Suvestinė redakcija nuo 2014-02-08 iki 2014-04-30

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 1999, Nr. 103-2972; Žin. 1999, Nr.105-0, i. k. 0992250ISAK00000515

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS APSKAITOS IR ATSKAITOMYBĖS TVARKOS

 

1999 m. lapkričio 29 d. Nr. 515

Vilnius

 

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 66-1572; 1998, Nr. 109-2995) 10 straipsnio 11 punkto reikalavimus,

1. Tvirtinu:

1.1. Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašą ir saugojimo terminus (1 priedas);

1.2. Privalomų sveikatos statistikos ataskaitos formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašą ir saugojimo terminus (2 priedas);

1.3. Privalomų sveikatos statistikos ataskaitų pateikimo valstybės institucijoms tvarką (3 priedas).

2. Nustatau, kad:

2.1. apskaitą sveikatos priežiūros įstaigoje vykdo sveikatos priežiūros darbuotojai, pildydami patvirtintas apskaitos formas;

2.2. privačios sveikatos priežiūros įmonės šio įsakymo 1.1 ir 1.2 punktuose nurodytas veiklos statistinės ataskaitas pateikia Higienos institutui;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-16, 2003-01-13, Žin., 2003, Nr. 66-3010 (2003-07-05), i. k. 1032250ISAK0000V-16

Nr. V-1010, 2009-12-10, Žin., 2009, Nr. 149-6685 (2009-12-17), i. k. 1092250ISAK00V-1010

 

2.3. ataskaitų pateikimo grafiką ataskaitinių metų pabaigoje sudaro ir tvirtina Higienos instituto direktorius;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1010, 2009-12-10, Žin., 2009, Nr. 149-6685 (2009-12-17), i. k. 1092250ISAK00V-1010

 

2.4. viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialas Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninė, Vilniaus universiteto Onkologijos institutas, Lietuvos sporto medicinos centras, Valstybinis psichikos sveikatos centras, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialas Valstybinis patologijos centras ir Valstybinė teismo medicinos tarnyba prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos savo kuravimo sričių suvestines ataskaitas pasibaigus ataskaitiniams metams sudaro ir pateikia Higienos institutui iki kovo 1 d., o rodiklių lenteles – iki balandžio 1 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-16, 2003-01-13, Žin., 2003, Nr. 66-3010 (2003-07-05), i. k. 1032250ISAK0000V-16

Nr. V-939, 2006-11-13, Žin., 2006, Nr. 125-4766 (2006-11-21), i. k. 1062250ISAK000V-939

Nr. V-406, 2009-05-25, Žin., 2009, Nr. 66-2641 (2009-06-04), i. k. 1092250ISAK000V-406

Nr. V-1010, 2009-12-10, Žin., 2009, Nr. 149-6685 (2009-12-17), i. k. 1092250ISAK00V-1010

Nr. V-730, 2012-07-30, Žin., 2012, Nr. 93-4805 (2012-08-04), i. k. 1122250ISAK000V-730

Nr. V-119, 2014-01-27, paskelbta TAR 2014-02-07, i. k. 2014-01229

 

2.5. Higienos institutui privalomas sveikatos statistikos formas skelbti internete adresu: www.hi.lt.

Papildyta punktu:

Nr. V-16, 2003-01-13, Žin., 2003, Nr. 66-3010 (2003-07-05), i. k. 1032250ISAK0000V-16

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1010, 2009-12-10, Žin., 2009, Nr. 149-6685 (2009-12-17), i. k. 1092250ISAK00V-1010

 

2.6. Elektroniniu būdu galima pildyti visas privalomas sveikatos statistikos apskaitos ir kitas tipines formas (toliau – apskaitos dokumentai), naudojamas sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – įstaigos), tačiau turi būti laikomasi teisės aktuose nustatytų šių formų turinio reikalavimų. Prireikus, visi apskaitos dokumentai turi būti išspausdinami. Jeigu šiame įsakyme nurodyti apskaitos dokumentai įstaigose tvarkomi elektroniniu būdu, įstaigos privalo užtikrinti šio įsakymo, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų apskaitos dokumentų, asmens duomenų ir ypatingų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Papildyta punktu:

Nr. V-499, 2011-05-19, Žin., 2011, Nr. 63-3004 (2011-05-26), i. k. 1112250ISAK000V-499

Punkto pakeitimai:

Nr. V-119, 2014-01-27, paskelbta TAR 2014-02-07, i. k. 2014-01229

 

2.7. jeigu apskaitos dokumentai pasirašomi elektroniniu parašu, įstaigos privalo užtikrinti Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 61-1827) nustatytus elektroninio parašo reikalavimus ir pasirašytų duomenų autentiškumą, prieinamumą ir elektroninio parašo galiojimą šio įsakymo bei kitų teisės aktų nustatytą apskaitos dokumentų saugojimo laikotarpį

Papildyta punktu:

Nr. V-499, 2011-05-19, Žin., 2011, Nr. 63-3004 (2011-05-26), i. k. 1112250ISAK000V-499

 

2.8. elektroniniu parašu pasirašyti elektroniniai apskaitos dokumentai turi atitikti Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintose ar su juo suderintose elektroninių dokumentų specifikacijose nustatytus reikalavimus.

Papildyta punktu:

Nr. V-499, 2011-05-19, Žin., 2011, Nr. 63-3004 (2011-05-26), i. k. 1112250ISAK000V-499

 

3. Laikau netekusiais galios šiuos Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymus: 1991 12 17 Nr. 391 „Dėl Respublikos sveikatos įstaigų ir privačia praktika užsiimančių medikų aprūpinimo medicininės ir buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės formomis“, 1992 09 02 Nr. 316 „Dėl statistinės ataskaitos formų patvirtinimo“, 1993 02 17 Nr. 74 „Dėl maisto produktų kokybės pažymėjimų formų patvirtinimo“, 1993 11 26 Nr. 476 „Dėl susirgimų maliarija registravimo apskaitos“, 1994 10 05 Nr. 336 „Dėl unifikuotų Sveikatos apsaugos ministerijos pirminės apskaitos formų tvirtinimo ir pakeitimo“ (Žin., 1994, Nr. 82-1553), 1994 12 12 Nr. 427 „Dėl apskaitos formų tvirtinimo“, 1994 12 13 Nr. 433 „Dėl medicinos pagalbos sergantiems cukralige“, 1995 10 16 Nr. 556 „Dėl apskaitos formų patvirtinimo“, 1995 11 28 Nr. 636 „Dėl Lietuvos tuberkuliozės registro įkūrimo ir tuberkuliozės kontrolės“ (Žin., 1995, Nr. 114-2897), 1995 12 06 Nr. 664 „Dėl pirminės medicinos apskaitos formų“, 1995 12 14 Nr. 688 „Dėl apskaitos formų patvirtinimo“, 1996 02 12 Nr. 320 „Dėl patologinės anatomijos tarnybos veiklą reglamentuojančių dokumentų patvirtinimo“, 1996 05 14 Nr. 257 „Dėl apskaitos formų patvirtinimo“, 1996 11 28 Nr. 622 „Dėl pirminės medicininės apskaitos formos patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 118-2752), 1997 04 24 Nr. 217 „Dėl „Lietuvos maisto taršos monitoringo“ ataskaitų formų“, 1997 08 12 Nr. 439 „Dėl statistinės ataskaitos formos patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 79-2019), 1998 11 26 Nr. 687 „Dėl medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 105-2927), sveikatos apsaugos ministro įsakymus 1999 04 20 Nr. 175 „Dėl donoro pažymėjimo bei donoro pažymėjimų išdavimo registravimo žurnalo formų patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 36-110), 1999 05 20 Nr. 240 „Dėl statistikos formų „Sveikata“, 1999 06 01 Nr. 265 „Dėl užkrečiamųjų ligų sukėlėjų registravimo ir informacijos perdavimo tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 50-1627), 1999 07 27 Nr. 351 „Dėl valstybinės higienos inspekcijos ataskaitos formos patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 67-2173), Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 06 26 įsakymą Nr. 364 „Dėl Lietuvos Respublikos gydytojo medicinos praktikos įstatymo“ (Žin., 1998, Nr. 62-1793).

Punkto pakeitimai:

Nr. 570, 1999-12-31, Žin., 2000, Nr. 4-110 (2000-01-14), i. k. 0992250ISAK00000570

 

4. Įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1010, 2009-12-10, Žin., 2009, Nr. 149-6685 (2009-12-17), i. k. 1092250ISAK00V-1010

 

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                 RAIMUNDAS ALEKNA


PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515

1 priedas

 

PRIVALOMŲ SVEIKATOS STATISTIKOS APSKAITOS IR KITŲ TIPINIŲ FORMŲ, PILDOMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE, SĄRAŠAS IR SAUGOJIMO TERMINAI

 

Eil. Nr.

Formos Nr.

Formos pavadinimas

Užpildytos formos saugojimo terminas

Pastabos

 

 

1. STACIONARINES PASLAUGAS TEIKIANČIOS ĮSTAIGOS

 

 

 

 

1.1 Bendros formos visų veiklos sričių stacionarams

 

 

 

 

1.1.1 Pagrindinė medicininė dokumentacija

 

 

1

003/a

Gydymo stacionare ligos istorija

25 metai EK

 

2

003-2/a

Dienos stacionaro ligonio kortelė

25 metai

 

3

003-4/a

Gydytojo paskyrimai

pagal F003/a

 

4

004/a

Temperatūros kortelė

pagal F003/a

 

 

 

1.1.2 Įstaigų veiklos ir pacientų apskaitos formos

 

 

5

001/a

Ligonių registravimo priėmimo skyriuje apskaitos žurnalas

nuolat

 

6

007/a

Stacionaro ligonių ir lovų fondo apskaitos lapelis

1 metai

 

7

016/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

8

066/a-LK

Išrašyto iš stacionaro asmens statistinė kortelė

5 metai

 

9

011/a

Reanimacijos ir intensyviosios ligonio sveikatos būklės rodiklių kortelė terapijos skyriaus (palatos)

pagal F003/a

 

10

119/a

Gydytojo konsultanto kvietimo kortelė

1 metai

 

11

120/a

Gydytojo konsultanto iškvietimų registravimo žurnalas

3 metai

 

 

 

1.1.3 Transfuzijų apskaitos formos

 

 

12

005/a

Transfuzinių terpių perpylimo registravimo žiniaraštis

pagal F003/a

 

13

009/a

Transfuzinių terpių perpylimo registravimo žurnalas

5 metai

 

 

 

1.1.4 Patologinės anatomijos skyriuose (centruose) pildomos formos

 

 

14

013-1/a

Patologinio anatominio tyrimo protokolas

25 metai

 

15

015/a

Lavonų (asmenų) registravimo žurnalas

5 metai

 

16

017-1/a

Asmens mirties sveikatos priežiūros įstaigoje aktas

nuolat

 

 

 

1.2 Specializuota veikla

 

 

 

 

1.2.1 Chirurgija

 

 

17

003-3/a

Chirurginės operacijos protokolas

pagal F003/a

 

18

008/a

Chirurginių operacijų stacionare registravimo žurnalas

75 metai

 

 

 

1.2.2 Akušerija-ginekologija

 

 

19

003-1/a

Nėštumo nutraukimo medicininis lapas

3 metai

 

20

010/a

Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių registravimo žurnalas

75 metai

 

 

21

010-1/a

Naujagimio kortelė

-

Siunčiama į naujagimių registrą

 

22

010-2/a

Negyvagimio kortelė

-

Siunčiama į naujagimių registrą

 

23

096/a

Gimdymo istorija (partograma, nėštumo eiga, chirurginės operacijos protokolas)

25 metai

 

 

24

097/a

Naujagimio raidos istorija

25 metai

 

 

25

103/a

Medicininis gimimo pažymėjimas

1 metus

šaknelė

 

 

 

1.2.3 Ftiziatrija

 

 

 

26

003-9/a

Stacionare gydomo sergančiojo tuberkulioze ligos istorija

25 metai EK

 

 

 

 

1.2.4 Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

27

066-1/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

 

 

1.3 Specialios paskirties medicininė dokumentacija ir apskaitos formos

 

 

 

 

 

1.3.1 Organų transplantacijos apskaitos formos

 

 

 

28

018/a

Tyrimui paimtų audinių apskaitos kortelė

5 metai

 

 

29

019/a

Pranešimas apie organo persodinimą

10 metų

 

 

30

020/a

Homotransplantanto kortelė

1 metai

 

 

31

021/a

Donoro (lavono) kortelė

5 metai

 

 

32

022/a

Užšaldytų kaulų smegenų apskaitos žurnalas

3 metai

 

 

33

023/a

Paruoštų konservavimui kaulų smegenų apskaitos žurnalas

3 metai

 

 

34

024/a

Konservuotų kaulų smegenų apskaitos žurnalas

3 metai

 

 

35

033/a

Transplantacijai paimto organo kortelė

25 metai

 

 

 

 

157/a

1.3.2 Kitos apskaitos formos

Gydomųjų ______________ aferezių kurso lapas

 

5 metai

 

 

36

001-1/a

Pacientams suteiktų atostogų apskaitos žurnalas

5 metai

 

 

37

014-1/a

Biopsinės ir operacinės medžiagos siuntimas tirti

pagal F025/a, F003/a

 

 

 

 

 

 

 

 

38

051/a

Distancinės gamaterapijos kortelė

5 metai

 

 

39

150/a

Hemodializės procedūrų apskaitos žiniaraštis

pagal F025/a, F003/a

 

 

 

 

2. AMBULATORINES PASLAUGAS TEIKIANČIOS ĮSTAIGOS

 

 

 

 

2.1 Bendros formos visų veiklos sričių įstaigoms

 

 

 

 

2.1.1 Pagrindinė medicininė dokumentacija

 

 

40

025/a

Ambulatorinė asmens sveikatos istorija            

15 metų

nustojus lankytis ligoniui

41

025/a-LK

Asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelė Nr....

5 metai

 

42

025-1/a-LK

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

43

048/a

Asmens medicininė knygelė (sveikatos pasas)

-

atiduodama asmeniui

44

049/a

Asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelė

-

atiduodama asmeniui

45

134/a

Alergologinio tyrimo kortelė

5 metai

A4 formatas

 

025-025-1/a

Prašymas gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje

3 metus

A4 formatas

 

025-025-2/a

Prašymas gydytis pas kitą pasirinktos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytoją

1 metus

 

 

025-025-3/a

Prašymas dėl ambulatorinių kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijų perdavimo

3 metus

A4 formatas

 

025-025-9/a

Gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir ambulatorinių kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijų priėmimo registracijos žurnalas

15 metų

A4 formatas

 

025-025-10/a

Ambulatorinių kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijų perdavimo registracijos žurnalas

15 metų

A4 formatas

 

 

2.1.2 Dispanserizacijos apskaita

 

 

46

030/a

Dispanserinės apskaitos kortelė

1 metai

išrašius iš įskaitos

 

 

2.1.3 Darbo apskaitos formos

 

 

47

031/a

Gydytojų iškvietimų į namus registracijos knyga

3 metai

 

48

039-1/a

Viduriniojo medicinos personalo darbo apskaitos žiniaraštis

3 metai

 

49

116/a

Patronažinio darbo apskaitos žurnalas

3 metai

 

 

 

2.2 Specializuota veikla

 

 

 

 

2.2.1 Chirurgija

 

 

50

069/a

Ambulatorinių operacijų registracijos žurnalas

3 metai

 

 

 

2.2.2 Vaikų ligos

 

 

51

025-112/a

Vaiko sveikatos raidos istorija

25 metai

išrašius iš poliklinikos

511

025-112-1/a       

Vaiko sveikatos etapinė epikrizė

25 metai

pagal F025/a

52

026/a

Moksleivio sveikatos raidos istorija

5 metai

baigus mokyklą

53

055/a

Vaiko tyrimo dėl reakcijos į BCG vakcinavimą kortelė

10 metų

 

54

059/a

Vaikų apsilankymo poliklinikos (skyriaus) izoliatoriuje registravimo žurnalas

3 metai

 

55

063/a

Profilaktiniai skiepijimai

5 metai

 

56

079/a

Neteko galios nuo 2010-09-15

 

 

 

 

2.2.3 Akušerija-ginekologija

 

 

57

025-111/a

Nėštumo eigos įrašai (Asmens sveikatos istorija Nr......)

15 metų

 

58

075/a

Nėščiųjų stebėjimo žurnalas

25 metai

 

59

113/a

Nėščiosios, gimdyvės ir naujagimio kortelė

15 metų

 

 

 

2.2.4 Ftiziatrija

 

 

60

027-9/a

Neteko galios nuo 2001-01-01

 

 

61

030-4/a

 

060-1/a

Sergančiojo tuberkulioze dispanserinės apskaitos kortelė

Tuberkulioze sergančių asmenų registravimo žurnalas

5 metai išbraukus

iš įskaitos

15 metų

 

62

081/a

Sergančiojo tuberkulioze sveikatos istorija Nr.....

15 metų

 

63

081-1/a

Neteko galios nuo 2001-01-01

 

 

 

081-1-1/a

Tuberkuliozės registravimo kortelė Nr. 1

pagal F 081/a

 

 

081-1-2/a

Tuberkuliozės registravimo kortelė Nr. 2

pagal F 081/a

 

 

081-3/a

Tuberkuliozės mikobakterijų dauginio atsparumo vaistams nuo tuberkuliozės registravimo kortelė

25 metai

 

 

081-4/a

Tuberkuliozės mikobakterijų dauginio atsparumo vaistams nuo tuberkuliozės gydymo rezultatų registravimo kortelė

25 metai

 

 

081-5/a

Ligonio, sergančio dauginio atsparumo vaistams tuberkulioze, bakteriologinio ištyrimo ir gydymo kortelė

25 metai

 

64

085/a

Dispanserizuoto ligonio patronavimo kortelė

5 metai

 

 

 

2.2.5 Psichiatrija, narkologija

 

 

65

025-5/a

Asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, statistinė apskaitos forma

10 metų

išrašius iš apskaitos

66

030-1/a

Psichikos ligonio apskaitos statistinė kortelė

3 metai          

išrašius iš apskaitos

67

030-1-1/a

Išbraukto iš apskaitos dokumentų psichikos ligonio statistinė kortelė

3 metai

 

68

100/a

Neteko galios nuo 2000-03-09

 

 

69

101/a

Neteko galios nuo 2000-03-09

 

 

70

154/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

71

155/a

Neteko galios nuo 2000-03-09

 

 

 

 

 

2.2.6 Dermatovenerologija

 

 

 

72

025-65/a

Dermatovenerologo įrašai (Asmens sveikatos istorija Nr....)

15 metų

 

 

73

047-9/a

Kontakto kortelė

15 metų

 

 

 

 

2.2.7 Onkologija

 

 

 

74

030-6/a

Onkologinio ligonio stebėjimo kortelė

5 metai

išrašius iš įskaitos

 

 

 

2.2.8 Odontologija

 

 

 

75

037/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

76

039-2/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

77

025-043/a

Odontologo įrašai (Asmens sveikatos istorija Nr...)

15 metų

 

 

 

 

2.2.9 Radiologija

 

 

 

78

050/a

Gydytojo radiologo darbo apskaitos žurnalas

5 metai

 

 

79

050-1/a

Gydytojo radiologo konsultacijų žurnalas

5 metai

 

 

 

 

2.3 Profilaktiniai skiepijimai

 

 

 

80

045/a

Kreipimosi dėl pasiutligės kortelė

3 metai

 

 

81

064/a

Profilaktinių skiepijimų įskaitos žurnalas

3 metai

 

 

 

 

2.4 Pažymos

 

 

 

82

035/a

Gydytojų konsultacinės komisijos išvadų registravimo žurnalas

3 metai

 

 

83

046/a

Medicininis pažymėjimas-atiduodama asmeniui

 

 

 

84

046-1/a

Valdininko sveikatos pažymėjimas-atiduodama asmeniui

 

 

 

85

047/a

Privalomo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma-atiduodama asmeniui

 

 

 

86

068/a

Sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma

-

atiduodama asmeniui

 

87

070/a-LK

Pažyma medicininės reabilitacijos paslaugai gauti

5 metai

siunčiama teritorinei ligonių kasai

 

88

082/a

Vykstančiojo į užsienį medicininė pažyma-atiduodama asmeniui

 

 

 

89

083-1/a

Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma

 

 

 

891

083-2/a

Pažymėjimas, suteikiantis teisę naudotis motorine transporto priemone neprisisegus saugos diržo dėl medicininių priežasčių / Certificate of exemption from wearing a seatbelt for medical reasons

 

atiduodama asmeniui

 

90

086/a

Stojančio į mokymo įstaigą ir įdarbinamo nepilnamečio medicininė pažyma-atiduodama asmeniui

 

 

 

91

094/a

Medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, darbo biržą ar ugdymo instituciją

3 metai

šaknelė

92

132/a

Sergančiojo cukralige kortelė-atiduodama asmeniui

 

 

93

135/a

Alergiko pažymėjimas-atiduodama asmeniui

 

 

 

 

2.5 Kita medicininė dokumentacija

 

 

94

040/a

Išankstinės registracijos pas gydytoją kortelė

3 mėnesiai

 

95

088/a

Siuntimas į medicininės socialinės ekspertizės komisiją-atiduodama asmeniui

 

 

 

088-9/a

Sprendimas dėl sužeidimo (suluošinimo), susijusio su tarnyba, sunkumo laipsnio nustatymo – atiduodama asmeniui

 

 

 

 

3. KITOS STACIONARINES IR AMBULATORINES PASLAUGAS TEIKIANČIOS ĮSTAIGOS

 

 

96

074/a

Ambulatorinių ligonių registravimo žurnalas

5 metai

 

97

058-089-151/a

Pranešimas apie nustatytą (įtariamą) susirgimą

3 metai

 

98

089-2/a

Pranešimas apie susirgimą cukriniu diabetu (CD)

3 metai

 

99

089-5/a

Skubus pranešimas apie įtariamą ūmų miokardo infarktą(ŪMI)

10 metų

 

100

090/a

Pranešimas apie pirmą kartą nustatytą piktybinio naviko diagnozę

3 metai

 

101

106/a

Medicininis mirties liudijimas

1 metai

šaknelė

102

106-2/a

Medicininis perinatalinės mirties liudijimas

1 metai

šaknelė

103

113-1/a

Skubus pranešimas apie nėščiosios, gimdyvės ar pagimdžiusiosios mirtį

3 metai

 

104

027/a

Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas

pagal F025/a, F003/

 

105

028/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

106

029/a

Procedūrų apskaitos žiniaraštis

3 metai

 

107

036/a

Nedarbingumo pažymėjimų registravimo žurnalas

3 metai

 

108

042/a

Gydomosios kūno kultūros kabineto paciento kortelė

1 metai

 

109

044/a

Fizioterapijos skyriuje (kabinete) besigydančio ligonio lapas

1 metai

 

110

060/a

Infekcinių susirgimų registravimo žurnalas

3 metai

 

 

111

073/a

Ligonio su implantuotu elektrokardiostimuliatoriumi kortelė

50 metų

 

 

112

080/a

Invalidumo pažyma vaikui iki 16 metų

25 metai

šaknelė

 

113

082-1/a

Tyrimo dėl ŽIV antikūnų pažyma-atiduodama asmeniui

 

 

 

114

104/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

115

146/a

Specialusis receptas

3 metai

vaistinėje

 

116

147/a

Akinių receptas-atiduodama asmeniui

 

 

 

117

148/a

Receptas pagal SAM 1997 06 19 įsak. Nr. 348

 

 

 

118

156/a

 

600-1/a

Anesteziologinės anamnezės ir anestezijos lapas

Pranešimas apie įtariamą nepageidaujamą reakciją į vaistą (NRV)

pagal F025/a, F003/a

10 metų

 

 

A4 formatas

 

 

1181

155-1/a       

Medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti aktas

2 metai       

 

 

1182

179-2/a       

Biologinės terpės siuntimas chemijos laboratorijai

3 metai

 

 

 

 

4. GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTYS (SKYRIAI)

 

 

 

119

109/a

Greitosios medicinos pagalbos iškvietimų registravimo žurnalas

3 metai

 

 

120

110/a

Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė

3 metai

 

 

121

114/a

Greitosios medicinos pagalbos lydimasis lapas

3 metai

 

 

122

115/a

Greitosios medicinos pagalbos stoties (skyriaus) darbo apskaitos žiniaraštis

3 metai

 

 

 

 

5. SPORTO MEDICINOS CENTRAI (KABINETAI)

 

 

123

061/a

Sportininko sveikatos stebėjimo kortelė

3 metai

 

124

062/a

Žinios apie traumas, susirgimus sporto renginių metu

1 metai

 

125

062-1/a

Sunkių traumų arba mirties atvejų sporto renginių metu medicininė pažyma

3 metai

 

 

 

6. LABORATORIJA

 

 

126

200/a

Siuntimas laboratoriniam tyrimui ir tyrimo rezultatai

pagal F025/a, F003/a

 

127

203/a

Citologinis tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

128

206/a

Kraujo tyrimas Kumbso metodu

pagal F025/a, F003/a

 

129

207/a

Kraujo grupių, rezus faktoriaus ir rezus antikūnų tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

130

210/a

Šlapimo tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

131

211/a

Šlapimo tyrimas Zimnickio metodu

pagal F025/a, F003/a

 

132

216/a

Skreplių tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

133

217/a

Prostatos sekreto tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

134

218/a

Lyties organų išskyrų tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

135

219/a

Koprologinis tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

136

221/a

Skrandžio HCI sekrecijos frakcinis tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

137

222/a

Dvylikapirštės žarnos turinio tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

138

223/a

Likvoro tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

139

224/a

Bendras kraujo tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

140

227/a

Mielograma

pagal F025/a, F003/a

 

141

228-1/a

Biocheminis kraujo tyrimas (lipoproteinograma)

pagal F025/a, F003/a

 

142

228-2/a

Biocheminis kraujo tyrimas (proteinograma)

pagal F025/a, F003/a

 

143

241/a

Serologinis tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

144

242/a

Kraujo serologinis tyrimas (Vidalio, Raito, Hedelsono reakcijos)

pagal F025/a, F003/a

 

145

245/a

Serologinis tyrimas virusiniam hepatitui B nustatyti

pagal F025/a, F003/a

 

146

246/a

Kraujo komplemento hemolizinio aktyvumo tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

147

250/a

Šlapimo tyrimų registravimo žurnalas

3 metai

 

148

250-1/a

Hematologinių tyrimų registravimo žurnalas

3 metai

 

149

251/a

Laboratorinių tyrimų žurnalas

3 metai

 

150

252/a

Mikrobiologinių ir parazitologinių tyrimų registravimo žurnalas

3 metai

 

151

253/a

Mikrobiologinių tyrimų registravimo žurnalas

3 metai

 

152

254/a

Mikroorganizmų jautrumo cheminiams preparatams nustatymo žurnalas

3 metai

 

153

255/a

Tyrimų tuberkuliozei nustatyti registravimo žurnalas

3 metai

 

154

255-1/a

Bakteriologinis tyrimas tuberkuliozei nustatyti

pagal F025/a, F003/a

 

155

255-2/a

Bakteriologinis tyrimas KB atsparumui vaistams nustatyti

pagal F025/a, F003/a

 

156

256/a

Maitinamųjų terpių gamybos ir kontrolės žurnalas

3 metai

 

157

257/a

Darbo su sterilizatoriais žurnalas

3 metai

 

158

258/a

Medžiagų sterilumo nustatymo žurnalas

3 metai

 

159

259/a

Serologinių tyrimų registravimo žurnalas

3 metai

 

160

261/a

Laboratorijos darbuotojo darbo apskaitos žiniaraštis

1 metai

 

161

262/a

Biocheminių tyrimų registravimo žurnalas

3 metai

 

162

270/a

Mikologinis tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

163

271/a

Mikrobiologinis gonokokų, trichomonų, grybų tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

164

272/a

Spermos tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

165

273/a

Kolpocitograma

pagal F025/a, F003/a

 

166

274/a

Urolito tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

167

275/a

Rūgščių – šarmų pusiausvyros kraujyje tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

168

276/a

Imunologinis tyrimas

3 metai

 

169

276-1/a

Imunologinių tyrimų registravimo žurnalas

3 metai

 

170

277/a

Siuntimas radioimuniškai ištirti ir rezultatai

pagal F025/a, F003/a

 

171

278/a

Išmatų tyrimas disbakteriozei nustatyti

pagal F025/a, F003/a

 

172

285/a

Antibiograma

pagal F025/a, F003/a

 

173

286/a

Bakteriologinio tyrimo protokolas

pagal F025/a, F003/a

 

174

287/a

Punktato tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

 

 

7. KRAUJO TARNYBOS ĮSTAIGOS

 

 

175

406/a

Plazmos donoro įskaitos kortelė

50 metų

 

176

407/a

Kraujo donoro įskaitos kortelė

50 metų

 

177

408/a

Donorų imunizacijos procedūrų registravimo žurnalas

3 metai

 

178

410/a

Donorų apskaitos žurnalas

3 metai

 

179

411/a

Kraujo ruošimo apskaitos žurnalas

10 metų

 

180

412/a

Hemoferezės procedūrų registravimo žurnalas

10 metų

 

181

413/a

Ruošiamų kraujo komponentų apskaitos žurnalas

10 metų

 

182

413-1/a

Krioprecipitato ir koncentruotos plazmos ruošimo apskaitos žurnalas

10 metų

 

183

418/a

Brokuoto kraujo ir jo komponentų registravimo žurnalas

3 metai

 

184

419/a

Donorų kraujo apskaitos žiniaraštis

3 metai

 

185

420/a

Paruošto kraujo komponentų apskaitos žurnalas

3 metai

 

186

422-1/a

Išduoto kraujo apskaitos žurnalas

3 metai

 

187

422-2/a

Išduotos šviežiai šaldytos plazmos ir jos komponentų apskaitos žurnalas

3 metai

 

188

422-3/a

Išduotų ląstelinių kraujo komponentų apskaitos žurnalas

3 metai

 

189

422-4/a

Išduotų standartinių serumų apskaitos žurnalas

3 metai

 

190

422-5/a

Išduotų kraujo preparatų apskaitos žurnalas

3 metai

 

191

422-6/a

Išduotų kraujo pakaitalų registravimo žurnalas

3 metai

 

192

423/a

Kraujo, jo komponentų, preparatų ir pakaitalų ekspedicijos žiniaraštis

3 metai

 

193

426/a

Transfuzinių terpių išdavimo sveikatos priežiūros įstaigoms apskaitos lapas

3 metai

 

194

429/a

Standartinių ABO sistemos agliutinuojamųjų serumų gamybai gautų

 

 

 

 

medžiagų registravimo žurnalas

1 metai

 

195

430/a

Standartinių ABO sistemos agliutinuojamųjų serumų gamybos

 

 

 

 

registravimo ir išdavimo žurnalas

1 metai

 

196

432/a

Antirezus serumo (reagento) gamybos registravimo žurnalas

3 metai

 

197

435/a

Produkto liofilizacijos eigos registravimo žurnalas

3 metai

 

198

439/a

Kokybės kontrolės laboratorijai pateiktos produkcijos tyrimo rezultatų

 

 

 

 

registravimo žurnalas

3 metai

 

199

440/a

Biologinės kontrolės tyrimų registravimo žurnalas

3 metai

 

200

441/a

Preparatų, tirpalų, distiliuoto vandens kontrolės duomenų ir analitinių pasų

 

 

 

 

 

išdavimo registravimo žurnalas

3 metai

 

 

201

442/a

Analitinis pasas

3 metai

 

 

202

443/a

Išduodamos produkcijos registravimo žurnalas

3 metai

 

 

203

444/a

Išbrokuotos produkcijos registravimo žurnalas

5 metai

 

 

204

445/a

Archyvinių pavyzdžių ir jų kontrolės rezultatų registravimo žurnalas

5 metai

 

 

205

207-4/a

Konsultacinių tyrimų ir parinkimų registravimo žurnalas

5 metai

 

 

206

276-2/a

Žmogaus leukocitų antigenų A, B, C lokusų (HLA) registravimo žurnalas

25 metai

 

 

207

448/a

Gamybos skyriaus plazmos apskaitos žurnalas

25 metai

 

 

208

449/a

Iš kraujo plazmos pagaminto (preparato pavadinimas) apskaitos žurnalas

5 metai

 

 

209

450/a

Kraujo plazmos preparato(preparato pavadinimas) išdavimo registravimo

 

 

 

 

 

žurnalas

5 metai

 

 

210

451/a

Nuoplovų sterilumo kontrolės žurnalas

5 metai

 

 

211

452/a

Bakterinio oro užterštumo tyrimų registravimo žurnalas

5 metai

 

 

212

453/a

Sterilių tirpalų pajamavimo žurnalas

5 metai

 

 

213

454/a

Sterilių tirpalų registravimo žurnalas

5 metai

 

 

214

455/a

Kraujo ir jo komponentų sterilumo kontrolės žurnalas

5 metai

 

 

215

457/a

Autoklavuojamosios medžiagos registravimo žurnalas

5 metai

 

 

216

458/a

Fasuojamo (preparato pavadinimas) registravimo žurnalas

5 metai

 

 

217

459/a

Preparato nuosėdų (miltelių) registravimo žurnalas

5 metai

 

 

218

461/a

Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) antikūnų tyrimo rezultatų registravimo

 

 

 

 

 

žurnalas

5 metai

 

 

219

463/a

Australietiško antigeno (HBsAg) tyrimo rezultatų registravimo žurnalas

5 metai

 

 

220

464/a

TPHA reakcijos registravimo žurnalas

5 metai

 

 

221

465/a

C hepatito viruso (HCV) antikūnų tyrimo rezultatų registravimo žurnalas

5 metai

 

 

222

468/a

Preparato(pavadinimas)pusgaminio apskaitos žurnalas

5 metai

 

 

223

469/a

Preparato (pavadinimas) apskaitos žurnalas

5 metai

 

 

224

474/a

Eritrocitų (konservuoto kraujo) užsakymo ir parinkimo lapas

5 metai

 

 

225

475/a

Kraujo, jo komponentų ir preparatų transfuzijos protokolas

5 metai

 

 

226

259-1/a

Donorų, duodančių kraujo aferezės būdu, biocheminių tyrimų registravimo

 

 

 

 

 

žurnalas

5 metai

 

 

 

 

8. Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

227

170/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

228

170-1/a

Neteko galios nuo 2000-06-01

 

 

 

229

173/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

230

173-1/a

Neteko galios nuo 2000-06-01

 

 

 

231

179/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

232

179-1/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

233

180/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

234

181/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

235

182/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

236

184/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

237

185/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

238

186/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

239

190/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

240

191/a

Neteko galios nuo 2000-06-01

 

 

 

241

192/a

Neteko galios nuo 2000-03-09

 

 

 

 

 

9. LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS, TARNYBOS, SPECIALIZUOTOSIOS MEDICININĖS EKSPERTIZĖS KOMISIJOS

 

 

 

242

003-1/ap

Gydymo stacionare ligos istorija

25 metai EK

 

 

243

025-1/ap

Asmens sveikatos istorija Nr..(ambulatorinė kortelė)

pagal asmens bylos

 

 

 

 

 

saugojimo laiką

 

 

244

035-1/ap

Medicininės penitenciarinės ekspertizės komisijos išvadų registravimo

 

 

 

 

 

žurnalas

5 metai

 

 

245

035-2/ap

Specialiosios gydytojų komisijos aktas

5 metai

 

 

246

035-3/ap

Specialiosios gydytojų komisijos aktų registravimo žurnalas

5 metai

 

 

247

040-1/ap

Ambulatorinių ligonių registravimo žurnalas

1 metai

 

 

248

047-1/ap

Medicininių apžiūrų registravimo žurnalas

3 metai

 

 

249

047-2/ap

Asmenų, dirbančių maitinimo įstaigose, medicininių apžiūrų registravimo

 

 

 

 

 

žurnalas

3 metai

 

 

250

057-1/ap

Siuntimas privalomai patikrinti dėl venerinės ligos ir rezultatai

3 metai

 

 

251

074-1/ap

Suteiktos medicininės pagalbos registravimo žurnalas

3 metai

 

 

252

076-1/ap

Darbo su paauglių sveikatinimo grupėmis apskaitos žurnalas

3 metai

 

 

253

155-1/ap

Medicininių apžiūrų svaigalų vartojimo faktui ir girtumo laipsniui nustatyti

 

 

 

 

 

registravimo žurnalas

5 metai

 

 

254

035-/av

Tiriamųjų registravimo specializuotajai

medicininei ekspertizei apskaitos žurnalas

50 metų

 

 

255

035-1/av

Specializuotosios medicininės ekspertizės komisijos posėdžių protokolų registras

50 metų

 

 

256

046-/av

Specializuotosios medicininės ekspertizės pažyma

Pagal dokumento, prie kurio pridedama, saugojimo laiką

 

 

257

048-/av

Specializuotosios medicininės ekspertizės ligos liudijimas

Pagal dokumento, prie kurio pridedamas, saugojimo laiką

 

 

258

104-/av

Specializuotosios medicininės ekspertizės aktas

50 metų

 

 

 

 

10. VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS

 

 

 

 

 

10.1 Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

259

302/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

260

303/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

261

303-2/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

262

303-3/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

263

304/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

264

362-2/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

265

363/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

266

501/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

267

700/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

268

702/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

269

703/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

270

704/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

271

038/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

 

 

10.2 Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

 

 

10.2.1 Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

272

324/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

273

325/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

274

326/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

275

327/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

276

338/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

277

339/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

278

343/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

279

345/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

280

346/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

281

347/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

282

389/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.2 Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

283

328/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

284

329/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

285

330/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

286

333/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

287

334/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

288

335/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

289

336/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

 

 

10.2.3 Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

290

204/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

291

205/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

292

205-1/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

293

205-2/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

294

242/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

295

245/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

296

252/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

297

253/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

298

254/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

299

256/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

300

257/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

301

258/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

302

259/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

303

278/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

304

286/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

305

379/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

306

380/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

307

381/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

308

382/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

309

383/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

310

384/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

311

385/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

312

386/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

 

 

10.3 Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

313

315-5/a

315-1/a

315-2/a

334-1/a

334-3/a

334-4/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

Neteko galios nuo 2014-02-08

Neteko galios nuo 2014-02-08

Neteko galios nuo 2014-02-08

Neteko galios nuo 2014-02-08

Neteko galios nuo 2014-02-08

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

314

399-1/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

315

399-2/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

316

708/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

317

710/a

Neteko galios nuo 2014-02-08

 

 

 

 

 

11. VALSTYBINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBA

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS IR JAI PAVALDŽIOS ĮSTAIGOS

 

 

 

318

300/a

Visuomenės sveikatos saugos objektų kontrolės registravimo žurnalas

5 metai

 

 

319

303-1/a

Visuomenės sveikatos centro direktoriaus sprendimas dėl higieninės ekspertizės išvadų

 

 

 

 

 

ekspertizės išvadų

10 metų

 

 

320

306/a

Neteko galios nuo 2001-01-18

 

 

 

321

308/a

Visuomenės sveikatos saugos kontrolės objekto priežiūros žurnalas

5 metai

 

 

322

309/a

Neteko galios nuo 2001-01-18

 

 

 

323

310/a

Neteko galios nuo 2001-01-18

 

 

 

324

311/a

Neteko galios nuo 2001-01-18

 

 

 

325

312/a

Neteko galios nuo 2001-01-18

 

 

 

326

314/a

Neteko galios nuo 2001-01-18

 

 

 

327

315/a

Visuomenės sveikatos saugos patikrinimo aktas

5 metai

 

 

328

316/a

Stovyklos priėmimo aktas

5 metai

 

 

329

323/a

Vandens bandinių paėmimo tyrimui aktas

5 metai

 

 

330

337/a

Gaminių, kontaktuojančių su žmogaus kūnu ar maisto produktais, bandinių paėmimo tyrimui aktas

5 metai

 

 

331

342/a

Neteko galios nuo 2001-01-18

 

 

 

332

388/a

Darbo zonos oro bandinių paėmimo tyrimui aktas

3 metai

 

 

333

394/a

Leidimas realizuoti importinius augalinės kilmės produktus (žaliavas)

2 metai

 

 

334

400/a

Neteko galios nuo 2004-07-28

 

 

 

335

705/a

Neteko galios nuo 2001-01-18

 

 

 

336

706/a

Neteko galios nuo 2001-01-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

337

707/a

Neteko galios nuo 2001-01-18

 

 

 

 

 

12. UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKA IR KONTROLĖ

 

 

 

338

151-1/a

Skubus pranešimas apie užkrečiamųjų ligų sukėlėją

3 metai

 

 

 

151-2/a

Skubus pranešimas apie ŽIV infekcijos sukėlėją

3 metai

 

 

 

151-7/a

Siuntimas laboratoriniam ŽIV tyrimui ir tyrimo rezultatas

pagal F025/a

F003/a

F003-2/a

 

 

 

151-8/a

Ėminių dėl ŽIV registracijos lapas

5 metai

 

 

339

350/a

Baigiamosios dezinfekcijos užduotis

2 metai

 

 

340

351/a

Dezinfekcinės kameros lydraštis

2 metai

 

 

341

352/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

342

353/a

Kameroje dezinfekuotų daiktų registravimo žurnalas

2 metai

 

 

343

354/a

Židiniuose atliekamos dezinfekcijos registravimo žurnalas

3 metai

 

 

344

355/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

345

356/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

346

357/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

347

357-1/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

348

357-2/a

Oro lašeliniu keliu plintančios infekcinės ligos epidemiologinio tyrimo

 

 

 

 

 

protokolas

3 metai

 

 

349

359/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

350

364/a

Vidurių šiltinės ir paratifų bakterijų nešiotojo įskaitos kortelė

50 metų

 

 

351

365/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

352

366/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

353

368/a

Nariuotakojų kiekio ir ekstensyvių tyrimų dėl maliarinių uodų ir erkių

 

 

 

 

 

apskaitos žurnalas

3 metai

 

 

354

369/a

Dezinfekcinių darbų registravimo................ mieste (rajone) žurnalas

3 metai

 

 

355

371/a

Iksodinių erkių skaitlingumo ir jų virusologinių tyrimų............... mieste

 

 

 

 

 

(rajone) registravimo žurnalas

3 metai

 

 

356

372/a

Entomofaunos fenologinių reiškinių stebėjimo............... mieste (rajone)

 

 

 

 

 

žurnalas

3 metai

 

 

357

373/a

Vandens telkinio pasas

5 metai

 

 

358

374/a

Entomofaunos skaitlingumo stebėjimo.......... mieste (rajone) žurnalas

3 metai

 

 

359

375/a

Nariuotakojų rūšių apskaitos žiniaraštis

5 metai

 

 

360

379-1/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

361

391/a

Neteko galios nuo 2009-06-05

 

 

 

362

392-1/a

Skiepų pašalinių reiškinių tyrimo protokolas

3 metai

 

 

 

151-9/a

Lytiškai plintančios infekcijos, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos epidemiologinio tyrimo protokolas

3 metai

 

 

 

 

13. KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS MEDICINOS TARNYBA

 

 

 

363

KAM 40-001/a

Ambulatoriškai besikreipiančių karių registracijos žurnalas

5 metai

 

 

364

KAM 40-003/a

Gydymo stacionare ligos istorija

25 metai EK

 

 

365

KAM 40-003-1/a

Reabilitacinio, sveikatos grąžinamojo ir antirecidyvinio gydymo

 

 

 

 

 

stacionare ligos istorija

5 metai

 

 

366

KAM 40-003-4/a

Reabilitacinio, sveikatos grąžinamojo ir antirecidyvinio gydymo procedūrų knygelė

5 metai

 

 

367

KAM 40-017-1/a

Skubus medicinos tarnybos pranešimas apie mirties atvejį

5 metai

 

 

368

KAM 40-025/a

Asmens sveikatos ambulatorinė kortelė

50 metų

 

 

369

KAM 40-027/a

Išrašas iš medicininių dokumentų

pagal

 

 

 

 

 

F KAM 40-003/a,

 

 

 

 

 

F KAM 40-025/a

 

 

370

KAM 40-027-2/a

Siuntimų į stacionarą registracijos žurnalas

pagal

 

 

 

 

 

F KAM 40-003/a,

 

 

 

 

 

F KAM 40-025/a

 

 

371

KAM 40-027-5/a

Ligos liudijimas

pagal

 

 

 

 

 

F KAM 40-003/a,

 

 

 

 

 

F KAM 40-025/a

 

 

372

KAM 40-028/a

Siuntimas atlikti medicininį tyrimą

pagal

 

 

 

 

 

F KAM 40-003/a,

 

 

 

 

 

F KAM 40-025/a

 

 

373

KAM 40-028-1/a

Siuntimų atlikti medicinos tyrimą registracijos žurnalas

pagal

 

 

 

 

 

F KAM 40-003/a,

 

 

 

 

 

F KAM 40-025/a

 

 

374

KAM 40-030/a

Dispanserizuotų karių stebėjimo žurnalas

1 metai

 

 

375

KAM 40-035/a

Ekspertinių nutarimų, medicininės apžiūros aktų, ekspertinio nutarimo pažymų

 

 

 

 

 

registracijos žurnalas

50 metų

 

 

376

KAM 40-046/a

Ekspertinio nutarimo pažyma

50 metų

 

 

377

KAM 40-047/a

Sveikatos tikrinimų pažymų ginklui gauti registracijos žurnalas

50 metų

 

 

378

KAM 40-058/a

Kasdieninis medicinos tarnybos pranešimas apie infekcinius susirgimus, traumatizmą,

 

 

 

 

 

hospitalizaciją

5 metai

 

 

379

KAM 40-058-1/a

Skubus medicinos tarnybos pranešimas apie infekcinį susirgimą, maisto toksikoinfekcija

5 metai

 

 

380

KAM 40-058-2/a

Skubus medicinos tarnybos pranešimas apie apsinuodijimą

5 metai

 

 

381

KAM 40-058-3/a

Infekcinio susirgimo epidemiologinio tyrimo protokolas

5 metai

 

 

382

KAM 40-058-4/a

Skubus medicinos tarnybos pranešimas apie traumą

5 metai

 

 

383

KAM 40-060/a

Infekcinių susirgimų apskaitos žurnalas

5 metai

 

 

384

KAM 40-062/a

Pažyma apie traumos aplinkybes ir priežastis

pagal

 

 

 

 

 

F KAM 40-003/a,

 

 

 

 

 

F KAM 40-025/a

 

 

385

KAM 40-070/a

Siuntimų į reabilitacijos centrą registracijos žurnalas

5 metai

 

 

386

KAM 40-070-9/a

Kelialapis į karių reabilitacijos centrą

pagal

 

 

 

 

 

F KAM 40-003/a,

 

 

 

 

 

F KAM 40-025/a

 

 

387

KAM 40-071-1/a

Traumų apskaitos kortelė

3 metai

 

 

388

KAM 40-072/a

Reabilitacinė kortelė (nukreipimas)

pagal

 

 

 

 

 

F KAM 40-003/a,

 

 

 

 

 

F KAM 40-025/a

 

 

389

KAM 40-074/a

Med. punkte stacionarizuotų karių registracijos žurnalas

5 metai

 

 

390

KAM 40-085/a

Medicinos tarnybos savaitinis pranešimas „Susirgimai infekcinėmis ligomis“

3 metai

 

 

391

KAM 40-085-1/a

Medicinos tarnybos mėnesinis pranešimas „Susirgimai, hospitalizacija ir nedarbingumas“

3 metai

 

 

392

KAM 40-085-2/a

Medicinos tarnybos mėnesinis pranešimas „Susirgimai infekcinėmis ligomis“

3 metai

 

 

393

KAM 40-088/a

Siuntimas į LR KAM karinės KAM medicininės ekspertizės komisiją

pagal

 

 

 

 

 

F KAM 40-003/a,

 

 

 

 

 

F KAM 40-025/a

 

 

394

KAM 40-088-1/a

Medicininės apžiūros aktas

50 metų

 

 

395

KAM 40-094/a

Pažyma dėl neatvykimo į darbą, tarnybą

-

atiduodama asmeniui

 

396

KAM 40-094-1/a

Nedarbingumo pažymų registracijos žurnalas

3 metai

 

 

397

KAM 40-155/a

Medicinos apžiūros alkoholio vartojimo faktui ir girtumo laipsniui nustatyti protokolas

3 metai

 

 

398

KAM 40-155-1/a

Medicinos apžiūros alkoholio vartojimo faktui ir girtumo laipsniui nustatyti registracijos

 

 

 

 

 

žurnalas

14. VALSTYBINĖ TEISMO PSICHIATRIJOS TARNYBA

3 metai

 

 

399

001-2/a

Teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizės aktų registras

30 metų

 

 

400

003-02/a

Ekspertinio tyrimo stacionare istorija

25 metai

 

 

401

025-02/a

Ekspertinio ambulatorinio tyrimo kortelė

15 metų

 

 

402

101/a

Nuteisto tiriamojo teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizės aktas

30 metų

 

 

403

193/a

Specialisto išvada

5 metai

 

 

404

155-1/a

Medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti aktas

2 metai

 

 

405

179-2/a

Biologinės terpės siuntimas

3 metai

 

 

406

192/a

Teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizės aktas

30 metų

 

 

407

193-1/a

Specialisto išvadų registras

5 metai

 

 

 

SUDERINTA                                                  SUDERINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos                       Lietuvos archyvų departamento

apsaugos ministerijos prie                                Lietuvos Respublikos Vyriausybės

CEK 1999 m. lapkričio 18 d.                           CEK 1999 m. lapkričio 26 d.

protokolas Nr. 16                                             protokolas Nr. 6

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 570, 1999-12-31, Žin., 2000, Nr. 4-110 (2000-01-14), i. k. 0992250ISAK00000570

Nr. 11, 2000-01-10, Žin., 2000, Nr. 6-173 (2000-01-21), i. k. 1002250ISAK00000011

Nr. 117, 2000-03-01, Žin., 2000, Nr. 20-516 (2000-03-08), i. k. 1002250ISAK00000117

Nr. 276, 2000-05-24, Žin., 2000, Nr. 44-1277 (2000-05-31), i. k. 1002250ISAK00000276

Nr. 315, 2000-06-08, Žin., 2000, Nr. 48-1408 (2000-06-14), i. k. 1002250ISAK00000315

Nr. 583, 2000-10-30, Žin., 2000, Nr. 96-3056 (2000-11-10), i. k. 1002250ISAK00000583

Nr. 641, 2000-11-09, Žin., 2000, Nr. 100-3196 (2000-11-22), i. k. 1002250ISAK00000641

Nr. 18, 2001-01-10, Žin., 2001, Nr. 5-154 (2001-01-17), i. k. 1012250ISAK00000018

Nr. 526, 2001-10-08, Žin., 2001, Nr. 89-3135 (2001-10-19), i. k. 1012250ISAK00000526

Nr. 585, 2001-11-09, Žin., 2001, Nr. 96-3401 (2001-11-16), i. k. 1012250ISAK00000585

Nr. 68, 2002-02-01, Žin., 2002, Nr. 20-779 (2002-02-27), i. k. 1022250ISAK00000068

Nr. V-117, 2003-02-25, Žin., 2003, Nr. 27-1105 (2003-03-19); Žin., 2011, Nr. 79-3880 (2011-06-30), i. k. 1032250ISAK000V-117

Nr. V-86, 2004-02-27, Žin., 2004, Nr. 35-1160 (2004-03-06), i. k. 1042250ISAK0000V-86

Nr. V-79, 2004-02-20, Žin., 2004, Nr. 32-1030 (2004-02-28), i. k. 1042250ISAK0000V-79

Nr. V-552, 2004-07-16, Žin., 2004, Nr. 116-4339 (2004-07-27), i. k. 1042250ISAK000V-552

Nr. V-39, 2005-01-20, Žin., 2005, Nr. 13-408 (2005-01-28), i. k. 1052250ISAK0000V-39

Nr. V-407, 2005-05-13, Žin., 2005, Nr. 64-2312 (2005-05-21), i. k. 1052250ISAK000V-407

Nr. V-483, 2005-06-10, Žin., 2005, Nr. 76-2771 (2005-06-18), i. k. 1052250ISAK000V-483

Nr. V-616, 2008-06-20, Žin., 2008, Nr. 74-2900 (2008-06-30), i. k. 1082250ISAK000V-616

Nr. V-1114, 2008-11-17, Žin., 2008, Nr. 139-5514 (2008-12-04), i. k. 1082250ISAK00V-1114

Nr. V-1238, 2008-12-09, Žin., 2009, Nr. 3-75 (2009-01-10), i. k. 1082250ISAK00V-1238

Nr. V-406, 2009-05-25, Žin., 2009, Nr. 66-2641 (2009-06-04), i. k. 1092250ISAK000V-406

Nr. V-669, 2010-07-28, Žin., 2010, Nr. 93-4924 (2010-08-05), i. k. 1102250ISAK000V-669

Nr. V-766, 2010-09-07, Žin., 2010, Nr. 108-5568 (2010-09-14), i. k. 1102250ISAK000V-766

Nr. V-947, 2010-10-28, Žin., 2010, Nr. 129-6598 (2010-11-04), i. k. 1102250ISAK000V-947

Nr. V-641, 2011-06-27, Žin., 2011, Nr. 79-3887 (2011-06-30), i. k. 1112250ISAK000V-641

Nr. V-880, 2012-09-20, Žin., 2012, Nr. 111-5649 (2012-09-26), i. k. 1122250ISAK000V-880

Nr. V-960, 2013-10-15, Žin., 2013, Nr. 110-5473 (2013-10-19), i. k. 1132250ISAK000V-960

Nr. V-119, 2014-01-27, paskelbta TAR 2014-02-07, i. k. 2014-01229

 

Priedas. Neteko galios nuo 2014-02-08

Priedo naikinimas:

Nr. V-119, 2014-01-27, paskelbta TAR 2014-02-07, i. k. 2014-01229

Papildyta priedu:

Nr. 117, 2000-03-01, Žin., 2000, Nr. 20-516 (2000-03-08), i. k. 1002250ISAK00000117

Priedo pakeitimai:

Nr. V-407, 2005-05-13, Žin., 2005, Nr. 64-2312 (2005-05-21), i. k. 1052250ISAK000V-407

 

Priedas. Neteko galios nuo 2014-02-08

Priedo naikinimas:

Nr. V-119, 2014-01-27, paskelbta TAR 2014-02-07, i. k. 2014-01229

Papildyta priedu:

Nr. 117, 2000-03-01, Žin., 2000, Nr. 20-516 (2000-03-08), i. k. 1002250ISAK00000117

Priedo pakeitimai:

Nr. V-407, 2005-05-13, Žin., 2005, Nr. 64-2312 (2005-05-21), i. k. 1052250ISAK000V-407

 

Priedas. Neteko galios nuo 2014-02-08

Priedo naikinimas:

Nr. V-119, 2014-01-27, paskelbta TAR 2014-02-07, i. k. 2014-01229

Papildyta priedu:

Nr. 117, 2000-03-01, Žin., 2000, Nr. 20-516 (2000-03-08), i. k. 1002250ISAK00000117

Priedo pakeitimai:

Nr. V-407, 2005-05-13, Žin., 2005, Nr. 64-2312 (2005-05-21), i. k. 1052250ISAK000V-407

 

Priedas. Neteko galios nuo 2014-02-08

Priedo naikinimas:

Nr. V-119, 2014-01-27, paskelbta TAR 2014-02-07, i. k. 2014-01229

Papildyta priedu:

Nr. 117, 2000-03-01, Žin., 2000, Nr. 20-516 (2000-03-08), i. k. 1002250ISAK00000117

Priedo pakeitimai:

Nr. V-407, 2005-05-13, Žin., 2005, Nr. 64-2312 (2005-05-21), i. k. 1052250ISAK000V-407

 

Priedas. Neteko galios nuo 2005-05-22

Priedo naikinimas:

Nr. V-407, 2005-05-13, Žin. 2005, Nr. 64-2312 (2005-05-21), i. k. 1052250ISAK000V-407

Papildyta priedu:

Nr. 117, 2000-03-01, Žin., 2000, Nr. 20-516 (2000-03-08), i. k. 1002250ISAK00000117

 

Priedas. Neteko galios nuo 2014-02-08

Priedo naikinimas:

Nr. V-119, 2014-01-27, paskelbta TAR 2014-02-07, i. k. 2014-01229

 

Priedas. Neteko galios nuo 2014-02-08

Priedo naikinimas:

Nr. V-119, 2014-01-27, paskelbta TAR 2014-02-07, i. k. 2014-01229

Papildyta priedu:

Nr. 117, 2000-03-01, Žin., 2000, Nr. 20-516 (2000-03-08), i. k. 1002250ISAK00000117

 

Priedas. Neteko galios nuo 2014-02-08

Priedo naikinimas:

Nr. V-119, 2014-01-27, paskelbta TAR 2014-02-07, i. k. 2014-01229

Papildyta priedu:

Nr. 117, 2000-03-01, Žin., 2000, Nr. 20-516 (2000-03-08), i. k. 1002250ISAK00000117

Priedo pakeitimai:

Nr. V-407, 2005-05-13, Žin., 2005, Nr. 64-2312 (2005-05-21), i. k. 1052250ISAK000V-407

 


Forma Nr. 083-1/a patvirtinta

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2008 m. spalio 10 d.

įsakymu Nr. V-971

 

_____________________________________________________

(asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas)

____________________________________________________________________

(įstaigos duomenys)

 

VAIRUOTOJO SVEIKATOS PATIKRINIMO MEDICININĖ PAŽYMA

 

20___-____-____ Nr. ____________

 

Pažymima, kad _________________________________________________________ ,

(vardas, pavardė)

asmens kodas __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, gimęs (-usi) ____-___-___, gyvenantis (-i)

___________________________________________________________________________ ,

(adresas)

pagal sveikatos būklę __________________________________________________________

(tinkamą išvadą įrašyti: gali vairuoti be apribojimų / gali vairuoti su apribojimais / vairuoti negali)

šios kategorijų grupės transporto priemones: ________________________________________

(tinkamą kategoriją įrašyti žodžiu, nurodant ir grupę:

___________________________________________________________________________

1 grupė / 2 grupė / kitos transporto priemonės)

Vairuojant 1 grupės kategorijų transporto priemones ši pažyma galioja iki _____-___-___ ir taikomi šie apribojimai:

___________________________________________________________________________

(įrašyti tinkamą (-us) taikomų apribojimų kodą (-us)

Vairuojant 2 grupės kategorijų transporto priemones ši pažyma galioja iki ____-___-___ ir taikomi šie apribojimai:

___________________________________________________________________________

(įrašyti tinkamą (-us) taikomų apribojimų kodą (-us)

Esant reikalui, įrašomi aukščiau nurodyto asmens psichologinio tyrimo rezultatai, jam pageidaujant vairuotojo pažymėjime gali būti nurodyta jo (jos) kraujo grupė ir kt.:

___________________________________________________________________________

 

Komisijos pirmininkas                _______________                    _____________________

(parašas)                                                  (vardas, pavardė)

 

A. V.

 

Sekretorius                                 _______________                    _____________________

(parašas)                                                  (vardas, pavardė)

 

_________________

Papildyta priedu:

Nr. 315, 2000-06-08, Žin., 2000, Nr. 48-1408 (2000-06-14), i. k. 1002250ISAK00000315

Priedo pakeitimai:

Nr. V-971, 2008-10-10, Žin., 2008, Nr. 121-4625 (2008-10-21), i. k. 1082250ISAK000V-971

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2013 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. V-960

 

 

Sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas, adresas, telefono Nr., el. p. adresas, kodas

Name of the health care institution, address, phone number, e-mail, registration code

[pavadinimas] [adresas] [telefono Nr.] [el. p. adresas] [kodas]

Apskaitos forma

Nr. 083-2/a

PAŽYMĖJIMAS, SUTEIKIANTIS TEISĘ NAUDOTIS MOTORINE TRANSPORTO PRIEMONE NEPRISISEGUS SAUGOS DIRŽO DĖL MEDICININIŲ PRIEŽASČIŲ

 

CERTIFICATE OF EXEMPTION FROM WEARING

A SEATBELT FOR MEDICAL REASONS

 

[išdavimo data] [pažymėjimo Nr.]

Išdavimo data, pažymėjimo numeris

Issuing date (yyyy-mm-dd), Certificate number

(ženklas)

 

(PILDYTI SPAUSDINTINĖMIS RAIDĖMIS / PLEASE PRINT)

 

Pavardė / Surname Vardas (-ai) / Name (-s)

 

Lytis VYR / MOT / Gender M / F

[pavardė]

[vardas]

[lytis]

 

Pilietybė / Nationality /

[pilietybė]

Gimimo data / Date of Birth

[gimimo data]

 

 

Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento Nr. / Identity Document No.

[asmens tapatybės kortelės arba paso Nr.]

 

 

Sveikatos tikrinimo data / Date of Medical Examination:   [data]

 

Šio pažymėjimo turėtojui leidžiama naudotis M1, M2, M3, N1, N2 ir N3 klasių motorinėmis transporto priemonėmis neprisisegus saugos diržo dėl medicininių priežasčių

The holder of this Certificate is permitted to use M1, M2, M3, N1, N2 and N3 category motor vehicle without wearing a seatbelt for medical reasons

 

Pažymėjimas galioja iki       [data]

This Certificate is valid until /date/

 

Gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) pirmininko pavardė, vardas, spaudo Nr.

Surname, name, Stamp No. of the Chairman  of the Commision of Medical Consultation (CMC)

 

 

[gydytojo pavardė]

[gydytojo vardas]

[gydytojo spaudo Nr.]

Parašas / Signature

GKK antspaudas / Stamp of CMC

 

 

Šis pažymėjimas yra išduotas pagal Direktyvos 91/671/EEC 5 straipsnio reikalavimus

This certificate is issued in compliance with the requirements of Article 5 of Directive 91/671/EEC

_________________

Papildyta priedu:

Nr. V-960, 2013-10-15, Žin., 2013, Nr. 110-5473 (2013-10-19), i. k. 1132250ISAK000V-960

 


 

 

______________

Papildyta priedu:

Nr. 719, 2000-12-11, Žin., 2000, Nr. 109-3487 (2000-12-22), i. k. 1002250ISAK00000719

 


 

______________

Papildyta priedu:

Nr. 719, 2000-12-11, Žin., 2000, Nr. 109-3487 (2000-12-22), i. k. 1002250ISAK00000719

 


 

______________

Papildyta priedu:

Nr. 719, 2000-12-11, Žin., 2000, Nr. 109-3487 (2000-12-22), i. k. 1002250ISAK00000719

 


 

 

ĮOK

                                      (įstaigos pavadinimas)

F. Nr. 028-1/a

SIUNTIMAS TIRTI, KONSULTUOTI IR GYDYTI

PATVIRTINTA

Sveikatos apsaugos ministro 2001 04 02 įsakymu Nr. 246

 

200____m._______________________________________________________________________

Vardas, pavardė___________________________________________________________________

Diagnozė________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Siunčiamas specialisto____________________________________________________ konsultacijai

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Siuntėjas_________________________________________________________________________

                                                         (parašas)                                                                          (v., pavardė)

Išvada___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Konsultavusios įstaigos pavadinimas

________________________________________________________________________________

 

Gydytojas________________________________________________________________________

                                                                           (parašas)                                                                          (v., pavardė)

________________________________________________________________________________

                                                             (data)

______________

Papildyta priedu:

Nr. 246, 2001-04-02, Žin., 2001, Nr. 31-1042 (2001-04-11), i. k. 1012250ISAK00000246

 

Priedas. Neteko galios nuo 2005-02-11

Priedo naikinimas:

Nr. V-80, 2005-02-03, Žin. 2005, Nr. 19-632 (2005-02-10), i. k. 1052250ISAK0000V-80

Papildyta priedu:

Nr. 68, 2002-02-01, Žin., 2002, Nr. 20-779 (2002-02-27), i. k. 1022250ISAK00000068

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2004 m. vasario

27 d. įsakymu Nr. V-86

 

Forma Nr. 088-9/a

 

VALSTYBINĖS MEDICININĖS SOCIALINĖS EKSPERTIZĖS KOMISIJOS

................................... KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL ASMENS SUŽEIDIMO (SULUOŠINIMO), SUSIJUSIO SU TARNYBA, SUNKUMO LAIPSNIO NUSTATYMO

 

                                       Nr. __________

                                                               (data)

                                         

(surašymo vieta)

 

Komisija posėdyje, įvykusiame         ..........................................

                                                                                        (data)

pripažino, nepripažino (įrašyti)...............................................................................................................

 

kad..................................................................................................... , asmens kodas □□□□□□□□□□□

                                             (vardas ir pavardė)

 

yra ..........................................................................................................................................................

(sužeistas (suluošintas): sunkiai, apysunkiai (vidutiniškai), lengvai;

pirmos, antros, trečios grupės invalidas

(įrašyti sužeidimo (suluošinimo) sunkumo laipsnį arba invalidumo grupę, kurių priežastys susijusios su tarnyba)

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

Sprendimas priimtas atlikus apžiūrą ir remiantis šiais dokumentais:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

Sprendimas išduotas pateikti institucijai, mokančiai kompensaciją.

 

PAGRINDAS – ..........................  ekspertizės aktas Nr. ...........................................

                                                (data)

 

Komisijos pirmininkas                                                           ..................................................................

                                                           (parašas)                                                 (vardas ir pavardė)

A. V.

______________

Papildyta forma:

Nr. V-86, 2004-02-27, Žin., 2004, Nr. 35-1160 (2004-03-06), i. k. 1042250ISAK0000V-86

 


PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515

2 priedas

 

Privalomų sveikatos statistikos ataskaitos formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašas ir saugojimo terminai

 

Eil..

Nr.

Ataskaitos formos Nr

Ataskaitų formų pavadinimas

Saugojimo terminas

 

 

 

.

 

sveikatos priežiūros įstaigų, perduodančių dokumentus valstybiniam saugojimui

sveikatos priežiūros įstaigų, neperduodančių dokumentus valstybiniam saugojimui

 

 

1. ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ ATASKAITOS

 

 

 

1

forma Nr. 1 Sveikata

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos metų veiklos ataskaita

nuolat

25 metai

 

2

forma Nr. 2 Sveikata

Stacionaro veikla

nuolat

25 metai

 

3

forma Nr. 3 Sveikata

Metų personalo ataskaita

nuolat

25 metai

 

4

forma Nr. 25 Sveikata

Neteko galios nuo 2006-11-22

 

 

 

5

forma Nr. 26 Sveikata

Sportuojančiųjų sveikatos tikrinimas

25 metai

25 metai

 

6

forma Nr. 27 Sveikata

Greitosios medicinos pagalbos stoties (skyriaus) metų veiklos ataskaita

25 metai

25 metai

 

7

forma Nr. 28 Sveikata

Neteko galios nuo 2006-11-22

 

 

 

8

forma Nr. 29 Sveikata

Neteko galios nuo 2006-11-22

 

 

 

9

forma Nr. 30-1 Sveikata

Kraujo donorystės įstaigos ataskaita

nuolat

25 metai

 

10

forma Nr. 42 Sveikata

Patologinės anatomijos biuro (skyriaus) darbo ataskaita

25 metai

25 metai

 

 

 

2. SPECIALIZUOTA VEIKLA

 

 

 

 

 

2.1 Ftiziatrija

 

 

 

11

forma Nr. 9 Sveikata

Neteko galios nuo 2001-01-01

 

 

 

12

forma Nr. 10 Sveikata

Neteko galios nuo 2001-01-01

 

 

 

13

forma Nr. 23 Sveikata

Neteko galios nuo 2001-01-01

 

 

 

 

forma Nr. 23-1

 

forma Nr. 232

Sveikata

Pusmečio, metų ataskaita (duomenys apie sergančius tuberkulioze ligonius)

Ketvirčio ataskaita (duomenys apie sergančius tuberkulioze ligonius)

 

 

 

nuolat

25 metai

 

 

25 metai

 

 

 

2.2 Onkologija

 

 

 

14

forma Nr. 12 Sveikata

Ataskaita apie susirgusius vėžiu ir kitais piktybiniais navikais

nuolat

25 metai

 

15

forma Nr. 24 Sveikata

Ataskaita apie ligonius, sergančius piktybiniais navikais

nuolat

25 metai

 

 

 

2.3 Psichiatrija ir narkologija

 

 

 

16

forma Nr. 13 Sveikata

Ataskaita apie sergančiuosius psichikos ligomis

nuolat

25 metai

 

17

forma Nr. 14 Sveikata

Ataskaita apie psichikos ir elgesio sutrikimus vartojant psichoaktyviasias medžiagas

nuolat

25 metai

 

18

forma Nr. 46 Sveikata

Teismo psichiatrijos įstaigų ir privačių teismo ekspertų veiklą vykdančių asmenų metų veiklos ataskaita

nuolat

25 metai

 

 

 

2.4 Akušerija

 

 

 

19

forma Nr. 17 Sveikata

Metų ataskaita apie abortus

nuolat

25 metai

 

20

forma Nr. 22 Sveikata

Neteko galios nuo 2006-11-22

 

 

 

 

 

2.5 Pediatrija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

forma Nr. 21 Sveikata

Neteko galios nuo 2006-11-22

 

 

 

22

forma Nr. 35 Sveikata

Neteko galios nuo 2006-11-22

 

 

 

23

forma Nr. 36 Sveikata

Neteko galios nuo 2006-11-22

 

 

 

 

 

2.6 Dermatovenerologija

 

 

 

24

forma Nr. 11 Sveikata

Ataskaita apie naujai išaiškintas užkrečiamąsias odos ir Veneros ligas

nuolat

25 metai

 

25

forma Nr. 11-1 Sveikata

Ataskaita apie naujai išaiškintas lytiškai plintančias ligas

25 metai

25 metai

 

26

forma Nr. 11-2 Sveikata

Ataskaita apie naujai išaiškintas lytiškai plintančias, grybelines ligas ir niežus

25 metai

25 metai

 

 

 

2.7 Sanatorijos

 

 

 

27

forma Nr. 33 Sveikata

Vaikų sanatorijos ataskaita

25 metai

25 metai

 

28

forma Nr. 34 Sveikata

Medicininės reabilitacijos įstaigos metų veiklos ataskaita

25 metai

25 metai

 

 

 

3. KITA VEIKLA

 

 

 

29

forma Nr. 31 Sveikata

Teismo medicinos tarnybos ataskaita

25 metai

25 metai

 

 

 

4. VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ ATASKAITOS

 

 

 

 

 

4.1. Visuomenės sveikatos centrai

 

 

 

30

forma Nr. 6-1 Sveikata

Neteko galios nuo 2009-06-25

 

 

 

31

forma Nr. 41-1 Sveikata

Ataskaita apie sveikatos ugdymą ir mokymą

5 metai

5 metai

 

32

forma Nr. 54 Sveikata

Lietuvos maisto taršos monitoringas. Cheminiai maisto produktų tyrimai

5 metai

5 metai

 

33

forma Nr. 55 Sveikata

Lietuvos maisto taršos monitoringas. Mikrobiologiniai maisto produktų tyrimai

5 metai

5 metai

 

 

 

4.2 Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijos

 

 

 

34

forma Nr. 40 Sveikata

Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų mikrobiologijos laboratorijos darbas

5 metai

5 metai

 

 

 

4.3. Neteko galios nuo 2003-07-06

 

 

 

35

forma Nr. 47 Sveikata

Neteko galios nuo 2003-07-06

 

 

 

36

forma Nr. 48 Sveikata

Neteko galios nuo 2003-07-06

 

 

 

37

forma Nr. 59 Sveikata

Neteko galios nuo 2003-07-06

 

 

 

38

forma Nr. 60 Sveikata

Neteko galios nuo 2003-07-06

 

 

 

 

 

4.4 Užkrečiamųjų ligų profilaktika ir kontrolė

 

 

 

39

forma Nr. 4 Sveikata

Sergamumas užkrečiamosiomis ligomis

5 metai

5 metai

 

40

forma Nr. 5 Sveikata

Neteko galios nuo 2009-06-25

 

 

 

41

forma Nr. 5-1 Sveikata

Neteko galios nuo 2009-06-25

 

 

 

42

forma Nr. 7

Imuniteto būklės ataskaita

 

5 metai

 

43

forma Nr. 8 Sveikata

Profilaktinių skiepijimų ataskaita

5 metai

5 metai

 

44

forma Nr. 9-1 Sveikata

Neteko galios nuo 2009-06-25

 

 

 

45

forma Nr. 37 Sveikata

Neteko galios nuo 2009-06-25

 

 

 

46

forma Nr. 38 Sveikata

Neteko galios nuo 2009-06-25

 

 

 

47

forma Nr. 38-1 Sveikata

Neteko galios nuo 2009-06-25

 

 

 

48

forma Nr. 39 Sveikata

Ataskaita apie laivų karantininę higieninę kontrolę

5 metai

5 metai

 

49

forma Nr. 43 Sveikata

Neteko galios nuo 2009-06-25

 

 

 

50

forma Nr. 44 Sveikata

Neteko galios nuo 2009-06-25

 

 

 

51

forma Nr. 45 Sveikata

Neteko galios nuo 2009-06-25

 

 

 

52

forma Nr. 49 Sveikata

Ataskaita apie pasiutligės profilaktiką

5 metai

5 metai

 

53

forma Nr. 50 Sveikata

Neteko galios nuo 2009-06-25

 

 

 

54

forma Nr. 50-1 Sveikata

Neteko galios nuo 2009-06-25

 

 

 

55

forma Nr. 50-2 Sveikata

Neteko galios nuo 2009-06-25

 

 

 

56

forma Nr. 51 Sveikata

Neteko galios nuo 2009-06-25

 

 

 

57

forma Nr. 61 Sveikata

Neteko galios nuo 2009-06-25

 

 

 

58

forma Nr. 67

sveikata, mėnesinė, metinė „Ataskaita apie ištirtus dėl ŽIV asmenis pagal tiriamąsias grupes“

5 metai

 

 

59

forma Nr. 67

sveikata, mėnesinė, metinė „Ataskaita apie ištirtus dėl ŽIV asmenis pagal tiriamąsias grupes“

5 metai

 

 

 

 

SUDERINTA                                                  SUDERINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos                       Lietuvos archyvų departamento

apsaugos ministerijos                                       prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

CEK 1999 m. lapkričio 18 d.                           CEK 1999 m. lapkričio 26 d.

protokolas Nr. 16                                             protokolas Nr. 6

______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 641, 2000-11-09, Žin., 2000, Nr. 100-3196 (2000-11-22), i. k. 1002250ISAK00000641

Nr. V-117, 2003-02-25, Žin., 2003, Nr. 27-1105 (2003-03-19); Žin., 2011, Nr. 79-3880 (2011-06-30), i. k. 1032250ISAK000V-117

Nr. V-16, 2003-01-13, Žin., 2003, Nr. 66-3010 (2003-07-05), i. k. 1032250ISAK0000V-16

Nr. V-79, 2004-02-20, Žin., 2004, Nr. 32-1030 (2004-02-28), i. k. 1042250ISAK0000V-79

Nr. V-237, 2004-04-19, Žin., 2004, Nr. 74-2564 (2004-04-30), i. k. 1042250ISAK000V-237

Nr. V-108, 2005-02-10, Žin., 2005, Nr. 24-774 (2005-02-19), i. k. 1052250ISAK000V-108

Nr. V-939, 2006-11-13, Žin., 2006, Nr. 125-4766 (2006-11-21), i. k. 1062250ISAK000V-939

Nr. V-406, 2009-05-25, Žin., 2009, Nr. 66-2641 (2009-06-04), i. k. 1092250ISAK000V-406

Nr. V-641, 2011-06-27, Žin., 2011, Nr. 79-3887 (2011-06-30), i. k. 1112250ISAK000V-641

Nr. V-119, 2014-01-27, paskelbta TAR 2014-02-07, i. k. 2014-01229

 


PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515

3 priedas

 

Privalomų sveikatos statistikos ataskaitų pateikimo valstybės institucijoms tvarka

 

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Formos Nr.

Ataskaitinis laikotarpis

Kam pateikia

1

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos

1, 2, 3, 17, 27, 30-1

už metus

Higienos institutui (toliau – HI)

 

 

12, 24

už metus

Vilniaus universiteto Onkologijos institutui

 

 

13, 14

už metus

Valstybiniam psichikos sveikatos centrui

 

 

23-1

už metus

viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialui Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninei (toliau – Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninė)

 

 

23-2

už ketvirtį

Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninei

 

 

26

už metus

Lietuvos sporto medicinos centrui

 

 

42

už metus

viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialui Valstybiniam patologijos centrui

 

 

7, 37

už metus

visuomenės sveikatos centrams apskrityse

 

 

46

už metus

HI

2

Privačios asmens sveikatos priežiūros įstaigos

1-PR sveikata, 25-PR sveikata

už metus

Lietuvos sveikatos informacijos centrui

3

Sveikatos apsaugos, Krašto apsaugos, Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo, Teisingumo, Vidaus reikalų ministerijos, „Sodra“, mokslo ir mokymo įstaigos, valstybinės įmonės ir įstaigos

3

už metus

LSIC

4

Medicininės reabilitacijos įstaigos

3, 34

už metus

LSIC

5

Sutrikusio vystymosi kūdikių namai

3, 35

už metus

LSIC

6

Vaikų globos namai

Neteko galios nuo 2006-11-22

 

 

7

Teismo medicinos tarnybos apygardų ir rajonų skyriai

3

31

už metus

LSIC

Valstybinei teismo medicinos tarnybai

8

Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos

3

už metus

LSIC

9

Visuomenės sveikatos centrai

4

už mėnesį ir metus

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui

7

už metus

 

8

už mėnesį, metus

 

49

už ketvirtį, pusmetį ir metus

 

 

 

65

už mėnesį, metus

 

 

 

67

už mėnesį, metus

 

10

Klaipėdos visuomenės sveikatos centras

39

už metus

Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centrui

11

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų mikrobiologijos laboratorijos

40

už metus

Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centrui

12

Visuomenės sveikatos priežiūros ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos, vykdančios sveikatos ugdymo ir mokymo veiklą

41-1

už metus

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui

13

Pelno siekiančios įmonės,

Neteko galios nuo 2003-07-06

 

 

 

2. Neteko galios nuo 2003-07-06

 

 

LIETUVOS SVEIKATOS

INFORMACIJOS CENTRO DIREKTORĖ                                                      A. GAIŽAUSKIENĖ

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-16, 2003-01-13, Žin., 2003, Nr. 66-3010 (2003-07-05), i. k. 1032250ISAK0000V-16

Nr. V-939, 2006-11-13, Žin., 2006, Nr. 125-4766 (2006-11-21), i. k. 1062250ISAK000V-939

Nr. V-892, 2007-11-06, Žin., 2007, Nr. 115-4711 (2007-11-10), i. k. 1072250ISAK000V-892

Nr. V-885, 2008-09-15, Žin., 2008, Nr. 109-4176 (2008-09-23), i. k. 1082250ISAK000V-885

Nr. V-406, 2009-05-25, Žin., 2009, Nr. 66-2641 (2009-06-04), i. k. 1092250ISAK000V-406

Nr. V-1010, 2009-12-10, Žin., 2009, Nr. 149-6685 (2009-12-17), i. k. 1092250ISAK00V-1010

Nr. V-641, 2011-06-27, Žin., 2011, Nr. 79-3887 (2011-06-30), i. k. 1112250ISAK000V-641

Nr. V-730, 2012-07-30, Žin., 2012, Nr. 93-4805 (2012-08-04), i. k. 1122250ISAK000V-730

Nr. V-119, 2014-01-27, paskelbta TAR 2014-02-07, i. k. 2014-01229

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 570, 1999-12-31, Žin., 2000, Nr. 4-110 (2000-01-14), i. k. 0992250ISAK00000570

Dėl sveikatos apsaugos ministro 1999 11 29 įsakymo Nr.515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" dalinio pakeitimo ir papildymo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 11, 2000-01-10, Žin., 2000, Nr. 6-173 (2000-01-21), i. k. 1002250ISAK00000011

Dėl formos Nr. 014-1/a "Biopsinės ir operacinės medžiagos siuntimas tirti" tvirtinimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 117, 2000-03-01, Žin., 2000, Nr. 20-516 (2000-03-08), i. k. 1002250ISAK00000117

Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos 1995 12 05 įsakymo Nr. 663 "Dėl naujos medicininės apskaitos formos patvirtinimo" ir sveikatos apsaugos ministro 1999 11 29 įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" dalinio pakeitimo ir papildymo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 276, 2000-05-24, Žin., 2000, Nr. 44-1277 (2000-05-31), i. k. 1002250ISAK00000276

Dėl sveikatos apsaugos ministro 1999 11 29 įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" dalinio pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 315, 2000-06-08, Žin., 2000, Nr. 48-1408 (2000-06-14), i. k. 1002250ISAK00000315

Dėl sveikatos apsaugos ministro 1999 11 29 įsakymo Nr.515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" dalinio pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 583, 2000-10-30, Žin., 2000, Nr. 96-3056 (2000-11-10), i. k. 1002250ISAK00000583

Dėl Gydomųjų aferezių ir hemosorbcijos kokybės reikalavimų

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 641, 2000-11-09, Žin., 2000, Nr. 100-3196 (2000-11-22), i. k. 1002250ISAK00000641

Dėl sveikatos apsaugos ministro 1999 11 29 įsakymo Nr.515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" dalinio pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 719, 2000-12-11, Žin., 2000, Nr. 109-3487 (2000-12-22), i. k. 1002250ISAK00000719

Dėl sveikatos apsaugos ministro 1999 11 29 įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės" dalinio pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 18, 2001-01-10, Žin., 2001, Nr. 5-154 (2001-01-17), i. k. 1012250ISAK00000018

Dėl sveikatos apsaugos ministro 1999 11 29 įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" dalinio pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 246, 2001-04-02, Žin., 2001, Nr. 31-1042 (2001-04-11), i. k. 1012250ISAK00000246

Dėl sveikatos apsaugos ministro 1999 11 29 įsakymo Nr.515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" dalinio pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 526, 2001-10-08, Žin., 2001, Nr. 89-3135 (2001-10-19), i. k. 1012250ISAK00000526

Dėl sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr.515 "Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" papildymo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 585, 2001-11-09, Žin., 2001, Nr. 96-3401 (2001-11-16), i. k. 1012250ISAK00000585

Dėl sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" papildymo

 

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 68, 2002-02-01, Žin., 2002, Nr. 20-779 (2002-02-27), i. k. 1022250ISAK00000068

Dėl Profesinės ligos kortelės formos patvirtinimo

 

14.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-117, 2003-02-25, Žin., 2003, Nr. 27-1105 (2003-03-19); Žin., 2011, Nr. 79-3880 (2011-06-30), i. k. 1032250ISAK000V-117

Dėl Lytiškai plintančių infekcijų, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos epidemiologinės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo

 

15.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-16, 2003-01-13, Žin., 2003, Nr. 66-3010 (2003-07-05), i. k. 1032250ISAK0000V-16

Dėl statistinių ataskaitos formų patvirtinimo bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-86, 2004-02-27, Žin., 2004, Nr. 35-1160 (2004-03-06), i. k. 1042250ISAK0000V-86

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" papildymo

 

17.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-79, 2004-02-20, Žin., 2004, Nr. 32-1030 (2004-02-28), i. k. 1042250ISAK0000V-79

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-237, 2004-04-19, Žin., 2004, Nr. 74-2564 (2004-04-30), i. k. 1042250ISAK000V-237

Dėl statistinės ataskaitos formos tvirtinimo ir sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-552, 2004-07-16, Žin., 2004, Nr. 116-4339 (2004-07-27), i. k. 1042250ISAK000V-552

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-39, 2005-01-20, Žin., 2005, Nr. 13-408 (2005-01-28), i. k. 1052250ISAK0000V-39

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-80, 2005-02-03, Žin., 2005, Nr. 19-632 (2005-02-10), i. k. 1052250ISAK0000V-80

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 68 "Dėl profesinės ligos kortelės formos patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios

 

22.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-108, 2005-02-10, Žin., 2005, Nr. 24-774 (2005-02-19), i. k. 1052250ISAK000V-108

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" pakeitimo

 

23.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-407, 2005-05-13, Žin., 2005, Nr. 64-2312 (2005-05-21), i. k. 1052250ISAK000V-407

Dėl Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos privalomų sveikatos apskaitos ir kitų tarnybos tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" pakeitimo

 

24.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-483, 2005-06-10, Žin., 2005, Nr. 76-2771 (2005-06-18), i. k. 1052250ISAK000V-483

Dėl statistinių formų patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" papildymo

 

25.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-939, 2006-11-13, Žin., 2006, Nr. 125-4766 (2006-11-21), i. k. 1062250ISAK000V-939

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" pakeitimo

 

26.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-892, 2007-11-06, Žin., 2007, Nr. 115-4711 (2007-11-10), i. k. 1072250ISAK000V-892

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" pakeitimo

 

27.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-616, 2008-06-20, Žin., 2008, Nr. 74-2900 (2008-06-30), i. k. 1082250ISAK000V-616

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" pakeitimo

 

28.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-885, 2008-09-15, Žin., 2008, Nr. 109-4176 (2008-09-23), i. k. 1082250ISAK000V-885

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" pakeitimo

 

29.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-971, 2008-10-10, Žin., 2008, Nr. 121-4625 (2008-10-21), i. k. 1082250ISAK000V-971

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" pakeitimo

 

30.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1114, 2008-11-17, Žin., 2008, Nr. 139-5514 (2008-12-04), i. k. 1082250ISAK00V-1114

Dėl statistinės apskaitos formų patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" pakeitimo

 

31.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1238, 2008-12-09, Žin., 2009, Nr. 3-75 (2009-01-10), i. k. 1082250ISAK00V-1238

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos " pakeitimo

 

32.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-406, 2009-05-25, Žin., 2009, Nr. 66-2641 (2009-06-04), i. k. 1092250ISAK000V-406

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" pakeitimo

 

33.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1010, 2009-12-10, Žin., 2009, Nr. 149-6685 (2009-12-17), i. k. 1092250ISAK00V-1010

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" pakeitimo

 

34.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-669, 2010-07-28, Žin., 2010, Nr. 93-4924 (2010-08-05), i. k. 1102250ISAK000V-669

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" pakeitimo

 

35.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-766, 2010-09-07, Žin., 2010, Nr. 108-5568 (2010-09-14), i. k. 1102250ISAK000V-766

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" pakeitimo

 

36.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-947, 2010-10-28, Žin., 2010, Nr. 129-6598 (2010-11-04), i. k. 1102250ISAK000V-947

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" pakeitimo

 

37.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-499, 2011-05-19, Žin., 2011, Nr. 63-3004 (2011-05-26), i. k. 1112250ISAK000V-499

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" papildymo

 

38.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-641, 2011-06-27, Žin., 2011, Nr. 79-3887 (2011-06-30), i. k. 1112250ISAK000V-641

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" pakeitimo

 

39.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-730, 2012-07-30, Žin., 2012, Nr. 93-4805 (2012-08-04), i. k. 1122250ISAK000V-730

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" pakeitimo

 

40.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-880, 2012-09-20, Žin., 2012, Nr. 111-5649 (2012-09-26), i. k. 1122250ISAK000V-880

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" pakeitimo

 

41.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-960, 2013-10-15, Žin., 2013, Nr. 110-5473 (2013-10-19), i. k. 1132250ISAK000V-960

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" pakeitimo ir statistinės apskaitos formos Nr. 083-2/a "Pažymėjimas, suteikiantis teisę naudotis motorine transporto priemone neprisisegus saugos diržo dėl medicininių priežasčių" tvirtinimo

 

42.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-119, 2014-01-27, paskelbta TAR 2014-02-07, i. k. 2014-01229

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" pakeitimo