Suvestinė redakcija nuo 2017-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 23-768, i. k. 1062210ISAK00003-62

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL LEIDIMŲ VEŽTI KELEIVIUS REGULIARAUS SUSISIEKIMO KELIŲ TRANSPORTO MARŠRUTAIS IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2006 m. vasario 14 d. Nr. 3-62

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso (Žin., 1996, Nr. 119-2772; 2002, Nr. 37-1342) 18 straipsnio 11 dalimi:

1. Tvirtinu Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisykles.

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1997 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. 130 „Dėl Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo ir naudojimo taisyklių, Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių ir Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais – taksi taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 34-859) 1 punktą;

2.2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1997 m. birželio 13 d. įsakymą Nr. 226 „Dėl Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo ir naudojimo taisyklių pataisymo“ (Žin., 1997, Nr. 58-1352);

2.3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. gruodžio 3 d. įsakymą Nr. 475 „Dėl Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo ir naudojimo taisyklių dalinio pakeitimo bei papildymo“ (Žin., 1998, Nr. 108-2979);

2.4. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1999 m. balandžio 13 d. įsakymą Nr. 134 „Dėl susisiekimo ministro 1997 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. 130 „Dėl „Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo ir naudojimo taisyklių“, „Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių“ ir „Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais – taksi taisyklių“ patvirtinimo“ dalinio pakeitimo bei papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 37-1138);

2.5. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1999 m. gegužės 25 d. įsakymą Nr. 213 „Dėl susisiekimo ministro 1997 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. 130 „Dėl „Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo ir naudojimo taisyklių“, „Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių“ ir „Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais – taksi taisyklių“ patvirtinimo“ dalinio pakeitimo bei papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 48-1556).

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                                  PETRAS ČĖSNA


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2006 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3-62

 

LEIDIMŲ VEŽTI KELEIVIUS REGULIARAUS SUSISIEKIMO KELIŲ TRANSPORTO MARŠRUTAIS IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato leidimų vežti keleivius vietinio (miesto ir priemiestinio) bei tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo sąlygas, reikalavimus vežėjams, vežėjų pareigas, teises ir atsakomybę už šių taisyklių reikalavimų nevykdymą.

2. Šios taisyklės yra privalomos savivaldybių institucijoms bei jų įgaliotoms įstaigoms, Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Valstybinė kelių transporto inspekcija), vežėjams, autobusų ekipažams bei asmenims, kontroliuojantiems keleivinį kelių transportą.

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Kompetentinga įstaiga – institucija, išduodanti leidimus vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais: vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo – atitinkamos savivaldybės institucija arba jos įgaliota įstaiga, tolimojo reguliaraus susisiekimo – Valstybinė kelių transporto inspekcija.

Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse.

 

II. REIKALAVIMAI VEŽĖJAMS, PAGEIDAUJANTIEMS GAUTI LEIDIMĄ VEŽTI KELEIVIUS REGULIARAUS SUSISIEKIMO KELIU TRANSPORTO MARŠRUTAIS

 

4. Vežėjai, pageidaujantys gauti leidimą vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutu (toliau – leidimas), privalo atitikti šiuos reikalavimus:

4.1. turėti licenciją, suteikiančią teisę vežti keleivius atitinkamoje teritorijoje;

4.2. turėti pakankamai transporto priemonių, atitinkančių šių taisyklių III skyriuje nustatytus reikalavimus, kad užtikrintų keleivių vežimą leidime ir tvarkaraštyje nurodytomis sąlygomis (trasa, dažniu, laiku);

4.3. per pastaruosius 1 metus nebuvo panaikintas jų turėtas leidimas (leidimai);

4.4. turėti sąlygas ir užtikrinti, kad būtų vykdomi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo (Žin., 1995, Nr. 44-1073; 2004, Nr. 47-1548; 2007, Nr. 77-3041) 26 straipsnio, taip pat Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-5213) 13 straipsnio reikalavimai, kad jų vairuotojai prieš išvykdami į reisą būtų tikrinami dėl neblaivumo (girtumo), taip pat dėl apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų, apie tai pažymint kelionės lape;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-256, 2009-06-11, Žin., 2009, Nr. 71-2906 (2009-06-16), i. k. 1092210ISAK0003-256

 

4.5. turėti sąlygas patikrinti ir užtikrinti, kad būtų vykdomi Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 25 straipsnio reikalavimai ir kad jų naudojamos transporto priemonės prieš išvažiuodamos į reisą yra tvarkingos ir tinkamai sukomplektuotos, apie tai vežėjo atsakingam už transporto priemonių techninę būklę asmeniui pažymint kelionės lape.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-256, 2009-06-11, Žin., 2009, Nr. 71-2906 (2009-06-16), i. k. 1092210ISAK0003-256

 

III. REIKALAVIMAI TRANSPORTO PRIEMONĖMS, NAUDOJAMOMS VEŽTI KELEIVIUS REGULIARAUS SUSISIEKIMO KELIU TRANSPORTO MARŠRUTAIS

 

5. Kelių transporto priemonėms, kurios bus naudojamos vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutais, turi būti nustatyta tvarka atlikta valstybinė techninė apžiūra ir įgyta licencijos kortelė (Bendrijos licencijos kopija).

6. Kelių transporto priemonės, kurios naudojamos vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutais, turi būti apipavidalintos pagal Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55 (Žin., 1998, Nr. 24-628; 2003, Nr. 30-1266), reikalavimus.

7. Kompetentingos įstaigos, atsižvelgdamos į visuomenės interesus, gali nustatyti papildomus ekologinius, komforto ir kitus reikalavimus kelių transporto priemonėms, naudojamoms vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutais.

 

IV. LEIDIMŲ VEŽTI KELEIVIUS REGULIARAUS SUSISIEKIMO KELIŲ TRANSPORTO MARŠRUTAIS IŠDAVIMO SĄLYGOS

 

8. Leidimus vežti keleivius vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais išduoda atitinkamų savivaldybių institucijos arba jų įgaliotos įstaigos.

9. Leidimus vežti keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais išduoda Valstybinė kelių transporto inspekcija.

10. Vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutai nustatomi, keičiami ir panaikinami atitinkamos savivaldybės institucijos arba jos įgaliotos įstaigos iniciatyva, o tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutai – Valstybinės kelių transporto inspekcijos iniciatyva.

11. Maršrutai gali būti nustatomi tik tomis gatvėmis ir keliais, kurie atitinka Reikalavimus gatvėms ir keliams, kuriais vyksta reguliarus keleivinio transporto eismas, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 165 (Žin., 1996, Nr. 50-1210). Miestuose ir gyvenvietėse, kur yra autobusų stotys, turinčios suteiktą kategoriją pagal Autobusų stočių veiklos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3-734 (Žin., 2004, Nr. 9-248), reikalavimus, tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutai turi prasidėti ir baigtis šiose stotyse.

12. Nauji reguliaraus susisiekimo maršrutai nustatomi arba esantys keičiami, jei keleivių paklausa netenkinama arba ji tenkinama, tačiau važiavimo sąlygos yra nepatenkinamos (keleiviai netelpa į transporto priemones, jų netenkina važiavimo laikas arba dažnis ir pan.). Nauji reguliaraus susisiekimo maršrutai nustatomi, jei keleivių susisiekimo negalima užtikrinti visų pirma pakeičiant vežimo sąlygas (trasą, dažnį, laiką, transporto priemonių talpą) esančiuose maršrutuose. Nustatant naujus arba keičiant esamus maršrutus turi būti atsižvelgta į interesus vežėjų, vežančių keleivius esamais maršrutais. Planuojamo arba keičiamo maršruto reisai turi būti taip priderinti prie esamų maršrutų reisų, kad transporto priemonių eismo intervalai atitiktų keleivių srautą. Vietinis keleivių susisiekimas tarp aplinkinių vietovių ir savivaldybės, kaip administracinio vieneto, centro turi būti užtikrinamas vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais.

13. Savivaldybės institucija arba jos įgaliota įstaiga, prieš pradėdama arba keisdama vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutą, šio maršruto tvarkaraščio projektą ir planuojamą maršruto trasą privalo iš anksto suderinti su savivaldybių, per kurių teritorijas numatoma maršruto trasa, institucijomis arba jų įgaliotomis įstaigomis, o vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršruto, kurio trasa eina per dviejų gretimų savivaldybių (neįskaitant miestų savivaldybių) teritorijas, – ir Valstybine kelių transporto inspekcija. Derinanti institucija arba įstaiga privalo maršruto tvarkaraščio projektą ir planuojamo maršruto trasą suderinti arba motyvuotai atsisakyti tai atlikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-256, 2009-06-11, Žin., 2009, Nr. 71-2906 (2009-06-16), i. k. 1092210ISAK0003-256

 

14. Kompetentinga įstaiga organizuoja konkursą vežėjui parinkti vežti keleivius kompetentingos įstaigos nustatytu maršrutu pagal šios įstaigos nustatytas konkurso sąlygas. Savivaldybių institucijos arba jų įgaliotos įstaigos, organizuodamos konkursus, vadovaujasi Vežėjų (operatorių) parinkimo visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti konkurso organizavimo ir visuomenės aptarnavimo sutarčių sudarymo ir nutraukimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 1132 (Žin., 2003, Nr. 86-3910). Konkursas organizuojamas, kai:

14.1. kompetentinga įstaiga nustato naują maršrutą (maršrutas laikomas nauju, jei jo trasa nesutampa su esamų maršrutų trasomis daugiau kaip 50 procentų lyginant su kiekvienu esamu maršrutu atskirai);

14.2. kompetentinga įstaiga pratęsia, pakeičia arba sutrumpina maršrutą, panaikina stoteles ar papildo maršrutą naujomis stotelėmis, jei šiuo maršrutu keleivius vežantis vežėjas, šiai įstaigai pasiūlius, atsisako vežti keleivius pakeistu maršrutu;

14.3. kompetentinga įstaiga pradeda papildomus maršruto reisus, jei šiuo maršrutu keleivius vežantis vežėjas, kompetentingai įstaigai pasiūlius, atsisako vežti keleivius papildomais reisais. Šiuo atveju vežėjas parenkamas vežti keleivius tik papildomais reisais;

14.4. kompetentinga įstaiga nusprendė panaikinti vežėjui išduotą leidimą pagal šių taisyklių 25 punkto nuostatas;

14.5. kompetentinga įstaiga nusprendė nepratęsti vežėjui išduoto leidimo galiojimo termino pagal šių taisyklių 22 punkto nuostatas;

14.6. vežėjas atsisako vežti keleivius kompetentingos įstaigos nustatytu maršrutu, apie tai pranešęs kompetentingai įstaigai šių taisyklių 27.1 punkte nustatyta tvarka.

15. Vežėjas, kuriam kompetentinga įstaiga leidimą panaikino arba nepratęsė jo galiojimo termino vadovaudamasi šių taisyklių 25 ir 22 punktų nuostatomis (išskyrus atvejį, kai pratęsti terminą nepageidauja pats vežėjas), 1 metus nuo leidimo panaikinimo ar jo galiojimo termino nepratęsimo datos negali dalyvauti kompetentingos įstaigos organizuojamuose konkursuose.

16. Kompetentinga įstaiga, planuodama pakeisti maršrutą arba pradėti papildomus reisus, kaip tai nurodyta šių taisyklių 14.2 ir 14.3 punktuose, ir suderinusi maršruto tvarkaraščio projektą ir planuojamo maršruto trasą, kaip nustatyta šių taisyklių 13 punkte, pateikia vežėjui raštišką pasiūlymą vežti keleivius pakeistu maršrutu arba papildomais reisais nuo siūlomos datos. Vežėjas, gavęs tokį pasiūlymą, turi per 7 dienas pranešti, ar sutinka ir ar gali vežti keleivius pakeistu maršrutu arba papildomais reisais nuo siūlomos datos. Vežėjas gali pasiūlyti ir kitą datą, kuri darbo tvarka derinama su kompetentinga įstaiga. Vežėjui atsisakius vežti keleivius pakeistu maršrutu ar papildomais reisais, kompetentinga įstaiga organizuoja konkursą kitam vežėjui parinkti ir po 3 mėnesių nuo vežėjo atsisakymo panaikina šiam vežėjui išduotą leidimą vežti keleivius keičiamu maršrutu, išskyrus šių taisyklių 14.3 punkte nurodytą atvejį. Per šį 3 mėnesių laikotarpį keleiviai vežami nepakeistu maršrutu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-256, 2009-06-11, Žin., 2009, Nr. 71-2906 (2009-06-16), i. k. 1092210ISAK0003-256

 

17. Vežėjas, dalyvaujantis kompetentingos įstaigos organizuojamame konkurse, šiai įstaigai pateikia šiuos dokumentus (jei kompetentinga įstaiga konkurso dokumentuose nenurodo kitaip):

17.1. šios įstaigos nustatytos formos paraišką;

17.2. įmonės registravimo pažymėjimą (grąžinamas pasilikus kopiją);

17.3. licenciją, suteikiančią teisę vežti keleivius atitinkamoje teritorijoje (grąžinama pasilikus kopiją);

17.4. kelių transporto priemonių, kurios bus naudojamos vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais, sąrašą ir šių transporto priemonių licencijos korteles (Bendrijos licencijos kopijas) vežti keleivius atitinkamoje teritorijoje (grąžinamos pasilikus kopijas) arba įmonės antspaudu ir vadovo parašu patvirtintas kopijas. Kompetentinga įstaiga gali nuspręsti leisti (apie tai nurodydama konkurso dokumentuose) dalyvauti konkurse vežėjams, dar neturintiems reikiamų transporto priemonių. Tokiu atveju vežėjas turi pateikti kompetentingos įstaigos nustatytus dokumentus, įrodančius, kad vežėjas turės nustatytus reikalavimus atitinkančių transporto priemonių;

17.5. vairuotojų darbo ir poilsio dirbant maršrute grafiką, kuriame, atsižvelgiant į nustatytas vairuotojų darbo ir poilsio laiko trukmes, turi būti nurodyta vairavimo, kitokio darbo, buvimo darbo vietoje, pertraukų ir poilsio laikotarpiai ir vietos, kur vairuotojai turės pertraukas ir ilsėsis;

17.6. kitus šių taisyklių II ir III skyriuose nustatytų reikalavimų atitikimą patvirtinančius dokumentus (grąžinami pasilikus kopijas);

17.7. jei pageidaujama gauti leidimą vežti keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutu, – informaciją apie maksimalių keleivių vežimo tarifų dydžių suderinimą su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija ir siūlomų keleivių vežimo tarifų lentelę;

17.8. kitus konkurso dokumentuose nurodytus dokumentus.

18. Sudarydami reguliaraus susisiekimo maršruto tvarkaraštį, kompetentinga įstaiga ir vežėjas turi atsižvelgti į nustatytas vairuotojų darbo ir poilsio laiko trukmes. Tvarkaraštyje turi būti nurodyti stotelių, kuriose bus įlaipinami ir išlaipinami keleiviai, pavadinimai, atstumai tarp šių stotelių, atstumai nuo pradinės stotelės iki kiekvienos kitos stotelės, atvykimo į stoteles ir išvykimo iš jų laikai.

 

V. LEIDIMŲ VEŽTI KELEIVIUS REGULIARAUS SUSISIEKIMO KELIŲ TRANSPORTO MARŠRUTAIS IŠDAVIMAS, GALIOJIMAS, GALIOJIMO PRATĘSIMAS IR PANAIKINIMAS

 

19. Su konkursą laimėjusiu vežėju savivaldybės vykdomoji institucija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 171 straipsniu bei Vežėjų (operatorių) parinkimo visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti konkurso organizavimo ir visuomenės aptarnavimo sutarčių sudarymo ir nutraukimo tvarka, sudaro visuomenės aptarnavimo sutartį (toliau – sutartis).

20. Su konkursą laimėjusiu vežėju Valstybinė kelių transporto inspekcija sudaro keleivių vežimo tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais sutartį arba papildo jau sudarytą sutartį (toliau – sutartis). Sutartis sudaroma ne ilgiau kaip 5 metams. Sutarties turinį ir galiojimo terminą nustato Valstybinė kelių transporto inspekcija.

21. Kompetentinga įstaiga, sudariusi su vežėju sutartį, šiam vežėjui išduoda leidimą (-us) vežti keleivius sutartyje nurodytu (-ais) maršrutu (-ais). Leidimo galiojimo terminas turi atitikti sutarties galiojimo terminą. Vežėjui išduodama tiek leidimų egzempliorių, kiek transporto priemonių reikia keleiviams vežti leidime ir tvarkaraštyje nurodytomis sąlygomis. Už leidimo išdavimą mokama valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

22. Pasibaigus sutarties ir leidimo (-ų) galiojimo terminui, jis gali būti pratęsiamas, kompetentingai įstaigai su vežėju sudarant naują sutartį ir išduodant naują (-us) leidimą (-us), jei pratęsti sutartį ir leidimą (-us) pageidaujantis vežėjas laikėsi šių taisyklių reikalavimų ir sutartyje nustatytų sąlygų. Sutarties ir leidimo (-ų) galiojimo terminas pratęsiamas ne ilgiau kaip 5 metams tomis pačiomis sąlygomis, kaip nustatyta šių taisyklių 19–21 punktuose. Sutarties ir leidimo (-ų) galiojimo terminas nepratęsiamas, jei vežėjas nesilaikė šių taisyklių reikalavimų ir sutartyje nustatytų sąlygų.

23. Leidimo formą nustato kompetentinga įstaiga. Leidime turi būti nurodoma:

23.1. maršrutas, nurodant maršruto pradžios ir pabaigos punktus. Leidime vežti keleivius vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutu papildomai nurodomos svarbesnės tarpinės stotelės, o leidime vežti keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutu – autobusų stotys, per kurias važiuojama;

23.2. vežėjo pavadinimas, įmonės kodas ir adresas;

23.3. kelių transporto priemonės tipas ir talpa;

23.4. leidimo išdavimo data;

23.5. leidimo galiojimo pabaigos data;

23.6. leidimą pasirašiusio asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas, patvirtinti antspaudu.

24. Transporto priemonėje turi būti leidimas ir kompetentingos įstaigos įgalioto asmens parašu ir antspaudu patvirtintas tvarkaraštis. Leidimas be patvirtinto tvarkaraščio negalioja. Leidimas negali būti perduotas kitam vežėjui, išskyrus šių taisyklių 31 punkte nurodytą atvejį.

25. Kompetentinga įstaiga turi teisę panaikinti leidimą, jeigu vežėjas:

25.1. nesilaiko šių taisyklių reikalavimų ir sutartyje nustatytų sąlygų;

25.2. netenka licencijos (licencija buvo panaikinta) arba pažeidžia Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisykles, patvirtintas susisiekimo ministro 1997 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 130 (Žin., 1997, Nr. 34-859), vairuotojų darbo ir poilsio režimą, bilietų kainų ir tarifų taikymo reikalavimus arba dirba neturėdamas galiojančios licencijos kortelės (Bendrijos licencijos kopijos);

25.3. laiku nepateikia kompetentingai įstaigai arba pateikia suklastotas arba iškraipytas sutartyje numatytas ataskaitas, susijusias su keleivių vežimo veikla;

25.4. per 14 dienų nuo leidimo išdavimo dienos arba kitos sutartyje nurodytos datos be svarbių priežasčių nepradėjo vežti keleivių leidime ir tvarkaraštyje nurodytomis sąlygomis arba nutraukė keleivių vežimą, apie tai nustatyta tvarka nepranešęs kompetentingai įstaigai;

25.5. siekdamas gauti leidimą kompetentingai įstaigai pateikė klaidinančią informaciją.

26. Apie priimtą sprendimą panaikinti leidimą arba nepratęsti leidimo galiojimo termino pagal šių taisyklių 25 ir 22 punktų nuostatas kompetentinga įstaiga privalo pranešti vežėjui ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki leidimo panaikinimo arba galiojimo pabaigos datos.

27. Leidimas panaikinamas, kai:

27.1. vežėjas atsisako vežti keleivius leidime nurodytu maršrutu. Vežėjas, ketinantis atsisakyti vežti keleivius leidime nurodytu maršrutu, apie tai ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius turi raštu pranešti leidimą išdavusiai kompetentingai įstaigai, nurodydamas atsisakymo priežastis. Leidimas panaikinamas praėjus 3 mėnesiams nuo nurodyto pranešimo gavimo datos. Jei tolesnė keleivių vežimo šiuo maršrutu veikla yra netikslinga ir kompetentinga įstaiga nusprendžia panaikinti šį maršrutą, šis terminas sutrumpinamas iki 1 mėnesio arba kito kompetentingos įstaigos ir vežėjo susitarto termino;

27.2. vežėjas atsisako vežti keleivius pakeistu maršrutu, kaip nurodyta šių taisyklių 16 punkte;

27.3. kompetentinga įstaiga panaikina maršrutą. Tokiu atveju leidimas panaikinamas praėjus 1 mėnesiui nuo pranešimo apie maršruto panaikinimą išsiuntimo vežėjui registruotu laišku dienos arba per kitą kompetentingos įstaigos ir vežėjo susitartą terminą.

28. Praradusiam leidimą vežėjui išduodamas naujas leidimas, jam pateikus paaiškinimą apie leidimo praradimo aplinkybes. Už leidimo išdavimą mokama valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

 

VI. VEŽĖJO IR EKIPAŽŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

29. Vežėjas iki leidimų galiojimo pabaigos privalo vežti keleivius nustatytu maršrutu, laiku ir dažnumu, nurodytais leidime ir tvarkaraštyje. Vežėjai, vežantys keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutais, privalo atsiskaityti leidimą išdavusiai kompetentingai įstaigai sutartyje nustatyta tvarka.

30. Vežėjas turi teisę laikinai nutraukti keleivių vežimą reguliaraus susisiekimo maršrutu esant neišvažiuojamiems keliams, sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms, įvykus stichinėms nelaimėms, kilus grėsmei saugiam eismui, apie tai nedelsiant pranešdamas tvarkaraštyje nurodytoms autobusų stotims ir leidimą išdavusiai kompetentingai įstaigai sutartyje nustatyta tvarka.

31. Vežėjas, turintis kompetentingos įstaigos išduotą leidimą vežti keleivius vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutu, gali sudaryti bendradarbiavimo sutartį su kitu šių taisyklių II ir III skyriuose nustatytus reikalavimus atitinkančiu vežėju ir pavesti jam vežti keleivius leidime nurodytu maršrutu pagal šių taisyklių reikalavimus ir sutartyje nustatytas sąlygas. Vežėjas, ketinantis sudaryti tokią sutartį, apie tai turi informuoti leidimą išdavusią kompetentingą įstaigą ir pateikti jai informaciją apie vežėją, su kuriuo ketina sudaryti bendradarbiavimo sutartį, bei šių taisyklių 17.3–17.6 punktuose nurodytus šio vežėjo dokumentus. Kompetentinga įstaiga, gavusi nurodytą informaciją ir dokumentus, turi per 14 dienų patikrinti, ar siūlomas vežėjas atitinka nustatytus reikalavimus. Jeigu siūlomas vežėjas atitinka šiuos reikalavimus, vežėjas, turintis kompetentingos įstaigos išduotą leidimą, sudaro su kitu vežėju bendradarbiavimo sutartį ir pateikia ją kompetentingai įstaigai. Kompetentinga įstaiga patvirtina tiek vežėjų bendradarbiavimo sutarties kopijų egzempliorių, kiek vežėjui yra išdavusi leidimų egzempliorių, kuriuos vežėjas perduoda kitam vežėjui, su kuriuo sudarė bendradarbiavimo sutartį. Atsakomybė už vežėjo ir kompetentingos įstaigos sutartyje nustatytų sąlygų laikymąsi tenka vežėjui, su kuriuo kompetentinga įstaiga sudarė sutartį.

32. Ekipažai privalo pateikti kontrolės teisę turintiems asmenims licencijos kortelę (Bendrijos licencijos kopiją), leidimą su kompetentingos įstaigos patvirtintu tvarkaraščiu ir kitus teisės aktų nustatytus dokumentus. Šių taisyklių 31 punkte nurodytu atveju ekipažas, vežantis keleivius vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutu, be kitų dokumentų, turi pateikti kompetentingos įstaigos patvirtintos vežėjų bendradarbiavimo sutarties kopiją ir leidimo, išduoto vežėjui, su kuriuo kompetentinga įstaiga sudarė sutartį, originalą.

33. Esant trumpalaikiam keleivių srautų padidėjimui vežėjai, turintys leidimus vežti keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais, gali patvirtintame tvarkaraštyje nurodytais reisais vežti keleivius papildomomis transporto priemonėmis, jei yra tai leidžiantis Valstybinės kelių transporto inspekcijos sprendimas. Papildomų transporto priemonių ekipažai privalo pateikti kontrolės teisę turintiems asmenims įmonės vadovo parašu ir antspaudu patvirtintas nurodyto Valstybinės kelių transporto inspekcijos sprendimo ir leidimo su patvirtintu tvarkaraščiu kopijas ir kitus teisės aktų nustatytus dokumentus.

34. Vežėjai ir ekipažai, pažeidę šių taisyklių ir kitų keleivių vežimą Lietuvos Respublikoje reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-472(1.5 E), 2015-11-18, paskelbta TAR 2015-11-18, i. k. 2015-18298

 

35. Kompetentinga įstaiga, nustačiusi pažeidimus, privalo pareikalauti iš vežėjo, kuriam išduotas leidimas, kad pastebėti jo darbo trūkumai būtų pašalinti nedelsiant arba per kompetentingos įstaigos nustatytą terminą.

36. Vežėjai turi teisę apskųsti kompetentingos įstaigos sprendimus įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-256, 2009-06-11, Žin., 2009, Nr. 71-2906 (2009-06-16), i. k. 1092210ISAK0003-256

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. 3-62 "Dėl Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-472(1.5 E), 2015-11-18, paskelbta TAR 2015-11-18, i. k. 2015-18298

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. 3-62 „Dėl Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo