Suvestinė redakcija nuo 2010-07-01 iki 2010-07-24

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 124-5638, i. k. 1021100NUTA00002063

 

Nauja redakcija nuo 2004-09-15:

Nr. 1156, 2004-09-09, Žin. 2004, Nr. 138-5042 (2004-09-14), i. k. 1041100NUTA00001156

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL CIVILINIŲ PIROTECHNIKOS PRIEMONIŲ IMPORTO, ĮVEŽIMO, EKSPORTO, IŠVEŽIMO, PARDAVIMO, GAMYBOS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. gruodžio 21 d. Nr. 2063

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo (Žin., 2002, Nr. 62-2496; 2004, Nr. 53-1790) 9 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Civilinių pirotechnikos priemonių importo, įvežimo, eksporto, išvežimo, pardavimo, gamybos licencijavimo taisykles (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. Juridiniai asmenys, turintys iki šio nutarimo įsigaliojimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas licencijas importuoti, pardavinėti pirotechnikos priemones (pagal Vidaus reikalų ministerijos nustatytą sąrašą), civilinius ginklus ir jų šaudmenis, išskyrus pistoletus ir revolverius savigynai bei jų šaudmenis, gaminti pirotechnikos priemones, turi teisę verstis licencijose nurodyta veikla, iki licencijos šiame nutarime nustatyta tvarka ir terminais bus pakeistos ar jų galiojimas panaikintas.

2.2. Juridinių asmenų prašymu šio nutarimo 2.1 punkte nurodytos licencijos keičiamos iki 2005 m. sausio 1 d. Policijos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos į šiuo nutarimu patvirtintų Civilinių pirotechnikos priemonių importo, įvežimo, eksporto, išvežimo, pardavimo, gamybos licencijavimo taisyklių 6 punkte, Prekybos ginklais, šaudmenimis, jų dalimis licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 666 (Žin., 2003, Nr. 52-2342), 4 punkte ir Ginklų, šaudmenų, jų dalių importo, eksporto licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 666, 4 punkte nurodytų rūšių licencijas:

2.2.1. licencijos importuoti pirotechnikos priemones (pagal Vidaus reikalų ministerijos nustatytą sąrašą), civilinius ginklus ir jų šaudmenis, išskyrus pistoletus ir revolverius savigynai bei jų šaudmenis, keičiamos į dvi atskiras licencijas – licenciją importuoti, įvežti, eksportuoti ir išvežti civilines pirotechnikos priemones ir ginklų, šaudmenų, jų dalių importo, eksporto licenciją;

2.2.2. licencijos pardavinėti pirotechnikos priemones (pagal Vidaus reikalų ministerijos nustatytą sąrašą), civilinius ginklus ir jų šaudmenis, išskyrus pistoletus ir revolverius savigynai, keičiamos į dvi atskiras licencijas – licenciją parduoti civilines pirotechnikos priemones ir licenciją prekiauti ginklais, šaudmenimis, jų dalimis;

2.2.3. Ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos formos licencijos gaminti pirotechnikos priemones keičiamos į Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nustatytos formos licencijas gaminti civilines pirotechnikos priemones.

2.3. Licencijos keičiamos per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo.

2.4. Už licencijų pakeitimą valstybės rinkliava neimama.

2.5. Nuo 2005 m. sausio 1 d. visų iki šio nutarimo įsigaliojimo įmonėms išduotų ir šiame nutarime nustatyta tvarka nepakeistų šio nutarimo 2.1 punkte nurodytų licencijų galiojimas panaikinamas. Apie šių licencijų galiojimo panaikinimą Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos informuoja Juridinių asmenų registrą Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 (Žin., 2003, Nr. 107-4810), nustatyta tvarka.

2.6. Iki šio nutarimo įsigaliojimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos eksportuoti civilines pirotechnikos priemones, importuoti civilines pirotechnikos priemones, parduoti civilines pirotechnikos priemones galioja neterminuotą laiką ir juridiniai asmenys, turintys išduotas iki šio nutarimo įsigaliojimo licencijas eksportuoti civilines pirotechnikos priemones, importuoti civilines pirotechnikos priemones, parduoti civilines pirotechnikos priemones, turi teisę, laikydamiesi Civilinių pirotechnikos priemonių importo, įvežimo, eksporto, išvežimo, pardavimo, gamybos licencijavimo taisyklių, patvirtintų šiuo nutarimu, verstis licencijose nurodyta veikla, iki teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka bus panaikintas jiems išduotų licencijų galiojimas.

3. Įgalioti Policijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos:

3.1. išduoti Civilinių pirotechnikos priemonių importo, įvežimo, eksporto, išvežimo, pardavimo, gamybos licencijavimo taisyklėse, patvirtintose šiuo nutarimu, nurodytas licencijas, sustabdyti jų galiojimą, panaikinti galiojimo sustabdymą, panaikinti licencijas;

3.2. sustabdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotų licencijų importuoti, pardavinėti pirotechnikos priemones (pagal Vidaus reikalų ministerijos nustatytą sąrašą), civilinius ginklus ir jų šaudmenis, išskyrus pistoletus ir revolverius savigynai bei jų šaudmenis, licencijų gaminti pirotechnikos priemones, licencijų eksportuoti civilines pirotechnikos priemones, licencijų importuoti civilines pirotechnikos priemones, licencijų parduoti civilines pirotechnikos priemones, išduotų iki šio nutarimo įsigaliojimo, galiojimą, panaikinti galiojimo sustabdymą, panaikinti licencijas.

4. Įpareigoti Ginklų fondą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės perduoti dokumentus ir duomenis, susijusius su licencijų gaminti pirotechnikos priemones išdavimu, galiojimo sustabdymu, panaikinimu, Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                             JUOZAS BERNATONIS

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. gruodžio 21 d. nutarimu

Nr. 2063

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 m. rugsėjo 9 d.

nutarimo Nr. 1156 redakcija)

 

CIVILINIŲ PIROTECHNIKOS PRIEMONIŲ IMPORTO, ĮVEŽIMO, EKSPORTO, IŠVEŽIMO, PARDAVIMO, GAMYBOS LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Civilinių pirotechnikos priemonių importo, įvežimo, eksporto, išvežimo, pardavimo, gamybos licencijavimo taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) reglamentuoja licencijų, kurios suteikia teisę importuoti, įvežti, eksportuoti, išvežti, parduoti, gaminti civilines pirotechnikos priemones, rūšis, rekvizitus, registravimą, informacijos apie licencijos išdavimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, panaikinimą skelbimą, dokumentų, kurių reikia licencijai gauti, pateikimą, nagrinėjimą ir nagrinėjimo terminus, licencijų išdavimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, panaikinimą, licencijuojamos veiklos sąlygas, taip pat licencijų turėtojų teises ir pareigas.

2. Šiose Taisyklėse vartojama sąvoka „kontroliuojančios institucijos“ reiškia Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1821 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 112-5016) 2.3 punkte nurodytas institucijas. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatyme (Žin., 2002, Nr. 62-2496; 2004, Nr. 53-1790).

3. Licenciją importuoti, įvežti, eksportuoti, išvežti, parduoti, gaminti civilines pirotechnikos priemones (toliau vadinama – licencija) gali gauti Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys ir užsienio valstybių juridinių asmenų filialai (toliau vadinama – juridiniai asmenys).

4. Licencijas išduoda, jų galiojimą sustabdo, galiojimo sustabdymą panaikina, galiojimą panaikina Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – licencijas išduodanti institucija).

5. Licencija išduodama neterminuotam laikui.

 

II. LICENCIJŲ RŪŠYS

 

6. Yra šių rūšių licencijos:

6.1. licencija importuoti, įvežti, eksportuoti ir išvežti civilines pirotechnikos priemones (ši licencija suteikia teisę įsigyti, importuoti, įvežti, eksportuoti, išvežti ir parduoti civilines pirotechnikos priemones);

6.2. licencija parduoti civilines pirotechnikos priemones (ši licencija suteikia teisę įsigyti ir parduoti civilines pirotechnikos priemones);

6.3. licencija gaminti civilines pirotechnikos priemones (ši licencija suteikia teisę gaminti civilines pirotechnikos priemones, taip pat įsigyti ir importuoti, įvežti gamybai reikalingų pirotechninių mišinių, civilinių pirotechnikos priemonių sudėtinių dalių ar žaliavų ir parduoti ar eksportuoti, išvežti pagamintas civilines pirotechnikos priemones).

 

III. LICENCIJOS REKVIZITAI, REGISTRAVIMAS IR INFORMACIJOS APIE LICENCIJOS IŠDAVIMĄ, GALIOJIMO SUSTABDYMĄ, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMĄ IR PANAIKINIMĄ SKELBIMAS

 

7. Licencijoje nurodoma:

7.1. licenciją išdavusios institucijos pavadinimas;

7.2. licencijos numeris;

7.3. licencijos turėtojas (juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė);

7.4. licencijos rūšis;

7.5. licencijos išdavimo data;

7.6. licenciją pasirašiusio pareigūno pareigos, vardas, pavardė. Licencija tvirtinama licenciją išdavusios institucijos antspaudu;

7.7. licencijoje, suteikiančioje teisę verstis civilinių pirotechnikos priemonių gamyba, – civilinių pirotechnikos priemonių rūšis (-ys) ir klasė (-ės).

8. Išduotos licencijos registruojamos licencijų registravimo žurnale, kurio formą nustato licencijas išduodanti institucija. Informacija apie licencijos išdavimą, galiojimo sustabdymą ar galiojimo sustabdymo panaikinimą, panaikinimą pateikiama Juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 (Žin., 2003, Nr. 107-4810), nustatyta tvarka. Be to, ši informacija skelbiama leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“. Skelbiant informaciją, nurodomi šie duomenys:

8.1. juridinio asmens, kuriam išduota licencija, pavadinimas, kodas, buveinė;

8.2. licencijos rūšis;

8.3. licencijos numeris;

8.4. licencijos išdavimo, galiojimo sustabdymo arba galiojimo sustabdymo panaikinimo, panaikinimo data.

 

IV. DOKUMENTAI, KURIŲ REIKIA LICENCIJAI GAUTI

 

9. Juridinis asmuo, norintis gauti licenciją, pateikia teritorinei policijos įstaigai, kurios teritorijoje yra juridinio asmens buveinė, prašymą, kuriame nurodomas juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė, telefono ir fakso numeriai, licencijuojamos veiklos, kuria verstis prašoma išduoti licenciją, pavadinimas, juridinio asmens administracijos vadovo, kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) asmens kodai, vardai ir pavardės, prašymo padavimo data.

10. Kartu su prašymu išduoti licenciją pateikiami šie dokumentai:

10.1. juridinio asmens steigimo dokumentai ir jų kopijos;

10.2. juridinio asmens įregistravimo pažymėjimas ir jo kopija;

10.3. psichiatro ir narkologo pažymos, kad juridinio asmens administracijos vadovas, kuris tiesiogiai kontroliuoja civilinių pirotechnikos priemonių gamybą, įsigijimą, laikymą, realizavimą ar apskaitą, nėra gydymo įstaigos įskaitoje dėl psichikos ligos ar sutrikimo, alkoholizmo, narkomanijos.

 

V. DOKUMENTŲ NAGRINĖJIMAS IR TERMINAI

 

11. Teritorinė policijos įstaiga, patikrinusi, ar juridinio asmens administracijos vadovui, kontroliuojančiam (-tiems) asmeniui (-ims) netaikomi teisės dirbti darbą, susijusį su licencijuojama veikla, apribojimai, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo šių Taisyklių 9 ir 10 punktuose nurodytų dokumentų gavimo surinktus dokumentus su išvadomis persiunčia licencijas išduodančiai institucijai. Juridinio asmens, kuris kreipiasi dėl licencijos gaminti civilines pirotechnikos priemones, duomenis licencijas išduodanti institucija ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jų gavimo persiunčia Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui, kuris gautus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo jų gavimo pagal kompetenciją patikrina ir informuoja licencijas išduodančią instituciją, ar šio juridinio asmens administracijos vadovas, kontroliuojantis (-ys) asmuo (-ys) yra (nėra) įrašytas (-i) į operatyvinę įskaitą.

12. Licencijas išduodanti institucija licenciją išduoda arba rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti licenciją pateikia juridiniam asmeniui ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo teritorinėje policijos įstaigoje.

13. Licencijas išduodanti institucija per 5 darbo dienas nuo licencijos išdavimo apie tai praneša juridiniam asmeniui ir teritorinei policijos įstaigai, kurios teritorijoje yra juridinio asmens buveinė.

 

VI. ATSISAKYMAS IŠDUOTI LICENCIJĄ

 

14. Licencija neišduodama, jeigu:

14.1. pateikti ne visi šių Taisyklių 9 ir 10 punktuose nurodyti dokumentai;

14.2. pateikti klaidingi, netikslūs, neišsamūs duomenys;

14.3. paaiškėja, kad juridinis asmuo yra nuteistas ir jam neišnykęs ar nepanaikintas teistumas;

14.4. paaiškėja, kad bent vienas kontroliuojantis asmuo ar juridinio asmens administracijos vadovas, kurio veikla nėra tiesiogiai susijusi su civilinių pirotechnikos priemonių gamybos, įsigijimo, laikymo, realizavimo ar apskaitos kontrole:

14.4.1. įrašytas į operatyvinę įskaitą arba jam Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo (Žin., 1997, Nr. 69-1731; 2001, Nr. 60-2138) nustatyta tvarka taikomi teismo įpareigojimai;

14.4.2. yra asmuo, kuriam verstis Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo nustatyta licencijuojama veikla uždrausta teismo nuosprendžiu;

14.4.3. nuteistas už tyčinį nusikaltimą ir šis teistumas neišnykęs ar nepanaikintas;

14.4.4. savo elgesiu gali sukelti grėsmę civilinių pirotechnikos priemonių gamybos saugumui ir visuomenės saugumui;

14.5. paaiškėja, kad juridinio asmens ar jo padalinio administracijos vadovas, kuris tiesiogiai kontroliuoja civilinių pirotechnikos priemonių gamybą, įsigijimą, laikymą, realizavimą ar apskaitą, įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos arba prižiūrimas sveikatos priežiūros įstaigos dėl psichikos ligos ar sutrikimo.

 

VII. LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMAS IR PANAIKINIMAS

 

15. Licencijos galiojimas juridiniam asmeniui sustabdomas, jeigu:

15.1. licencijas išduodanti institucija nustato, kad licencijos turėtojas pažeidė įstatymų, kitų teisės aktų, susijusių su licencijuojama veikla, ar šių Taisyklių reikalavimus;

15.2. licencijos turėtojas dėl padarytų licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų licencijas išduodančios institucijos įspėtas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ir per jos nustatytą laiką nepašalina šių pažeidimų;

15.3. paaiškėja, kad juridinio asmens administracijos vadovui arba bent vienam juridinio asmens kontroliuojančiam asmeniui, juridinio asmens ar jo padalinio administracijos vadovui, kuris tiesiogiai kontroliuoja civilinių pirotechnikos priemonių gamybą, įsigijimą, laikymą, realizavimą ar apskaitą, ar darbuotojui, tiesiogiai susijusiam su civilinių pirotechnikos priemonių gamyba, įsigijimu, laikymu, realizavimu ar apskaita (prie tokių darbuotojų nepriskiriami pagalbiniai ir buhalterinę apskaitą tvarkantys darbuotojai), iškyla šių Taisyklių 14.4 ar 14.5 punkte nurodytų aplinkybių.

16. Licencijos turėtojas kontroliuojančių institucijų gali būti įspėtas dėl padarytų ar daromų pažeidimų, galimo licencijos galiojimo sustabdymo ar licencijos panaikinimo ir įpareigotas pašalinti pažeidimus. Kontroliuojanti institucija, įspėjusi licencijos turėtoją dėl galimo licencijos galiojimo sustabdymo ar licencijos panaikinimo ir įpareigojusi pašalinti pažeidimus, apie įspėjimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas praneša licenciją išdavusiai institucijai. Kontroliuojanti institucija licencijas išduodančiai institucijai gali pasiūlyti priimti sprendimą dėl licencijos galiojimo sustabdymo ar panaikinimo, jeigu licencijos turėtojas nepašalina pažeidimų, dėl kurių jis buvo įspėtas.

17. Jeigu licencijos galiojimas sustabdomas, licencijos turėtojas licencijuojamos veiklos pažeidimus turi pašalinti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo licencijos galiojimo sustabdymo dienos.

18. Pašalinęs pažeidimus, licencijos turėtojas turi raštu informuoti apie tai licencijos galiojimą sustabdžiusią licencijas išduodančią instituciją, kuri patikrina, ar pažeidimai tikrai pašalinti, ir panaikina licencijos galiojimo sustabdymą, o jeigu pažeidimas nepašalintas, – panaikina licenciją.

19. Jeigu padarytas pažeidimas tiriamas kitų teisės aktų nustatyta tvarka, licencijos galiojimas gali būti sustabdomas, kol priimamas atitinkamas sprendimas.

20. Licencijos turėtojas, įspėtas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, licencijos panaikinimą, licencijuojamos veiklos pažeidimus turi pašalinti per įspėjusios institucijos nustatytą laiką ir apie pašalintus pažeidimus informuoti šią instituciją.

21. Licencija gali būti panaikinama, jeigu:

21.1. licencijos turėtojas raštu prašo panaikinti licenciją;

21.2. licencijos turėtojas per 3 mėnesius nuo licencijos galiojimo sustabdymo nepašalina licencijuojamos veiklos pažeidimo;

21.3. licencijos turėtojas dėl padarytų licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų licencijas išduodančios institucijos įspėtas apie galimą licencijos panaikinimą ir per nustatytąjį laiką, bet ne trumpesnį kaip 3 mėnesiai, nepašalina šių pažeidimų;

21.4. licencijos turėtojas, kuris įspėtas apie galimą licencijos panaikinimą arba kuriam sustabdytas licencijos galiojimas, per vienerius metus antrą kartą padaro pažeidimą, susijusį su licencijuojama veikla;

21.5. licencijos turėtojas nuteisiamas;

21.6. licencijos turėtojas likviduotas ar reorganizuotas;

21.7. nustatoma, kad licencijos turėtojas teritorinei policijos įstaigai pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją;

21.8. licencijos turėtojas per 3 metus nuo licencijos išdavimo dienos nepradeda licencijoje nurodytos veiklos;

21.9. licencijos turėtojas, kurio licencijos galiojimas sustabdytas, vykdo licencijuojamą veiklą;

21.10. iš teritorinių policijos įstaigų ar kitų kontroliuojančių institucijų gautas motyvuotas pasiūlymas dėl licencijos panaikinimo.

22. Panaikinus licenciją, nauja licencija gali būti išduota ne anksčiau kaip po 3 metų nuo jos panaikinimo dienos. Licencija gali būti išduota anksčiau nei po 3 metų nuo jos panaikinimo dienos, jeigu ji panaikinta šių Taisyklių 21.1 ir 21.8 punktuose nurodytais atvejais.

23. Panaikinusi licenciją, licencijas išduodanti institucija per 5 kalendorines dienas nuo licencijos panaikinimo praneša licencijos turėtojui licencijos panaikinimo priežastis ir datą, o teritorinei policijos įstaigai, kurios teritorijoje yra juridinio asmens buveinė, – juridinio asmens, kuriam panaikinta licencija, pavadinimą, kodą, buveinę, telefono ir fakso numerius, licencijos pavadinimą, numerį. Panaikinta licencija turi būti grąžinta licencijas išduodančiai institucijai per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie licencijos panaikinimą gavimo.

 

VIII. LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGOS, LICENCIJŲ TURĖTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

24. Licencijos turėtojas iki licencijuojamos veiklos pradžios privalo įsirengti patalpas civilinėms pirotechnikos priemonėms gaminti ir (ar) laikyti ir gauti teritorinės policijos įstaigos leidimą šiose patalpose gaminti ir (ar) laikyti civilines pirotechnikos priemones. Leidimų gaminti ir (ar) laikyti civilines pirotechnikos priemones patalpose išdavimo tvarką nustato licencijas išduodanti institucija. Prieš išduodama leidimą gaminti civilines pirotechnikos priemones, komisija, sudaryta iš teritorinės policijos įstaigos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pavaldžios priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Vidaus reikalų ministerijos, apskričių viršininkų administracijų teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrių ir Valstybinės darbo inspekcijos atstovų, atlieka patalpų, kuriose bus gaminamos civilinės pirotechnikos priemonės, patikrinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 831, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3925 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000831

 

25. Patalpos, kuriose gaminamos civilinės pirotechnikos priemonės, įrengiamos laikantis sprogstamųjų medžiagų sandėlių projektavimą reglamentuojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų, sprogmenų gamybos saugos, elektros įrenginių įrengimo taisyklių, priešgaisrinės saugos taisyklių ir kitų teisės aktų, užtikrinančių žmonių ir aplinkos saugą, reikalavimų. Patalpos, kuriose laikomos civilinės pirotechnikos priemonės, įrengiamos laikantis priešgaisrinės saugos taisyklių.

26. Licencijos turėtojas, pageidaujantis importuoti, įvežti, eksportuoti, išvežti ar gabenti tranzitu per Lietuvos Respubliką civilines pirotechnikos priemones, turi gauti licencijas išduodančios institucijos vienkartinį leidimą, kuris išduodamas terminuotam laikui. Leidimų importuoti, įvežti, eksportuoti, išvežti ar gabenti tranzitu civilines pirotechnikos priemones išdavimo tvarką nustato licencijas išduodanti institucija.

27. Licencijos turėtojas turi gauti tiek leidimų gaminti ir (ar) laikyti civilines pirotechnikos priemones konkrečiose patalpose, kiek licencijos turėtojo objektų, kuriuose gaminamos ar laikomos civilinės pirotechnikos priemonės, yra skirtingais adresais. Teritorinė policijos įstaiga leidimą vykdyti licencijuojamą veiklą konkrečiose patalpose išduoda 5 metams.

28. Leidimas gaminti ir (ar) laikyti civilines pirotechnikos priemones konkrečiose patalpose neišduodamas, jeigu nustatoma, kad patalpos, kuriose bus gaminamos ir (ar) laikomos civilinės pirotechnikos priemonės, neatitinka nustatytųjų reikalavimų.

29. Licencijos turėtojas turi teisę:

29.1. verstis licencijoje nurodyta veikla;

29.2. teisės aktų nustatyta tvarka apskųsti sprendimus, kuriais atsisakoma išduoti licenciją, sustabdomas licencijos galiojimas, panaikinama licencija;

29.3. apskųsti licencijas išduodančiai institucijai teritorinės policijos įstaigos sprendimus, kuriais atsisakoma išduoti leidimą gaminti ir (ar) laikyti civilines pirotechnikos priemones konkrečiose patalpose, taip pat įstatymų nustatyta tvarka apskųsti jo netenkinančius licenciją išduodančios institucijos sprendimus, priimtus dėl teritorinių policijos įstaigų sprendimų.

30. Licencijos turėtojas privalo:

30.1. vykdyti įstatymų, šių Taisyklių, kitų teisės aktų reikalavimus;

30.2. vykdyti teisėtus kontroliuojančių institucijų reikalavimus;

30.3. derinti juridinio asmens ar jo padalinio administracijos vadovo, kuris tiesiogiai kontroliuoja civilinių pirotechnikos priemonių gamybą, įsigijimą, laikymą, realizavimą ar apskaitą, ar darbuotojo, tiesiogiai susijusio su civilinių pirotechnikos priemonių įsigijimu, laikymu, realizavimu ir apskaita, tolesnio darbo klausimus su teritorine policijos įstaiga, sužinojęs, kad jiems iškilo šių Taisyklių 14.4 ar 14.5 punktuose nurodytų aplinkybių;

30.4. patalpose, kuriose vykdoma licencijuojama veikla, matomoje vietoje iškabinti licencijos kopiją, leidimą laikyti civilines pirotechnikos priemones, rašytinę informaciją apie pirotechnikos priemonių naudojimo taisykles ir atsakomybę už šių taisyklių pažeidimą, vietas ir laiką, kada ir kur draudžiama naudoti pirotechnikos priemones, administracijos ir kontroliuojančių institucijų telefonų numerius ir adresus;

30.5. prieš priimdamas į darbą juridinio asmens ar jo padalinio administracijos vadovą, kuris tiesiogiai kontroliuoja civilinių pirotechnikos priemonių gamybą, įsigijimą, laikymą, realizavimą ar apskaitą, arba prieš pradedant darbuotojui dirbti darbą, tiesiogiai susijusį su civilinių pirotechnikos priemonių įsigijimu, laikymu, realizavimu ar apskaita, pateikti teritorinei policijos įstaigai šio asmens duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą), taip pat psichiatro ir narkologo pažymas, kad asmuo nėra gydymo įstaigos įskaitoje dėl psichikos ligos ar sutrikimo, alkoholizmo, narkomanijos. Teritorinė policijos įstaiga ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų patikrina, ar juridinio asmens ar jo padalinio administracijos vadovui, taip pat juridinio asmens darbuotojui netaikomi teisės dirbti darbą, susijusį su licencijuojama veikla, apribojimai, ir informuoja licencijos turėtoją, ar asmeniui leidžiama dirbti;

30.6. užtikrinti, kad juridinio asmens ar jo padalinio administracijos vadovas, kuris tiesiogiai kontroliuoja civilinių pirotechnikos priemonių gamybą, įsigijimą, laikymą, realizavimą ar apskaitą, taip pat darbuotojai, kurių darbas tiesiogiai susijęs su civilinių pirotechnikos priemonių gamyba, įsigijimu, laikymu, realizavimu ar apskaita, iki jie pradės dirbti šį darbą, būtų atestuoti pagal potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros meistrų, pavojingų darbų (gamybos procesų) vadovų mokymo programas;

30.7. vykdyti teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugą, sveikatą ir aplinkos apsaugą gaminant civilines pirotechnikos priemones, reikalavimus;

30.8. užtikrinti saugos sąlygas, šalinančias ar kiek įmanoma mažinančias civilinių pirotechnikos priemonių, jų žaliavų ar komponentų savaiminio užsidegimo ar sprogimo tikimybę;

30.9. pasikeitus juridinio asmens administracijos vadovui ar bent vienam juridinį asmenį kontroliuojančiam asmeniui, apie tai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų raštu informuoti licenciją išduodančią instituciją.

31. Juridinio asmens ar jo padalinio administracijos vadovas, kuris tiesiogiai kontroliuoja civilinių pirotechnikos priemonių gamybą, įsigijimą, laikymą, realizavimą ar apskaitą, taip pat darbuotojas, kurio darbas tiesiogiai susijęs su civilinių pirotechnikos priemonių įsigijimu, laikymu, realizavimu ar apskaita, privalo nedelsdamas pranešti licencijos turėtojui, jeigu jam iškyla šių Taisyklių 14.4 ir 14.5 punktuose nurodytų aplinkybių.

32. Licencijos turėtojas negali įgalioti kitų juridinių asmenų vykdyti licencijoje nurodytos veiklos arba pagal sandorį perduoti jiems šios teisės.

 

IX. LICENCIJŲ PATIKSLINIMAS IR DUBLIKATŲ IŠDAVIMAS

 

33. Licencija patikslinama (išrašoma nauja licencija su patikslintais rekvizitais), jeigu pasikeičia juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, buveinė.

34. Licencijos turėtojas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų pakeitimo steigimo dokumentuose informuoti licenciją išdavusią instituciją apie pasikeitusią juridinio asmens teisinę formą, pavadinimą, buveinę ir pateikti paraišką, dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis, taip pat licencijos originalą (pateikiamas atsiimant patikslintą licenciją).

35. Licencijas išduodanti institucija privalo patikslinti licenciją ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, gavimo. Jeigu pateikti ne visi arba nevisiškai (netiksliai) užpildyti dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų licencijai patikslinti reikalingų dokumentų gavimo (patikslinimo) dienos.

36. Licenciją praradęs licencijos turėtojas turi šią licenciją paskelbti negaliojančia bet kuriame Lietuvos Respublikos dienraštyje. Nuo paskelbimo dienos licencija laikoma negaliojančia. Licenciją praradusiam licencijos turėtojui, kuris pateikia paraišką, motyvuotą paaiškinimą, skelbimo apie negaliojančią licenciją Lietuvos Respublikos dienraštyje kopiją, licenciją išduodanti institucija išduoda licencijos dublikatą su žyma „Dublikatas“ arba pateikia rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti licencijos dublikatą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo.

37. Licencijas išduodanti institucija apie licencijos dublikato išdavimą ar patikslinimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo licencijos pateikimo juridiniam asmeniui praneša teritorinei policijos įstaigai, kurios teritorijoje yra juridinio asmens buveinė, šio juridinio asmens pavadinimą, kodą, buveinę, telefono ir fakso numerius, licencijos pavadinimą, numerį.

 

X. RINKLIAVOS UŽ LICENCIJAS IR LEIDIMUS

 

38. Už licencijų, leidimų vykdyti licencijuojamą veiklą konkrečiose patalpose išdavimą ar patikslinimą, taip pat licencijų, leidimų dublikatų išdavimą imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava. Mokamieji pavedimai su bankų žymomis arba kvitai, patvirtinantys valstybės rinkliavos sumokėjimą, turi būti pateikti atsiimant šiame punkte nurodytus dokumentus.

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

39. Teritorinė policijos įstaiga ne rečiau kaip 2 kartus per metus, taip pat gavusi skundą ar atitinkamą informaciją privalo patikrinti, kaip juridinis asmuo laikosi licencijuojamos veiklos sąlygų. Apie nustatytus pažeidimus teritorinė policijos įstaiga privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoti licencijas išduodančią instituciją.

40. Juridinių asmenų, importuojančių, įvežančių, eksportuojančių, išvežančių, parduodančių, gaminančių civilines pirotechnikos priemones, veiklą kontroliuoja licencijas išduodanti institucija, teritorinės policijos įstaigos, kitos institucijos pagal kompetenciją.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1156, 2004-09-09, Žin., 2004, Nr. 138-5042 (2004-09-14), i. k. 1041100NUTA00001156

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1156, 2004-09-09, Žin., 2004, Nr. 138-5042 (2004-09-14), i. k. 1041100NUTA00001156

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 2063 "Dėl Civilinių pirotechnikos priemonių importo, eksporto, pardavimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 831, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3925 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000831

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 2063 "Dėl Civilinių pirotechnikos priemonių importo, įvežimo, eksporto, išvežimo, pardavimo, gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo