Suvestinė redakcija nuo 2020-04-08

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 99-4407, i. k. 1021100NUTA00001610

 

Nauja redakcija nuo 2020-04-08:

Nr. 341, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-07, i. k. 2020-07231

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMĄ

 

2002 m. spalio 10 d. Nr. 1610

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 10 straipsnio 5 dalimi, 13 straipsniu, 25 straipsnio 2 dalimi, 26 straipsnio 5 ir 6 dalimis ir 34 straipsnio 1, 4 ir 6  dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Įgalioti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją:

1. Nustatyti:

1.1. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytus poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejus ir vertinimo atlikimo tvarką;

1.2. Lietuvos Respublikos privalomuoju sveikatos draudimu apdraustų asmenų sveikatos būklės ir rizikos veiksnių paplitimo tyrimų tvarką;

1.3. privalomuoju sveikatos draudimu apdraustų asmenų ligų ir traumų pasekmių bei sveikatos priežiūros ekonominio įvertinimo turinį ir tvarką;

1.4. valstybės tarnautojų, kurie privalo įgyti žinių apie visuomenės sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą, grupes ir kategorijas, jų mokymo programas ir tvarką;

1.5. asmenų, kurie dėl savo darbo ar kitos veiklos pobūdžio privalo įgyti pirmosios medicinos pagalbos teikimo žinių ir įgūdžių, profesijų ir veiklos sričių sąrašą bei mokymo tvarką.

2. Patvirtinti asmenų, kurie privalo įgyti žinių sveikatos klausimais, profesijų sąrašą.

3. Koordinuoti Lietuvos sveikatos strategijos, Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros plėtros programos įgyvendinimą.

4. Kasmet organizuoti visuomenės sveikatos priežiūros viešojo administravimo įvertinimą.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                            KONSTANTINAS DOBROVOLSKIS

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 341, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-07, i. k. 2020-07231

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 1610 „Dėl Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo