Suvestinė redakcija nuo 2015-10-29

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 127-6461, i. k. 1131100NUTA00001129

 

Nauja redakcija nuo 2015-10-29:

Nr. 1111, 2015-10-26, paskelbta TAR 2015-10-28, i. k. 2015-16972

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL VALDŽIOS SEKTORIAUS APSKAITOS DUOMENŲ TEIKIMO

 

2013 m. gruodžio 4 d. Nr. 1129

Vilnius

 

Įgyvendindama 2011 m. lapkričio 8 d. Tarybos direktyvos 2011/85/ES dėl reikalavimų valstybių narių biudžeto sistemoms (OL 2011 L 306, p. 41) 3 straipsnio 2 dalį ir 14 straipsnio 3 dalį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pavesti:

1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijai (toliau – Finansų ministerija):

1.1. patvirtinti Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisykles;

1.2. skelbti Finansų ministerijos interneto svetainėje:

1.2.1. valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenis (centrinės valdžios ir socialinės apsaugos fondų subsektorių praėjusio ataskaitinio mėnesio duomenis skelbti iki einamojo mėnesio pabaigos, vietos valdžios subsektoriaus praėjusio ataskaitinio ketvirčio duomenis – iki einamojo ketvirčio pabaigos);

1.2.2. išsamią derinamąją lentelę, kurioje parodyta perėjimo nuo apskaitos duomenų prie statistinių duomenų metodika;

1.2.3. informaciją apie valdžios sektoriaus neapibrėžtuosius įsipareigojimus ir valdžios sektoriaus nuosavo kapitalo dalį įmonių sektoriuje (kontroliuojamose ir privačiose įmonėse), kaip nustatyta 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (OL 2013 L 174, p. 1) (toliau – Reglamentas Nr. 549/2013).

2. Valdžios sektoriaus subjektams teikti Finansų ministerijai apskaitos duomenis pagal Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisykles.

3. Lietuvos statistikos departamentui pateikti Finansų ministerijai:

3.1. išsamią derinamąją lentelę, kurioje parodyta perėjimo nuo apskaitos duomenų prie statistinių duomenų, parengtų pagal Europos sąskaitų sistemos (ESSʼ 2010), kuri nustatyta Reglamentu Nr. 549/2013, standartą, metodika;

3.2. praėjusių ataskaitinių metų informaciją, nurodytą šio nutarimo 1.2.3 papunktyje, išskiriant informaciją:

3.2.1. apie valdžios sektoriaus garantijas, valdžios sektoriaus suteiktas neveiksnias paskolas ir viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų, kuriuos įgyvendinant sukurtas turtas priskiriamas ne valdžios sektoriui, įsipareigojimus – iki einamųjų metų spalio 27 dienos;

3.2.2. apie valdžios sektoriaus kontroliuojamų įmonių įsipareigojimus ir valdžios sektoriaus nuosavo kapitalo dalį įmonių sektoriuje (kontroliuojamose ir privačiose įmonėse) – iki einamųjų metų gruodžio 23 dienos.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                    Algirdas Butkevičius

 

 

 

Finansų ministras                                                                       Rimantas Šadžius

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1111, 2015-10-26, paskelbta TAR 2015-10-28, i. k. 2015-16972

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimo Nr. 1129 „Dėl valdžios sektoriaus apskaitos duomenų teikimo“ pakeitimo