Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2016-06-30

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. 99-3154, i. k. 1002250ISAK00000624

 

Nauja redakcija nuo 2010-05-14:

Nr. V-395, 2010-05-05, Žin. 2010, Nr. 55-2702 (2010-05-13), i. k. 1102250ISAK000V-395

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KATARAKTOS OPERACIJAI (AMBULATORINĖS OFTALMOLOGINĖS CHIRURGIJOS PASLAUGAI) KELIAMŲ REIKALAVIMŲ, BAZINĖS KAINOS IR ŠIOS PASLAUGOS IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2000 m. lapkričio 9 d. Nr. 624

Vilnius

 

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. V-416, 2015-03-25, paskelbta TAR 2015-03-26, i. k. 2015-04337

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512) 25 straipsnio 1 dalimi:

1. T v i r t i n u Kataraktos operacijai (ambulatorinės oftalmologinės chirurgijos paslaugai) keliamų reikalavimų, bazinės kainos ir šios paslaugos išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-416, 2015-03-25, paskelbta TAR 2015-03-26, i. k. 2015-04337

 

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

L. E. SVEIKATOS APSAUGOS

MINISTRO pareigas                                                                             RAIMUNDAS ALEKNA

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2000 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 624

(Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2010 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. V-395 redakcija)

 

KATARAKTOS OPERACIJAI (AMBULATORINĖS OFTALMOLOGINĖS CHIRURGIJOS PASLAUGAI) KELIAMŲ REIKALAVIMŲ, BAZINĖS KAINOS IR ŠIOS PASLAUGOS IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. V-416, 2015-03-25, paskelbta TAR 2015-03-26, i. k. 2015-04337

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kataraktos operacijai (ambulatorinės oftalmologinės chirurgijos paslaugai) keliamų reikalavimų, bazinės kainos ir šios paslaugos išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas taikomas asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (toliau – ASPĮ), atliekančioms planines kataraktos operacijas, priskiriamas ambulatorinės oftalmologijos chirurgijos (toliau – AOCH) paslaugoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-416, 2015-03-25, paskelbta TAR 2015-03-26, i. k. 2015-04337

 

2. Kataraktos operacija – chirurginis drumsto lęšiuko pašalinimas, implantuojant dirbtinį lęšiuką pacientams, kurių rega silpnėja dėl lęšiuko drumsties.

3. Kataraktos operacija gali būti atliekama dviem būdais: fakoemulsifikacija ir ekstrakapsuline kataraktos ekstrakcija.

4. ASPĮ, atliekančios planines AOCH, gali sudaryti sutartis su kitomis sveikatos priežiūros įstaigomis dėl sveikatos priežiūros paslaugų ar tyrimų, būtinų kataraktos operacijai atlikti.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-416, 2015-03-25, paskelbta TAR 2015-03-26, i. k. 2015-04337

 

5. Kataraktos operacijos pacientas – asmuo, atvykęs į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl planinės kataraktos operacijos ir išvykstantis į namus savarankiškai arba su lydinčiu asmeniu.

 

II. REIKALAVIMAI AOCH PERSONALUI

 

6. Kataraktos operaciją atlieka gydytojas oftalmologas, turintis galiojančią medicinos praktikos licenciją ir galintis savarankiškai atlikti mikrochirurginę kataraktos operaciją.

7. Atliekant kataraktos operaciją dalyvauja:

7.1. gydytojas anesteziologas-reanimatologas;

7.2. anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytoja;

7.3. dvi operacinės slaugytojos;

7.4. bendrosios praktikos slaugytoja priešoperacinei ir pooperacinei slaugai;

7.5. slaugos padėjėja (-as).

 

III. REIKALAVIMAI AOCH PATALPOMS

 

8. AOCH (kataraktos operacijos) operacinės patalpos turi atitikti Lietuvos higienos normoje HN 47-1:2008, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-1270 (Žin., 2009, Nr. 4-107), asmens sveikatos priežiūros įstaigoms nustatytiems higienos reikalavimams.

9. Patalpose turi būti:

9.1. rankų plovimo patalpa;

9.2. operacinė;

9.3. priešoperacinė ligonių patalpa (palata);

9.4. pooperacinė ligonių patalpa (palata);

9.5. patalpos personalui;

9.6. pagalbinės patalpos (dezinfekcijai, sterilizacijai).

 

IV. REIKALAVIMAI AOCH OPERACINEI ĮRANGAI

 

10. Kataraktos operacijai atlikti skirti medicinos prietaisai turi atitikti Lietuvos medicinos normoje MN 4:2009, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-18 (Žin., 2009, Nr. 13-523), Medicinos prietaisų saugos techninio reglamento reikalavimus.

11. Kataraktos operacijai atlikti reikalingi:

11.1. mikroskopas;

11.2. operacinė lempa;

11.3. operacinis stalas;

11.4. fakoemulsifikatorius su priedu priekinei vitrektomijai;

11.5. diatermokoaguliatorius;

11.6. mikrochirurginių instrumentų rinkinys;

11.7. kardiomonitorius;

11.8. defibriliatorius;

11.9. laringoskopas;

11.10. intubacinis vamzdelis;

11.11. ambu tipo kvėpavimo aparatas;

11.12. sterilizatorius;

11.13. laringinė kaukė.

 

V. MEDIKAMENTAI, MEDŽIAGOS, IMPLANTATAI IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS, KURIUOS PRIVALO TURĖTI KATARAKTOS OPERACIJĄ ATLIEKANTI ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGA

 

12. Svarbiausi medikamentai:

12.1. antibiotikai;

12.2. anestetikai;

12.3. trankviliantai;

12.4. miorelaksantai;

12.5. diuretikai;

12.6. nesteroidiniai preparatai;

12.7. hormonai;

12.8. midriatikai;

12.9. miotikai;

12.10. hipnotikai.

13. Svarbiausios medžiagos, implantatai ir medicinos pagalbos priemonės:

13.1. sterili marlė;

13.2. sterilizavimo popierius;

13.3. antbačiai;

13.4. chalatai, kepurės, kaukės;

13.5. sterilus skystas muilas;

13.6. dezinfekcinės medžiagos;

13.7. spiritas;

13.8. vienkartinės servetėlės;

13.9. vienkartinės pirštinės;

13.10. vienkartiniai šluostukai;

13.11. vienkartinis sterilus apklotas operaciniam laukui su maišu skysčiui surinkti;

13.12. vienkartinė sterili paklodė;

13.13. vienkartinės sistemos;

13.14. viskoelastinė medžiaga;

13.15. subalansuotas druskų tirpalas;

13.16. vienkartinės arba daugkartinio naudojimo priekinės kameros kaniulės;

13.17. vienkartinės arba daugkartinio naudojimo adatos (cistomai);

13.18. vienkartiniai peiliukai (išorinio dangalo pjūviui formuoti, paracentezei);

13.19. intraokulinis lęšis;

13.20. siūlai;

13.21. vienkartiniai švirkštai;

13.22. vienkartinis sterilus akies tvarstis;

13.23. vienkartinis sterilus plastikinis akies pridengimo gaubtas;

13.24. pleistras.

 

VI. PACIENTŲ SIUNTIMO KATARAKTOS OPERACIJAI, PRIEŠOPERACINIAM PARUOŠIMUI, OPERACIJAI IR POOPERACINEI PRIEŽIŪRAI REIKALAVIMAI

 

14. Pacientas į ASPĮ, teikiančią AOCH paslaugas, atvyksta su šeimos gydytojo ar gydytojo oftalmologo siuntimu.

15. Siuntime dėl AOCH paslaugų turi būti trumpa anamnezė, objektyvūs duomenys, diagnozė, dėl kurios pacientas siunčiamas, siuntimo tikslas. Siuntime turi būti gydytojo oftalmologo (jei siuntimą išduoda šeimos gydytojas) bei pagal medicinines indikacijas reikalingų kitų gydytojų specialistų išvados dėl galimybės ligoniui atlikti kataraktos operaciją.

16. Siuntime turi būti žymos apie ne vėliau kaip prieš 30 dienų atliktus šiuos tyrimus:

16.1. bendrąjį kraujo;

16.2. šlapimo;

16.3. kraujo krešėjimo;

16.4. gliukozės kiekio kraujyje;

16.5. elektrokardiogramą;

16.6. kiti tyrimai atliekami pagal poreikį, o jų rezultatai pažymimi siuntime.

17. Pacientui, jo globėjui ar artimiesiems suteikiama informacija apie kataraktos operaciją, taikomus tyrimo ir gydymo būdus, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes.

18. Priešoperacinis paciento oftalmologinis ištyrimas apima:

18.1. regėjimo aštrumo su korekcija ir be korekcijos nustatymą;

18.2. išorinių ir vidinių akies terpių biomikroskopiją;

18.3. oftalmometriją;

18.4. tonometriją;

18.5. akies obuolio echoskopiją (esant indikacijų);

18.6. akies ašies ilgio nustatymą ultragarsu (echobiometrija), įskaitant ir kitos akies lyginamąjį tyrimą ir intraokulinio lęšio parinkimą;

18.7. oftalmoskopiją ir (ar) biomikrooftalmoskopiją (naudojant asferinį lęšį).

19. AOCH paslaugą suteikęs gydytojas parengia paciento pooperacinės priežiūros planą. Rekomenduojama, kad pirmąją ir septintąją dieną po operacijos paslaugas suteiktų operavęs gydytojas. Jeigu pacientas pageidauja pooperacinės priežiūros paslaugas gauti ne toje ASPĮ, kurioje buvo atlikta AOCH paslauga, operavęs gydytojas turi pateikti pooperacinės priežiūros rekomendacijas.

20. Pirmąją dieną po operacijos atliekama:

20.1. perrišimas;

20.2. regėjimo aštrumo tikrinimas be korekcijos ir su korekcija;

20.3. išorinių ir vidinių akies terpių biomikroskopija;

20.4. oftalmometrija, esant indikacijų;

20.5. tonometrija, esant indikacijų;

20.6. oftalmoskopija ir (ar) biomikrooftalmoskopija (naudojant asferinį lęšį).

21. Septintąją dieną po operacijos atliekama:

21.1. regėjimo aštrumo tikrinimas be korekcijos ir su korekcija;

21.2. išorinių ir vidinių akies terpių biomikroskopija;

21.3. oftalmometrija;

21.4. tonometrija;

21.5. oftalmoskopija;

21.6. biomikrooftalmoskopija (naudojant asferinį lęšį);

21.7. refraktometrija.

22. ASPĮ, kurioje atliekama AOCH, medicininė dokumentacija pildoma ir tvarkoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VII. LIGOS IR BŪKLĖS, KURIOMS ESANT ATLIEKAMA AOCH:

 

Eil. Nr.

Ligos kodas pagal TLK-10

Klinikinė diagnozė

Būtinos specialistų išvados

1.

H25.0

Senatvinė prasidedanti katarakta

 

2.

H25.1

Senatvinė branduolinė katarakta

 

3.

H25.8

Kitos senatvinės kataraktos

Kombinuotos senatvinės kataraktos formos

 

4.

H26.0

Priešsenatvinė katarakta

 

5.

H26.2

Komplikuota katarakta

 

6.

H26.3

Vaistų sukelta katarakta

 

7.

H28.0

Diabetinė katarakta

Endokrinologo išvados

8.

H28.1

Katarakta, sergant kitomis endokrininėmis ligomis. Katarakta, sergant hipoparatiroidizmu (E20)

Endokrinologo išvados

9.

H28.1

Katarakta, sergant mitybos ir medžiagų apykaitos ligomis. Katarakta dėl mitybos sutrikimo, dehidratacijos (E40-E46)

Endokrinologo išvados

10.

H28.2

Katarakta, sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur. Miotoninė katarakta (G71)

Endokrinologo išvados

Neurologo išvados

 

23. Nesant galimybių AOCH atlikti fakoemulsifikacijos (FAKO) metodu, atliekama ekstrakapsulinė kataraktos ekstrakcija (EKKE), pažymint apie tai medicininėje dokumentacijoje.

 

VIII. KATARAKTOS OPERACIJOS baZINĖ KAINa

 

Paslaugos pavadinimas

Bazinė kaina (balais)

Kataraktos operacija, atliekama ekstrakapsulinės kataraktos ekstrakcijos ar fakoemulsifikacijos metodais

342,91“

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-1004, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-08, i. k. 2014-13848

Nr. V-416, 2015-03-25, paskelbta TAR 2015-03-26, i. k. 2015-04337

Nr. V-1448, 2015-12-16, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21269

 

IX. KATARAKTOS OPERACIJOS APMOKĖJIMO TVARKA

 

24. AOCH išlaidos apmokamos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintomis kataraktos operacijos bazinėmis kainomis. Paciento priešoperacinio oftalmologinio ištyrimo išlaidos įskaičiuotos į AOCH paslaugos bazinę kainą.

25. Jeigu atlikus priešoperacinį oftalmologinį ištyrimą paaiškėja, kad pacientas nebus operuojamas, tai ši paslauga apmokama gydytojo oftalmologo konsultacijos bazine kaina.

26. Jeigu suteikus AOCH paslaugą tą pačią dieną pacientą dėl tos pačios priežasties būtina hospitalizuoti, už AOCH paslaugą toje pačioje ASPĮ nemokama.

27. Pooperacinės paciento priežiūros paslaugų išlaidos apmokamos gydytojo oftalmologo konsultacijos bazinėmis kainomis.

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Už pacientui padarytą žalą ASPĮ atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-395, 2010-05-05, Žin., 2010, Nr. 55-2702 (2010-05-13), i. k. 1102250ISAK000V-395

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-769, 2004-11-09, Žin., 2004, Nr. 166-6075 (2004-11-16), i. k. 1042250ISAK000V-769

Dėl sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 624 "Dėl kataraktos operacijai (dienos oftalmologinės chirurgijos paslauga) keliamų reikalavimų bei šios paslaugos bazinių kainų ir apmokėjimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-311, 2005-04-27, Žin., 2005, Nr. 55-1897 (2005-04-30), i. k. 1052250ISAK000V-311

Dėl sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 624 "Dėl kataraktos operacijai (dienos oftalmologinės chirurgijos paslauga) keliamų reikalavimų bei šios paslaugos bazinių kainų ir apmokėjimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-806, 2005-10-27, Žin., 2005, Nr. 128-4628 (2005-10-29), i. k. 1052250ISAK000V-806

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 624 "Dėl kataraktos operacijai (ambulatorinės oftalmologinės chirurgijos paslauga) keliamų reikalavimų bei šios paslaugos bazinių kainų ir apmokėjimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-330, 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1735 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-330

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 624 "Dėl Kataraktos operacijai (ambulatorinės oftalmologinės chirurgijos paslauga) keliamų reikalavimų bei šios paslaugos bazinių kainų ir apmokėjimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-326, 2007-05-03, Žin., 2007, Nr. 50-1963 (2007-05-10), i. k. 1072250ISAK000V-326

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 624 "Dėl Kataraktos operacijai (ambulatorinės oftalmologinės chirurgijos paslauga) keliamų reikalavimų bei šios paslaugos bazinių kainų ir apmokėjimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-430, 2008-05-09, Žin., 2008, Nr. 54-2023 (2008-05-13), i. k. 1082250ISAK000V-430

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 624 "Dėl Kataraktos operacijai (ambulatorinės oftalmologinės chirurgijos paslauga) keliamų reikalavimų bei šios paslaugos bazinių kainų ir apmokėjimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-395, 2010-05-05, Žin., 2010, Nr. 55-2702 (2010-05-13), i. k. 1102250ISAK000V-395

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 624 "Dėl Kataraktos operacijai (ambulatorinės oftalmologinės chirurgijos paslauga) keliamų reikalavimų bei šios paslaugos bazinių kainų ir apmokėjimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1004, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-08, i. k. 2014-13848

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo NR. 624 „Dėl Kataraktos operacijai (ambulatorinės oftalmologinės chirurgijos paslauga) keliamų reikalavimų bei šios paslaugos bazinių kainų ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-416, 2015-03-25, paskelbta TAR 2015-03-26, i. k. 2015-04337

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 624 „Dėl kataraktos operacijai (ambulatorinės oftalmologinės chirurgijos paslauga) keliamų reikalavimų bei šios paslaugos bazinių kainų ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1448, 2015-12-16, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21269

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 624 „Dėl Kataraktos operacijai (ambulatorinės oftalmologinės chirurgijos paslaugai) keliamų reikalavimų, bazinės kainos ir šios paslaugos išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo