Suvestinė redakcija nuo 2018-07-01 iki 2018-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 1999, Nr. 103-2972; Žin. 1999, Nr.105-0, i. k. 0992250ISAK00000515

 

Nauja redakcija nuo 2018-07-01:

Nr. V-371, 2018-04-03, paskelbta TAR 2018-04-04, i. k. 2018-05294

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS APSKAITOS IR ATSKAITOMYBĖS TVARKOS

 

1999 m. lapkričio 29 d. Nr. 515

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikоs sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 10 straipsnio 11 punktu:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašą ir saugojimo terminus (toliau – Sąrašas ir saugojimo terminai);

1.2. Privalomų sveikatos statistikos ataskaitos formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašą ir saugojimo terminus;

1.3. Privalomų sveikatos statistikos ataskaitų pateikimo valstybės institucijoms tvarką (toliau – Tvarka).

2. Nustatau, kad:

2.1. apskaitą sveikatos priežiūros įstaigoje (toliau – įstaiga) vykdo sveikatos priežiūros specialistai, pildydami Sąraše ir saugojimo terminuose nurodytas privalomas sveikatos statistikos apskaitos ir kitas tipines formas (toliau – apskaitos dokumentai);

2.2. elektroniniu būdu galima pildyti visus apskaitos dokumentus, naudojamus įstaigose, tačiau turi būti laikomasi teisės aktuose nustatytų jų turinio reikalavimų. Elektroniniu būdu užpildyti apskaitos dokumentai gali būti išspausdinami tik tais atvejais, kai dėl technologinių priežasčių jų gauti neįmanoma iš įstaigų informacinių sistemų ar per Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą arba apskaitos dokumentų reikia teisėtvarkos institucijoms ir teismams jų funkcijoms vykdyti. Jeigu apskaitos dokumentai įstaigose tvarkomi elektroniniu būdu, įstaigos privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi šio įsakymo, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų apskaitos dokumentų, asmens duomenų ir ypatingų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų;

2.3. elektroniniu būdu užpildyti apskaitos dokumentai nespausdinami ir neperklijuojami į popierinės formos ambulatorines asmens sveikatos istorijas. Įstaigų veiklą prižiūrinčios (kontroliuojančios) valstybės institucijos ar įstaigos elektroniniu būdu užpildytus apskaitos dokumentus gali gauti skaitmeninėse laikmenose iš įstaigų informacinių sistemų arba per Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą; 

2.4. jeigu apskaitos dokumentai pasirašomi elektroniniu parašu, įstaigos privalo užtikrinti Lietuvos Respublikоs elektroninio parašo įstatymo nustatytus elektroninio parašo reikalavimus ir pasirašytų duomenų autentiškumą, prieinamumą ir elektroninio parašo galiojimą Sąrašo ir saugojimo terminų bei kitų teisės aktų nustatytą apskaitos dokumentų saugojimo laikotarpį. Elektroniniu parašu pasirašyti elektroniniai apskaitos dokumentai turi atitikti Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintose ar su juo suderintose elektroninių dokumentų specifikacijose nustatytus reikalavimus;

2.5. įstaiga, atsižvelgdama į savo veiklos pobūdį, turi teisę pakeisti apskaitos dokumentus: papildyti jai reikalingais laukais arba panaikinti laukus, kurie nepildomi dėl veiklos pobūdžio. Įstaiga gali įstaigos vadovo įsakymu pasitvirtinti papildomas sveikatos statistikos apskaitos formas, pildomas toje įstaigoje. 

3. Pavedu:

3.1. viešajai įstaigai Vilniaus universiteto ligoninei Santaros klinikoms, Valstybiniam psichikos sveikatos centrui, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui, Valstybinei teismo medicinos tarnybai, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui pasibaigus ataskaitiniams metams iki einamųjų metų kovo 1 d. sudaryti ir pateikti Higienos institutui ataskaitų formų, kurios jiems yra teikiamos pagal Tvarką, metines suvestines ataskaitas;

3.2. Higienos institutui:

3.2.1. apskaitos dokumentus skelbti savo interneto svetainėje www.hi.lt; 

3.2.2. nuolat saugoti šio įsakymo 3.1 papunktyje nurodytas metines suvestines ataskaitas;

3.3. įsakymo vykdymą kontroliuoti sveikatos apsaugos viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                 RAIMUNDAS ALEKNA

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu

Nr. 515

 

PRIVALOMŲ SVEIKATOS STATISTIKOS APSKAITOS IR KITŲ TIPINIŲ FORMŲ, PILDOMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE, SĄRAŠAS IR SAUGOJIMO TERMINAI

 

Eil. Nr.

Formos Nr.

Formos pavadinimas

Užpildytos formos saugojimo terminas

Pastabos

 

 

1. STACIONARINES PASLAUGAS TEIKIANČIOS ĮSTAIGOS

 

 

 

 

1.1 Bendros formos visų veiklos sričių stacionarams

 

 

 

 

1.1.1 Pagrindinė medicininė dokumentacija

 

 

1

003/a

Gydymo stacionare ligos istorija

25 metai

 

2

003-2/a

Dienos stacionaro ligonio kortelė

25 metai

 

3

003-4/a

Gydytojo paskyrimai

pagal F003/a

 

4

004/a

Temperatūros kortelė

pagal F003/a

 

 

 

1.1.2 Įstaigų veiklos ir pacientų apskaitos formos

 

 

5

001/a

Pacientų registravimo priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuje žurnalas

75 metai

 

6

007/a

Stacionaro pacientų ir lovų apskaitos kortelė

1 metai

 

7

016/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

8

066/a-LK

Išrašyto iš stacionaro asmens statistinė kortelė

5 metai

 

9

011/a

Reanimacijos ir intensyviosios ligonio sveikatos būklės rodiklių kortelė terapijos skyriaus (palatos)

pagal F003/a

 

10

119/a

Gydytojo konsultanto kvietimo kortelė

1 metai

 

11

120/a

Gydytojo konsultanto iškvietimų registravimo žurnalas

3 metai

 

 

 

1.1.3 Transfuzijų apskaitos formos

 

 

12

005/a

Neteko galios nuo 2017-07-01

 

 

13

009/a

Transfuzinių terpių perpylimo registravimo žurnalas

5 metai

 

 

 

1.1.4 Patologinės anatomijos skyriuose (centruose) pildomos formos

 

 

14

013-1/a

Patologinės anatomijos autopsijos protokolas

25 metai

 

15

015/a

Mirusių asmenų registravimo žurnalas

5 metai

 

16

017-1/a

Asmens mirties sveikatos priežiūros įstaigoje aktas

25 metai

 

 

 

1.2 Specializuota veikla

 

 

 

 

1.2.1 Chirurgija

 

 

17

003-3/a

Chirurginės operacijos protokolas

pagal F003/a

 

18

008/a

Chirurginių operacijų, atliktų stacionare, registravimo žurnalas

50 metų

 

 

 

1.2.2 Akušerija-ginekologija

 

 

19

003-1/a

Nėštumo nutraukimo aprašas

pagal F003/a, F096/a,

F025-113/

 

20

010/a

Gimdyvių ir naujagimių registravimo žurnalas

75 metai

 

 

21

010-1-1/a

Nėščiosios ir naujagimo kortelė

1 metai

 

 

22

010-2-1/a

Nėščiosios ir negyvagimio kortelė

1 metai

 

 

23

096/a

Nėštumo ir gimdymo istorija

25 metai

 

 

24

097/a

Naujagimio raidos istorija

25 metai

 

 

25

103-1/a

Vaiko gimimo pažymėjimas          

atiduodama asmeniui

 

 

 

 

1.2.3 Ftiziatrija

 

 

 

26

003-9/a

Stacionarinė tuberkuliozės ligos istorija

25 metai

 

 

 

 

1.2.4 Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

27

066-1/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

 

 

1.3 Specialios paskirties medicininė dokumentacija ir apskaitos formos

 

 

 

 

 

1.3.1 Organų transplantacijos apskaitos formos

 

 

 

28

034/a

Donoro kortelė

atiduodama

asmeniui          

 

 

29

136/a

Asmens sutikimas, kad jo audiniai, organai po mirties būtų paimti ir atiduoti transplantuoti

100 metų          

 

 

30

137/a

Asmens nesutikimas, kad jo audiniai, organai po mirties būtų paimti ir atiduoti transplantuoti

100 metų

 

 

31

138/a

Mirusiojo artimųjų sutikimas, kad mirusiojo audiniai, organai būtų paimti ir atiduoti transplantacijai

100 metų

 

 

32

139/a

Asmens sutikimas, kad jam esant gyvam audiniai, ląstelės, organai būtų paimti ir atiduoti transplantuoti

100 metų

 

 

35

033/a

Transplantacijai paimto organo kortelė

25 metai

 

 

 

 

157/a

1.3.2 Kitos apskaitos formos

Gydomųjų ______________ aferezių kurso lapas

 

5 metai

 

 

36

001-1/a

Neteko galios nuo 2017-07-01

 

 

 

37

014-1-1/a

Siuntimas atlikti patologijos tyrimą

3 metai

 

 

371

014-1-2/a

Patologijos tyrimų rezultatų aprašymas

pagal F003/a,

F025/a

 

 

38

051/a

Neteko galios nuo 2016-02-05

 

 

 

39

150/a

Neteko galios nuo 2018-07-01

 

 

 

 

 

2. AMBULATORINES PASLAUGAS TEIKIANČIOS ĮSTAIGOS

 

 

 

 

2.1 Bendros formos visų veiklos sričių įstaigoms

 

 

 

 

2.1.1 Pagrindinė medicininė dokumentacija

 

 

40

025/a

Ambulatorinė asmens sveikatos istorija            

15 metų

nustojus lankytis ligoniui

41

025/a-LK

Asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelė Nr....

5 metai

 

42

025-1/a-LK

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

43

048/a

Asmens medicininė knygelė (sveikatos pasas)

-

atiduodama asmeniui

431

048-1/a

Jūrininko sveikatos pažymėjimas / Seafarer‘s medical certificate

 

atiduodama asmeniui

432

048-2/a

Vidaus vandenų transporto specialisto bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžio sveikatos pažymėjimas / Navigator‘s of motor pleasure and other craft medical certificate

 

atiduodama asmeniui

44

049/a

Asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelė

-

atiduodama asmeniui

45

134/a

Alergologinio tyrimo kortelė

5 metai

A4 formatas

 

025-025-1/a

Prašymas gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje

3 metus

A4 formatas

451

025-025-2/a

Prašymas gydytis pas kitą pasirinktos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytoją

1 metus

A4 formatas

452

025-025-3/a

Prašymas dėl ambulatorinių kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijų perdavimo

3 metus

A4 formatas

453

025-025-9/a

Gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir ambulatorinių kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijų priėmimo registracijos žurnalas

15 metų

A4 formatas

454

025-025-10/a

Ambulatorinių kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijų perdavimo registracijos žurnalas

15 metų

A4 formatas

 

 

2.1.2 Dispanserizacijos apskaita

 

 

46

030/a

Dispanserinės apskaitos kortelė

1 metai

išrašius iš įskaitos

 

 

2.1.3 Darbo apskaitos formos

 

 

47

031/a

Gydytojų iškvietimų į namus registracijos knyga

3 metai

 

48

039-1/a

Neteko galios nuo 2017-07-01

 

 

49

116/a

Neteko galios nuo 2017-07-01

 

 

 

 

2.2 Specializuota veikla

 

 

 

 

2.2.1 Chirurgija

 

 

50

069/a

Ambulatorinių operacijų registracijos žurnalas

3 metai

 

 

 

2.2.2 Vaikų ligos

 

 

51

025-112/a

Vaiko sveikatos raidos istorija

25 metai

išrašius iš poliklinikos

511

025-112-1/a       

Vaiko sveikatos etapinė epikrizė

25 metai

pagal F025/a

512

027-1/a

Vaiko sveikatos pažymėjimas

atiduodama asmeniui

 

52

026/a

Moksleivio sveikatos raidos istorija

5 metai

baigus mokyklą

53

055/a

Neteko galios nuo 2016-02-05

 

 

54

059/a

Neteko galios nuo 2016-02-05

 

 

55

063/a

Profilaktiniai skiepijimai

5 metai

 

56

079/a

Neteko galios nuo 2010-09-15

 

 

 

 

2.2.3 Akušerija-ginekologija

 

 

57

025-111/a

Neteko galios nuo 2017-01-01

 

 

58

075/a

Neteko galios nuo 2017-01-01

 

 

59

025-113/a

Nėščiosios kortelė

15 metų

 

 

 

2.2.4 Ftiziatrija

 

 

60

027-9/a

Neteko galios nuo 2001-01-01

 

 

61

030-4/a

 

060-1/a

Asmens, sergančio tuberkulioze, ilgalaikio stebėjimo kortelė Tuberkulioze Tuberkulioze sergančių asmenų registravimo žurnalas

5 metai išrašius iš apskaitos         15 metų

 

62

081/a

Asmens, sergančio tuberkulioze, ambulatorinė sveikatos istorija

15 metų

nustojus lankytis ligoniui

 

63

081-1/a

Neteko galios nuo 2001-01-01

 

 

 

081-1-1/a

Tuberkuliozės atvejo registravimo kortelė Nr. 1

5 metai

 

 

081-1-2/a

Tuberkuliozės gydymo rezultatų registravimo kortelė Nr. 2

5 metai

 

 

081-1-9/a

Ligonio, sergančio tuberkulioze, gydymo kortelė

pagal F003/a,

F003-9/a,

F025/a,

F081/a

 

 

081-3/a

Tuberkuliozės mikobakterijų dauginio atsparumo vaistams nuo tuberkuliozės atvejo registravimo kortelė

5 metai

 

 

081-4/a

Tuberkuliozės mikobakterijų dauginio atsparumo vaistams nuo tuberkuliozės gydymo rezultatų registravimo kortelė

5 metai

 

 

081-5/a

Ligonio, sergančio dauginio atsparumo vaistams tuberkulioze, bakteriologinio ištyrimo ir gydymo kortelė

10 metų

 

 

107/a

Pranešimas apie asmens, sergančio tuberkulioze, mirties atvejį

3 metai

 

 

 

2.2.5 Psichiatrija, narkologija

 

 

65

025-5/a

Asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, statistinė apskaitos forma

10 metų

išrašius iš apskaitos

66

030-1/a

Psichikos ligonio apskaitos statistinė kortelė

3 metai          

išrašius iš apskaitos

67

030-1-1/a

Išbraukto iš apskaitos dokumentų psichikos ligonio statistinė kortelė

3 metai

 

68

100/a

Neteko galios nuo 2000-03-09

 

 

69

101/a

Neteko galios nuo 2000-03-09

 

 

70

154/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

71

155/a

Neteko galios nuo 2000-03-09

 

 

 

 

 

2.2.6 Dermatovenerologija

 

 

 

72

025-65/a

Neteko galios nuo 2017-07-01

 

 

 

73

047-9/a

Kontakto kortelė

pagal

F025/a

 

 

 

 

2.2.7 Onkologija

 

 

 

74

030-6/a

Neteko galios nuo 2016-02-05

 

 

 

 

 

2.2.8 Odontologija

 

 

 

75

037/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

76

039-2/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

77

025-043/a

Odontologo įrašai (Asmens sveikatos istorija Nr...)

15 metų

 

 

 

 

2.2.9 Radiologija

 

 

 

78

050/a

Radiologinių tyrimų registravimo žurnalas

5 metai

 

 

79

050-1/a

Neteko galios nuo 2018-07-01

 

 

 

 

 

2.3 Profilaktiniai skiepijimai

 

 

 

80

045/a

Kreipimosi dėl pasiutligės kortelė

3 metai

 

 

81

064/a

Profilaktinių skiepijimų registravimo žurnalas

3 metai

 

 

 

 

2.4 Pažymos

 

 

 

82

035/a

Gydytojų konsultacinės komisijos išvadų registravimo žurnalas

3 metai

 

 

83

046/a

Medicininis pažymėjimas-atiduodama asmeniui

 

 

 

84

046-1/a

Valdininko sveikatos pažymėjimas-atiduodama asmeniui

 

 

 

85

047/a

Privalomo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma-atiduodama asmeniui

 

 

 

86

068/a

Sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma

-

atiduodama asmeniui

 

87

070/a-LK

Pažyma medicininės reabilitacijos paslaugai gauti

5 metai

siunčiama teritorinei ligonių kasai

 

88

082/a

Vykstančiojo į užsienį medicininė pažyma-atiduodama asmeniui

 

 

 

89

083-1/a

Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma

 

 

 

891

083-2/a

Pažymėjimas, suteikiantis teisę naudotis motorine transporto priemone neprisisegus saugos diržo dėl medicininių priežasčių / Certificate of exemption from wearing a seatbelt for medical reasons

 

atiduodama asmeniui

 

90

086/a

Stojančio į mokymo įstaigą ir įdarbinamo nepilnamečio medicininė pažyma-atiduodama asmeniui

 

 

 

91

094/a

Medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, darbo biržą ar ugdymo instituciją

3 metai

šaknelė

92

132/a

Neteko galios nuo 2018-07-01

 

 

93

135/a

Neteko galios nuo 2018-07-01

 

 

 

 

2.5 Kita medicininė dokumentacija

 

 

94

040/a

Išankstinės registracijos pas gydytoją kortelė

3 mėnesiai

 

95

088/a

Siuntimas į medicininės socialinės ekspertizės komisiją-atiduodama asmeniui

 

 

 

088-9/a

Sprendimas dėl sužeidimo (suluošinimo), susijusio su tarnyba, sunkumo laipsnio nustatymo – atiduodama asmeniui

 

 

 

 

3. KITOS STACIONARINES IR AMBULATORINES PASLAUGAS TEIKIANČIOS ĮSTAIGOS

 

 

96

074/a

Ambulatorinių ligonių registravimo žurnalas

5 metai

 

97

058-089-151/a

Pranešimas apie nustatytą (įtariamą) susirgimą

3 metai

 

98

089-2/a

Neteko galios nuo 2018-07-01

 

 

99

089-5/a

Neteko galios nuo 2018-07-01

 

 

100

090/a

Pranešimas apie pirmą kartą nustatytą onkologinės ligos diagnozę

3 metai

 

101

106/a

Medicininis mirties liudijimas

1 metai

šaknelė

102

106-2/a

Medicininis perinatalinės mirties liudijimas

1 metai

šaknelė

103

113-1/a

Neteko galios nuo 2017-01-01

 

 

104

027/a

Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas

pagal F025/a, F003/

 

105

028/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

106

029/a

Procedūrų registravimo žurnalas

3 metai

 

107

036/a

Nedarbingumo pažymėjimų registravimo žurnalas

3 metai

 

108

042/a

Kineziterapijos kortelė

1 metai

 

109

044/a

Fizinės medicinos ir reabilitacijos procedūrų kortelė

1 metai

 

110

060/a

Infekcinių susirgimų registravimo žurnalas

3 metai

 

 

111

073/a

Neteko galios nuo 2018-07-01

 

 

 

112

080/a

Neteko galios nuo 2016-02-05

 

 

 

113

082-1/a

Tyrimo dėl ŽIV antikūnų pažyma-atiduodama asmeniui

 

 

 

114

104/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

115

146/a

Neteko galios nuo 2018-07-01

 

 

 

116

147/a

Akinių receptas-atiduodama asmeniui

 

 

 

117

148/a

Neteko galios nuo 2018-07-01

 

 

 

118

156/a

 

600-1/a

Anesteziologinės anamnezės ir anestezijos lapas

Pranešimas apie įtariamą nepageidaujamą reakciją į vaistą (NRV)

pagal F025/a, F003/a

10 metų

 

 

A4 formatas

 

 

1181

155-1/a       

Medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti aktas

2 metai       

 

 

1182

179-2/a       

Biologinės terpės siuntimas chemijos laboratorijai

3 metai

 

 

 

 

4. GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTYS (SKYRIAI)

 

 

 

119

109/a

Greitosios medicinos pagalbos iškvietimų registravimo žurnalas

3 metai

 

 

120

110/a

Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė

3 metai

 

 

121

114/a

Greitosios medicinos pagalbos lydimasis lapas

3 metai

 

 

122

115/a

Neteko galios nuo 2016-02-05

 

 

 

 

 

5. SPORTO MEDICINOS CENTRAI (KABINETAI)

 

 

123

061/a

Sportininko sveikatos stebėjimo kortelė

3 metai

 

124

062/a

Žinios apie traumas, susirgimus sporto renginių metu

1 metai

 

125

062-1/a

Sunkių traumų arba mirties atvejų sporto renginių metu medicininė pažyma

3 metai

 

 

 

VI SKYRIUS

LABORATORIJA

 

 

 

126

200/a

Siuntimas laboratoriniam tyrimui ir tyrimo rezultatai

pagal F025/a, F003/a

 

127

203/a

Neteko galios nuo 2016-05-19

 

 

128

206/a

Neteko galios nuo 2016-05-19

 

 

129

207/a

Kraujo grupių, rezus faktoriaus ir rezus antikūnų tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

130

210/a

Neteko galios nuo 2016-05-19

 

 

131

211/a

Neteko galios nuo 2016-05-19

 

 

132

216/a

Citologinio skreplių tyrimo lapas

pagal F003/a, F003-9/a,

F025/a,

F081/a

 

133

217/a

Neteko galios nuo 2016-05-19

 

 

134

218/a

Neteko galios nuo 2016-05-19

 

 

135

219/a

Neteko galios nuo 2016-05-19

 

 

136

221/a

Neteko galios nuo 2016-05-19

 

 

137

222/a

Neteko galios nuo 2016-05-19

 

 

138

223/a

Neteko galios nuo 2016-05-19

 

 

139

224/a

Neteko galios nuo 2016-05-19

 

 

140

227/a

Neteko galios nuo 2016-05-19

 

 

141

228-1/a

Neteko galios nuo 2016-05-19

 

 

142

228-2/a

Neteko galios nuo 2016-05-19

 

 

143

241/a

Neteko galios nuo 2016-05-19

 

 

144

242/a

Neteko galios nuo 2016-05-19

 

 

145

245/a

Neteko galios nuo 2016-05-19

 

 

146

246/a

Neteko galios nuo 2016-05-19

 

 

147

250/a

Neteko galios nuo 2016-05-19

 

 

148

250-1/a

Neteko galios nuo 2016-05-19

 

 

149

251/a

Neteko galios nuo 2016-05-19

 

 

150

252/a

Mikrobiologinių ir parazitologinių tyrimų registravimo žurnalas

3 metai

 

151

253/a

Mikrobiologinių tyrimų registravimo žurnalas

3 metai

 

152

254/a

Mikroorganizmų jautrumo cheminiams preparatams nustatymo žurnalas

3 metai

 

153

255/a

Neteko galios nuo 2015-01-01

 

 

154

255-1/a

Neteko galios nuo 2015-01-01

 

 

155

255-2/a

Neteko galios nuo 2015-01-01

 

 

156

256/a

Neteko galios nuo 2016-05-19

 

 

157

257/a

Neteko galios nuo 2016-05-19

 

 

158

258/a

Neteko galios nuo 2016-05-19

 

 

159

259/a

Neteko galios nuo 2016-05-19

 

 

160

261/a

Neteko galios nuo 2016-05-19

 

 

161

262/a

Neteko galios nuo 2016-05-19

 

 

162

270/a

Neteko galios nuo 2016-05-19

 

 

163

271/a

Neteko galios nuo 2016-05-19

 

 

164

272/a

Neteko galios nuo 2016-05-19

 

 

165

273/a

Neteko galios nuo 2016-05-19

 

 

166

274/a

Neteko galios nuo 2016-05-19

 

 

167

275/a

Neteko galios nuo 2016-05-19

 

 

168

276/a

Neteko galios nuo 2016-05-19

 

 

169

276-1/a

Neteko galios nuo 2016-05-19

 

 

170

277/a

Neteko galios nuo 2016-05-19

 

 

171

278/a

Neteko galios nuo 2016-05-19

 

 

172

285/a

Neteko galios nuo 2016-05-19

 

 

173

286/a

Neteko galios nuo 2016-05-19

 

 

174

287/a

Neteko galios nuo 2016-05-19

 

 

1741

200-1/a

Skreplių siuntimas tuberkuliozei mikroskopijos būdu nustatyti ir mikroskopijos tyrimo rezultatai

pagal F025/a,

F081/a, F003/a,

F003-9/a

 

1742

200-2/a

Mikroskopijos tyrimų tuberkuliozei nustatyti registravimo žurnalas

15 metų

 

1743

201-1/a

Skreplių surinkimo žurnalas

15 metų

 

 

 

7. KRAUJO TARNYBOS ĮSTAIGOS

 

 

175

406/a

Neteko galios nuo 2017-07-01

 

 

176

407/a

Kraujo donoro įskaitos kortelė

50 metų

 

177

408/a

Neteko galios nuo 2017-07-01

 

 

178

410/a

Donorų apskaitos žurnalas

3 metai

 

179

411/a

Kraujo ruošimo apskaitos žurnalas

10 metų

 

180

412/a

Hemoferezės procedūrų registravimo žurnalas

10 metų

 

181

413/a

Ruošiamų kraujo komponentų apskaitos žurnalas

10 metų

 

182

413-1/a

Neteko galios nuo 2017-07-01

 

 

183

418/a

Brokuoto kraujo ir jo komponentų registravimo žurnalas

3 metai

 

184

419/a

Neteko galios nuo 2017-07-01

 

 

185

420/a

Paruošto kraujo komponentų apskaitos žurnalas

3 metai

 

186

422-1/a

Išduoto kraujo apskaitos žurnalas

3 metai

 

187

422-2/a

Išduotos šviežiai šaldytos plazmos ir jos komponentų apskaitos žurnalas

3 metai

 

188

422-3/a

Išduotų ląstelinių kraujo komponentų apskaitos žurnalas

3 metai

 

189

422-4/a

Neteko galios nuo 2017-07-01

 

 

190

422-5/a

Neteko galios nuo 2017-07-01

 

 

191

422-6/a

Neteko galios nuo 2017-07-01

 

 

192

423/a

Neteko galios nuo 2017-07-01

 

 

193

426/a

Neteko galios nuo 2017-07-01

 

 

194

429/a

Neteko galios nuo 2017-07-01

 

 

195

430/a

Neteko galios nuo 2017-07-01

 

 

196

432/a

Neteko galios nuo 2017-07-01

 

 

197

435/a

Neteko galios nuo 2017-07-01

 

 

198

439/a

Neteko galios nuo 2017-07-01

 

 

199

440/a

Neteko galios nuo 2017-07-01

 

 

200

441/a

Neteko galios nuo 2017-07-01

 

 

 

201

442/a

Neteko galios nuo 2017-07-01

 

 

 

202

443/a

Neteko galios nuo 2017-07-01

 

 

 

203

444/a

Neteko galios nuo 2017-07-01

 

 

 

204

445/a

Neteko galios nuo 2017-07-01

 

 

 

205

207-4/a

Neteko galios nuo 2017-07-01

 

 

 

206

276-2/a

Neteko galios nuo 2017-07-01

 

 

 

207

448/a

Neteko galios nuo 2017-07-01

 

 

 

208

449/a

Neteko galios nuo 2017-07-01

 

 

 

209

450/a

Neteko galios nuo 2017-07-01

 

 

 

210

451/a

Neteko galios nuo 2017-07-01

 

 

 

211

452/a

Neteko galios nuo 2017-07-01

 

 

 

212

453/a

Neteko galios nuo 2017-07-01

 

 

 

213

454/a

Neteko galios nuo 2017-07-01

 

 

 

214

455/a

Neteko galios nuo 2017-07-01

 

 

 

215

457/a

Neteko galios nuo 2017-07-01

 

 

 

216

458/a

Neteko galios nuo 2017-07-01

 

 

 

217

459/a

Neteko galios nuo 2017-07-01

 

 

 

218

461/a

Neteko galios nuo 2017-07-01

 

 

 

219

463/a

Neteko galios nuo 2017-07-01

 

 

 

220

464/a

Neteko galios nuo 2017-07-01

 

 

 

221

465/a

Neteko galios nuo 2017-07-01

 

 

 

222

468/a

Neteko galios nuo 2017-07-01

 

 

 

223

469/a

Neteko galios nuo 2017-07-01

 

 

 

224

474/a

Eritrocitų (konservuoto kraujo) užsakymo ir parinkimo lapas

5 metai

 

 

225

475/a

Kraujo, jo komponentų ir preparatų transfuzijos protokolas

5 metai

 

 

226

259-1/a

Neteko galios nuo 2017-07-01

 

 

 

 

 

8. Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

227

170/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

228

170-1/a

Neteko galios nuo 2000-06-01

 

 

 

229

173/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

230

173-1/a

Neteko galios nuo 2000-06-01

 

 

 

231

179/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

232

179-1/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

233

180/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

234

181/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

235

182/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

236

184/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

237

185/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

238

186/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

239

190/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

240

191/a

Neteko galios nuo 2000-06-01

 

 

 

241

192/a

Neteko galios nuo 2000-03-09

 

 

 

 

 

IX SKYRIUS

LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS, SPECIALIZUOTOSIOS MEDICININĖS EKSPERTIZĖS KOMISIJA

 

 

 

242

003-1/ap

Gydymo stacionare ligos istorija

25 metai EK

 

 

243

025-1/ap

Asmens sveikatos istorija Nr..(ambulatorinė kortelė)

pagal asmens bylos

 

 

 

 

 

saugojimo laiką

 

 

244

035-1/ap

Neteko galios nuo 2016-02-05

 

 

 

245

035-2/ap

Neteko galios nuo 2016-02-05

 

 

 

246

035-3/ap

Neteko galios nuo 2016-02-05

 

 

 

247

040-1/ap

Neteko galios nuo 2016-02-05

 

 

 

248

047-1/ap

Neteko galios nuo 2016-02-05

 

 

 

249

047-2/ap

Neteko galios nuo 2016-02-05

 

 

 

250

057-1/ap

Neteko galios nuo 2016-02-05

 

 

 

251

074-1/ap

Neteko galios nuo 2016-02-05

 

 

 

252

076-1/ap

Neteko galios nuo 2016-02-05

 

 

 

253

155-1/ap

Neteko galios nuo 2016-02-05

 

 

 

254

035-/av

Tiriamųjų registravimo specializuotajai medicininei ekspertizei apskaitos žurnalas

10 metų

 

 

255

035-1/av

Specializuotosios medicininės ekspertizės komisijos posėdžių protokolų registras

50 metų

 

 

256

046-/av

Specializuotosios medicininės ekspertizės pažyma

Pagal dokumento, prie kurio pridedama, saugojimo laiką

 

 

257

048-/av

Specializuotosios medicininės ekspertizės ligos liudijimas

Pagal dokumento, prie kurio pridedamas, saugojimo laiką

 

 

258

104-/av

Specializuotosios medicininės ekspertizės aktas

25 metai

 

 

 

 

10. VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS

 

 

 

 

 

10.1 Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

259

302/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

260

303/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

261

303-2/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

262

303-3/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

263

304/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

264

362-2/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

265

363/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

266

501/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

267

700/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

268

702/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

269

703/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

270

704/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

271

038/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

 

 

10.2 Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

 

 

10.2.1 Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

272

324/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

273

325/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

274

326/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

275

327/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

276

338/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

277

339/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

278

343/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

279

345/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

280

346/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

281

347/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

282

389/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.2 Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

283

328/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

284

329/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

285

330/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

286

333/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

287

334/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

288

335/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

289

336/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

 

 

10.2.3 Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

290

204/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

291

205/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

292

205-1/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

293

205-2/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

294

242/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

295

245/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

296

252/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

297

253/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

298

254/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

299

256/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

300

257/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

301

258/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

302

259/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

303

278/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

304

286/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

305

379/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

306

380/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

307

381/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

308

382/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

309

383/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

310

384/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

311

385/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

312

386/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

 

 

10.3 Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

313

315-5/a

315-1/a

315-2/a

334-1/a

334-3/a

334-4/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

Neteko galios nuo 2014-02-08

Neteko galios nuo 2014-02-08

Neteko galios nuo 2014-02-08

Neteko galios nuo 2014-02-08

Neteko galios nuo 2014-02-08

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

314

399-1/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

315

399-2/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

316

708/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

317

710/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

 

 

11. VALSTYBINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBA

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS IR JAI PAVALDŽIOS ĮSTAIGOS

 

 

 

318

300/a

Visuomenės sveikatos saugos objektų kontrolės registravimo žurnalas

5 metai

 

 

319

303-1/a

Visuomenės sveikatos centro direktoriaus sprendimas dėl higieninės ekspertizės išvadų

 

 

 

 

 

ekspertizės išvadų

10 metų

 

 

320

306/a

Neteko galios nuo 2001-01-18

 

 

 

321

308/a

Visuomenės sveikatos saugos kontrolės objekto priežiūros žurnalas

5 metai

 

 

322

309/a

Neteko galios nuo 2001-01-18

 

 

 

323

310/a

Neteko galios nuo 2001-01-18

 

 

 

324

311/a

Neteko galios nuo 2001-01-18

 

 

 

325

312/a

Neteko galios nuo 2001-01-18

 

 

 

326

314/a

Neteko galios nuo 2001-01-18

 

 

 

327

315/a

Visuomenės sveikatos saugos patikrinimo aktas

5 metai

 

 

328

316/a

Stovyklos priėmimo aktas

5 metai

 

 

329

323/a

Vandens bandinių paėmimo tyrimui aktas

5 metai

 

 

330

337/a

Gaminių, kontaktuojančių su žmogaus kūnu ar maisto produktais, bandinių paėmimo tyrimui aktas

5 metai

 

 

331

342/a

Neteko galios nuo 2001-01-18

 

 

 

332

388/a

Darbo zonos oro bandinių paėmimo tyrimui aktas

3 metai

 

 

333

394/a

Leidimas realizuoti importinius augalinės kilmės produktus (žaliavas)

2 metai

 

 

334

400/a

Neteko galios nuo 2004-07-28

 

 

 

335

705/a

Neteko galios nuo 2001-01-18

 

 

 

336

706/a

Neteko galios nuo 2001-01-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

337

707/a

Neteko galios nuo 2001-01-18

 

 

 

 

 

12. UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKA IR KONTROLĖ

 

 

 

338

151-1/a

Skubus pranešimas apie užkrečiamųjų ligų sukėlėją

3 metai

 

 

 

151-2/a

Skubus pranešimas apie ŽIV infekcijos sukėlėją

3 metai

 

 

 

151-7/a

Siuntimas laboratoriniam ŽIV tyrimui ir tyrimo rezultatas

pagal F025/a

F003/a

F003-2/a

 

 

 

151-8/a

Ėminių dėl ŽIV registracijos lapas

5 metai

 

 

339

350/a

Baigiamosios dezinfekcijos užduotis

2 metai

 

 

340

351/a

Dezinfekcinės kameros lydraštis

2 metai

 

 

341

352/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

342

353/a

Kameroje dezinfekuotų daiktų registravimo žurnalas

2 metai

 

 

343

354/a

Židiniuose atliekamos dezinfekcijos registravimo žurnalas

3 metai

 

 

344

355/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

345

356/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

346

357/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

347

357-1/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

348

357-2/a

Oro lašeliniu keliu plintančios infekcinės ligos epidemiologinio tyrimo

 

 

 

 

 

protokolas

3 metai

 

 

349

359/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

350

364/a

Vidurių šiltinės ir paratifų bakterijų nešiotojo įskaitos kortelė

50 metų

 

 

351

365/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

352

366/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

353

368/a

Nariuotakojų kiekio ir ekstensyvių tyrimų dėl maliarinių uodų ir erkių

 

 

 

 

 

apskaitos žurnalas

3 metai

 

 

354

369/a

Dezinfekcinių darbų registravimo................ mieste (rajone) žurnalas

3 metai

 

 

355

371/a

Iksodinių erkių skaitlingumo ir jų virusologinių tyrimų............... mieste

 

 

 

 

 

(rajone) registravimo žurnalas

3 metai

 

 

356

372/a

Entomofaunos fenologinių reiškinių stebėjimo............... mieste (rajone)

 

 

 

 

 

žurnalas

3 metai

 

 

357

373/a

Vandens telkinio pasas

5 metai

 

 

358

374/a

Entomofaunos skaitlingumo stebėjimo.......... mieste (rajone) žurnalas

3 metai

 

 

359

375/a

Nariuotakojų rūšių apskaitos žiniaraštis

5 metai

 

 

360

379-1/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

361

391/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

362

392-1/a

Skiepų pašalinių reiškinių tyrimo protokolas

TAR pastaba: šio protokolo formos preambulė pakeista Lietuvos

Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro 2015 m. birželio 22 d.

įsakymu Nr. V-784.

 

3 metai

 

 

 

151-9/a

Lytiškai plintančios infekcijos, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos epidemiologinio tyrimo protokolas

3 metai

 

 

 

 

XIII SKYRIUS

KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS MEDICINOS TARNYBA

 

 

 

363

KAM 40-003/a

 

Gydymo stacionare ligos istorija

25 metai

 

 

364

KAM 40-25/a

Kario sveikatos ambulatorinė kortelė

50 metų

 

 

365

KAM 40-27/a

Išrašas iš medicininių dokumentų

pagal F KAM 40-003/a, F KAM 40-025/a

 

 

366

KAM 40-027-5/a

Ligos liudijimas

pagal F KAM 40-003/a, F KAM 40-025/a

 

 

367

KAM 40-028/a

Siuntimas atlikti medicininį tyrimą

pagal F KAM 40-003/a, F KAM 40-025/a

 

 

368

KAM  40-046/a

Ekspertinio nutarimo pažyma

50 metų

 

 

369

KAM 40-058-1/a

Skubus medicinos tarnybos pranešimas apie infekcinį susirgimą, maisto toksikoinfekciją

5 metai

 

 

370

KAM 40-60/a

Infekcinių susirgimų apskaitos žurnalas

5 metai

 

 

371

KAM 40-70/a

Siuntimų į reabilitacijos centrą registracijos žurnalas

5 metai

 

 

372

KAM 40-072/a

Reabilitacinė kortelė (nukreipimas)

pagal F KAM 40-003/a, F KAM 40-025/a

 

 

373

KAM 40-088/a

Siuntimas į karinės medicinos ekspertizės komisiją

pagal F KAM 40-003/a, F KAM 40-025/a

 

 

374

KAM 40-094/a

Laikinojo nedarbingumo pažyma

-

atiduodama asmeniui

 

375

KAM 40-094-1/a

Laikinojo nedarbingumo pažymų registracijos žurnalas

3 metai

 

 

 

SUDERINTA                                                  SUDERINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos                       Lietuvos archyvų departamento

apsaugos ministerijos prie                                Lietuvos Respublikos Vyriausybės

CEK 1999 m. lapkričio 18 d.                           CEK 1999 m. lapkričio 26 d.

protokolas Nr. 16                                             protokolas Nr. 6

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 570, 1999-12-31, Žin., 2000, Nr. 4-110 (2000-01-14), i. k. 0992250ISAK00000570

Nr. 11, 2000-01-10, Žin., 2000, Nr. 6-173 (2000-01-21), i. k. 1002250ISAK00000011

Nr. 117, 2000-03-01, Žin., 2000, Nr. 20-516 (2000-03-08), i. k. 1002250ISAK00000117

Nr. 276, 2000-05-24, Žin., 2000, Nr. 44-1277 (2000-05-31), i. k. 1002250ISAK00000276

Nr. 315, 2000-06-08, Žin., 2000, Nr. 48-1408 (2000-06-14), i. k. 1002250ISAK00000315

Nr. 583, 2000-10-30, Žin., 2000, Nr. 96-3056 (2000-11-10), i. k. 1002250ISAK00000583

Nr. 641, 2000-11-09, Žin., 2000, Nr. 100-3196 (2000-11-22), i. k. 1002250ISAK00000641

Nr. 18, 2001-01-10, Žin., 2001, Nr. 5-154 (2001-01-17), i. k. 1012250ISAK00000018

Nr. 526, 2001-10-08, Žin., 2001, Nr. 89-3135 (2001-10-19), i. k. 1012250ISAK00000526

Nr. 585, 2001-11-09, Žin., 2001, Nr. 96-3401 (2001-11-16), i. k. 1012250ISAK00000585

Nr. 68, 2002-02-01, Žin., 2002, Nr. 20-779 (2002-02-27), i. k. 1022250ISAK00000068

Nr. V-117, 2003-02-25, Žin., 2003, Nr. 27-1105 (2003-03-19); Žin., 2011, Nr. 79-3880 (2011-06-30), i. k. 1032250ISAK000V-117

Nr. V-86, 2004-02-27, Žin., 2004, Nr. 35-1160 (2004-03-06), i. k. 1042250ISAK0000V-86

Nr. V-79, 2004-02-20, Žin., 2004, Nr. 32-1030 (2004-02-28), i. k. 1042250ISAK0000V-79

Nr. V-552, 2004-07-16, Žin., 2004, Nr. 116-4339 (2004-07-27), i. k. 1042250ISAK000V-552

Nr. V-39, 2005-01-20, Žin., 2005, Nr. 13-408 (2005-01-28), i. k. 1052250ISAK0000V-39

Nr. V-407, 2005-05-13, Žin., 2005, Nr. 64-2312 (2005-05-21), i. k. 1052250ISAK000V-407

Nr. V-483, 2005-06-10, Žin., 2005, Nr. 76-2771 (2005-06-18), i. k. 1052250ISAK000V-483

Nr. V-616, 2008-06-20, Žin., 2008, Nr. 74-2900 (2008-06-30), i. k. 1082250ISAK000V-616

Nr. V-1114, 2008-11-17, Žin., 2008, Nr. 139-5514 (2008-12-04), i. k. 1082250ISAK00V-1114

Nr. V-1238, 2008-12-09, Žin., 2009, Nr. 3-75 (2009-01-10), i. k. 1082250ISAK00V-1238

Nr. V-406, 2009-05-25, Žin., 2009, Nr. 66-2641 (2009-06-04), i. k. 1092250ISAK000V-406

Nr. V-669, 2010-07-28, Žin., 2010, Nr. 93-4924 (2010-08-05), i. k. 1102250ISAK000V-669

Nr. V-766, 2010-09-07, Žin., 2010, Nr. 108-5568 (2010-09-14), i. k. 1102250ISAK000V-766

Nr. V-947, 2010-10-28, Žin., 2010, Nr. 129-6598 (2010-11-04), i. k. 1102250ISAK000V-947

Nr. V-641, 2011-06-27, Žin., 2011, Nr. 79-3887 (2011-06-30), i. k. 1112250ISAK000V-641

Nr. V-880, 2012-09-20, Žin., 2012, Nr. 111-5649 (2012-09-26), i. k. 1122250ISAK000V-880

Nr. V-960, 2013-10-15, Žin., 2013, Nr. 110-5473 (2013-10-19), i. k. 1132250ISAK000V-960

Nr. V-119, 2014-01-27, paskelbta TAR 2014-02-07, i. k. 2014-01229

Nr. V-319, 2014-03-05, paskelbta TAR 2014-03-06, i. k. 2014-02741

Nr. V-969, 2014-09-19, paskelbta TAR 2014-10-07, i. k. 2014-13795

Nr. V-1420, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21334

Nr. V-784, 2015-06-22, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11029

Nr. V-134, 2016-02-02, paskelbta TAR 2016-02-04, i. k. 2016-02323

Nr. V-636, 2016-05-16, paskelbta TAR 2016-05-18, i. k. 2016-13374

Nr. V-1148, 2016-10-07, paskelbta TAR 2016-10-12, i. k. 2016-24994

Nr. V-1454, 2016-12-20, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29288

Nr. V-475, 2017-04-27, paskelbta TAR 2017-04-28, i. k. 2017-07164

Nr. V-371, 2018-04-03, paskelbta TAR 2018-04-04, i. k. 2018-05294

 

Priedas. Neteko galios nuo 2014-02-08

Priedo naikinimas:

Nr. V-119, 2014-01-27, paskelbta TAR 2014-02-07, i. k. 2014-01229

Papildyta priedu:

Nr. 117, 2000-03-01, Žin., 2000, Nr. 20-516 (2000-03-08), i. k. 1002250ISAK00000117

Priedo pakeitimai:

Nr. V-407, 2005-05-13, Žin., 2005, Nr. 64-2312 (2005-05-21), i. k. 1052250ISAK000V-407

 

Priedas. Neteko galios nuo 2014-02-08

Priedo naikinimas:

Nr. V-119, 2014-01-27, paskelbta TAR 2014-02-07, i. k. 2014-01229

Papildyta priedu:

Nr. 117, 2000-03-01, Žin., 2000, Nr. 20-516 (2000-03-08), i. k. 1002250ISAK00000117

Priedo pakeitimai:

Nr. V-407, 2005-05-13, Žin., 2005, Nr. 64-2312 (2005-05-21), i. k. 1052250ISAK000V-407

 

Priedas. Neteko galios nuo 2014-02-08

Priedo naikinimas:

Nr. V-119, 2014-01-27, paskelbta TAR 2014-02-07, i. k. 2014-01229

Papildyta priedu:

Nr. 117, 2000-03-01, Žin., 2000, Nr. 20-516 (2000-03-08), i. k. 1002250ISAK00000117

Priedo pakeitimai:

Nr. V-407, 2005-05-13, Žin., 2005, Nr. 64-2312 (2005-05-21), i. k. 1052250ISAK000V-407

 

Priedas. Neteko galios nuo 2014-02-08

Priedo naikinimas:

Nr. V-119, 2014-01-27, paskelbta TAR 2014-02-07, i. k. 2014-01229

Papildyta priedu:

Nr. 117, 2000-03-01, Žin., 2000, Nr. 20-516 (2000-03-08), i. k. 1002250ISAK00000117

Priedo pakeitimai:

Nr. V-407, 2005-05-13, Žin., 2005, Nr. 64-2312 (2005-05-21), i. k. 1052250ISAK000V-407

 

Priedas. Neteko galios nuo 2005-05-22

Priedo naikinimas:

Nr. V-407, 2005-05-13, Žin. 2005, Nr. 64-2312 (2005-05-21), i. k. 1052250ISAK000V-407

Papildyta priedu:

Nr. 117, 2000-03-01, Žin., 2000, Nr. 20-516 (2000-03-08), i. k. 1002250ISAK00000117

 

Priedas. Neteko galios nuo 2014-02-08

Priedo naikinimas:

Nr. V-119, 2014-01-27, paskelbta TAR 2014-02-07, i. k. 2014-01229

 

Priedas. Neteko galios nuo 2014-02-08

Priedo naikinimas:

Nr. V-119, 2014-01-27, paskelbta TAR 2014-02-07, i. k. 2014-01229

Papildyta priedu:

Nr. 117, 2000-03-01, Žin., 2000, Nr. 20-516 (2000-03-08), i. k. 1002250ISAK00000117

 

Priedas. Neteko galios nuo 2014-02-08

Priedo naikinimas:

Nr. V-119, 2014-01-27, paskelbta TAR 2014-02-07, i. k. 2014-01229

Papildyta priedu:

Nr. 117, 2000-03-01, Žin., 2000, Nr. 20-516 (2000-03-08), i. k. 1002250ISAK00000117

Priedo pakeitimai:

Nr. V-407, 2005-05-13, Žin., 2005, Nr. 64-2312 (2005-05-21), i. k. 1052250ISAK000V-407

 


Forma Nr. 083-1/a patvirtinta

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2008 m. spalio 10 d.

įsakymu Nr. V-971

 

_____________________________________________________

(asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas)

____________________________________________________________________

(įstaigos duomenys)

 

VAIRUOTOJO SVEIKATOS PATIKRINIMO MEDICININĖ PAŽYMA

 

20___-____-____ Nr. ____________

 

Pažymima, kad _________________________________________________________ ,

(vardas, pavardė)

asmens kodas __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, gimęs (-usi) ____-___-___, gyvenantis (-i)

___________________________________________________________________________ ,

(adresas)

pagal sveikatos būklę __________________________________________________________

(tinkamą išvadą įrašyti: gali vairuoti be apribojimų / gali vairuoti su apribojimais / vairuoti negali)

šios kategorijų grupės transporto priemones: ________________________________________

(tinkamą kategoriją įrašyti žodžiu, nurodant ir grupę:

___________________________________________________________________________

1 grupė / 2 grupė / kitos transporto priemonės)

Vairuojant 1 grupės kategorijų transporto priemones ši pažyma galioja iki _____-___-___ ir taikomi šie apribojimai:

___________________________________________________________________________

(įrašyti tinkamą (-us) taikomų apribojimų kodą (-us)

Vairuojant 2 grupės kategorijų transporto priemones ši pažyma galioja iki ____-___-___ ir taikomi šie apribojimai:

___________________________________________________________________________

(įrašyti tinkamą (-us) taikomų apribojimų kodą (-us)

Esant reikalui, įrašomi aukščiau nurodyto asmens psichologinio tyrimo rezultatai, jam pageidaujant vairuotojo pažymėjime gali būti nurodyta jo (jos) kraujo grupė ir kt.:

___________________________________________________________________________

 

Komisijos pirmininkas                _______________                    _____________________

(parašas)                                                  (vardas, pavardė)

 

A. V.

 

Sekretorius                                 _______________                    _____________________

(parašas)                                                  (vardas, pavardė)

 

_________________

Papildyta priedu:

Nr. 315, 2000-06-08, Žin., 2000, Nr. 48-1408 (2000-06-14), i. k. 1002250ISAK00000315

Priedo pakeitimai:

Nr. V-971, 2008-10-10, Žin., 2008, Nr. 121-4625 (2008-10-21), i. k. 1082250ISAK000V-971

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2013 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. V-960

 

 

Sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas, adresas, telefono Nr., el. p. adresas, kodas

Name of the health care institution, address, phone number, e-mail, registration code

[pavadinimas] [adresas] [telefono Nr.] [el. p. adresas] [kodas]

Apskaitos forma

Nr. 083-2/a

PAŽYMĖJIMAS, SUTEIKIANTIS TEISĘ NAUDOTIS MOTORINE TRANSPORTO PRIEMONE NEPRISISEGUS SAUGOS DIRŽO DĖL MEDICININIŲ PRIEŽASČIŲ

 

CERTIFICATE OF EXEMPTION FROM WEARING

A SEATBELT FOR MEDICAL REASONS

 

[išdavimo data] [pažymėjimo Nr.]

Išdavimo data, pažymėjimo numeris

Issuing date (yyyy-mm-dd), Certificate number

(ženklas)

 

(PILDYTI SPAUSDINTINĖMIS RAIDĖMIS / PLEASE PRINT)

 

Pavardė / Surname Vardas (-ai) / Name (-s)

 

Lytis VYR / MOT / Gender M / F

[pavardė]

[vardas]

[lytis]

 

Pilietybė / Nationality /

[pilietybė]

Gimimo data / Date of Birth

[gimimo data]

 

 

Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento Nr. / Identity Document No.

[asmens tapatybės kortelės arba paso Nr.]

 

 

Sveikatos tikrinimo data / Date of Medical Examination:   [data]

 

Šio pažymėjimo turėtojui leidžiama naudotis M1, M2, M3, N1, N2 ir N3 klasių motorinėmis transporto priemonėmis neprisisegus saugos diržo dėl medicininių priežasčių

The holder of this Certificate is permitted to use M1, M2, M3, N1, N2 and N3 category motor vehicle without wearing a seatbelt for medical reasons

 

Pažymėjimas galioja iki       [data]

This Certificate is valid until /date/

 

Gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) pirmininko pavardė, vardas, spaudo Nr.

Surname, name, Stamp No. of the Chairman  of the Commision of Medical Consultation (CMC)

 

 

[gydytojo pavardė]

[gydytojo vardas]

[gydytojo spaudo Nr.]

Parašas / Signature

GKK antspaudas / Stamp of CMC

 

 

Šis pažymėjimas yra išduotas pagal Direktyvos 91/671/EEC 5 straipsnio reikalavimus

This certificate is issued in compliance with the requirements of Article 5 of Directive 91/671/EEC

_________________

Papildyta priedu:

Nr. V-960, 2013-10-15, Žin., 2013, Nr. 110-5473 (2013-10-19), i. k. 1132250ISAK000V-960

 

Priedas. Neteko galios nuo 2017-01-01

Priedo naikinimas:

Nr. V-1148, 2016-10-07, paskelbta TAR 2016-10-12, i. k. 2016-24994

Papildyta priedu:

Nr. 719, 2000-12-11, Žin., 2000, Nr. 109-3487 (2000-12-22), i. k. 1002250ISAK00000719

 

Priedas. Neteko galios nuo 2017-01-01

Priedo naikinimas:

Nr. V-1148, 2016-10-07, paskelbta TAR 2016-10-12, i. k. 2016-24994

Papildyta priedu:

Nr. 719, 2000-12-11, Žin., 2000, Nr. 109-3487 (2000-12-22), i. k. 1002250ISAK00000719

 

Priedas. Neteko galios nuo 2014-09-01

Priedo naikinimas:

Nr. V-666, 2014-06-09, paskelbta TAR 2014-06-11, i. k. 2014-07415

Papildyta priedu:

Nr. 719, 2000-12-11, Žin., 2000, Nr. 109-3487 (2000-12-22), i. k. 1002250ISAK00000719

 

Priedas. Neteko galios nuo 2015-01-01

Priedo naikinimas:

Nr. V-969, 2014-09-19, paskelbta TAR 2014-10-07, i. k. 2014-13795

Papildyta priedu:

Nr. 246, 2001-04-02, Žin., 2001, Nr. 31-1042 (2001-04-11), i. k. 1012250ISAK00000246

 

Priedas. Neteko galios nuo 2005-02-11

Priedo naikinimas:

Nr. V-80, 2005-02-03, Žin. 2005, Nr. 19-632 (2005-02-10), i. k. 1052250ISAK0000V-80

Papildyta priedu:

Nr. 68, 2002-02-01, Žin., 2002, Nr. 20-779 (2002-02-27), i. k. 1022250ISAK00000068

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2004 m. vasario

27 d. įsakymu Nr. V-86

 

Forma Nr. 088-9/a

 

VALSTYBINĖS MEDICININĖS SOCIALINĖS EKSPERTIZĖS KOMISIJOS

................................... KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL ASMENS SUŽEIDIMO (SULUOŠINIMO), SUSIJUSIO SU TARNYBA, SUNKUMO LAIPSNIO NUSTATYMO

 

                                       Nr. __________

                                                               (data)

                                         

(surašymo vieta)

 

Komisija posėdyje, įvykusiame         ..........................................

                                                                                        (data)

pripažino, nepripažino (įrašyti)...............................................................................................................

 

kad..................................................................................................... , asmens kodas □□□□□□□□□□□

                                             (vardas ir pavardė)

 

yra ..........................................................................................................................................................

(sužeistas (suluošintas): sunkiai, apysunkiai (vidutiniškai), lengvai;

pirmos, antros, trečios grupės invalidas

(įrašyti sužeidimo (suluošinimo) sunkumo laipsnį arba invalidumo grupę, kurių priežastys susijusios su tarnyba)

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

Sprendimas priimtas atlikus apžiūrą ir remiantis šiais dokumentais:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

Sprendimas išduotas pateikti institucijai, mokančiai kompensaciją.

 

PAGRINDAS – ..........................  ekspertizės aktas Nr. ...........................................

                                                (data)

 

Komisijos pirmininkas                                                           ..................................................................

                                                           (parašas)                                                 (vardas ir pavardė)

A. V.

______________

Papildyta forma:

Nr. V-86, 2004-02-27, Žin., 2004, Nr. 35-1160 (2004-03-06), i. k. 1042250ISAK0000V-86

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu

Nr. 515

 

Privalomų sveikatos statistikos ataskaitos formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašas ir saugojimo terminai

 

Eil..

Nr.

Ataskaitos formos Nr

Ataskaitų formų pavadinimas

Saugojimo terminas

 

 

 

.

 

sveikatos priežiūros įstaigų, perduodančių dokumentus valstybiniam saugojimui

sveikatos priežiūros įstaigų, neperduodančių dokumentus valstybiniam saugojimui

 

 

1. ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ ATASKAITOS

 

 

 

1

forma Nr. 1 Sveikata

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos metų veiklos ataskaita

nuolat

25 metai

 

2

forma Nr. 2 Sveikata

Stacionaro veikla

nuolat

25 metai

 

3

forma Nr. 3 Sveikata

Metų personalo ataskaita

nuolat

25 metai

 

4

forma Nr. 25 Sveikata

Neteko galios nuo 2006-11-22

 

 

 

5

forma Nr. 26 Sveikata

Neteko galios nuo 2018-07-01

 

 

 

6

forma Nr. 27 Sveikata

Greitosios medicinos pagalbos stoties (skyriaus) metų veiklos ataskaita

25 metai

25 metai

 

7

forma Nr. 28 Sveikata

Neteko galios nuo 2006-11-22

 

 

 

8

forma Nr. 29 Sveikata

Neteko galios nuo 2006-11-22

 

 

 

9

forma Nr. 30-1 Sveikata

Kraujo donorystės įstaigos ataskaita

nuolat

25 metai

 

10

forma Nr. 42

Sveikata

Patologijos skyrių / tarnybų metų veiklos ataskaita

25 metai

25 metai

 

101

forma Nr. 1-PR

Sveikata

Privačios asmens sveikatos priežiūros įstaigos metų veiklos ataskaita

nuolat

25 metai

 

102

forma Nr. 25-PR

Sveikata

Privačios odontologijos įstaigos metų veiklos ataskaita

nuolat

25 metai

 

 

 

2. SPECIALIZUOTA VEIKLA

 

 

 

 

 

2.1 Ftiziatrija

 

 

 

11

forma Nr. 9 Sveikata

Neteko galios nuo 2001-01-01

 

 

 

12

forma Nr. 10 Sveikata

Neteko galios nuo 2001-01-01

 

 

 

13

forma Nr. 23 Sveikata

Neteko galios nuo 2001-01-01

 

 

 

 

forma Nr. 23-1

Tuberkuliozės diagnostikos, ja sergančių asmenų gydymo ir priežiūros ataskaita

 

25 metai

 

 

 

2.2 Onkologija

 

 

 

14

forma Nr. 12 Sveikata

Neteko galios nuo 2018-07-01

 

 

 

15

forma Nr. 24 Sveikata

Neteko galios nuo 2018-07-01

 

 

 

 

 

2.3 Psichiatrija ir narkologija

 

 

 

16

forma Nr. 13 Sveikata

Ataskaita apie sergančiuosius psichikos ligomis

nuolat

25 metai

 

17

forma Nr. 14 Sveikata

Ataskaita apie psichikos ir elgesio sutrikimus vartojant psichoaktyviasias medžiagas

nuolat

25 metai

 

18

forma Nr. 46 Sveikata

Teismo psichiatrijos įstaigų ir privačių teismo ekspertų veiklą vykdančių asmenų metų veiklos ataskaita

nuolat

25 metai

 

 

 

2.4 Akušerija

 

 

 

19

forma Nr. 17 Sveikata

Metų ataskaita apie abortus

nuolat

25 metai

 

20

forma Nr. 22 Sveikata

Neteko galios nuo 2006-11-22

 

 

 

 

 

2.5 Pediatrija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

forma Nr. 21 Sveikata

Neteko galios nuo 2006-11-22

 

 

 

22

forma Nr. 35 Sveikata

Neteko galios nuo 2006-11-22

 

 

 

23

forma Nr. 36 Sveikata

Neteko galios nuo 2006-11-22

 

 

 

 

 

2.6 Dermatovenerologija

 

 

 

24

forma Nr. 11 Sveikata

Ataskaita apie naujai išaiškintas užkrečiamąsias odos ir Veneros ligas

nuolat

25 metai

 

25

forma Nr. 11-1 Sveikata

Ataskaita apie naujai išaiškintas lytiškai plintančias ligas

25 metai

25 metai

 

26

forma Nr. 11-2 Sveikata

Ataskaita apie naujai išaiškintas lytiškai plintančias, grybelines ligas ir niežus

25 metai

25 metai

 

 

 

2.7 Sanatorijos

 

 

 

27

forma Nr. 33 Sveikata

Vaikų sanatorijos ataskaita

25 metai

25 metai

 

28

forma Nr. 34 Sveikata

Medicininės reabilitacijos įstaigos metų veiklos ataskaita

25 metai

25 metai

 

 

 

3. KITA VEIKLA

 

 

 

29

forma Nr. 31 Sveikata

Teismo medicinos tarnybos ataskaita

25 metai

25 metai

 

 

 

4. VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ ATASKAITOS

 

 

 

 

 

4.1. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

 

 

 

30

forma Nr. 6-1 Sveikata

Neteko galios nuo 2009-06-25

 

 

 

31

forma Nr. 41-1 Sveikata

Ataskaita apie sveikatos ugdymą ir mokymą

5 metai

5 metai

 

32

forma Nr. 54 Sveikata

Neteko galios nuo 2018-07-01

 

 

 

33

forma Nr. 55 Sveikata

Neteko galios nuo 2018-07-01

 

 

 

 

 

4.2 Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijos

 

 

 

34

forma Nr. 40 Sveikata

Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų mikrobiologijos laboratorijos darbas

5 metai

5 metai

 

 

 

4.3. Neteko galios nuo 2003-07-06

 

 

 

35

forma Nr. 47 Sveikata

Neteko galios nuo 2003-07-06

 

 

 

36

forma Nr. 48 Sveikata

Neteko galios nuo 2003-07-06

 

 

 

37

forma Nr. 59 Sveikata

Neteko galios nuo 2003-07-06

 

 

 

38

forma Nr. 60 Sveikata

Neteko galios nuo 2003-07-06

 

 

 

 

 

4.4 Užkrečiamųjų ligų profilaktika ir kontrolė

 

 

 

39

forma Nr. 4 Sveikata

Sergamumas užkrečiamosiomis ligomis

5 metai

5 metai

 

40

forma Nr. 5 Sveikata

Neteko galios nuo 2009-06-25

 

 

 

41

forma Nr. 5-1 Sveikata

Neteko galios nuo 2009-06-25

 

 

 

42

forma Nr. 7

Imuniteto būklės ataskaita

 

5 metai

 

43

forma Nr. 8 Sveikata

Profilaktinių skiepijimų ataskaita

5 metai

5 metai

 

44

forma Nr. 9-1 Sveikata

Neteko galios nuo 2009-06-25

 

 

 

45

forma Nr. 37 Sveikata

Neteko galios nuo 2009-06-25

 

 

 

46

forma Nr. 38 Sveikata

Neteko galios nuo 2009-06-25

 

 

 

47

forma Nr. 38-1 Sveikata

Neteko galios nuo 2009-06-25

 

 

 

48

forma Nr. 39 Sveikata

Neteko galios nuo 2018-07-01

 

 

 

49

forma Nr. 43 Sveikata

Neteko galios nuo 2009-06-25

 

 

 

50

forma Nr. 44 Sveikata

Neteko galios nuo 2009-06-25

 

 

 

51

forma Nr. 45 Sveikata

Neteko galios nuo 2009-06-25

 

 

 

52

forma Nr. 49 Sveikata

Ataskaita apie pasiutligės profilaktiką

5 metai

5 metai

 

53

forma Nr. 50 Sveikata

Neteko galios nuo 2009-06-25

 

 

 

54

forma Nr. 50-1 Sveikata

Neteko galios nuo 2009-06-25

 

 

 

55

forma Nr. 50-2 Sveikata

Neteko galios nuo 2009-06-25

 

 

 

56

forma Nr. 51 Sveikata

Neteko galios nuo 2009-06-25

 

 

 

57

forma Nr. 61 Sveikata

Neteko galios nuo 2009-06-25

 

 

 

58

forma Nr. 67

sveikata, mėnesinė, metinė „Ataskaita apie ištirtus dėl ŽIV asmenis pagal tiriamąsias grupes“

5 metai

 

 

59

forma Nr. 67

sveikata, mėnesinė, metinė „Ataskaita apie ištirtus dėl ŽIV asmenis pagal tiriamąsias grupes“

5 metai

 

 

 

 

SUDERINTA                                                  SUDERINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos                       Lietuvos archyvų departamento

apsaugos ministerijos                                       prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

CEK 1999 m. lapkričio 18 d.                           CEK 1999 m. lapkričio 26 d.

protokolas Nr. 16                                             protokolas Nr. 6

______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 641, 2000-11-09, Žin., 2000, Nr. 100-3196 (2000-11-22), i. k. 1002250ISAK00000641

Nr. V-117, 2003-02-25, Žin., 2003, Nr. 27-1105 (2003-03-19); Žin., 2011, Nr. 79-3880 (2011-06-30), i. k. 1032250ISAK000V-117

Nr. V-16, 2003-01-13, Žin., 2003, Nr. 66-3010 (2003-07-05), i. k. 1032250ISAK0000V-16

Nr. V-79, 2004-02-20, Žin., 2004, Nr. 32-1030 (2004-02-28), i. k. 1042250ISAK0000V-79

Nr. V-237, 2004-04-19, Žin., 2004, Nr. 74-2564 (2004-04-30), i. k. 1042250ISAK000V-237

Nr. V-108, 2005-02-10, Žin., 2005, Nr. 24-774 (2005-02-19), i. k. 1052250ISAK000V-108

Nr. V-939, 2006-11-13, Žin., 2006, Nr. 125-4766 (2006-11-21), i. k. 1062250ISAK000V-939

Nr. V-406, 2009-05-25, Žin., 2009, Nr. 66-2641 (2009-06-04), i. k. 1092250ISAK000V-406

Nr. V-641, 2011-06-27, Žin., 2011, Nr. 79-3887 (2011-06-30), i. k. 1112250ISAK000V-641

Nr. V-119, 2014-01-27, paskelbta TAR 2014-02-07, i. k. 2014-01229

Nr. V-969, 2014-09-19, paskelbta TAR 2014-10-07, i. k. 2014-13795

Nr. V-1420, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21334

Nr. V-1326, 2015-11-23, paskelbta TAR 2015-12-08, i. k. 2015-19432

Nr. V-371, 2018-04-03, paskelbta TAR 2018-04-04, i. k. 2018-05294

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu

Nr. 515

 

Privalomų sveikatos statistikos ataskaitų pateikimo valstybės institucijoms tvarka

 

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Formos Nr.

Ataskaitinis laikotarpis

Kam pateikia

1

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos

1, 2, 3, 17, 27, 30-1, 42, 46

už metus

Higienos institutui (toliau – HI)

 

 

13, 14

už metus

Valstybiniam psichikos sveikatos centrui

 

 

23-1

už metus

viešajai įstaigai Vilniaus universiteto ligoninei Santaros klinikoms

 

 

7

už metus

Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2

Privačios asmens sveikatos priežiūros įstaigos

1-PR sveikata, 25-PR sveikata, 27, 42

už metus

HI

3

Sveikatos apsaugos, Krašto apsaugos, Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo, Teisingumo, Vidaus reikalų ministerijos, „Sodra“, mokslo ir mokymo įstaigos, valstybinės įmonės ir įstaigos

3

už metus

LSIC

4

Medicininės reabilitacijos įstaigos

3, 34

už metus

LSIC

5

Sutrikusio vystymosi kūdikių namai

3, 35

už metus

LSIC

6

Vaikų globos namai

Neteko galios nuo 2006-11-22

 

 

7

Teismo medicinos tarnybos apygardų ir rajonų skyriai

3

31

už metus

LSIC

Valstybinei teismo medicinos tarnybai

8

Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos

3

už metus

LSIC

9

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

4

už mėnesį ir metus

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui

7

už metus

 

8

už mėnesį, metus

 

49

už ketvirtį,

pusmetį ir metus

 

 

 

65

už mėnesį, metus

 

 

 

67

už mėnesį, metus

 

10

Klaipėdos visuomenės sveikatos centras

Neteko galios nuo 2016-04-01

 

 

11

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų mikrobiologijos laboratorijos

40

už metus

Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centrui

12

Visuomenės sveikatos priežiūros ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos, vykdančios sveikatos ugdymo ir mokymo veiklą

41-1

už metus

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui

13

Pelno siekiančios įmonės,

Neteko galios nuo 2003-07-06

 

 

 

2. Neteko galios nuo 2003-07-06

 

 

LIETUVOS SVEIKATOS

INFORMACIJOS CENTRO DIREKTORĖ                                                      A. GAIŽAUSKIENĖ

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-16, 2003-01-13, Žin., 2003, Nr. 66-3010 (2003-07-05), i. k. 1032250ISAK0000V-16

Nr. V-939, 2006-11-13, Žin., 2006, Nr. 125-4766 (2006-11-21), i. k. 1062250ISAK000V-939

Nr. V-892, 2007-11-06, Žin., 2007, Nr. 115-4711 (2007-11-10), i. k. 1072250ISAK000V-892

Nr. V-885, 2008-09-15, Žin., 2008, Nr. 109-4176 (2008-09-23), i. k. 1082250ISAK000V-885

Nr. V-406, 2009-05-25, Žin., 2009, Nr. 66-2641 (2009-06-04), i. k. 1092250ISAK000V-406

Nr. V-1010, 2009-12-10, Žin., 2009, Nr. 149-6685 (2009-12-17), i. k. 1092250ISAK00V-1010

Nr. V-641, 2011-06-27, Žin., 2011, Nr. 79-3887 (2011-06-30), i. k. 1112250ISAK000V-641

Nr. V-730, 2012-07-30, Žin., 2012, Nr. 93-4805 (2012-08-04), i. k. 1122250ISAK000V-730

Nr. V-119, 2014-01-27, paskelbta TAR 2014-02-07, i. k. 2014-01229

Nr. V-969, 2014-09-19, paskelbta TAR 2014-10-07, i. k. 2014-13795

Nr. V-1420, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21334

Nr. V-1326, 2015-11-23, paskelbta TAR 2015-12-08, i. k. 2015-19432

Nr. V-371, 2018-04-03, paskelbta TAR 2018-04-04, i. k. 2018-05294

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

515 pagal pakeitimą V-319 formos Nr. 048-1/a „Jūrininko sveikatos pažymėjimas / Seafarer‘s medical certificate" papildymas

Papildyta priedu:

Nr. V-319, 2014-03-05, paskelbta TAR 2014-03-06, i. k. 2014-02741

 

515 pagal pakeitimą V-319 formos Nr. 048-2/a „Vidaus vandenų transporto specialisto bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžio sveikatos pažymėjimas / Navigator‘s of motor pleasure and other craft medical certificate“ papildymas

Papildyta priedu:

Nr. V-319, 2014-03-05, paskelbta TAR 2014-03-06, i. k. 2014-02741

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 570, 1999-12-31, Žin., 2000, Nr. 4-110 (2000-01-14), i. k. 0992250ISAK00000570

Dėl sveikatos apsaugos ministro 1999 11 29 įsakymo Nr.515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" dalinio pakeitimo ir papildymo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 11, 2000-01-10, Žin., 2000, Nr. 6-173 (2000-01-21), i. k. 1002250ISAK00000011

Dėl formos Nr. 014-1/a "Biopsinės ir operacinės medžiagos siuntimas tirti" tvirtinimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 117, 2000-03-01, Žin., 2000, Nr. 20-516 (2000-03-08), i. k. 1002250ISAK00000117

Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos 1995 12 05 įsakymo Nr. 663 "Dėl naujos medicininės apskaitos formos patvirtinimo" ir sveikatos apsaugos ministro 1999 11 29 įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" dalinio pakeitimo ir papildymo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 276, 2000-05-24, Žin., 2000, Nr. 44-1277 (2000-05-31), i. k. 1002250ISAK00000276

Dėl sveikatos apsaugos ministro 1999 11 29 įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" dalinio pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 315, 2000-06-08, Žin., 2000, Nr. 48-1408 (2000-06-14), i. k. 1002250ISAK00000315

Dėl sveikatos apsaugos ministro 1999 11 29 įsakymo Nr.515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" dalinio pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 583, 2000-10-30, Žin., 2000, Nr. 96-3056 (2000-11-10), i. k. 1002250ISAK00000583

Dėl Gydomųjų aferezių ir hemosorbcijos kokybės reikalavimų

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 641, 2000-11-09, Žin., 2000, Nr. 100-3196 (2000-11-22), i. k. 1002250ISAK00000641

Dėl sveikatos apsaugos ministro 1999 11 29 įsakymo Nr.515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" dalinio pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 719, 2000-12-11, Žin., 2000, Nr. 109-3487 (2000-12-22), i. k. 1002250ISAK00000719

Dėl sveikatos apsaugos ministro 1999 11 29 įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės" dalinio pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 18, 2001-01-10, Žin., 2001, Nr. 5-154 (2001-01-17), i. k. 1012250ISAK00000018

Dėl sveikatos apsaugos ministro 1999 11 29 įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" dalinio pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 246, 2001-04-02, Žin., 2001, Nr. 31-1042 (2001-04-11), i. k. 1012250ISAK00000246

Dėl sveikatos apsaugos ministro 1999 11 29 įsakymo Nr.515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" dalinio pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 526, 2001-10-08, Žin., 2001, Nr. 89-3135 (2001-10-19), i. k. 1012250ISAK00000526

Dėl sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr.515 "Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" papildymo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 585, 2001-11-09, Žin., 2001, Nr. 96-3401 (2001-11-16), i. k. 1012250ISAK00000585

Dėl sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" papildymo

 

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 68, 2002-02-01, Žin., 2002, Nr. 20-779 (2002-02-27), i. k. 1022250ISAK00000068

Dėl Profesinės ligos kortelės formos patvirtinimo

 

14.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-117, 2003-02-25, Žin., 2003, Nr. 27-1105 (2003-03-19); Žin., 2011, Nr. 79-3880 (2011-06-30), i. k. 1032250ISAK000V-117

Dėl Lytiškai plintančių infekcijų, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos epidemiologinės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo

 

15.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-16, 2003-01-13, Žin., 2003, Nr. 66-3010 (2003-07-05), i. k. 1032250ISAK0000V-16

Dėl statistinių ataskaitos formų patvirtinimo bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-86, 2004-02-27, Žin., 2004, Nr. 35-1160 (2004-03-06), i. k. 1042250ISAK0000V-86

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" papildymo

 

17.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-79, 2004-02-20, Žin., 2004, Nr. 32-1030 (2004-02-28), i. k. 1042250ISAK0000V-79

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-237, 2004-04-19, Žin., 2004, Nr. 74-2564 (2004-04-30), i. k. 1042250ISAK000V-237

Dėl statistinės ataskaitos formos tvirtinimo ir sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-552, 2004-07-16, Žin., 2004, Nr. 116-4339 (2004-07-27), i. k. 1042250ISAK000V-552

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-39, 2005-01-20, Žin., 2005, Nr. 13-408 (2005-01-28), i. k. 1052250ISAK0000V-39

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-80, 2005-02-03, Žin., 2005, Nr. 19-632 (2005-02-10), i. k. 1052250ISAK0000V-80

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 68 "Dėl profesinės ligos kortelės formos patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios

 

22.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-108, 2005-02-10, Žin., 2005, Nr. 24-774 (2005-02-19), i. k. 1052250ISAK000V-108

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" pakeitimo

 

23.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-407, 2005-05-13, Žin., 2005, Nr. 64-2312 (2005-05-21), i. k. 1052250ISAK000V-407

Dėl Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos privalomų sveikatos apskaitos ir kitų tarnybos tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" pakeitimo

 

24.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-483, 2005-06-10, Žin., 2005, Nr. 76-2771 (2005-06-18), i. k. 1052250ISAK000V-483

Dėl statistinių formų patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" papildymo

 

25.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-939, 2006-11-13, Žin., 2006, Nr. 125-4766 (2006-11-21), i. k. 1062250ISAK000V-939

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" pakeitimo

 

26.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-892, 2007-11-06, Žin., 2007, Nr. 115-4711 (2007-11-10), i. k. 1072250ISAK000V-892

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" pakeitimo

 

27.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-616, 2008-06-20, Žin., 2008, Nr. 74-2900 (2008-06-30), i. k. 1082250ISAK000V-616

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" pakeitimo

 

28.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-885, 2008-09-15, Žin., 2008, Nr. 109-4176 (2008-09-23), i. k. 1082250ISAK000V-885

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" pakeitimo

 

29.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-971, 2008-10-10, Žin., 2008, Nr. 121-4625 (2008-10-21), i. k. 1082250ISAK000V-971

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" pakeitimo

 

30.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1114, 2008-11-17, Žin., 2008, Nr. 139-5514 (2008-12-04), i. k. 1082250ISAK00V-1114

Dėl statistinės apskaitos formų patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" pakeitimo

 

31.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1238, 2008-12-09, Žin., 2009, Nr. 3-75 (2009-01-10), i. k. 1082250ISAK00V-1238

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos " pakeitimo

 

32.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-406, 2009-05-25, Žin., 2009, Nr. 66-2641 (2009-06-04), i. k. 1092250ISAK000V-406

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" pakeitimo

 

33.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1010, 2009-12-10, Žin., 2009, Nr. 149-6685 (2009-12-17), i. k. 1092250ISAK00V-1010

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" pakeitimo

 

34.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-669, 2010-07-28, Žin., 2010, Nr. 93-4924 (2010-08-05), i. k. 1102250ISAK000V-669

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" pakeitimo

 

35.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-766, 2010-09-07, Žin., 2010, Nr. 108-5568 (2010-09-14), i. k. 1102250ISAK000V-766

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" pakeitimo

 

36.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-947, 2010-10-28, Žin., 2010, Nr. 129-6598 (2010-11-04), i. k. 1102250ISAK000V-947

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" pakeitimo

 

37.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-499, 2011-05-19, Žin., 2011, Nr. 63-3004 (2011-05-26), i. k. 1112250ISAK000V-499

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" papildymo

 

38.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-641, 2011-06-27, Žin., 2011, Nr. 79-3887 (2011-06-30), i. k. 1112250ISAK000V-641

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" pakeitimo

 

39.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-730, 2012-07-30, Žin., 2012, Nr. 93-4805 (2012-08-04), i. k. 1122250ISAK000V-730

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" pakeitimo

 

40.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-880, 2012-09-20, Žin., 2012, Nr. 111-5649 (2012-09-26), i. k. 1122250ISAK000V-880

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" pakeitimo

 

41.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-960, 2013-10-15, Žin., 2013, Nr. 110-5473 (2013-10-19), i. k. 1132250ISAK000V-960

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" pakeitimo ir statistinės apskaitos formos Nr. 083-2/a "Pažymėjimas, suteikiantis teisę naudotis motorine transporto priemone neprisisegus saugos diržo dėl medicininių priežasčių" tvirtinimo

 

42.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-119, 2014-01-27, paskelbta TAR 2014-02-07, i. k. 2014-01229

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" pakeitimo

 

43.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-319, 2014-03-05, paskelbta TAR 2014-03-06, i. k. 2014-02741

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ pakeitimo

 

44.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-666, 2014-06-09, paskelbta TAR 2014-06-11, i. k. 2014-07415

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 719 "Dėl sveikatos apsaugos ministro 1999 11 29 įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės" dalinio pakeitimo" pakeitimo

 

45.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-969, 2014-09-19, paskelbta TAR 2014-10-07, i. k. 2014-13795

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" pakeitimo

 

46.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-971, 2014-09-19, paskelbta TAR 2014-10-07, i. k. 2014-13792

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų sveikatos statistikos apskaitos formų ir ataskaitų klausimais pripažinimo netekusiais galios

 

47.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1420, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21334

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ pakeitimo

 

48.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-784, 2015-06-22, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11029

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ pakeitimo

 

49.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1326, 2015-11-23, paskelbta TAR 2015-12-08, i. k. 2015-19432

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atsakomybės tvarkos“ pakeitimo

 

50.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-134, 2016-02-02, paskelbta TAR 2016-02-04, i. k. 2016-02323

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" pakeitimo

 

51.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-636, 2016-05-16, paskelbta TAR 2016-05-18, i. k. 2016-13374

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" pakeitimo

 

52.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1148, 2016-10-07, paskelbta TAR 2016-10-12, i. k. 2016-24994

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" pakeitimo

 

53.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1454, 2016-12-20, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29288

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ pakeitimo

 

54.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-475, 2017-04-27, paskelbta TAR 2017-04-28, i. k. 2017-07164

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" pakeitimo

 

55.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-957, 2017-08-09, paskelbta TAR 2017-08-10, i. k. 2017-13243

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ pakeitimo

 

56.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-371, 2018-04-03, paskelbta TAR 2018-04-04, i. k. 2018-05294

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" pakeitimo