Suvestinė redakcija nuo 2017-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 135-6942, i. k. 11200RSISAK000V-113

 

RADIACINĖS SAUGOS CENTRO DIREKTORIAUS

                                                                 

Į S A K Y M A S

DĖL PATALPŲ, ĮRANGOS IR PRIETAISŲ SU JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS PLOMBAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. lapkričio 19 d. Nr. V-113

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi ir Valstybinės radiacinės saugos priežiūros reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 285 „Dėl Valstybinės radiacinės saugos priežiūros reglamento patvirtinimo“:

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-35, 2016-03-31, paskelbta TAR 2016-04-12, i. k. 2016-08691

 

1. T v i r t i n u Patalpų, įrangos ir prietaisų su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais plombavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Radiacinės saugos centro direktoriaus 2004 m. vasario 19 d. įsakymą Nr. 10 „Dėl Patalpų, įrangos ir prietaisų su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais užplombavimo tvarkos tvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-35, 2016-03-31, paskelbta TAR 2016-04-12, i. k. 2016-08691

 

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2013 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                             Albinas Mastauskas


PATVIRTINTA

Radiacinės saugos centro direktoriaus

2012 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V-113

 

PATALPŲ, ĮRANGOS IR PRIETAISŲ SU JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS PLOMBAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-35, 2016-03-31, paskelbta TAR 2016-04-12, i. k. 2016-08691

 

1. Patalpų, įrangos ir prietaisų su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais plombavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato patalpų, įrangos ir prietaisų su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – objektas) plombavimo tvarką.

2. Tvarkos aprašas privalomas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės (toliau – valstybė narė) piliečiams, kitiems fiziniams asmenims, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims arba kitoje valstybėje narėje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ar jų filialams, taip pat kitos užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos filialams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje, kurių objektus planuojama plombuoti (toliau – ūkio subjektas), ir Radiacinės saugos centro (toliau – Centras) direktoriui – Lietuvos Respublikos vyriausiajam valstybinės radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės kontrolieriui (toliau – Vyriausiasis kontrolierius), Centro direktoriaus pavaduotojui – Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinės radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės kontrolieriaus pavaduotojui, Radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės, Kauno radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės, Klaipėdos radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės bei Šiaulių radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyrių vedėjams – Vyresniesiems valstybinės radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės kontrolieriams (toliau – Vyresnysis kontrolierius) bei kitiems Centro valstybės tarnautojams, vykdantiems valstybinės radiacinės saugos priežiūros funkcijas – valstybinės radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės kontrolieriams, t. y. visiems valstybinės radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės pareigūnams (toliau – pareigūnas).

3. Objektas plombuojamas, kai būtina užtikrinti sprendimo dėl darbo su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu sustabdymo, ir atskirais atvejais, kai būtina užtikrinti sprendimo dėl licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais galiojimo sustabdymo arba galiojimo panaikinimo (toliau – sprendimas), vykdymą.

4. Teisę plombuoti ir nuimti plombą nuo plombuoto objekto turi tik pareigūnas.

5. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatyme, Valstybinės radiacinės saugos priežiūros reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 285 „Dėl Valstybinės radiacinės saugos priežiūros reglamento patvirtinimo“ (toliau – Valstybinės radiacinės saugos priežiūros reglamentas), ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose radiacinę saugą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-35, 2016-03-31, paskelbta TAR 2016-04-12, i. k. 2016-08691

 

II. SKYRIUS

 OBJEKTO PLOMBAVIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-35, 2016-03-31, paskelbta TAR 2016-04-12, i. k. 2016-08691

 

6. Objektas užplombuojamas taip, kad tik sugadinus arba nuplėšus plombą būtų įmanoma patekti į objektą ir (ar) jį naudoti.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-35, 2016-03-31, paskelbta TAR 2016-04-12, i. k. 2016-08691

 

7. Plombavimo procedūroje turi dalyvauti ūkio subjekto vadovas ar jo įgaliotasis asmuo.

8. Užplombavus objektą, surašomas plombavimo aktas (1 priedas). Tuo atveju, kai vienu metu plombuojama keletas to paties ūkio subjekto objektų, visi duomenys apie plombuojamus objektus surašomi viename plombavimo akte kiekvienam plombuojamam objektui įrašant atskirą plombavimo įrašą.

9. Plombavimo aktas surašomas 2 egzemplioriais, kuriuos pasirašo objektą plombavęs pareigūnas ir ūkio subjekto vadovas ar jo įgaliotasis asmuo. Vienas plombavimo akto egzempliorius įteikiamas ūkio subjekto vadovui ar jo įgaliotajam asmeniui, o kitas plombavimo akto egzempliorius saugomas kartu su sprendimu Centre.

10. Jeigu ūkio subjekto vadovas nedalyvauja arba atsisako dalyvauti plombavimo procedūroje ir / arba atsisako įgalioti asmenį, pareigūnas privalo pakviesti du liudytojus. Liudytojais gali būti bet kurie pilnamečiai veiksnūs asmenys. Tokiu atveju vienas plombavimo akto egzempliorius ūkio subjekto vadovui išsiunčiamas registruotu laišku.

11. Už plombuoto objekto plombos apsaugą atsako ūkio subjekto vadovas ar jo įgaliotasis asmuo.

12. Ūkio subjektas, norėdamas laikinai nuimti plombą nuo plombuoto objekto, privalo motyvuotu rašytiniu prašymu kreiptis į Vyriausiąjį kontrolierių, jeigu patikrinimą atliko Radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyriaus pareigūnai, arba į Kauno radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės, Klaipėdos radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės ar Šiaulių radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyriaus Vyresnįjį kontrolierių, jeigu patikrinimą atliko atitinkamo skyriaus pareigūnai. Vyriausiasis kontrolierius, Kauno radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės, Klaipėdos radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės ar Šiaulių radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyriaus Vyresnysis kontrolierius, įvertinęs prašyme išdėstytus motyvus, privalo per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo datos nuspręsti nuimti plombą arba motyvuotai atsisakyti tai padaryti. Nuimdamas plombą ir naujai plombuodamas objektą, pareigūnas privalo įrašyti apie tai įrašą plombavimo akte. Laikinas plombos nuėmimas dėl prašyme nurodytų motyvų nesuteikia teisės ūkio subjektui naudoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius arba verstis veikla, dėl kurios buvo priimtas sprendimas.

13. Ūkio subjektas, pašalinęs pažeidimus, dėl kurių buvo priimtas sprendimas, privalo apie tai informuoti Vyriausiąjį kontrolierių, jeigu patikrinimą atliko Radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyriaus pareigūnai, arba Kauno radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės, Klaipėdos radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės ar Šiaulių radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyriaus Vyresnįjį kontrolierių, jeigu patikrinimą atliko atitinkamo skyriaus pareigūnai, Valstybinės radiacinės saugos priežiūros reglamente nustatyta tvarka.

14. Pareigūnas, nustatęs, kad pažeidimai, dėl kurių buvo priimtas sprendimas, nurodytu terminu pašalinti, privalo per 1 darbo dieną nuimti plombą ir padaryti įrašą plombavimo akte.

15. Objektai, kurių plomba buvo neteisėtai sugadinta arba nuplėšta, pakartotinai plombuojami tokia pačia tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-35, 2016-03-31, paskelbta TAR 2016-04-12, i. k. 2016-08691

 

16. Tyčinis pareigūno uždėtos plombos sugadinimas arba nuplėšimas užtraukia baudą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-35, 2016-03-31, paskelbta TAR 2016-04-12, i. k. 2016-08691

 

III. SKYRIUS

PLOMBŲ NAUDOJIMAS IR APSKAITA

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-35, 2016-03-31, paskelbta TAR 2016-04-12, i. k. 2016-08691

 

17. Visais plombavimo atvejais naudojama klijuojama plomba, ant kurios plombavimą atliekantis pareigūnas privalo pažymėti: objekto plombavimo datą, laiką, plombavusio pareigūno pareigas, vardą, pavardę ir pasirašyti. Įranga ar prietaisai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais papildomai plombuojami apjuosiant arba perveriant juos specialia viela, kurios abu galai suspaudžiami plomba. Esant būtinybei plombuotas objektas gali būti fotografuojamas.

18. Panaudoję plombas pareigūnai užpildo nustatytos formos plombų apskaitos žurnalą (2 priedas).

 

IV. SKYRIUS

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-35, 2016-03-31, paskelbta TAR 2016-04-12, i. k. 2016-08691

 

19. Pareigūnai, ūkio subjektų vadovai ir jų įgaliotieji asmenys, nesilaikantys Tvarkos aprašo, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________


 

Patalpų, įrangos ir prietaisų su jonizuojančiosios

spinduliuotės šaltiniais plombavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Plombavimo akto forma)

 

 

RADIACINĖS SAUGOS CENTRAS

 

PLOMBAVIMO AKTAS

 

 

Nr.

 

(data)

 

 

 

 

(surašymo vieta)

 

 

Siekdamas užtikrinti

 

 

 

d. sprendimo:

 

 

(data)

 

 

 

dėl darbo su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu sustabdymo

 

 

 

(sprendimo numeris)

 

 

 

dėl licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais galiojimo sustabdymo

(sprendimo numeris)

 

 

 

dėl licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais galiojimo panaikinimo

(sprendimo numeris)

 

 

 

vykdymą ir vadovaudamasis Valstybinės radiacinės saugos priežiūros reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 285 „Dėl Valstybinės radiacinės saugos priežiūros reglamento patvirtinimo“, 43 punktu,

 

užplombuoju:

 

(fizinio asmens vardas, pavardė / juridinio asmens, kitos organizacijos, jų filialo pavadinimas,

 

asmens kodas / juridinio asmens kodas)

 

 

 

(patalpos (-ų), įrangos, prietaiso (-ų) su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu (-iais) pavadinimas,

 

identifikacinis numeris (-iai))

 

Plombavimo faktą patvirtina liudytojai (jeigu reikia):

 

(vardas, pavardė)

 

(adresas, tel.)

 

(parašas)

 

 

 

 

 

(vardas, pavardė)

 

(adresas, tel.)

 

(parašas)

 

 

 

 

 

 

Už plombuojamo objekto plombos apsaugą atsako ūkio subjekto vadovas ar jo įgaliotasis asmuo. Tyčinis valstybinės radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės pareigūno (toliau – pareigūnas) uždėtos plombos sugadinimas arba nuplėšimas užtraukia baudą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse. Su plombavimo aktu susipažinau, plombavimo akto nuorašą gavau:

 

 

 

 

 

(ūkio subjekto vadovo ar jo įgaliotojo asmens pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(plombavimo aktą surašiusio pareigūno pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

Plombavimo įrašai:

 

 

(patalpos (-ų), įrangos, prietaiso (-ų) su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu (-iais) pavadinimas,

identifikacinis numeris (-iai))

 

Plomba (-os) uždėta (-os):

 

 

 

 

 

 

(data ir laikas)

 

(plombos (-ų) rūšis ir identifikavimo numeris (-iai))

Plombą (-as) uždėjo:

 

 

 

 

 

 

(plombą (-as) uždėjusio pareigūno vardas, pavardė)

 

(parašas)

Plomba (-os) nuimta (-os):

 

 

 

 

 

 

(data ir laikas)

 

(plombos (-ų) būklė)

Plombą (-as) nuėmė:

 

 

 

 

 

 

(plombą (-as) nuėmusio pareigūno vardas, pavardė)

 

(parašas)

 

 

 

 

 

Plomba (-os) uždėta (-os):

 

 

 

 

 

 

(data ir laikas)

 

(plombos (-ų) rūšis ir identifikavimo numeris (-iai))

Plombą (-as) uždėjo:

 

 

 

 

 

 

(plombą (-as) uždėjusio pareigūno vardas, pavardė)

 

(parašas)

Plomba (-os) nuimta (-os):

 

 

 

 

 

 

(data ir laikas)

 

(plombos (-ų) būklė)

Plombą (-as) nuėmė:

 

 

 

 

 

 

(plombą (-as) nuėmusio pareigūno vardas, pavardė)

 

(parašas)

 

 

 

(patalpos (-ų), įrangos, prietaiso (-ų) su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu (-iais) pavadinimas,

identifikacinis numeris (-iai))

 

Plomba (-os) uždėta (-os):

 

 

 

 

 

 

(data ir laikas)

 

(plombos (-ų) rūšis ir identifikavimo numeris (-iai))

Plombą (-as) uždėjo:

 

 

 

 

 

 

(plombą (-as) uždėjusio pareigūno vardas, pavardė)

 

(parašas)

Plomba (-os) nuimta (-os):

 

 

 

 

 

 

(data ir laikas)

 

(plombos (-ų) būklė)

Plombą (-as) nuėmė:

 

 

 

 

 

 

(plombą (-as) nuėmusio pareigūno vardas, pavardė)

 

(parašas)

 

 

 

 

 

Plomba (-os) uždėta (-os):

 

 

 

 

 

 

(data ir laikas)

 

(plombos (-ų) rūšis ir identifikavimo numeris (-iai))

Plombą (-as) uždėjo:

 

 

 

 

 

 

(plombą (-as) uždėjusio pareigūno vardas, pavardė)

 

(parašas)

Plomba (-os) nuimta (-os):

 

 

 

 

 

 

(data ir laikas)

 

(plombos (-ų) būklė)

Plombą (-as) nuėmė:

 

 

 

 

 

 

(plombą (-as) nuėmusio pareigūno vardas, pavardė)

 

(parašas)

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-121, 2016-07-26, paskelbta TAR 2016-08-16, i. k. 2016-22380

 


Patalpų, įrangos ir prietaisų su

jonizuojančiosios spinduliuotės

šaltiniais plombavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Plombų apskaitos žurnalo forma)

 

RADIACINĖS SAUGOS CENTRO

 

................. skyrius

 

PLOMBŲ APSKAITOS ŽURNALAS

 

Eil. Nr.

Plombavimo akto data, Nr.

Plombų panaudojimo data

Panaudotų plombų rūšis ir kiekis

Plombavimą atlikusio pareigūno pareigos, vardas, pavardė

Pareigūno parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Radiacinės saugos centras, Įsakymas

Nr. V-35, 2016-03-31, paskelbta TAR 2016-04-12, i. k. 2016-08691

Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2012 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. V-113 „Dėl Patalpų, įrangos ir prietaisų su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais plombavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Radiacinės saugos centras, Įsakymas

Nr. V-121, 2016-07-26, paskelbta TAR 2016-08-16, i. k. 2016-22380

Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-35 „Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2012 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. V-113 „Dėl Patalpų, įrangos ir prietaisų su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais plombavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo