Suvestinė redakcija nuo 2017-05-05

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 90-4090, i. k. 1032330ISAK003D-376

 

Nauja redakcija nuo 2015-04-18:

Nr. 3D-284, 2015-04-17, paskelbta TAR 2015-04-17, i. k. 2015-05901

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VEISLINIŲ KIAULIŲ ŽENKLINIMO IR REGISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. rugsėjo 15 d. Nr. 3D-376

Vilnius

 

 

Siekdama, kad veislinės kiaulės būtų ženklinamos pagal vieningą sistemą:

t v i r t i n u  Veislinių kiaulių ženklinimo ir registravimo taisykles (pridedama).

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                   JERONIMAS KRAUJELIS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2003 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 3D-376

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2017 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. 3D-306

redakcija)

 

 

veislinių kiaulių ženklinimo ir registravimo taisyklės

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Veislinių kiaulių ženklinimo ir registravimo taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos atsižvelgiant į Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašas), Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. 3D-228 „Dėl Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų ir administracijos struktūros patvirtinimo“.

2. Šiose taisyklėse vartojama sąvoka kiaulių produktyvumo kontrolės asistentas – asmuo, išklausęs mokymo kursą ir turintis Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka išduotą dokumentą, kuriuo suteikiama teisė vykdyti kiaulių produktyvumo kontrolę veislinių kiaulių laikytojų bandose.

3. Kitos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos veislininkystės įstatyme, Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatyme.

4. Veislinių kiaulių ženklinimo proceso dalyviai:

4.1. kiaulių produktyvumo kontrolės asistentai;

4.2. veislinių kiaulių laikytojai;

4.3. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – VĮ ŽŪIKVC);

4.4. Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – VGVPT);

4.5. ausų įsagų tiekėjai.

5. Kiaulių produktyvumo kontrolės asistentai:

5.1. vykdo veislinių kiaulių ženklinimą įsagais su individualiais numeriais po jų raumeningumo nustatymo Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos  viršininko 2003 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. 1A-55 „Dėl Veislinių kiaulių produktyvumo kontrolės, vertinimo ir informacijos kaupimo taisyklių bei Kiaulių kontrolinio penėjimo, skerdimo, skerdenų ir mėsos kokybės vertinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka;

5.2. užtikrina veislinių kiaulių ženklinimo ausų įsagais su individualiais numeriais duomenų suvedimą į Gyvulių veislininkystės informacinės sistemos Kiaulių veislininkystės posistemį (toliau – GYVIS KVP);

5.3. vykdo klaidų taisymą, rašo klaidų taisymo protokolus.

6. Veislinių kiaulių laikytojai:

6.1. vykdo veislinių kiaulių ženklinimą lizdo, inventoriniais, individualiais, bandos atpažinties numeriais;

6.2. užtikrina veislinių kiaulių ženklinimo lizdo, inventoriniais, individualiais ir bandos atpažinties numeriais duomenų suvedimą į GYVIS KVP.

6.3. iš patvirtinto tiekėjo užsako veislinių kiaulių ausų įsagus su individualiais numeriais savo ūkio veislinėms kiaulėms ženklinti.

7. VĮ ŽŪIKVC:

7.1. užtikrina veislinių kiaulių ženklinimo ausų įsagų su individualiu arba individualiu ir atvedimo vietos bandos atpažinties numeriu intervalo pateikimą tiekėjui iš Ūkinių gyvūnų registro;

7.2. taiso veislinių kiaulių ženklinimo duomenų įvedimo klaidas.

8. VGVPT:

8.1. koordinuoja ir kontroliuoja veislinių kiaulių ženklinimą lizdo, inventoriniais, individualiais numeriais;

8.2. pagal kompetenciją vykdo klaidų taisymą, rašo klaidų taisymo protokolus.

9. Tiekėjai užtikrina:

9.1. nuolatinį veislinių kiaulių ausų įsagų tiekimą kiaulių produktyvumo kontrolės asistentams ir kiaulių laikytojams;

9.2. duomenų apie kiaulių produktyvumo kontrolės asistentams ir kiaulių laikytojams pateiktus ausų įsagus su individualiais numeriais suvedimą į Ūkinių gyvūnų registrą;

9.3. ausų įsagų su individualiais numeriais platinimo registracijos žurnalo, kurio forma nurodyta Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo 10 priede, tvarkymą.

 

II SKYRIUS

VEISLINIŲ KIAULIŲ ŽENKLINIMAS

 

10. Veislinės kiaulės ženklinamos ausų tatuiravimo būdu, plastikiniais ausų įsagais su lizdo, inventoriniu numeriu į vieną ausį, individualiu arba individualiu su atvedimo vietos bandos atpažinties numeriu – į abi ausis. Veislinių kiaulių ausų įsagų su individualiais numeriais techniniai reikalavimai nurodyti Kiaulių ausų įsagų ir ženklinimo įrangos tiekėjų vertinimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 3D-378 „Dėl kiaulių ausų įsagų ir ženklinimo įrangos tiekėjų vertinimo“. Ženklinimo duomenys registruojami GYVIS KVP.

11. Veislinės kiaulės ženklinamos vienu iš šių būdų:

11.1. paršeliai tatuiruojami lizdo numeriais arba įsegami įsagai su lizdo numeriu, taip pat tatuiruojami inventoriniais numeriais arba segami ausų įsagai su inventoriniu numeriu, taip pat ženklinami ausų įsagais su individualiais numeriais arba individualiais ir atvedimo vietos bandos atpažinties numeriu:

11.1.1. lizdo numeris:

11.1.1.1. atitinka paršavedžių apsiparšiavimo eilės numerį, skaičiuojamą nuo sausio 1 dienos;

11.1.1.2. tatuiruojamas arba segamas ausies įsagas  į kairiąją ausį antrą parą po atvedimo (paršeliams tamsiomis ausimis segamas plastikinis ausies įsagas su lizdo numeriu);

11.1.1.3. vieno lizdo paršeliai ženklinami tuo pačiu lizdo numeriu;

11.1.2. inventorinis numeris:

11.1.2.1. tatuiruojamas į dešinę ausį 21-mą dieną po atvedimo arba segamas plastikinis ausų įsagas su inventoriniu numeriu: kiaulaitėms – lyginiais, kuiliukams – nelyginiais numeriais;

11.1.3. individualus numeris:

11.1.3.1. paršeliai, paženklinti lizdo numeriais, kaip nurodyta 11.1.1 papunktyje, 21-mą dieną po atvedimo gali būti ženklinami į abi ausis ausų įsagu su individualiu ir atvedimo vietos bandos atpažinties numeriu;

11.1.3.2. paženklintas inventoriniu numeriu, ausų įsagu su individualiu numeriu į abi ausis ženklinamas visas veislei skirtas prieauglis (paliekamas veislei savo bandos pakaitai, papildymui arba pardavimui). Ausų įsagas su individualiu numeriu įsegamas į abi ausis po jų raumeningumo įvertinimo.

12. Ausų įsagais su individualiais numeriais ženklinto prieauglio individualūs numeriai suvedami į GYVIS KVP per 7 kalendorines dienas. Individualūs numeriai suteikiami visam laikui.

13. Jei ausų įsagas su individualiu numeriu pametamas arba tampa neįskaitomas, kiaulė turi būti nedelsiant paženklinama nauju ausų įsagu, identišku neįskaitomam ar pamestajam Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

14. Neženklintų kiaulių perkėlimas draudžiamas. Perkeliamos kiaulės turi būti ženklinamos laikymo vietos bandos atpažinties numeriu Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo nustatyta tvarka. Atsivežtų iš Europos Sąjungos valstybių narių veislinių kiaulių išsaugomas originalus tos šalies ženklinimas.

 

III SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

15. Asmenys, pažeidę šių taisyklių nustatytus reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

___________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-175, 2008-03-31, Žin., 2008, Nr. 39-1439 (2008-04-05), i. k. 1082330ISAK003D-175

Nr. 3D-284, 2015-04-17, paskelbta TAR 2015-04-17, i. k. 2015-05901

Nr. 3D-306, 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07490

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-175, 2008-03-31, Žin., 2008, Nr. 39-1439 (2008-04-05), i. k. 1082330ISAK003D-175

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. 3D-376 "Dėl Veislinių kiaulių registravimo ir identifikavimo taisyklių" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-284, 2015-04-17, paskelbta TAR 2015-04-17, i. k. 2015-05901

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. 3D-376 „Dėl Veislinių kiaulų registravimo ir ženklinimo taisyklių“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-306, 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07490

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. 3D-376 „Dėl Veislinių kiaulių ženklinimo ir registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo