Suvestinė redakcija nuo 2012-10-01 iki 2013-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 1999, Nr. 103-2972; Žin. 1999, Nr.105-0, i. k. 0992250ISAK00000515

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS APSKAITOS IR ATSKAITOMYBĖS TVARKOS

 

1999 m. lapkričio 29 d. Nr. 515

Vilnius

 

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 66-1572; 1998, Nr. 109-2995) 10 straipsnio 11 punkto reikalavimus,

1. Tvirtinu:

1.1. Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašą ir saugojimo terminus (1 priedas);

1.2. Privalomų sveikatos statistikos ataskaitos formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašą ir saugojimo terminus (2 priedas);

1.3. Privalomų sveikatos statistikos ataskaitų pateikimo valstybės institucijoms tvarką (3 priedas).

2. Nustatau, kad:

2.1. apskaitą sveikatos priežiūros įstaigoje vykdo sveikatos priežiūros darbuotojai, pildydami patvirtintas apskaitos formas;

2.2. privačios sveikatos priežiūros įmonės šio įsakymo 1.1 ir 1.2 punktuose nurodytas veiklos statistinės ataskaitas pateikia Higienos institutui;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-16, 2003-01-13, Žin., 2003, Nr. 66-3010 (2003-07-05), i. k. 1032250ISAK0000V-16

Nr. V-1010, 2009-12-10, Žin., 2009, Nr. 149-6685 (2009-12-17), i. k. 1092250ISAK00V-1010

 

2.3. ataskaitų pateikimo grafiką ataskaitinių metų pabaigoje sudaro ir tvirtina Higienos instituto direktorius;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1010, 2009-12-10, Žin., 2009, Nr. 149-6685 (2009-12-17), i. k. 1092250ISAK00V-1010

 

2.4. viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialas Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninė, Vilniaus universiteto Onkologijos institutas, Lietuvos sporto medicinos centras, Valstybinis psichikos sveikatos centras, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialas Valstybinis patologijos centras, Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinė teismo medicinos tarnyba prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos savo kuravimo sričių suvestines ataskaitas pasibaigus ataskaitiniams metams sudaro ir pateikia Higienos institutui iki kovo 1 d., o rodiklių lenteles – iki balandžio 1 d.;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-16, 2003-01-13, Žin., 2003, Nr. 66-3010 (2003-07-05), i. k. 1032250ISAK0000V-16

Nr. V-939, 2006-11-13, Žin., 2006, Nr. 125-4766 (2006-11-21), i. k. 1062250ISAK000V-939

Nr. V-406, 2009-05-25, Žin., 2009, Nr. 66-2641 (2009-06-04), i. k. 1092250ISAK000V-406

Nr. V-1010, 2009-12-10, Žin., 2009, Nr. 149-6685 (2009-12-17), i. k. 1092250ISAK00V-1010

Nr. V-730, 2012-07-30, Žin., 2012, Nr. 93-4805 (2012-08-04), i. k. 1122250ISAK000V-730

 

2.5. Higienos institutui privalomas sveikatos statistikos formas skelbti internete adresu: www.hi.lt.

Papildyta punktu:

Nr. V-16, 2003-01-13, Žin., 2003, Nr. 66-3010 (2003-07-05), i. k. 1032250ISAK0000V-16

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1010, 2009-12-10, Žin., 2009, Nr. 149-6685 (2009-12-17), i. k. 1092250ISAK00V-1010

 

2.6. jeigu šiuo įsakymu patvirtintos privalomos sveikatos statistikos apskaitos ir kitos tipinės formos (toliau – apskaitos dokumentai) sveikatos priežiūros įstaigose (toliau ? įstaigos) tvarkomos elektroniniu būdu, įstaigos privalo užtikrinti šio įsakymo, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804), Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 102-2317; 2009, Nr. 145-6425) ir kitų teisės aktų nustatytus apskaitos dokumentų, asmens duomenų ir ypatingų asmens duomenų tvarkymo reikalavimus

Papildyta punktu:

Nr. V-499, 2011-05-19, Žin., 2011, Nr. 63-3004 (2011-05-26), i. k. 1112250ISAK000V-499

 

2.7. jeigu apskaitos dokumentai pasirašomi elektroniniu parašu, įstaigos privalo užtikrinti Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 61-1827) nustatytus elektroninio parašo reikalavimus ir pasirašytų duomenų autentiškumą, prieinamumą ir elektroninio parašo galiojimą šio įsakymo bei kitų teisės aktų nustatytą apskaitos dokumentų saugojimo laikotarpį

Papildyta punktu:

Nr. V-499, 2011-05-19, Žin., 2011, Nr. 63-3004 (2011-05-26), i. k. 1112250ISAK000V-499

 

2.8. elektroniniu parašu pasirašyti elektroniniai apskaitos dokumentai turi atitikti Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintose ar su juo suderintose elektroninių dokumentų specifikacijose nustatytus reikalavimus.

Papildyta punktu:

Nr. V-499, 2011-05-19, Žin., 2011, Nr. 63-3004 (2011-05-26), i. k. 1112250ISAK000V-499

 

3. Laikau netekusiais galios šiuos Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymus: 1991 12 17 Nr. 391 „Dėl Respublikos sveikatos įstaigų ir privačia praktika užsiimančių medikų aprūpinimo medicininės ir buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės formomis“, 1992 09 02 Nr. 316 „Dėl statistinės ataskaitos formų patvirtinimo“, 1993 02 17 Nr. 74 „Dėl maisto produktų kokybės pažymėjimų formų patvirtinimo“, 1993 11 26 Nr. 476 „Dėl susirgimų maliarija registravimo apskaitos“, 1994 10 05 Nr. 336 „Dėl unifikuotų Sveikatos apsaugos ministerijos pirminės apskaitos formų tvirtinimo ir pakeitimo“ (Žin., 1994, Nr. 82-1553), 1994 12 12 Nr. 427 „Dėl apskaitos formų tvirtinimo“, 1994 12 13 Nr. 433 „Dėl medicinos pagalbos sergantiems cukralige“, 1995 10 16 Nr. 556 „Dėl apskaitos formų patvirtinimo“, 1995 11 28 Nr. 636 „Dėl Lietuvos tuberkuliozės registro įkūrimo ir tuberkuliozės kontrolės“ (Žin., 1995, Nr. 114-2897), 1995 12 06 Nr. 664 „Dėl pirminės medicinos apskaitos formų“, 1995 12 14 Nr. 688 „Dėl apskaitos formų patvirtinimo“, 1996 02 12 Nr. 320 „Dėl patologinės anatomijos tarnybos veiklą reglamentuojančių dokumentų patvirtinimo“, 1996 05 14 Nr. 257 „Dėl apskaitos formų patvirtinimo“, 1996 11 28 Nr. 622 „Dėl pirminės medicininės apskaitos formos patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 118-2752), 1997 04 24 Nr. 217 „Dėl „Lietuvos maisto taršos monitoringo“ ataskaitų formų“, 1997 08 12 Nr. 439 „Dėl statistinės ataskaitos formos patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 79-2019), 1998 11 26 Nr. 687 „Dėl medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 105-2927), sveikatos apsaugos ministro įsakymus 1999 04 20 Nr. 175 „Dėl donoro pažymėjimo bei donoro pažymėjimų išdavimo registravimo žurnalo formų patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 36-110), 1999 05 20 Nr. 240 „Dėl statistikos formų „Sveikata“, 1999 06 01 Nr. 265 „Dėl užkrečiamųjų ligų sukėlėjų registravimo ir informacijos perdavimo tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 50-1627), 1999 07 27 Nr. 351 „Dėl valstybinės higienos inspekcijos ataskaitos formos patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 67-2173), Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 06 26 įsakymą Nr. 364 „Dėl Lietuvos Respublikos gydytojo medicinos praktikos įstatymo“ (Žin., 1998, Nr. 62-1793).

Punkto pakeitimai:

Nr. 570, 1999-12-31, Žin., 2000, Nr. 4-110 (2000-01-14), i. k. 0992250ISAK00000570

 

4. Įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1010, 2009-12-10, Žin., 2009, Nr. 149-6685 (2009-12-17), i. k. 1092250ISAK00V-1010

 

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                 RAIMUNDAS ALEKNA


PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515

1 priedas

 

PRIVALOMŲ SVEIKATOS STATISTIKOS APSKAITOS IR KITŲ TIPINIŲ FORMŲ, PILDOMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE, SĄRAŠAS IR SAUGOJIMO TERMINAI

 

Eil. Nr.

Formos Nr.

Formos pavadinimas

Užpildytos formos saugojimo terminas

Pastabos

 

 

1. STACIONARINES PASLAUGAS TEIKIANČIOS ĮSTAIGOS

 

 

 

 

1.1 Bendros formos visų veiklos sričių stacionarams

 

 

 

 

1.1.1 Pagrindinė medicininė dokumentacija

 

 

1

003/a

Gydymo stacionare ligos istorija

25 metai EK

 

2

003-2/a

Dienos stacionaro ligonio kortelė

25 metai

 

3

003-4/a

Gydytojo paskyrimai

pagal F003/a

 

4

004/a

Temperatūros kortelė

pagal F003/a

 

 

 

1.1.2 Įstaigų veiklos ir pacientų apskaitos formos

 

 

5

001/a

Ligonių registravimo priėmimo skyriuje apskaitos žurnalas

nuolat

 

6

007/a

Stacionaro ligonių ir lovų fondo apskaitos lapelis

1 metai

 

7

016/a

Kasdieninės ligonių ir lovų fondo apskaitos lapas

1 metai

 

8

066/a-LK

Išrašyto iš stacionaro asmens statistinė kortelė

5 metai

 

9

011/a

Reanimacijos ir intensyviosios ligonio sveikatos būklės rodiklių kortelė terapijos skyriaus (palatos)

pagal F003/a

 

10

119/a

Gydytojo konsultanto kvietimo kortelė

1 metai

 

11

120/a

Gydytojo konsultanto iškvietimų registravimo žurnalas

3 metai

 

 

 

1.1.3 Transfuzijų apskaitos formos

 

 

12

005/a

Transfuzinių terpių perpylimo registravimo žiniaraštis

pagal F003/a

 

13

009/a

Transfuzinių terpių perpylimo registravimo žurnalas

5 metai

 

 

 

1.1.4 Patologinės anatomijos skyriuose (centruose) pildomos formos

 

 

14

013-1/a

Patologinio anatominio tyrimo protokolas

25 metai

 

15

015/a

Lavonų (asmenų) registravimo žurnalas

5 metai

 

16

017-1/a

Asmens mirties sveikatos priežiūros įstaigoje aktas

nuolat

 

 

 

1.2 Specializuota veikla

 

 

 

 

1.2.1 Chirurgija

 

 

17

003-3/a

Chirurginės operacijos protokolas

pagal F003/a

 

18

008/a

Chirurginių operacijų stacionare registravimo žurnalas

75 metai

 

 

 

1.2.2 Akušerija-ginekologija

 

 

19

003-1/a

Nėštumo nutraukimo medicininis lapas

3 metai

 

20

010/a

Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių registravimo žurnalas

75 metai

 

 

21

010-1/a

Naujagimio kortelė

-

Siunčiama į naujagimių registrą

 

22

010-2/a

Negyvagimio kortelė

-

Siunčiama į naujagimių registrą

 

23

096/a

Gimdymo istorija (partograma, nėštumo eiga, chirurginės operacijos protokolas)

25 metai

 

 

24

097/a

Naujagimio raidos istorija

25 metai

 

 

25

103/a

Medicininis gimimo pažymėjimas

1 metus

šaknelė

 

 

 

1.2.3 Ftiziatrija

 

 

 

26

003-9/a

Stacionare gydomo sergančiojo tuberkulioze ligos istorija

25 metai EK

 

 

 

 

1.2.4 Psichiatrija

 

 

 

27

066-1/a

Išrašyto iš psichiatrijos (narkologijos) stacionaro asmens statistinė kortelė

50 metų

 

 

 

 

1.3 Specialios paskirties medicininė dokumentacija ir apskaitos formos

 

 

 

 

 

1.3.1 Organų transplantacijos apskaitos formos

 

 

 

28

018/a

Tyrimui paimtų audinių apskaitos kortelė

5 metai

 

 

29

019/a

Pranešimas apie organo persodinimą

10 metų

 

 

30

020/a

Homotransplantanto kortelė

1 metai

 

 

31

021/a

Donoro (lavono) kortelė

5 metai

 

 

32

022/a

Užšaldytų kaulų smegenų apskaitos žurnalas

3 metai

 

 

33

023/a

Paruoštų konservavimui kaulų smegenų apskaitos žurnalas

3 metai

 

 

34

024/a

Konservuotų kaulų smegenų apskaitos žurnalas

3 metai

 

 

35

033/a

Transplantacijai paimto organo kortelė

25 metai

 

 

 

 

157/a

1.3.2 Kitos apskaitos formos

Gydomųjų ______________ aferezių kurso lapas

 

5 metai

 

 

36

001-1/a

Pacientams suteiktų atostogų apskaitos žurnalas

5 metai

 

 

37

014-1/a

Biopsinės ir operacinės medžiagos siuntimas tirti

pagal F025/a, F003/a

 

 

 

 

 

 

 

 

38

051/a

Distancinės gamaterapijos kortelė

5 metai

 

 

39

150/a

Hemodializės procedūrų apskaitos žiniaraštis

pagal F025/a, F003/a

 

 

 

 

2. AMBULATORINES PASLAUGAS TEIKIANČIOS ĮSTAIGOS

 

 

 

 

2.1 Bendros formos visų veiklos sričių įstaigoms

 

 

 

 

2.1.1 Pagrindinė medicininė dokumentacija

 

 

40

025/a

Asmens sveikatos istorija Nr........ (ambulatorinė kortelė, įdėtinis lapas)

15 metų

nustojus lankytis ligoniui

41

025/a-LK

Asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelė Nr....

5 metai

 

42

025-1/a-LK

Asmens ambulatorinio gydymo priėmimo skyriuje apskaitos kortelė

5 metai

 

43

048/a

Asmens medicininė knygelė (sveikatos pasas)

-

atiduodama asmeniui

44

049/a

Asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelė

-

atiduodama asmeniui

45

134/a

Alergologinio tyrimo kortelė

5 metai

A4 formatas

 

025-025-1/a

Prašymas gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje

3 metus

A4 formatas

 

025-025-2/a

Prašymas gydytis pas kitą pasirinktos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytoją

1 metus

 

 

025-025-3/a

Prašymas dėl ambulatorinių kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijų perdavimo

3 metus

A4 formatas

 

025-025-9/a

Gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir ambulatorinių kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijų priėmimo registracijos žurnalas

15 metų

A4 formatas

 

025-025-10/a

Ambulatorinių kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijų perdavimo registracijos žurnalas

15 metų

A4 formatas

 

 

2.1.2 Dispanserizacijos apskaita

 

 

46

030/a

Dispanserinės apskaitos kortelė

1 metai

išrašius iš įskaitos

 

 

2.1.3 Darbo apskaitos formos

 

 

47

031/a

Gydytojų iškvietimų į namus registracijos knyga

3 metai

 

48

039-1/a

Viduriniojo medicinos personalo darbo apskaitos žiniaraštis

3 metai

 

49

116/a

Patronažinio darbo apskaitos žurnalas

3 metai

 

 

 

2.2 Specializuota veikla

 

 

 

 

2.2.1 Chirurgija

 

 

50

069/a

Ambulatorinių operacijų registracijos žurnalas

3 metai

 

 

 

2.2.2 Vaikų ligos

 

 

51

025-112/a

Vaiko sveikatos raidos istorija(etapinė epikrizė)

25 metai

išrašius iš poliklinikos

52

026/a

Moksleivio sveikatos raidos istorija

5 metai

baigus mokyklą

53

055/a

Vaiko tyrimo dėl reakcijos į BCG vakcinavimą kortelė

10 metų

 

54

059/a

Vaikų apsilankymo poliklinikos (skyriaus) izoliatoriuje registravimo žurnalas

3 metai

 

55

063/a

Profilaktiniai skiepijimai

5 metai

 

56

079/a

Neteko galios nuo 2010-09-15

 

 

 

 

2.2.3 Akušerija-ginekologija

 

 

57

025-111/a

Nėštumo eigos įrašai (Asmens sveikatos istorija Nr......)

15 metų

 

58

075/a

Nėščiųjų stebėjimo žurnalas

25 metai

 

59

113/a

Nėščiosios, gimdyvės ir naujagimio kortelė

15 metų

 

 

 

2.2.4 Ftiziatrija

 

 

60

027-9/a

Neteko galios nuo 2001-01-01

 

 

61

030-4/a

 

060-1/a

Sergančiojo tuberkulioze dispanserinės apskaitos kortelė

Tuberkulioze sergančių asmenų registravimo žurnalas

5 metai išbraukus

iš įskaitos

15 metų

 

62

081/a

Sergančiojo tuberkulioze sveikatos istorija Nr.....

15 metų

 

63

081-1/a

Neteko galios nuo 2001-01-01

 

 

 

081-1-1/a

Tuberkuliozės registravimo kortelė Nr. 1

pagal F 081/a

 

 

081-1-2/a

Tuberkuliozės registravimo kortelė Nr. 2

pagal F 081/a

 

 

081-3/a

Tuberkuliozės mikobakterijų dauginio atsparumo vaistams nuo tuberkuliozės registravimo kortelė

25 metai

 

 

081-4/a

Tuberkuliozės mikobakterijų dauginio atsparumo vaistams nuo tuberkuliozės gydymo rezultatų registravimo kortelė

25 metai

 

 

081-5/a

Ligonio, sergančio dauginio atsparumo vaistams tuberkulioze, bakteriologinio ištyrimo ir gydymo kortelė

25 metai

 

64

085/a

Dispanserizuoto ligonio patronavimo kortelė

5 metai

 

 

 

2.2.5 Psichiatrija, narkologija

 

 

65

025-5/a

Sergančiojo narkomanija apskaitos statistinė kortelė

5 metai

išrašius iš įskaitos

66

030-1/a

Psichikos ligonio apskaitos kortelė Nr....

5 metai

išrašius iš įskaitos

67

030-1-1/a

Išrašyto iš įskaitos asmens statistinė kortelė

5 metai

 

68

100/a

Neteko galios nuo 2000-03-09

 

 

69

101/a

Neteko galios nuo 2000-03-09

 

 

70

154/a

Pažyma apie narkologinį sveikatos tikrinimą

 

atiduodama asmeniui

 

71

155/a

Neteko galios nuo 2000-03-09

 

 

 

 

 

2.2.6 Dermatovenerologija

 

 

 

72

025-65/a

Dermatovenerologo įrašai (Asmens sveikatos istorija Nr....)

15 metų

 

 

73

047-9/a

Kontakto kortelė

15 metų

 

 

 

 

2.2.7 Onkologija

 

 

 

74

030-6/a

Onkologinio ligonio stebėjimo kortelė

5 metai

išrašius iš įskaitos

 

 

 

2.2.8 Odontologija

 

 

 

75

037/a

Odontologijos poliklinikos, skyriaus, kabineto gydytojo odontologo darbo kasdieninės apskaitos lapas

1 metai

 

 

76

039-2/a

Odontologijos poliklinikos, skyriaus, kabineto gydytojo odontologo darbo suvestinė

3 metai

 

 

77

025-043/a

Odontologo įrašai (Asmens sveikatos istorija Nr...)

15 metų

 

 

 

 

2.2.9 Radiologija

 

 

 

78

050/a

Gydytojo radiologo darbo apskaitos žurnalas

5 metai

 

 

79

050-1/a

Gydytojo radiologo konsultacijų žurnalas

5 metai

 

 

 

 

2.3 Profilaktiniai skiepijimai

 

 

 

80

045/a

Kreipimosi dėl pasiutligės kortelė

3 metai

 

 

81

064/a

Profilaktinių skiepijimų įskaitos žurnalas

3 metai

 

 

 

 

2.4 Pažymos

 

 

 

82

035/a

Gydytojų konsultacinės komisijos išvadų registravimo žurnalas

3 metai

 

 

83

046/a

Medicininis pažymėjimas-atiduodama asmeniui

 

 

 

84

046-1/a

Valdininko sveikatos pažymėjimas-atiduodama asmeniui

 

 

 

85

047/a

Privalomo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma-atiduodama asmeniui

 

 

 

86

068/a

Sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma

-

atiduodama asmeniui

 

87

070/a-LK

Pažyma medicininės reabilitacijos paslaugai gauti

5 metai

siunčiama teritorinei ligonių kasai

 

88

082/a

Vykstančiojo į užsienį medicininė pažyma-atiduodama asmeniui

 

 

 

89

083-1/a

Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma

 

 

 

90

086/a

Stojančio į mokymo įstaigą ir įdarbinamo nepilnamečio medicininė pažyma-atiduodama asmeniui

 

 

 

91

094/a

Medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, darbo biržą ar ugdymo instituciją

3 metai

šaknelė

92

132/a

Sergančiojo cukralige kortelė-atiduodama asmeniui

 

 

93

135/a

Alergiko pažymėjimas-atiduodama asmeniui

 

 

 

 

2.5 Kita medicininė dokumentacija

 

 

94

040/a

Išankstinės registracijos pas gydytoją kortelė

3 mėnesiai

 

95

088/a

Siuntimas į medicininės socialinės ekspertizės komisiją-atiduodama asmeniui

 

 

 

088-9/a

Sprendimas dėl sužeidimo (suluošinimo), susijusio su tarnyba, sunkumo laipsnio nustatymo – atiduodama asmeniui

 

 

 

 

3. KITOS STACIONARINES IR AMBULATORINES PASLAUGAS TEIKIANČIOS ĮSTAIGOS

 

 

96

074/a

Ambulatorinių ligonių registravimo žurnalas

5 metai

 

97

058-089-151/a

Pranešimas apie nustatytą (įtariamą) susirgimą

3 metai

 

98

089-2/a

Pranešimas apie susirgimą cukriniu diabetu (CD)

3 metai

 

99

089-5/a

Skubus pranešimas apie įtariamą ūmų miokardo infarktą(ŪMI)

10 metų

 

100

090/a

Pranešimas apie pirmą kartą nustatytą piktybinio naviko diagnozę

3 metai

 

101

106/a

Medicininis mirties liudijimas

1 metai

šaknelė

102

106-2/a

Medicininis perinatalinės mirties liudijimas

1 metai

šaknelė

103

113-1/a

Skubus pranešimas apie nėščiosios, gimdyvės ar pagimdžiusiosios mirtį

3 metai

 

104

027/a

Medicinos dokumentų išrašas

pagal F025/a, F003/a

 

105

028/a

Siuntimas tirti, konsultuoti ir gydyti

pagal F025/a, F003/a

 

106

029/a

Procedūrų apskaitos žiniaraštis

3 metai

 

107

036/a

Nedarbingumo pažymėjimų registravimo žurnalas

3 metai

 

108

042/a

Gydomosios kūno kultūros kabineto paciento kortelė

1 metai

 

109

044/a

Fizioterapijos skyriuje (kabinete) besigydančio ligonio lapas

1 metai

 

110

060/a

Infekcinių susirgimų registravimo žurnalas

3 metai

 

 

111

073/a

Ligonio su implantuotu elektrokardiostimuliatoriumi kortelė

50 metų

 

 

112

080/a

Invalidumo pažyma vaikui iki 16 metų

25 metai

šaknelė

 

113

082-1/a

Tyrimo dėl ŽIV antikūnų pažyma-atiduodama asmeniui

 

 

 

114

104/a

Medicininės komisijos aktas

nuolat

 

 

115

146/a

Specialusis receptas

3 metai

vaistinėje

 

116

147/a

Akinių receptas-atiduodama asmeniui

 

 

 

117

148/a

Receptas pagal SAM 1997 06 19 įsak. Nr. 348

 

 

 

118

156/a

 

600-1/a

Anesteziologinės anamnezės ir anestezijos lapas

Pranešimas apie įtariamą nepageidaujamą reakciją į vaistą (NRV)

pagal F025/a, F003/a

10 metų

 

 

A4 formatas

 

 

 

 

4. GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTYS (SKYRIAI)

 

 

 

119

109/a

Greitosios medicinos pagalbos iškvietimų registravimo žurnalas

3 metai

 

 

120

110/a

Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė

3 metai

 

 

121

114/a

Greitosios medicinos pagalbos lydimasis lapas

3 metai

 

 

122

115/a

Greitosios medicinos pagalbos stoties (skyriaus) darbo apskaitos žiniaraštis

3 metai

 

 

 

 

5. SPORTO MEDICINOS CENTRAI (KABINETAI)

 

 

123

061/a

Sportininko sveikatos stebėjimo kortelė

3 metai

 

124

062/a

Žinios apie traumas, susirgimus sporto renginių metu

1 metai

 

125

062-1/a

Sunkių traumų arba mirties atvejų sporto renginių metu medicininė pažyma

3 metai

 

 

 

6. LABORATORIJA

 

 

126

200/a

Siuntimas laboratoriškai ištirti ir rezultatai

pagal F025/a, F003/a

 

127

203/a

Citologinis tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

128

206/a

Kraujo tyrimas Kumbso metodu

pagal F025/a, F003/a

 

129

207/a

Kraujo grupių, rezus faktoriaus ir rezus antikūnų tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

130

210/a

Šlapimo tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

131

211/a

Šlapimo tyrimas Zimnickio metodu

pagal F025/a, F003/a

 

132

216/a

Skreplių tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

133

217/a

Prostatos sekreto tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

134

218/a

Lyties organų išskyrų tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

135

219/a

Koprologinis tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

136

221/a

Skrandžio HCI sekrecijos frakcinis tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

137

222/a

Dvylikapirštės žarnos turinio tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

138

223/a

Likvoro tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

139

224/a

Bendras kraujo tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

140

227/a

Mielograma

pagal F025/a, F003/a

 

141

228-1/a

Biocheminis kraujo tyrimas (lipoproteinograma)

pagal F025/a, F003/a

 

142

228-2/a

Biocheminis kraujo tyrimas (proteinograma)

pagal F025/a, F003/a

 

143

241/a

Serologinis tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

144

242/a

Kraujo serologinis tyrimas (Vidalio, Raito, Hedelsono reakcijos)

pagal F025/a, F003/a

 

145

245/a

Serologinis tyrimas virusiniam hepatitui B nustatyti

pagal F025/a, F003/a

 

146

246/a

Kraujo komplemento hemolizinio aktyvumo tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

147

250/a

Šlapimo tyrimų registravimo žurnalas

3 metai

 

148

250-1/a

Hematologinių tyrimų registravimo žurnalas

3 metai

 

149

251/a

Laboratorinių tyrimų žurnalas

3 metai

 

150

252/a

Mikrobiologinių ir parazitologinių tyrimų registravimo žurnalas

3 metai

 

151

253/a

Mikrobiologinių tyrimų registravimo žurnalas

3 metai

 

152

254/a

Mikroorganizmų jautrumo cheminiams preparatams nustatymo žurnalas

3 metai

 

153

255/a

Tyrimų tuberkuliozei nustatyti registravimo žurnalas

3 metai

 

154

255-1/a

Bakteriologinis tyrimas tuberkuliozei nustatyti

pagal F025/a, F003/a

 

155

255-2/a

Bakteriologinis tyrimas KB atsparumui vaistams nustatyti

pagal F025/a, F003/a

 

156

256/a

Maitinamųjų terpių gamybos ir kontrolės žurnalas

3 metai

 

157

257/a

Darbo su sterilizatoriais žurnalas

3 metai

 

158

258/a

Medžiagų sterilumo nustatymo žurnalas

3 metai

 

159

259/a

Serologinių tyrimų registravimo žurnalas

3 metai

 

160

261/a

Laboratorijos darbuotojo darbo apskaitos žiniaraštis

1 metai

 

161

262/a

Biocheminių tyrimų registravimo žurnalas

3 metai

 

162

270/a

Mikologinis tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

163

271/a

Mikrobiologinis gonokokų, trichomonų, grybų tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

164

272/a

Spermos tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

165

273/a

Kolpocitograma

pagal F025/a, F003/a

 

166

274/a

Urolito tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

167

275/a

Rūgščių – šarmų pusiausvyros kraujyje tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

168

276/a

Imunologinis tyrimas

3 metai

 

169

276-1/a

Imunologinių tyrimų registravimo žurnalas

3 metai

 

170

277/a

Siuntimas radioimuniškai ištirti ir rezultatai

pagal F025/a, F003/a

 

171

278/a

Išmatų tyrimas disbakteriozei nustatyti

pagal F025/a, F003/a

 

172

285/a

Antibiograma

pagal F025/a, F003/a

 

173

286/a

Bakteriologinio tyrimo protokolas

pagal F025/a, F003/a

 

174

287/a

Punktato tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

 

 

7. KRAUJO TARNYBOS ĮSTAIGOS

 

 

175

406/a

Plazmos donoro įskaitos kortelė

50 metų

 

176

407/a

Kraujo donoro įskaitos kortelė

50 metų

 

177

408/a

Donorų imunizacijos procedūrų registravimo žurnalas

3 metai

 

178

410/a

Donorų apskaitos žurnalas

3 metai

 

179

411/a

Kraujo ruošimo apskaitos žurnalas

10 metų

 

180

412/a

Hemoferezės procedūrų registravimo žurnalas

10 metų

 

181

413/a

Ruošiamų kraujo komponentų apskaitos žurnalas

10 metų

 

182

413-1/a

Krioprecipitato ir koncentruotos plazmos ruošimo apskaitos žurnalas

10 metų

 

183

418/a

Brokuoto kraujo ir jo komponentų registravimo žurnalas

3 metai

 

184

419/a

Donorų kraujo apskaitos žiniaraštis

3 metai

 

185

420/a

Paruošto kraujo komponentų apskaitos žurnalas

3 metai

 

186

422-1/a

Išduoto kraujo apskaitos žurnalas

3 metai

 

187

422-2/a

Išduotos šviežiai šaldytos plazmos ir jos komponentų apskaitos žurnalas

3 metai

 

188

422-3/a

Išduotų ląstelinių kraujo komponentų apskaitos žurnalas

3 metai

 

189

422-4/a

Išduotų standartinių serumų apskaitos žurnalas

3 metai

 

190

422-5/a

Išduotų kraujo preparatų apskaitos žurnalas

3 metai

 

191

422-6/a

Išduotų kraujo pakaitalų registravimo žurnalas

3 metai

 

192

423/a

Kraujo, jo komponentų, preparatų ir pakaitalų ekspedicijos žiniaraštis

3 metai

 

193

426/a

Transfuzinių terpių išdavimo sveikatos priežiūros įstaigoms apskaitos lapas

3 metai

 

194

429/a

Standartinių ABO sistemos agliutinuojamųjų serumų gamybai gautų

 

 

 

 

medžiagų registravimo žurnalas

1 metai

 

195

430/a

Standartinių ABO sistemos agliutinuojamųjų serumų gamybos

 

 

 

 

registravimo ir išdavimo žurnalas

1 metai

 

196

432/a

Antirezus serumo (reagento) gamybos registravimo žurnalas

3 metai

 

197

435/a

Produkto liofilizacijos eigos registravimo žurnalas

3 metai

 

198

439/a

Kokybės kontrolės laboratorijai pateiktos produkcijos tyrimo rezultatų

 

 

 

 

registravimo žurnalas

3 metai

 

199

440/a

Biologinės kontrolės tyrimų registravimo žurnalas

3 metai

 

200

441/a

Preparatų, tirpalų, distiliuoto vandens kontrolės duomenų ir analitinių pasų

 

 

 

 

 

išdavimo registravimo žurnalas

3 metai

 

 

201

442/a

Analitinis pasas

3 metai

 

 

202

443/a

Išduodamos produkcijos registravimo žurnalas

3 metai

 

 

203

444/a

Išbrokuotos produkcijos registravimo žurnalas

5 metai

 

 

204

445/a

Archyvinių pavyzdžių ir jų kontrolės rezultatų registravimo žurnalas

5 metai

 

 

205

207-4/a

Konsultacinių tyrimų ir parinkimų registravimo žurnalas

5 metai

 

 

206

276-2/a

Žmogaus leukocitų antigenų A, B, C lokusų (HLA) registravimo žurnalas

25 metai

 

 

207

448/a

Gamybos skyriaus plazmos apskaitos žurnalas

25 metai

 

 

208

449/a

Iš kraujo plazmos pagaminto (preparato pavadinimas) apskaitos žurnalas

5 metai

 

 

209

450/a

Kraujo plazmos preparato(preparato pavadinimas) išdavimo registravimo

 

 

 

 

 

žurnalas

5 metai

 

 

210

451/a

Nuoplovų sterilumo kontrolės žurnalas

5 metai

 

 

211

452/a

Bakterinio oro užterštumo tyrimų registravimo žurnalas

5 metai

 

 

212

453/a

Sterilių tirpalų pajamavimo žurnalas

5 metai

 

 

213

454/a

Sterilių tirpalų registravimo žurnalas

5 metai

 

 

214

455/a

Kraujo ir jo komponentų sterilumo kontrolės žurnalas

5 metai

 

 

215

457/a

Autoklavuojamosios medžiagos registravimo žurnalas

5 metai

 

 

216

458/a

Fasuojamo (preparato pavadinimas) registravimo žurnalas

5 metai

 

 

217

459/a

Preparato nuosėdų (miltelių) registravimo žurnalas

5 metai

 

 

218

461/a

Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) antikūnų tyrimo rezultatų registravimo

 

 

 

 

 

žurnalas

5 metai

 

 

219

463/a

Australietiško antigeno (HBsAg) tyrimo rezultatų registravimo žurnalas

5 metai

 

 

220

464/a

TPHA reakcijos registravimo žurnalas

5 metai

 

 

221

465/a

C hepatito viruso (HCV) antikūnų tyrimo rezultatų registravimo žurnalas

5 metai

 

 

222

468/a

Preparato(pavadinimas)pusgaminio apskaitos žurnalas

5 metai

 

 

223

469/a

Preparato (pavadinimas) apskaitos žurnalas

5 metai

 

 

224

474/a

Eritrocitų (konservuoto kraujo) užsakymo ir parinkimo lapas

5 metai

 

 

225

475/a

Kraujo, jo komponentų ir preparatų transfuzijos protokolas

5 metai

 

 

226

259-1/a

Donorų, duodančių kraujo aferezės būdu, biocheminių tyrimų registravimo

 

 

 

 

 

žurnalas

5 metai

 

 

 

 

8. TEISMO MEDICINOS EKSPERTIZĖS ĮSTAIGOS

 

 

 

227

170/a

Teismo medicinos ekspertizės aktas

25 metai

 

 

228

170-1/a

Neteko galios nuo 2000-06-01

 

 

 

229

173/a

Teismo medicinos specialisto išvada

25 metai

 

 

230

173-1/a

Neteko galios nuo 2000-06-01

 

 

 

231

179/a

Siuntimas atlikti teismo cheminį tyrimą

3 metai

 

 

232

179-1/a

Cheminių ir biologinių tyrimų registravimo žurnalas

25 metai

 

 

233

180/a

Siuntimas atlikti teismo histologinį tyrimą

3 metai

 

 

234

181/a

Asmenų (lavonų) registravimo žurnalas

25 metai

 

 

235

182/a

Nukentėjusių asmenų registravimo žurnalas

25 metai

 

 

236

184/a

Daiktinių įrodymų registravimo žurnalas

25 metai

 

 

237

185/a

Ekspertų siunčiamos medžiagos registravimo žurnalas

25 metai

 

 

238

186/a

Kraujo ir išskyrų tyrimų registravimo žurnalas

25 metai

 

 

239

190/a

Histologinės medžiagos registravimo žurnalas

25 metai

 

 

240

191/a

Neteko galios nuo 2000-06-01

 

 

 

241

192/a

Neteko galios nuo 2000-03-09

 

 

 

 

 

9. LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS, TARNYBOS, SPECIALIZUOTOSIOS MEDICININĖS EKSPERTIZĖS KOMISIJOS

 

 

 

242

003-1/ap

Gydymo stacionare ligos istorija

25 metai EK

 

 

243

025-1/ap

Asmens sveikatos istorija Nr..(ambulatorinė kortelė)

pagal asmens bylos

 

 

 

 

 

saugojimo laiką

 

 

244

035-1/ap

Medicininės penitenciarinės ekspertizės komisijos išvadų registravimo

 

 

 

 

 

žurnalas

5 metai

 

 

245

035-2/ap

Specialiosios gydytojų komisijos aktas

5 metai

 

 

246

035-3/ap

Specialiosios gydytojų komisijos aktų registravimo žurnalas

5 metai

 

 

247

040-1/ap

Ambulatorinių ligonių registravimo žurnalas

1 metai

 

 

248

047-1/ap

Medicininių apžiūrų registravimo žurnalas

3 metai

 

 

249

047-2/ap

Asmenų, dirbančių maitinimo įstaigose, medicininių apžiūrų registravimo

 

 

 

 

 

žurnalas

3 metai

 

 

250

057-1/ap

Siuntimas privalomai patikrinti dėl venerinės ligos ir rezultatai

3 metai

 

 

251

074-1/ap

Suteiktos medicininės pagalbos registravimo žurnalas

3 metai

 

 

252

076-1/ap

Darbo su paauglių sveikatinimo grupėmis apskaitos žurnalas

3 metai

 

 

253

155-1/ap

Medicininių apžiūrų svaigalų vartojimo faktui ir girtumo laipsniui nustatyti

 

 

 

 

 

registravimo žurnalas

5 metai

 

 

254

035-/av

Tiriamųjų registravimo specializuotajai

medicininei ekspertizei apskaitos žurnalas

50 metų

 

 

255

035-1/av

Specializuotosios medicininės ekspertizės komisijos posėdžių protokolų registras

50 metų

 

 

256

046-/av

Specializuotosios medicininės ekspertizės pažyma

Pagal dokumento, prie kurio pridedama, saugojimo laiką

 

 

257

048-/av

Specializuotosios medicininės ekspertizės ligos liudijimas

Pagal dokumento, prie kurio pridedamas, saugojimo laiką

 

 

258

104-/av

Specializuotosios medicininės ekspertizės aktas

50 metų

 

 

 

 

10. VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS

 

 

 

 

 

10.1 Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

259

302/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

260

303/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

261

303-2/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

262

303-3/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

263

304/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

264

362-2/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

265

363/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

266

501/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

267

700/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

268

702/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

269

703/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

270

704/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

271

038/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

 

 

10.2 Laboratorijos

 

 

 

 

 

10.2.1 Cheminių tyrimų laboratorijos

 

 

 

272

324/a

Atvirų telkinių ir nutekamojo vandens tyrimų registravimo žurnalas

5 metai

 

 

273

325/a

Atvirų telkinių ir nutekamojo vandens tyrimo protokolas

5 metai

 

 

274

326/a

Geriamojo vandens tyrimų registravimo žurnalas

5 metai

 

 

275

327/a

Geriamojo vandens tyrimo protokolas

5 metai

 

 

276

338/a

Gaminių iš polimerinių ir kitų medžiagų tyrimų registravimo žurnalas

10 metų

 

 

277

339/a

Gaminių iš polimerinių ir kitų medžiagų tyrimo protokolas

10 metai

 

 

278

343/a

Maisto produktų mėginių tyrimo protokolas

5 metai

 

 

279

345/a

Patiekalų ir pusfabrikačių tyrimo protokolas

5 metai

 

 

280

346/a

Maisto produktų mėginių tyrimų registravimo žurnalas

5 metai

 

 

281

347/a

Patiekalų ir racionų pavyzdžių tyrimų registravimo žurnalas

5 metai

 

 

282

389/a

Žemės ūkio produkcijos, maisto produktų, geriamojo vandens ir darbo

 

 

 

 

 

zonos oro mėginių liekamųjų pesticidų kiekiui nustatyti registravimo žurnalas

5 metai

 

 

 

 

10.2.2 Fizikinių ir instrumentinių tyrimų laboratorijos

 

 

 

283

328/a

Oro tyrimų registravimo žurnalas

5 metai

 

 

284

329/a

Atmosferos oro tyrimo protokolas

5 metai

 

 

285

330/a

Uždarų patalpų oro tyrimo protokolas

5 metai

 

 

286

333/a

Elektromagnetinio lauko įtampos matavimo protokolas

5 metai

 

 

287

334/a

Triukšmo ir vibracijos matavimo protokolas

5 metai

 

 

288

335/a

Apšvietimo nustatymo protokolas

3 metai

 

 

289

336/a

Meteorologinių faktorių nustatymo protokolas

3 metai

 

 

 

 

10.2.3 Mikrobiologinių tyrimų laboratorijos

 

 

 

290

204/a

Mikrobiologinis tyrimas

3 metai

 

 

291

205/a

Mikrobiologinio sanitarinio tyrimo protokolas

3 metai

 

 

292

205-1/a

Siuntimas sanitariškai bakteriologiškai tirti. Tiriamoji medžiaga – nuoplovos

3 metai

 

 

293

205-2/a

Siuntimas sanitariškai bakteriologiškai tirti. Tiriamoji medžiaga – vanduo

3 metai

 

 

294

242/a

Kraujo serologinis tyrimas

3 metai

 

 

295

245/a

Serologinis tyrimas virusiniam hepatitui B nustatyti

3 metai

 

 

296

252/a

Mikrobiologinių ir parazitologinių tyrimų registravimo žurnalas

3 metai

 

 

297

253/a

Mikrobiologinių tyrimų registravimo žurnalas

5 metai

 

 

298

254/a

Mikroorganizmų jautrumo cheminiams preparatams nustatymo tyrimų

 

 

 

 

 

registravimo žurnalas

3 metai

 

 

299

256/a

Maitinamųjų terpių gamybos ir kontrolės žurnalas

5 metai

 

 

300

257/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

301

258/a

Medžiagų sterilumo nustatymo žurnalas

5 metai

 

 

302

259/a

Serologinių tyrimų registravimo žurnalas

5 metai

 

 

303

278/a

Išmatų tyrimas disbakteriozei nustatyti

3 metai

 

 

304

286/a

Bakteriologinio tyrimo protokolas

5 metai

 

 

305

379/a

Sanitarinių mikrobiologinių tyrimų registravimo žurnalas

5 metai

 

 

306

380/a

Oro užterštumo tyrimų knyga

3 metai

 

 

307

381/a

Nuoplovų tyrimų knyga

3 metai

 

 

308

382/a

Vaistų tyrimų knyga

3 metai

 

 

309

383/a

Geriamojo vandens tyrimų knyga

3 metai

 

 

310

384/a

Konservų tyrimų knyga

3 metai

 

 

311

385/a

Maisto produktų tyrimų knyga

3 metai

 

 

312

386/a

Virusologinių tyrimų registravimo žurnalas

3 metai

 

 

 

 

10.3 Radiacinė sauga

 

 

 

313

315-5/a

 

315-1/a

 

315-2/a

 

334-1/a

334-3/a

 

 

334-4/a

Rentgenodiagnostikos aparato darbo kokybės kontrolės rezultatų protokolas

Radiacino saugumo patikrinimo ir objekto priėmimo eksploatuoti aktas

Rentgenodiagnostikos, fluorografijos kabineto priėmimo aktas

Radiacinės saugos tikrinimo protokolas

Rentgenodiagnostikos, fluorografijos kabineto radiacino saugumo patikrinimo protokolas

Saugyklos ir gama defektoskopų dozimetrinio ir radiometrinio patikrinimo protokolas

5 metai

 

5 metai

 

5 metai

 

5 metai

5 metai

 

 

5 metai

 

 

314

399-1/a

Statybinių medžiagų ir statybinių gaminių radiologinio tyrimo ir radiacinės

 

 

 

 

 

higienos įvertinimo pažymėjimas

5 metai

 

 

315

399-2/a

Vandens radiologinio tyrimo radono tūriniam aktyvumui nustatyti ir

 

 

 

 

 

radiacinės higienos įvertinimo pažymėjimas

5 metai

 

 

316

708/a

Bandinių atrinkimo aktas radionuklidų savitajam ir tūriniam aktyvumui

 

 

 

 

 

nustatyti

5 metai

 

 

317

710/a

Komandiruoto veiklai darbuotojo apšvitos dozių pasas

45 metai

 

 

 

 

11. VALSTYBINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBA

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS IR JAI PAVALDŽIOS ĮSTAIGOS

 

 

 

318

300/a

Visuomenės sveikatos saugos objektų kontrolės registravimo žurnalas

5 metai

 

 

319

303-1/a

Visuomenės sveikatos centro direktoriaus sprendimas dėl higieninės ekspertizės išvadų

 

 

 

 

 

ekspertizės išvadų

10 metų

 

 

320

306/a

Neteko galios nuo 2001-01-18

 

 

 

321

308/a

Visuomenės sveikatos saugos kontrolės objekto priežiūros žurnalas

5 metai

 

 

322

309/a

Neteko galios nuo 2001-01-18

 

 

 

323

310/a

Neteko galios nuo 2001-01-18

 

 

 

324

311/a

Neteko galios nuo 2001-01-18

 

 

 

325

312/a

Neteko galios nuo 2001-01-18

 

 

 

326

314/a

Neteko galios nuo 2001-01-18

 

 

 

327

315/a

Visuomenės sveikatos saugos patikrinimo aktas

5 metai

 

 

328

316/a

Stovyklos priėmimo aktas

5 metai

 

 

329

323/a

Vandens bandinių paėmimo tyrimui aktas

5 metai

 

 

330

337/a

Gaminių, kontaktuojančių su žmogaus kūnu ar maisto produktais, bandinių paėmimo tyrimui aktas

5 metai

 

 

331

342/a

Neteko galios nuo 2001-01-18

 

 

 

332

388/a

Darbo zonos oro bandinių paėmimo tyrimui aktas

3 metai

 

 

333

394/a

Leidimas realizuoti importinius augalinės kilmės produktus (žaliavas)

2 metai

 

 

334

400/a

Neteko galios nuo 2004-07-28

 

 

 

335

705/a

Neteko galios nuo 2001-01-18

 

 

 

336

706/a

Neteko galios nuo 2001-01-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

337

707/a

Neteko galios nuo 2001-01-18

 

 

 

 

 

12. UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKA IR KONTROLĖ

 

 

 

338

151-1/a

Skubus pranešimas apie užkrečiamųjų ligų sukėlėją

3 metai

 

 

 

151-2/a

Skubus pranešimas apie ŽIV infekcijos sukėlėją

3 metai

 

 

 

151-7/a

Siuntimas laboratoriniam ŽIV tyrimui ir tyrimo rezultatas

pagal F025/a

F003/a

F003-2/a

 

 

 

151-8/a

Ėminių dėl ŽIV registracijos lapas

5 metai

 

 

339

350/a

Baigiamosios dezinfekcijos užduotis

2 metai

 

 

340

351/a

Dezinfekcinės kameros lydraštis

2 metai

 

 

341

352/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

342

353/a

Kameroje dezinfekuotų daiktų registravimo žurnalas

2 metai

 

 

343

354/a

Židiniuose atliekamos dezinfekcijos registravimo žurnalas

3 metai

 

 

344

355/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

345

356/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

346

357/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

347

357-1/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

348

357-2/a

Oro lašeliniu keliu plintančios infekcinės ligos epidemiologinio tyrimo

 

 

 

 

 

protokolas

3 metai

 

 

349

359/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

350

364/a

Vidurių šiltinės ir paratifų bakterijų nešiotojo įskaitos kortelė

50 metų

 

 

351

365/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

352

366/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

353

368/a

Nariuotakojų kiekio ir ekstensyvių tyrimų dėl maliarinių uodų ir erkių

 

 

 

 

 

apskaitos žurnalas

3 metai

 

 

354

369/a

Dezinfekcinių darbų registravimo................ mieste (rajone) žurnalas

3 metai

 

 

355

371/a

Iksodinių erkių skaitlingumo ir jų virusologinių tyrimų............... mieste

 

 

 

 

 

(rajone) registravimo žurnalas

3 metai

 

 

356

372/a

Entomofaunos fenologinių reiškinių stebėjimo............... mieste (rajone)

 

 

 

 

 

žurnalas

3 metai

 

 

357

373/a

Vandens telkinio pasas

5 metai

 

 

358

374/a

Entomofaunos skaitlingumo stebėjimo.......... mieste (rajone) žurnalas

3 metai

 

 

359

375/a

Nariuotakojų rūšių apskaitos žiniaraštis

5 metai

 

 

360

379-1/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

361

391/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

362

392-1/a

Skiepų pašalinių reiškinių tyrimo protokolas

3 metai

 

 

 

151-9/a

Lytiškai plintančios infekcijos, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos epidemiologinio tyrimo protokolas

3 metai

 

 

 

 

13. KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS MEDICINOS TARNYBA

 

 

 

363

KAM 40-001/a

Ambulatoriškai besikreipiančių karių registracijos žurnalas

5 metai

 

 

364

KAM 40-003/a

Gydymo stacionare ligos istorija

25 metai EK

 

 

365

KAM 40-003-1/a

Reabilitacinio, sveikatos grąžinamojo ir antirecidyvinio gydymo

 

 

 

 

 

stacionare ligos istorija

5 metai

 

 

366

KAM 40-003-4/a

Reabilitacinio, sveikatos grąžinamojo ir antirecidyvinio gydymo procedūrų knygelė

5 metai

 

 

367

KAM 40-017-1/a

Skubus medicinos tarnybos pranešimas apie mirties atvejį

5 metai

 

 

368

KAM 40-025/a

Asmens sveikatos ambulatorinė kortelė

50 metų

 

 

369

KAM 40-027/a

Išrašas iš medicininių dokumentų

pagal

 

 

 

 

 

F KAM 40-003/a,

 

 

 

 

 

F KAM 40-025/a

 

 

370

KAM 40-027-2/a

Siuntimų į stacionarą registracijos žurnalas

pagal

 

 

 

 

 

F KAM 40-003/a,

 

 

 

 

 

F KAM 40-025/a

 

 

371

KAM 40-027-5/a

Ligos liudijimas

pagal

 

 

 

 

 

F KAM 40-003/a,

 

 

 

 

 

F KAM 40-025/a

 

 

372

KAM 40-028/a

Siuntimas atlikti medicininį tyrimą

pagal

 

 

 

 

 

F KAM 40-003/a,

 

 

 

 

 

F KAM 40-025/a

 

 

373

KAM 40-028-1/a

Siuntimų atlikti medicinos tyrimą registracijos žurnalas

pagal

 

 

 

 

 

F KAM 40-003/a,

 

 

 

 

 

F KAM 40-025/a

 

 

374

KAM 40-030/a

Dispanserizuotų karių stebėjimo žurnalas

1 metai

 

 

375

KAM 40-035/a

Ekspertinių nutarimų, medicininės apžiūros aktų, ekspertinio nutarimo pažymų

 

 

 

 

 

registracijos žurnalas

50 metų

 

 

376

KAM 40-046/a

Ekspertinio nutarimo pažyma

50 metų

 

 

377

KAM 40-047/a

Sveikatos tikrinimų pažymų ginklui gauti registracijos žurnalas

50 metų

 

 

378

KAM 40-058/a

Kasdieninis medicinos tarnybos pranešimas apie infekcinius susirgimus, traumatizmą,

 

 

 

 

 

hospitalizaciją

5 metai

 

 

379

KAM 40-058-1/a

Skubus medicinos tarnybos pranešimas apie infekcinį susirgimą, maisto toksikoinfekcija

5 metai

 

 

380

KAM 40-058-2/a

Skubus medicinos tarnybos pranešimas apie apsinuodijimą

5 metai

 

 

381

KAM 40-058-3/a

Infekcinio susirgimo epidemiologinio tyrimo protokolas

5 metai

 

 

382

KAM 40-058-4/a

Skubus medicinos tarnybos pranešimas apie traumą

5 metai

 

 

383

KAM 40-060/a

Infekcinių susirgimų apskaitos žurnalas

5 metai

 

 

384

KAM 40-062/a

Pažyma apie traumos aplinkybes ir priežastis

pagal

 

 

 

 

 

F KAM 40-003/a,

 

 

 

 

 

F KAM 40-025/a

 

 

385

KAM 40-070/a

Siuntimų į reabilitacijos centrą registracijos žurnalas

5 metai

 

 

386

KAM 40-070-9/a

Kelialapis į karių reabilitacijos centrą

pagal

 

 

 

 

 

F KAM 40-003/a,

 

 

 

 

 

F KAM 40-025/a

 

 

387

KAM 40-071-1/a

Traumų apskaitos kortelė

3 metai

 

 

388

KAM 40-072/a

Reabilitacinė kortelė (nukreipimas)

pagal

 

 

 

 

 

F KAM 40-003/a,

 

 

 

 

 

F KAM 40-025/a

 

 

389

KAM 40-074/a

Med. punkte stacionarizuotų karių registracijos žurnalas

5 metai

 

 

390

KAM 40-085/a

Medicinos tarnybos savaitinis pranešimas „Susirgimai infekcinėmis ligomis“

3 metai

 

 

391

KAM 40-085-1/a

Medicinos tarnybos mėnesinis pranešimas „Susirgimai, hospitalizacija ir nedarbingumas“

3 metai

 

 

392

KAM 40-085-2/a

Medicinos tarnybos mėnesinis pranešimas „Susirgimai infekcinėmis ligomis“

3 metai

 

 

393

KAM 40-088/a

Siuntimas į LR KAM karinės KAM medicininės ekspertizės komisiją

pagal

 

 

 

 

 

F KAM 40-003/a,

 

 

 

 

 

F KAM 40-025/a

 

 

394

KAM 40-088-1/a

Medicininės apžiūros aktas

50 metų

 

 

395

KAM 40-094/a

Pažyma dėl neatvykimo į darbą, tarnybą

-

atiduodama asmeniui

 

396

KAM 40-094-1/a

Nedarbingumo pažymų registracijos žurnalas

3 metai

 

 

397

KAM 40-155/a

Medicinos apžiūros alkoholio vartojimo faktui ir girtumo laipsniui nustatyti protokolas

3 metai

 

 

398

KAM 40-155-1/a

Medicinos apžiūros alkoholio vartojimo faktui ir girtumo laipsniui nustatyti registracijos

 

 

 

 

 

žurnalas

14. VALSTYBINĖ TEISMO PSICHIATRIJOS TARNYBA

3 metai

 

 

399

001-2/a

Teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizės aktų registras

30 metų

 

 

400

003-02/a

Ekspertinio tyrimo stacionare istorija

25 metai

 

 

401

025-02/a

Ekspertinio ambulatorinio tyrimo kortelė

15 metų

 

 

402

101/a

Nuteisto tiriamojo teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizės aktas

30 metų

 

 

403

193/a

Specialisto išvada

5 metai

 

 

404

155-1/a

Medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti aktas

2 metai

 

 

405

179-2/a

Biologinės terpės siuntimas

3 metai

 

 

406

192/a

Teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizės aktas

30 metų

 

 

407

193-1/a

Specialisto išvadų registras

5 metai

 

 

 

SUDERINTA                                                  SUDERINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos                       Lietuvos archyvų departamento

apsaugos ministerijos prie                                Lietuvos Respublikos Vyriausybės

CEK 1999 m. lapkričio 18 d.                           CEK 1999 m. lapkričio 26 d.

protokolas Nr. 16                                             protokolas Nr. 6

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 570, 1999-12-31, Žin., 2000, Nr. 4-110 (2000-01-14), i. k. 0992250ISAK00000570

Nr. 11, 2000-01-10, Žin., 2000, Nr. 6-173 (2000-01-21), i. k. 1002250ISAK00000011

Nr. 117, 2000-03-01, Žin., 2000, Nr. 20-516 (2000-03-08), i. k. 1002250ISAK00000117

Nr. 276, 2000-05-24, Žin., 2000, Nr. 44-1277 (2000-05-31), i. k. 1002250ISAK00000276

Nr. 315, 2000-06-08, Žin., 2000, Nr. 48-1408 (2000-06-14), i. k. 1002250ISAK00000315

Nr. 583, 2000-10-30, Žin., 2000, Nr. 96-3056 (2000-11-10), i. k. 1002250ISAK00000583

Nr. 641, 2000-11-09, Žin., 2000, Nr. 100-3196 (2000-11-22), i. k. 1002250ISAK00000641

Nr. 18, 2001-01-10, Žin., 2001, Nr. 5-154 (2001-01-17), i. k. 1012250ISAK00000018

Nr. 526, 2001-10-08, Žin., 2001, Nr. 89-3135 (2001-10-19), i. k. 1012250ISAK00000526

Nr. 585, 2001-11-09, Žin., 2001, Nr. 96-3401 (2001-11-16), i. k. 1012250ISAK00000585

Nr. 68, 2002-02-01, Žin., 2002, Nr. 20-779 (2002-02-27), i. k. 1022250ISAK00000068

Nr. V-117, 2003-02-25, Žin., 2003, Nr. 27-1105 (2003-03-19); Žin., 2011, Nr. 79-3880 (2011-06-30), i. k. 1032250ISAK000V-117

Nr. V-86, 2004-02-27, Žin., 2004, Nr. 35-1160 (2004-03-06), i. k. 1042250ISAK0000V-86

Nr. V-79, 2004-02-20, Žin., 2004, Nr. 32-1030 (2004-02-28), i. k. 1042250ISAK0000V-79

Nr. V-552, 2004-07-16, Žin., 2004, Nr. 116-4339 (2004-07-27), i. k. 1042250ISAK000V-552

Nr. V-39, 2005-01-20, Žin., 2005, Nr. 13-408 (2005-01-28), i. k. 1052250ISAK0000V-39

Nr. V-407, 2005-05-13, Žin., 2005, Nr. 64-2312 (2005-05-21), i. k. 1052250ISAK000V-407

Nr. V-483, 2005-06-10, Žin., 2005, Nr. 76-2771 (2005-06-18), i. k. 1052250ISAK000V-483

Nr. V-616, 2008-06-20, Žin., 2008, Nr. 74-2900 (2008-06-30), i. k. 1082250ISAK000V-616

Nr. V-1114, 2008-11-17, Žin., 2008, Nr. 139-5514 (2008-12-04), i. k. 1082250ISAK00V-1114

Nr. V-1238, 2008-12-09, Žin., 2009, Nr. 3-75 (2009-01-10), i. k. 1082250ISAK00V-1238

Nr. V-406, 2009-05-25, Žin., 2009, Nr. 66-2641 (2009-06-04), i. k. 1092250ISAK000V-406

Nr. V-669, 2010-07-28, Žin., 2010, Nr. 93-4924 (2010-08-05), i. k. 1102250ISAK000V-669

Nr. V-766, 2010-09-07, Žin., 2010, Nr. 108-5568 (2010-09-14), i. k. 1102250ISAK000V-766

Nr. V-947, 2010-10-28, Žin., 2010, Nr. 129-6598 (2010-11-04), i. k. 1102250ISAK000V-947

Nr. V-641, 2011-06-27, Žin., 2011, Nr. 79-3887 (2011-06-30), i. k. 1112250ISAK000V-641

Nr. V-880, 2012-09-20, Žin., 2012, Nr. 111-5649 (2012-09-26), i. k. 1122250ISAK000V-880

 

 

 

 

 

VALSTYBINĖ TEISMO PSICHIATRIJOS TARNYBA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

 

_______________________________________________________________________

komisijos / skyriaus pavadinimas, adresas, telefonas

 

Forma Nr. 001-2/a

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 13 d.

įsakymu Nr. V-407

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEISMO PSICHIATRIJOS, TEISMO PSICHOLOGIJOS

EKSPERTIZĖS AKTŲ REGISTRAS__________________________

                                                                                                                                                                                       (identifikavimo žymuo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pradėta ...

 

Baigta ....

 

Akto data ir Nr.

Tiriamojo vardas, pavardė, gimimo metai

Lytis

Bylos numeris

Tiriamojo statusas /įtariamasis, liudytojas, nukentėjęs, ieškovas, atsakovas/

Kuo kaltinamas

Ekspertizę paskyrusi institucija, pareigūno pavardė, nutarties data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sąlygos /ambulatorinė, stacionarinė, pomirtinė, neakivaizdinė/

Eiga /pirminė, kartotinė, papildoma/

Rūšis/psichiatrijos, psichologijos, kompleksinė/

Ekspertizės darymo data

Išvada/pakaltinamumas, veiksnumas ir kt./

Diagnozė, rekomenduojamos medicinos priemonės

Šifras TLK-10

Atvykimo į stacionarą data

Išrašymo iš stacionaro data, dokumentacijos grąžinimo data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________

Papildyta priedu:

Nr. 117, 2000-03-01, Žin., 2000, Nr. 20-516 (2000-03-08), i. k. 1002250ISAK00000117

Priedo pakeitimai:

Nr. V-407, 2005-05-13, Žin., 2005, Nr. 64-2312 (2005-05-21), i. k. 1052250ISAK000V-407

 

 

 

 

 

VALSTYBINĖ TEISMO PSICHIATRIJOS TARNYBA

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

 

_______________________________________________________________

skyriau /poskyrio pavadinimas, adresas, telefonas

Forma Nr. 003-02/a

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2005 m. gegužės 13 d.

įsakymu Nr. V-407

 

 

 

EKSPERTINIO TYRIMO STACIONARE ISTORIJA Nr. ____________

 

Vardas, pavardė, asmens kodas _____________________________________________________

Lytis_________ Gimimo metai _________________ Pilietybė _____________________________

Gyvenamoji vieta _________________________________________________________________

Išsilavinimas _____________ Profesija _____________ Pareigos ___________________________

Invalidumo grupė ____________________ Šeiminė padėtis ________________________________

Šeimos nariai _____________________________________________________________________

                                                                                 giminystė, vardas, pavardė, adresas, telefonas

________________________________________________________________________________

 

Atvykimo data ir laikas ______________________

Atvykimas pirminis, kartotinis (pabraukti), kiek kartų _____________________________________

Iš kur atvyko _____________________________________________________________________

Kieno siuntimu ___________________________________________________________________

nutartimi ________________________________________________________________________

Įtariamasis, kaltinamasis, teisiamasis, suimtas/nesuimtas (pabraukti);

liudytojas, nukentėjęs, ieškovas, atsakovas (pabraukti)

Baudžiamoji, civilinė, administracinė byla (pabraukti)

 

Kuo kaltinamas (LR BK str.) _________________________________________________________

Kelintas teistumas _________________________________________________________________

Ar anksčiau buvo atlikta ekspertizė ___________________________________________________

________________________________________________________________________________

ambulatorinė, stacionarinė, kur, kada, išvada

________________________________________________________________________________

 

Poskyris, kur paguldytas ____________________________________________________________

Stebėjimo režimas _________________________________________________________________

Ekspertizės atlikimo data ____________________

Diagnozė ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Pakaltinamas, nepakaltinamas, ribotai pakaltinamas, veiksnus, neveiksnus, ribotai veiksnus (pabraukti)

Rekomenduojamos medicininės priemonės _____________________________________________

Išrašymo data _________________ Kur išvyko _________________________________________

Kiek dienų išbuvo stacionare iki ekspertizės ______ Po ekspertizės ______ Lovadieniai __________

 

 

Ekspertas                                                                     _________                                                         

                                                                               (parašas)                                                               (vardas ir pavardė)

 

Skyriaus viršininkas                                                     _________                                                         

                                                                               (parašas)                                                              (vardas ir pavardė)

DUOMENYS APIE TIRIAMĄJĮ ATVYKUS Į STACIONARĄ (iš asmens bylos ir tiriamojo apžiūros):

NUSISKUNDIMAI _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

ANAMNEZĖ ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

OBJEKTYVŪS TYRIMO DUOMENYS (išbėrimai, sužalojimai ir kt.) _______________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

SOMATINĖ BŪKLĖ ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

NEUROLOGINĖ BŪKLĖ _________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

PSICHIKOS BŪKLĖ _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

EKSPERTO REKOMENDACIJOS (esant reikalui gydymas) ______________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

Priėmė ekspertas:                                                                                                                                    

                                                                                (parašas)                                                             (vardas ir pavardė)

 

Apžiūros data ir laikas                                                                    


                                                                                                              Istorijos Nr. _______________

 

TIRIAMOJO DIENYNAS: NUSISKUNDIMAI, ANAMNEZĖ IR KITI ĮRAŠAI

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________


                                                                                                              Istorijos Nr. _______________

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________


                                                                                                                        Istorijos Nr. __________

________________________________________________

                                        tiriamojo vardas, pavardė

 

EPIKRIZĖ

 

Trumpas tiriamojo aprašymas, konsultantų išvados, ekspertizės išvados _______________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

Ekspertas                                                                     _________                                                         

                                                                               (parašas)                                                               (vardas ir pavardė)


PATOANATOMINIS TYRIMAS

 

Išvados pagal šio tyrimo _____ m. _______________ d. protokolą 013-1/a (kortelę) Nr. _________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Patoanatominė diagnozė (pagrindinė liga, komplikacijos, lydinčios ligos) ______________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Diagnozių nesutapimo priežastys: _____________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

HISTOLOGINIS TYRIMAS IR IŠVADOS

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

TEISMO MEDICINOS EKSPERTINĖ IŠVADA

 

Ekspertizės darymo data _______________________ Akto data ir Nr. _______________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

Patologas anatomas                                                     _________                                                         

                                                                               (parašas)                                                               (vardas ir pavardė)

 

Teismo medicinos ekspertas                                        _________                                                         

                                                                               (parašas)                                                               (vardas ir pavardė)

 

Skyriaus viršininkas                                                     _________                                                         

                                                                               (parašas)                                                               (vardas ir pavardė)

______________

Papildyta priedu:

Nr. 117, 2000-03-01, Žin., 2000, Nr. 20-516 (2000-03-08), i. k. 1002250ISAK00000117

Priedo pakeitimai:

Nr. V-407, 2005-05-13, Žin., 2005, Nr. 64-2312 (2005-05-21), i. k. 1052250ISAK000V-407

 


 

 

VALSTYBINĖ TEISMO PSICHIATRIJOS TARNYBA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

_____________________________________________________________________

komisijos/skyriaus pavadinimas, adresas, telefonas

Forma Nr. 025-02/a

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2005 m. gegužės 13 d.

įsakymu Nr. V-407

 

 

EKSPERTINIO AMBULATORINIO TYRIMO KORTELĖ Nr. _______ Data ____________

 

Kelintą kartą _____________________________________________________________________

 

Vardas, pavardė __________________________________________________________________

 

Lytis _____ Gimimo metai _____________ Pilietybė ______________ Išsilavinimas ____________

 

Darbo vieta ______________________________________________________________________

 

Profesija ________________________________ Šeiminė padėtis ___________________________

 

Psichoneurologinė įskaita (nuo kada, kur) ______________________________________________

 

Invalidumas ______________________________________________________________________

 

Nuolatinė gyvenamoji vieta _________________________________________________________

 

Giminių adresas ir telefonas _________________________________________________________

 

 

 

 

Ar buvo atlikta ambulatorinė ekspertizė ________________________________________________

kur, kada, akto Nr, išvada

________________________________________________________________________________

 

Ar buvo atlikta stacionari ekspertizė ___________________________________________________

kur, kada, akto Nr, išvada

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Siunčiamas _______________________________________________________  nutarimu/nutartimi

baudžiamoje/civilinėje/administracinėje (pabraukti) byloje Nr. _____ ; suimtas / nesuimtas (pabraukti)

 

Kuo kaltinamas (LR BK str.) _________________________________________________________

 

Ekspertizės metu dalyvavo __________________________________________________________

tardytojas, advokatas, prokuroras ir kt.

Kelintas teistumas _________________________________________________________________

 

Ekspertizės atlikimo data ___________________________________

 

Diagnozė ________________________________________________________________________

 

Eksperto išvada ___________________________________________________________________

 

Siuntimo į stacionarą preliminarinė diagnozė ____________________________________________

 

Siuntimo į stacionarą motyvai ________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

ANAMNEZĖ (iš tiriamojo žodžių, giminių, artimųjų, medicininės dokumentacijos bei pateiktos bylos medžiagos)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

Ambulatorinio tyrimo duomenys (somatinė, neurologinė, psichikos būklė) _____________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

Ekspertizės išvados _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

Ekspertai                                                                      _________                                                         

 

                                      _________                                                         

 

                                      _________                                                         

                                                                               (parašas)                                                              (vardas ir pavardė)

______________

Papildyta priedu:

Nr. 117, 2000-03-01, Žin., 2000, Nr. 20-516 (2000-03-08), i. k. 1002250ISAK00000117

Priedo pakeitimai:

Nr. V-407, 2005-05-13, Žin., 2005, Nr. 64-2312 (2005-05-21), i. k. 1052250ISAK000V-407

 


 

 

VALSTYBINĖ TEISMO PSICHIATRIJOS TARNYBA

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

 

____________________________________________________________________

komisijos/skyriaus pavadinimas, adresas, telefonas

 

 

 

Forma Nr. 101/a

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2005m. gegužės 13 d.

įsakymu Nr. V-407

 

NUTEISTO TIRIAMOJO TEISMO PSICHIATRIJOS,

TEISMO PSICHOLOGIJOS EKSPERTIZĖS AKTAS

 

 

 

_________ m. ____________________________  d. Nr. __________________

 

Tiriamasis _______________________________________________________________________

                                                                             vardas, pavardė, asmens kodas (gimimo metai)

 

apžiūrėtas _______________________________________________________________  patalpose,

 

vadovaujantis __________ m. ________________________  d. ____________________________

 

________________________________________________________________________________

siuntusios įstaigos pavadinimas, pareigūno pareigos, vardas, pavardė

 

Nuteistas ________________________________________________________________________

                                                                                               teismo pavadinimas, data

 

LR BK straipsnis __________________________________________________________________

 

Bausmės laikas _____________ pradžia _____________________ pabaiga ___________________

Atlikta stacionarinė, ambulatorinė, kompleksinė, pirminė, kartotinė, papildoma, pomirtinė (pabraukti) ekspertizė.

 

Ekspertas ar ekspertų komisija:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, išsilavinimas, specialybė, kvalifikacinė kategorija, darbo ekspertu stažas, eksperto parašas)

 

 

Kiti asmenys, dalyvavę darant ekspertizę:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(pareigos, vardas ir pavardė)

______________

Papildyta priedu:

Nr. 117, 2000-03-01, Žin., 2000, Nr. 20-516 (2000-03-08), i. k. 1002250ISAK00000117

Priedo pakeitimai:

Nr. V-407, 2005-05-13, Žin., 2005, Nr. 64-2312 (2005-05-21), i. k. 1052250ISAK000V-407

 

Priedas. Neteko galios nuo 2005-05-22

Priedo naikinimas:

Nr. V-407, 2005-05-13, Žin. 2005, Nr. 64-2312 (2005-05-21), i. k. 1052250ISAK000V-407

Papildyta priedu:

Nr. 117, 2000-03-01, Žin., 2000, Nr. 20-516 (2000-03-08), i. k. 1002250ISAK00000117

 


 

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Forma Nr. 155-1/a

 

Patvirtinta

titulinis įstaigos spaudas, adresas, telefonas

MEDICININĖS APŽIŪROS NEBLAIVUMUI, GIRTUMUI AR APSVAIGIMUI NUSTATYTI AKTAS Nr.

sveikatos apsaugos ministro

2000 03 01 įsakymu Nr. 117

 

Atvykimo laikas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _: _ _ ________________________________________________

                                                 data val. min.                                                 patalpa, kurioje atlikta apžiūra

Kas siuntė į apžiūrą ________________________________________________________________

                                                                                                      pareigos, vardas, pavardė

Siuntimo priežastis ________________________________________________________________

eismo, darbo saugos arba teisės pažeidimas įtariant neblaivumą arba narkotikų vartojimą – Z04.0, autoavarija – Z04.1,

________________________________________________________________________________

nelaimingas įvykis darbe – Z04.2, kitoks nelaimingas įvykis – Z04.3,               tikslus įvykio (įtarimo, sulaikymo) laikas

_________________________________________________________________  kodas__________

prašo apžiūros savo iniciatyva arba nesutinka su ankstesne apžiūra (nurodyti jos laiką ir vietą) – Z04.8

 

Apžiūros pradžia _ _ _ _ _ _ _ _: _ _

Apžiūrėjo_______________________________________________________________________

pareigos, vardas, PAVARDĖ (didž. spausdint. raidėmis), specialybė

_______________________ ________________________  AK

tiriamojo vardas,                                                                                  PAVARDĖ (didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis)

Asmens dokumentas _______________________________________________________________

jo nesant – ypatingos žymės asmeniui identifikuoti

Adresas _________________________________________________________________________

 

1. Tiriamojo išvaizda, laikysena ______________________________________________________

apytikris ūgis, svoris, sudėjimas, rūbai, sužalojimai

________________________________________________________________________________

2. Oda, gleivinės __________________________________________________________________

veido, odenų, liežuvio pabalimas, paraudimas, seilėtekis, apnašos, prakaitavimas, ašarojimas,

slogavimas, čiaudėjimas,žąsies oda“

________________________________________________________________________________

 

3. Kvėpavimas ____________________________________________________________________

paviršutinis, sulėtėjęs, padažnėjęs, k./min., kosulys; atlikti pirmą iškvepiamo oro tyrimą

4. Pulsas _____ k./min. _________________________ , arterinis kraujospūdis _________________

                                                                     ritmiškumas

5. Eisena ________________________________________________________________________ ,

eina tiesiai ar svyruoja, mėto kojas, laikosi ar nesilaiko krypties, atlieka posūkius, ėjimas „pėda po pėdos“

stovėsena ________________________________________________________________________

ant vienos, kitos kojos, pėdos-kelio mėginys, paprasta ir sudėtinga Rombergo poza

________________________________________________________________________________

 

6. Judesių tikslumas _______________________________________________________________

pakelti monetą, sudurti pirštus, pataikyti į nosies galą žiūrint ir užsimerkus; dismetrijos požymiai

7. Vokų, liežuvio, pirštų virpėjimas ____________________________________________________

8. Vyzdžiai ______________________________________________________________________

simetrija, diametro keitimasis pagal šviesą (mm), akių judesiai, konvergencija, akomodacija

9. Nistagmas _____________________________________________________________________  

spontaniškas, žiūrint į šoną, Tašeno mėginys (penkis kartus apsisukus žiūrėti tiesiai) – trukmė sekundėmis

10. Duomenys apie neurologinius, organinius CNS susirgimus ______________________________

pasisako, ar turėjo smegenų traumų, uždegimų, traukulių, priepuolių ir kt.

________________________________________________________________________________

11. Savijauta, nusiskundimai _________________________________________________________

negalavimai, sumušimai, žaizdos, injekcijų žymės, kokie ir kada vartoti vaistai

12. Kada, kiek ir kokių svaigalų vartojo paskutinį kartą ____________________________________

________________________________________________________________________________

 

Psichika: 13. Elgsena, nuotaika ______________________________________________________

susijaudinęs, dirglus, agresyvus, judrus, euforiškas, kalbus, uždaras, vangus, mieguistas, verksmingas

_______________________________________________________________________________ ,

prašymai, argumentai ______________________________________________________________

14. Sąmoningumas ________________________________________________________________

orientavimasis laike, vietoje, situacijoje, savęs suvokimas

________________________________________________________________________________

15. Atmintis _____________________________________________________________________  

įvykio, sulaikymo aplinkybės

16. Dėmesys _____________________________________________________________________

Šultės testas, skaitymas

17. Mąstymas ____________________________________________________________________

nuoseklumas, skaičių atimties veiksmai

18. Kalba ________________________________________________________________________

garsumas, tempas, rišlumas, artikuliacija

19. Mimika, gestikuliavimas _________________________________________________________

20. Alkoholio nustatymas iškvepiamame ore: iš uoslės __________________________________ ;

(būtinai išskalavus burną): kvapas – neužuodžiamas, silpnas, tikrinant stikline, stiprus, juntamas iš tolo

aparatu ____________________________ metrologinės patikros data _______________________

metodo arba prietaiso pavadinimas, prietaiso numeris

Pirmasis tyrimas ___ val. __ min., rezultatas ____________________________________________

Kartotinis tyrimas ___ val. __ min., rezultatas ___________________________________________

21. Biologinės terpės bandinys: paimta _______________________________________________

kraujo, šlapimo (imant pasitikslinti, nuo kada tiriamasis nesišlapinęs), seilių, nuoplovų nuo lūpų, burnos gleivinės, rankų pirštų

a) paėmimo laikas ___ val. __ min., kiekis _________________________________  (ml/aukščio cm)

b) paėmimo laikas ___ val. __ min., kiekis _________________________________  (ml/aukščio cm)

Tyrimo rezultatas _______________________________ kodas______________________________

rasta šlapime(R82.5), kraujyje(R78) alkoholio(.0), opijaus(.1), kokaino(.2), haliucinogenų(.3), kt. narkot.(.4), psichotrop. vaistų(.5)

22. Kiti duomenys _________________________________________________________________  

                       ankstesnės medicininės apžiūros, testavimo laikas, vieta, rezultatai, kt. dokumentai ar patologijos požymiai

________________________________________________________________________________  

IŠVADA: blaivus/neblaivus, nevartojęs/vartojęs psichoaktyviųjų

medžiagų (nurodyti kokių),                                                                                       diagnozės,

intoksikacijos laipsnio kodas

_____________________________________________________   (pagal TLK-10)

_____________________________________________________   F1 ______________________

_____________________________________________________   Y91. ____________________

_____________________________________________________    Y90. ____________________

gali/negali vairuoti_________________________________________________________________

Apžiūrą atlikęs specialistas įspėtas dėl atsakomybės ______________________________________

už sąmoningai melagingą išvadą pagal LR BK 293 str.                       asmens spaudas, parašas

 

Tiriamojo įrašas ranka apie susipažinimą su išvada, sutikimas/nesutikimas su išvada

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Data, val., min.:                                                             Tiriamojo parašas _____________________

Asmuo, kuriam įtariamas neblaivumas, girtumas ar apsvaigimas, turi teisę kreiptis į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl kartotinės medicininės apžiūros ne vėliau kaip per valandą nuo pirmosios medicininės apžiūros. Apžiūros galima atsisakyti, tačiau tai laikoma jos vengimu. Asmens, traukiamo administracinėn atsakomybėn, teisės ir pareigos išvardytos LR ATP kodekso 272 str.

Vengiant apžiūros, nevykdant jos punktų, atsisakant pasirašyti – pažymėti atitinkamose grafose ir patvirtinti dviejų liudytojų parašais

1. ______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

______________

Papildyta priedu:

Nr. 117, 2000-03-01, Žin., 2000, Nr. 20-516 (2000-03-08), i. k. 1002250ISAK00000117

 


 

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

 

Forma Nr. 179-2/a

 

 

Patvirtinta

titulinis įstaigos spaudas, adresas, telefonas

BIOLOGINĖS TERPĖS SIUNTIMAS

sveikatos apsaugos ministro

2000 03 01 įsakymu Nr. 117

 

_______________________ chemijos laboratorijai _____________________________________

 

________________________________________________           ___________________________

Tiriamojo vardas, PAVARDĖ, gimimo data                                                                    Medicininės apžiūros Nr.

 

Tyrimo priežastis, traumos sunkumas __________________________________________________

_______________________________________________________ Paimta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _: _ _

                                                                                                                                                                  metai mėn. d. val. min.

 

________________________________________________________________________________

                       biologinė terpė                                      kiekis ml ir cm aukščio                          kokiame ir kokios talpos inde

 

Kokios medžiagos ieškoti ___________________________________________________________

 

Kada ir kiek vartota_______________________________________________________________

per 24 val. iki paimant bandinį alkoholio, rūkalų, kavos, arbatos, vaistų ar kt. stimuliantų

 

Kada vartota anksčiau paskutinį kartą _________________________________________________

 

Kas paėmė ir užlakavo _______________ _______________ Kas dalyvavo___________________

                                                       vardas, pavardė                    parašas

________________________________________________________________________________  

 

Iki išgabenant bandinys saugotas _____________________________________________________

                                                                                                                                 patalpa, spinta

 

Išgabeno     ____________________________                                          _____                            

 

Priėmė        ____________________________                                          _____                            

                                   vardas, pavardė                                metai, mėnuo, diena, val., min.                             parašas

 

Biologinių terpių bandinį su dviem lydraščio egzemplioriais išgabenti ne vėliau kaip per dvi paras.

Vienas lydraščio egzempliorius grąžinamas siuntusiai įstaigai ir saugomas su medicininės apžiūros aktu.

Valstybinė teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba, 2000

______________

Papildyta priedu:

Nr. 117, 2000-03-01, Žin., 2000, Nr. 20-516 (2000-03-08), i. k. 1002250ISAK00000117

 


 

 

VALSTYBINĖ TEISMO PSICHIATRIJOS TARNYBA

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

 

________________________________________________________________________

komisijos/skyriaus pavadinimas, adresas, telefonas

 

 

 

 

Forma Nr. 192/a

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 13 d.

įsakymu Nr. V-407

 

 

TEISMO PSICHIATRIJOS, TEISMO PSICHOLOGIJOS EKSPERTIZĖS

AKTAS

 

 

 

________ m. ____________________________  d. Nr. _____________

 

Tiriamasis _______________________________________________________________________

                                                                              vardas, pavardė, asmens kodas (gimimo data)

 

apžiūrėtas _______________________________________________________________  patalpose,

 

vadovaujantis ________ m. _________________ d. ______________________________________

 

________________________________________________________________________  nutartimi,

                                 siuntusios įstaigos pavadinimas, pareigūno pareigos, vardas, pavardė

 

baudžiamojoje, civilinėje, administracinėje (pabraukti) byloje Nr. ___________________________ ,

įtariamajam, kaltinamajam pagal LR BK _______________________________________________ ,

liudytojui, asmeniui, padariusiam administracinį teisės pažeidimą, nukentėjusiajam, ieškovui, atsakovui, asmeniui, kurio atžvilgiu sprendžiamas veiksnumo klausimas (pabraukti), atlikta stacionarinė, ambulatorinė, kompleksinė, pirminė, kartotinė, papildoma, neakivaizdinė, pomirtinė (pabraukti) ekspertizė.

 

Ekspertas ar ekspertų komisija:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, išsilavinimas, specialybė, kvalifikacinė kategorija, darbo ekspertu stažas, eksperto parašas)

 

 

Kiti asmenys, dalyvavę darant ekspertizę:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

______________

 

 

Papildyta priedu:

Nr. 117, 2000-03-01, Žin., 2000, Nr. 20-516 (2000-03-08), i. k. 1002250ISAK00000117

Priedo pakeitimai:

Nr. V-407, 2005-05-13, Žin., 2005, Nr. 64-2312 (2005-05-21), i. k. 1052250ISAK000V-407

 


Forma Nr. 083-1/a patvirtinta

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2008 m. spalio 10 d.

įsakymu Nr. V-971

 

_____________________________________________________

(asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas)

____________________________________________________________________

(įstaigos duomenys)

 

VAIRUOTOJO SVEIKATOS PATIKRINIMO MEDICININĖ PAŽYMA

 

20___-____-____ Nr. ____________

 

Pažymima, kad _________________________________________________________ ,

(vardas, pavardė)

asmens kodas __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, gimęs (-usi) ____-___-___, gyvenantis (-i)

___________________________________________________________________________ ,

(adresas)

pagal sveikatos būklę __________________________________________________________

(tinkamą išvadą įrašyti: gali vairuoti be apribojimų / gali vairuoti su apribojimais / vairuoti negali)

šios kategorijų grupės transporto priemones: ________________________________________

(tinkamą kategoriją įrašyti žodžiu, nurodant ir grupę:

___________________________________________________________________________

1 grupė / 2 grupė / kitos transporto priemonės)

Vairuojant 1 grupės kategorijų transporto priemones ši pažyma galioja iki _____-___-___ ir taikomi šie apribojimai:

___________________________________________________________________________

(įrašyti tinkamą (-us) taikomų apribojimų kodą (-us)

Vairuojant 2 grupės kategorijų transporto priemones ši pažyma galioja iki ____-___-___ ir taikomi šie apribojimai:

___________________________________________________________________________

(įrašyti tinkamą (-us) taikomų apribojimų kodą (-us)

Esant reikalui, įrašomi aukščiau nurodyto asmens psichologinio tyrimo rezultatai, jam pageidaujant vairuotojo pažymėjime gali būti nurodyta jo (jos) kraujo grupė ir kt.:

___________________________________________________________________________

 

Komisijos pirmininkas                _______________                    _____________________

(parašas)                                                  (vardas, pavardė)

 

A. V.

 

Sekretorius                                 _______________                    _____________________

(parašas)                                                  (vardas, pavardė)

 

_________________

Papildyta priedu:

Nr. 315, 2000-06-08, Žin., 2000, Nr. 48-1408 (2000-06-14), i. k. 1002250ISAK00000315

Priedo pakeitimai:

Nr. V-971, 2008-10-10, Žin., 2008, Nr. 121-4625 (2008-10-21), i. k. 1082250ISAK000V-971

 


 

 

______________

Papildyta priedu:

Nr. 719, 2000-12-11, Žin., 2000, Nr. 109-3487 (2000-12-22), i. k. 1002250ISAK00000719

 


 

______________

Papildyta priedu:

Nr. 719, 2000-12-11, Žin., 2000, Nr. 109-3487 (2000-12-22), i. k. 1002250ISAK00000719

 


 

______________

Papildyta priedu:

Nr. 719, 2000-12-11, Žin., 2000, Nr. 109-3487 (2000-12-22), i. k. 1002250ISAK00000719

 


 

 

ĮOK

                                      (įstaigos pavadinimas)

F. Nr. 028-1/a

SIUNTIMAS TIRTI, KONSULTUOTI IR GYDYTI

PATVIRTINTA

Sveikatos apsaugos ministro 2001 04 02 įsakymu Nr. 246

 

200____m._______________________________________________________________________

Vardas, pavardė___________________________________________________________________

Diagnozė________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Siunčiamas specialisto____________________________________________________ konsultacijai

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Siuntėjas_________________________________________________________________________

                                                         (parašas)                                                                          (v., pavardė)

Išvada___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Konsultavusios įstaigos pavadinimas

________________________________________________________________________________

 

Gydytojas________________________________________________________________________

                                                                           (parašas)                                                                          (v., pavardė)

________________________________________________________________________________

                                                             (data)

______________

Papildyta priedu:

Nr. 246, 2001-04-02, Žin., 2001, Nr. 31-1042 (2001-04-11), i. k. 1012250ISAK00000246

 

Priedas. Neteko galios nuo 2005-02-11

Priedo naikinimas:

Nr. V-80, 2005-02-03, Žin. 2005, Nr. 19-632 (2005-02-10), i. k. 1052250ISAK0000V-80

Papildyta priedu:

Nr. 68, 2002-02-01, Žin., 2002, Nr. 20-779 (2002-02-27), i. k. 1022250ISAK00000068

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2004 m. vasario

27 d. įsakymu Nr. V-86

 

Forma Nr. 088-9/a

 

VALSTYBINĖS MEDICININĖS SOCIALINĖS EKSPERTIZĖS KOMISIJOS

................................... KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL ASMENS SUŽEIDIMO (SULUOŠINIMO), SUSIJUSIO SU TARNYBA, SUNKUMO LAIPSNIO NUSTATYMO

 

                                       Nr. __________

                                                               (data)

                                         

(surašymo vieta)

 

Komisija posėdyje, įvykusiame         ..........................................

                                                                                        (data)

pripažino, nepripažino (įrašyti)...............................................................................................................

 

kad..................................................................................................... , asmens kodas □□□□□□□□□□□

                                             (vardas ir pavardė)

 

yra ..........................................................................................................................................................

(sužeistas (suluošintas): sunkiai, apysunkiai (vidutiniškai), lengvai;

pirmos, antros, trečios grupės invalidas

(įrašyti sužeidimo (suluošinimo) sunkumo laipsnį arba invalidumo grupę, kurių priežastys susijusios su tarnyba)

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

Sprendimas priimtas atlikus apžiūrą ir remiantis šiais dokumentais:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

Sprendimas išduotas pateikti institucijai, mokančiai kompensaciją.

 

PAGRINDAS – ..........................  ekspertizės aktas Nr. ...........................................

                                                (data)

 

Komisijos pirmininkas                                                           ..................................................................

                                                           (parašas)                                                 (vardas ir pavardė)

A. V.

______________

Papildyta forma:

Nr. V-86, 2004-02-27, Žin., 2004, Nr. 35-1160 (2004-03-06), i. k. 1042250ISAK0000V-86

 


PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515

2 priedas

 

Privalomų sveikatos statistikos ataskaitos formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašas ir saugojimo terminai

 

Eil..

Nr.

Ataskaitos formos Nr

Ataskaitų formų pavadinimas

Saugojimo terminas

 

 

 

.

 

sveikatos priežiūros įstaigų, perduodančių dokumentus valstybiniam saugojimui

sveikatos priežiūros įstaigų, neperduodančių dokumentus valstybiniam saugojimui

 

 

1. ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ ATASKAITOS

 

 

 

1

forma Nr. 1 Sveikata

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos metų veiklos ataskaita

nuolat

25 metai

 

2

forma Nr. 2 Sveikata

Stacionaro veikla

nuolat

25 metai

 

3

forma Nr. 3 Sveikata

Metų personalo ataskaita

nuolat

25 metai

 

4

forma Nr. 25 Sveikata

Neteko galios nuo 2006-11-22

 

 

 

5

forma Nr. 26 Sveikata

Sportuojančiųjų sveikatos tikrinimas

25 metai

25 metai

 

6

forma Nr. 27 Sveikata

Greitosios medicinos pagalbos stoties (skyriaus) metų veiklos ataskaita

25 metai

25 metai

 

7

forma Nr. 28 Sveikata

Neteko galios nuo 2006-11-22

 

 

 

8

forma Nr. 29 Sveikata

Neteko galios nuo 2006-11-22

 

 

 

9

forma Nr. 30-1 Sveikata

Kraujo donorystės įstaigos ataskaita

nuolat

25 metai

 

10

forma Nr. 42 Sveikata

Patologinės anatomijos biuro (skyriaus) darbo ataskaita

25 metai

25 metai

 

 

 

2. SPECIALIZUOTA VEIKLA

 

 

 

 

 

2.1 Ftiziatrija

 

 

 

11

forma Nr. 9 Sveikata

Neteko galios nuo 2001-01-01

 

 

 

12

forma Nr. 10 Sveikata

Neteko galios nuo 2001-01-01

 

 

 

13

forma Nr. 23 Sveikata

Neteko galios nuo 2001-01-01

 

 

 

 

forma Nr. 23-1

 

forma Nr. 232

Sveikata

Pusmečio, metų ataskaita (duomenys apie sergančius tuberkulioze ligonius)

Ketvirčio ataskaita (duomenys apie sergančius tuberkulioze ligonius)

 

 

 

nuolat

25 metai

 

 

25 metai

 

 

 

2.2 Onkologija

 

 

 

14

forma Nr. 12 Sveikata

Ataskaita apie susirgusius vėžiu ir kitais piktybiniais navikais

nuolat

25 metai

 

15

forma Nr. 24 Sveikata

Ataskaita apie ligonius, sergančius piktybiniais navikais

nuolat

25 metai

 

 

 

2.3 Psichiatrija ir narkologija

 

 

 

16

forma Nr. 13 Sveikata

Ataskaita apie sergančiuosius psichikos ligomis

nuolat

25 metai

 

17

forma Nr. 14 Sveikata

Ataskaita apie psichikos ir elgesio sutrikimus vartojant psichoaktyviasias medžiagas

nuolat

25 metai

 

18

forma Nr. 46 Sveikata

Valstybinės teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnybos teismo psichiatrijos ir

 

 

 

 

 

narkologijos komisijų ataskaita

nuolat

25 metai

 

 

 

2.4 Akušerija

 

 

 

19

forma Nr. 17 Sveikata

Metų ataskaita apie abortus

nuolat

25 metai

 

20

forma Nr. 22 Sveikata

Neteko galios nuo 2006-11-22

 

 

 

 

 

2.5 Pediatrija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

forma Nr. 21 Sveikata

Neteko galios nuo 2006-11-22

 

 

 

22

forma Nr. 35 Sveikata

Neteko galios nuo 2006-11-22

 

 

 

23

forma Nr. 36 Sveikata

Neteko galios nuo 2006-11-22

 

 

 

 

 

2.6 Dermatovenerologija

 

 

 

24

forma Nr. 11 Sveikata

Ataskaita apie naujai išaiškintas užkrečiamąsias odos ir Veneros ligas

nuolat

25 metai

 

25

forma Nr. 11-1 Sveikata

Ataskaita apie naujai išaiškintas lytiškai plintančias ligas

25 metai

25 metai

 

26

forma Nr. 11-2 Sveikata

Ataskaita apie naujai išaiškintas lytiškai plintančias, grybelines ligas ir niežus

25 metai

25 metai

 

 

 

2.7 Sanatorijos

 

 

 

27

forma Nr. 33 Sveikata

Vaikų sanatorijos ataskaita

25 metai

25 metai

 

28

forma Nr. 34 Sveikata

Medicininės reabilitacijos įstaigos metų veiklos ataskaita

25 metai

25 metai

 

 

 

3. KITA VEIKLA

 

 

 

29

forma Nr. 31 Sveikata

Teismo medicinos tarnybos ataskaita

25 metai

25 metai

 

 

 

4. VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ ATASKAITOS

 

 

 

 

 

4.1. Visuomenės sveikatos centrai

 

 

 

30

forma Nr. 6-1 Sveikata

Neteko galios nuo 2009-06-25

 

 

 

31

forma Nr. 41-1 Sveikata

Ataskaita apie sveikatos ugdymą ir mokymą

5 metai

5 metai

 

32

forma Nr. 54 Sveikata

Lietuvos maisto taršos monitoringas. Cheminiai maisto produktų tyrimai

5 metai

5 metai

 

33

forma Nr. 55 Sveikata

Lietuvos maisto taršos monitoringas. Mikrobiologiniai maisto produktų tyrimai

5 metai

5 metai

 

 

 

4.2 Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijos

 

 

 

34

forma Nr. 40 Sveikata

Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų mikrobiologijos laboratorijos darbas

5 metai

5 metai

 

 

 

4.3. Neteko galios nuo 2003-07-06

 

 

 

35

forma Nr. 47 Sveikata

Neteko galios nuo 2003-07-06

 

 

 

36

forma Nr. 48 Sveikata

Neteko galios nuo 2003-07-06

 

 

 

37

forma Nr. 59 Sveikata

Neteko galios nuo 2003-07-06

 

 

 

38

forma Nr. 60 Sveikata

Neteko galios nuo 2003-07-06

 

 

 

 

 

4.4 Užkrečiamųjų ligų profilaktika ir kontrolė

 

 

 

39

forma Nr. 4 Sveikata

Sergamumas užkrečiamosiomis ligomis

5 metai

5 metai

 

40

forma Nr. 5 Sveikata

Neteko galios nuo 2009-06-25

 

 

 

41

forma Nr. 5-1 Sveikata

Neteko galios nuo 2009-06-25

 

 

 

42

forma Nr. 7

Imuniteto būklės ataskaita

 

5 metai

 

43

forma Nr. 8 Sveikata

Profilaktinių skiepijimų ataskaita

5 metai

5 metai

 

44

forma Nr. 9-1 Sveikata

Neteko galios nuo 2009-06-25

 

 

 

45

forma Nr. 37 Sveikata

Neteko galios nuo 2009-06-25

 

 

 

46

forma Nr. 38 Sveikata

Neteko galios nuo 2009-06-25

 

 

 

47

forma Nr. 38-1 Sveikata

Neteko galios nuo 2009-06-25

 

 

 

48

forma Nr. 39 Sveikata

Ataskaita apie laivų karantininę higieninę kontrolę

5 metai

5 metai

 

49

forma Nr. 43 Sveikata

Neteko galios nuo 2009-06-25

 

 

 

50

forma Nr. 44 Sveikata

Neteko galios nuo 2009-06-25

 

 

 

51

forma Nr. 45 Sveikata

Neteko galios nuo 2009-06-25

 

 

 

52

forma Nr. 49 Sveikata

Ataskaita apie pasiutligės profilaktiką

5 metai

5 metai

 

53

forma Nr. 50 Sveikata

Neteko galios nuo 2009-06-25

 

 

 

54

forma Nr. 50-1 Sveikata

Neteko galios nuo 2009-06-25

 

 

 

55

forma Nr. 50-2 Sveikata

Neteko galios nuo 2009-06-25

 

 

 

56

forma Nr. 51 Sveikata

Neteko galios nuo 2009-06-25

 

 

 

57

forma Nr. 61 Sveikata

Neteko galios nuo 2009-06-25

 

 

 

58