Suvestinė redakcija nuo 2014-06-11

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 58-2369, i. k. 1022210ISAK0003-274

 

Nauja redakcija nuo 2012-11-01:

Nr. 3-396, 2012-06-01, Žin. 2012, Nr. 64-3249 (2012-06-07), i. k. 1122210ISAK0003-396

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAVOJINGŲJŲ KROVINIŲ VEŽIMO SAUGOS SPECIALISTŲ MOKYMO, EGZAMINAVIMO, PAŽYMĖJIMŲ, JŲ DUBLIKATŲ IŠDAVIMO, PANAIKINIMO, GALIOJIMO PRATĘSIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2002 m. birželio 4 d. Nr. 3-274

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais įstatymo (Žin., 2001, Nr. 111-4022; 2011, Nr. 71-3368) 8 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir 13 straipsnio 7 dalimi:

1. Tvirtinu Pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialistų mokymo, egzaminavimo, pažymėjimų, jų dublikatų išdavimo, panaikinimo, galiojimo pratęsimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavedu Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos ir Valstybinei geležinkelio inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos iki šio įsakymo įsigaliojimo datos patvirtinti pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialisto pažymėjimo blanko privalomąją formą.

3. Nustatau, kad:

3.1. pažymėjimai, išduoti pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialistams iki šio įsakymo įsigaliojimo datos, galioja iki juose nurodytos galiojimo pabaigos datos;

3.2. šis įsakymas įsigalioja 2012 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                   ZIGMANTAS BALČYTIS

 

SUDERINTA

aplinkos ministras

Arūnas Kundrotas

2002 06 03

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2002 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 3-274

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2012 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 3-396

redakcija)

 

PAVOJINGŲJŲ KROVINIŲ VEŽIMO SAUGOS SPECIALISTŲ MOKYMO, EGZAMINAVIMO, PAŽYMĖJIMŲ, JŲ DUBLIKATŲ IŠDAVIMO, PANAIKINIMO, GALIOJIMO PRATĘSIMO

TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialistų mokymo, egzaminavimo, pažymėjimų, jų dublikatų išdavimo, panaikinimo, galiojimo pratęsimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialistų ir kandidatų į pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialistus (toliau – saugos specialistai), nurodytų Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais įstatymo 13 straipsnyje, kai pavojingieji kroviniai vežami automobilių ar geležinkelių keliais, mokymo kursų struktūrą ir temas, mokymo, egzaminavimo, pažymėjimų, jų dublikatų išdavimo, panaikinimo, galiojimo pratęsimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-226-(E), 2014-06-10, paskelbta TAR 2014-06-10, i. k. 2014-07371

 

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais įstatyme ir Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, kuriomis reglamentuojamas pavojingųjų krovinių vežimas automobilių ir geležinkelių keliais.

3. Asmenis pagal pasirinktą pavojingųjų krovinių grupę (mokymo kursą) Lietuvos Respublikoje egzaminuoja ir atitinkamus pažymėjimus, jų dublikatus išduoda, panaikina, galiojimą pratęsia Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija – Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, kai pavojingieji kroviniai vežami automobilių keliais, ir Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, kai pavojingieji kroviniai vežami geležinkelių keliais (toliau – kompetentinga institucija).

 

II. MOKYMO KURSŲ STRUKTŪRA

 

4. Saugos specialistų mokymo kursai skirstomi pagal pavojingųjų krovinių grupes. Galima rinktis vieną ar daugiau mokymo kursų priklausomai nuo pageidaujamos pavojingųjų krovinių grupės. Nustatyti mokymo kursai ir minimalus mokymų skaičius vienam asmeniui pateikti lentelėje:

 

Eil. Nr.

Mokymo kurso pavadinimas

Mokymų skaičius

Teorijos mokymas

Individualūs praktiniai mokymai

1.

M. Mokymo kursas visų klasių pavojingųjų krovinių vežimo saugai užtikrinti

48

3

2.

M1. Mokymo kursas 1 klasės pavojingųjų krovinių vežimo saugai užtikrinti

12

1

3.

M2. Mokymo kursas 2 klasės pavojingųjų krovinių vežimo saugai užtikrinti

12

1

4.

M3. Mokymo kursas 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 ir 9 klasių pavojingųjų krovinių vežimo saugai užtikrinti

24

2

5.

M4. Mokymo kursas 7 klasės pavojingųjų krovinių vežimo saugai užtikrinti

12

1

6.

M5. Mokymo kursas pavojingųjų krovinių, kurių Jungtinių Tautų numeriai 1202, 1203, 1223, 3475, ir aviacinio kuro, priskiriamo prie Jungtinių Tautų numerių 1268 ar 1863, vežimo saugai užtikrinti

12

1

 

5. Vieno mokymo trukmė yra 45 minutės. Kiekvieną mokymo dieną leidžiama surengti ne daugiau kaip aštuonis mokymus.

 

III. MOKYMO KURSŲ IR EGZAMINŲ TEMOS

 

6. M, M1, M2, M3, M4 ir M5 mokymo kursai ir atitinkami egzaminai apima bendras ir specializuotas temas.

7. Bendros M, M1, M2, M3, M4 ir M5 mokymo kursų ir atitinkamų egzaminų temos atsižvelgiant į pavojingųjų krovinių transportavimo būdą apima temas, nurodytas aktualios redakcijos Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) A techninio priedo 1.8.3.11 poskirsnyje arba Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutarties (COTIF) C priedėlio „Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės (RID)“ priedo 1.8.3.11 poskirsnyje ir Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimo (SMGS) 2 priedo 1.8.3.11 poskirsnyje:

7.1. žinios apie avarijų, susijusių su pavojingųjų krovinių vežimu, padarinių rūšis ir žinios apie pagrindines avarijų priežastis;

7.2. Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais įstatymo ir šio įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, kuriomis reglamentuojamas pavojingųjų krovinių vežimas, reikalavimai, visų pirma taikomi:

7.2.1. pavojingųjų krovinių klasifikavimui (tirpalų ir mišinių klasifikavimo procedūra, pavojingųjų krovinių sąrašo struktūra, pavojingųjų krovinių klasės ir jų klasifikavimo principai, vežamų pavojingųjų krovinių prigimtis, fizinės, cheminės ir toksikologinės pavojingųjų krovinių savybės);

7.2.2. bendrosioms pakavimo nuostatoms, nuostatoms dėl cisternų ir konteinerinių cisternų (tipai, kodai, žymėjimas, konstrukcija, pirminė ir periodinė patikra ir bandymas);

7.2.3. žymėjimui ir ženklinimui, ženklinimui didžiaisiais pavojaus ženklais ir oranžinėmis lentelėmis (pakuočių žymėjimas ir ženklinimas, ženklinimas didžiaisiais pavojaus ženklais ir oranžinėmis lentelėmis ir jų nuėmimas);

7.2.4. įrašams transporto dokumentuose (būtina informacija);

7.2.5. vežimo būdams ir siuntimo apribojimams (pilnutinis krovinys, vežimas suverstinai, vežimas nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteineriais, vežimas konteineriais, vežimas stacionariosiomis arba nuimamosiomis cisternomis);

7.2.6. keleivių vežimui;

7.2.7. draudimui krauti mišriai ir atsargumo priemonėms kraunant mišriai;

7.2.8. krovinių atskyrimui;

7.2.9. vežamų kiekių ribojimui ir išimtims dėl kiekių;

7.2.10. krovinių tvarkymui ir sukrovimui (pakrovimas ir iškrovimas, užpildymo lygis, krovinių sukrovimas ir atskyrimas);

7.2.11. valymui ir (arba) degazacijai prieš pakraunant ir iškrovus;

7.2.12. personalui, profesiniam pasirengimui;

7.2.13. dokumentams (transporto dokumentai, rašytinės instrukcijos, dokumentų dėl išlygų kopijos, kiti dokumentai, pvz., vežant automobilių keliais – pavojinguosius krovinius vežančių kelių transporto priemonių tinkamumo patvirtinimo sertifikatai, vairuotojo pasirengimo pažymėjimas ir pan.);

7.2.14. rašytinėms instrukcijoms (instrukcijų taikymas, asmens apsaugos ir kita įranga);

7.2.15. eksploataciniam ar avariniam teršalų nuotėkiui;

7.2.16. transporto įrangos reikalavimams;

7.2.17. kitoms pavojingųjų krovinių vežimo ir su tuo susijusios veiklos nuostatoms, pvz., vežant automobilių keliais – pavojinguosius krovinius vežančios kelių transporto priemonės stebėjimui ir stovėjimui, eismo taisyklėms ir apribojimams ir pan.

8. Specializuotos temos yra tokios:

8.1. M mokymo kurso ir atitinkamo egzamino:

8.1.1. specifiniai pavojai, kylantys vežant atskirų klasių pavojinguosius krovinius;

8.1.2. reikalavimai atskirų klasių krovinių mišriajam krovimui;

8.1.3. specialieji reikalavimai atskirų klasių pavojingųjų krovinių vežimui;

8.2. M1 mokymo kurso ir atitinkamo egzamino:

8.2.1. specifiniai pavojai, kylantys vežant 1 klasės pavojinguosius krovinius;

8.2.2. reikalavimai 1 klasės pavojingųjų krovinių mišriajam sukrovimui;

8.2.3. specialieji reikalavimai 1 klasės pavojingųjų krovinių vežimui;

8.3. M2 mokymo kurso ir atitinkamo egzamino:

8.3.1. specifiniai pavojai, kylantys vežant 2 klasės pavojinguosius krovinius;

8.3.2. gabenamųjų slėginių įrenginių, skirtų vežti 2 klasės pavojinguosius krovinius, reikalavimai;

8.3.3. specialieji reikalavimai 2 klasės pavojingųjų krovinių vežimui;

8.4. M3 mokymo kurso ir atitinkamo egzamino:

8.4.1. specifiniai pavojai, kylantys vežant 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 ir 9 klasių pavojinguosius krovinius;

8.4.2. reikalavimai 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 ir 9 klasių pavojingųjų krovinių mišriajam sukrovimui;

8.4.3. specialieji reikalavimai 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 ir 9 klasių pavojingųjų krovinių vežimui;

8.5. M4 mokymo kurso ir atitinkamo egzamino:

8.5.1. specifiniai pavojai, kylantys vežant 7 klasės pavojinguosius krovinius;

8.5.2. specialieji reikalavimai 7 klasės pavojingųjų krovinių pakavimui;

8.5.3. specialieji reikalavimai 7 klasės pavojingųjų krovinių vežimui;

8.6. M5 mokymo kurso ir atitinkamo egzamino:

8.6.1. specifiniai pavojai, kylantys vežant pavojinguosius krovinius, kurių Jungtinių Tautų numeriai 1202, 1203 1223, 3475, ir aviacinį kurą, priskiriamą prie Jungtinių Tautų numerių 1268 ar 1863;

8.6.2. specialieji reikalavimai pavojingųjų krovinių, kurių Jungtinių Tautų numeriai 1202, 1203 1223, 3475, ir aviacinio kuro, priskiriamo prie Jungtinių Tautų numerių 1268 ar 1863, krovimui ir vežimui.

 

IV. MOKYMO TVARKA

 

9. Mokymas vyksta pagal mokymo programas, kurias rengia ir tvirtina mokymo įstaiga, vadovaudamasi Aprašo III skyriuje nurodytų mokymo kursų struktūra ir temomis.

10. Asmenims, sėkmingai baigusiems mokymo kursus, mokymo įstaiga išduoda mokymo kursų baigimo liudijimus. Mokymo įstaigos išduotų mokymo kursų baigimo liudijimų apskaita turi būti tvarkoma registracijos žurnale ir (arba) kompetentingos institucijos tvarkomoje informacinėje sistemoje.

 

V. EGZAMINAVIMO TVARKA

 

11. Asmenų egzaminavimą pagal kompetenciją organizuoja kompetentinga institucija jos nustatyta tvarka. Aktuali informacija, susijusi su egzaminavimo organizavimu, skelbiama viešai kompetentingos institucijos interneto svetainėje.

12. Egzaminų klausimų katalogus, vadovaudamosi Aprašo III skyriuje nurodytomis temomis, pagal kompetenciją sudaro ir periodiškai, ne rečiau kaip kas 2 metus, atnaujina kompetentingos institucijos sudaryta komisija. Egzaminų klausimai viešai neskelbiami.

13. Kompetentinga institucija pasirenka egzamino formą – egzaminas raštu arba testas, kurie gali būti papildyti apklausa žodžiu. Egzaminavimui gali būti naudojamos informacinės sistemos ir kompiuterinė įranga. Egzaminas laikomas valstybine kalba. Egzaminavimą vykdo kompetentingos institucijos paskirtas egzaminatorius.

14. Asmuo, pageidaujantis laikyti egzaminą pagal pasirinktą pavojingųjų krovinių transportavimo būdą ir pavojingųjų krovinių grupę (M, M1, M2, M3, M4 ar M5 mokymo kursą), ne vėliau kaip likus 1 dienai iki nustatytos egzamino datos asmeniškai arba per atstovą:

14.1. kompetentingos institucijos nustatyta tvarka (per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą ar tiesiogiai) pateikia:

14.1.1. kompetentingos institucijos nustatytos formos prašymą laikyti egzaminą pagal pasirinktą pavojingųjų krovinių transportavimo būdą ir pavojingųjų krovinių grupę (mokymo kursą);

14.1.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jei asmuo neidentifikuoja savęs kompetentingos institucijos pripažįstamu elektroniniu būdu (asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą egzaminuojamam asmeniui taip pat būtina turėti egzamino metu);

14.1.3. mokymo kursų baigimo liudijimą, jeigu tokia informacija nepateikta kompetentingos institucijos tvarkomoje informacinėje sistemoje;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-226-(E), 2014-06-10, paskelbta TAR 2014-06-10, i. k. 2014-07371

 

14.1.4. pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialisto pažymėjimą, jeigu jis išduotas kitoje susitariančiojoje šalyje;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-226-(E), 2014-06-10, paskelbta TAR 2014-06-10, i. k. 2014-07371

 

14.1.5. dokumentą, patvirtinantį asmens duomenų pasikeitimą (jeigu asmens duomenys keitėsi);

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3-226-(E), 2014-06-10, paskelbta TAR 2014-06-10, i. k. 2014-07371

 

14.1.6. atstovo tapatybę ir atstovavimą patvirtinantį dokumentą (jeigu kreipiamasi per atstovą);

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3-226-(E), 2014-06-10, paskelbta TAR 2014-06-10, i. k. 2014-07371

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-226-(E), 2014-06-10, paskelbta TAR 2014-06-10, i. k. 2014-07371

 

14.2. sumoka nustatytą (-as) valstybės rinkliavą (-as).

141. Kompetentinga institucija nereikalauja pateikti Aprašo 14.1.2–14.1.6 papunkčiuose nurodytų dokumentų, jeigu šie dokumentai buvo pateikti anksčiau ir duomenys juose nepasikeitė.

Papildyta punktu:

Nr. 3-226-(E), 2014-06-10, paskelbta TAR 2014-06-10, i. k. 2014-07371

 

15. Egzamino metu leidžiama naudotis tik Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais įstatymo ir šio įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų bei Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, kuriomis reglamentuojamas pavojingųjų krovinių vežimas, tekstais, kuriais turi pasirūpinti egzaminuojamas asmuo. Kita literatūra, ne egzamino metu darytais užrašais, mobiliojo ryšio telefonais, kitais elektroniniais įrenginiais, išskyrus kompetentingos institucijos suteiktus egzaminuojamam asmeniui, be kompetentingos institucijos leidimo naudotis draudžiama. Egzamino metu egzaminuojamiems asmenims kalbėti ir išeiti iš egzaminavimo patalpos galima tik leidus egzaminatoriui.

16. Egzamino bilietai pagal kompetentingos institucijos parengtą egzaminų klausimų katalogą sudaromi egzaminatoriaus arba naudojant informacines sistemas ne anksčiau kaip likus 2 valandoms iki egzamino pradžios. Egzamino raštu bilietą sudaro 20 klausimų ir praktinė užduotis. Testo bilietą sudaro 40 klausimų ir praktinė užduotis. Viena trečioji klausimų sudaroma iš bendrų temų, nurodytų Aprašo 7 punkte, o dvi trečiosios klausimų – iš specializuotų temų, nurodytų Aprašo 8 punkte. Praktinę užduotį sudaro sąlyga ir 20 klausimų pagal M mokymo kursą arba po 10 klausimų pagal M1, M2, M3, M4 ar M5 mokymo kursą. Papildomą apklausą žodžiu gali sudaryti iki 3 klausimų, parinktų iš anksto pagal kompetentingos institucijos parengtą egzaminų klausimų katalogą, į kuriuos egzaminuojamas asmuo atsako be išankstinio pasiruošimo iš karto.

17. Atsakyti į egzamino raštu ar testo klausimus skiriamos 3 valandos.

18. Praktinei užduočiai atlikti skiriama:

18.1. M mokymo kurso – 1,5 valandos;

18.2. M1, M2, M3, M4 ar M5 mokymo kurso – po 45 minutes.

19. Egzaminuojamo asmens rezultatai vertinami taip:

19.1. kiekvienas egzamino raštu klausimas, į kurį:

19.1.1. atsakyta teisingai – 2 balai;

19.1.2. atsakyta iš dalies teisingai – 1 balas;

19.1.3. neatsakyta – 0 balų;

19.2. kiekvienas testo klausimas:

19.2.1. pažymėjus teisingą atsakymą – 1 balas;

19.2.2. pažymėjus neteisingą atsakymą, nepažymėjus nė vieno arba pažymėjus daugiau kaip vieną atsakymą – 0 balų;

19.3. kiekvienas praktinės užduoties klausimas, į kurį atsakyta teisingai, – 1 balas;

19.4. kiekvienas apklausos žodžiu klausimas, į kurį atsakyta teisingai, – 2 balai.

20. Laikoma, kad egzaminas išlaikytas, jei susumavus kiekvieno klausimo vertinimus egzaminuojamasis surenka ne mažiau kaip 80 proc. maksimaliai įmanomų surinkti balų sumos.

21. Egzaminų rezultatai surašomi egzamino protokole, kurį pasirašo egzaminatorius, arba patvirtinami kompetentingos institucijos nustatyta tvarka, jeigu egzaminavimui naudojamos informacinės sistemos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-414, 2013-08-01, Žin., 2013, Nr. 86-4319 (2013-08-07), i. k. 1132210ISAK0003-414

 

22. Neišlaikę egzamino asmenys pakartotinai jį gali laikyti kompetentingos institucijos nustatyta tvarka.

 

VI. PAŽYMĖJIMŲ, JŲ DUBLIKATŲ IŠDAVIMAS, PANAIKINIMAS, GALIOJIMO PRATĘSIMAS

 

23. Asmeniui, išlaikiusiam egzaminą, kompetentinga institucija jos nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo egzamino datos išduoda pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialisto pažymėjimą (toliau – pažymėjimas). Rekomenduojami pažymėjimo blanko techniniai duomenys – dvipusis A5 formato šviesus popierius. Pažymėjimo blanko privalomąją formą, atsižvelgiant į atitinkamas aktualios redakcijos Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) A techninio priedo, Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutarties (COTIF) C priedėlio „Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės (RID)“ priedo ir Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimo (SMGS) 2 priedo nuostatas, tvirtina kompetentinga institucija.

24. Pažymėjimas spausdinamas lietuvių ir anglų kalbomis, jame nurodomas pavojingųjų krovinių transportavimo būdas (pažymint atitinkamą langelį), pavojingųjų krovinių grupė ir iki kurios datos, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais įstatymo 13 straipsnio 4 dalyje nurodytą galiojimo laiką, jis galioja. Pažymėjimas patvirtinamas kompetentingos institucijos (ar jos padalinio) antspaudu ir atsakingo asmens parašu.

25. Asmeniui, turinčiam pažymėjimą ir norinčiam pratęsti jo galiojimo terminą pagal Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais įstatymo 13 straipsnio 4 dalį, egzamino metu nebūtina atlikti praktinės užduoties. Išlaikius egzaminą pažymėjimas pratęsiamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo egzamino datos ir jo galiojimo pratęsimo terminas skaičiuojamas nuo ankstesnio galiojimo laikotarpio pabaigos datos.

26. Pažymėjimo dublikatas pagal Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais įstatymo 13 straipsnio 5 dalį išduodamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo atitinkamo prašymo gavimo kompetentingoje institucijoje datos. Dublikatas galioja iki originalaus pažymėjimo galiojimo pabaigos datos. Pažymėjimo dublikatas taip pat gali būti išduotas, jei asmuo pageidauja, kad pažymėjime nurodyta pavojingųjų krovinių, kurių Jungtinių Tautų numeriai 1202, 1203, 1223 (naftos produktai), grupė būtų pakeista į pavojingųjų krovinių, kurių Jungtinių Tautų numeriai 1202, 1203 1223, 3475, ir aviacinio kuro, priskiriamo prie Jungtinių Tautų numerių 1268 ar 1863, grupę.

27. Kompetentinga institucija panaikina išduotą pažymėjimą ar jo dublikatą, kai paaiškėja Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais įstatymo 13 straipsnio 6 dalyje nurodyti atvejai, nepriklausomai nuo to, ar pažymėjimas arba jo dublikatas yra grąžintas kompetentingai institucijai.

28. Kompetentinga institucija apie panaikintą pažymėjimą ar jo dublikatą, kuris jai negrąžintas, per 3 darbo dienas paskelbia (nurodydama panaikinto ir negrąžinto pažymėjimo numerį) savo interneto svetainėje. Ši informacija skelbiama iki tokiame pažymėjime ar jo dublikate nurodytos jo galiojimo pabaigos datos arba iki tol, kol toks pažymėjimas ar jo dublikatas grąžinamas kompetentingai institucijai.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29. Asmuo, nesilaikantis Aprašo 15 punkto reikalavimų, pašalinamas iš egzamino ir laikomas neišlaikiusiu egzamino.

30. Asmenims, neišlaikiusiems egzamino, sumokėta (-os) valstybės rinkliava (-os) negrąžinama (-os).

31. Ginčai dėl egzaminų procedūros ir rezultatų sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

32. Asmenys, nesilaikantys Aprašo reikalavimų, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3-396, 2012-06-01, Žin., 2012, Nr. 64-3249 (2012-06-07), i. k. 1122210ISAK0003-396

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-536, 2005-11-25, Žin., 2005, Nr. 142-5153 (2005-12-03), i. k. 1052210ISAK0003-536

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 3-274 "Dėl Pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių, vidaus vandenų transportu saugos specialistų mokymo ir egzaminavimo tvarkos" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-526, 2009-10-19, Žin., 2009, Nr. 127-5514 (2009-10-24), i. k. 1092210ISAK0003-526

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 3-274 "Dėl Pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių, vidaus vandenų transportu saugos specialistų mokymo ir egzaminavimo tvarkos aprašo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-154, 2010-03-10, Žin., 2010, Nr. 31-1476 (2010-03-18), i. k. 1102210ISAK0003-154

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 3-274 "Dėl Pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių, vidaus vandenų transportu saugos specialistų mokymo ir egzaminavimo tvarkos aprašo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-396, 2012-06-01, Žin., 2012, Nr. 64-3249 (2012-06-07), i. k. 1122210ISAK0003-396

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 3-274 "Dėl Pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių, vidaus vandenų transportu saugos specialistų mokymo ir egzaminavimo tvarkos aprašo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-414, 2013-08-01, Žin., 2013, Nr. 86-4319 (2013-08-07), i. k. 1132210ISAK0003-414

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 3-274 "Dėl Pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialistų mokymo, egzaminavimo, pažymėjimų, jų dublikatų išdavimo, panaikinimo, galiojimo pratęsimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-226-(E), 2014-06-10, paskelbta TAR 2014-06-10, i. k. 2014-07371

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 3-274 „Dėl Pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialistų mokymo, egzaminavimo, pažymėjimų, jų dublikatų išdavimo, panaikinimo, galiojimo pratęsimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo