Suvestinė redakcija nuo 2019-07-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 113-5704, i. k. 1121100NUTA00001157

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

Dėl VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE LĖŠŲ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. rugsėjo 19 d. Nr. 1157

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 6 ir 7 punktais ir 741 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1002, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14050

Nr. 164, 2018-02-21, paskelbta TAR 2018-02-22, i. k. 2018-02810

Nr. 182, 2019-02-20, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03209

 

1. Patvirtinti Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad šiuo nutarimu patvirtinto aprašo nuostatos, išskyrus II skyriaus nuostatas, įsigalioja 2013 m. sausio 1 dieną.

3. Rekomenduoti Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai atsižvelgti į šiuo nutarimu patvirtinto aprašo nuostatas, nustatant viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 164, 2018-02-21, paskelbta TAR 2018-02-22, i. k. 2018-02810

Nr. 383, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06882

 

4. Neteko galios nuo 2019-05-01

Punkto naikinimas:

Nr. 383, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06882

Punkto pakeitimai:

Nr. 1215, 2013-12-18, Žin., 2013, Nr. 133-6788 (2013-12-21), i. k. 1131100NUTA00001215

Nr. 1002, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14050

 

5. Neteko galios nuo 2018-02-23

Punkto naikinimas:

Nr. 164, 2018-02-21, paskelbta TAR 2018-02-22, i. k. 2018-02810

Papildyta punktu:

Nr. 1215, 2013-12-18, Žin., 2013, Nr. 133-6788 (2013-12-21), i. k. 1131100NUTA00001215

 

6. Neteko galios nuo 2018-02-23

Punkto naikinimas:

Nr. 164, 2018-02-21, paskelbta TAR 2018-02-22, i. k. 2018-02810

 

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ENERGETIKOS MINISTRAS                                                         ARVYDAS SEKMOKAS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 1157

 

VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE LĖŠŲ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 164, 2018-02-21, paskelbta TAR 2018-02-22, i. k. 2018-02810

 

1. Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje (toliau – viešuosius interesus atitinkančios paslaugos) lėšų administravimo tvarką, duomenų ir sąskaitų viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšoms (toliau – lėšos) pervesti pateikimo tvarką, lėšų surinkimo, išmokėjimo ir jų apskaitos reikalavimus, taip pat viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administratoriaus (toliau – administratorius)  paskyrimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 383, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06882

 

2. Aprašas taikomas viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administratoriui, perdavimo sistemos operatoriui, skirstomųjų tinklų operatoriams, viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų gavėjams ir asmenims, elektros energiją naudojantiems savo asmeniniams, šeimos ir (ar) ūkinės komercinės veiklos poreikiams (toliau – ūkiniai poreikiai).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1537, 2012-12-19, Žin., 2012, Nr. 150-7693 (2012-12-20), i. k. 1121100NUTA00001537

 

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Asmuo, naudojantis elektros energiją ūkiniams poreikiams tenkinti – elektros energijos vartotojas ar elektros energiją tiesiogine linija gaunantis asmuo, naudojantis elektros energiją asmeniniams, šeimos ir (ar) ūkinės komercinės veiklos poreikiams tenkinti.

3.2. Einamieji elektrinės veikimo metai – dvylika einamųjų elektrinės veiklos mėnesių, skaičiuojamų nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dienos.

3.3. Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administratorius – Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu paskirta energetikos įmonė, atitinkanti Apraše nustatytus kriterijus ir atliekanti viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų surinkimo, išmokėjimo ir administravimo funkcijas.

3.4. Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų gavėjas – asmuo, teikiantis viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, nustatytas Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo ir jų apimčių nustatymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 916 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo ir jų apimčių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Paslaugų teikimo tvarkos aprašas).

3.5. Susiję asmenys – du ar daugiau ūkio subjektų, kurie dėl savitarpio kontrolės ar priklausomybės ir galimų suderintų veiksmų laikomi vienu ūkio subjektu, apskaičiuojant bendrąsias pajamas ir rinkos dalį. Jeigu neįrodoma priešingai, laikoma, kad susiję asmenys yra kiekvienas nagrinėjamas ūkio subjektas ir:

3.5.1. ūkio subjektai, kuriuose kaip ir nagrinėjamame ūkio subjekte tas pats fizinis asmuo arba tie patys fiziniai asmenys turi akcijų dalį, kuri sudaro 1/3 ar daugiau įstatinio kapitalo, arba turi teises į 1/3 ar daugiau visų balsų;

3.5.2. ūkio subjektai, kurie su nagrinėjamu ūkio subjektu bendrai valdomi ar turi bendrą administracinį padalinį arba kurių stebėtojų taryboje, valdyboje ar kitame valdymo ar priežiūros organe yra pusė ar daugiau tų pačių narių kaip ir nagrinėjamo ūkio subjekto valdymo ar priežiūros organuose;

3.5.3. ūkio subjektai, kuriuose nagrinėjamas ūkio subjektas turi akcijų dalį, sudarančią 1/3 ar daugiau įstatinio kapitalo, arba turi teises į 1/3 ar daugiau visų balsų arba kurie yra įsipareigoję derinti savo ūkinės veiklos sprendimus su nagrinėjamu ūkio subjektu, arba už kurių prievolių tretiesiems asmenims įvykdymą įsipareigojęs atsakyti nagrinėjamas ūkio subjektas, arba kurie yra įsipareigoję perduoti visą pelną arba jo dalį ar suteikę teisę naudoti 1/3 ar daugiau savo turto nagrinėjamam ūkio subjektui;

3.5.4. ūkio subjektai, kurie nagrinėjamame ūkio subjekte turi akcijų dalį, sudarančią 1/3 ar daugiau įstatinio kapitalo, arba turi teises į 1/3 ar daugiau visų balsų arba su kuriais nagrinėjamas ūkio subjektas įsipareigojęs derinti savo ūkinės veiklos sprendimus, arba kurie įsipareigoję atsakyti už nagrinėjamo ūkio subjekto prievolių tretiesiems asmenims įvykdymą, arba kuriems nagrinėjamas ūkio subjektas įsipareigojęs perduoti visą pelną arba jo dalį ar suteikęs teisę naudoti 1/3 ar daugiau savo turto;

3.5.5. ūkio subjektai, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai, per kitus ūkio subjektus, susiję
1–4 punktuose nurodytais ūkio subjektais kuriuo nors iš šiuose iš 1–4 punktuose nurodytų būdų.

3.6. Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir Paslaugų teikimo tvarkos apraše.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1002, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14050

Nr. 77, 2016-01-25, paskelbta TAR 2016-01-26, i. k. 2016-01598

Nr. 164, 2018-02-21, paskelbta TAR 2018-02-22, i. k. 2018-02810

Nr. 383, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06882

 

II SKYRIUS

VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ LĖŠŲ ADMINISTRATORIAUS PASKYRIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 164, 2018-02-21, paskelbta TAR 2018-02-22, i. k. 2018-02810

 

4. Neteko galios nuo 2018-02-23

Punkto naikinimas:

Nr. 164, 2018-02-21, paskelbta TAR 2018-02-22, i. k. 2018-02810

 

5. Administratorius skiriamas neterminuotam laikotarpiui, kol jis atitinka Elektros energetikos įstatymo 74 straipsnio 8 dalyje nurodytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 164, 2018-02-21, paskelbta TAR 2018-02-22, i. k. 2018-02810

 

6. Energetikos ministerija, įvertinusi valstybės tiesiogiai ar netiesiogiai, per kitus asmenis, kontroliuojamų ir Lietuvos Respublikos energetikos sektoriuje veikiančių įmonių atitiktį Elektros energetikos įstatymo 74 straipsnio 8 dalyje nustatytiems reikalavimams, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymą dėl administratoriaus paskyrimo ar paskirto administratoriaus pakeitimo, kai jis nebeatitinka Elektros energetikos įstatymo 74 straipsnio 8 dalyje nustatytų reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 164, 2018-02-21, paskelbta TAR 2018-02-22, i. k. 2018-02810

 

7. Energetikos ministerija vertina valstybės tiesiogiai ar netiesiogiai, per kitus asmenis, kontroliuojamų ir Lietuvos Respublikos energetikos sektoriuje veikiančių įmonių atitiktį Elektros energetikos įstatymo 74 straipsnio 8 dalyje nustatytiems reikalavimams pagal Energetikos ministerijos prašymu šių įmonių pateiktus duomenis ir informaciją. Jeigu visus Elektros energetikos įstatymo 74 straipsnio 8 dalyje nustatytus reikalavimus atitinka kelios valstybės tiesiogiai ar netiesiogiai, per kitus asmenis, kontroliuojamos ir Lietuvos Respublikos energetikos sektoriuje veikiančios įmonės, pirmenybė teikiama įmonei, sutinkančiai atlikti administratoriaus funkcijas ir turinčiai didžiausią finansinį pajėgumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 164, 2018-02-21, paskelbta TAR 2018-02-22, i. k. 2018-02810

 

71. Pakeitus administratorių, paskirtas naujas administratorius privalo nedelsdamas perimti visas prieš tai administratoriaus funkcijas atlikusios įmonės teises ir pareigas, tiesiogiai susijusias su viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administratoriaus funkcijomis, įskaitant teises ir pareigas pagal sudarytas su kredito įstaigomis kreditavimo sutartis, kurios perleidžiamos paskirtam naujam administratoriui Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais būdais ir tvarka. Administratoriaus funkcijas atlikusi įmonė privalo nedelsdama perduoti paskirtam naujam administratoriui šiame punkte nurodytas teises ir pareigas ir bendradarbiauti su juo, kredito įstaigomis ir kitais asmenimis, iki bus visiškai perduotos šiame punkte nurodytos teisės ir pareigos.

Papildyta punktu:

Nr. 1033, 2014-09-24, paskelbta TAR 2014-09-30, i. k. 2014-13212

 

 

III SKYRIUS

DUOMENŲ IR SĄSKAITŲ LĖŠOMS PERVESTI PATEIKIMO TVARKA

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 164, 2018-02-21, paskelbta TAR 2018-02-22, i. k. 2018-02810

 

8. Perdavimo sistemos operatorius ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 10 kalendorinės dienos administratoriui pateikia duomenis apie asmenų, prijungtų prie perdavimo tinklo, naudojančių elektros energiją ūkiniams poreikiams tenkinti, per praėjusį ataskaitinį mėnesį faktiškai suvartotos elektros energijos suminius kiekius. Administratorius, vadovaudamasis perdavimo sistemos operatoriaus pateiktais duomenimis, ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 12 kalendorinės dienos asmenims, kurių elektros energijos vartojimo ir (ar) gamybos įrenginiai yra prijungti prie perdavimo tinklų, pateikia sąskaitą lėšoms pervesti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1537, 2012-12-19, Žin., 2012, Nr. 150-7693 (2012-12-20), i. k. 1121100NUTA00001537

Nr. 1002, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14050

 

9. Skirstomųjų tinklų operatorius ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 10 kalendorinės dienos administratoriui pateikia duomenis apie asmenų, atitinkamai prijungtų prie skirstomųjų tinklų, naudojančių elektros energiją ūkiniams poreikiams tenkinti, per praėjusį ataskaitinį mėnesį faktiškai suvartotos elektros energijos suminius kiekius. Administratorius, vadovaudamasis skirstomųjų tinklų operatoriaus pateiktais duomenimis, ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 12 kalendorinės dienos skirstomųjų tinklų operatoriui pateikia sąskaitą lėšoms pervesti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1537, 2012-12-19, Žin., 2012, Nr. 150-7693 (2012-12-20), i. k. 1121100NUTA00001537

 

10. Neteko galios nuo 2015-10-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1002, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14050

Punkto pakeitimai:

Nr. 1215, 2013-12-18, Žin., 2013, Nr. 133-6788 (2013-12-21), i. k. 1131100NUTA00001215

 

101. Perdavimo sistemos operatorius ir skirstomųjų tinklų operatoriai ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 10 kalendorinės dienos administratoriui pateikia duomenis apie elektros energijos gamintojų, prijungtų jų valdomo tinklo ir teikiančių Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.1 papunktyje nurodytas paslaugas, per praėjusį ataskaitinį mėnesį faktiškai pagamintą ir į elektros tinklus patiektą elektros energijos kiekį.

Papildyta punktu:

Nr. 383, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06882

 

11. Elektros tinklų operatoriai ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 8 kalendorinės dienos pateikia administratoriui duomenis apie patirtas per praėjusį ataskaitinį mėnesį elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių balansavimo sąnaudas ar uždirbtas pajamas ir sąskaitą lėšoms pervesti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1215, 2013-12-18, Žin., 2013, Nr. 133-6788 (2013-12-21), i. k. 1131100NUTA00001215

 

111. Elektros energijos gamintojai, kurių elektrinės įrengtoji galia yra mažesnė kaip 500 kW, teikiantys Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.1 papunktyje nurodytas paslaugas ir įgiję teisę pasinaudoti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kainos priedu, ir elektros energijos gamintojai, teikiantys Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.1 papunktyje nurodytas paslaugas, įgiję teisę pasinaudoti fiksuotu elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių tarifu (toliau – fiksuotas tarifas) ir po 2019 m. gegužės 1 d. nepasibaigus skatinimo laikotarpiui pradedantys prekiauti elektros energija kitais Prekybos elektros energija taisyklėse nustatytais būdais, ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 10 kalendorinės dienos pateikia administratoriui duomenis apie per praėjusį ataskaitinį mėnesį patirtas pagrįstas elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių balansavimo sąnaudas ir sąskaitą lėšoms pervesti.

Papildyta punktu:

Nr. 383, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06882

 

12. Energetikos ministerijos paskirta elektros energetikos įmonė ir (ar) elektros energijos gamintojo pageidavimu privalomai elektros energiją superkantis skirstomųjų tinklų operatorius, aptarnaujantis daugiau kaip 100 000 vartotojų (toliau – superkančioji įmonė), ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 8 kalendorinės dienos pateikia administratoriui duomenis apie per praėjusį ataskaitinį mėnesį patirtas sąnaudas ar uždirbtas pajamas prekiaujant elektros energija, pagaminta iš atsinaujinančių energijos išteklių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 947, 2018-09-19, paskelbta TAR 2018-09-24, i. k. 2018-14939

 

13. Asmenys, naudojantys elektros energiją ūkiniams poreikiams tenkinti, kurių elektros energijos gamybos įrenginiai yra prijungti prie skirstomųjų tinklų, privalo deklaruoti skirstomųjų tinklų operatoriui per praėjusį ataskaitinį mėnesį pasigamintą ir savo bei asmenų, iš jo gaunančių elektros energiją tiesioginėmis linijomis, ūkiniams poreikiams tenkinti faktiškai suvartotą elektros energijos kiekį sutartyje su skirstomųjų tinklų operatoriumi sutartais būdais ir terminais, bet ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 8 kalendorinės dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1002, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14050

 

131. Asmenys, naudojantys elektros energiją ūkiniams poreikiams tenkinti, kurių elektros energijos gamybos įrenginiai yra prijungti prie perdavimo tinklų, privalo deklaruoti administratoriui per praėjusį ataskaitinį mėnesį pasigamintą ir savo bei asmenų, iš jo gaunančių elektros energiją tiesioginėmis linijomis, ūkiniams poreikiams tenkinti faktiškai suvartotą elektros energijos kiekį sutartyje su administratoriumi sutartais būdais ir terminais, bet ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 8 kalendorinės dienos.

Papildyta punktu:

Nr. 1002, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14050

 

14. Elektros energijai ūkiniams poreikiams tenkinti nepriskiriama elektros energija, skirta elektros energijos gamybos režimui palaikyti visuose elektros energijos gamybos įrenginiuose (tarp jų ir Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės viršutiniam baseinui užpildyti), ir elektros energija, skirta elektros energijos ir šilumos gamybos režimui palaikyti termofikaciniu režimu veikiančiose kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse (toliau – elektros energijos gamybos technologiniame procese suvartota elektros energija).

15. Jeigu neįrengti elektros energijos apskaitos prietaisai, atskirai fiksuojantys elektros energijos gamintojo ūkiniams poreikiams, taip pat ir asmenų, gaunančių elektros energiją tiesioginėmis linijomis, ūkiniams poreikiams suvartotą elektros energijos kiekį ir elektros energijos gamybos technologiniame procese suvartotą elektros energijos kiekį, laikoma, kad elektros energijos gamintojo ūkiniams poreikiams, taip pat ir asmenų, gaunančių elektros energiją tiesioginėmis linijomis, ūkiniams poreikiams suvartotas elektros energijos kiekis lygus visam elektros energijos gamintojo pagamintam elektros energijos kiekiui, iš jo atėmus elektros energijos gamybos technologiniame procese suvartotą elektros energiją, kuri sudaro 7 procentus viso elektros energijos gamintojo pagaminto elektros energijos kiekio, ir pagamintą ir į elektros tinklus patiektą elektros energiją.

