Suvestinė redakcija nuo 2018-02-16

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 177-6554, i. k. 1041100NUTA00001578

 

Nauja redakcija nuo 2018-02-16:

Nr. 146, 2018-02-12, paskelbta TAR 2018-02-15, i. k. 2018-02342

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL KOMPENSACIJŲ PRIVATAUS MIŠKO SAVININKAMS UŽ SAUGOMOSE TERITORIJOSE NUSTATYTUS VEIKLOS APRIBOJIMUS APSKAIČIAVIMO IR IŠMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2004 m. gruodžio 3 d. Nr. 1578

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 321 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Kompensacijų privataus miško savininkams už saugomose teritorijose nustatytus veiklos apribojimus apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašą (pridedama)

 

 

 

L. E. MINISTRO PIRMININKO PAREIGAS                                   ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

L. E. APLINKOS MINISTRO PAREIGAS                                              ARŪNAS KUNDROTAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1578

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2018 m. vasario 12 d. nutarimo Nr. 146

redakcija)

 

KOMPENSACIJŲ PRIVATAUS MIŠKO SAVININKAMS  UŽ SAUGOMOSE TERITORIJOSE NUSTATYTUS VEIKLOS APRIBOJIMUS APSKAIČIAVIMO IR IŠMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

1. Kompensacijų privataus miško savininkams už saugomose teritorijose nustatytus veiklos apribojimus apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja vienkartinių ir kasmetinių kompensacijų apskaičiavimą ir išmokėjimą privataus miško savininkams Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 321 straipsnio 2 dalies 1 punkte ir 3 dalies 1 punkte numatytais atvejais.

2. Apraše vartojamos sąvokos įtvirtintos Saugomų teritorijų įstatyme ir Lietuvos Respublikos miškų įstatyme.

3. Privataus miško savininkas, norintis gauti kompensaciją už miško valdai nustatytus veiklos apribojimus, turi turėti šiai miško valdai galiojantį vidinės miškotvarkos projektą, kuriame nustatyti kompensacijai apskaičiuoti būtini duomenys:

3.1. medienos, kuri, vykdant nustatytuosius reikalavimus, paliekama visam laikui arba laikinai neiškirsta brandžiame medyne, tūrį ir medyno rūšinę sudėtį;

3.2. keliems metams atidedamas brandaus medyno kirtimas, jeigu visa brandžiame medyne sukaupta mediena ar jos dalis bus tik laikinai neiškirsta.

4. Privataus miško savininkas, norintis gauti kompensaciją, Valstybinės miškų tarnybos teritoriniam padaliniui pagal miško valdos buvimo vietą pateikia:

4.1. nustatytos formos prašymą (Aprašo priedas);

4.2. sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo kopiją, jeigu nuosavybės teisė į miško žemę įgyta vėliau, negu buvo įsteigta saugoma teritorija ar nustatyti veiklos apribojimai, o privataus miško savininkui miško plotas pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą grąžintas natūra.

5. Jei miško valda valdoma, naudojama ir ja disponuojama bendrosios nuosavybės teise, Valstybinės miškų tarnybos teritoriniam padaliniui pateikiamas vienas prašymas, pasirašytas visų bendraturčių, arba vienas prašymas, pasirašytas vieno bendraturčio, kuris su prašymu pateikia visų bendraturčių raštiškus sutikimus dėl prašymo pateikimo ir, jei bendraturtis sutinka, kad jam tenkanti kompensacijos dalis būtų išmokėta prašymą pateikusiam bendraturčiui ar kitam bendraturčiui, sutikimą raštu dėl kompensacijos išmokėjimo.

6. Kad vienkartinė kompensacija už nustatytus apribojimus privataus miško savininkui būtų išmokėta; kad kasmetinė kompensacija būtų pradėta mokėti kitais kalendoriniais metais, prašymą išmokėti kompensaciją jis turi pateikti ne vėliau kaip iki einamųjų metų balandžio 1 dienos.

7. Prašymus, gautus po einamųjų metų balandžio 1 d., Valstybinės miškų tarnybos teritorinis padalinys nagrinėja, tačiau kompensaciją išmokanti institucija, planuodama lėšas kompensacijoms išmokėti, tokių prašymų pagrindu apskaičiuotoms kompensacijoms išmokėti lėšų planavimą atideda kitiems kalendoriniams metams.

8. Valstybinės miškų tarnybos teritorinis padalinys per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos raštu ar elektroniniu paštu informuoja privataus miško savininką apie prašymo gavimą nurodydamas terminą, per kiek laiko bus priimtas sprendimas dėl kompensacijos išmokėjimo, arba prašo privataus miško savininką per 10 darbo dienų patikslinti prašymo duomenis ar pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją, jeigu miško savininkas pateikė neišsamų ar netinkamai užpildytą prašymą arba pateikė ne visus dokumentus.

9. Valstybinės miškų tarnybos direktorius sprendimą išmokėti kompensaciją arba prašymą atmesti kaip nepagrįstą pagal prašymus, gautus nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki einamųjų metų balandžio 1 d., priima ne vėliau kaip iki einamųjų metų gegužės 1 d., pagal prašymus, gautus po einamųjų metų balandžio 1 d., – ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo.

10. Prašymas išmokėti kompensaciją laikomas pagrįstu, jeigu:

10.1. apribojimai, už kurių nustatymą prašoma kompensuoti, atitinka nurodytuosius Saugomų teritorijų įstatymo 321 straipsnio 2 dalies 1 punkte ir 3 dalies 1 punkte;

10.2. pateikti visi Aprašo 4 punkte nurodyti dokumentai;

10.3. už prašyme nurodytus veiklos apribojimus privataus miško savininkui kompensacija neišmokėta anksčiau.

11. Valstybinės miškų tarnybos direktorius, vadovaudamasis Saugomų teritorijų įstatymu ir Aprašu, priima sprendimą dėl kompensacijos išmokėjimo ir jame nurodo:

11.1. miško valdai nustatytus veiklos apribojimus;

11.2. vienkartinės kompensacijos, mokėtinos privataus miško savininkui už nustatytą draudimą vykdyti brandžių medynų kirtimą arba nustatytą reikalavimą dalį kirstinų medžių palikti neiškirstų, dydį, jei privataus miško savininkas turi teisę į vienkartinę kompensaciją;

11.3. kasmetinės kompensacijos, mokėtinos privataus miško savininkui už atidėjimą vėlesniam laikui brandžių medynų kirtimą arba reikalavimą dalį kirstinų medžių palikti neiškirstų kirtimų atidėjimo laikotarpiui, dydį: paliekamos neiškirstos medienos vertę ir kiek metų bus mokamos kasmetinės kompensacijos, jei privataus miško savininkas turi teisę į kasmetinę kompensaciją.

12. Valstybinė miškų tarnyba apie priimtą sprendimą dėl kompensacijos išmokėjimo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų raštu informuoja kompensaciją išmokančią instituciją.

13. Kasmetinės kompensacijos pirmųjų metų išmokos dydį ne vėliau kaip iki einamųjų metų birželio 15 d. apskaičiuoja, vėliau kasmet iki nurodytosios datos kitų metų išmokos dydį patikslina kompensaciją išmokanti institucija.

14. Kompensacijoms išmokėti reikalingas lėšas planuoja ir kompensacijas išmoka:

14.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, – jeigu saugomos teritorijos steigėjas – valstybės institucija;

14.2. savivaldybės administracija, – jeigu saugomos teritorijos steigėja – savivaldybės taryba.

 

____________________

 

Kompensacijų privataus miško savininkams

už saugomose teritorijose nustatytus

veiklos apribojimus apskaičiavimo ir išmokėjimo

tvarkos aprašo
priedas

 

____________________________________________________________________________

(prašymą pateikiantis (-ys) privataus miško savininkas (-ai), asmens arba įmonės kodas (-ai))

____________________________________________________________________________

(privataus miško savininko (-ų) adresas (-ai), telefono numeris (-iai), elektroninio pašto adresas (-ai))

____________________________________________________________________________

(atsiskaitomosios (-ųjų) sąskaitos (-ų) Nr., bankas (-ai), banko kodas (-ai))

 

Valstybinės miškų tarnybos _________________________________________________________

(teritorinis padalinys)

 

PRAŠYMAS IŠMOKĖTI KOMPENSACIJĄ

 

 

Prašau (-ome) apskaičiuoti ir išmokėti kompensaciją už veiklos apribojimus, nustatytus man (mums) nuosavybės teise priklausančioje miško valdoje.

Veiklos apribojimai nustatyti (pažymėti tinkamus variantus, nurodyti reikiamą informaciją):

įsteigus naują saugomą teritoriją ______________________________________________

                                                                                        (įsteigtos saugomos teritorijos statusas ir pavadinimas)

pakeitus esamos saugomos teritorijos ribas

__________________________________________________________________________

                                                                              (saugomos teritorijos pavadinimas)

nustačius naujus veiklos apribojimus esamoje saugomoje teritorijoje:

________________________________________________________________________________

(saugomos teritorijos statusas ir pavadinimas)

 

Prašau (-ome) kompensuoti už šiuos veiklos draudimus ir apribojimus (pažymėti tinkamus variantus, nurodyti reikiamą informaciją):

brandžių medynų kirtimų uždraudimą;

nustatytą reikalavimą dalį kirstinų medžių palikti neiškirstų;

brandžių medynų kirtimų atidėjimą vėlesniam laikui;

reikalavimą dalį kirstinų medžių palikti neiškirstų kirtimų atidėjimo laikotarpiui.

Kiti paaiškinimai, susiję su nustatytaisiais veiklos apribojimais:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

Pagrindinės žinios apie miško valdą:

miško valdos adresas _________________________________________________________

                                                                  (apskritis, savivaldybė, seniūnija, kadastrinė vietovė, kaimas)

_______________________________________________________________________________ ;

valdos registravimo Nekilnojamojo turto registre Nr. ____________ , data __________;

valdos unikalus Nr. _________________________;

miško valdos plotas, iš viso – _____ ha;

miško valdos ploto dalis, kuriai taikomi veiklos apribojimai, – _____ ha;

taksacinio miško žemės sklypo, kuriame yra brandus medynas arba iki apribojimų nustatymo galiojusį pagrindinių miško kirtimų amžių pasiekęs medynas, plotas – _____ ha.

Nuosavybės teisė įgyta _______________________________________________________

                                                                          (dokumento, kuriuo įgyta  nuosavybės teisė,

_______________________________________________________________________________ .

pavadinimas, data)

vidinės miškotvarkos projekto patvirtinimo data  _________________________;

vidinės miškotvarkos projekto registracijos Nr.  _________________________;

 

Su prašymu pateikiami dokumentai (pažymėti tinkamus variantus, nurodyti reikiamą informaciją):

sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo kopija;

□ _________________________________________________________ ;

□ _________________________________________________________ .

 

Privataus miško savininkas (-ai):

 

 

__________              _____________________

(parašas)                                 (vardas ir pavardė)

 

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 260, 2012-03-07, Žin., 2012, Nr. 30-1401 (2012-03-10), i. k. 1121100NUTA00000260

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1578 "Dėl Kompensacijų privataus miško savininkams ir valdytojams, kurių valdose steigiama nauja saugoma teritorija, keičiamas esamos saugomos teritorijos statusas arba nustatyti veiklos apribojimai realiai sumažina gaunamą naudą arba uždraudžia anksčiau vykdytą veiklą, apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1425, 2014-12-15, paskelbta TAR 2014-12-19, i. k. 2014-20059

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1578 „Dėl Kompensacijų privataus miško savininkams ir valdytojams, kurių valdose steigiama nauja saugoma teritorija, keičiamas esamos saugomos teritorijos statusas arba nustatyti veiklos apribojimai realiai sumažina gaunamą naudą arba uždraudžia anksčiau vykdytą veiklą, apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 146, 2018-02-12, paskelbta TAR 2018-02-15, i. k. 2018-02342

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1578 „Dėl Kompensacijų privataus miško savininkams ir valdytojams, kurių valdose steigiama nauja saugoma teritorija, keičiamas esamos saugomos teritorijos statusas arba nustatyti veiklos apribojimai realiai sumažina gaunamą naudą arba uždraudžia anksčiau vykdytą veiklą, apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo