Suvestinė redakcija nuo 2022-02-08

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 58-2388, i. k. 1022055ISAK00000147

 

Nauja redakcija nuo 2019-07-01:

Nr. VA-40, 2019-05-15, paskelbta TAR 2019-05-15, i. k. 2019-07717

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKESTINIO LAIKOTARPIO NUSTATYMO

 

2002 m. birželio 6 d. Nr. 147

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu,

tvirtinu Pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo taisykles  (pridedama).

 

 

 

VIRŠININKAS                                                                                                JURGIS GURAUSKAS

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu

Nr. 147

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2019 m. gegužės 15 d. įsakymo

Nr. VA-40 redakcija)

 

 

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKESTINIO LAIKOTARPIO NUSTATYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo taisyklės (toliau — Taisyklės) nustato apmokestinamojo asmens, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo (toliau — PVM mokėtojas), prašymo pakeisti pridėtinės vertės mokesčio mokestinį laikotarpį (toliau — PVM mokestinis laikotarpis) Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau — PVM įstatymas) 84 straipsnyje nurodytais atvejais pateikimo bei prašomo PVM mokestinio laikotarpio nustatymo tvarką.

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu ir PVM įstatymo 84 straipsniu.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. PVM mokestinis laikotarpis — tai laikotarpis, kurio PVM deklaraciją PVM mokėtojas turi pateikti mokesčių administratoriui.

3.2. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka PVM įstatyme nustatytas sąvokas.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMO NUSTATYTI PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKESTINĮ LAIKOTARPĮ TEIKIMAS IR MOKESTINIO LAIKOTARPIO NUSTATYMAS

 

4. Mokesčių administratorius asmeniui gali nustatyti tokius PVM mokestinius laikotarpius:

4.1. kalendorinis mėnuo;

4.2. kalendorinis ketvirtis;

4.3. kalendorinis pusmetis;

4.4. kitoks.

5. PVM mokėtojai, pageidaujantys, kad jiems būtų nustatytas Taisyklių 4.1—4.4 papunkčiuose nurodytas PVM mokestinis laikotarpis, užpildo Prašymą nustatyti pridėtinės vertės mokesčio mokestinį laikotarpį (toliau — Prašymas).

6. Prašymą nustatyti Taisyklių 4.1 papunktyje nurodytą PVM mokestinį laikotarpį turi teisę pateikti:

6.1. PVM mokėtojas, išskyrus fizinį asmenį, pageidaujantis pasirinktąjį kalendorinio ketvirčio PVM mokestinį laikotarpį pakeisti į kalendorinio mėnesio PVM mokestinį laikotarpį;

6.2. fizinis asmuo, PVM mokėtojas, pageidaujantis PVM įstatyme fiziniams asmenims nustatytąjį kalendorinio pusmečio PVM mokestinį laikotarpį pakeisti į kalendorinio mėnesio PVM mokestinį laikotarpį;

6.3. PVM mokėtojas, pageidaujantis pasirinktąjį kitokį mokestinį laikotarpį pakeisti į kalendorinio mėnesio PVM mokestinį laikotarpį.

7. Prašymą nustatyti Taisyklių 4.2 papunktyje nurodytą PVM mokestinį laikotarpį turi teisę pateikti PVM mokėtojas (įskaitant PVM mokėtoją, kuriam nustatytas kitoks PVM mokestinis laikotarpis), išskyrus fizinį asmenį, jeigu jo pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus neviršijo 300 000 eurų, taip pat naujai įsteigtas PVM mokėtojas, išskyrus fizinį asmenį, kuris numato, kad einamaisiais kalendoriniais metais jo pajamos iš ekonominės veiklos neviršys 300 000 eurų.

8. Prašymą nustatyti Taisyklių 4.3 papunktyje nurodytą PVM mokestinį laikotarpį turi teisę pateikti fizinis asmuo, PVM mokėtojas, kuris nori pakeisti pasirinktą taikyti kalendorinio mėnesio mokestinį laikotarpį į kalendorinio pusmečio mokestinį laikotarpį.

9. Prašymą nustatyti Taisyklių 4.4 papunktyje nurodytą PVM mokestinį laikotarpį turi teisę pateikti juridinis asmuo arba užsienio apmokestinamasis asmuo, PVM mokėtojas, kuris taikė 4.1 ar 4.2 papunkčiuose nurodytus PVM mokestinius laikotarpius, taip pat naujai įsteigti PVM mokėtojai, jeigu toks mokestinis laikotarpis yra patogesnis dėl asmenį patronuojančio užsienio apmokestinamojo asmens arba užsienio apmokestinamojo asmens PVM mokėtojo nusistatytos atskaitomybės ypatumų.

Juridinio asmens arba užsienio apmokestinamojo asmens kitoks PVM mokestinis laikotarpis nustatomas, laikantis tokių reikalavimų: jis negali būti ilgesnis kaip 60 dienų, o PVM mokėtojo finansinių metų pirmojo PVM mokestinio laikotarpio pradžia ir paskutinio PVM mokestinio laikotarpio pabaiga turi sutapti su atitinkamų kalendorinių metų pradžia ir pabaiga.

10. Prašymą PVM mokėtojas turi pateikti elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį (toliau — Mano VMI), vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2012 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo“.

11. Prašyme turi būti nurodyta:

11.1. PVM mokėtojo pavadinimas / vardas, pavardė, identifikacinis numeris (kodas), telekomunikacinės ryšių priemonės (telefono numeriai, elektroninio pašto adresas);

11.2. Prašymo pateikimo data;

11.3. prašomas nustatyti PVM mokestinis laikotarpis. Jeigu prašoma nustatyti kitokį PVM mokestinį laikotarpį, tai nurodoma vienerių kalendorinių metų kiekvieno PVM mokestinio laikotarpio pradžia ir pabaiga. Pirmojo PVM mokestinio laikotarpio pradžia ir paskutinio PVM mokestinio laikotarpio pabaiga turi sutapti su atitinkamų kalendorinių metų pradžia ir pabaiga. Taip pat nurodomi tokio asmens patronuojančio užsienio apmokestinamojo asmens duomenys ar užsienio apmokestinamojo asmens duomenys (asmens pavadinimas, kodas, PVM mokėtojo kodas, valstybės kodas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas) bei priežastys, dėl kurių tikslinga nustatyti kitokį PVM mokestinį laikotarpį;

11.4. data, nuo kurios asmuo pageidauja pradėti taikyti prašomą nustatyti PVM mokestinį laikotarpį.

12. Prašymas nustatyti Taisyklių 4 punkte nurodytą atitinkamą PVM mokestinį laikotarpį turi būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 8 darbo dienas iki prašomo PVM mokestinio laikotarpio taikymo pradžios.

Naujai PVM mokėtojais įregistruoti asmenys, pageidaujantys, kad jiems iš karto po įregistravimo PVM mokėtoju būtų nustatyti Taisyklių 4.1 ar 4.2 papunkčiuose nurodyti PVM mokestiniai laikotarpiai, Prašymą gali pateikti ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po įregistravimo PVM mokėtoju, 10 dienos.

13. Jeigu tenkinamos Taisyklių 12 punkto sąlygos, prašomas PVM mokestinis laikotarpis gali būti nustatytas:

13.1. Taisyklių 6 punkte nurodytiems:

13.1.1. PVM mokėtojams, išskyrus fizinius asmenis, kalendorinio mėnesio mokestinis laikotarpis — nuo kito (po Prašymo pateikimo) kalendorinio ketvirčio pradžios, t. y. nuo einamųjų kalendorinių metų balandžio 1 dienos, nuo einamųjų kalendorinių metų liepos 1 dienos, nuo einamųjų kalendorinių metų spalio 1 dienos, nuo kitų metų sausio 1 dienos;

13.1.2. fiziniams asmenims kalendorinio mėnesio mokestinis laikotarpis — nuo kito (po Prašymo pateikimo) kalendorinio pusmečio pradžios, t. y. nuo einamųjų kalendorinių metų liepos 1 dienos arba nuo kitų kalendorinių metų sausio 1 dienos. Naujai PVM mokėtojais įregistruotiems fiziniams asmenims Taisyklių 4.1 papunktyje nurodytas PVM mokestinis laikotarpis gali būti nustatomas nuo jų įregistravimo PVM mokėtojais datos;

13.1.3. PVM mokėtojams, taikantiems kitokį mokestinį laikotarpį, — nuo kitų kalendorinių metų sausio 1 dienos;

13.2. Taisyklių 7 punkte nurodytiems PVM mokėtojams kalendorinio ketvirčio PVM mokestinis laikotarpis — ne anksčiau kaip kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus, t. y. nuo einamųjų kalendorinių metų balandžio 1 dienos, nuo einamųjų kalendorinių metų liepos 1 dienos, nuo einamųjų kalendorinių metų spalio 1 dienos, nuo kitų kalendorinių metų sausio 1 dienos. Naujai įsteigtiems PVM mokėtojams Taisyklių 7 punkte nurodytas PVM mokestinis laikotarpis gali būti nustatomas nuo jų įregistravimo PVM mokėtojais datos;

13.3. Taisyklių 8 punkte nurodytiems fiziniams asmenims kalendorinio pusmečio PVM mokestinis laikotarpis — ne anksčiau kaip kalendoriniam pusmečiui pasibaigus, t. y. nuo einamųjų kalendorinių metų liepos 1 dienos arba nuo kitų kalendorinių metų sausio 1 dienos; 

13.4. Taisyklių 9 punkte nurodytiems asmenims kitoks PVM mokestinis laikotarpis — nuo kitų kalendorinių metų sausio 1 dienos.

14. Prašymas išnagrinėjamas ir Sprendimas dėl pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo (Taisyklių 1 priedas) (toliau – Sprendimas) priimamas per 7 darbo dienas (pradedant skaičiuoti nuo kitos po Prašymo gavimo dienos). Jeigu prašymas netenkinamas, tai Sprendime nurodomos Prašymo netenkinimo priežastys.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-14, 2022-02-07, paskelbta TAR 2022-02-07, i. k. 2022-02138

 

15. Prašymas nustatyti PVM mokestinį laikotarpį netenkinamas, jeigu:

15.1. Prašymą taikyti kalendorinio ketvirčio mokestinį laikotarpį pateikia PVM mokėtojas, išskyrus fizinį asmenį, kurio pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus viršijo 300 000 eurų, taip pat naujai įsteigtas PVM mokėtojas, išskyrus fizinį asmenį, kuris numato, kad einamaisiais kalendoriniais metais jo pajamos iš ekonominės veiklos viršys 300 000 eurų;

15.2. Prašymas pateiktas dėl priežasčių, nurodytų Taisyklių 17 punkte;

15.3. Prašymas pateiktas, pažeidžiant Prašymo pateikimo terminus, nustatytus Taisyklių 12 punkte;

15.4. Prašymas netenkinamas dėl aplinkybių, nurodytų Taisyklių 19 punkte;

15.5. Prašymas netenkinamas, jeigu nėra įvykdytos Taisyklių 9 punkte nurodytos sąlygos.

16. Sprendimas asmeniui įteikiamas per Mano VMI.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. PVM mokėtojų, kurių PVM mokestinis laikotarpis yra kalendorinis ketvirtis, pusmetis ar kitoks, kurie įsigyja iš kitų valstybių narių prekes ir paslaugas, kurias šalies teritorijoje teikia kitos valstybės narės PVM mokėtojai ir už kurias šių paslaugų pirkėjai PVM įstatymo 95 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka privalo apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM, PVM mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo.

PVM mokėtojams, kuriems nustatytas kalendorinio ketvirčio, pusmečio ar kitoks PVM mokestinis laikotarpis, kalendorinio mėnesio PVM mokestinis laikotarpis be atskiro Prašymo taikomas nuo kalendorinio ketvirčio, pusmečio arba kalendorinių metų, kuriais įvyko šio punkto pirmoje pastraipoje nurodytos aplinkybės, pradžios.

18. Kalendorinio ketvirčio PVM mokestinį laikotarpį taikantiems PVM mokėtojams (išskyrus naujai įsteigtus PVM mokėtojus), kurių  pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus viršijo 300 000 eurų, nuo kitų metų pradžios be atskiro Prašymo taikomas kalendorinio mėnesio PVM mokestinis laikotarpis. Kalendorinio ketvirčio PVM mokestinį laikotarpį taikantiems naujai įsteigtiems PVM mokėtojams, kurių  pajamos iš ekonominės veiklos einamaisiais kalendoriniais metais viršijo 300 000 eurų,  kalendorinio mėnesio PVM mokestinis laikotarpis be atskiro Prašymo taikomas nuo kito ketvirčio, kada buvo viršyta 300 000 eurų riba, pradžios.

19. Mokesčių administratorius, vadovaudamasis Atvejų, kai mokesčių administratorius turi teisę nurodyti pridėtinės vertės mokesčio mokėtojui, kad jo mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. 900 „Dėl priemonių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti“, turi teisę nurodyti, kad asmens PVM mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, nesvarbu, kad šis asmuo į mokesčių administratorių kreipėsi, prašydamas nustatyti kitokį negu kalendorinis mėnuo PVM mokestinį laikotarpį ir / ar kad jam kitoks negu kalendorinis mėnuo PVM mokestinis laikotarpis buvo nustatytas. Mokesčių administratorius, įgyvendindamas numatytą teisę bei vadovaudamasis Mokesčių administravimo įstatymo 34 straipsniu, priima Sprendimą dėl kalendorinio mėnesio mokestinio laikotarpio nustatymo (Taisyklių 2 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-14, 2022-02-07, paskelbta TAR 2022-02-07, i. k. 2022-02138

 

20. Pagal šias Taisykles pakeistas PVM mokestinis laikotarpis galioja iki mokesčių mokėtojo išregistravimo iš PVM mokėtojų dienos. Asmenys, kurie PVM mokėtojais įsiregistruoja pakartotinai ir pageidauja, kad jiems būtų nustatytas Taisyklių 4.1—4.4 papunkčiuose nurodytas PVM mokestinis laikotarpis, turi pateikti Prašymą.

 

__________

 

Pridėtinės vertės mokesčio mokestinio

laikotarpio nustatymo taisyklių

1 priedas

 

 

 

________________________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

 

 

Sprendimas

Dėl pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo

 

Nr.

(data)

(registracijos numeris) 

 

________________

(sudarymo vieta)

 

Vadovaudamasi (-sis) Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 84 straipsniu bei Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 34 straipsniu ir atsižvelgdama (-as) į 20__ m. ______________ d. Prašymą nustatyti pridėtinės vertės mokesčio mokestinį laikotarpį,

 

nusprendžiu

 

 [nurodomas mokesčių mokėtojo pavadinimas (vardas, pavardė), mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas)] nustatyti prašomą pridėtinės vertės mokesčio mokestinį laikotarpį

[nurodomi nustatomo pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio tipas, taikymo pradžios data ir vienerių kalendorinių metų mokestiniai laikotarpiai, kai nustatomas kitoks nei kalendorinis mėnuo pridėtinės vertės mokesčio mokestinis laikotarpis]:

nenustatyti prašomo mokestinio laikotarpio [nurodomos priežastys]:

 

 

 

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka pasirinktinai: Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius), ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo įteikimo dienos.

 

 

 

_______

 

 

(įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-14, 2022-02-07, paskelbta TAR 2022-02-07, i. k. 2022-02138

 

 

Pridėtinės vertės mokesčio mokestinio

laikotarpio nustatymo taisyklių

2 priedas

 

 

 

________________________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

 

 

Sprendimas Dėl kalendorinio mėnesio mokestinio laikotarpio nustatymo

 

Nr.

(data)

(registracijos numeris) 

 

________________

(sudarymo vieta)

 

Vadovaudamasi (-sis) Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 84 straipsnio 6 dalimi ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 34 straipsniu bei Atvejų, kai mokesčių administratorius turi teisę nurodyti pridėtinės vertės mokesčio mokėtojui, kad jo mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. 900 „Dėl priemonių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti“,

 

nusprendžiu:

 

________________________________________________________________________________

(mokesčių mokėtojo pavadinimas (vardas, pavardė), identifikacinis numeris (kodas), buveinės arba gyvenamosios vietos adresas)

________________________________________________________________________________(nurodyti sprendimo dėl kalendorinio mėnesio mokestinio laikotarpio nustatymo priežastis, taikymo pradžios datą)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka pasirinktinai: Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius), ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo įteikimo dienos.

 

 

 

 

_______

 

 

(įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

Papildyta priedu:

Nr. VA-14, 2022-02-07, paskelbta TAR 2022-02-07, i. k. 2022-02138

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-66, 2013-10-11, Žin., 2013, Nr. 109-5412 (2013-10-17), i. k. 1132055ISAK000VA-66

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 147 "Dėl kitokio nei kalendorinis mėnuo pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-193, 2014-12-17, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19885

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 147 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo“ pakeitimo ir dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2013 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. VA-66 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 147 „Dėl Kitokio nei kalendorinis mėnuo pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios

 

3.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-77, 2017-09-25, paskelbta TAR 2017-09-26, i. k. 2017-15073

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 147 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo“ pakeitimo

 

4.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-84, 2017-10-11, paskelbta TAR 2017-10-11, i. k. 2017-16117

Dėl valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 147 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo“ pakeitimo

 

5.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-40, 2019-05-15, paskelbta TAR 2019-05-15, i. k. 2019-07717

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 147 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo“ pakeitimo

 

6.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-14, 2022-02-07, paskelbta TAR 2022-02-07, i. k. 2022-02138

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 147 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo“ pakeitimo