Suvestinė redakcija nuo 2018-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 95-4878, i. k. 112203NISAK0001-155

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

į s a k y m a s

 

DĖL Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo

 

2012 m. rugpjūčio 7 d. Nr. 1-155

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259) 19 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 765 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymą“ (Žin., 2003, Nr. 59-2659; 2009, Nr. 117-5010) 1.1 punktu:

1. T v i r t i n u Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. spalio 1 dieną.

 

 

 

Energetikos ministras                                                         Arvydas Sekmokas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2012 m. rugpjūčio 7 d. Nr. 1-155

 

Šilumos PIRKIMO–PARDAVIMO SUTArČIŲ STANDARTINių SĄLYGų aprašas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja šilumos vartotojų, išskyrus buitinius šilumos vartotojus, bei šilumos tiekėjų tarpusavio šilumos pirkimo–pardavimo santykius, teises, pareigas, atsakomybę.

2. Aprašas privalomas šilumos tiekėjams, šilumos vartotojams, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojams (toliau – prižiūrėtojas), daugiabučio namo savininkų bendrijoms arba butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyviams, arba bendrojo naudojimo objektų administratoriams (toliau – valdytojas) bei kitiems šilumos ūkio sektoriuje veikiantiems asmenims.

3. Pagal šį Aprašą sudaryta šilumos pirkimo–pardavimo sutartis su šilumos vartotojais (toliau – sutartis) turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259), Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų energetikos ministro įsakymu, (toliau – Taisyklės) ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių vartojimo sutarčių sudarymą, nuostatas.

4. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II. SUTARTIES SUDARYMAS, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

5. Šiluma vartotojui tiekiama pagal sutartį, kurią parengia ir šilumos vartotojui pasirašyti pateikia šilumos tiekėjas. Sutarties šalys yra šilumos tiekėjas ir šilumos vartotojas.

6. Iki to laiko, kol bus sudaryta sutartis pagal individualiai aptartas sąlygas, šilumos tiekėjo ir šilumos vartotojo tarpusavio santykiai grindžiami vadovaujantis Taisyklėmis ir šiuo Aprašu nustatytomis sąlygomis.

7. Sutartis pagal šį Aprašą laikoma sudaryta nuo šilumos vartotojo šilumos įrenginių prijungimo prie šilumos tinklų dienos.

8. Sutartyje, be bendrųjų sąlygų, gali būti įtrauktos sutarties šalių individualiai aptartos sąlygos, neprieštaraujančios Civiliniam kodeksui, Šilumos ūkio įstatymui, Taisyklėms ir kitiems Lietuvos Respublikos teisės aktams. Sutarties šalys negali nustatyti tokių sutarties sąlygų, kurios pablogintų vartotojo padėtį, palyginti su ta, kurią nustato įstatymai, šis Aprašas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

9. Sutartis gali būti keičiama sutarties šalių tarpusavio susitarimu, laikantis šio Aprašo 8 punkte nustatytų reikalavimų.

10. Sutartis pagal šį Aprašą laikoma nutraukta, šalims sudarius sutartį pagal individualiai aptartas sąlygas.

11. Sutartis nutraukiama sutartyje numatytais atvejais, sutarties šalių rašytiniu susitarimu arba kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais, tvarka ir terminais.

 

III. privalomos SUTARties sąlygos

 

12. Sutartyje turi būti šios privalomos sąlygos:

12.1. šilumos tiekėjo ir šilumos vartotojo rekvizitai:

12.1.1. šilumos tiekėjo pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, telefono numeris, fakso numeris, interneto svetainės adresas ir (ar) elektroninio pašto adresas;

12.1.2. kai šilumos vartotojas fizinis asmuo: šilumos vartotojo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, mokėtojo kodas;

12.1.3. kai šilumos vartotojas juridinis asmuo: šilumos vartotojo pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, interneto svetainės adresas, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, telefono numeris, fakso numeris ar elektroninio pašto adresas;

12.2. tiekiamos šilumos kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai;

12.3. šilumos tiekimo režimas ir sąlygos;

12.4. šilumos pirkimo–pardavimo vieta ir (ar) tiekimo–vartojimo riba;

12.5. šilumos tiekimo tvarka ir šilumos tiekimo ribojimo ar nutraukimo sąlygos;

12.6. informacijos pateikimo tvarka;

12.7. suvartoto šilumos kiekio ir (ar) kainos nustatymo būdai ir tvarka;

12.8. šilumos vartotojo atsiskaitymo už suvartotą šilumą tvarka;

12.9. šilumos vartotojo teisės ir pareigos;

12.10. šilumos tiekėjo teisės ir pareigos;

12.11. šilumos tiekėjo ir šilumos vartotojo atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą;

12.12. pretenzijų pateikimo, nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarka;

12.13. sutarties galiojimo terminas, jos keitimo ar nutraukimo sąlygos ir tvarka.

13. Sutartyje turi būti numatyta sąlyga, kad šalys vadovaujasi Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Taisyklėmis ir šiuo Aprašu.

 

IV. ŠILUMOS VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS ir atsakomybė

 

14. Šilumos vartotojas turi teisę:

14.1. reikalauti iš šilumos tiekėjo, kad šis užtikrintų nenutrūkstamą aprūpinimą Taisyklėse, Apraše ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančia šiluma;

14.2. reikalauti žalos atlyginimo iš šilumos tiekėjo, jei šilumos tiekėjas neužtikrina pagal sutartį tiekiamos šilumos kokybės reikalavimų, reguliaraus tiekimo, kiekio, nevykdo ar netinkamai vykdo Taisyklių, Lietuvos higienos normos HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1081 (Žin., 2009, Nr. 159-7219; 2010, Nr. 2), bei Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 (2003, Nr. 79-3606), (toliau – higienos normos), Aprašo ir sutarties nuostatas;

14.3. laiku gauti iš šilumos tiekėjo informaciją apie tiekiamos šilumos kokybę, parametrų pasikeitimą, planuojamus šilumos tiekimo sutrikimus, saugų ir efektyvų šilumos tiekimo sistemos naudojimą, jos plėtrą, šilumos kainas ir šilumos vartotojui teikiamas paslaugas;

14.4. jei pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, kartu su kitais namo butų ir kitų patalpų savininkais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka nuspręsti, kokį Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamą arba su ja suderintą šilumos paskirstymo metodą taikyti;

14.5. pasirinkti Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintą mokėjimo už suvartotą šilumą būdą, taip pat gauti iš šilumos tiekėjo informaciją apie mokėjimo būdus;

14.6. reikalauti Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis pagrįsto paaiškinimo, kokiu pagrindu šilumos tiekėjas skaičiuoja nepriemoką už suvartotą šilumą;

14.7. jei pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, kartu su kitais namo butų ir kitų patalpų savininkais nuspręsti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pakeisti viso pastato, jo sekcijos ar bloko šildymo būdą;

14.8. pareikalauti, kad būtų atlikta neeilinė atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso patikra. Jeigu nustatoma, kad atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas netinkamas naudoti, už atliktą patikrą moka šilumos tiekėjas;

14.9. pakeisti buto ar kitų patalpų šildymo būdą Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka;

14.10. į kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas teises.

15. Šilumos vartotojas privalo:

15.1. laiku deklaruoti jo patalpose esančių atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos ir šilumos kiekio matavimo prietaisų bei kitų šilumos kiekio matavimo priemonių rodmenis ir atsiskaityti už suvartotą šilumą pagal pateiktą sąskaitą nustatyta tvarka ir terminais;

15.2. užtikrinti jo patalpose esančių atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos ir šilumos kiekio matavimo priemonių, jų plombų ir lipdukų saugumą, apsaugą nuo mechaninių pažeidimų, tvarkingą savo šilumos įrenginių techninę būklę;

15.3. nedelsdamas informuoti šilumos, karšto vandens ir (ar) geriamojo vandens įmonių avarinę tarnybą (sutartyje nurodytais telefonais) apie vartotojo šilumos įrenginių avarijas, sutrikimus ir gedimus;

15.4. nedelsdamas informuoti šilumos tiekėją apie šilumos kiekio matavimo priemonių mechaninį sugadinimą, jų darbo sutrikimus, pažeistas plombas, lipdukus ar kitokius pažeidimus;

15.5. sumokėti už šilumos tiekėjo patirtas neeilinės atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso patikros, atliktos šilumos vartotojo iniciatyva, sąnaudas, jeigu jis tokios patikros reikalavo ir buvo nustatyta, kad atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas atitinka jam nustatytus metrologinius reikalavimus;

15.6. be valdytojo ir prižiūrėtojo žinios ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos projektinės dokumentacijos nemontuoti naujų ir nekeisti sumontuotų šilumos įrenginių, šilumos kiekio matavimo priemonių;

15.7. leisti šilumos, karšto vandens ir geriamojo vandens tiekimo įmonių avarinės tarnybos ar valdytojo, arba prižiūrėtojo darbuotojams, įvykus avarijai ar nustačius kitą šilumos tiekimo sistemos pažeidimą, atlikti darbus šilumos vartotojui priklausančiose patalpose;

15.8. užtikrinti, kad įgalioti šilumos tiekėjo darbuotojai, pateikę tarnybinius pažymėjimus ir raštu ne vėliau kaip prieš 24 valandas perspėję apie atvykimą, nuo 8 iki 20 val. galėtų tikrinti šilumos įrenginių, šilumos kiekio matavimo priemonių techninę būklę, eksploatavimo sąlygas, atsiskaitymo už šilumą teisingumą, šilumos apskaitos prietaisų rodmenis, atlikti šilumos kiekio matavimo priemonių keitimą, patikrą;

15.9. raštu informuoti šilumos tiekėją, jei keičiasi šilumos vartotojas (butų ar kitų patalpų savininkas) ar pasikeičia buto ir (ar) patalpos duomenys;

15.10. nutraukiant sutartį nurodyti šilumos kiekio matavimo priemonės rodmenis ir visiškai atsiskaityti už suvartotą šilumą;

15.11. vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas pareigas.

16. Šilumos vartotojas atlygina kitiems to namo šilumos vartotojams jo neteisėtais veiksmais padarytus nuostolius dėl šilumos kiekio matavimo priemonės tyčinio sugadinimo, dėl savavališko šilumos kiekio matavimo priemonės keitimo, plombų, lipdukų pažeidimo, šilumos kiekio matavimo priemonės aplankos linijos įrengimo, priverstinai stabdomo šilumos ir karšto vandens kiekio matavimo priemonės mechanizmo panaudojimo.

 

V. ŠILUMOS TIEKĖJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

17. Šilumos tiekėjas turi teisę:

17.1. ne vėliau kaip prieš 24 valandas pateikus raštišką prašymą netrukdomai apžiūrėti pastato, pastato butų ir kitų patalpų savininkams, šilumos vartotojams priklausančių šilumos įrenginių, turinčių įtaką šilumos tiekimo sistemos darbui bei šilumos tiekimo kitiems vartotojams režimui, būklę;

17.2. sustabdyti ar apriboti šilumos tiekimą:

17.2.1. kai nustatoma, kad pastato šildymo ir karšto vandens sistemos ar šilumos vartotojo įrenginiai kelia grėsmę žmonių gyvybei ar saugumui;

17.2.2. jeigu šilumos vartotojas už patiektą šilumą neatsiskaito sutartyje nustatytu laiku (daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose šiuo atveju gali būti nutraukiamas tik karšto vandens tiekimas atskiram šilumos vartotojui);

17.2.3. avarijos, ekstremalios situacijos atvejais;

17.2.4. dėl būtinų remonto ir kitų vartotojų šilumos sistemų ar įrenginių prijungimo darbų;

17.2.5. kai nutraukiamas ar apribojamas šilumos tiekimas savivaldybės ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimais;

17.2.6. kai sutartis nutraukiama šalių susitarimu;

17.2.7. kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais;

17.3. nuskaityti atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis tiesiogiai arba nuotoliniu būdu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;

17.4. abejodamas dėl atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso matavimo teisingumo, gali savo nuožiūra ir lėšomis atlikti neeilinę atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso patikrą;

17.5. į kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas teises.

18. Šilumos tiekėjas privalo:

18.1. vykdyti sutarties, Aprašo ir Taisyklių reikalavimus;

18.2. vykdyti veiklą tokiu būdu, kad užtikrintų patikimą, saugų ir efektyvų šilumos tiekimą iki tiekimo–vartojimo ribos;

18.3. užtikrinti iki šilumos tiekimo–vartojimo ribos tiekiamo šilumnešio Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkančius parametrus bei į šilumos vartotojo šilumos pristatymo vietą (tiekimo–vartojimo ribą) pristatomo šilumnešio parametrus (minimalūs / maksimalūs), kurie privalo užtikrinti higienos normose nustatytus šildomų patalpų temperatūros kokybės reikalavimus bei karšto vandens temperatūros kokybės reikalavimus;

18.4. kontroliuoti ir tvarkyti tiekiamos šilumos apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;

18.5. užtikrinti, kad šilumos vartotojas būtų (pasirašytinai) žodžiu instruktuotas, kaip saugiai naudotis šiluma, ir suteikti išsamią informaciją apie šilumos kiekio matavimo priemonių priežiūrą, rodmenų fiksavimą, jų užraktus, plombas, lipdukus ar kitas šilumos tiekėjo naudojamas apsaugos priemones;

18.6. informuoti šilumos vartotoją visuomenės informavimo priemonėmis ir šilumos tiekėjo interneto svetainėje, oficialiu raštu ar kitais būdais apie šilumos kainas ir atsiskaitymo tvarkos pakeitimus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais;

18.7. nedelsiant informuoti šilumos vartotoją visuomenės informavimo priemonėmis apie neplanuotą šilumos tiekimo nutraukimą Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais terminais. Informuojant turi būti nurodoma, iki kada bus nutrauktas šilumos tiekimas;

18.8. užtikrinti, kad šilumos vartotojas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki remonto darbų pradžios būtų informuotas visuomenės informavimo priemonėmis, raštu apie numatomą šilumos tiekimo apribojimą ar nutraukimą dėl būtinų šilumos tiekimo sistemų remonto darbų ir kitų vartotojų šilumos įrenginių prijungimo;

18.9. šilumos vartotojui priimtinu būdu suteikti informaciją apie tiekiamos šilumos kokybę, jų parametrų pasikeitimą;

18.10. užtikrinti šilumos vartotojams galimybę pasirinkti mokėjimo už suvartotą šilumą būdą Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka;

18.11. pateikiamuose šilumos vartotojams sąskaitose ar kituose dokumentuose, jų elektroniniuose atitikmenyse ar kitais būdais teikti informaciją šilumos vartotojams apie mokėjimo už suvartotą šilumą būdus;

18.12. užtikrinti, kad šilumos vartotojas būtų konsultuojamas šilumos tiekimo ir vartojimo sistemos įrengimo klausimais, gautų informaciją šilumos įrenginių eksploatavimo ir efektyvaus šilumos vartojimo klausimais;

18.13. užtikrinti, kad šilumos vartotojo prašymu būtų atlikta neeilinė atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso metrologinė patikra;

18.14. vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas pareigas.

19. Šilumos tiekėjas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalo atlyginti šilumos vartotojui dėl jo veikimo ar neveikimo atsiradusią žalą.

 

VI. SUVARTOTOs šilumos kiekio NUSTATYMAS

 

20. Sutartyje turi būti nurodyta suvartotos šilumos nustatymo tvarka ir (ar) taikomas šilumos paskirstymo metodas. Suvartotos šilumos kiekiai nustatomi atsiskaitomaisiais šilumos apskaitos prietaisais ar (ir) skaičiavimo būdu Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

21. Jeigu pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, šilumos vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui.

22. Šilumos paskirstymo metodą šilumos vartotojai pasirenka Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduotų taikyti arba su ja suderintų metodų. Kol šilumos vartotojas pasirenka metodą, taikomas pastato šildymo ir karšto vandens sistemą bei įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus atitinkantis metodas.

23. Šilumos tiekimo nutraukimo ar apribojimo laikas bei priežastys nustatomos pagal ties šilumos pirkimo–pardavimo vieta ir (ar) tiekimo–vartojimo riba įrengtų šilumnešio parametrus registruojančių prietaisų rodmenų įrašus. Jeigu tokių prietaisų nėra, – pagal šilumos tiekėjo arba šilumos gamybos šaltinio projektavimo operatyvinių duomenų registravimo priemonių ir operatyvinių žurnalų įrašus.

24. Dėl šilumos tiekėjo kaltės nepatiektos šilumos kiekis nustatomas pagal užregistruotą paskutiniu atsiskaitymo laikotarpiu tiektą šilumos kiekio paros vidurkį iki nutraukimo ar apribojimo, nustatomą pagal šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas. Nustatant nepatiektą šilumos kiekį šildymui reikia įvertinti tikrąsias lauko oro temperatūras atitinkamais laikotarpiais.

25. Jeigu nėra šilumnešio parametrus registruojančių prietaisų, dėl šilumos tiekėjo kaltės šilumos tiekimo nutraukimo ar apribojimo laiką, priežastis bei nepatiektos šilumos kiekį gali nustatyti komisija, sudaryta iš valdytojo, prižiūrėtojo, vartotojų ar kitų jų įgaliotų atstovų ir šilumos tiekėjo atstovų. Komisija, vadovaudamasi surinktais dokumentais ir kitais objektyviais įrodymais, nustato dėl šilumos tiekėjo kaltės šilumos tiekimo nutraukimo ar apribojimo laiką, priežastis bei nepatiektos šilumos kiekį ir surašo aktą. Jeigu valdytojas, prižiūrėtojas ar vartotojai, ar jų įgalioti atstovai, ar šilumos tiekėjas reikalauja, į komisijos sudėtį turi būti įtraukti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos atstovai.

 

VII. ŠILUMOS VARTOTOJO ATSISKAITYMAS UŽ SUVARTOTĄ ŠILUMĄ

 

26. Sutartyje turi būti nurodyta šilumos vartotojo atsiskaitymo už patiektą ir suvartotą šilumą ir suteiktas paslaugas tvarka.

27. Šilumos vartotojas turi teisę pasirinkti vienanarę arba dvinarę šilumos kainą. Pasirinkimai gali būti keičiami ne dažniau kaip vieną kartą per metus ir galioti ne trumpiau kaip vienus metus.

28. Kai atsiskaitymuose naudojama dvinarė šilumos kaina, šilumos vartotojas kas mėnesį, nepriklausomai nuo jam priskaičiuoto šilumos kiekio, sumoka šilumos tiekėjui pastovią šilumos kainos dalį.

29. Šilumos vartotojas už suvartotą šilumą atsiskaito pagal šilumos tiekėjo pateiktą sąskaitą už šilumą.

30. Šilumos tiekėjas parengia ir iki kiekvieno mėnesio 10 dienos pateikia (išsiunčia ar elektroniniu būdu pateikia) šilumos vartotojui sąskaitą apmokėti už šilumą.

31. Šilumos vartotojas pagal šilumos tiekėjo pateiktą sąskaitą ne vėliau kaip iki po ataskaitinio mėnesio kito mėnesio paskutinės dienos sumoka šilumos tiekėjui.

32. Šilumos vartotojas, mokėdamas pagal atsiskaitymo dokumentus už suvartotą šilumą, deklaruoja už einamąjį laikotarpį šilumai paskirstyti naudojamų matavimo priemonių (šilumos skaitiklių, karšto vandens skaitiklių ir kt.) rodmenis, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip. Atsiskaitymo ir mokėjimo būdą (pagal atsiskaitymo dokumentus) pasirenka šilumos vartotojas.

33. Šilumos tiekėjas šilumos vartotojui sąskaitose pateikia mokėtiną sumą pagal šilumos vartotojui taikomą atsiskaitymo už suvartotą šilumą būdą, nurodydamas mokėtiną sumą už faktiškai per atsiskaitymo laikotarpį suvartotą šilumą.

34. Šilumos vartotojas už suvartotą, bet sutartyje nustatytu terminu nedeklaruotą ir (ar) neapmokėtą šilumą moka pagal rodmenų deklaravimo dieną galiojančias šilumos kainas.

35. Rekvizitus pakeitusi sutarties šalis ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo fakto atsiradimo dienos, tačiau ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, apie tai privalo pranešti raštu ar kitais būdais kitai sutarties šaliai.

36. Dėl šilumos tiekėjo kaltės vykdant teisės aktuose įtvirtintus licencijuojamos veiklos įpareigojimus susidariusi šilumos vartotojo skola už suvartotą šilumą iš šilumos vartotojo gali būti išieškoma ne daugiau kaip už du mėnesius, ėjusius prieš einamąjį mėnesį, neskaičiuojant netesybų (delspinigių, palūkanų ar baudų) už visą klaidingai skaičiuoto mokesčio už suvartotą šilumą laikotarpį. Permoka už suvartotą šilumą šilumos vartotojui skaičiuojama už visą klaidingai skaičiuotą laikotarpį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-344, 2017-12-27, paskelbta TAR 2017-12-28, i. k. 2017-21377

 

361. Sutartyje nustatytu terminu neatsiskaičius už suvartotą šilumos energiją, šilumos vartotojui gali būti skaičiuojami iki 0,02 proc. dydžio delspinigiai (konkretus delspinigių dydis nustatomas Sutartyje) nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Šilumos tiekėjas raštu informuoja šilumos vartotoją apie delspinigių susidarymą, nurodo jų dydį ir susidarymo priežastį.

Papildyta punktu:

Nr. 1-344, 2017-12-27, paskelbta TAR 2017-12-28, i. k. 2017-21377

 

VII. INFORMACIJOS PATEIKIMO TVARKA

 

37. Šilumos tiekėjas sutartyje turi nurodyti įmonės pavadinimą, adresą, interneto svetainės adresą, telefono numerį, kuriuo paskambinęs šilumos vartotojas sužinotų visą jam reikalingą informaciją, susijusią su šilumos tiekimu.

38. Šilumos tiekėjas šilumos vartotojui praneša apie šilumos kainų pasikeitimus viešai paskelbdamas šią informaciją savo interneto svetainėje ar vietinėje spaudoje bei pateikia pakeitimo priežastis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

39. Šilumos tiekėjo pranešimai apie nepriemokas, įsiskolinimus, delspinigius, permokas turi būti rašytiniai ir siunčiami šilumos vartotojui kartu su mokėjimo dokumentais arba atskiru raštu jo pasirinkimu paštu, faksu ar elektroniniu būdu. Informacijos iš šilumos tiekėjo gavimo būdas nurodomas sutartyje.

40. Šilumos vartotojas turi būti informuojamas apie šilumos tiekimo numatomus nutraukimus (ribojimus) raštu ir (ar) visuomenės informavimo priemonėmis ar kitais būdais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais terminais. Šilumos vartotojui informaciją apie avarines situacijas, remonto darbus taip pat turi teisę teikti valdytojas arba prižiūrėtojas.

41. Šilumos tiekėjo informacija, nustatyta Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 straipsnyje, turi būti skelbiama šilumos tiekėjo interneto svetainėje, kurios adresas nurodomas sutartyje.

 

ViiI. Pretenzijų pateikimo ir ginčų nagrinėjimo tvarka

 

42. Šio Aprašo reglamentuojamų visuomeninių santykių dalyvių pretenzijos pateikiamos ir nagrinėjamos, taip pat ginčai, kylantys iš šio Aprašo reguliuojamų visuomeninių santykių, sprendžiami ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

43. Ginčai ir skundai tarp šilumos vartotojo ir šilumos tiekėjo nagrinėjami tarpusavio sutarimu. Nepavykus ginčų ir skundų išspręsti tarpusavio sutarimu, šilumos vartotojų ir šilumos tiekėjų ginčai ir skundai nagrinėjami Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo ir Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-18, 2016-01-28, paskelbta TAR 2016-01-29, i. k. 2016-01813

 

44. Šilumos vartotojo kreipimasis į vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą neatima šilumos vartotojo teisės kreiptis į teismą. Šilumos vartotojas turi teisę ginti savo teises ir kitais teisėtais būdais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-18, 2016-01-28, paskelbta TAR 2016-01-29, i. k. 2016-01813

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-18, 2016-01-28, paskelbta TAR 2016-01-29, i. k. 2016-01813

Dėl Lietuvos Respublios energetikos ministro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1-155 „Dėl Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo” pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-344, 2017-12-27, paskelbta TAR 2017-12-28, i. k. 2017-21377

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. 1-155 „Dėl Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo” pakeitimo