Suvestinė redakcija nuo 2008-06-28

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 145-5548, i. k. 1062210ISAK0003-503

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. 3-503 „DĖL ANTŽEMINIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJO UAB „BALTIC AIR LOGISTICS TERMINAL“ PATVIRTINIMO

 

2006 m. gruodžio 22 d. Nr. 3-503

Vilnius

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 3-233, 2008-06-25, Žin., 2008, Nr. 73-2856 (2008-06-27), i. k. 1082210ISAK0003-233

 

Vadovaudamasis Antžeminių paslaugų teikimo oro uostuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 3-144 „Dėl Antžeminių paslaugų teikimo oro uostuose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 40-1510), 40 punktu,

tvirtinu UAB „Baltic Air Logistics Terminal“ antžeminių paslaugų teikėju trečiosioms šalims tarptautiniame Vilniaus oro uoste teikti šias paslaugas:

Pastraipos pakeitimai:

Nr. 3-233, 2008-06-25, Žin., 2008, Nr. 73-2856 (2008-06-27), i. k. 1082210ISAK0003-233

 

1. Antžeminį administravimą ir priežiūrą.

2. Krovinių ir pašto paslaugas.

3. Antžeminį transportavimą.  

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                              ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-233, 2008-06-25, Žin., 2008, Nr. 73-2856 (2008-06-27), i. k. 1082210ISAK0003-233

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 3-503 "Dėl antžeminių paslaugų teikėjo UAB "Lietuvos avialinijos cargo" patvirtinimo" pakeitimo