskleista, kad visos realios projekto įgyvendinimo alternatyvos buvo svarstytos  arba kad kitų alternatyvų, išskyrus nagrinėjamas, netikslinga svarstyti. Jeigu vertinant projekto įgyvendinimo galimybes išskiriamos kelios projekto įgyvendinimo alternatyvos, vertinant kiekvienai alternatyvai turi būti naudojami tie patys vertinimo kriterijai. Alternatyvos turi būti įvertintos išsamiai ir tiksliai. Pasirinkta alternatyva turi būti optimali, atsižvelgiant į esamus apribojimus.

Informacijos šaltinis: specialios B dalies 7 punktas.

9.1.2. Projekto prielaidos (susijusios su būsimomis pajamomis ir sąnaudomis) yra pagrįstos

 

 

 

Šio aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

9.1.3. Taikomas pagrįstas analizės laikotarpis

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

9.1.4. Taikoma pagrįsta diskonto norma.

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

9.1.5. Teisingai apskaičiuotos ir pagrįstos finansinių rodiklių reikšmės

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

9.1.6. Teisingai apskaičiuotos ir pagrįstos ekonominių rodiklių reikšmės

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

9.1.7. Įvertintos rizikos

 

 

 

Įvertintos pagrindinės projekto rizikos, numatyti jų valdymo veiksmai.

Informacijos šaltinis: specialios B dalies 8 punktas.

9.1.8. Projekto teikiama nauda atitinka planuojamiems rezultatams pasiekti reikalingas sąnaudas

 

 

 

Vertinama (vadovaujantis analogiškais projektais, veiklomis ir pan.) projekto rezultatų atitiktis investicijoms.

Informacijos šaltinis: paraiškos B dalis.

9.2.  Atitiktis Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179 (Žin., 2007, Nr. 117-4789) (toliau – Išlaidų atitikties finansavimo reikalavimams taisyklės) ir Apraše nustatytiems projekto veiklų ir išlaidų apribojimams.

9.2.1. Projekte numatytos veiklos ir išlaidos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad projekto veiklos yra tinkamos finansuoti atsižvelgiant ir į Išlaidų atitikties finansavimo reikalavimams taisyklėse ir Apraše nustatytus reikalavimus; taip pat –   į specialiuosius atitikties atrankos kriterijus.

Būtina įvertinti susijusią su „dvigubu“ finansavimu projekto riziką, t. y. įvertinant pareiškėjo ir partnerių įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus, būtina įsitikinti, kad toms pačios veikloms ir išlaidoms finansavimas nebus skiriamas pakartotinai.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 6, 8, 10  lentelės, B dalies 9 punktas, SFMIS.

9.2.2. Išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad projekto išlaidos yra būtinos projekto veikloms atlikti ir atitinka rinkos kainas.

Būtina įsitikinti, ar projekto finansavimo dydis nustatytas atsižvelgiant į projekto išlaidų realumą ir būtinumą. Jei projekto išlaidos yra apskaičiuotos nesinaudojant realiai įkainiais, vertintojai turi teisę perskaičiuoti projekto biudžetą pagal vidutinius rinkos įkainius ir sumažinti projekto tinkamas finansuoti išlaidas ir atitinkamai pagal finansavimo sumą.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 6, 8, 9 punktai, B dalies 4 punktas (lentelė „Trumpas išlaidų, kurios susijusios su projekto veiklų įgyvendinimu, pagrindimas“), paraiškos B dalies 1 priedo 9 punktas.

9.2.3. Užtikrinama lėšų panaudojimo sparta.

 

 

 

Vadovaujantis analogiškais projektais ir (ar) veiklomis, būtina įsitikinti, kad projekto veiklų suplanavimas užtikrins numatomą lėšų panaudojimo spartą.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 7, 8, 9 lentelės, B dalies 2 ir 3  priedai (viešųjų pirkimų planas, mokėjimo prašymų pateikimo grafikas).

9.2.4. Projektas atitinka „kryžminio“ finansavimo reikalavimus.

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar:

projekte gali būti numatytas kryžminis finansavimas;

kryžminiam finansavimui numatomos tinkamos veiklos ir išlaidos;

šios veiklos ir išlaidos būtinos projekto tikslams pasiekti ir turės pridėtinę vertę;

kryžminiam finansavimui nustatytas dydis yra tinkamas pagal finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus (šios išlaidos neturi viršyti 30 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų: mokymų organizavimas ir vykdymas, metodikų ar kitų dokumentų rengimas).

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalis, paraiškos B dalis.

9.2.5. Teisingai pritaikyta vienodo dydžio norma (angl. Flat-rate).

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

9.2.6. Projektas atitinka kitus specialiuosius projektų atrankos kriterijus ir Projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus (jei taikoma).

 

 

 

Pagal Aprašą finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

9.3. Projektui reikiamas finansavimas nustatytas atsižvelgiant į reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnyje išdėstytus reikalavimus.

9.3.1. Paraiškoje dėl projekto finansavimo teisingai nurodyta, kuriai kategorijai priklauso projektas, t. y. iš kurio:

9.3.1.1. negaunama pajamų;

9.3.1.2. gaunama pajamų, bet jų neįmanoma nustatyti iš anksto (reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnio 3 dalis);

9.3.1.3. gaunama pajamų ir jos yra įvertinamos iš anksto (reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnio 2 dalis).

(Jeigu teikiama valstybės pagalba arba  jei projektas neviršija 1 mln. eurų, šis kriterijus netaikomas.)

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar projekto vykdytojas teisingai priskyrė savo projektą vienai iš išvardintų kategorijų. Išsamios metodologinės rekomendacijos EK pateiktos Metodinėse rekomendacijose dėl Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnio: pajamas duodantys projektai (angl. Guidance note on Art. 55, Council Regulation (EC) 1083/2006: Revenue Generating Projects)“.

Informacijos šaltinis: paraiškos B dalies 4 punktas.

9.3.2. Iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas finansavimo dydis.

(Jeigu teikiama valstybės pagalba arba  jei projektas neviršija 1 mln. eurų, šis kriterijus netaikomas.)

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad iš projekto planuojamos gauti grynosios pajamos teisingai apskaičiuotos ir priskirtos prie tinkamų ir netinkamų projekto išlaidų.

Būtina įsitikinti, kad projektui reikiamo finansavimo dydis yra apskaičiuotas grynųjų pajamų dydžiu sumažinus projekto EK tinkamų deklaruoti išlaidų sumą, kaip nustatyta reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnio 2 dalyje.

Metodologinės rekomendacijos EK pateiktos Metodinėse rekomendacijose dėl Tarybos Reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnio: pajamas duodantys projektai (angl. Guidance note on Art. 55, Council Regulation (EC) 1083/2006: Revenue Generating Projects)“.

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 10 lentelė, B dalies 4 punktas.

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-180, 2013-03-04, Žin., 2013, Nr. 25-1231 (2013-03-08), i. k. 113301MISAK00D1-180

Nr. D1-465, 2013-06-26, Žin., 2013, Nr. 69-3463 (2013-06-29), i. k. 113301MISAK00D1-465

 

 

Priemonės „Daugiabučių namų

modernizavimo skatinimas“ projektų

finansavimo sąlygų aprašo

3 priedas

 

 

PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO SPECIALIOJI (B) DALIS

 

1. PROJEKTO POREIKIO, REZULTATŲ IR NAUDOS PAGRINDIMAS

 

Remdamiesi paraiškos bendrosios (A) dalies 5 punkto lentelėje pateikta informacija ir ją

papildydami, išsamiai aprašykite projekto poreikį (pvz., kokioms problemoms spręsti reikalingas projektas, kokie planuojami projekto rezultatai ir nauda, kodėl pasirinktas būtent toks problemos sprendimo būdas ir pan.), projekto tęstinumo užtikrinimą.

 

2. PAREIŠKĖJO TINKAMUMO IR PAJĖGUMO REIKALAVIMAI

 

2.1. Pareiškėjo patirtis panašiuose projektuose/veiklose: 

Pateikti  projektų/veiklų sąrašą su trumpa informacija apie vykdytus panašius (pagal projektų apimtį ir/ar veiklos sritis) projektus/veiklas: įgyvendinto (-ų) projekto (-ų)/veiklų pavadinimas, įgyvendinimo trukmė, projekto/veiklų trumpas aprašymas, pasiekti rezultatai, projekto/veiklų finansavimo šaltiniai.

 

2.2. Pareiškėjo gebėjimai administruoti projektą.

Nurodyti asmenis, kurie vykdys projekto vadovo ir finansininko darbus. Pridėti jų gyvenimo aprašymus.

 

3. PROJEKTAS atitinka Stebėsenos komiteto patvirtintus SPECIALIUOSIUS atitikties kriterijus

 

Trumpas projekto atitikties Stebėsenos komiteto patvirtintiems specialiesiems atitikties kriterijams aprašymas.

Išdėstyti, kaip projektas atitinka  Stebėsenos komiteto patvirtintą specialųjį atitikties kriterijų:

– kaip projektas atitiks Daugiabučių namų modernizavimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų modernizavimo programos“ (Žin., 2004, Nr. 143-5232; 2008, Nr. 36-1282), nuostatas.

 

4. PROJEKTUI REIKIAMO FINANSAVIMO DYDŽIO NUSTATYMAS

 

4.1. Europos Komisijai tinkamų deklaruoti projekto išlaidų dalies skaičiavimai

Skaičiavimai reikalaujami pagal 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25) 55 straipsnio nuostatas.

Prašome pažymėti, kuriai kategorijai priskiriamas projektas, dėl kurio finansavimo teikiama paraiška.

Projekto priskyrimas kategorijai pagal gaunamas pajamas:

£[] negaunama pajamų;

£[] gaunama pajamų, bet jų neįmanoma nustatyti iš anksto;

£[] gaunama pajamų ir jos yra įvertinamos iš anksto.

 

Jeigu pažymimas 3 punktas, grynosios pajamos turi būti skaičiuojamos vadovaujantis Europos Komisijos parengtomis „Metodinėmis rekomendacijomis dėl Tarybos reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnio: pajamas duodantys projektai“ (angl. Guidance note on Art. 55, Council Regulation (EC) 1083/2006: Revenue Generating Projects), „Ekonominės naudos analizės atlikimo metodinėmis gairėmis“ (angl. Guidance on the Methodology for Carrying Out Cost-Benefit Anglysis, Working Document No. 4) ir „Paraiškos formos B dalies pavyzdinio priedo pajamas duodantiems projektams pildymo vadovu“. Šie dokumentai paskelbti interneto svetainėje www.esparama.lt. Jei pajamos nebuvo įvertintos iš anksto, jos turi būti grąžintos į valstybės biudžetą per 5 metus po projekto pabaigos.

Toliau pateikta lentelė pildoma Excel formatu. Lentelės forma pateikta interneto tinklalapyje http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Pajamu_sk_metodika/Pajamu_skaiciavimo_vadovas_Pr.xls

Jeigu projekto bendrosios išlaidos neviršija 3.452.800 Lt (1.000 000 eurų), pajamų skaičiuoti ir lentelės pildyti nereikia.

 

4.2. Trumpas išlaidų, kurios susijusios su projekto veiklų įgyvendinimu, pagrindimas

Projekto biudžeto eilutės Nr.*

Išlaidų pavadinimas

Veiklos Nr.

Suma, Lt

Išlaidų pagrindimas nurodant, kaip apskaičiuojama prašoma finansavimo suma kiekvienai veiklai atskirai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Iš paraiškos A dalies 8 lentelės „Projekto biudžetas“.

 

5. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS

 

Informacija apie poveikio aplinkai vertinimą.

Pažymėkite atitinkamą langelį:

Ar projekte numatyta ūkinė veikla yra įrašyta į Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3105) 1 ir 2 prieduose pateiktus sąrašus?

£[] Taip:        £[] 1 priede;        £[] 2 priede.

£[] Ne.

Jei pažymimi langeliai „Taip“ ir „1 priede“:

pateikiamas atsakingos institucijos sprendimas, ar planuojama ūkinė veikla leistina, ir kita poveikio aplinkai vertinimo atlikimo dokumentacija.

 

Jei pažymimi langeliai „Taip“ ir „2 priede“:

pateikiama atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo išvada ir, jei išvadoje nustatyta, kad PAV privalomas, –  atsakingos institucijos sprendimas, ar planuojama ūkinė veikla leistina, ir kita poveikio aplinkai vertinimo atlikimo dokumentacija.

 

6. ALTERNATYVŲ ANALIZĖ

 

Projektui pagrįsti turėtų būti svarstomos bent dvi alternatyvos, viena iš jų – „nulinė“ (alternatyva, kai projektas neįgyvendinamas) ir kitos alternatyvos (projektas, paremtas alternatyvia technologija, ar pan.). Alternatyvų analizėje turi būti atskleista, kad visos realios projekto įgyvendinimo alternatyvos buvo svarstytos arba kad kitų alternatyvų, išskyrus nagrinėjamas, netikslinga svarstyti. Jeigu vertinant projekto įgyvendinimo galimybes išskiriamos kelios projekto įgyvendinimo alternatyvos, vertinant kiekvienai alternatyvai turi būti naudojami tie patys vertinimo kriterijai. Alternatyvos turi būti įvertintos išsamiai ir tiksliai. Pasirinkta alternatyva turi būti optimali, atsižvelgiant į esamus apribojimus.

 

7. PROJEKTO RIZIKOS IR JŲ VALDYMAS

 

(Pateikite projekto rizikos vertinimą, užpildydami pateikiamą lentelę. Nurodykite rizikos pobūdį, aspektus ir nurodykite, kokios numatomos rizikos valdymo (mažinimo) priemonės)

Rizikos aprašymas

Tikimybė*

Poveikis*

Rizikos valdymo priemonės / veiksmai

Politinė rizika

 

 

 

 

 

 

 

Socialinė rizika

 

 

 

 

 

 

 

Ekonominė rizika

 

 

 

 

 

 

 

Finansinė rizika

 

 

 

 

 

 

 

Institucinė rizika

 

 

 

 

 

 

 

Technologinė rizika

 

 

 

 

 

 

 

*Vertinimo skalė: maža (-as) / vidutinė (-is) / didelė (-is)

 

8. KITI FINANSAVIMO ŠALTINIAI

 

Ar buvo pateikta paraiška dėl paramos skyrimo šiam projektui arba jo daliai iš bet kokio kito Bendrijos, Lietuvos Respublikos ar kito finansavimo šaltinio (toliau – kiti finansavimo šaltiniai)?

£[] Taip

Jei taip, prašome išsamiai aprašyti (nurodyti susijusią finansinę priemonę, nuorodų numerius, datas, prašytas sumas, suteiktas sumas, projekto įgyvendinimo trukmę, trumpai aprašyti įgyvendintas veiklas ir kt.)

£[] Ne

Ar šis projektas ar jo dalis papildo kokį nors kitą projektą, kuris jau finansuojamas ar bus finansuojamas iš ERPF, Sanglaudos fondo, kito Bendrijos finansavimo šaltinio, valstybės ar savivaldybės programų. Europos ekonominės erdvės paramos ar pan.

£[] Taip

Jei taip, prašome išsamiai aprašyti (nurodyti tikslius duomenis, nuorodų numerius, datas, prašytas sumas, gautas sumas, suteiktas sumas, projekto įgyvendinimo trukmę, trumpai aprašyti įgyvendintas veiklas ir kt.)

£[] Ne

Ar buvo pateikta paraiška dėl paramos iš bet kokio kito Bendrijos, Lietuvos Respublikos ar kitų finansavimo šaltinių (ERPF, Sanglaudos fondo, kito Bendrijos finansavimo šaltinio, valstybės ar savivaldybės programų, Europos ekonominės erdvės paramos ar pan.) ankstesniam šio projekto ar jo dalies etapui (įskaitant galimybių studijos ir parengiamuosius etapus)

£[] Taip

Jei taip, prašome išsamiai aprašyti (nurodyti susijusią finansinę priemonę, nuorodų numerius, datas, prašytas sumas, suteiktas sumas, projekto įgyvendinimo trukmę, trumpai aprašyti įgyvendintas veiklas ir kt.)

£[] Ne

 

9. PAREIŠKĖJO PATVIRTINIMAS

 

Patvirtinu, kad šioje formoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.

 

 

 

 

 

 

(Pareiškėjo atsakingo asmens pareigos)

 

(Parašas)

 

(Vardas ir pavardė)

A.V.

 

Pareiškėjo parašas ___________


 

 

Kuriame Lietuvos ateitį

Paraiškos dėl projekto finansavimo specialiosios (B) dalies

1 priedas

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2013 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-180

redakcija)

 

PRIE PARAIŠKOS PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

 

Su paraiška dėl projekto finansavimo specialiosios (B) dalies prašome pateikti šiuos dokumentus:

1. Pareiškėjo ir partnerio (-ių), jei projekte yra partneris (-iai), įstaigos įstatų kopiją.

2. Įgaliojimą patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją, jeigu paraišką pasirašė pareiškėjo įgaliotas asmuo.

3. Priesaikos  pažymą, kad pareiškėjas ir partneris (-iai), jei projekte yra  partneris (-iai), atitinka Aprašo 2 priedo 7.1.3 punkto reikalavimus.

4. Pareiškėjo ir partnerio (-ių), jei projekte yra partneris (-iai), įsipareigojimą apmokėti nenumatytas ar netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas ir grąžinti paramą projekto nesėkmės atveju.

5. Pirkimų organizavimo ir vykdymo planą. Pildoma Viešųjų pirkimų plano forma, pateikta specialiosios (B) dalies 2 priede.

6. Mokėjimo prašymų teikimo grafiką. Pildoma Mokėjimo prašymų teikimo grafiko forma, pateikta specialiosios (B) dalies 3 priede.

7. Pareiškėjo ir partnerio (-ių), jei projekte yra partneris (-iai) darbuotojų, atsakingų už projekto koordinavimą ir įgyvendinimą (projekto vadovo, finansininko), gyvenimo aprašymus (CV).

8. Dokumentus, pagrindžiančius planuojamas projekto išlaidas ir jų skaičiavimus (kainų apklausos pažymas, komercinius pasiūlymus, darbo užmokesčio apskaičiavimo pagrindimus, perkamų paslaugų ar prekių specifikacijas ir pan.).

9. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą (nuorašas) ir atsakingos institucijos sprendimo ir (ar) atrankos išvados kopiją (jei taikoma).

10. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopiją, jei projekte yra partneris. Jungtinės veiklos sutartys gali būti pateiktos vėliau nei paraiškų teikimo metu, bet ne vėliau kaip projekto finansavimo ir administravimo sutarties sudarymo metu.

 

_________________

 

Paraiškos dėl projekto finansavimo specialiosios (B) dalies

2 priedas

 

(Viešųjų pirkimų plano forma)

 

Viešųjų pirkimų planas

 

Projekto pavadinimas

 

 

Eil. Nr.

Pirkimo pavadinimas1

Perkančioji organizacija

Pasirinktas pirkimo būdas2

Numatoma pirkimo vertė, Lt

Pasiūlymų vertinimo kriterijus (mažiausia kaina/ekonominis naudingumas)

Skelbimo apie pirkimą data*

Vokų atplėšimo data*

Vertinimo ataskaitos pateikimo data*

Planuojama sutarties pasirašymo data3

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Iš paraiškos A dalies 8 lentelės „Projekto biudžetas“.

2 Pasirinkdamas pirkimo būdą projekto vykdytojas turi atsižvelgti ne tik į projekto pirkimus, bet ir į savarankiškai vykdomus pirkimus (būdas pasirenkamas atsižvelgiant į pirkimo vertę, pirkimo objektą, Agentūros reikalavimus ir Perkančiosios organizacijos pasitvirtintą tvarką).

3 Turi būti suderinta su projekto veiklų įgyvendinimo grafiku (paraiškos A dalies 7 lentelė „Projekto veiklų įgyvendinimo grafikas“).

*(jei procedūra neatlikta – planuojama data)

 

________________________________

(Pareiškėjo atsakingo asmens pareigos)

A.V.

__________

(Parašas)

_________________

(Vardas ir pavardė)

 

Pareiškėjo parašas ___________

_________________

 


Paraiškos dėl projekto finansavimo specialiosios (B) dalies

3 priedas

 

(Mokėjimo prašymų teikimo grafiko forma)

 

Mokėjimo prašymų teikimo grafikas

 

Projekto pavadinimas

 

Išlaidų pavadinimas

Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma, Lt

N metai

Iš viso

N metais

N+1 metai

Iš viso

N+1 metais

I

ketv.

II

ketv.

III

Ketv.

IV

ketv.

I

ketv.

II

ketv.

III

ketv.

IV

ketv.

1

2

3

 

4

5

6

7

8

9

10

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________

(Pareiškėjo atsakingo asmens pareigos)

A.V.

__________

(Parašas)

_________________

(Vardas ir pavardė)

 

Pareiškėjo parašas ___________

_________________


Priemonės „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo

4 priedas

 

 

PRIEMONĖS „DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO SKATINIMAS“ ĮGYVENDINIMO RODIKLIŲ MATAVIMO IR SKAIČIAVIMO METODIKA

 

STEBĖSENOS RODIKLIO PAVADINIMAS

STEBĖSENOS RODIKLIO PAAIŠKINIMAS

STEBĖSENOS RODIKLIO MATAVIMAS

INSTITUCIJA ARBA JURIDINIS ASMUO, ATSAKINGI UŽ INFORMACIJOS PATEIKIMĄ ĮGYVENDINANČIAJAI IR (AR) TARPINEI, IR (AR) VADOVAUJANČIAJAI INSTITUCIJOMS

MATAVIMO VNT.

SKAIČIAVIMO BŪDAS

INFORMACIJOS ŠALTINIS

LAIKAS

VP3-1.1-AM-02-V-R.NR.01 Rezultato rodiklis: paskatinta potencialių paramos gavėjų

Potencialūs paramos gavėjai – modernizavimo poreikį turinčių daugiabučių namų butų savininkai.

Modernizavimo poreikį turintis daugiabutis gyvenamasis namas – namas, kuriam statybos leidimas išduotas iki 1993 metų.

 

Potencialus paramos gavėjas laikomas paskatintu, kai jo atžvilgiu yra įgyvendinta bent viena skatinimo iniciatyva, t.y.: daugiabučių namų modernizavimo viešinimo priemonės (TV, radijas, spauda, lauko reklama, internetas, demonstracinė medžiaga – parodomieji stendai ir pan.), daugiabučių namų butų savininkų informavimas ir konsultavimas, teminiai seminarai.

procentas

Skaičiuojama taip: paskatintų paramos gavėjų skaičius X 100 / visų potencialių paramos gavėjų (butų savininkų) skaičius*.

 

* visų potencialių paramos gavėjų (butų savininkų) skaičius iki 2015 metų – 292 500 (butų savininkų)

Pirminiai šaltiniai:

Dalyvių sąrašai, tyrimai,

Paslaugų priėmimo–perdavimo aktai.

 

Antriniai šaltiniai:

mokėjimo prašymai, metinės veiksmų programų įgyvendinimo ataskaitos

kasmet, teikiant metinę įgyvendinimo ataskaitą

Projekto vykdytojas

VP3-1.1-AM-02-V-P.NR.01 Produkto rodiklis:

įgyvendintos skatinimo iniciatyvos

Skatinimo iniciatyvos: daugiabučių namų modernizavimo viešinimo priemonės (TV, radijas, spauda, lauko reklama, internetas, demonstracinė medžiaga – parodomieji stendai ir pan.), daugiabučių namų butų savininkų informavimas ir konsultavimas, teminiai seminarai, tipinių projektų parengimas, demonstracinės kvartalo modernizacijos programos parengimas. Pvz., viena tema vykę seminarai, viena TV laidų serija, vienas stendas, ar pan. atitinka vieną iniciatyvą.

Skatinimo iniciatyva ir rodiklis laikomi įgyvendintais, pasirašius galutinį paslaugos priėmimo–perdavimo aktą

skaičius

Skaičiuojama įgyvendintų iniciatyvų skaičius.

Pirminiai šaltiniai: Paslaugų priėmimo–perdavimo aktai

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai

Kas ketvirtį su mokėjimo prašymu

Projekto vykdytojas

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-117, 2012-02-03, Žin., 2012, Nr. 19-863 (2012-02-11), i. k. 112301MISAK00D1-117

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. D1-454 "Dėl VP3-1.1-AM-02-V priemonės "Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-930, 2012-11-14, Žin., 2012, Nr. 134-6844 (2012-11-20), i. k. 112301MISAK00D1-930

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. D1-454 "Dėl VP3-1.1-AM-02-V priemonės "Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-180, 2013-03-04, Žin., 2013, Nr. 25-1231 (2013-03-08), i. k. 113301MISAK00D1-180

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. D1-454 "Dėl VP3-1.1-AM-02-V priemonės "Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-465, 2013-06-26, Žin., 2013, Nr. 69-3463 (2013-06-29), i. k. 113301MISAK00D1-465

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. D1-454 "Dėl VP3-1.1-AM-02-V priemonės "Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo