Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. 18-451, i. k. 1002210ISAK00042/69

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIŲ AERODROMŲ PROJEKTAVIMO, STATYBOS IR NAUDOJIMO SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

 

2000 m. vasario 23 d. Nr. 42/69

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 1997, Nr. 65-1551) 6 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 370 „Dėl Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 34-851):

1. Tvirtiname Lietuvos Respublikos civilinių aerodromų projektavimo, statybos ir naudojimo specialiuosius reikalavimus (pridedama).*

2. Nustatome, kad šio įsakymo 1 punkte nurodyti specialieji reikalavimai įsigalioja nuo 2000 m. kovo 1 d.

3. Pavedame viešajai įstaigai Transporto kompetencijų agentūrai skelbti savo interneto svetainėje šio įsakymo 1 punkte nurodytus Lietuvos Respublikos civilinių aerodromų projektavimo, statybos ir naudojimo specialiuosius reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-666/D1-1121, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21541

 

4. Aplinkos ministerijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais „reglamentas“, „statyba“.

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                   RIMANTAS DIDŽIOKAS

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                                        DANIUS LYGIS

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 3-510-(E)/D1-1016, 2014-12-15, paskelbta TAR 2014-12-16, i. k. 2014-19791

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 42/69 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinių aerodromų projektavimo, statybos ir naudojimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 3-666/D1-1121, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21541

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 42/69 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinių aerodromų projektavimo, statybos ir naudojimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

 

 * Reikalavimai bus paskelbti vėlesniame „Valstybes Žinių“ numeryje.