Įstatymas skelbtas: Žin., 2003, Nr. 123-5582

Neoficialus įstatymo tekstas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIENKARTINIO GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMO

ĮSTATYMAS

2003 m. gruodžio 18 d. Nr. IX-1910
Vilnius

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis Įstatymas nustato vienkartinį gyventojams nuosavybės teise priklausančio turto, taip pat turimų piniginių lėšų (toliau – turtas) deklaravimą.

 

II SKYRIUS

TURTO DEKLARAVIMAS

 

2 straipsnis. Turtą deklaruojantys asmenys

Pagal šį Įstatymą turtą deklaruoja nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kaip jie apibrėžti Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, išskyrus nuolatinius Lietuvos gyventojus, kurie Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaravo 2003 m. gruodžio 31 d. turimą turtą.

 

3 straipsnis. Deklaruojamas turtas

Nuolatinis Lietuvos gyventojas privalo deklaruoti 2003 m. gruodžio 31 d. turimą šį turtą:

1) pinigines lėšas, turimas bankuose ir kitose kredito įstaigose ir ne bankuose ir kitose kredito įstaigose, jeigu jų bendra suma viršija 50 000 litų;

2) pasiskolintas ir negrąžintas pinigines lėšas, jeigu jų bendra suma viršija 2000 litų;

3) paskolintas ir nesusigrąžintas pinigines lėšas, jeigu jų bendra suma viršija 2000 litų;

4) vertybinius popierius, jeigu jų bendra vertė viršija 2000 litų;

5) nebaigtą statyti statinį bei kitą nekilnojamąjį daiktą, kurio nuosavybės teisės nėra įregistruotos nekilnojamojo turto registre, taip pat užsienio valstybėse esantį nekilnojamąjį daiktą, kaip jis apibrėžtas Civiliniame kodekse, arba kilnojamąjį daiktą, jeigu šios rūšies daiktui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija;

6) meno kūrinius, brangakmenius, juvelyrinius dirbinius, tauriuosius metalus, kurių vieneto vertė viršija 10 000 litų;

7) kitą, nuolatinio Lietuvos gyventojo nuomone, vertingą turtą.

 

4 straipsnis. Turto deklaracijos pateikimas

1. Nuolatinis Lietuvos gyventojas iki 2005 m. gegužės 1 d. privalo pateikti mokesčio administratoriui turto deklaraciją (toliau – deklaracija).

2. Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas šio Įstatymo nustatyta tvarka turto nedeklaravo, šiuo turtu negali būti pagrindžiami kito turto įsigijimo šaltiniai.

3. Vietos mokesčio administratorius Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka turi teisę duoti gyventojui privalomą vykdyti nurodymą pagrįsti deklaruoto turto (išskyrus turtą, kurio įsigijimo šaltinius nuolatinis Lietuvos gyventojas jau buvo pagrindęs deklaruodamas šį turtą pagal kitus teisės aktus) įsigijimo šaltinius.

4. Deklaracijos formą ir jos pildymo tvarką nustato centrinis mokesčio administratorius. Nuolatiniai Lietuvos gyventojai, pagal šį Įstatymą deklaruojantys turtą, nemokamai aprūpinami deklaracijos blankais ir metodiniais nurodymais.

 

4(1) straipsnis. Deklaracijai užpildyti reikalingų pažymų parengimas ir išdavimas

Bankai, kitos kredito įstaigos ir kiti Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys šio Įstatymo 2 straipsnyje nurodytų gyventojų prašymu išduoda pažymas apie gyventojo turimą šio Įstatymo 3 straipsnio 1–3 punktuose nurodytą turtą. Pažymos parengiamos ir išduodamos nemokamai per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

Įstatymas papildytas straipsniu:

Nr. IX-2061, 2004-03-16, Žin., 2004, Nr. 47-1552 (2004-03-30)

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.

 

6 straipsnis. Įstatymų pripažinimas netekusiais galios

Įsigaliojus šiam Įstatymui, pripažįstami netekusiais galios:

1) Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl brangų turtą įsigijusių arba įsigyjančių Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų deklaravimo“ (Žin., 1993, Nr. 70-1304);

2) Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl brangų turtą įsigijusių arba įsigyjančių Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų deklaravimo“ pakeitimo ir papildymo“ (Žin., 1995, Nr. 44-1075);

3) Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų brangiam turtui įsigyti arba kitų įsigytų bei perleidžiamų lėšų deklaravimo“ 12(2) straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 30-734);

4) Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų brangiam turtui įsigyti arba kitų įsigytų bei perleidžiamų lėšų deklaravimo“ 3 ir 12(2) straipsnių pakeitimo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 28-663);

5) Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų brangiam turtui įsigyti arba kitų įsigytų bei perleidžiamų lėšų deklaravimo“ 3, 8, 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (Žin., 2000, Nr. 85-2582);

6) Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo, Darbo sutarties įstatymo, Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų brangiam turtui įsigyti arba kitų įsigytų bei perleidžiamų lėšų deklaravimo“, Gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymo pakeitimo įstatymo trečiasis skirsnis (Žin., 2002, Nr. 116-5191).

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                           ROLANDAS PAKSAS

_________________

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-2061, 2004-03-16, Žin., 2004, Nr. 47-1552 (2004-03-30)

VIENKARTINIO GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMO ĮSTATYMO PAPILDYMO 4(1) STRAIPSNIU ĮSTATYMAS

 

*** Pabaiga ***

 

Redagavo: Aušrinė Trapinskienė (2004-03-30)

                  autrap@lrs.lt