Suvestinė redakcija nuo 2013-03-01 iki 2014-06-30

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. 8-213, i. k. 099301MISAK00000408

 

Nauja redakcija nuo 2013-03-01:

Nr. D1-7, 2013-01-03, Žin. 2013, Nr. 3-90 (2013-01-08), i. k. 113301MISAK0000D1-7

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERŠALŲ IŠMETIMO Į APLINKOS ORĄ APSKAITOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

1999 m. gruodžio 20 d. Nr. 408

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 5-75; 2004, Nr. 60-2121; 2005, Nr. 47-1558; 2010, Nr. 54-2646; 2011, Nr. 91-4315) 6 straipsnio 5 dalies 8 punktu, Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 98-2813; 2010, Nr. 54-2648) 19 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1262 „Dėl įgaliojimų parengti ir patvirtinti Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus suteikimo Aplinkos ministerijai“ (Žin., 1999, Nr. 97-2800) 2 punktu,

tvirtinu Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                                        DANIUS LYGIS

 

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408

      

 

TERŠALŲ IŠMETIMO Į APLINKOS ORĄ APSKAITOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. D1-7, 2013-01-03, Žin., 2013, Nr. 3-90 (2013-01-08), i. k. 113301MISAK0000D1-7

 

I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

 

 

1. Šiame dokumente vartojamos sąvokos:

 

1.1. aplinkos oras – troposferos oras, išskyrus darbo aplinkos orą;

 

1.2. teršalai – medžiaga arba medžiagų mišinys, kuris dėl žmonių veiklos patenka į aplinkos orą ir, veikdamas atskirai ar su atmosferos komponentais, gali pakenkti žmonių sveikatai ir aplinkai arba turtui;

 

1.3. teršalų išsiskyrimo šaltinis – tai technologinis įrenginys, žaliavų ar produkcijos paskirstymo aikštelė ir pan., iš kurio išsiskiria teršalai;

 

1.4. taršos šaltinis – įrenginys, iš kurio teršalai patenka į aplinkos orą;

 

1.5. stacionarus taršos šaltinis – taršos šaltinis, esantis nekintamoje buvimo vietoje:

 

1.5.1. organizuotas taršos šaltinis – įrenginys, skirtas specialiai teršalams į aplinkos orą išmesti;

 

1.5.2. neorganizuotas taršos šaltinis – įrenginys ar vieta, neskirti specialiai teršalams į aplinkos orą išmesti. Tai gali būti atviros žaliavų ar atliekų saugojimo aikštelės, nesandarios valymo įrenginių vietos, ar kt.;

 

1.7. taršos šaltinio naudotojas – taršos šaltinio savininkas arba asmuo, kuriam taršos šaltinis išnuomotas ar suteikta teisė juo naudotis;

 

1.8. degalai – degiosios medžiagos vidaus degimo varikliams;

 

1.9. kuras – dujinė, skysta arba kieta degioji medžiaga, naudojama energijai gauti degimo įrenginiuose. Kuru nelaikomos pavojingos atliekos ir iš anksto neapdorotos buitinės atliekos nepriklausomai nuo to, ar jose yra degiųjų medžiagų.

 

 

 

III. BENDROSIOS NUOSTATOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKA

 

 

 

3. Į aplinkos orą išmetamų teršalų apskaitą privalo tvarkyti stacionarių taršos šaltinių naudotojai, kurie vykdo ūkinę veiklą arba eksploatuoja įrenginius, nurodytus Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 (Žin., 2002, Nr. 85-3684, 2005, Nr. 103-3829), 1 ir/ar 2 prieduose, ir kuriems taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime (toliau – TIPK leidimas) yra nustatyti leistini oro taršos normatyvai.

4. Taršos šaltinių naudotojai privalo tvarkyti visų TIPK leidime nustatytų teršalų, patenkančių į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, apskaitą.

5. Apskaita vykdoma ir Ataskaita pildoma naudojant Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos, atliktos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos įforminimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 81-3500; 2008, Nr. 82-3282), ataskaitos duomenis ir (arba) skaičiavimus, kurie turi būti atliekami Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 395 „Dėl Į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo patvirtinimo ir apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“ (Žin., 1999, Nr. 108-3159; 2005, Nr. 92-3442) nustatyta tvarka.

6. Šios Tvarkos 3 punkte nurodyti taršos šaltinių naudotojai išmetamų į aplinkos orą teršalų apskaitos duomenis teikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui (toliau – RAAD), kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma ūkinė veikla.

7. Duomenys teikiami Valstybinės statistinės ataskaitos formoje Nr. 2-Atmosfera (3 priedas), užpildytoje vadovaujantis šiuo Tvarkos aprašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-7, 2013-01-03, Žin., 2013, Nr. 3-90 (2013-01-08), i. k. 113301MISAK0000D1-7

 

8. Kartu su ataskaita privalo būti teikiamas aiškinamasis raštas, kuriame:

 

8.1. nurodomos ūkinės veiklos objekte per ataskaitinius metus sunaudoto kuro ir degalų rūšys, jų charakteristikos (jei charakteristikos konkrečiai nenurodomos – pridedamos sertifikatų kopijos), kiekiai pagal atskiras rūšis, katilų šiluminis našumas;

 

8.2. nustatomos į aplinkos orą išmesto per ataskaitinius metus teršalų kiekio pasikeitimo (padidėjusio ar sumažėjusio, palyginti su praėjusiais metais) konkrečios priežastys (pvz.: kuro rūšies pasikeitimas ir dėl šio pasikeitimo padidėjęs ar sumažėjęs išmetamų teršalų kiekis, technologijų pasikeitimas, valymo įrangos įdiegimas ir pan.);

 

8.3. nurodoma, kuo remiantis užpildyta ataskaitos forma. Jeigu apskaita buvo vykdoma pagal skaičiavimo metodikas – nurodyti konkrečias skaičiavimo metodikas. Jeigu apskaita buvo vykdoma instrumentiniais matavimais – nurodyti, kada ir kas atliko matavimus ir pagal kokias metodikas ar kt. normatyvinius dokumentus;

 

8.4. ataskaitas priimantys pareigūnai gali pareikalauti pateikti ir papildomą informaciją, susijusią su aplinkos oro apsauga, kai teikiama ūkinės veiklos objektų, Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka (Žin., 1999, Nr. 94-2725) deginančių atliekas, ataskaita;

 

8.5. būtinas atsakingojo asmens parašas.

 

10. Ataskaita pildoma griežtai vadovaujantis šiuo Tvarkos aprašu, pagal IV skyriuje nurodyto skaičių apvalinimo bei rodiklių žymėjimo pavyzdžius.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-7, 2013-01-03, Žin., 2013, Nr. 3-90 (2013-01-08), i. k. 113301MISAK0000D1-7

 

11. Ataskaitas ir aiškinamuosius raštus pateikę taršos šaltinių naudotojai atsako už pateiktų duomenų teisingumą.

 

12. Kiekvieno ataskaitos lapo dešiniajame viršutiniame kampe užrašomas ūkinio objekto kodas.

 

13. Paskutiniame ataskaitos puslapyje pasirašo ją pildęs atsakingas asmuo. Ataskaita patvirtinama ūkinės veiklos objekto vadovo parašu.

14. Praėjusių kalendorinių metų ataskaita ne vėliau kaip iki einamųjų metų sausio 25 d. teikiama RAAD, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma veikla, per informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS „AIVIKS“), įteikiama tiesiogiai arba siunčiama paštu (1 egz. spausdinto teksto ir įrašyta į elektroninę laikmeną), elektroniniu paštu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis.

15. Valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius pasirašo patikrinęs ir priėmęs teisingai užpildytą formą.

 

16. RAAD, išnagrinėjęs Ataskaitoje pateiktus išmetamų į aplinkos orą teršalų apskaitos duomenis, pateikia savo pastabas ir pasiūlymus taršos šaltinių naudotojui nurodydamas terminą, per kurį taršos šaltinių naudotojas turi pateikti pataisytą Ataskaitą, arba priima Ataskaitą. Ataskaitą šios Tvarkos 14 punkte nustatyta tvarka pateikus tiesiogiai ar atsiuntus paštu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, priimtos ir pasirašytos Ataskaitos egzempliorius grąžinamas taršos šaltinių naudotojui, o RAAD pasilieka Ataskaitos kopiją.

17. RAAD sudaro Ataskaitas teikiančių ūkinės veiklos objektų sąrašą. Kiekvienais metais šis sąrašas turi būti atnaujinamas.

Iv. ATASKAITOS Užpildymo tvarka

 

18. I skyriaus (Teršalų išmetimas į aplinkos orą, jų valymas ir utilizavimas, t/metus, * kg/metus) 1 lentelės pildymas:

 

18.1. šiame skyriuje pateikiami duomenys apie bendruosius metinius teršalų kiekius, išmetamus į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių:

 

18.1.1. lentelės 1-oje skiltyje įrašomas teršalo kodas. Kodai ir teršalų pavadinimai pateikti šio Tvarkos aprašo 4 priede.

 

Pastaba. Prie kai kurių teršalų pavadinimų pažymėtos raidės reiškia: (A) – teršalai, išsiskiriantys gaminant šiluminę ir elektros energiją (tai visų rūšių ir įvairios paskirties katilinių išmetami teršalai);

 

(B) – tai teršalai, išsiskiriantys gamybinių procesų metu deginant kurą (degimo krosnys, stiklo lydymo krosnys ir pan.);

 

(C) – tai teršalai, išsiskiriantys cheminių reakcijų metu;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-7, 2013-01-03, Žin., 2013, Nr. 3-90 (2013-01-08), i. k. 113301MISAK0000D1-7

 

18.1.2. lentelės 2-oje skiltyje įrašomas teršalo pavadinimas (jei objekte vartojamas išmetamo į aplinkos orą teršalo techninis pavadinimas, ataskaitoje būtinai nurodomas jo cheminis pavadinimas).

 

Pastaba. Pildant ataskaitą, būtina griežtai vadovautis aukščiau nurodytu teršalų, priklausomai nuo jų susidarymo pobūdžio, žymėjimu sutartiniais ženklais (raidėmis (A), (B) ar (C));

 

18.1.3. 3-ioje skiltyje įrašomas iš visų stacionarių taršos šaltinių (organizuotų ir neorganizuotų) į aplinkos orą patekęs teršalų kiekis (iš viso bei pagal atskirus ingredientus), kuris nebuvo nukreiptas į valymo įrenginius, taip pat kiekis nesurinktų (nenukenksmintų) teršalų, praėjusių pro ne jiems valyti skirtus valymo įrenginius.

 

Šios skilties I eilutėje įrašoma visų teršalų (kietųjų, skystųjų ir dujinių) bendra suma.

 

II eilutėje „Iš viso kietųjų“ – visų medžiagų, kurios pateko į aplinkos orą kietojo pavidalo, bendras kiekis. Tolesnėse eilutėse šis kiekis išskiriamas atskirai pagal kiekvieną kietąją medžiagą. Jeigu į aplinkos orą išmesta tik viena kietoji medžiaga – ją III eilutėje būtina konkrečiai įvardyti.

 

Eilutėje „Iš viso skystųjų ir dujinių“ nurodoma visų teršalų, kurie išmesti į aplinkos orą skystojo ar dujinio pavidalo, bendras kiekis. Toliau abėcėlės tvarka įrašomos atskiros medžiagos. Jeigu įrašyti skystąsias ir dujines medžiagas nepakanka eilučių – pridedamas papildomas lapas, kuriame pateikiamas 1 lentelės tęsinys;

 

18.1.4. 4-oje skiltyje pateikiamas teršalų kiekis, nevalytas patekęs į aplinkos orą iš organizuotų taršos šaltinių, taip pat kiekis nesurinktų (nenukenksmintų) teršalų, kurie praėjo pro ne jiems valyti skirtus valymo įrenginius;

 

18.1.5. 5-oje skiltyje pateikiami duomenys tik apie tuos teršalus, kurie pateko į įmonės išmetamųjų dujų valymo įrenginius ir buvo juose surinkti (nukenksminti). (Informaciją apie šių įrenginių veikimą būtina pateikti ataskaitos III skyriaus 3 lentelėje);

 

18.1.6. 6-oje skiltyje įrašomas ataskaitiniais metais faktiškai valymo įrenginiais surinktas (nukenksmintas) teršalų kiekis;

 

18.1.7. 7-oje skiltyje nurodomas kiekis valymo įrenginiais surinktų teršalų, kurie grąžinti tolesnei gamybai arba realizuoti kitiems vartotojams tolesniam perdirbimui;

 

18.1.8. 8-oje ir 9-oje skiltyse pateikiamas bendras išmestų į aplinkos orą teršalų kiekis (po valymo ir išmestų nevalytų):

 

8-os skilties duomenys gaunami iš 5-os skilties duomenų atėmus 6-tos skilties duomenis ir prie gauto skirtumo pridėjus 3-ios skilties duomenis;

 

9-os skilties duomenys turi atitikti praėjusių metų ataskaitos I skyriaus 8-os skilties „Iš viso išmesta į atmosferą per ataskaitinius metus“ duomenis;

 

18.1.9. 10-oje skiltyje nurodomas leistinos taršos normatyvas (iš viso ir pagal atskirus teršalus), nustatytas gamtos išteklių naudojimo leidime (DLT -didžiausios leistinos taršos arba LLT – laikinai leistinos taršos) ataskaitiniams metams.

 

Pastaba. Jeigu 8-oje skiltyje yra to paties pavadinimo medžiagų su pažymėtomis raidėmis (A), (B) ar (C) – 9-oje ir 10-oje skiltyse to paties pavadinimo medžiagos išmestą į aplinkos orą per praėjusius metus kiekį ir tos medžiagos ataskaitiniams metams nustatytą normatyvą būtina rašyti prie 8-oje skiltyje įrašytos maksimalios vertės (pvz., jei 8-oje skiltyje eilutėje „azoto oksidai (A)“ nurodyta 20 t/metus, eilutėje „azoto oksidai (B)“ – 40 t/metus, o eilutėje „azoto oksidai (C)“ – 0,5 t/metus, tai 9-oje ir kitose skiltyse azoto oksidų išmestas kiekis, nustatytas leistinos taršos normatyvas bei jo rūšis rašoma eilutėje „azoto oksidai (B)“);

 

18.1.10. 11-oje skiltyje nurodoma ataskaitiniams metams nustatyto normatyvo rūšis. (Jei įmonėje nors iš vieno stacionaraus taršos šaltinio išmestam teršalui nustatytas LLT normatyvas, tai ir bendras to teršalo normatyvas – LLT);

 

18.2. šioje lentelėje duomenys pateikiami tonomis, įrašant tris skaitmenis po kablelio, išskyrus duomenis tik apie arseną, chromą, gyvsidabrį, kadmį, nikelį, seleną, šviną, vanadį, varį ir jų junginius, kurie 1 – 10 skiltyse nurodomi kilogramais per metus (kg/metus), apvalinant iki trijų skaitmenų po kablelio ir prie šių verčių kairiajame viršutiniame kampe dedant ženklą (*).

 

 

 

21. IV skyriaus (APLINKOS ORO TARŠOS mažinimo priemonių vykdymas) 4 lentelės pildymas:

 

21.1. šiame skyriuje pateikiami duomenys apie ataskaitiniams metams gamtos išteklių naudojimo leidime [2.6.] numatytų (3.5.1 lentelė) ar nenumatytų papildomų aplinkos oro taršos mažinimo priemonių vykdymą:

 

21.1.1. 1-oje ir 2-oje skiltyse nurodomas gamybos, kurioje diegiama (ar jau visiškai įdiegta) priemonė, numeris ir pavadinimas pagal šio Tvarkos aprašo 2 priede pateiktą sąrašą;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-7, 2013-01-03, Žin., 2013, Nr. 3-90 (2013-01-08), i. k. 113301MISAK0000D1-7

 

21.1.2. 3-ioje skiltyje nurodomas taršos šaltinio, kurio išmetamų į aplinkos orą teršalų kiekis mažinamas įdiegiant priemonę, numeris, turintis atitikti tam tikrą II skyriaus 2 lentelės 1-oje skiltyje pateiktą numerį;

 

21.1.3. 4-oje skiltyje įrašomas visas ataskaitiniais metais vykdomos (ar jau įvykdytos) aplinkos oro taršos mažinimo priemonės pavadinimas;

 

21.1.4. 5-oje skiltyje nurodomos išlaidos (iš visų finansavimo šaltinių, tūkst. Lt), skirtos šiai priemonei įvykdyti;

 

21.1.5. 6-oje skiltyje įrašoma priemonės įvykdymo data (jeigu priemonė numatyta gamtos išteklių naudojimo leidime – ši data turi būti analogiška nurodytajai leidime);

 

21.1.6. 7-oje ir 8-oje skiltyse pateikiama informacija apie tai, kiek lėšų panaudota numatytai oro taršos mažinimo priemonei įgyvendinti:

 

7-oje skiltyje įrašomos faktiškai panaudotos lėšos nuo priemonės vykdymo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos (tūkst. Lt);

 

8-oje skiltyje pateikiami duomenys apie faktiškai panaudotų lėšų kiekį ataskaitiniais metais. Tuo atveju, jei priemonė įvykdyta per vienerius metus (ataskaitinius) – 7 ir 8 skilčių duomenys turi sutapti;

 

21.1.7. 9-oje skiltyje įrašomas priemonės įvykdymo (iki ataskaitinių metų pabaigos) koeficientas:

 

0 – kai priemonė nepradėta vykdyti;

 

nuo 1% iki 99% parodoma, kuri dalis (pagal panaudotas lėšas nuo bendros sąmatinės vertės) priemonės įdiegta nuo jos vykdymo pradžios;

 

100% – kai priemonė visiškai įvykdyta;

 

21.1.8. 10-oje skiltyje įrašoma kontrolinė suma, t. y. suma tų duomenų, kurie pateikti 5, 7, 8, 9, 13 ir 14-oje skiltyse;

 

21.1.9. 11-oje ir 12-oje skiltyse nurodomi teršalų kodai ir pavadinimai pagal 1 priedėlyje pateiktą sąrašą;

 

21.1.10. 13-oje skiltyje pateikiamas apskaičiuotas (planuojamas) išmetamų į aplinkos orą teršalų kiekio sumažinimas, įvykdžius numatytą oro taršos mažinimo priemonę;

 

21.1.11. 14-a skiltis pildoma tik įvykdžius priemonę ir nustačius faktinį teršalų sumažėjimą;

 

21.2. lentelės 5, 7 ir 8 skiltyse duomenys pateikiami tūkstančiais litų (tūkst/Lt), apvalinant juos iki vieno skaitmens po kablelio, 13-oje ir 14-oje skiltyse – tonomis (t), apvalinant iki trijų skaitmenų po kablelio.

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-7, 2013-01-03, Žin., 2013, Nr. 3-90 (2013-01-08), i. k. 113301MISAK0000D1-7

 

1 priedas. Neteko galios nuo 2002-01-01

Priedo naikinimas:

Nr. 467, 2001-09-20, Žin. 2001, Nr. 83-2903 (2001-09-28), i. k. 101301MISAK00000467

 


 

Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos

ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

IŠMETAMŲJŲ Dujų valymo įrenginių SĄRAŠAS

 

 

 

Kodas

Pavadinimas

10

Absorberiai

20

Adsorberiai

30

Ciklonai, rotoklonai

40

Dulkių gaudytuvai

 

 

51

Elektrofiltrai

52

Hidrofiltrai

53

Plaušiniai, joniniai filtrai

54

Rankoviniai filtrai

55

Tepalo filtrai

56

Kiti filtrai

 

 

60

Katalitiniai reaktoriai

70

Katalitinio arba termokatalitinio deginimo krosnys

90

Kiti valymo įrenginiai

 

 

110

Dviejų pakopų valymas (sausas+šlapias)

120

Dviejų pakopų valymas (sausas+sausas)

130

Kiti dviejų pakopų valymo būdai

 

______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-7, 2013-01-03, Žin., 2013, Nr. 3-90 (2013-01-08), i. k. 113301MISAK0000D1-7

 


 

Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos

ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

GAMYBŲ SĄRAŠAS

 

 

 

Numeris

Pavadinimas

01 ENERGETIKA

0101

Šiluminės energijos gamyba

0102

Atominės energijos gamyba

 

 

02 KURO GAMYBA

0201

Naftos perdirbimas

0202

Dujų pramonė

0203

Anglies pramonė

0204

Durpių pramonė

0205

Skalūnų pramonė

 

 

03 CHEMIJOS PRAMONĖ

0301

Buitinės chemijos gaminių gamyba

0302

Sintetinių skalbimo priemonių gamyba

0303

Plastmasės ir jos gaminių gamyba

0304

Dažų gamyba

0305

Dirbtinio pluošto gamyba

0306

Mineralinių trąšų gamyba

0307

Superfosfato gamyba

0308

Amoniakinio vandens gamyba

0309

Amonio salietros gamyba

0310

Amofoso gamyba

0311

Karbamido gamyba

0312

Sieros rūgšties gamyba

0313

Ekstrakcinės fosforo rūgšties gamyba

0314

Nekoncentruotos azoto rūgšties gamyba

0315

Amoniako gamyba

0316

Metanolio gamyba

0317

Aliuminio fluorido gamyba

0318

Dervų gamyba

0319

Polivinilacetatinės emulsijos gamyba

0320

Superplastifikatorių gamyba

0321

Klijų gamyba

0322

Dažymas, lakavimas

0323

Galvanika

 

 

04 METALŲ APDOROJIMAS

0401

Terminis metalų apdorojimas

0402

Mechaninis metalų apdorojimas

0403

Cheminis metalų apdorojimas

0404

Elektrinis metalų apdorojimas

0405

Dujinis ir plazminis pjaustymas

 

 

05 MIŠKO, MEDŽIO APDOROJIMO, CELIULIOZĖS IR POPIERIAUS PRAMONĖ

0501

Medžio apdorojimas

0502

Baldų, medžio drožlių, plokščių ir faneros gamyba

0503

Popieriaus-kartono gamyba

 

 

06 STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ GAMYBA

0601

Cemento gamyba

0602

Stiklo gamyba

0603

Nerūdinių statybinių medžiagų gamyba

0604

Keramikos gamyba

0605

Mineralinės vatos gamyba

0606

Keramzito gamyba

0607

Fosfogipso ir jo gaminių gamyba

0608

Ruberoido gamyba

0609

Gelžbetonio gamyba

0610

Polimerinių statybinių medžiagų gamyba

0611

Asfalto-betono gamyba

0612

Santechnikos detalių gamyba

 

 

07 LENGVOJI PRAMONĖ

0701

Kailių pramonė

0702

Odos ir avalynės gamyba

0703

Siuvimas

0704

Tekstilės pramonė

0705

Kilimų gamyba

 

 

08 MAISTO GAMYBA

0801

Alaus gamyba

0802

Spirito gamyba

0803

Cukraus gamyba

0804

Druskos gamyba

0805

Konditerijos pramonė

0806

Mėsos apdorojimas

0807

Miltų ir kruopų gamyba

0808

Vyno ir sulčių gamyba

0809

Žuvies pramonė

0810

Pieno ir pieno produktų gamyba

0811

Aliejaus ir riebalų gamyba

0812

Krakmolo gamyba

0813

Kitos maisto pramonės šakos

0814

Tabako pramonė

0815

Parfumerijos ir kosmetikos pramonė

 

 

09 MIKROBIOLOGIJOS PRAMONĖ

0901

Fermentinių preparatų gamyba

0902

Endokrininių preparatų gamyba

 

 

10 KITOS ŠAKOS

1001

Medicinos pramonė

1002

Poligrafijos pramonė

1003

Mašinų gamyba

1004

Elektros aparatūros gamyba

1005

Staklių gamyba

1006

Mikroelektronikos pramonė

1007

Prietaisų gamyba

1008

Sausų galvaninių elementų gamyba

1009

Elektrochemijos pramonė

1010

Akumuliatorių pakrovimas

1011

Suvirinimas

1012

Liejimas

1013

Litavimas

1014

Variklių bandymas stende

1015

Cheminis drabužių (kilimų) valymas

1016

Komunalinis ūkis

1017

Žemdirbystė

1018

Gyvulininkystė

1019

Kitos šakos

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-7, 2013-01-03, Žin., 2013, Nr. 3-90 (2013-01-08), i. k. 113301MISAK0000D1-7

 


 

Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos

ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

0644003

 

 

 

 

 

 

 

Formos

Ūkio objekto

Kodai

 

Valstybinė statistinė ataskaita

Forma Nr. 2 – Atmosfera

 

 

Steigėjas ________________________________________________________________________

 

Savivaldybė ______________________________________________________________________

 

Firma, įmonė, įstaiga, akcinė bendrovė ir kt. (pavadinimas) _________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

Adresas _________________________________________________________________________

 

Aplinkos oro apsaugos

 

200 ___ metų

 

ATASKAITA

 

Ūkio objekto kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

I. TERŠALŲ IŠMETIMAS Į APLINKOS ORĄ, JŲ VALYMAS IR UTILIZAVIMAS,

t/metus, (* – kg/metus)

 

1 lentelė

TERŠALAI

IŠMESTA Į APLINKOS ORĄ BE VALYMO

PATEKO Į VALYMO ĮRENGINIUS

IŠ VISO IŠMESTA Į APLINKOS ORĄ

LEISTINOS TARŠOS NORMATYVAS

Kodas

Pavadinimas

Iš viso

Iš organizuotų taršos šaltinių

Iš viso

Įrenginiais surinkta (nukenksminta)

Per ataskaitinius metus

Per praėjusius metus

Vertė, t/metus (*kg/metus)

Rūšis (DLT ar LLT)

Iš viso

Utilizuota

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

9991

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9984

 

Iš viso kietųjų:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9977

 

Iš viso skystųjų ir dujinių:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ūkio objekto kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

II.TARŠOS ŠALTINIŲ CHARAKTERISTIKOS

 

2 lentelė

TARŠOS ŠALTINIS

ŠALTINIO PARAMETRAI

IŠMETAMO DUJŲ-ORO MIŠINIO PARAMETRAI

Kontrolinė suma

4 + 5 + 6 + 7

IŠMETAMI TERŠALAI

IŠMETAMAS TERŠALŲ KIEKIS

Kontrolinė suma

11 + 12 + 13

Nr.

Pavadinimas

Skerspjūvis, m

Aukštis, m

Greitis, m/s

Tūris, m3/s

Temperatūra, oC

Kodas

Pavadinimas

Maks.,

g/s

Vid.,

g/s

Met., t/m (*-kg/m)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTABA. Šis ataskaitos skyrius pildomas ne rečiau kaip kartą per 5 metus. Kasmet įrašomi tik pakeitimai, įvykę per ataskaitinius metus.

______________

 

Ūkio objekto kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. APLINKOS ORO TARŠOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMAS

 

4 lentelė

GAMYBA

Taršos šaltinio

Nr.

PRIEMONĖ

SKIRTA LĖŠŲ,

tūkst. Lt

Įvykdyta, %

Kontrolinė suma

5+7+8+9+13+14

TERŠALAI

TERŠALŲ KIEKIO SUMAŽĖJIMAS ĮVYKDŽIUS PRIEMONĘ, t/m

Nr.

Pavadinimas

Visas priemonės

pavadinimas

Sąmatinė vertė, tūkst.Lt

Įvykdymo data (planuojama)

Nuo priemonės vykdymo pradžios

Ataskaitiniais metais

Kodas

Pavadinimas

Planuojamas

Faktinis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTABA. 14 skiltis pildoma tik įvykdžius priemonę.

______________

 

Ūkio objekto kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

V.TERŠALŲ IŠMETIMAS Į APLINKOS ORĄ IŠ MOBILIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ, t/metus

 

5 lentelė

 

 

Taršos

šaltinių skaičius

IŠMESTAS TERŠALŲ KIEKIS, t/metus

Nr.

Mobilus taršos šaltinis

Azoto oksidai

(kodas-6167)

Anglies monoksidas (kodas-6199)

Anglies dioksidas (kodas-6201)

Sieros anhidridas (kodas-6174)

Angliavandeniliai (kodas-6219)

Švinas (kodas-6226)

Kietosios dalelės

(kodas-6233)

Iš viso

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

I.

 

Autotransportas

 

 

 

 

 

 

 

XXXX

 

 

 

 

 

XXXX

 

 

 

 

 

1.

 

Krovininiai automobiliai

 

 

 

 

 

 

 

XXXX

 

 

 

 

 

XXXX

 

 

 

 

 

2.

 

Autobusai

 

 

 

 

 

 

 

XXXX

 

 

 

 

 

XXXX

 

 

 

 

 

3.

Lengvieji automobiliai

 

 

 

 

 

 

 

XXXX

 

 

 

 

 

XXXX

 

 

 

 

II.

Kitos mašinos su vidaus degimo varikliais

 

 

 

XXXX

 

 

XXXX

 

 

III.

 

Geležinkelių transportas

 

 

 

XXXX

 

 

XXXX

 

 

 

IV.

 

Oro transportas

 

 

 

 

 

 

 

XXXX

 

 

 

 

 

XXXX

 

 

 

 

 

V.

 

Jūsų laivai

 

 

 

 

 

 

 

XXXX

 

 

 

 

 

XXXX

 

 

 

 

 

VI.

 

Upių laivai

 

 

 

 

 

 

 

XXXX

 

 

 

 

 

XXXX

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO:

 

 

 

 

 

 

 

XXXX

 

 

 

 

 

XXXX

 

 

 

 

 

TVIRTINU: __________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________

(Ūkinės veiklos objekto vadovas: vardo raidė, pavardė, parašas)

 

 

200 __ m.                           d.

 

PRIĖMĖ:                       Valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius

 

_____________________________________________________________________________________________

(Vardo raidė, pavardė, parašas)

 

200 __ m.                           d.

 

Ataskaitą __________  lapų užpildė _______________________________________________________________

                                                                                                                        (Vardo raidė, pavardė, telefonas)

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-968, 2012-11-26, Žin., 2012, Nr. 141-7245 (2012-12-06), i. k. 112301MISAK00D1-968

Nr. D1-7, 2013-01-03, Žin., 2013, Nr. 3-90 (2013-01-08), i. k. 113301MISAK0000D1-7

 

 

Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos

ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo

4 priedas

TERŠALŲ ir jų kodų SĄRAŠAS

 

Kodas

Teršalo pavadinimas

 

 

7976

1,1,1,2,2-pentafluor,-3-dichlorpropanas (freonas-225ca)

1967

1,1,1-trichloretanas (metilchloroformas)

7985

1,1,2,2,3-pentafluor,-1,3-dichlorpropanas (freonas-225cb)

7536

1,1-dichloretilenas

7994

1,1-difluor,-1 chloretanas (freonas-142b)

7545

1,1-dimetilhidrazinas

937

1,2,2-trifluor-1,1,2- trichloretanas (freonas-113)

7485

1,2,4-trimetilbenzolas

5585

1,2-dihidroksibenzolas (pirokatechinas)

7563

1,2-dimetilhidrazinas

7418

1,3,5-trimetilbenzolas (mezitilenas)

10

1,3-butadienas (divinilas)

7554

1,2,3-trimetilbenzolas

7407

1-fluor,-1,1-dichloretanas (freonas-141b)

8196

2,4,6-trichlorfenolis

771

2-etoksietanolis (etilcelozolvas, etilenglikolio etilo esteris)

8251

2-metoksietanolis (metilceliozolvas)

8169

2-nitropropanas

29

3,4-benzpirenas (benz(a)pirenas)

613

N,N’-Dimetilacetamidas

7820

N,N-dimetilnitrozoaminas

7857

PCB (polihalogeninti bifenilai)

7866

PCDD (polihalogeninti dibenzodioksinai)

7875

PCDF (polihalogeninti benzofuranai)

47

acetaldehidas (acto aldehidas)

56

acetilenas

65

acetonas (dimetilketonas)

74

acto rūgštis (etano rūgštis)

7581

akrilamidas

92

akrilo nitrilas

7481

akrilo rūgštis (etilenkarboninė rūgštis)

100

akroleinas (2-propenalis, akrilo aldehidas)

118

alavas ir jo junginiai

7490

alfa-Naftilaminas

6584

aliuminio chloridas

126

aliuminio oksidas

6454

aliuminio sulfatas

2399

aliuminis

5644

amofosas

134

amoniakas

2419

amonio acetatas

142

amonio chloridas

2441

amonio nitratas (amonio salietra)

177

anglies (II) oksidas (A) (anglies monoksidas, smalkės)

5917

anglies (II) oksidas (B) (anglies monoksidas, smalkės)

6069

anglies (II) oksidas (C) (anglies monoksidas, smalkės)

8205

anglies (di)sulfidas

185

anglies tetrachloridas (tetrachlormetanas)

209

anilinas

217

arsenas ir jo junginiai

4775

asbesto turinčios kietosios dalelės

250

azoto oksidai (A)

5872

azoto oksidai (B)

6044

azoto oksidai (C)

268

azoto rūgštis

5826

bario karbonatas

284

benzaldehidas (benzoino aldehidas)

292

benzilo alkoholis (fenilkarbinolis)

5052

benzilo chloridas (chlormetilbenzolas)

7600

benzo(beta (beta) + gama (gama) + kapa (kapa)) fluorantenai

7619

benzoantracenas

316

benzolas (benzenas)

7637

berilis ir jo junginiai

7646

bifenilas

8068

bismuto oksidas

7271

boro fluoro vandenilio rūgštis

332

boro rūgštis

6702

bromas

6909

brometilas

6727

bromo vandenilis

359

butanolis (butilo alkoholis)

7417

butanonas (metiletilketonas)

367

butilacetatas

375

butilceliozolvas (etilenglikolio monoizobutilo eteris, butilglikolis)

6734

butilformiatas

6629

butilakrilatas (akrilo rūgšties butilo esteris)

5833

cerio oksidas

415

chloras

423

chlorbenzolas

8223

chlorcianas

440

chloro vandenilis (druskos rūgštis)

466

chlorprenas

2721

chromas šešiavalentis

491

ciano vandenilis (ciano vandenilio rūgštis)

2760

cikloheksanas

4859

cikloheksanolis (cikloheksilo alkoholis, heksahidrofenolis)

506

cikloheksanonas

7635

ciklopentanas (pentametilenas)

2791

cinkas ir jo junginiai

531

diacetonas (diacetono alkoholis)

945

dichlordifluormetanas (freonas-12)

565

dichloretanas (etileno dichloridas)

7710

dichlorfenolis

5431

dietanolaminas (2,2’-dioksietilaminas, 2,2’-imidoetanolis)

7738

dietilsulfatas

4866

difenilmetandiizocianatas

7729

difluorchlorbrommetanas (halonas 1211)

961

difluorchlormetanas (freonas-22)

4547

dimetilaminas

621

dimetiletanolaminas

630

dimetilformamidas (DMFA)

656

dimetilo eteris

7747

dimetilsulfatas

4530

dimetilsulfidas

5006

dioktilftalatas

712

emulsolas

721

epichlorhidrinas (3-chlor-1,2-epoksipropanas)

8077

etanolaminas

739

etanolis (etilo alkoholis)

747

etilacetatas

755

etilacetonas

8086

etilakrilatas (akrilo rūgšties etilo esteris)

7756

etilaminas

763

etilbenzolas

780

etilenas

5273

etilendiglikolis (diglikolio eteris)

2959

etilenglikolis (etandiolis)

7765

etileniminas

664

etileno dioksidas (dioksanas)

803

etileno oksidas

820

etilo eteris (dietilo eteris)

6916

etoksipropilacetatas

7783

fenazopyridinas

846

fenolis

8214

fluorchlormetanas (freonas-31)

953

fluordichlormetanas (freonas-21)

3015

fluoro neorganiniai junginiai, apskaičiuoti kaip fluoridai

862

fluoro vandenilis

929

fluortrichlormetanas (freonas-11)

871

formaldehidas (skruzdžių aldehidas)

897

fosforo(V) oksidas (fosforo pentoksidas, fosforo anhidridas)

889

fosforo vandenilis (fosfinas)

8003

fosgenas (karbonil(di)chloridas)

970

ftalio anhidridas

7296

furfurilo alkoholis

988

furfurolas (2-formilfuranas)

3113

geležis ir jos junginiai

1024

gyvsidabris ir jo junginiai

7792

heksachlorcikloheksanas (heksachloranas, heksatoksas, dolmiksas, kotolas, HChCG)

7435

heksametilen-1,6-diizocianatas

1031

heksametilendiaminas (1,6-heksandiaminas)

7801

hidrazinai

7482

hidrochinonas (p-Dioksibenzolas)

5865

izoamilacetatas

8113

izobutanas

3177

izobutanolis (izobutilo alkoholis, 2-metilpropanolis)

1049

izobutilacetatas (acto rūgšties izobutilo esteris)

1056

izobutilenas (2-metilpropenas)

4736

izopentanas

5091

izoprenas (2-metilbutadienas-1,3)

1108

izopropanolis (izopropilo alkoholis, dimetilkarbinolis)

8122

izopropilbenzolas (kumolas)

1095

izopropilbenzolo hidroperoksidas (kumolo hidroperoksidas)

3211

kadmis ir jo junginiai

3229

kalcio chloridas

8095

kalcio karbidas

3243

kalcio karbonatas

8131

kalcio oksidas (negesintos kalkės)

7811

kalio bromatas

5728

kalio chloridas

3327

kalio hidroksidas

8104

kalio oksidas

1179

kanifolinis aktyvintas fliusas (FKT)

1186

kaprolaktamas

4613

kaptaksas (2-merkaptobenzotiazolis)

3381

karbamidas

6493

kietosios dalelės (A)

6486

kietosios dalelės (B)

4281

kietosios dalelės (C)

3401

kobaltas

8150

kreozotas

1260

ksilolas (ksilenas, dimetilbenzolas)

308

lakieji organiniai junginiai (nepaminėti šiame sąraše)

7655

m-Chlorfenolis

7682

m-Dichlorbenzolas

3464

magnio chloratas

3471

magnio chloridas

1284

magnio oksidas

1291

maleino anhidridas (2,5-furandionas)

3516

manganas, mangano oksidai ir kiti mangano junginiai

1375

merkaptanai ir kiti tioalkoholiai ir tioesteriai

3555

metanolis (metilo alkoholis)

4901

metil-tret-butilo esteris (2-metoksi-2-metilpropanas)

5462

metilacetatas

1336

metilakrilatas

8279

metilbutilketonas

5767

metilcelozolvacetatas

5168

metildiglikolis

1343

metileno chloridas (dichlormetanas)

1368

metilizobutilketonas (4-metil-2-pentanonas)

3594

metilmetakrilatas

8297

metilmetoksipropilacetatas

8241

metilo bromidas

6349

metilo chloridas (chlormetanas)

7471

metilpentanas

5455

metoksipropilacetatas

1402

molibdeno junginiai

5553

monochloracto rūgštis

1427

monoetanolaminas

8141

naftalinas

1441

natrio chloridas (valgomoji druska)

1501

natrio hidroksidas (kaustinė soda, natrio šarmas)

3720

natrio karbonatas (kalcinuotoji soda)

1481

natrio nitratas (natrio salietra)

1466

natrio nitritas

1498

natrio sulfatas

3811

natrio tripolifosfatas

1589

nikelis ir jo junginiai

8232

nitrobenzolas

7839

nitrobifenilas

7848

nitronaftalinas

7664

o-Chlorfenolis

7691

o-Dichlorbenzolas

911

o-Fosforo rūgštis

5735

oksalo rūgštis

6896

oksimetilfurfurolas

4652

oleino rūgštis

1609

ozonas

7774

p-Acetaminofenolis (fenacetinas)

5521

p-Amilo acetatas

7673

p-Chlorfenolis

7701

p-Dichlorbenzolas

5592

p-Fenilendiaminas (1,4-diaminobenzolas, ursolas)

6923

p-Toluolsulfo rūgštis

8178

p-chlortoluidinas

4684

palmitino rūgštis

1631

parafinas

7884

pentachloretanas

7893

pentachlorfenolis

7902

pentafluorchloretanas (freonas-115)

8012

pentafluordichlorpropanas (freonas-225)

4660

pentanolis (amilo alkoholis)

5799

pieno rūgštis

8306

pinenas

1655

piridinas

5703

polidimetilsiloksanas

8021

polietilenpropilaminas

1670

poliizocianatas

1694

polipropilenas

1707

polivinilchloridas

8260

polivinilformalis

4691

propanalis (propiono aldehidas)

6521

propandiolis-1,2 (propilenglikolis)

6447

propilenas

8187

propileno oksidas

1739

selenas ir jo junginiai

1753

sieros dioksidas (A) (sieros anhidridas (A))

5897

sieros dioksidas (B) (sieros anhidridas (B))

6051

sieros dioksidas (C) (sieros anhidridas (C))

1761

sieros rūgštis

1778

sieros vandenilis (vandenilio sulfidas)

7611

silikonas

1812

skruzdžių rūgštis (metano rūgštis)

1820

solventnafta

4112

stibis ir jo junginiai

1851

stirolas (stirenas)

1869

stroncio karbonatas

6552

sulfito rūgštis

1891

sviesto aldehidas (butanalis)

1903

sviesto rūgštis (butano rūgštis)

7911

talis ir jo junginiai

7921

telūras ir jo junginiai

1935

terpentinas

1648

tetrachloretilenas (perchloretilenas)

8031

tetrafluorchloretanas (freonas-124)

7930

tetrafluordibrometanas (halonas 2402)

7949

tetrafluordichloretanas (freonas-114)

5742

tetrahidrofuranas (TGF, oksolanas)

4274

titano oksidas

5487

tiuramas „D“ (tetrametiltiuramdisulfidas, TMTD, tiramas)

1942

toluilendiizocianatas

1950

toluolas (toluenas)

4957

torio vandenilis

1974

trichloretilenas

458

trichlormetanas (chloroformas, chladonas 20)

1981

trietanolaminas

8288

trietilaminas

7958

trifluorbrommetanas (halonas 1301)

8040

trifluorchloretanas (freonas-133)

6773

trifluorchlormetanas (freonas-13)

8059

trifluordichloretanas (freonas-123)

2009

trikrezolis

4729

valerijono rūgštis (pentano rūgštis)

2023

vanadžio pentoksidas (A)

6037

vanadžio pentoksidas (B)

5494

vandenilio peroksidas

4424

varis ir jo junginiai

2055

vinilacetatas

7967

vinilo bromidas

2062

vinilo chloridas

4463

volframo (VI) oksidas (volframo anhidridas, volframo trioksidas)

2094

švino organiniai ir neorganiniai junginiai

 

 

9984

[Iš viso kietųjų:]

 

 

9977

[Iš viso skystųjų ir dujinių:]

 

 

9991

[Iš viso:]

 

Pastabos:

1. Skliausteliuose (...) pateikti teršalų pavadinimų sinonimai ar elementų valentingumai, pažymėti romėniškais skaitmenimis.

2. Laužtiniuose skliausteliuose [Iš viso kietųjų:] nurodomas kieto pavidalo teršalų, kurie išmesti į aplinkos orą, bendras kiekis.

3. Laužtiniuose skliausteliuose [Iš viso skystųjų ir dujinių:] nurodomas skysto ir dujinio pavidalo teršalų, kurie išmesti į aplinkos orą, bendras kiekis.

4. Laužtiniuose skliausteliuose [Iš viso:] nurodoma visų teršalų (kietųjų, skystųjų ir dujinių) bendra suma.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-7, 2013-01-03, Žin., 2013, Nr. 3-90 (2013-01-08), i. k. 113301MISAK0000D1-7

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 467, 2001-09-20, Žin., 2001, Nr. 83-2903 (2001-09-28), i. k. 101301MISAK00000467

Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos, patvirtintos 1999 m. gruodžio 20 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. 408, pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 9, 2002-01-08, Žin., 2002, Nr. 5-191 (2002-01-18), i. k. 102301MISAK00000009

Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos, patvirtintos 1999 m. gruodžio 20 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. 408, pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 334, 2003-07-04, Žin., 2003, Nr. 79-3610 (2003-08-13), i. k. 103301MISAK00000334

Dėl aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 408 "Dėl teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-724, 2009-12-01, Žin., 2009, Nr. 145-6452 (2009-12-08), i. k. 109301MISAK00D1-724

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 408 "Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-604, 2010-07-13, Žin., 2010, Nr. 89-4721 (2010-07-27), i. k. 110301MISAK00D1-604

Dėl aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 408 "Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-108, 2011-02-02, Žin., 2011, Nr. 16-768 (2011-02-08), i. k. 111301MISAK00D1-108

Dėl aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 408 "Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-918, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 149-7005 (2011-12-06), i. k. 111301MISAK00D1-918

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 408 "Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-968, 2012-11-26, Žin., 2012, Nr. 141-7245 (2012-12-06), i. k. 112301MISAK00D1-968

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 408 "Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-7, 2013-01-03, Žin., 2013, Nr. 3-90 (2013-01-08), i. k. 113301MISAK0000D1-7

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 408 "Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo" pakeitimo