Suvestinė redakcija nuo 2020-12-04

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 93-3675, i. k. 106225BISAK001A-479

 

Nauja redakcija nuo 2015-07-01:

Nr. (1.4)1A-694, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-06-30, i. k. 2015-10432

 

 

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos

Prie LIETUVOS RESPUBLIKOS sveikatos apsaugos ministerijos

viršininkas

 

ĮSAKYMAS

DĖL FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2006 m. rugpjūčio 29 d. Nr. 1A-479

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi ir 17 straipsnio 2 dalimi,

t v i r t i n u pridedamas:

1. Vaistinio preparato registracijos pažymėjimo formą;

2. Vaistinio preparato lygiagretaus importo leidimo formą;

3. Ekspertizės pažymos formą.

 

 

 

L. E. VIRŠININKO PAREIGAS                                                                      RIMAS JANKŪNAS

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos

prie Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministerijos viršininko 2006 m.

rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 1A-479

(Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos

prie Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministerijos viršininko

2020 m. spalio 15 d. įsakymo

Nr. (1.72E)1A-1446  redakcija)

 

 

herbas_baltam mazas

 

VALSTYBINĖ VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBA

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

 

STATE MEDICINES CONTROL AGENCY

UNDER THE MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

 

VAISTINIO PREPARATO REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMAS

REGISTRATION CERTIFICATE OF THE MEDICINAL PRODUCT

 

Nr.

LT/1/

No.

 

Vaistinio preparato pavadinimas

Name of the Medicinal Product

Sudėtis

Composition

Pakuotė ir jos turinys

Nature and contents of container

Registruotojas

Marketing Authorisation Holder

<Registracijos> <Perregistravimo> data Date of <Registration><Renewal>

<<galioja iki> data> <galioja neribotą laiką>

<<valid until> date> <valid for an unlimited period>

Išduotas

Issued at

Viršininkas

Director

A.V.

 

 

 

Forma patvirtinta

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos

prie Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministerijos viršininko 2006 m.

rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 1A-479

(Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos

prie Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministerijos viršininko 2015 m.

lapkričio 24 d. įsakymo

Nr.(1.72E)1A-1199 redakcija)

 

 

herbas_baltam mazas

 

VALSTYBINĖ VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBA

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

 

STATE MEDICINES CONTROL AGENCY

UNDER THE MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

 

VAISTINIO PREPARATO LYGIAGRETAUS IMPORTO LEIDIMAS

 

PARALLEL IMPORT LICENSE OF MEDICINAL PRODUCT

 

Nr.

LT/L/

No.

 

Vaistinio preparato pavadinimas

Name of the Medicinal Product

Sudėtis

Composition

Pakuotė ir jos turinys

Nature and contents of container

Lygiagretaus importo leidimo turėtojas

Parallel Import License Holder

Eksportuojanti valstybė

Exporting Member State

Referencinio vaistinio preparato pavadinimas

Name of the reference Medicinal Product

Referencinio vaistinio preparato registruotojas

Marketing Authorisation Holder of the

reference Medicinal Product

Referencinio vaistinio preparato registracijos pažymėjimo numeris

Marketing Authorisation Number of the reference Medicinal Product

Registracijos data

Date of Registration

Išduotas

Issued at

 

Viršininkas

Director               A. V.

Formos pakeitimai:

Nr. 1A-212, 2007-02-08, Žin., 2007, Nr. 20-756 (2007-02-14), i. k. 107225BISAK001A-212

Nr. 1A-1372, 2007-11-30, Žin., 2007, Nr. 127-5204 (2007-12-06), i. k. 107225BISAK01A-1372

Nr. 1A-661, 2008-06-06, Žin., 2008, Nr. 68-2619 (2008-06-14), i. k. 108225BISAK001A-661

Nr. 1A-982, 2008-08-27, Žin., 2008, Nr. 99-3855 (2008-08-30), i. k. 108225BISAK001A-982

Nr. (1.4)1A-694, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-06-30, i. k. 2015-10432

Nr. (1.72E)1A-1199, 2015-11-24, paskelbta TAR 2015-11-25, i. k. 2015-18663

 

Forma. Neteko galios nuo 2009-07-01

Formos naikinimas:

Nr. 1A-616, 2009-06-25, Žin. 2009, Nr. 77-3208 (2009-06-30), i. k. 109225BISAK001A-616

Formos pakeitimai:

Nr. 1A-212, 2007-02-08, Žin., 2007, Nr. 20-756 (2007-02-14), i. k. 107225BISAK001A-212

Nr. 1A-1372, 2007-11-30, Žin., 2007, Nr. 127-5204 (2007-12-06), i. k. 107225BISAK01A-1372

 

 

Forma patvirtinta

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministerijos viršininko 2006 m. rugpjūčio 29 d.

įsakymu Nr. 1A-479

(Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministerijos viršininko 2020 m. gruodžio 3 d.

įsakymo Nr. (1.72E)1A-1662 redakcija)

 

herbas_baltam mazas

 

VALSTYBINĖ VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBA

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

 

STATE MEDICINES CONTROL AGENCY

UNDER THE MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

 

EKSPERTIZĖS PAŽYMA

ASSESSMENT CERTIFICATE

 

_____________ Nr. No. _______

(data/date)

Vilnius

 

Vaistinio preparato pavadinimas, stiprumas, farmacinė forma

Name of the Medicinal Product, strength, pharmaceutical form

 

Sudėtis

Composition

 

Lygiagretaus importo leidimo turėtojas

Parallel Import License Holder

 

 

Pažymima, kad, įvertinus pateiktą informaciją ir dokumentus, paraiška (pateikta YYYY MM DD)

This certifies that after assessment of the submitted particulars and documents, the application (dated YYYY MM DD)

for

(išduoti lygiagretaus importo leidimą)

(issue parallel import license)

(pakeisti lygiagretaus importo leidimo sąlygas)

(change to the terms of parallel import license)

(netenkinama)

(has been refused)

(Neigiamo sprendimo priežastys) (pateikiamos priede)<(tik lietuvių k.)>

(Please refer to Annex for)(reasons of refusal)<(available only in Lithuanian)>

 

 

Viršininkas                                               __________________        __________________________

Director                                                       (parašas/signature)                     (vardas ir pavardė/

                                                                                                                       name and surname)

 

A. V.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1A-212, 2007-02-08, Žin., 2007, Nr. 20-756 (2007-02-14), i. k. 107225BISAK001A-212

Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 1A-479 "Dėl formų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1A-753, 2007-06-19, Žin., 2007, Nr. 69-2780 (2007-06-23), i. k. 107225BISAK001A-753

Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 1A-479 "Dėl formų patvirtinimo" papildymo

 

3.

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1A-1372, 2007-11-30, Žin., 2007, Nr. 127-5204 (2007-12-06), i. k. 107225BISAK01A-1372

Dėl formų, patvirtintų Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 1A-479, pakeitimo

 

4.

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1A-661, 2008-06-06, Žin., 2008, Nr. 68-2619 (2008-06-14), i. k. 108225BISAK001A-661

Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 1A-479 "Dėl formų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1A-982, 2008-08-27, Žin., 2008, Nr. 99-3855 (2008-08-30), i. k. 108225BISAK001A-982

Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 1A-479 "Dėl formų patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1A-616, 2009-06-25, Žin., 2009, Nr. 77-3208 (2009-06-30), i. k. 109225BISAK001A-616

Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 1A-479 "Dėl formų patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. (1.4)1A-882, 2013-08-13, Žin., 2013, Nr. 100-4977 (2013-09-21), i. k. 113225BISAK4)1A-882

Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 1A-479 "Dėl formų patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. (1.4)1A-694, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-06-30, i. k. 2015-10432

Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 1A-479 „Dėl formų patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. (1.72E)1A-1199, 2015-11-24, paskelbta TAR 2015-11-25, i. k. 2015-18663

Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 1A-479 „Dėl formų patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. (1.72E)1A-1446, 2020-10-15, paskelbta TAR 2020-10-15, i. k. 2020-21434

Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 1A-479 „Dėl formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. (1.72E)1A-1662, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26006

Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 1A-479 „Dėl formų patvirtinimo“ pakeitimo