Suvestinė redakcija nuo 2022-02-12

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. 8-213, i. k. 099301MISAK00000408

 

Nauja redakcija nuo 2013-03-01:

Nr. D1-7, 2013-01-03, Žin. 2013, Nr. 3-90 (2013-01-08), i. k. 113301MISAK0000D1-7

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERŠALŲ IŠMETIMO Į APLINKOS ORĄ APSKAITOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

1999 m. gruodžio 20 d. Nr. 408

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 8 punktu, Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi,

Preambulės pakeitimai:

Nr. D1-692, 2014-08-28, paskelbta TAR 2014-09-02, i. k. 2014-11613

Nr. D1-46, 2022-02-11, paskelbta TAR 2022-02-11, i. k. 2022-02534

 

tvirtinu Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                                          DANIUS LYGIS

 

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408

      

 

TERŠALŲ IŠMETIMO Į APLINKOS ORĄ APSKAITOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. D1-7, 2013-01-03, Žin., 2013, Nr. 3-90 (2013-01-08), i. k. 113301MISAK0000D1-7

 

I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

 

 

1. Šiame dokumente vartojamos sąvokos:

 

1.1. aplinkos oras – sąvoka atitinka Aplinkos oro apsaugos įstatyme vartojamą sąvoką;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-512, 2017-06-15, paskelbta TAR 2017-06-21, i. k. 2017-10379

 

1.2. teršalai – medžiaga arba medžiagų mišinys, kuris dėl žmonių veiklos patenka į aplinkos orą ir, veikdamas atskirai ar su atmosferos komponentais, gali pakenkti žmonių sveikatai ir aplinkai arba turtui;

 

1.3. teršalų išsiskyrimo šaltinis – tai technologinis įrenginys, žaliavų ar produkcijos paskirstymo aikštelė ir pan., iš kurio išsiskiria teršalai;

 

1.4. taršos šaltinis – įrenginys, iš kurio teršalai patenka į aplinkos orą;

 

1.5. stacionarus taršos šaltinis – taršos šaltinis, esantis nekintamoje buvimo vietoje:

 

1.5.1. organizuotas taršos šaltinis – įrenginys, skirtas specialiai teršalams į aplinkos orą išmesti;

 

1.5.2. neorganizuotas taršos šaltinis – įrenginys ar vieta, neskirti specialiai teršalams į aplinkos orą išmesti. Tai gali būti atviros žaliavų ar atliekų saugojimo aikštelės, nesandarios valymo įrenginių vietos, ar kt.;

 

1.7. taršos šaltinio naudotojas – taršos šaltinio savininkas arba asmuo, kuriam taršos šaltinis išnuomotas ar suteikta teisė juo naudotis;

 

1.8. degalai – degiosios medžiagos vidaus degimo varikliams;

 

1.9. kuras – dujinė, skysta arba kieta degioji medžiaga, naudojama energijai gauti degimo įrenginiuose. Kuru nelaikomos pavojingos atliekos ir iš anksto neapdorotos buitinės atliekos nepriklausomai nuo to, ar jose yra degiųjų medžiagų.

 

 

 

III. BENDROSIOS NUOSTATOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKA

 

 

 

3. Į aplinkos orą išmetamų teršalų apskaitą privalo vykdyti stacionarių taršos šaltinių naudotojai, kurie vykdo ūkinę veiklą arba eksploatuoja įrenginius, kuriems išduotas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas (toliau – TIPK leidimas) pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedą arba taršos leidimas pagal Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – taršos leidimas), 1 priedo 2 dalyje nustatytus kriterijus, ir kuriems TIPK leidime ar taršos leidime nustatyta leidžiama tarša į aplinkos orą (taršos normatyvas).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-263, 2014-03-06, paskelbta TAR 2014-03-07, i. k. 2014-02871

Nr. D1-692, 2014-08-28, paskelbta TAR 2014-09-02, i. k. 2014-11613

Nr. D1-46, 2022-02-11, paskelbta TAR 2022-02-11, i. k. 2022-02534

 

4. Taršos šaltinių naudotojai privalo tvarkyti visų TIPK leidime ir (ar) taršos leidime nustatytų teršalų, patenkančių į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, apskaitą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-692, 2014-08-28, paskelbta TAR 2014-09-02, i. k. 2014-11613

 

5. Apskaita vykdoma ir Ataskaita pildoma naudojant Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos, atliktos vadovaujantis Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Inventorizacijos taisyklės), ataskaitos duomenis ir (arba) Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių monitoringo duomenis, gautus vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“, įskaitant ir aplinkos valstybinės laboratorinės kontrolės duomenis, ir (arba) taršos šaltinių skaičiavimus, kurie turi būti atliekami Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 395 „Dėl Į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo patvirtinimo ir apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“ nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-263, 2014-03-06, paskelbta TAR 2014-03-07, i. k. 2014-02871

 

51. Jei atliekant laboratorinius matavimus išmatuota iš taršos šaltinio išmetamo teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę (nustatymo ribą) ir pateikiant matavimo rezultatus pagal Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinių rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. D1-68 „Dėl Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinių rekomendacijų patvirtinimo“, 19.2.2 papunkčio nuostatą įrašyta, už kokią konkrečią vertę (nustatymo ribą) matuota teršalo koncentracija yra mažesnė, išmetamo teršalo kiekio skaičiavimuose ji vertinama kaip nulis.

Papildyta punktu:

Nr. D1-290, 2015-04-13, paskelbta TAR 2015-04-13, i. k. 2015-05742

 

6. Šio Tvarkos aprašo 3 punkte nurodyti taršos šaltinių naudotojai išmetamų į aplinkos orą teršalų apskaitos duomenis teikia Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – AAA).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-263, 2014-03-06, paskelbta TAR 2014-03-07, i. k. 2014-02871

 

7. Duomenys teikiami Aplinkos oro apsaugos metinėje ataskaitoje, kurios forma pateikta Tvarkos aprašo 3 priede, užpildytoje Tvarkos aprašo IV skyriuje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-7, 2013-01-03, Žin., 2013, Nr. 3-90 (2013-01-08), i. k. 113301MISAK0000D1-7

Nr. D1-263, 2014-03-06, paskelbta TAR 2014-03-07, i. k. 2014-02871

 

8. Kartu su ataskaita privalo būti teikiamas aiškinamasis raštas, kuriame:

 

8.1. Neteko galios nuo 2014-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-263, 2014-03-06, paskelbta TAR 2014-03-07, i. k. 2014-02871

 

8.2. nustatomos į aplinkos orą išmesto per ataskaitinius metus teršalų kiekio pasikeitimo (padidėjusio ar sumažėjusio, palyginti su praėjusiais metais) konkrečios priežastys (pvz.: kuro rūšies pasikeitimas ir dėl šio pasikeitimo padidėjęs ar sumažėjęs išmetamų teršalų kiekis, technologijų pasikeitimas, valymo įrangos įdiegimas ir pan.);

 

8.3. nurodoma, kuo remiantis užpildyta ataskaitos forma. Jeigu apskaita buvo vykdoma pagal skaičiavimo metodikas – nurodyti konkrečias skaičiavimo metodikas. Jeigu apskaita buvo vykdoma instrumentiniais matavimais – nurodyti, kada ir kas atliko matavimus ir pagal kokias metodikas ar kt. normatyvinius dokumentus;

 

8.4. ataskaitas priimantys pareigūnai gali pareikalauti pateikti ir papildomą informaciją, susijusią su aplinkos oro apsauga, kai teikiama ūkinės veiklos objektų, Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“, nustatyta tvarka deginančių atliekas, ataskaita;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-46, 2022-02-11, paskelbta TAR 2022-02-11, i. k. 2022-02534

 

8.5. būtinas atsakingojo asmens parašas.

10. Ataskaita pildoma griežtai vadovaujantis šiuo Tvarkos aprašu, pagal IV skyriuje nurodyto skaičių apvalinimo bei rodiklių žymėjimo pavyzdžius.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-7, 2013-01-03, Žin., 2013, Nr. 3-90 (2013-01-08), i. k. 113301MISAK0000D1-7

 

11. Ataskaitas ir aiškinamuosius raštus pateikę taršos šaltinių naudotojai atsako už pateiktų duomenų teisingumą.

 

12. Kiekvieno ataskaitos lapo dešiniajame viršutiniame kampe užrašomas ūkinio objekto kodas.

 

13. Paskutiniame ataskaitos puslapyje pasirašo ją pildęs atsakingas asmuo. Ataskaita patvirtinama ūkinės veiklos objekto vadovo parašu.

14. Praėjusių kalendorinių metų Ataskaita ne vėliau kaip iki einamųjų metų vasario 15 d. teikiama AAA per informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS AIVIKS).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-263, 2014-03-06, paskelbta TAR 2014-03-07, i. k. 2014-02871

Nr. D1-960, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-28, i. k. 2015-20396

 

15. Neteko galios nuo 2014-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-263, 2014-03-06, paskelbta TAR 2014-03-07, i. k. 2014-02871

 

16. AAA, išnagrinėjusi Ataskaitoje pateiktus išmetamų į aplinkos orą teršalų apskaitos duomenis, pateikia savo pastabas ir pasiūlymus taršos šaltinių naudotojui nurodydama terminą, per kurį taršos šaltinių naudotojas turi pateikti pataisytą Ataskaitą, arba priima Ataskaitą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-263, 2014-03-06, paskelbta TAR 2014-03-07, i. k. 2014-02871

Nr. D1-960, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-28, i. k. 2015-20396

 

17. AAA sudaro Ataskaitas teikiančių ūkinės veiklos objektų sąrašą. Kiekvienais metais šis sąrašas turi būti atnaujinamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-263, 2014-03-06, paskelbta TAR 2014-03-07, i. k. 2014-02871

 

IV. ATASKAITOS UŽPILDYMO TVARKA

 

18. I skyriuje („I. BENDRIEJI DUOMENYS“) pateikiama bendra informacija apie Aplinkos oro apsaugos apskaitos metinę ataskaitą (toliau – Ataskaita) teikiantį ūkio subjektą bei savivaldybės teritorijoje jo valdomus ūkinės veiklos objektus.

19. 1 punkto („1. Informacija apie ūkio subjektą:“) pildymas:

Šiame punkte pateikiama bendra informacija apie ūkio subjektą:

19.1.1. 1.1 punkte („1.1. teisinis statusas“) pažymimas langelis, atitinkantis Ataskaitą pildančio asmens teisinį statusą;

19.1.2. 1.2 punkte („1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė“), kai Ataskaitą pildo juridinis asmuo ar jo filialas (atstovybė), nurodomas juridinio asmens ar jo filialo (atstovybės) pavadinimas, jei fizinis asmuo – fizinio asmens vardas ir pavardė;

19.1.3. 1.3 punkte („1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas“), kai Ataskaitą pildo juridinis asmuo ar jo filialas (atstovybė), nurodomas juridinio asmens arba jo struktūrinio padalinio (filialo, atstovybės) kodas Juridinių asmenų registre (toliau – JAR), kai fizinis asmuo, – asmens kodas. Jei juridinio asmens struktūrinis padalinys neturi atskiro JAR kodo, nurodomas juridinio asmens JAR kodas;

19.1.4. 1.4 punkte („1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas“), jei Ataskaitą pildo juridinis asmuo ar jo filialas (atstovybė), nurodomas juridinio asmens arba jo struktūrinio padalinio (filialo, atstovybės) buveinės adresas, jei fizinis asmuo – fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas. Atitinkamose punkto skiltyse nurodomi savivaldybės, gyvenamosios vietovės (miesto, kaimo gyvenamosios vietovės), gatvės pavadinimai, pastato ar pastatų komplekso, korpuso (jei toks yra) ir buto ar negyvenamosios patalpos (jei tokie yra) numeriai;

19.1.5. 1.5 punkte („1.5. ryšio informacija“) atitinkamose skiltyse nurodomi ūkio subjekto telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas.

20. 2 punkte („2. Ūkinės veiklos vieta:“) pateikiami ūkinės veiklos objekto duomenys. Lentelė nepildoma, jei ūkio subjekto pavadinimas ir adresas sutampa su 1.5 punkte nurodytu adresu. Šiuo atveju būtina pažymėti šios informacijos patvirtinimui skirtą langelį. Nepažymėjus langelio, nurodoma laukelyje:

20.1. 2.1 punkte („2.1. ūkinės veiklos objekto pavadinimas“) nurodomas objekto, kuriame vykdoma ūkinė veikla, pavadinimas;

20.2. 2.2 punkte („2.2. ūkinės veiklos objekto kodas“) nurodomas objekto, kuriame vykdoma ūkinė veikla, pavadinimas;

20.3. 2.3 punkte („2.3. adresas) atitinkamuose laukeliuose nurodomi savivaldybės, gyvenamosios vietovės (miesto, kaimo gyvenamosios vietovės), gatvės pavadinimai, pastato ar pastatų komplekso, korpuso (jei toks yra) ir buto ar negyvenamosios patalpos (jei tokie yra) numeriai.

21. 3 punkte („3. Ataskaitą parengęs asmuo:“) atitinkamuose langeliuose pateikiama Ataskaitą parengusio asmens, į kurį galima kreiptis dėl ataskaitoje nurodytų duomenų, vardas, pavardė, ryšio informacija: telefono numeris, fakso numeris ir elektroninio pašto adresas.

22. 4 punkte („4. Veiklos rūšis, dėl kurios susidaro aplinkos oro tarša:“) pažymimas vienas ar keli langeliai, atitinkantis (-ys) ūkinės veiklos objekto vykdomos veiklos (-ų) pobūdį.

23. II skyriuje („II. TERŠALŲ IŠMETIMAS IŠ ŪKINĖS VEIKLOS OBJEKTO) pateikiami duomenys apie bendrąjį metinį  teršalų kiekį, išmetamą į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių:

23.1. II skyriaus 1 lentelės pildymas:

23.1.1. skiltyje „1. Kodas įrašomas teršalo kodas. Kodai ir teršalų pavadinimai pateikti šio Tvarkos aprašo 4 priede.

Pastaba. Prie  kai kurių teršalų pavadinimų pažymėtos raidės reiškia:

(A) – teršalai, išsiskiriantys gaminant šiluminę ir elektros energiją (tai visų rūšių ir įvairios paskirties katilinių išmetami teršalai);

(B) – tai teršalai, išsiskiriantys gamybinių procesų metu deginant kurą (degimo krosnys, stiklo lydymo krosnys ir pan.);

(C) – tai teršalai, išsiskiriantys cheminių reakcijų metu;

23.1.2. skiltyje „2. Pavadinimas“ įrašomas teršalo pavadinimas (jei objekte vartojamas išmetamo į aplinkos orą teršalo techninis pavadinimas, ataskaitoje būtinai nurodomas jo cheminis pavadinimas).

Pastaba. Pildant ataskaitą, būtina griežtai vadovautis aukščiau nurodytu teršalų, priklausomai nuo jų susidarymo pobūdžio, žymėjimu sutartiniais ženklais (raidėmis (A), (B) ar (C));

23.1.3. skiltyje „3. Matavimo vnt.“ – teršalo matavimo vienetai;

23.1.4. skiltyje 4. Kiekis“:

23.1.4.1. skiltyje „4.1. per ataskaitinius metus“ – per ataskaitinius metus į aplinkos orą iš visų stacionarių taršos šaltinių patekęs į aplinkos orą teršalų kiekis ūkinės veiklos objekte.

Šios skilties I eilutėje „Iš viso kietųjų“ įrašomas visų medžiagų, kurios pateko į aplinkos orą kietuoju pavidalu, bendras kiekis. Tolesnėse eilutėse šis kiekis išskiriamas atskirai pagal kiekvieną kietąją medžiagą. Jeigu į aplinkos orą išmesta tik viena kietoji medžiaga – ją II eilutėje būtina konkrečiai įvardyti. Toliau abecėlės tvarka įrašomos atskiros medžiagos, kurios išmetamos į aplinkos orą skystuoju ir dujiniu pavidalu;

23.1.4.2. skiltyje „4.2. per praėjusius metus“ – per praėjusius metus į aplinkos orą patekęs teršalų kiekis;

23.1.6. skiltyje „5. Leistinos taršos normatyvo vertė“ – leidžiama tarša (iš viso ir pagal atskirus teršalus), nustatyta TIPK leidime ir (ar) taršos leidime ataskaitiniams metams;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-692, 2014-08-28, paskelbta TAR 2014-09-02, i. k. 2014-11613

 

23.2. šioje lentelėje duomenys pateikiami tonomis, įrašant tris skaitmenis po kablelio, išskyrus duomenis tik apie arseną, chromą, gyvsidabrį, kadmį, nikelį, seleną, šviną, vanadį, varį ir jų  junginius, kurie 1 - 10 skiltyse nurodomi kilogramais per metus (kg/metus), apvalinant iki trijų skaitmenų po kablelio.

24. III skyriuje („III. APLINKOS ORO TARŠOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMAS“) pateikiami duomenys apie ataskaitiniams metams TIPK leidime numatytų ar nenumatytų papildomų aplinkos oro taršos mažinimo priemonių vykdymą. III skyriaus 2 lentelės pildymas:

24.1. skiltyje „1. Taršos šaltinio numeris“ nurodomas taršos šaltinio, kurio išmetamų į aplinkos orą teršalų kiekis mažinamas įdiegiant priemonę, numeris;

24.2. skiltyje „2. Veiklos rūšis“: skiltyse „2.1. kodas“ ir „2.2. pavadinimas“ nurodomas veiklos, kurioje diegiama (ar jau visiškai įdiegta) priemonė, rūšies kodas ir pavadinimas. Veiklos rūšių kodai ir pavadinimai pateikti Inventorizacijos taisyklių 1 priede;

24.3. skiltyje „3. Priemonė“:

24.3.1. skiltyje „3.1. pavadinimas“ įrašomas visas ataskaitiniais metais vykdomos (ar jau įvykdytos) aplinkos oro taršos mažinimo priemonės pavadinimas;

24.3.2. skiltyje „3.2. sąmatinė vertė, tūkst. Eur“ nurodomos išlaidos (iš visų finansavimo šaltinių, tūkst. Eur), skirtos šiai priemonei įvykdyti;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-36, 2015-01-16, paskelbta TAR 2015-01-20, i. k. 2015-00839

 

24.3.3. skiltyje „3.3. įvykdymo data (planuojama)“ įrašoma priemonės įvykdymo data (jeigu priemonė numatyta TIPK leidime ir (ar) taršos leidime, – turi sutapti su leidime nurodyta data);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-692, 2014-08-28, paskelbta TAR 2014-09-02, i. k. 2014-11613

 

24.4. skiltyje „4. Skirta lėšų, tūkst. Eur“ pateikiama informacija apie tai, kiek lėšų panaudota numatytai oro taršos mažinimo priemonei įgyvendinti:

24.4.1. skiltyje „4.1. nuo priemonės įvykdymo pradžios“ įrašomos faktiškai panaudotos lėšos nuo priemonės vykdymo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos (tūkst. Eur);

24.4.2. skiltyje „4.2. ataskaitiniais metais“ pateikiami duomenys apie faktiškai panaudotų lėšų kiekį ataskaitiniais metais. Tuo atveju, jei priemonė įvykdyta per vienerius metus (ataskaitinius), 4.1 ir 4.2 skilčių duomenys turi sutapti;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-36, 2015-01-16, paskelbta TAR 2015-01-20, i. k. 2015-00839

 

24.5. skiltyje „5. Įvykdyta %“ įrašomas priemonės įvykdymo (iki ataskaitinių metų pabaigos) koeficientas:

0 – kai priemonė nepradėta vykdyti;

nuo 1% iki 99% parodoma, kuri dalis (pagal panaudotas lėšas nuo bendros  sąmatinės  vertės)  priemonės įdiegta nuo jos vykdymo pradžios;

100% – kai priemonė visiškai įvykdyta;

24.6. skiltyje „6. Teršalas“:

24.6.1. skiltyse „6.1. kodas“ ir „6.2. pavadinimas“ nurodomi teršalų kodai ir pavadinimai pagal Tvarkos aprašo 4 priede pateiktą sąrašą;

24.6.2. skiltyje „7. Teršalų kiekio sumažėjimas įvykdžius priemonę, t/m“:

24.6.2.1. skiltyje „7.1. planuojamas“ pateikiamas apskaičiuotas (planuojamas) išmetamų į aplinkos orą teršalų kiekio sumažinimas, įvykdžius numatytą oro taršos mažinimo priemonę;

24.6.2.2. skiltis „7.2. faktinis“ pildoma tik įvykdžius priemonę ir nustačius faktinį teršalų sumažėjimą;

24.7. 2 lentelės 3.2, 4.1 ir 4.2 skiltyse duomenys pateikiami tūkstančiais eurų (tūkst. Eur), apvalinant juos iki vieno skaitmens po kablelio, 7.1 ir 7.2 skiltyse – tonomis (t), apvalinant iki trijų skaitmenų po kablelio.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-36, 2015-01-16, paskelbta TAR 2015-01-20, i. k. 2015-00839

 

25. IV skyriuje „IV. SUDEGINTO KURO RŪŠYS IR KIEKIS“ pateikiami duomenys apie kurą deginančiuose įrenginiuose per ataskaitinius metus sudegintą kurą. Jei ūkinės veiklos objekte nėra kurą deginančių įrenginių, lentelė nepildoma. Šio skyriaus 3 lentelėje nurodoma:

25.1. skiltyje „1. Kurą deginantis įrenginys“:

25.1.1. skiltyje „1.1. kodas“ – kurą deginančio įrenginio kodas; jei įrenginio kodas iki šiol nebuvo suteiktas, jį sukuria AIVIKS programinis modulis ataskaitos įvedimo metu;

25.1.2. skiltyje „1.2. pavadinimas“ – kurą deginančio įrenginio pavadinimas;

25.1.3. skiltyje „1.3. šiluminis našumas, MW“ – kurą deginančio įrenginio šiluminis našumas, MW;

25.2. skiltyje „2. Taršos šaltinio numeris“ – taršos šaltinio numeris, suteiktas Inventorizacijos taisyklėse nustatyta tvarka;

25.3. skiltyje „3. Sunaudotas kuras“:

25.3.1. skiltyje „3.1. kodas“ ir skiltyje „3.2. pavadinimas“ – sunaudoto kuro kodas ir pavadinimas pagal  Tvarkos aprašo 5 priedą; nurodžius kodus „121“, „224“, „225“ ir „314“, kuro pavadinimą būtina patikslinti, kad būtų aišku, koks kuras buvo panaudotas;

25.3.2. skiltyje „3.3. kiekis“: skiltyje „3.3.1. t/metus“ ir „3.3.2. tūkst. m3/metus“ – sunaudoto kuro kiekis tonomis, jei naudojamas kietas arba skystas kuras, ir atitinkamai tūkst. m3, jei naudojamas dujinis kuras. Kiekis nurodomas 1 ženklo dešimtainėje dalyje tikslumu;

25.3.3. skiltyje „3.4. sieringumas %“ – sunaudoto kuro sieringumas procentais. Procentai nurodomi 3 ženklų dešimtainėje dalyje tikslumu;

25.3.4. skiltyje „3.5. peleningumas %“ – sunaudoto kuro peleningumas procentais. Procentai nurodomi 3 ženklų dešimtainėje dalyje tikslumu.“;

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-263, 2014-03-06, paskelbta TAR 2014-03-07, i. k. 2014-02871

 

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-7, 2013-01-03, Žin., 2013, Nr. 3-90 (2013-01-08), i. k. 113301MISAK0000D1-7

 

1 priedas. Neteko galios nuo 2002-01-01

Priedo naikinimas:

Nr. 467, 2001-09-20, Žin. 2001, Nr. 83-2903 (2001-09-28), i. k. 101301MISAK00000467

 

2.2 priedas. Neteko galios nuo 2014-07-01

Priedo naikinimas:

Nr. D1-263, 2014-03-06, paskelbta TAR 2014-03-07, i. k. 2014-02871

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-7, 2013-01-03, Žin., 2013, Nr. 3-90 (2013-01-08), i. k. 113301MISAK0000D1-7

 

2.3 priedas. Neteko galios nuo 2014-07-01

Priedo naikinimas:

Nr. D1-263, 2014-03-06, paskelbta TAR 2014-03-07, i. k. 2014-02871

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-7, 2013-01-03, Žin., 2013, Nr. 3-90 (2013-01-08), i. k. 113301MISAK0000D1-7

 

 


 

Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

(Aplinkos oro apsaugos metinės ataskaitos forma)

 

 

Aplinkos apsaugos agentūrai

 

 

APLINKOS ORO APSAUGOS 20 __ m. METINĖ ataskaita

 

_______________________

(pildymo data)

 

 

I. BENDRIEJI DUOMENYS

 

1. Informacija apie ūkio subjektą:

 

1.1. teisinis statusas:

 

 

 

juridinis asmuo

 

 

 

 

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

 

 

 

 

fizinis asmuo, savarankiškai vykdantis ūkinę veiklą

 

 

 

(tinkamą langelį pažymėti X)

 

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens

vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas:

 

 

savivaldybė

 

gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)

 

gatvės pavadinimas

 

pastato ar pastatų komplekso Nr.

 

korpusas

 

buto ar negyvena-mosios patalpos Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. ryšio informacija:

 

 

 

 

 

 

telefono numeris

 

fakso numeris

 

el. pašto adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ūkinės veiklos vieta:

 

 

Pažymėti langelį, jei ūkinės veiklos vietos adresas sutampa su 1.5 punkte nurodytu adresu

 

 

 

2.1. ūkinės veiklos objekto pavadinimas

 

2.2. ūkinės veiklos objekto kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. adresas

 

 

 

 

 

 

 

savivaldybė

 

gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)

 

gatvės pavadinimas

 

pastato ar pastatų komplekso Nr.

 

korpusas

 

buto ar negyvena-mosios patalpos Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ataskaitą parengęs asmuo:

vardas, pavardė

telefono numeris

fakso numeris

elektroninio pašto adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Veiklos rūšis, dėl kurios susidaro aplinkos oro tarša

 

 

deginimas energijos gamyboje

 

 

 

 

nepramoninis deginimas

 

 

 

 

pramoninis deginimas

 

 

 

 

gamybos procesai

 

 

 

 

iškastinio kuro gavyba ir paskirstymas

 

 

 

 

tirpiklių ir kitų produktų panaudojimas

 

 

 

 

atliekų tvarkymas ir šalinimas

 

 

 

 

žemės ūkis

 

 

 

 

negamybinė veikla

 

 

 

(tinkamus langelius pažymėti X)

 

 

II. TERŠALŲ IŠMETIMAS IŠ ŪKINĖS VEIKLOS OBJEKTO

 

1 lentelė

 

Į aplinkos orą išmesti teršalai

1. Kodas

2. Pavadinimas

3. Matavimo vnt.

4. Kiekis

5. Leistinos taršos normatyvo vertė

4.1. per ataskaitinius metus

4.2. per praėjusius metus

 

9984

 

Iš viso kietųjų:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. APLINKOS ORO TARŠOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMAS

 

2 lentelė

 

1. Taršos šaltinio numeris

2. Veiklos rūšis

3.  Priemonė

4.  Skirta lėšų, tūkst. Eur

5.  Įvykdyta %

2.1. ko-das

2.2. pava-dinimas

3.1. pavadini-mas

3.2. sąmatinė vertė, tūkst. Eur

3.3. įvykdymo data (planuojama)

4.1. nuo priemonės vykdymo pradžios

4.2. ataskaitiniais metais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Teršalas

7. Teršalų kiekio sumažėjimas įvykdžius priemonę, t/m

6.1. kodas

6.2. pavadinimas

7.1. planuojamas

7.2. faktinis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV . SUDEGINTO KURO RŪŠYS IR KIEKIS

 

3 lentelė

1. Kurą deginantis įrenginys

2. Taršos šaltinio numeris

3. Sunaudoto kuras

1.1. kodas

1.2. pava-dinimas

1.3.

šiluminis našumas, MW

3.1. kodas

3.2. pava-dinimas

3.3. kiekis

3.4. sie-ringumas

%

3.5.

pelenin-gumas%

3.3.1.

t/metus

3.3.2. tūkst. m3/metus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________

(Ūkio subjekto vadovo arba

jo įgalioto asmens pareigos)

__________

(parašas)

_______________________

(vardas, pavardė)                    

_____________

(data)   

_____

(data)

 

 

 

 

 

Ataskaitą priėmė:

 

 

______________________

(Ataskaitą priėmusio

asmens pareigos)

__________

(parašas)

_______________________

(vardas, pavardė)

 

______________

(data)   

_____

(data)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-968, 2012-11-26, Žin., 2012, Nr. 141-7245 (2012-12-06), i. k. 112301MISAK00D1-968

Nr. D1-7, 2013-01-03, Žin., 2013, Nr. 3-90 (2013-01-08), i. k. 113301MISAK0000D1-7

Nr. D1-263, 2014-03-06, paskelbta TAR 2014-03-07, i. k. 2014-02871

Nr. D1-36, 2015-01-16, paskelbta TAR 2015-01-20, i. k. 2015-00839

 

 

Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir

ataskaitų teikimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

TERŠALŲ ir jų kodų SĄRAŠAS

 

Teršalo kodas

Teršalo pavadinimas*

7976

1,1,1,2,2-pentafluor,-3-dichlorpropanas (freonas-225ca)

1967

1,1,1-trichloretanas (metilchloroformas)

7985

1,1,2,2,3-pentafluor,-1,3-dichlorpropanas (freonas-225cb)

7536

1,1-dichloretilenas

7994

1,1-difluor,-1 chloretanas (freonas-142b)

7545

1,1-dimetilhidrazinas

937

1,2,2-trifluor-1,1,2- trichloretanas (freonas-113)

7554

1,2,3-trimetilbenzenas [1,2,3-trimetilbenzolas]

7485

1,2,4-trimetilbenzenas [1,2,4-trimeltilbenzolas]

5585

1,2-dihidroksibenzenas (pirokatechinas) [1,2-dihidroksibenzolas (pirokatechinas)]

7563

1,2-dimetilhidrazinas

7418

1,3,5-trimetilbenzenas (mezitilenas) [1,3,5-trimetilbenzolas (mezitilenas)]

10

1,3-butadienas (divinilas)

7407

1-fluor,-1,1-dichloretanas (freonas-141b)

8196

2,4,6-trichlorfenolis

771

2-etoksietanolis (etilcelozolvas, etilenglikolio etilo esteris)

4613

2-merkaptobenzotiazolis (kaptaksas)  [kaptaksas (2-merkaptobenzotiazolis)]

5091

2-metilbutadienas -1,3 (izoprenas) [izoprenas (2-metilbutadienas-1,3)]

1056

2-metilpropenas (izobutilenas) [izobutilenas (2-metilpropenas)]

4901

2-metoksi-2-metilpropanas (metil-tret-butilo esteris) [metil-tret-butilo esteris (2-metoksi-2-metilpropanas)]

8251

2-metoksietanolis (metilceliozolvas)

8169

2-nitropropanas

29

3,4-benzpirenas (benz(a)pirenas)

47

acetaldehidas (acto aldehidas)

56

acetilenas

65

acetonas (dimetilketonas)

74

acto rūgštis (etano rūgštis)

7581

akrilamidas

92

akrilo nitrilas

7481

akrilo rūgštis (etilenkarboninė rūgštis)

100

akroleinas (2-propenalis, akrilo aldehidas)

118

alavas ir jo junginiai (kaip alavas)

7490

alfa-Naftilaminas

6584

aliuminio chloridas

126

aliuminio oksidas

6454

aliuminio sulfatas

2399

aliuminis

307

aliuminis ir jo junginiai (kaip aliuminis), išskyrus fluoridus

4660

amilo alkoholis (pentanolis) [pentanolis (amilo alkoholis)]

5644

amofosas (mono- ir diamonio fosfatų mišinys su amonio sulfato priemaiša)

134

amoniakas (NH3)

2419

amonio acetatas

142

amonio chloridas

2441

amonio nitratas (amonio salietra)

8205

anglies disulfidas (anglies sulfidas) [anglies (di)sulfidas]

177

anglies monoksidas (A) [anglies (II) oksidas (A) (anglies monoksidas, smalkės]

5917

anglies monoksidas (B) [anglies (II) oksidas (B) (anglies monoksidas, smalkės]

6069

anglies monoksidas (C) [anglies (II) oksidas (C) (anglies monoksidas, smalkės]

3381

anglies rūgšties diamidas (karbamidas, šlapalas, urea) [karbamidas]

185

anglies tetrachloridas (tetrachlormetanas)

209

anilinas

217

arsenas ir jo junginiai (kaip arsenas)

4775

asbesto turinčios kietosios dalelės

250

azoto oksidai (NOx) (A)

5872

azoto oksidai (NOx) (B)

6044

azoto oksidai (NOx) (C)

268

azoto rūgštis (HNO3)

5826

bario karbonatas

113

baris ir jo junginiai (kaip baris)

284

benzaldehidas (benzoino aldehidas)

316

benzenas [benzolas]

292

benzilo alkoholis (fenilkarbinolis)

5052

benzilo chloridas (chlormetilbenzolas)

7600

benzo(β- , γ-, κ-) fluorantenai  [benzo(beta (beta) + gama (gama) + kapa (kapa)) fluorantenai]

7619

benzoantracenas

7637

berilis ir jo junginiai (kaip berilis)

7646

bifenilas

8068

bismuto oksidas

332

boro rūgštis

6702

bromas

6727

bromo vandenilis

359

butanolis (butilo alkoholis)

367

butilacetatas

6629

butilakrilatas (akrilo rūgšties butilo esteris)

6734

butilformiatas

5833

cerio oksidas

415

chloras

423

chlorbenzenas [chlorbenzolas]

8223

chlorcianas

440

chloro vandenilis (druskos rūgštis, HCl)

466

chlorprenas

2721

chromas šešiavalentis (kaip chromo trioksidas)

491

ciano vandenilis (vandenilio cianidas) [ciano vandenilis (ciano vandenilio rūgštis)]

2760

cikloheksanas

4859

cikloheksanolis (cikloheksilo alkoholis, heksahidrofenolis)

506

cikloheksanonas

7635

ciklopentanas (pentametilenas)

2791

cinkas ir jo junginiai (kaip cinkas)

531

diacetonas (diacetono alkoholis)

945

dichlordifluormetanas (freonas-12)

565

dichloretanas (etileno dichloridas)

7710

dichlorfenolis

5431

dietanolaminas (2,2’-dioksietilaminas, 2,2’-imidoetanolis)

7738

dietilsulfatas

4866

difenilmetandiizocianatas

7729

difluorchlorbrommetanas (halonas 1211)

961

difluorchlormetanas (freonas-22)

4547

dimetilaminas

621

dimetiletanolaminas

630

dimetilformamidas (DMFA)

656

dimetilo eteris

7747

dimetilsulfatas

4530

dimetilsulfidas

003

dioksinai ir furanai**

5006

dioktilftalatas

712

emulsolas

721

epichlorhidrinas (3-chlor-1,2-epoksipropanas)

739

etanolis (etilo alkoholis)

747

etilacetatas

755

etilacetonas

8086

etilakrilatas (akrilo rūgšties etilo esteris)

7756

etilaminas

780

etilenas

763

etilbenzenas [etilbenzolas]

5273

etilendiglikolis (diglikolio eteris)

375

etilenglikolio monoizobutilo eteris (butilceliozolvas, butilglikolis, 2-butoksietanolis) [butilceliozolvas  (etilenglikolio monoizobutilo eteris, butilglikolis)]

2959

etilenglikolis (etandiolis)

7765

etileniminas

664

etileno dioksidas (dioksanas, 1,4 dioksanas) [etileno dioksidas (dioksanas)]

803

etileno oksidas

6909

etilo bromidas (brometanas, brometilas) [brometilas]

820

etilo eteris (dietilo eteris)

6916

etoksipropilacetatas

7783

fenazopyridinas

846

fenolis

8214

fluorchlormetanas (freonas-31)

953

fluordichlormetanas (freonas-21)

3015

fluoro neorganiniai junginiai (aliuminio fluoridas, kalcio fluoridas, natrio heksafluoraliuminatas, natrio fluoridas, natrio heksafluorsilikatas ir kt.) [fluoro neorganiniai junginiai, apskaičiuoti kaip fluoridai]

862

fluoro vandenilis

929

fluortrichlormetanas (freonas-11)

871

formaldehidas (skruzdžių rūgšties aldehidas)

897

fosforo (V) oksidas (fosforo pentoksidas, fosforo anhidridas)

889

fosforo vandenilis (fosfinas)

8003

fosgenas (karbonil(di)chloridas)

970

ftalio anhidridas

7296

furfurilo alkoholis

988

furfurolas (2-formilfuranas, 2-furaldehidas) [furfurolas (2-formilfuranas)]

3113

geležis ir jos junginiai (kaip geležis)

1024

gyvsidabris ir jo junginiai (kaip gyvsidabris)

7792

heksachlorcikloheksanas (heksachloranas, heksatoksas, dolmiksas, kotolas, HChCG)

7435

heksametilen-1,6-diizocianatas

1031

heksametilendiaminas (1,6-heksandiaminas)

7801

hidrazinas [hidrazinai]

5865

izoamilacetatas

8113

izobutanas

3177

izobutanolis (izobutilo alkoholis, 2-metil-propan-1-olis) [izobutanolis (izobutilo alkoholis, 2-metilpropanolis)]

1049

izobutilacetatas (acto rūgšties izobutilo esteris)

4736

izopentanas

1108

izopropanolis (izopropilo alkoholis, dimetilkarbinolis)

8122

izopropilbenzenas (kumolas) [izopropilbenzolas (kumolas)]

1095

izopropilbenzolo hidroperoksidas (kumolo hidroperoksidas)

3211

kadmis ir jo junginiai (kaip kadmis)

3229

kalcio chloridas

8095

kalcio karbidas

3243

kalcio karbonatas

8131

kalcio oksidas (negesintos kalkės)

7811

kalio bromatas

5728

kalio chloridas

3327

kalio hidroksidas

8104

kalio oksidas

336

kalis ir jo junginiai

1179

kanifolinis aktyvintas fliusas (FKT) (kaip kanifolija)

1186

kaprolaktamas (garai, aerozolis)

6493

kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) [kietosios dalelės (A)]

6486

kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas) (dulkės) [kietosios dalelės (B)]

4281

kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) [kietosios dalelės (C)]

3401

kobaltas

8150

kreozotas

1260

ksilenas (dimetilbenzenas) [ksilolas (ksilenas, dimetilbenzolas)]

308

lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) [lakieji organiniai junginiai (nepaminėti šiame sąraše)]

3464

magnio chloratas

3471

magnio chloridas

1284

magnio oksidas

339

magnis ir magnio junginiai

1291

maleino anhidridas (2,5-furandionas)

3516

manganas, mangano oksidai ir kiti junginiai (kaip mangano dioksidas)

7655

m-chlorfenolis

7682

m-dichlorbenzenas [(m-dichlorbenzolas)]

139

m-, o-, p-dichlorbenzenai

138

m-, o-, p-chlorfenoliai

1375

merkaptanai ir kiti tioalkoholiai ir tioesteriai

3555

metanolis (metilo alkoholis)

5462

metilacetatas

1336

metilakrilatas

8279

metilbutilketonas

5767

metilcelozolvacetatas

5168

metildiglikolis

1343

metileno chloridas (dichlormetanas)

7417

metiletilketonas (2-butanonas, etilmetilketonas) [butanonas (metiletilketonas)]

1368

metilizobutilketonas (4-metil-2-pentanonas)

3594

metilmetakrilatas

8297

metilmetoksipropilacetatas

8241

metilo bromidas

6349

metilo chloridas (chlormetanas)

7471

metilpentanas

5455

metoksipropilacetatas

1402

molibdeno junginiai (kaip molibdenas)

5553

monochloracto rūgštis

1427

monoetanolaminas

613

N,N’-dimetilacetamidas

7820

N,N-dimetilnitrozoaminas

8141

naftalinas

1441

natrio chloridas (valgomoji druska)

1501

natrio hidroksidas (kaustinė soda, natrio šarmas)

3720

natrio karbonatas (kalcinuotoji soda)

1481

natrio nitratas (natrio salietra)

1466

natrio nitritas

1498

natrio sulfatas

3811

natrio tripolifosfatas

1589

nikelis ir jo junginiai (kaip nikelis)

8232

nitrobenzenas [nitrobenzolas]

7839

nitrobifenilas

7848

nitronaftalinas

7664

o-chlorfenolis

7691

o-dichlorbenzenas [o-dichlorbenzolas]

911

o-fosforo rūgštis

5735

oksalo rūgštis

6896

oksimetilfurfurolas

4652

oleino rūgštis

7774

p-acetaminofenolis (fenacetinas)

4684

palmitino rūgštis

5521

p-Amilo acetatas

1631

parafinas

7857

PCB (polichlorinti bifenilai) [PCB (polihalogeninti bifenilai)]

7866

PCDD (polichlorinti dibenzo-p-dioksinai) [PCDD (polihalogeninti dibenzodioksinai)]

7875

PCDF (polichlorinti dibenzofuranai) [PCDF (polihalogeninti benzofuranai)]

7673

p-chlorfenolis

8178

p-chlortoluidinas

7701

p-dichlorbenzenas [p-dichlorbenzolas]

7482

p-dioksibenzenas (hidrochinonas)  [hidrochinonas (p-dioksibenzolas)]

7884

pentachloretanas

7893

pentachlorfenolis

7902

pentafluorchloretanas (freonas-115)

8012

pentafluordichlorpropanas (freonas-225)

5592

p-Fenilendiaminas (1,4-diaminobenzolas, ursolas)

5799

pieno rūgštis

8306

pinenas

1655

piridinas

5703

polidimetilsiloksanas

8021

polietilenpropilaminas

1670

poliizocianatas

1694

polipropilenas

1707

polivinilchloridas

8260

polivinilformalis

4691

propanalis (propiono aldehidas)

6521

propandiolis-1,2 (propilenglikolis)

6447

propilenas

8187

propileno oksidas

6923

p-Toluolsulfo rūgštis

1739

selenas ir jo junginiai (kaip selenas)

1753

sieros dioksidas (SO2) (A) [sieros dioksidas, sieros anhidridas (A)]

5897

sieros dioksidas (SO2) (B) [sieros dioksidas, sieros anhidridas (B)]

6051

sieros dioksidas (SO2) (C) [ sieros dioksidas, sieros anhidridas (C)]

1761

sieros rūgštis (H2SO4)

1778

sieros vandenilis (vandenilio sulfidas)

7611

silikonas

1812

skruzdžių rūgštis (metano rūgštis)

1820

solventnafta

4112

stibis ir jo junginiai (kaip stibis)

1851

stirenas [stirolas (stirenas)]

1869

stroncio karbonatas

6552

sulfito rūgštis

004

sunkieji metalai ir jų junginiai deginant atliekas***

1891

sviesto aldehidas (butanalis)

1903

sviesto rūgštis (butano rūgštis)

2094

švino organiniai ir neorganiniai junginiai (kaip švinas)

7911

talis ir jo junginiai (kaip talis)

7921

telūras ir jo junginiai (kaip telūras)

1935

terpentinas

1648

tetrachloretilenas (perchloretilenas)

7271

tetrafluorboro rūgštis [boro fluoro vandenilio rūgštis]

8031

tetrafluorchloretanas (freonas-124)

7930

tetrafluordibrometanas (halonas 2402)

7949

tetrafluordichloretanas (freonas-114)

5742

tetrahidrofuranas (TGF, oksolanas)

5487

tetrametiltiuramdisulfidas (TMTD, tiuramas D, tiramas) [tiuramas „D“ (tetrametiltiuramdisulfidas, TMTD, tiramas)]

4274

titano (IV) oksidas (titano dioksidas, anatazas) [titano oksidas]

1950

toluenas [toluolas (toluenas)]

1942

toluilendiizocianatas

4957

torio vandenilis

1974

trichloretilenas

458

trichlormetanas (chloroformas, chladonas 20)

1981

trietanolaminas

8288

trietilaminas

7958

trifluorbrommetanas (halonas 1301)

8040

trifluorchloretanas (freonas-133)

6773

trifluorchlormetanas (freonas-13)

8059

trifluordichloretanas (freonas-123)

2009

trikrezolis (o-, m-, p-izomerų mišinys) [trikrezolis]

4729

valerijono rūgštis (pentano rūgštis)

2023

vanadžio pentoksidas (A)

6037

vanadžio pentoksidas (B)

5494

vandenilio peroksidas

4424

varis ir jo junginiai (kaip varis)

2055

vinilacetatas

7967

vinilo bromidas

2062

vinilo chloridas

4463

volframo (VI) oksidas (volframo anhidridas, volframo trioksidas)

9984

[Iš viso kietųjų:]

9977

[Iš viso skystųjų ir dujinių:]

9991

[Iš viso:]

 

Paaiškinimai:

*Skliausteliuose (...) pateikti teršalų pavadinimų sinonimai ir (ar) romėniškais skaitmenimis pažymėti cheminių elementų valentingumai, ir (ar) teršalų cheminės formulės.

Laužtiniuose skliausteliuose [...] kursyvu parašytas (-i) teršalo pavadinimas (-ai) (pvz., „1,2-dihidroksibenzenas [1,2-dihidroksibenzolas (pirokatechinas)]“) atitinka iki 2022 m. galiojusiame šiame teršalų ir jų kodų sąraše nurodytą (-us) teršalo pavadinimą (-us); visi tuo pačiu kodu nurodyti teršalų pavadinimai yra lygiaverčiai;  tik kursyvu įrašyti teršalų pavadinimai toliau nerašomi (pvz., „izopropilbenzenas (kumolas) [izopropilbenzolas (kumolas)]“ toliau neturi būti vartojamas teršalo pavadinimas „izopropilbenzolas“).

Laužtiniuose skliausteliuose [Iš viso kietųjų:] nurodomas išmestų į aplinkos orą kietojo pavidalo teršalų bendras kiekis.

Laužtiniuose skliausteliuose [Iš viso skystųjų ir dujinių:] nurodomas išmestų į aplinkos orą skysto ir dujų pavidalu teršalų bendras kiekis.

Laužtiniuose skliausteliuose [Iš viso:] nurodoma visų išmestų į aplinkos orą teršalų (kietųjų, skystųjų ir dujų pavidalu) bendra suma.

**Atliekų deginimo  aplinkosauginių  reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Atliekų deginimo reikalavimai), 6.4 papunktyje nurodyti  dioksinai ir furanai, kuriems  nustatytas bendras išmetimo normatyvas.

***Atliekų deginimo aplinkosauginių  reikalavimų 2 priedo 2.2, 3.4.1, 4.1.2 papunkčiuose ir 5 priedo 3 punkte nurodyti sunkieji metalai ir jų junginiai, kuriems nustatytas bendras išmetimo normatyvas: 

– „kadmis ir jo junginiai, išreikšti kadmiu (Cd) + talis ir jo junginiai, išreikšti taliu (Tl)“; 

– „stibis ir jo junginiai, išreikšti stibiu (Sb) + arsenas ir jo junginiai, išreikšti arsenu (As) + švinas ir jo junginiai, išreikšti švinu (Pb) + chromas ir jo junginiai, išreikšti chromu (Cr) + kobaltas ir jo junginiai, išreikšti kobaltu (Co) + varis ir jo junginiai, išreikšti variu (Cu) + manganas ir jo junginiai, išreikšti manganu (Mn) + nikelis ir jo junginiai, išreikšti nikeliu (Ni) + vanadis ir jo junginiai, išreikšti vanadžiu (V)“.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-7, 2013-01-03, Žin., 2013, Nr. 3-90 (2013-01-08), i. k. 113301MISAK0000D1-7

Nr. D1-46, 2022-02-11, paskelbta TAR 2022-02-11, i. k. 2022-02534

 

 

Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

DEGINAMO KURO IR DEGALŲ KODAI

 

Kodas

Pavadinimas

102

Akmens anglis

105

Lignitas

107

Koksas

110

Naftos koksas

111

Mediena

113

Durpės

114

Buitinės atliekos

115

Pramoninės atliekos

117

Žemės ūkio atliekos

120

Skalūnai

121

Kitas kietas kuras

122

Pavojingosios atliekos

201

Žalia nafta

203

Mazutas:

204

Krosnių kuras

205

Dyzelinis kuras

206

Žibalas

208

Automobilių benzinas

209

Aviacinis benzinas

211

Skalūnų alyva

219

Tepalai, tepalinės alyvos

224

Kiti naftos produktai

225

Kitas skystas kuras

226

Orimulsija

301

Gamtinės dujos

302

Gamtiniai dujų kondensatai

303

Suskystintos naftos dujos

309

Biodujos

314

Kitas dujinis kuras

 

Papildyta priedu:

Nr. D1-263, 2014-03-06, paskelbta TAR 2014-03-07, i. k. 2014-02871

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 467, 2001-09-20, Žin., 2001, Nr. 83-2903 (2001-09-28), i. k. 101301MISAK00000467

Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos, patvirtintos 1999 m. gruodžio 20 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. 408, pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 9, 2002-01-08, Žin., 2002, Nr. 5-191 (2002-01-18), i. k. 102301MISAK00000009

Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos, patvirtintos 1999 m. gruodžio 20 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. 408, pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 334, 2003-07-04, Žin., 2003, Nr. 79-3610 (2003-08-13), i. k. 103301MISAK00000334

Dėl aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 408 "Dėl teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-724, 2009-12-01, Žin., 2009, Nr. 145-6452 (2009-12-08), i. k. 109301MISAK00D1-724

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 408 "Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-604, 2010-07-13, Žin., 2010, Nr. 89-4721 (2010-07-27), i. k. 110301MISAK00D1-604

Dėl aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 408 "Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-108, 2011-02-02, Žin., 2011, Nr. 16-768 (2011-02-08), i. k. 111301MISAK00D1-108

Dėl aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 408 "Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-918, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 149-7005 (2011-12-06), i. k. 111301MISAK00D1-918

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 408 "Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-968, 2012-11-26, Žin., 2012, Nr. 141-7245 (2012-12-06), i. k. 112301MISAK00D1-968

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 408 "Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-7, 2013-01-03, Žin., 2013, Nr. 3-90 (2013-01-08), i. k. 113301MISAK0000D1-7

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 408 "Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-263, 2014-03-06, paskelbta TAR 2014-03-07, i. k. 2014-02871

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-692, 2014-08-28, paskelbta TAR 2014-09-02, i. k. 2014-11613

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-36, 2015-01-16, paskelbta TAR 2015-01-20, i. k. 2015-00839

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-290, 2015-04-13, paskelbta TAR 2015-04-13, i. k. 2015-05742

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-960, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-28, i. k. 2015-20396

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-512, 2017-06-15, paskelbta TAR 2017-06-21, i. k. 2017-10379

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-46, 2022-02-11, paskelbta TAR 2022-02-11, i. k. 2022-02534

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo