Suvestinė redakcija nuo 2017-01-01 iki 2023-02-28

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 43-1515, i. k. 1011100NUTA00000569

 

Nauja redakcija nuo 2015-02-18:

Nr. 135, 2015-02-11, paskelbta TAR 2015-02-17, i. k. 2015-02391

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MAKROEKONOMINĖS IR SU JA SUSIJUSIOS STATISTIKOS RENGIMO

 

2001 m. gegužės 16 d. Nr. 569

Vilnius

 

Vadovaudamasi 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (OL 2013 L 174, p. 1) 2 ir 3 straipsniais ir 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2009 dėl Europos bendrijos steigimo sutarties priede pateikto Protokolo dėl perviršinio deficito procedūros taikymo (OL 2009 L 145, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. kovo 7 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 220/2014 (OL 2014 L 69, p. 101), 3 straipsniu ir siekdama plėtoti ir tobulinti Lietuvos Respublikos makroekonominę ir su ja susijusią statistiką, palyginamą su atitinkamais Europos Sąjungos (toliau – ES), Ekonominės ir pinigų sąjungos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybių rodikliais, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Nustatyti, kad Lietuvos Respublikos makroekonominę statistiką, apimančią nacionalines sąskaitas, valdžios sektoriaus finansų statistiką, ir su ja susijusią statistiką, atsižvelgdamos į šalies vartotojų ir tarptautinių organizacijų poreikius, rengia šiame nutarime nurodytos Lietuvos Respublikos Vyriausybei atskaitingos valstybės institucijos ir įstaigos.

2. Nustatyti, kad šiame nutarime vartojamos sąvokos apibrėžtos reglamente (ES) Nr. 549/2013, reglamente (EB) Nr. 479/2009 ir Lietuvos Respublikos statistikos įstatyme.

3. Pavesti:

3.1. Lietuvos statistikos departamentui:

3.1.1. rengti ir tvarkyti Lietuvos Respublikos nacionalines ir regionines sąskaitas pagal ES teisės aktų reikalavimus, koordinuoti su tuo susijusius darbus, metodiškai vadovauti šios srities rodiklių rengimui – įvertinti šalies ir regionų (apskričių) bendrojo vidaus produkto ir kitus Europos sąskaitų sistemos rodiklius, teikti juos valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, ES statistikos tarnybai (toliau – Eurostatas), tarptautinėms organizacijoms su jomis suderinta tvarka ir būdu;

3.1.2. kartu su Lietuvos Respublikos finansų ministerija rengti valdžios sektoriaus perviršinio deficito procedūros pažymą ir teikti ją Eurostatui;

3.1.3. rengti viešojo sektoriaus skolos statistiką pagal Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos reikalavimus.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 606, 2016-06-15, paskelbta TAR 2016-06-16, i. k. 2016-16909

 

3.1.4. rengti mokesčių statistiką, laikantis Oficialiosios statistikos darbų programoje nustatytos tvarkos ir terminų;

3.1.5. sudaryti iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, prireikus ir iš kitų Lietuvos Respublikos Vyriausybei atskaitingų valstybės institucijų ir įstaigų atstovų darbo grupę, kuri nagrinėtų Lietuvos Respublikos makroekonominės ir su ja susijusios statistikos rengimo klausimus, teiktų Lietuvos statistikos departamentui ir kitiems statistikos rengėjams pasiūlymus dėl šios veiklos plėtros ir tobulinimo, patvirtinti jos darbo reglamentą;

3.2. Lietuvos Respublikos finansų ministerijai:

3.2.1. teikti Lietuvos statistikos departamentui:

3.2.1.1. Lietuvos Respublikos makroekonominei ir su ja susijusiai statistikai rengti reikalingus Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų, išlaidų, skolinių įsipareigojimų ir kitus duomenis;

3.2.1.2. vadovaujantis Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos metodologija, apibrėžtimis ir klasifikatoriais, valdžios sektoriaus deficito ir kitus duomenis, reikalingus šio nutarimo 3.1.2 papunktyje nurodytoms funkcijoms atlikti;

3.2.2. kartu su Lietuvos statistikos departamentu patvirtinti keitimosi duomenimis grafiką, reikalingą šio nutarimo 3.1.3, 3.2.1.1 ir 3.2.1.2 papunkčiuose nurodytoms funkcijoms atlikti ir Tarptautinio valiutos fondo reikalavimams įgyvendinti;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 606, 2016-06-15, paskelbta TAR 2016-06-16, i. k. 2016-16909

 

3.3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai – laikantis tarpusavyje suderintos tvarkos ir terminų, teikti Lietuvos statistikos departamentui duomenis apie numatomas pensijų išmokas, reikalingus socialinio draudimo sistemos įsipareigojimams arba teisėms įvertinti;

3.4. Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – laikantis tarpusavyje suderintos tvarkos ir terminų, teikti Lietuvos statistikos departamentui duomenis, reikalingus šio nutarimo 3.1.4 papunktyje nurodytai funkcijai atlikti;

3.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybei atskaitingoms valstybės institucijoms ir įstaigoms:

3.5.1. tvarkyti pagal kompetenciją priskirtinus duomenis, reikalingus Lietuvos Respublikos makroekonominei ir su ja susijusiai statistikai rengti, ir teikti juos Lietuvos statistikos departamentui, laikantis tarpusavyje suderintos tvarkos ir terminų;

3.5.2. pagal kompetenciją tvarkyti ir teikti Lietuvos statistikos departamentui duomenis, kurie suteiktų galimybę įvertinti oficialiai neapskaitytą ekonomiką – neteisėtai vykdomą arba mokesčių, socialinio draudimo ar kitose Lietuvos Respublikos Vyriausybei atskaitingose valstybės institucijose ir įstaigose neregistruotą ekonominę veiklą.

4. Nustatyti, kad Lietuvos statistikos departamentas Lietuvos Respublikos ketvirčio ir metų makroekonominei ir su ja susijusiai statistikai rengti turi teisę naudoti visus įmanomus administracinių duomenų šaltinius (valstybės ir žinybinius registrus, informacines sistemas ir dokumentus, kurie gali būti naudojami viešajam administravimui), o jų nesant organizuoti finansinių ir nefinansinių įmonių ir ne pelno institucijų finansų, investicijų į materialųjį ir nematerialųjį turtą ir kitus statistinius tyrimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 606, 2016-06-15, paskelbta TAR 2016-06-16, i. k. 2016-16909

 

5. Siūlyti Lietuvos bankui:

5.1. keistis su Lietuvos statistikos departamentu Lietuvos Respublikos makroekonominei ir su ja susijusiai statistikai rengti reikalingais mokėjimų balanso, ketvirtinių finansinių sąskaitų, Lietuvos banko ir jo prižiūrimų subjektų veiklos ir kitais rodikliais, kurie nustatomi tarpusavio susitarimu, taip pat numatančiu keitimosi šiais rodikliais tvarką ir terminus;

5.2. dalyvauti šio nutarimo 3.1.5 papunktyje nurodytos darbo grupės veikloje.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                         Rolandas Paksas

 

 

 

Finansų ministras                                                                                     Jonas Lionginas

 


Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2001 m. gegužės 16 d. nutarimo Nr. 569

priedas

 

NACIONALINIŲ SĄSKAITŲ RODIKLIŲ SKELBIMO, TIKSLINIMO IR REVIZAVIMO TVARKARAŠTIS

 

1. Nacionalinių sąskaitų ketvirčio rodiklių rengimas, skelbimas ir tikslinimas:

1.1. išankstinis ketvirčio bendrojo vidaus produkto ir jo pokyčio įvertinimas – per 30 dienų nuo ketvirčio pabaigos;

1.2. ketvirčio rodiklių įvertinimas remiantis ketvirčio informacija – per 90 dienų nuo ketvirčio pabaigos;

1.3. ketvirčio rodiklių tikslinimas remiantis ne galutine metų informacija – per 9 mėnesius nuo metų pabaigos.

2. Nacionalinių sąskaitų metų rodiklių rengimas, skelbimas ir tikslinimas:

2.1. išankstinis metų bendrojo vidaus produkto ir jo pokyčio įvertinimas – per mėnesį nuo metų pabaigos;

2.2. metų rodiklių įvertinimas remiantis išankstiniais keturių ketvirčių duomenimis – per 3 mėnesius nuo metų pabaigos;

2.3. metų rodiklių įvertinimas remiantis metine informacija – per 9 mėnesius nuo metų pabaigos;

2.4. metų rodiklių tikslinimas remiantis papildomais informacijos šaltiniais, ketvirčio ir metų rodiklių suderinimas – per 15 mėnesių nuo metų pabaigos.

3. Nacionalinių sąskaitų rodiklių laiko (dinamikos) eilučių revizavimas.

Rodiklių laiko eilutės revizuojamos sudarius sąnaudų bei produkcijos lenteles (sudaromos kartą per 5 metus) arba perėjus prie kitos palyginimo bazės, arba pasikeitus nacionalinių sąskaitų sistemos metodinėms nuostatoms.

4. Regioninių sąskaitų rodiklių skelbimas ir tikslinimas:

4.1. išankstinis regiono bendrojo vidaus produkto įvertinimas ir skelbimas – per 11 mėnesių nuo metų pabaigos;

4.2. regiono bendrojo vidaus produkto tikslinimas – per 16 mėnesių nuo metų pabaigos.

Pastaba. Jeigu dėl objektyvių priežasčių nacionalinių sąskaitų rodiklius paskelbti vėluojama, vartotojai turi būti raštu iš anksto apie tai informuojami.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 135, 2015-02-11, paskelbta TAR 2015-02-17, i. k. 2015-02391

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 16 d. nutarimo Nr. 569 „Dėl Europos nacionalinių sąskaitų sistemos diegimo“ pakeitimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 21 d. nutarimo Nr. 702 „Dėl Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės funkcijų“ pripažinimo netekusiu galios  

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 606, 2016-06-15, paskelbta TAR 2016-06-16, i. k. 2016-16909

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 16 d. nutarimo Nr. 569 „Dėl Lietuvos Respublikos makroekonominės ir su ja susijusios statistikos rengimo“ pakeitimo