 

IV SKYRIUS

LĖŠŲ SURINKIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 164, 2018-02-21, paskelbta TAR 2018-02-22, i. k. 2018-02810

 

16. Lėšos surenkamos už šį elektros energijos kiekį:

16.1. Asmenys, kurie naudoja elektros energiją ūkiniams poreikiams tenkinti ir kurių elektros energijos gamybos ir (ar) vartojimo įrenginiai prijungti prie elektros tinklų operatoriaus valdomų elektros tinklų, lėšas moka už Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.1–7.9 papunkčiuose nurodytas paslaugas už visą savo ūkiniams poreikiams tenkinti faktiškai suvartotą elektros energiją.

16.2. Asmenys, kurie naudoja savo pasigamintą elektros energiją savo ūkiniams poreikiams tenkinti ir kurių elektros energijos gamybos įrenginiai prijungti prie elektros tinklų operatoriaus valdomų elektros tinklų, išskyrus Aprašo 16.3 papunktyje nurodytus asmenis, lėšas moka už Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.1–7.9 papunkčiuose nurodytas paslaugas už visą savo ir asmenų, iš jų gaunančių elektros energiją tiesioginėmis linijomis, ūkiniams poreikiams tenkinti faktiškai suvartotą elektros energiją.

16.3. Asmenys, kurie savo ūkiniams poreikiams tenkinti naudoja termofikaciniu režimu kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse pasigamintą elektros energiją ir kurių elektros energijos gamybos įrenginiai prijungti prie elektros tinklų operatoriaus valdomų elektros tinklų, lėšas moka už Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.1 ir 7.4–7.9 papunkčiuose nurodytas paslaugas už jų termofikaciniu režimu kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse pasigamintą ir savo bei asmenų, iš jų gaunančių elektros energiją tiesioginėmis linijomis, ūkiniams poreikiams tenkinti faktiškai suvartotą elektros energiją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1002, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14050

Nr. 164, 2018-02-21, paskelbta TAR 2018-02-22, i. k. 2018-02810

 

161. Lėšos surenkamos šia tvarka:

161.1. Asmenys, kurių elektros energijos gamybos ir (ar) vartojimo įrenginiai yra prijungti prie skirstomųjų tinklų, lėšas už Aprašo 16 punkte nustatytas viešuosius interesus atitinkančias paslaugas perveda skirstomųjų tinklų operatoriui.

161.2. Asmenys, kurių elektros energijos gamybos ir (ar) vartojimo įrenginiai yra prijungti prie perdavimo tinklų, lėšas už Aprašo 16 punkte nustatytas viešuosius interesus atitinkančias paslaugas perveda administratoriui.

Papildyta punktu:

Nr. 1002, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14050

 

17. Asmenys, naudojantys elektros energiją ūkiniams poreikiams tenkinti, lėšas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) nustatytomis viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainomis sumoka pagal iš elektros tinklų suvartotą elektros energijos kiekį, taip pat asmenų pasigamintą ir savo ar tiesioginėmis linijomis prie jų lokaliųjų (vidaus) tinklų prijungtų asmenų ūkiniams poreikiams tenkinti suvartotą elektros energijos kiekį, kuris apskaičiuojamas pagal elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis arba Aprašo 15 punkte nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 383, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06882

 

18. Neteko galios nuo 2013-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1537, 2012-12-19, Žin. 2012, Nr. 150-7693 (2012-12-20), i. k. 1121100NUTA00001537

 

19. Lėšos už Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.1–7.9 papunkčiuose nurodytas paslaugas pagal Tarybos nustatytas viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainas sąskaitose nurodomos atskira eilute arba skelbiamos viešai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1537, 2012-12-19, Žin., 2012, Nr. 150-7693 (2012-12-20), i. k. 1121100NUTA00001537

Nr. 383, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06882

 

20. Asmenys, naudojantys elektros energiją ūkiniams poreikiams tenkinti, lėšas už Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.1–7.9 papunkčiuose nurodytas paslaugas ir asmenys, nurodyti Aprašo 16.2 ir 16.3 papunkčiuose, skirstomųjų tinklų operatoriui ir administratoriui sumoka ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, pabaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1537, 2012-12-19, Žin., 2012, Nr. 150-7693 (2012-12-20), i. k. 1121100NUTA00001537

Nr. 1002, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14050

 

21. Skirstomųjų tinklų operatorius lėšas perveda administratoriui ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, pabaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1537, 2012-12-19, Žin., 2012, Nr. 150-7693 (2012-12-20), i. k. 1121100NUTA00001537

Nr. 1002, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14050

 

211. Skirstomųjų tinklų operatoriaus administratoriui pervedamos lėšos gali būti mažinamos lėšų suma, kurios asmenys, prijungti prie skirstomųjų tinklų operatoriaus valdomų elektros tinklų, nesumoka ne mažiau kaip 3 kalendorinius mėnesius nuo skirstomųjų tinklų operatoriaus tokiam asmeniui pateiktos sąskaitos už suteiktas viešuosius interesus atitinkančias paslaugas apmokėjimo termino pabaigos. Skirstomųjų tinklų operatorius pateikia administratoriui duomenis ir dokumentus, pagrindžiančius tokių sumų sumokėjimo uždelsimą ir skirstomųjų tinklų operatoriaus pastangas šias lėšas susigrąžinti. Jeigu uždelstos mokėti lėšos sumokamos skirstomųjų tinklų operatoriui, operatorius duomenis apie tokias sumokėtas lėšas pateikia administratoriui ir perveda jas administratoriui kartu su to ataskaitinio mėnesio mokėtinomis lėšomis. Administratorius kiekvienais kalendoriniais metais Tarybai pateikia duomenis ir pagrindžiančius dokumentus apie sukauptas per praėjusius kalendorinius metus uždelstų įmokų sumas, kurios, nustatant kitų kalendorinių metų viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšas ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainą, pripažįstamos kaip skirtumas tarp faktiškai surinktų ir prognozuotų surinkti viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų praėjusiais kalendoriniais metais

Papildyta punktu:

Nr. 171, 2013-02-20, Žin., 2013, Nr. 22-1064 (2013-02-28), i. k. 1131100NUTA00000171

Punkto pakeitimai:

Nr. 1002, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14050

Nr. 383, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06882

 

212. Elektros energijos gamintojas, teikiantis Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.1 papunktyje nurodytą paslaugą ir įgijęs teisę pasinaudoti kainos priedu, už nepagamintą ir į elektros tinklus nepatiektą elektros energijos kiekį mokėtiną sumą, apskaičiuotą vadovaujantis Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Skatinimo tvarkos aprašas), 28 punktu, perveda administratoriui per 30 kalendorinių dienų nuo Skatinimo tvarkos aprašo 22 arba 23 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos. Administratoriaus gautos lėšos gali būti naudojamos tik Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.1 papunktyje nurodytoms paslaugoms finansuoti.

Papildyta punktu:

Nr. 383, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06882

 

V SKYRIUS

LĖŠŲ IŠMOKĖJIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 164, 2018-02-21, paskelbta TAR 2018-02-22, i. k. 2018-02810

 

22. Elektros energijos gamintojams, teikiantiems Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.1 papunktyje nurodytas paslaugas ir įgijusiems teisę pasinaudoti fiksuotu tarifu, lėšas kartu su lėšomis už nupirktą elektros energiją pagal sutartį, sudarytą su gamintoju, išmoka superkančioji įmonė. Lėšoms išmokėti taikomos šios sąlygos:

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 383, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06882

22.1. Faktiškai pagamintas ir į elektros tinklus patiektas elektros energijos kiekis, kurį elektros energijos gamintojai parduoda superkančiajai įmonei ir kuris naudojamas kompensacijos dydžiui apskaičiuoti, nustatomas pagal elektros energijos prietaisų, fiksuojančių į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekį, rodmenis sutartyje su elektros tinklų operatoriumi sutartais būdais ir terminais, bet ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 8 kalendorinės dienos.

22.2. Elektros energijos gamintojas ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 10 kalendorinės dienos pateikia superkančiajai įmonei sąskaitą už supirktą elektros energiją.

22.3. Superkančioji įmonė ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 11 kalendorinės dienos administratoriui pateikia duomenis apie gamintojams už ataskaitinį mėnesį mokėtinas lėšas už viešuosius interesus atitinkančias paslaugas ir sąskaitą viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšoms kompensuoti.

22.4. Superkančioji įmonė elektros energijos gamintojams, teikiantiems Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.1 papunktyje nurodytas paslaugas, kartu su lėšomis už nupirktą elektros energiją sutartyje su elektros energijos gamintoju nustatyta tvarka išmoka lėšas, kurios apskaičiuojamos faktiškai per praėjusį ataskaitinį mėnesį pagamintą ir į elektros tinklus patiektą elektros energijos kiekį padauginus iš skirtumo tarp fiksuoto tarifo ir superkančiosios įmonės Lietuvos Respublikos energetikos ministro tvirtinamose Prekybos elektros energija taisyklėse (toliau – Prekybos elektros energija taisyklės) nustatyta tvarka parduotos elektros energijos kainos svertinio vidurkio.

Punkto pakeitimai:

Nr. 947, 2018-09-19, paskelbta TAR 2018-09-24, i. k. 2018-14939

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 171, 2013-02-20, Žin., 2013, Nr. 22-1064 (2013-02-28), i. k. 1131100NUTA00000171

 

221. Administratorius superkančiajai įmonei kompensuoja patirtus prekybos elektros energija, supirkta iš Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.1 papunktyje nurodytas paslaugas teikiančių gamintojų, įgijusių teisę pasinaudoti fiksuotu tarifu, nuostolius tokia tvarka:

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 383, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06882

221.1. Superkančioji įmonė ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 11 kalendorinės dienos pateikia administratoriui pažymą apie supirktos iš gamintojų, teikiančių Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.1 papunktyje nurodytas paslaugas, elektros energijos pardavimą, nurodydama per ataskaitinį mėnesį pagamintą ir į elektros tinklus patiektą elektros energijos kiekį ir superkančiosios įmonės Prekybos elektros energija taisyklėse nustatyta tvarka parduotos elektros energijos kainos svertinį vidurkį. Pažymoje taip pat nurodomos superkančiosios įmonės per ataskaitinį laikotarpį patirtos prekybos biržoje įmokų sąnaudos ir kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos pardavimu (personalo darbo užmokesčio, galimo prekybos nebalanso, ir kitos su šiomis paslaugomis susijusios sąnaudos).

Punkto pakeitimai:

Nr. 164, 2018-02-21, paskelbta TAR 2018-02-22, i. k. 2018-02810

 

221.2. Superkančioji įmonė ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 12 kalendorinės dienos pateikia administratoriui sąskaitą kompensacijai sumokėti.

221.3. Kompensacijos suma apskaičiuojama pagamintos ir į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekį padauginus iš skirtumo tarp Tarybos paskelbtos einamųjų kalendorinių metų elektros energijos rinkos kainos ir superkančiosios įmonės Prekybos elektros energija taisyklėse nustatyta tvarka parduotos elektros energijos kainos svertinio vidurkio ir prie šios sumos pridėjus superkančiosios įmonės per ataskaitinį laikotarpį turėtas prekybos biržoje įmokų sąnaudas ir kitas su supirktos elektros energijos pardavimu susijusias sąnaudas. Kitos su supirktos elektros energijos pardavimu susijusios sąnaudos, neįskaitant prekybos biržoje įmokų sąnaudų, negali būti didesnės kaip 26 066 eurai per metus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 180, 2016-02-24, paskelbta TAR 2016-02-25, i. k. 2016-03741

Nr. 164, 2018-02-21, paskelbta TAR 2018-02-22, i. k. 2018-02810

Nr. 383, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06882

 

221.4. Jeigu superkančioji įmonė gamintojų, teikiančių Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.1 papunktyje nurodytas paslaugas, pagamintą ir į elektros tinklus patiektą elektros energiją parduoda už kainą, didesnę nei Tarybos paskelbta einamųjų kalendorinių metų elektros energijos rinkos kaina, šių papildomų pajamų, gautų dėl didesnės nei Tarybos paskelbta einamųjų kalendorinių metų elektros energijos rinkos kaina pardavimo kainos, suma mažinama kompensacija superkančiajai įmonei.

Punkto pakeitimai:

Nr. 180, 2016-02-24, paskelbta TAR 2016-02-25, i. k. 2016-03741

Nr. 383, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06882

 

Papildyta punktu:

Nr. 171, 2013-02-20, Žin., 2013, Nr. 22-1064 (2013-02-28), i. k. 1131100NUTA00000171

 

23. Elektros energijos gamintojams, teikiantiems Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.1 papunktyje nurodytą paslaugą ir pagamintą elektros energiją parduodantiems Prekybos elektros energija taisyklėse nustatytais būdais (ne superkančiajai įmonei) ir įgijusiems teisę pasinaudoti fiksuotu tarifu, ir elektros energijos gamintojams, teikiantiems Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.2–7.4 papunkčiuose nurodytas paslaugas, lėšas išmoka administratorius. Lėšos išmokamos laikantis šių sąlygų:

23.1. Elektros energijos gamintojams, teikiantiems Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.1 papunktyje nurodytą paslaugą ir pagamintą elektros energiją parduodantiems Prekybos elektros energija taisyklėse nustatytais būdais (ne superkančiajai įmonei) ir įgijusiems teisę pasinaudoti fiksuotu tarifu, lėšos išmokamos už faktiškai pagamintą ir į elektros tinklus patiektą elektros energijos kiekį, kuris nustatomas pagal elektros energijos prietaisų, fiksuojančių į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekius, rodmenis.

23.2. Elektros energijos gamintojams, teikiantiems Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.2 ir 7.3 papunkčiuose nurodytas paslaugas, lėšos išmokamos už faktiškai pagamintą ir į elektros tinklus patiektą elektros energijos kiekį (tačiau neviršijant konkrečiam gamintojui einamiesiems kalendoriniams metams nustatytos remtinos elektros energijos gamybos apimties), kuris nustatomas pagal elektros energijos prietaisų, fiksuojančių į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekius, rodmenis. Elektros energijos gamintojams, teikiantiems Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.2 papunktyje nurodytą paslaugą, lėšos išmokamos už faktiškai pagamintą ir į elektros tinklus patiektą elektros energijos kuriai išduotas kilmės garantijų pažymėjimas, kiekį.

23.3. Jeigu elektros energijos gamintojai, teikiantys Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.1 papunktyje nurodytas paslaugas ir įgiję teisę pasinaudoti fiksuotu tarifu, pagamintą elektros energiją parduoda Prekybos elektros energija taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis pagal dvišales sutartis (ne superkančiajai įmonei) už kainą, didesnę nei einamiesiems kalendoriniams metams nustatyta elektros energijos rinkos kaina, tokiems gamintojams mokėtina už parduotą elektros energiją lėšų suma lygi pagamintam ir į elektros tinklus patiektam elektros energijos kiekiui, padaugintam iš skirtumo tarp Tarybos atitinkamam gamintojui nustatyto fiksuoto tarifo ir šio gamintojo pagamintos elektros energijos pardavimo kainų svertinio vidurkio.

23.4. Jeigu elektros energijos gamintojai, teikiantys Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.1 papunktyje nurodytas paslaugas ir įgiję teisę pasinaudoti fiksuotu tarifu, pagamintą elektros energiją parduoda Prekybos elektros energija taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis pagal dvišales sutartis (ne superkančiajai įmonei) už kainą, mažesnę nei einamiesiems kalendoriniams metams nustatyta elektros energijos rinkos kaina, tokiems gamintojams mokėtina už pagamintą ir į elektros tinklus patiektą elektros energiją lėšų suma lygi į elektros tinklus patiektam elektros energijos kiekiui, padaugintam iš skirtumo tarp Tarybos atitinkamam gamintojui nustatyto fiksuoto tarifo ir einamiesiems kalendoriniams metams nustatytos elektros energijos rinkos kainos.

23.5. Jeigu elektros energijos gamintojai, teikiantys Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.1 papunktyje nurodytas paslaugas ir įgiję teisę pasinaudoti fiksuotu tarifu, pagamintą elektros energiją parduoda Prekybos elektros energija taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis elektros energijos biržoje (ne superkančiajai įmonei) už kainą, didesnę nei praėjusio mėnesio kaina, kuri buvo skelbta elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje, arba jai lygią, tokiems gamintojams už parduotą elektros energiją mokėtina lėšų suma lygi pagamintam ir į elektros tinklus patiektam elektros energijos kiekiui, padaugintam iš skirtumo tarp Tarybos atitinkamam gamintojui nustatyto fiksuoto tarifo ir šio gamintojo elektros energijos biržoje parduotos elektros energijos kainos.

23.6. Jeigu elektros energijos gamintojai, teikiantys Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.1 papunktyje nurodytas paslaugas ir įgiję teisę pasinaudoti fiksuotu tarifu, pagamintą elektros energiją parduoda Prekybos elektros energija taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis elektros energijos biržoje (ne superkančiajai įmonei) už kainą, mažesnę nei praėjusio mėnesio kaina, kuri buvo skelbta elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje, tokiems gamintojams už parduotą elektros energiją mokėtina lėšų suma lygi pagamintam ir į elektros tinklus patiektam elektros energijos kiekiui, padaugintam iš skirtumo tarp Tarybos atitinkamam gamintojui nustatyto fiksuoto tarifo ir praėjusio mėnesio kainos, skelbiamos elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje.

23.7. Jeigu elektros energijos gamintojai, teikiantys Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.2 ir 7.3 papunkčiuose nurodytas paslaugas, pagamintą elektros energiją parduoda Prekybos elektros energija taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis (kai vykdoma prekyba pagal Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 121.2 papunktį) už kainą, didesnę nei einamiesiems kalendoriniams metams nustatyta elektros energijos rinkos kaina, tokiems gamintojams už parduotą elektros energiją mokėtina lėšų suma lygi pagamintam ir į elektros tinklus patiektam elektros energijos kiekiui, padaugintam iš skirtumo tarp Tarybos atitinkamam gamintojui nustatytos elektros energijos supirkimo kainos ir šio gamintojo pagamintos elektros energijos pardavimo kainų svertinio vidurkio.

23.8.  Jeigu elektros energijos gamintojai, teikiantys Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.2 ir 7.3 papunkčiuose nurodytas paslaugas, pagamintą elektros energiją parduoda Prekybos elektros energija taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis (kai vykdoma prekyba pagal Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 121.2 papunktį) už kainą, mažesnę nei einamiesiems kalendoriniams metams nustatyta elektros energijos rinkos kaina, tokiems gamintojams už pagamintą ir į elektros tinklus patiektą elektros energiją mokėtina lėšų suma lygi į elektros tinklus patiektam elektros energijos kiekiui, padaugintam iš skirtumo tarp Tarybos atitinkamam gamintojui nustatytos elektros energijos supirkimo kainos ir einamiesiems kalendoriniams metams nustatytos elektros energijos rinkos kainos.

23.9. Jeigu elektros energijos gamintojai, teikiantys Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.2 ir 7.3 papunkčiuose nurodytas paslaugas, remtiną elektros energiją, vadovaudamiesi Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 121.3 papunkčio nuostata, parduoda elektros energijos biržoje, šiems gamintojams už pagamintą ir į elektros tinklus patiektą remtiną elektros energiją, parduotą elektros energijos biržoje, mokėtina lėšų suma lygi į elektros tinklus patiektam elektros energijos kiekiui, kuris pagamintas atitinkamai teikiant Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.2 ar 7.3 papunktyje nurodytą paslaugą, padaugintam iš skirtumo tarp Tarybos atitinkamam gamintojui nustatytos elektros energijos supirkimo kainos ir atitinkamo gamintojo elektros energijos biržoje parduotos remtinos elektros energijos pardavimo kainų svertinio vidurkio reikšmės.“

23.10. Administratorius kas mėnesį Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.3 ir 7.4 papunkčiuose nurodytas paslaugas teikiantiems gamintojams sumoka 1/12 viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų sumos, nustatytos dėl to, kad Tarybos praėjusiais kalendoriniais metais prognozuotos sąnaudos neatitinka gamintojo faktiškai patirtų sąnaudų, taip pat šiems gamintojams sumoka 1/12 viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų sumos Tarybos nustatytoms pastoviosioms sąnaudoms, atsižvelgiant į investicijų grąžą, einamaisiais metais padengti. Elektros energijos gamintojams, teikiantiems Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.4 papunktyje nurodytą paslaugą, administratorius taip pat sumoka 1/12 viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų sumos Tarybos nustatytoms pastoviosioms sąnaudoms, atsižvelgiant į investicijų grąžą, einamaisiais metais padengti.

23.11. Aprašo 23.3–23.9 papunkčiuose nurodytais atvejais elektros energijos gamintojai ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 7 kalendorinės dienos administratoriui pateikia ataskaitas apie faktiškai pagamintą ir atskirai pagal kiekvieną dvišalę sutartį ir (ar) elektros energijos biržoje per ataskaitinį mėnesį parduotą suminį elektros energijos kiekį, priskirtiną remtinos elektros energijos gamybos apimčiai (Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.2 ir 7.3 papunkčiuose nurodytas paslaugas teikiančių gamintojų atvejais), taip pat vidutines dvišalėse sutartyse nustatytas elektros energijos kainas pagal kiekvieną sutartį ir (ar) neviršijant remtinos elektros energijos gamybos apimties pagamintos elektros energijos pardavimo elektros energijos biržoje per ataskaitinį mėnesį sudarytų sandorių kainų svertinį vidurkį. Visuomeninis tiekėjas ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 7 kalendorinės dienos administratoriui pateikia ataskaitą apie nupirktą per ataskaitinį mėnesį iš elektros energijos gamintojų, teikiančių Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.2 ir 7.3 papunkčiuose nurodytas paslaugas, remtinai elektros energijos gamybos apimčiai priskirtą elektros energijos kiekį.

23.12. Elektros energijos gamintojas ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 10 kalendorinės dienos pateikia administratoriui sąskaitą viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšoms išmokėti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1537, 2012-12-19, Žin., 2012, Nr. 150-7693 (2012-12-20), i. k. 1121100NUTA00001537

Nr. 1215, 2013-12-18, Žin., 2013, Nr. 133-6788 (2013-12-21), i. k. 1131100NUTA00001215

Nr. 164, 2018-02-21, paskelbta TAR 2018-02-22, i. k. 2018-02810

Nr. 947, 2018-09-19, paskelbta TAR 2018-09-24, i. k. 2018-14939

Nr. 383, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06882

 

231. Elektros energijos gamintojams, teikiantiems Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.1 papunktyje nurodytą paslaugą ir įgijusiems teisę pasinaudoti kainos priedu, lėšas išmoka administratorius. Lėšos išmokamos laikantis šių sąlygų:

231.1. Lėšos išmokamos už faktiškai pagamintą ir į elektros tinklus patiektą elektros energijos kiekį, kuris nustatomas pagal elektros energijos prietaisų, fiksuojančių į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekius, rodmenis, nevertinant pagaminto ir į elektros tinklus patiekto elektros energijos kiekio, nurodyto Aprašo 233 punkte.

231.2. Jeigu kitos paros prekybos elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje valandinės kainos arba dvišalėse sutartyse nustatytos valandinės elektros energijos kainos ir skatinimo kvotų paskirstymo aukcione laimėto kainos priedo suma yra mažesnė už Tarybos nustatytą didžiausiąją elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kainą arba jai lygi, už parduotą elektros energiją mokėtina lėšų suma lygi pagamintam ir į elektros tinklus patiektam elektros energijos kiekiui, padaugintam iš skatinimo kvotų paskirstymo aukcione laimėto kainos priedo.

231.3. Jeigu kitos paros prekybos elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje valandinės kainos arba dvišalėse sutartyse nustatytos valandinės elektros energijos kainos, kuri nėra mažesnė nei kitos paros prekybos elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje valandinė kaina, ir skatinimo kvotų paskirstymo aukcione laimėto kainos priedo suma yra didesnė už Tarybos nustatytą didžiausiąją elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kainą, už parduotą elektros energiją mokėtina lėšų suma lygi pagamintam ir į elektros tinklus patiektam elektros energijos kiekiui, padaugintam iš skirtumo tarp Tarybos nustatytos didžiausiosios elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kainos ir kitos paros prekybos elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje valandinės kainos arba dvišalėse sutartyse nustatytos valandinės elektros energijos kainos, kuri nėra mažesnė nei kitos paros prekybos elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje valandinė kaina. Jeigu dvišalėse sutartyse nustatyta valandinė elektros energijos kaina yra žemesnė nei kitos paros prekybos elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje valandinė kaina, už parduotą elektros energiją mokėtina lėšų suma lygi pagamintam ir į elektros tinklus patiektam elektros energijos kiekiui, padaugintam iš skirtumo tarp Tarybos nustatytos didžiausiosios elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kainos ir kitos paros prekybos elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje valandinės kainos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 383, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06882

 

232. Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšos mokamos skatinimo laikotarpiu nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dienos. Nepasibaigus einamiesiems elektrinės veikimo metams ir nustačius Aprašo 233.3 papunktyje nurodytas aplinkybes, išmokama tik ta viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų dalis, kuri neviršija skatinimo kvotų paskirstymo aukcione laimėto elektros energijos kiekio. Tokiu atveju elektros energijos gamintojui nuo dienos, kai buvo pasiektas skatinimo kvotų paskirstymo aukcione laimėtas elektros energijos kiekis, iki einamųjų elektrinės veikimo metų pabaigos viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšos nėra mokamos.

Papildyta punktu:

Nr. 383, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06882

 

233. Elektros energijos gamintojams, teikiantiems Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.1 papunktyje nurodytą paslaugą ir įgijusiems teisę pasinaudoti kainos priedu, lėšos nemokamos už pagamintą ir į elektros tinklus patiektą elektros energijos kiekį laikantis šių sąlygų:

233.1. jeigu kitos paros prekybos elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje valandinė kaina arba dvišalėse sutartyse nustatyta valandinė elektros energijos kaina yra didesnė už Tarybos nustatytą didžiausiąją elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kainą arba jai lygi;

233.2. jeigu elektros energija gaminama daugiau kaip 6 valandas iš eilės, kai kitos paros prekybos elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje valandinė kaina 6 valandas iš eilės ar daugiau yra mažesnė už nulį arba jam lygi;

233.3. jeigu pagamintas ir į elektros tinklus patiektas elektros energijos kiekis yra didesnis už elektros energijos gamintojui skatinimo kvotų paskirstymo aukcione paskirtą metinį elektros energijos gamybos kiekį arba jam lygus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 383, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06882

 

234Elektros energijos gamintojai, teikiantys Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.1 papunktyje nurodytą paslaugą ir įgiję teisę pasinaudoti kainos priedu, ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 10 kalendorinės dienos pateikia administratoriui ataskaitas apie pagal kiekvieną dvišalę sutartį ir (ar) elektros energijos biržoje per ataskaitinį mėnesį kas valandą parduotą elektros energijos kiekį, taip pat dvišalėse sutartyse nustatytas valandines elektros energijos kainas pagal kiekvieną sutartį.

Papildyta punktu:

Nr. 383, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06882

 

235. Administratorius, įvertinęs ataskaitą, pateiktą pagal Aprašo 234 punktą, ir nustatęs, kad yra Aprašo 233.3 papunktyje nurodytos aplinkybės, informuoja apie tai gamintoją.

Papildyta punktu:

Nr. 383, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06882

 

236. Elektros energijos gamintojas, teikiantis Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.1 papunktyje nurodytą paslaugą ir įgijęs teisę pasinaudoti kainos priedu, įvertinęs Aprašo 233.1–233.3 papunkčiuose ir 23punkte nurodytą informaciją, ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 10 kalendorinės dienos pateikia administratoriui sąskaitą viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšoms išmokėti.

Papildyta punktu:

Nr. 383, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06882

 

24. Administratorius 1/12 Tarybos einamiesiems kalendoriniams metams nustatytos lėšų sumos kiekvieną mėnesį išmoka asmenims, teikiantiems Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.5, 7.6, 7.8 ir 7.9 papunkčiuose nurodytas paslaugas. Administratorius kiekvieną mėnesį taip pat perveda į Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo (toliau – Fondas) sąskaitą 1/12 Tarybos einamiesiems kalendoriniams metams nustatytos lėšų sumos. Lėšos išmokamos ir pervedamos Administratoriaus su asmenimis, teikiančiais Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.5, 7.6, 7.8 ir 7.9 papunkčiuose nurodytas paslaugas, ir Fondo valdytoju sudarytose sutartyse nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1215, 2013-12-18, Žin., 2013, Nr. 133-6788 (2013-12-21), i. k. 1131100NUTA00001215

Nr. 164, 2018-02-21, paskelbta TAR 2018-02-22, i. k. 2018-02810

Nr. 383, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06882

 

25. Administratorius už praėjusį ataskaitinį mėnesį mokėtinas lėšas perveda į Fondo sąskaitą ir elektros tinklų operatoriams, superkančiajai įmonei ir kitiems viešuosius interesus atitinkančias paslaugas teikiantiems asmenims ne vėliau kaip priešpaskutinę kiekvieno mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, darbo dieną. Administratorius, gavęs pagrįstų duomenų, kad asmenų, teikiančių viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, pateikti duomenys gali būti klaidingi, turi teisę atitinkama dalimi sustabdyti lėšų mokėjimą tokiems asmenims, iki patikrinama, ar duomenys teisingi, ir (ar) duomenys patikslinami. Asmenų, teikiančių viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, sutikimu lėšų mokėjimas gali būti atidėtas su administratoriumi sutartomis sąlygomis ir terminui. Mokėtinų lėšų faktiniam atidėjimui taikomos Aprašo 31 punkte nustatytos administratoriaus skolinimosi sąlygos ir tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1215, 2013-12-18, Žin., 2013, Nr. 133-6788 (2013-12-21), i. k. 1131100NUTA00001215

Nr. 77, 2016-01-25, paskelbta TAR 2016-01-26, i. k. 2016-01598

 

26. Elektros tinklų operatoriai ir superkančioji įmonė išmoka viešuosius interesus atitinkančias paslaugas teikiantiems asmenims už praėjusį laikotarpį mokėtinas lėšas ne vėliau kaip paskutinę mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, darbo dieną. Į Fondo sąskaitą pervestos lėšos gali būti naudojamos tik Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo nuostatų įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 1-207, nustatyta tvarka atsiskaityti su asmenimis, teikiančiais iš Fondo finansuojamas Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.7 papunktyje nustatytas viešuosius interesus atitinkančias paslaugas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1002, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14050

 

261. Skirstomųjų tinklų operatorius, superkančioji įmonė ir (ar) administratorius sustabdo lėšų išmokėjimą, taip pat sumokėtos viešuosius interesus atitinkančios kainos dalies grąžinimą, administratoriaus atliekamą pagal Aprašo VII skyriaus nuostatas viešuosius interesus atitinkančias paslaugas teikiantiems asmenims, jeigu viešuosius interesus atitinkančias paslaugas teikiantis asmuo ir (ar) su juo susiję asmenys nesumoka viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ar jų dalies už faktiškai suvartotą elektros energiją, kaip nustatyta Aprašo 16 punkte, ir (ar) už nepagamintą ir į elektros tinklus nepatiektą elektros energijos kiekį mokėtinos sumos, nustatytos administratoriaus.

Papildyta punktu:

Nr. 77, 2016-01-25, paskelbta TAR 2016-01-26, i. k. 2016-01598

Punkto pakeitimai:

Nr. 383, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06882

 

262. Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų išmokėjimas Aprašo 261 punkte nurodytiems asmenims atnaujinamas, viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšas išmokant ir už laikotarpį, kurį viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų išmokėjimas buvo sustabdytas, kai Aprašo 261 punkte nurodyti asmenys sumoka visas priklausančias mokėti lėšas.

Papildyta punktu:

Nr. 77, 2016-01-25, paskelbta TAR 2016-01-26, i. k. 2016-01598

Punkto pakeitimai:

Nr. 383, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06882

 

263. Jeigu viešuosius interesus atitinkančias paslaugas teikiantis asmuo pasitraukia iš susijusių asmenų grupės, kurioje bent vienas asmuo nėra sumokėjęs viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ar jų dalies už suvartotą elektros energiją ir (ar) už nepagamintą ir į elektros tinklus nepatiektą elektros energijos kiekį mokėtinos sumos, tokiam asmeniui nesumokėtos viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšos už viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimą išmokamos tik tada, kai buvę susiję asmenys sumoka visas priklausančias sumokėti viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšas už suvartotą elektros energiją ir (ar) visą priklausančią mokėti sumą už nepagamintą ir į elektros tinklus nepatiektą elektros energiją iki tokio asmens pasitraukimo iš susijusių asmenų grupės momento.

Papildyta punktu:

Nr. 383, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06882

 

27. Administratorius kiekvieną mėnesį iš surinktų lėšų dengia lėšų administravimo sąnaudas, tačiau ne daugiau kaip 1/12 Tarybos einamiesiems kalendoriniams metams patvirtintos lėšų administravimo sumos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1537, 2012-12-19, Žin., 2012, Nr. 150-7693 (2012-12-20), i. k. 1121100NUTA00001537

Nr. 1002, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14050

Nr. 383, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06882

 

VI SKYRIUS

LĖŠŲ APSKAITA IR ATASKAITŲ PATEIKIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 164, 2018-02-21, paskelbta TAR 2018-02-22, i. k. 2018-02810

 

28. Administratorius lėšų apskaitą tvarko atskirai nuo kurios nors kitos savo vykdomos veiklos apskaitos pagal kiekvieną viešuosius interesus atitinkančias paslaugas teikiantį asmenį ir kiekvieną lėšas gaunantį subjektą. Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšos laikomos atskiroje administratoriaus valdomoje sąskaitoje, lėšos nėra administratoriaus turtas, todėl į jas negali būti nukreipiamas išieškojimas pagal administratoriaus prievoles, nesusijusias su viešuosius interesus atitinkančių paslaugų administravimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1215, 2013-12-18, Žin., 2013, Nr. 133-6788 (2013-12-21), i. k. 1131100NUTA00001215

 

29. Administratoriaus interneto svetainėje ne vėliau kaip paskutinę kiekvieno mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, dieną turi būti paskelbta ši informacija:

29.1. per praėjusį ataskaitinį mėnesį ir nuo ataskaitinių metų pradžios suteiktos ir apskaitytos viešuosius interesus atitinkančios paslaugos atskirai pagal kiekvieną paslaugą ir kiekvieną atitinkamas paslaugas suteikusį asmenį;

29.2. už praėjusį ataskaitinį mėnesį ir laikotarpį nuo ataskaitinių metų pradžios išmokėtos lėšos atskirai pagal kiekvieną lėšų gavėją;

29.3. skirtumas tarp išmokėtinų lėšų prognozės ir faktiškai išmokėtų lėšų už praėjusį ataskaitinį mėnesį ir laikotarpį nuo ataskaitinių metų pradžios, taip pat priežastys, kodėl susidarė toks skirtumas;

29.4. už praėjusį ataskaitinį mėnesį ir laikotarpį nuo ataskaitinių metų pradžios surinktos lėšos atskirai pagal kiekvieną paslaugą ir kiekvieną asmenį, surenkantį lėšas;

29.5. skirtumas tarp surinktinų lėšų prognozės ir faktiškai surinktų lėšų už praėjusį ataskaitinį mėnesį ir laikotarpį nuo ataskaitinių metų pradžios, taip pat priežastys, kodėl susidarė toks skirtumas;

29.6. už praėjusį ataskaitinį mėnesį ir laikotarpį nuo ataskaitinių metų pradžios susidaręs skirtumas tarp išmokėtų ir surinktų lėšų;

29.7. per praėjusį ataskaitinį mėnesį ir nuo ataskaitinių metų pradžios išmokėtų ir surinktų lėšų suvestinė ir faktinis lėšų likutis.

30. Jeigu per einamąjį kalendorinį mėnesį surinktų lėšų suma viršija išmokėtų lėšų sumą, administratorius lėšų likučiui saugoti privalo pasirinkti nerizikingas finansines priemones. Administratorius ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo nerizikingų finansinių priemonių pasirinkimo privalo pranešti apie tai Tarybai ir paskelbti viešai apie pasirinktas lėšų likučio saugojimo priemones ir sąlygas. Palūkanos, gautos už lėšų likučio saugojimą, kiekvieną mėnesį įskaitomos į surinktų lėšų sumą

Punkto pakeitimai:

Nr. 1215, 2013-12-18, Žin., 2013, Nr. 133-6788 (2013-12-21), i. k. 1131100NUTA00001215

Nr. 383, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06882

 

31. Jeigu per einamąjį kalendorinį mėnesį išmokėtina lėšų suma viršija surinktas lėšas, administratorius privalo panaudoti ankstesniais laikotarpiais sukauptus ir saugomus lėšų likučius. Jeigu ankstesniais laikotarpiais sukauptų ir saugomų lėšų likučių nepakanka lėšų išmokoms padengti, administratorius gali skolintis lėšų išmokoms padengti. Administratorius privalo pasirinkti pigiausią skolinimosi priemonę, kuri būtų ne brangesnė nei paskolų nefinansinėms korporacijoms palūkanų normos, kurias skelbia Lietuvos bankas. Administratorius ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo skolinimosi priemonės pasirinkimo privalo pranešti apie tai Tarybai ir paskelbti viešai apie pasirinktas skolinimosi priemones ir sąlygas. Skolinimosi sąnaudos lėšų išmokoms padengti kiekvieną mėnesį apmokamos iš surinktų lėšų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1215, 2013-12-18, Žin., 2013, Nr. 133-6788 (2013-12-21), i. k. 1131100NUTA00001215

Nr. 383, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06882

 

32. Administratorius ne vėliau kaip per 40 kalendorinių dienų, pasibaigus ataskaitiniam kalendoriniam ketvirčiui, ir ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų, pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams, privalo raštu pateikti Tarybai atitinkamas ketvirtines ir metines ataskaitas su Aprašo 29 punkte nurodytais duomenimis. Administratorius kartu su ataskaitinio laikotarpio ataskaitomis privalo pateikti kitą, jo nuomone, svarbią informaciją, galinčią turėti įtakos veiksmingam ir skaidriam lėšų administravimui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 383, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06882

 

33. Neteko galios nuo 2013-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1537, 2012-12-19, Žin. 2012, Nr. 150-7693 (2012-12-20), i. k. 1121100NUTA00001537

 

34. Administratorius teikia Tarybai ir savo interneto svetainėje skelbia ateinančių ataskaitinių metų pinigų srautų prognozę kiekvienam ateinančių ataskaitinių metų kalendoriniam mėnesiui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 383, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06882

 

VII SKYRIUS

VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ KAINOS DALIES SUSIGRĄŽINIMO TVARKA

 

35. Elektros energijos vartotojas, vykdantis pagrindinę veiklą 2014 m. birželio 28  d. Europos Komisijos komunikato „2014–2020 m. Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai ir energetikai gairės“ (2014/C 200/01) (toliau – Komunikatas) 3 ir (ar) 5 prieduose nurodytuose sektoriuose ir už viešuosius interesus atitinkančias paslaugas atsiskaitantis teisės aktų nustatyta tvarka (toliau – elektros energiją intensyviai naudojantis vartotojas), iki kiekvienų metų liepos 1 dienos už praėjusiais kalendoriniais metais suvartotą elektros energijos kiekį, viršijantį 1 GWh, turi teisę Apraše nustatyta tvarka susigrąžinti 85 procentus sumokėtos Tarybos nustatytos viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies, susijusios su elektros energijos gamyba naudojant atsinaujinančius energijos išteklius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 383, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06882

 

36. Elektros energiją intensyviai naudojantis vartotojas, siekdamas pasinaudoti Tarybos nustatyta sumokėtos viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies susigrąžinimo teise, ne vėliau kaip iki vasario 1 d. administratoriui pateikia prašymą sudaryti sutartį dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies susigrąžinimo. Elektros energijos vartotojas, siekdamas pasinaudoti Tarybos nustatytos už 2019 ir vėlesnius metus sumokėtos viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies susigrąžinimo teise, prašymą pateikia ne vėliau kaip iki 2019 m. liepos 1 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. 383, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06882

 

37.       Elektros energiją intensyviai naudojantis vartotojas kartu su prašymu administratoriui pateikia šią informaciją:

37.1. kad gauna pajamas iš veiklos sektoriuose, nurodytuose Komunikato 3 ir (ar) 5 prieduose, t. y. ne mažiau kaip 30 procentų pajamų gauna arba planuoja gauti iš veiklos sektoriuose, nurodytuose Komunikato 3 priede, ir (ar) ne mažiau kaip 30 procentų pajamų gauna iš veiklos sektoriuose, nurodytuose Komunikato 5 priede, jeigu šio priedo sektoriuose veikiančių įmonių elektros energijos naudojimo intensyvumas, apskaičiuotas pagal Komunikato 4 priede pateiktą informaciją, pagal elektros energiją intensyviai naudojančio vartotojo administratoriui pateiktą informaciją yra ne mažesnis kaip 20 procentų bendrosios pridėtinės vertės;

37.2. energijos vartojimo audito ataskaitą, parengtą Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nustatyta tvarka;

37.3. geriausių esamų energijos vartojimo efektyvumą didinančių priemonių, nurodytų Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nustatyta tvarka parengtoje energijos vartojimo audito ataskaitoje, sąrašą ir šių priemonių įdiegimo tvarką arba nepriklausomo auditoriaus ataskaitą, kuria patvirtinama, kad elektros energiją intensyviai naudojantis vartotojas jau yra įsidiegęs energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas geriausias esamas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones;

37.4. patvirtinimą, kad elektros energiją intensyviai naudojantis vartotojas nėra priskiriamas sunkumų patiriančios įmonės kategorijai, kaip tai apibrėžta 2004 m. spalio 1 d. Europos Komisijos komunikate „Bendrijos gairės dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti“ (2004/C 244/02);

37.5. patvirtinimą, kad elektros energiją intensyviai naudojančiam vartotojui nėra išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal Europos Komisijos sprendimą, kuriame valstybės pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka.

38. Sudarius su administratoriumi sutartį dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies susigrąžinimo, 37.2 ir 37.3 papunkčiuose nurodyti dokumentai tampa neatskiriama šios sutarties dalimi.

39. Administratorius įvertina 37 punkte prašomus pateikti dokumentus ir, jei elektros energiją intensyviai naudojantis vartotojas atitinka sąlygas, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo šių dokumentų pateikimo dienos elektros energiją intensyviai naudojantis vartotojas pasirašo sutartį su administratoriumi dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies susigrąžinimo.

40. Prognozuojama maksimali galima susigrąžinti viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalis (suma) (rodiklis, skirtas investicijų sumos kontroliniam dydžiui apskaičiuoti) apskaičiuojama, elektros energiją intensyviai naudojančio vartotojo per praėjusius 3 kalendorinius metus suvartotą metinį vidutinį elektros energijos kiekį padauginant iš 4 (t. y. geriausių esamų energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių maksimalus diegimo terminas metais) ir iš sutarties sudarymo metu galiojančios Tarybos patvirtintos viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies, susijusios su elektros energijos gamyba naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, pritaikius 85 procentų koeficientą. Tuo atveju, jei elektros energiją intensyviai naudojantis vartotojas veikia mažiau nei vienus kalendorinius metus, prognozuojama maksimali galima susigrąžinti viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalis (suma) apskaičiuojama, elektros energiją intensyviai naudojančio vartotojo prognozuojamą suvartoti vidutinį metinį elektros energijos kiekį padauginant iš 4 ir pritaikius 85 procentų koeficientą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 383, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06882

 

41. Elektros energiją intensyviai naudojantis vartotojas, kuris sutarties dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies grąžinimo sudarymo su administratoriumi metu nėra įsidiegęs visų energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytų esamų energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių, su administratoriumi sudaroma sutartimi tokias priemones Aprašo 37.3 papunktyje nustatyta tvarka įsipareigoja geriausias energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones įsidiegti per ne ilgesnį kaip 4 metų laikotarpį, skaičiuojamą nuo sutarties sudarymo dienos, tokioms priemonėms diegti skirdamas ne mažiau kaip 75 procentus galimos susigrąžinti viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies sumos ir ne mažiau kaip pusę jos investuoti į tokių priemonių diegimą per šio 4 metų laikotarpio pirmuosius 2 metus.

42. Elektros energiją intensyviai naudojantis vartotojas sutartimi dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies susigrąžinimo įsipareigoja ne mažiau kaip 50 procentų Aprašo 40 punkte nustatytos per šios sutarties laikotarpį prognozuojamos maksimalios galimos susigrąžinti sumos investuoti per pirmuosius 2 sutarties galiojimo metus. Elektros energiją intensyviai naudojantis vartotojas sutartimi dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies susigrąžinimo taip pat įsipareigoja po 2 metų nuo šios sutarties pasirašymo dienos pateikti administratoriui nepriklausomo auditoriaus patvirtintą ataskaitą apie investicijas į sutartyje dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies susigrąžinimo nustatytų geriausių esamų energijos vartojimo efektyvumą didinančių priemonių įdiegimą ir atliktų investicijų sumą per pirmuosius 2 sutarties galiojimo metus, kurioje pateikiamas įdiegtų geriausių esamų energijos vartojimo efektyvumą didinančių priemonių sąrašas, nurodoma šioms priemonėms įdiegti skirtų lėšų suma ir finansavimo šaltiniai.

43. Prieš išmokėdamas lėšas administratorius įvertina šią elektros energiją intensyviai naudojančio vartotojo pateiktą informaciją:

43.1. nepriklausomo auditoriaus patvirtintą dokumentą, kuriame nurodoma:

43.1.1. per praėjusius kalendorinius metus suvartotos elektros energijos kiekis konkrečiai veiklai vykdyti ir visas suvartotas elektros energijos kiekis (elektros energiją intensyviai naudojantis vartotojas per kalendorinius metus turi suvartoti ne mažiau kaip 1 GWh elektros energijos);

43.1.2. elektros energiją intensyviai naudojančio vartotojo per praėjusius kalendorinius metus gautų pajamų dalis, kuri turi sudaryti ne mažiau kaip 30 procentų pajamų iš veiklos sektoriuose, nurodytuose Komunikato 3 ir (ar) 5 priede;

43.2. elektros energiją intensyviai naudojančio vartotojo pradelsti mokėjimai administratoriui už viešuosius interesus atitinkančias paslaugas; jeigu elektros energiją intensyviai naudojantis vartotojas turi pradelstų mokėjimų, viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies susigrąžinimo lėšos nėra išmokamos.

44. Įsipareigojimų pateikti elektros energiją intensyviai naudojančio vartotojo energijos vartojimo audito ataskaitą tinkamas vykdymas yra esminė sutarties dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos susigrąžinimo galiojimo sąlyga.

45. Elektros energiją intensyviai naudojantis vartotojas privalo atitikti visus Aprašo 37.1, 37.4 ir 37.5 papunkčiuose nurodytus reikalavimus, vertinant kiekvienais kalendoriniais metais, per visą sutarties dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies susigrąžinimo galiojimo laikotarpį.

46. Elektros energiją intensyviai naudojantis vartotojas iki geriausių esamų energijos vartojimo efektyvumą didinančių priemonių diegimo pabaigos (ne per ilgesnį nei 4 metų laikotarpį), numatytos sutartimi dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies susigrąžinimo, įsipareigoja pateikti administratoriui patvirtinimą apie įdiegtas pagal Aprašo 37.3 papunkčio reikalavimus geriausias esamas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones. Šiame patvirtinime turi būti nurodytas kiekvienos įdiegtos energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės pavadinimas, skirtų lėšų suma, įdiegimo terminai, per metus sutaupytas energijos kiekis ir šių priemonių finansavimo šaltiniai. Toks dokumentas turi būti patvirtintas nepriklausomo auditoriaus ir tik tokiu atveju laikoma, kad elektros energiją intensyviai naudojantis vartotojas tinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal sutartį dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies susigrąžinimo.

47. Jeigu elektros energiją intensyviai naudojantis vartotojas yra įsidiegęs geriausias esamas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, už praėjusius kalendorinius metus jam sugrąžinami 85 procentai sumokėtos Tarybos nustatytos viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies, susijusios su elektros energijos gamyba naudojant atsinaujinančius energijos išteklius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 383, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06882

 

48. Elektros energiją intensyviai naudojantys vartotojai, kurie neatitinka Aprašo 37 punkte nustatytų reikalavimų, neturi teisės susigrąžinti Tarybos nustatytos viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies.

Punkto pakeitimai:

Nr. 383, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06882

 

49. Šiame Aprašo skyriuje išdėstyta viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies susigrąžinimo tvarka galioja iki 2028 m. gruodžio 31 d. (Europos Komisijos 2019 m. sausio 8 d. pranešimas apie valstybės pagalbos suderinimą SA.50484 (2018/N) – Paramos schema energijai imliems pramonės vartotojams).

50. Elektros energiją intensyviai naudojantis vartotojas, sutartyje su administratoriumi nustatyta tvarka ir terminais neįsidiegęs geriausių esamų energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių ir neatitinkantis Elektros energetikos įstatymo 741 straipsnio 3 dalies nuostatų reikalavimų, privalo per 60 kalendorinių dienų nuo pareikalavimo dienos grąžinti visą per šios sutarties galiojimo laikotarpį elektros energiją intensyviai naudojančiam vartotojui išmokėtą, tačiau tinkamai nepanaudotą viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų sumą.

51. Sutarties dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies susigrąžinimo formą rengia ir tvirtina administratorius.

52. Už praėjusius kalendorinius metus sumokėtą viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalį elektros energiją intensyviai naudojančiam vartotojui administratorius išmoka iki kitų kalendorinių metų liepos 1 d.

Papildyta skyriumi:

Nr. 182, 2019-02-20, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03209

 

VIII

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. 182, 2019-02-20, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03209

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 164, 2018-02-21, paskelbta TAR 2018-02-22, i. k. 2018-02810

 

53. Administratorius turi teisę iš elektros energijos rinkos dalyvių gauti visą informaciją ir dokumentus, būtinus veiksmingam ir skaidriam lėšų administravimui vykdyti.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 182, 2019-02-20, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03209

 

54. Taryba turi teisę gauti visą informaciją ir dokumentus, būtinus lėšų administravimo priežiūrai atlikti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 383, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06882

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 182, 2019-02-20, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03209

 

55. Asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 182, 2019-02-20, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03209

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1537, 2012-12-19, Žin., 2012, Nr. 150-7693 (2012-12-20), i. k. 1121100NUTA00001537

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 "Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 171, 2013-02-20, Žin., 2013, Nr. 22-1064 (2013-02-28), i. k. 1131100NUTA00000171

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 "Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1215, 2013-12-18, Žin., 2013, Nr. 133-6788 (2013-12-21), i. k. 1131100NUTA00001215

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 "Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1033, 2014-09-24, paskelbta TAR 2014-09-30, i. k. 2014-13212

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1002, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14050

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 77, 2016-01-25, paskelbta TAR 2016-01-26, i. k. 2016-01598

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 180, 2016-02-24, paskelbta TAR 2016-02-25, i. k. 2016-03741

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 164, 2018-02-21, paskelbta TAR 2018-02-22, i. k. 2018-02810

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 947, 2018-09-19, paskelbta TAR 2018-09-24, i. k. 2018-14939

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 182, 2019-02-20, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03209

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 383, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06882

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo