Suvestinė redakcija nuo 2021-09-15

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 23-982, i. k. 1032055ISAK7/1B-160

 

Nauja redakcija nuo 2016-09-10:

Nr. VA-113/1B-707, 2016-09-01, paskelbta TAR 2016-09-02, i. k. 2016-23112

 

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKESČIŲ, RINKLIAVŲ IR KITŲ ĮMOKŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS BIUDŽETĄ, SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETUS BEI VALSTYBĖS

PINIGŲ FONDUS KODŲ SĄRAŠO

 

2003 m. vasario 26 d. Nr. V-57/1B-160

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. sausio 6 d. nutarimo Nr. 7 „Dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodavimo“ 4 punktu,

tvirtiname pridedamus:

1. Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąrašą;

2. Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Muitinės departamento surenkamąsias sąskaitas, ir pajamų, gautų už muitinės teikiamas papildomas paslaugas, mokamų į kitų muitinės įstaigų sąskaitas, kodų sąrašą.

 

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                  VIOLETA LATVIENĖ

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                   VALERIJONAS VALICKAS

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio

direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-57/1B-160

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio

direktoriaus 2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymo

Nr. VA-113/1B-707 redakcija)

 

 

MOKESČIŲ, RINKLIAVŲ IR KITŲ ĮMOKŲ, MOKAMŲ Į VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS BIUDŽETO PAJAMŲ SURENKAMĄSIAS SĄSKAITAS,

KODŲ SĄRAŠAS

 

EIL. NR.

ĮMOKŲ KODŲ PAVADINIMAI

ĮMOKŲ KODAI

 

I SKYRIUS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS ADMINISTRUOJAMI MOKESČIAI, RINKLIAVOS IR KITOS ĮMOKOS

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojami deklaruojami mokesčiai ir nuo 2015-07-01 paskirtos baudos už administracinius nusižengimus, mokami vienu įmokos kodu

1.

Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojami deklaruojami mokesčiai ir nuo 2015-07-01 paskirtos baudos už administracinius nusižengimus, mokami vienu įmokos kodu

1001**

 

Gyventojų pajamų mokestis

2.

Gyventojų pajamų mokestis nuo gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių A klasės pajamų.

1311

3.

Gyventojų pajamų mokestis nuo gyventojams su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusių A klasės išmokų.

1411

4.

Gyventojų pajamų mokestis nuo gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusių A klasės turto pardavimo pajamų (už mokestinius laikotarpius iki 2017-12-31).

1421

5.

Gyventojų pajamų mokestis nuo nenuolatinio Lietuvos gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių B klasės pajamų.

1331

6.

Gyventojų pajamų mokestis nuo nenuolatinio Lietuvos gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusių B klasės pajamų.

1341

7.

Gyventojų pajamų mokestis nuo nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų.

1451

8.

Gyventojų pajamų mokestis mokamas nuolatinio Lietuvos gyventojo.

1441

9.

Gyventojų pajamų mokestis už verslo liudijimo išdavimą.

1461

10.

Gyventojų pajamų mokestis, mokamas mokestį išmokėjusio asmens savo lėšomis nuo gyventojams išmokėtų B klasės išmokų už mokestinius laikotarpius iki 2017-12-31.

1321

101.

Gyventojų pajamų mokestis nuo gyventojams išmokėtų B klasės išmokų, nuo kurių išskaičiuotas ir (ar) išmokas išmokėjusio asmens lėšomis mokamas pajamų mokestis už mokestinius laikotarpius nuo 2018-01-01.

1330

 

Fizinių asmenų pajamų mokestis (už laikotarpius iki 2002-12-31)

11.

Fizinių asmenų pajamų mokestis (už laikotarpius iki 2002-12-31).

1011

 

Paramos gavėjo grąžintos jam per daug pervestos pagal Labdaros ir paramos įstatymą gyventojų pajamų mokesčio sumos

 

12.

Paramos gavėjo grąžintos jam per daug pervestos pagal Labdaros ir paramos įstatymą gyventojų pajamų mokesčio sumos.

5670

 

Žemės mokestis

13.

Žemės mokestis.

3011

 

Pridėtinės vertės mokestis

14.

Neregistruoto pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų pridėtinės vertės mokesčio įmoka, mokama neteikiant pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos.

3631

15.

Grąžinta biudžetui iš valstybės biudžeto ir Privatizavimo fondo lėšų sumokėta pirkimo (importo) pridėtinės vertės mokesčio suma.

3970

16.

Pridėtinės vertės mokesčio kompensacinis priedas, ūkininkų grąžintas į valstybės biudžetą.

3981

 

Akcizai

17.

Akcizai iš laiduotojo pagal laidavimo už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievolės dokumentą, skirtą sandėlio savininko prievolėms užtikrinti, arba laiduotojo (garanto) už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles, atsiradusias akcizais apmokestinamų prekių laikymo, taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, metu, sumokėti akcizai, arba laiduotojo (garanto) už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles, atsiradusias akcizinių prekių gabenimo, taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, metu, sumokėti akcizai.

4900

 

Paveldimo turto mokestis paveldint turtą Lietuvos Respublikoje

18.

Paveldimo turto mokestis paveldint turtą Lietuvos Respublikoje.

3311

 

Privalomojo sveikatos draudimo įmokos (už laikotarpius iki 2015-12-31)

19.

Neteko galios nuo 2020-01-15.

20.

Privalomojo sveikatos draudimo įmokos mokamos neteikiant metinės pajamų deklaracijos (už laikotarpius iki 2015-12-31).

1771

 

Įmokos į Garantinį fondą (už laikotarpius iki 2016-12-31)

21.

Įmokos į Garantinį fondą (už laikotarpius iki 2016-12-31)

1961

 

Cukraus (kvotinio) gamybos mokestis (už laikotarpius nuo 2004-07-01
iki 2017-09-30)

22.

Cukraus (kvotinio) gamybos mokestis (už laikotarpius nuo 2004-07-01).

5091

 

Cukraus pertekliaus (papildomas cukraus gamybos) mokestis (už laikotarpius
nuo 2004-07-01 iki 2017-09-30)

23.

Cukraus pertekliaus (papildomas cukraus gamybos) mokestis (už laikotarpius nuo 2004-07-01 iki 2017-09-30)

5101

Papildomos baltojo cukraus gamybos kvotos ir pridėtinės izogliukozės gamybos kvotos vienkartinio išsipirkimo mokestis (už laikotarpius iki 2015-09-30)

Neteko galios nuo 2020-11-15.

24.

Neteko galios nuo 2020-11-15.

 

Pramoninės nuosavybės objektų registravimo mokestis

25.

Pramoninės nuosavybės objektų registravimo mokestis.

5310

Motorinių transporto priemonių registracijos mokestis

Neteko galios nuo 2020-11-15.

251.

Neteko galios nuo 2020-11-15.

 

 

Konsulinis mokestis

 

26.

Konsulinis mokestis.

5320

 

Žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu

27.

Žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu.

5660

28.

Pagal Lietuvos institucijų vykdomuosius dokumentus išieškotos sumos.

5661

 

Valstybės rinkliavos

29.

Valstybės rinkliavos už Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos teikiamas paslaugas.

5740

30.

Valstybės rinkliavos už Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teikiamas paslaugas.

5742

301.

Valstybės rinkliavos už Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teikiamas paslaugas, mokamos suteikus paslaugas.

5814

31.

Valstybės rinkliavos už Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teikiamas paslaugas.

5743

32.

Valstybės rinkliavos už Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įstaigų licencijavimo padalinių teikiamas paslaugas.

5744

33.

Valstybės rinkliavos už Lietuvos kelių policijos tarnybos teikiamas paslaugas.

5730

34.

Valstybės rinkliavos už Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos teikiamas skaitmeninių tachografų kortelių išdavimo ir su tuo susijusias paslaugas.

5747

35.

Valstybės rinkliavos už Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos kitas teikiamas paslaugas.

5746

36.

Valstybės rinkliavos už Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos licencijavimo paslaugas.

5748

37.

Valstybės rinkliavos už Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vaistų registravimo paslaugas.

5749

38.

Valstybės rinkliavos už Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kitas paslaugas.

5750

39.

Valstybės rinkliavos už Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos teikiamas paslaugas.

5752

40.

Valstybės rinkliavos už Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės teikiamas paslaugas.

5753

41.

Valstybės rinkliavos už Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos teikiamas paslaugas.

5754

42.

Valstybės rinkliavos už Valstybinės geležinkelių inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos teikiamas paslaugas.

5756

43.

Valstybės rinkliavos už Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos teikiamas paslaugas

5758

44.

Valstybės rinkliavos už Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teikiamas paslaugas

5759

45.

Valstybės rinkliavos už Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos teikiamas paslaugas

5760

46.

Valstybės rinkliavos už muitinės įstaigų teikiamas paslaugas.

5761

47.

Valstybės rinkliavos už Muitinės mokymo centro muitinės tarpininkų atstovų kvalifikacinio egzamino teorinės ir praktinės dalių laikymo paslaugą.

5804

48.

Valstybės rinkliavos už Muitinės laboratorijos laboratorinių tyrimų paslaugą.

5805

49.

Valstybės rinkliavos už Vilniaus teritorinės muitinės teikiamas paslaugas.

5806

50.

Valstybės rinkliavos už Kauno teritorinės muitinės teikiamas paslaugas.

5807

51.

Valstybės rinkliavos už Klaipėdos teritorinės muitinės teikiamas paslaugas.

5808

52.

Valstybės rinkliavos už Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teikiamas paslaugas.

5762

521

Valstybės rinkliavos už Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos teikiamas paslaugas.

5816

53.

Valstybės rinkliavos už Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos teikiamas paslaugas.

5764

54.

Valstybės rinkliavos už Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro teikiamas paslaugas.

5765

55.

Neteko galios nuo 2020-03-05.

56.

Valstybės rinkliavos už Lietuvos saugios laivybos administracijos teikiamas paslaugas.

5770

57.

Valstybės rinkliavos už Lietuvos transporto saugos administracijos teikiamas paslaugas.

5768

58.

Valstybės rinkliavos už Radiacinės saugos centro teikiamas paslaugas.

5769

59.

Valstybės rinkliavos už Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo teikiamas paslaugas.

5772

60.

Valstybės rinkliavos už Geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos teikiamas paslaugas.

5773

61.

Valstybės rinkliavos už Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamas paslaugas (licencijas)

5774

62.

Valstybės rinkliavos už Aplinkos apsaugos agentūros teikiamas paslaugas.

5775

63.

Valstybės rinkliavos už Lietuvos bioetikos komiteto ir regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto teikiamas paslaugas.

5776

64.

Valstybės rinkliavos už Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos teikiamas paslaugas.

5777

65.

Valstybės rinkliavos už Lietuvos banko teikiamas paslaugas.

5778

66.

Valstybės rinkliavos už Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teikiamas paslaugas.

5779

67.

Valstybės rinkliavos už Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos teikiamas paslaugas.

5780

68.

Valstybės rinkliavos už Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikiamas paslaugas.

5781

69.

Valstybės rinkliavos už Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamas paslaugas (atestatai ir leidimai)

5782

70.

Valstybės rinkliavos už Nacionalinio visuomenės sveikatos centro teikiamas paslaugas.

5792

71.

Valstybės rinkliavos už Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teikiamas paslaugas.

5793

72.

Valstybės rinkliavos už Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros pluoštinių kanapių importo licencijavimo paslaugas

5794

73.

Valstybės rinkliavos už Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teikiamas fitosanitarijos srities paslaugas.

5795

74.

Valstybės rinkliavos už Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos žemės ūkio paskirties žemės sklypo pirkimo pirmumo teise pažymos išdavimo paslaugą.

5796

75.

Valstybės rinkliavos už Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo paslaugą.

5797

76.

Valstybės rinkliavos už Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos matininko kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo paslaugą.

5798

77.

Valstybės rinkliavos už Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos matininko kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo paslaugą.

5799

78.

Neteko galios nuo 2017-04-20

 

79.

Valstybės rinkliavos už Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikiamas paslaugas

5801

80.

Valstybės rinkliavos už Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos miškų ūkio paskirties žemės sklypo pirkimo pirmumo teise pažymos išdavimo paslaugą.

5802

81.

Valstybės rinkliavos už Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimo įsigyti žemės ūkio paskirties ar miškų ūkio paskirties žemės išdavimo paslaugas

5803

82.

Valstybės rinkliavos už Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos teikiamas paslaugas.

5809

83.

Neteko galios nuo 2019-02-14.

84.

Valstybės rinkliavos už Nacionalinio akreditacijos biuro prie Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos teikiamas paslaugas

5812

85.

Valstybės rinkliavos už Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teikiamas paslaugas.

5813

851

Valstybės rinkliavos už Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro teikiamas paslaugas

5815

86.

Valstybės rinkliavos už kitų institucijų atliekamas paslaugas, įskaitomas į valstybės biudžetą.

5710

87.

Valstybės rinkliavos už licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimą, papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą, įskaitomas į savivaldybės biudžetą.

523XX*

88.

Valstybės rinkliavos už licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimą, papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą, įskaitomas į savivaldybės biudžetą.

524XX*

89.

Valstybės rinkliavos už leidimų verstis prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimą, papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą, įskaitomas į savivaldybės biudžetą.

525XX*

90.

Valstybės rinkliavos už licencijų supirkti parduotiną spalvotųjų ir juodųjų metalų laužą ir atliekas išdavimą, papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą, įskaitomas į savivaldybės biudžetą.

526XX*

91.

Valstybės rinkliavos už autotransporto veiklos licencijų ar licencijų kortelių išdavimą, įskaitomas į savivaldybės biudžetą.

527XX*

92.

Valstybės rinkliavos už civilinės būklės aktų registravimą, įskaitomas į savivaldybės biudžetą.

528XX*

93.

Valstybės rinkliavos už leidimų verstis suskystintų naftos dujų prekyba išdavimą, papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą, įskaitomas į savivaldybės biudžetą.

529XX*

94.

Valstybės rinkliavos už kitas paslaugas, įskaitomas į savivaldybės biudžetą.

530XX*

Mokestis už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų

941 .

Mokestis už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų

5340

 

Įmoka pagal bankrutuojančio ar restruktūrizuojamo asmens kreditoriaus reikalavimą

95.

Įmoka pagal bankrutuojančio ar restruktūrizuojamo asmens kreditoriaus reikalavimą.

8220

 

Kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos nurodymą nurašyti mokestinę nepriemoką iš mokesčių mokėtojo sąskaitos (sąskaitų) išieškota suma

96.

Kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos nurodymą nurašyti mokestinę nepriemoką iš mokesčių mokėtojo sąskaitos (sąskaitų) išieškota suma.

8230

Užsienio valstybės juridinio asmens įmoka už mokesčių mokėtoją

Neteko galios nuo 2020-11-15.

97.

Neteko galios nuo 2019-07-22

 

 

Įmoka pagal mokestinės paskolos sutartį

98.

Įmoka pagal mokestinės paskolos sutartį.

8250

 

Pagal reikalavimo teisės perleidimo sutartį AB „Turto bankas" atgauta mokestinė nepriemoka

99.

Pagal reikalavimo teisės perleidimo sutartį AB „Turto bankas” atgauta mokestinė nepriemoka.

8260

 

Antstolių kontoros pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos vykdomąjį dokumentą išieškota suma

100.

Antstolių pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos vykdomąjį dokumentą išieškota suma.

8270

 

Mokėjimo įstaigų pervesti mokesčiai, rinkliavos ir kitos įmokos

101.

Mokėjimo įstaigų pervesti mokesčiai, rinkliavos ir kitos įmokos.

8271

 

Pagal užsienio valstybės reikalavimą mokesčių mokėtojo sumokėta mokestinė nepriemoka

102.

Pagal užsienio valstybės reikalavimą mokesčių mokėtojo sumokėta mokestinė nepriemoka.

8300

 

II SKYRIUS

KITI MOKESČIAI IR ĮMOKOS, MOKAMI Į VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS BIUDŽETO PAJAMŲ SURENKAMĄSIAS SĄSKAITAS

 

Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos

103.

Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos, už savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo pažeidimus ir kitos teisėtai gautos lėšos, skiriamos Aplinkos apsaugos rėmimo programai

5440

104.

Įmokos už mėgėjišką žvejybą, užsienio ūkio subjektų ir piliečių savanoriškos lėšos skirtos žuvų ištekliams atkurti ir saugoti bei ūkio subjektų ir fizinių asmenų lėšos, skirtos padarytai žalai žuvų ištekliams, kompensuoti.

5444

105.

Baudos, paskirtos pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus, skirtos Aplinkos apsaugos rėmimo programai (paskirtos iki 2015 m. birželio 30 d.).

5445

106.

Baudos, paskirtos pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų ar administracinių nusižengimų protokolus už Statybos įstatymo pažeidimus, skirtos Aplinkos apsaugos rėmimo programai.

5447

107.

Įmokos už savavališką statybų įteisinimą, skirtos Aplinkos apsaugos rėmimo programai.

5446

108.

Baudos, paskirtos iki 2015-06-30, ir lėšos už žalą aplinkai, valstybiniams gamtos ištekliams.

7410

109.

Juridiniams asmenims paskirtos baudos už aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisė aktų pažeidimus, skirtos Aplinkos apsaugos rėmimo programai.

5448

1091.

Savivaldybių administracijų paskirtos baudos už Lietuvos Respublikos statybos įstatymo pažeidimus, skirtos Aplinkos apsaugos rėmimo programai.

630XX*

 

Atliekų tvarkymo programos lėšos

110.

Garantijų už atliekų tvarkymo užduočių nevykdymą lėšos.

5449

 

Bendrųjų miško ūkio reikmių finansavimo programos lėšos

111.

Piniginės kompensacijos dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis.

5442

 

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

112.

Mokestis už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones.

7820

113.

Mokestis už važiavimą keliais Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose užsienio valstybėse įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo ir (ar) ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė viršija maksimalius leidžiamus dydžius.

7840

114.

Mokestis už eismo ribojimą.

7850

115.

Juridinių, fizinių asmenų bei užsienio valstybių tikslinės lėšos.

7860

116.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos pervestas transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojų mokestis.

7861

Motorinių transporto priemonių registracijos mokestis

1161 .

VĮ „Regitra“ pervedamas motorinių transporto priemonių registracijos mokestis

5330

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gautos lėšos asmenims grąžinant paskolas

117.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gautos lėšos asmenims grąžinant paskolas.

5458

Vaikų išlaikymo fondo administracijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iš skolintojų ir pareiškėjų gautos lėšos

Neteko galios nuo 2020-11-15.

118.

Neteko galios nuo 2018-09-01

 

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos gautos įmokos, skirtos žalai, padarytai smurtiniais nusikaltimais, kompensuoti

119.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos gautos įmokos, skirtos žalai, padarytai smurtiniais nusikaltimais, kompensuoti.

5470

 

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos tikslinės paskirties pajamos už teisę į žvejybos kvotų suteikimą

120.

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos tikslinės paskirties pajamos už teisę į žvejybos kvotų suteikimą.

 

5478

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro pagal Reglamentą Nr. 2017/1001 gautos lėšos

1201 .

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro pagal Reglamentą Nr. 2017/1001 gautos lėšos; 5479

5479

 

Dividendai už valstybės ir savivaldybės nuosavybės teise turimas akcijas

121.

Dividendai už valstybės akcijas.

5410

122.

Valstybės įmonių pelno įmokos.

7082

123.

Dividendai už savivaldybės nuosavybės teise turimas akcijas.

517XX*

124.

Savivaldybės įmonių pelno įmokos.

589XX*

 

Valstybinės žemės sklypų pardavimo pajamos

125.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo pajamos.

5600

126.

Valstybinės žemės sklypų pardavimo mokestis, įskaitomas į valstybės biudžetą.

5601

127.

Ne žemės ūkio paskirties (veiklos) valstybinės žemės sklypų pardavimo mokestis, įskaitomas į savivaldybės biudžetą.

518XX*

128.

Ne žemės ūkio paskirties (veiklos) valstybinės žemės sklypų pardavimo mokesčio priedas (skirtas padengti inžinerinių statinių arba žemės sklypo plano parengimo išlaidas).

520XX*

 

Įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą

129.

Įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

5630

 

Administracinės baudos (paskirtos iki 2015 m. birželio 30 d.)

130.

Administracinės baudos paskirtos pagal policijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus (neįskaitant baudų už greičio viršijimą, užfiksuotą stacionariąja fiksavimo įranga valstybinės reikšmės keliuose).

6030

131.

Administracinės baudos paskirtos pagal policijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus už greičio viršijimą, užfiksuotą stacionariąja fiksavimo įranga valstybinės reikšmės keliuose.

6010

132.

Administracinės baudos paskirtos pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus.

6020

133.

Neteko galios nuo 2021-07-01.

134.

Administracinės baudos paskirtos pagal Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus.

6060

135.

Administracinės baudos paskirtos pagal Krašto apsaugos ministerijos organų pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus.

6070

136.

Administracinės baudos paskirtos pagal valstybinių priešgaisrinių organų pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus.

6080

137.

Neteko galios nuo 2021-07-01.

138.

Neteko galios nuo 2021-07-01.

139.

Administracinės baudos paskirtos pagal Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus.

6092

140.

Administracinės baudos paskirtos pagal Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus.

6095

141.

Administracinės baudos paskirtos pagal Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus.

6096

142.

Administracinės baudos paskirtos pagal teritorinių muitinių pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus.

6097

143.

Administracinės baudos paskirtos pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus.

6099

144.

Administracinės baudos paskirtos teismo.

6400

145.

Administracinės baudos paskirtos pagal Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus.

6401

146.

Administracinės baudos, paskirtos pagal Lietuvos transporto saugos administracijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus.

6402

147.

Neteko galios nuo 2021-07-01.

148.

Administracinės baudos paskirtos pagal Lietuvos saugios laivybos administracijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus.

6404

149.

Neteko galios nuo 2021-07-01.

 

150.

Administracinės baudos paskirtos pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus, išskyrus baudas, įskaitomas aplinkosauginėms programoms.

6406

151.

Neteko galios nuo 2021-07-01.

 

152.

Administracinės baudos paskirtos pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus.

6408

153.

Neteko galios nuo 2021-07-01.

154.

Neteko galios nuo 2021-07-01.

155.

Neteko galios nuo 2021-07-01.

156.

Neteko galios nuo 2021-07-01.

157.

Neteko galios nuo 2019-02-14.

158.

Administracinės baudos paskirtos pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus.

6414

159.

Neteko galios nuo 2021-07-01.

160.

Neteko galios nuo 2021-07-01.

161.

Neteko galios nuo 2021-07-01.

162.

Neteko galios nuo 2021-07-01.

163.

Neteko galios nuo 2021-07-01.

164.

Neteko galios nuo 2021-07-01.

165.

Neteko galios nuo 2021-07-01.

166.

Neteko galios nuo 2021-07-01.

167.

Neteko galios nuo 2021-07-01.

168.

Neteko galios nuo 2021-07-01.

169.

Neteko galios nuo 2021-07-01.

170.

Administracinės baudos paskirtos pagal Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus.

6426

171.

Neteko galios nuo 2021-07-01.

172.

Administracinės baudos paskirtos pagal Valstybinės kalbos inspekcijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus.

6428

173.

Administracinės baudos paskirtos pagal kitų institucijų pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus, įskaitomos į valstybės biudžetą.

6460

174.

Administracinės baudos paskirtos pagal savivaldybės vykdomųjų institucijų pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus.

558XX*

175.

Administracinės baudos paskirtos pagal savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus.

584XX*

176.

Administracinės baudos paskirtos pagal organizacijų, kontroliuojančių keleivinį kelių transportą, darbuotojų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus.

586XX*

177.

Administracinės baudos paskirtos pagal kitų institucijų pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus, įskaitomos į savivaldybės biudžetą.

572XX*

 

Kitos baudos

178.

Baudos pagal Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento sprendimus.

6716

179.

Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimu skirtos baudos už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus.

6726

180.

Policijos sprendimu skirtos baudos už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus.

6728

1801

Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skirtos baudos už Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo pažeidimus.

6730

1802

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skirtos baudos už Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo pažeidimus.

6731

181.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos skirtos baudos už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus.

6729

182.

Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimu skirtos baudos už Tabako kontrolės įstatymo pažeidimus.

6736

1821

Valstybinės mokesčių inspekcijos skirtos baudos už Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo pažeidimus.

6738

183.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos skirtos baudos už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimus.

6770

184.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos skirtos baudos (išskyrus baudas, skirtas už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimus).

6780

185.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos paskirtos baudos už Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pažeidimus.

6792

186.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos sprendimu skirtos baudos už Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo pažeidimus

6795

187.

Baudos, paskirtos pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų ar administracinių nusižengimų protokolus už Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pažeidimus.

6796

188.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos skirtos baudos už Lietuvos Respublikos maisto įstatymo pažeidimus.

6797

189.

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros skirtos baudos už Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo pažeidimus.

6798

190.

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos juridiniams asmenims paskirtos baudos.

6799

1901.

Išieškotos finansinės administracinės sankcijos ir (ar) baudos pagal Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymą

6781

1902.

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos paskirtos baudos už Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo pažeidimus

6782

191.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos paskirtos baudos už Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo pažeidimus.

6793

192.

Lietuvos metrologijos inspekcijos paskirtos baudos už Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo pažeidimus.

6794

193.

Savivaldybių vykdomųjų institucijų paskirtos baudos už Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo pažeidimus, įskaitomos į valstybės biudžetą.

588XX*

194.

Civiliniame procese teisėsaugos institucijų skirtos baudos.

6800

1941.

Civiliniame procese teismų paskirtos procesinės baudos už teismų sprendimų ar privalomųjų nurodymų šalinti pažeidimus statybos srityje nevykdymą (kai šių pažeidimų šalinimą kontroliuoja Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos).

6804

195.

Baudžiamajame procese teisėsaugos institucijų skirtos baudos.

6801

1951.

Administraciniame procese teismų skirtos baudos.

6802

1952.

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos paskirtos baudos už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus

6803

1953.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo skirtos baudos.

6805

1954 .

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos paskirtos baudos už Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo pažeidimus

6806

1955 .

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos paskirtos baudos už Lietuvos Respublikos tręšiamųjų produktų įstatymo pažeidimus

6817

 

Konfiskuoto ir kitaip į valstybės pajamas perduoto ar paimto turto realizavimo įplaukos

196.

Valstybinės mokesčių inspekcijos apskaitomo konfiskuoto ir kitaip į valstybės pajamas perduoto ar paimto turto realizavimo įplaukos

 

6610

197.

Kitų valstybės institucijų (išskyrus Valstybinę mokesčių inspekciją) apskaitomo konfiskuoto ir kitaip į valstybės pajamas perduoto ar paimto turto realizavimo ar utilizavimo įplaukos

 

6650

1971.

Kitų valstybės institucijų (išskyrus Valstybinę mokesčių inspekciją) apskaitomų konfiskuotų aplinkos apsaugos nusikaltimų ir pažeidimų padarymo įrankių bei priemonių ir konfiskuotų ar kitaip valstybei perduotinų šaunamųjų ginklų, jų priedų ar šaudmenų realizavimo įplaukos, skirtos Aplinkos apsaugos rėmimo programai

6651

 

Antstolių pagal teritorinės muitinės vykdomąjį dokumentą išieškota suma

198.

Antstolių pagal teritorinės muitinės vykdomąjį dokumentą išieškota suma.

8330

Antstolių ne pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos arba teritorinės muitinės vykdomąjį dokumentą išieškota suma

Neteko galios nuo 2020-11-15.

199.

Neteko galios nuo 2020-01-15.

 

Biudžetinių įstaigų ir organizacijų materialiojo ir nematerialiojo turto pardavimo įplaukos

200.

Neteko galios nuo 2017-01-01

 

201.

Gyvenamųjų namų realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą.

7312

202.

Negyvenamųjų pastatų realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą.

7313

203.

Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą.

7314

204.

Transporto priemonių realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą.

7315

205.

Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą.

7316

2051

Ginklų ir karinės įrangos realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą.

7321

206.

Muziejinių vertybių realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą.

7317

207.

Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą.

7318

208.

Kitų vertybių realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą.

7319

209.

Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą.

7310

210.

Neteko galios nuo 2017-01-01

 

211.

Gyvenamųjų namų realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą.

601XX*

212.

Negyvenamųjų pastatų realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą.

602XX*

213.

Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą

603XX*

214.

Transporto priemonių realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą.

604XX*

215.

Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą.

605XX*

2151

Ginklų ir karinės įrangos realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą

620XX*

216.

Muziejinių vertybių realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą.

606XX*

217.

Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą.

607XX*

218.

Kitų vertybių realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą.

608XX*

219.

Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą.

597XX*

220.

Neteko galios nuo 2018-01-01

 

221.

Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą.

7337

222.

Patentų, licencijų įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą.

7338

223.

Literatūros ir meno kūrinių realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą.

7339

224.

Kito nematerialiojo turto realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą.

7340

225.

Neteko galios nuo 2018-01-01

 

226.

Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą.

610XX*

227.

Patentų, licencijų įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą.

611XX*

228.

Literatūros ir meno kūrinių realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą.

612XX*

229.

Kito nematerialiojo turto realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą.

598XX*

230.

Strateginių ir neliečiamų atsargų realizavimo įplaukos.

7330

231.

Žaliavų ir medžiagų realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą.

6807

232.

Nebaigtos gamybos realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą.

6808

233.

Pagamintos produkcijos realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą.

6809

234.

Prekių, skirtų parduoti arba perduoti realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą.

6810

2341

Žemės gelmių išteklių realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą

6811

2342

Gyvulių ir kitų gyvūnų realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą

6812

2343

Miškų, vaismedžių ir kitų daugiamečių sodinių realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą.

6813

2344

Nuosavo kapitalo pardavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą

6814

2345

Karinių atsargų realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą

6815

2346

Kitų atsargų realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą

6816

235.

Žaliavų ir medžiagų realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą.

613XX*

236.

Nebaigtos gamybos realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą.

614XX*

237.

Pagamintos produkcijos realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą.

615XX*

238.

Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą

590XX*

2381

Žemės gelmių išteklių realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą

616XX*

2382

Gyvulių ir kitų gyvūnų realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą

617XX*

2383

Miškų, vaismedžių ir kitų daugiamečių sodinių realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą

618XX*

2384

Nuosavo kapitalo pardavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą

619XX*

2385

Karinių atsargų realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą

621XX*

2386

Kitų atsargų realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą

622XX*

 

Kitos įplaukos

239.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės apskaičiuotos sumos.

6910

240.

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos apskaičiuotos sumos.

6920

241.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos apskaičiuotos sumos.

6930

242.

Savivaldybės kontrolieriaus apskaičiuotos sumos.

591XX*

243.

Kreditinio deponentinio įsiskolinimo sumos.

6960

244.

Už biudžetinių įstaigų teikiamas paslaugas gautos pajamos, įskaitomos į savivaldybių biudžetus.

592XX*

245.

Savivaldybių lėšų likučiai einamose sąskaitose, įskaitomi į savivaldybių biudžetus.

593XX*

246.

Turto nuomos pajamos, įskaitomos į savivaldybių biudžetus.

594XX*

247.

Biudžetinių įstaigų debetinis įsiskolinimas, grąžintas į savivaldybių biudžetus.

595XX*

248.

Žala, atsiradusi dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, iš kaltų asmenų išieškota regreso tvarka.

7060

249.

Pajamos iš turto nuomos, įskaitomos į valstybės biudžetą.

7070

250.

Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymu nustatytos įmokos į valstybės biudžetą.

7081

251.

Biudžetinių įstaigų gautos netesybos, įskaitomos į valstybės biudžetą.

7083

252.

Biudžetinių įstaigų gautos netesybos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą.

599XX*

253.

Biudžetinių įstaigų gautos palūkanos už valstybės biudžeto lėšas, įskaitomos į valstybės biudžetą.

7084

2531.

Biudžetinių įstaigų gauti delspinigiai, įskaitomi į valstybės biudžetą.

7085

2532.

Palūkanos už laiku negrąžintas vaikų išlaikymo išmokų sumas

7086

2533.

Delspinigiai už laiku negrąžintas vaikų išlaikymo išmokų sumas

7087

2534

Valdybos narių, kurie yra valstybės tarnautojai, skiriamas atlygis ir kompensacija už patirtas kelionės išlaidas, įskaitomi į valstybės biudžetą

7088

2535

Valdybos narių, kurie yra valstybės tarnautojai, skiriamas atlygis ir kompensacija už patirtas kelionės išlaidas, įskaitomi į savivaldybės biudžetą

623XX*

254.

Kitos įplaukos į valstybės biudžetą.

7290

255.

Kitos įplaukos į savivaldybės biudžetą.

596XX*

 

Nenustatytos įplaukos

256.

Nenustatytos įplaukos.

7800

 

 

Savivaldybių kodai:

 

Alytaus m. sav. 11;

Biržų r. sav. 36;

Kretingos r. sav. 56;

Rietavo sav. 74;

Birštono sav. 12;

Varėnos r. sav. 38;

Kupiškio r. sav. 57;

Skuodo r. sav. 75;

Vilniaus m. sav. 13;

Vilkaviškio r. sav. 39;

Kazlų Rūdos sav. 58;

Tauragės r. sav. 77;

Druskininkų sav. 15;

Vilniaus r. sav. 41;

Lazdijų r. sav. 59;

Telšių r. sav. 78;

Marijampolės sav.18;

Elektrėnų sav. 42;

Mažeikių r. sav. 61;

Trakų r. sav. 79;

Kauno m. sav. 19;

Zarasų r. sav. 43;

Molėtų r. sav. 62;

Ukmergės r. sav. 81;

Klaipėdos m. sav. 21;

Ignalinos r. sav. 45;

Pagėgių sav. 63;

Utenos r. sav. 82;

Neringos sav. 23;

Jonavos r. sav. 46;

Pakruojo r. sav. 65;

Šakių r. sav. 84;

Palangos m. sav. 25;

Joniškio r. sav. 47;

Panevėžio r. sav. 66;

Šalčininkų r. sav. 85;

Panevėžio m. sav. 27;

Kalvarijos sav. 48;

Pasvalio r. sav. 67;

Švenčionių r. sav. 86;

Šiaulių m. sav. 29;

Kaišiadorių r. sav. 49;

Plungės r. sav. 68;

Šilalės r. sav. 87;

Visagino sav. 30;

Kauno r. sav. 52;

Prienų r. sav. 69;

Šilutės r. sav. 88;

Akmenės r. sav. 32;

Kėdainių r. sav. 53;

Radviliškio r. sav. 71;

Širvintų r. sav. 89;

Alytaus r. sav. 33;

Kelmės r. sav. 54;

Raseinių r. sav. 72;

Šiaulių r. sav. 91;

Anykščių r. sav. 34;

Klaipėdos r. sav. 55;

Rokiškio r. sav. 73;

Jurbarko r. sav. 94.

 

PASTABOS:

 

* XX – savivaldybės kodas

** – 1001 įmokos kodu koduojami Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojami deklaruojami mokesčiai ir nuo 2015-07-01 paskirtos baudos už administracinius nusižengimus:

 

•  pelno mokestis;


pridėtinės vertės mokestis (išskyrus neregistruotų pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų pridėtinės vertės mokesčio įmoką, mokamą, neteikiant pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos; grąžintą biudžetui iš valstybės biudžeto ir Privatizavimo fondo lėšų sumokėtą pirkimo (importo) pridėtinės vertės mokesčio sumą; ūkininkų grąžintą į valstybės biudžetą pridėtinės vertės mokesčio kompensacinį priedą);


• akcizai (išskyrus iš laiduotojo pagal laidavimo už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievolės dokumentą, skirtą sandėlio savininko prievolėms užtikrinti, arba laiduotojo (garanto) už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles, atsiradusias akcizais apmokestinamų prekių laikymo, taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, metu, sumokėtus akcizus, arba laiduotojo (garanto) už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles, atsiradusias akcizinių prekių gabenimo, taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, metu, sumokėtus akcizus);


•  privalomojo sveikatos draudimo įmokos:


- išskaičiuojančių asmenų nuo nuolatinių Lietuvos gyventojų kitų pajamų, nuo kurių išskaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis (už laikotarpį iki 2009-12-31);

- apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos priskaičiuotos iki 2005-08-01 mokestinio patikrinimo metu;


•  nekilnojamojo turto mokestis;


• paveldimo turto mokestis, mokamas nuolatinio Lietuvos gyventojo, paveldinčio turtą užsienio valstybėse;


• loterijų ir azartinių lošimų mokestis;


•  privalomieji atskaitymai nuo žaliavinės medienos ir stačiojo miško pardavimo pajamų;


•  aplinkos teršimo mokestis;


•  angliavandenilių išteklių mokestis;


•  valstybinių gamtos išteklių mokestis;


•  mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise;


•  laikinasis socialinis mokestis;


•  atskaitymai nuo pajamų (už laikotarpius iki 2005-06-30);


•  nuo 2015-07-01 paskirtos baudos už administracinius nusižengimus.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-54/1B-251, 2011-05-05, Žin., 2011, Nr. 55-2686 (2011-05-10), i. k. 1112055ISAK4/1B-251

Nr. VA-80/1B-358, 2011-06-28, Žin., 2011, Nr. 78-3853 (2011-06-30), i. k. 1112055ISAK0/1B-358

Nr. VA-103/1B-538, 2011-10-10, Žin., 2011, Nr. 123-5854 (2011-10-13), i. k. 1112055ISAK3/1B-538

Nr. VA-111/1B-613, 2011-11-17, Žin., 2011, Nr. 142-6686 (2011-11-24), i. k. 1112055ISAK1/1B-613

Nr. VA-127/1B-664, 2011-12-05, Žin., 2011, Nr. 152-7183 (2011-12-13), i. k. 1112055ISAK7/1B-664

Nr. VA-17/1B-153, 2012-02-20, Žin., 2012, Nr. 24-1141 (2012-02-25), i. k. 1122055ISAK7/1B-153

Nr. VA-32/1B-210, 2012-03-13, Žin., 2012, Nr. 33-1612 (2012-03-17), i. k. 1122055ISAK2/1B-210

Nr. VA-37/1B-236, 2012-03-27, Žin., 2012, Nr. 38-1916 (2012-03-31), i. k. 1122055ISAK7/1B-236

Nr. VA-46/1B-365, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2817 (2012-05-16), i. k. 1122055ISAK6/1B-365

Nr. VA-48/1B-381, 2012-05-18, Žin., 2012, Nr. 59-2977 (2012-05-24), i. k. 1122055ISAK8/1B-381

Nr. VA-59/1B-437, 2012-06-12, Žin., 2012, Nr. 67-3451 (2012-06-16), i. k. 1122055ISAK9/1B-437

Nr. VA-76/1B-604, 2012-08-03, Žin., 2012, Nr. 94-4873 (2012-08-09), i. k. 1122055ISAK6/1B-604

Nr. VA-98/1B-840, 2012-11-02, Žin., 2012, Nr. 129-6533 (2012-11-08), i. k. 1122055ISAK8/1B-840

Nr. VA-104/1B-905, 2012-12-03, Žin., 2012, Nr. 141-7300 (2012-12-06); Žin., 2013, Nr. 10-0 (2013-01-26), i. k. 1122055ISAK4/1B-905

Nr. VA-9/1B-67, 2013-02-01, Žin., 2013, Nr. 14-708 (2013-02-07), i. k. 1132055ISAK-9/1B-67

Nr. VA-18/1B-144, 2013-03-04, Žin., 2013, Nr. 27-1313 (2013-03-13), i. k. 1132055ISAK8/1B-144

Nr. VA-24/1B-259, 2013-04-19, Žin., 2013, Nr. 43-2164 (2013-04-27), i. k. 1132055ISAK4/1B-259

Nr. VA-30/1B-312, 2013-05-13, Žin., 2013, Nr. 53-2665 (2013-05-23), i. k. 1132055ISAK000VA-30

Nr. VA-41/1B-474, 2013-07-12, Žin., 2013, Nr. 78-3963 (2013-07-20), i. k. 1132055ISAK1/1B-474

Nr. VA-50/1B-552, 2013-08-20, Žin., 2013, Nr. 89-4454 (2013-08-22), i. k. 1132055ISAK0/1B-552

Nr. VA-53/1B-630, 2013-09-20, Žin., 2013, Nr. 101-5020 (2013-09-26), i. k. 1132055ISAK3/1B-630

Nr. VA-73/1B-724, 2013-10-28, Žin., 2013, Nr. 114-5722 (2013-11-01), i. k. 1132055ISAK3/1B-724

Nr. VA-89/1B-844, 2013-12-11, Žin., 2013, Nr. 129-6606 (2013-12-17), i. k. 1132055ISAK9/1B-844

Nr. VA-9/1B-85, 2014-02-12, paskelbta TAR 2014-02-19, i. k. 2014-01773

Nr. VA-11/1B-107, 2014-02-21, paskelbta TAR 2014-02-24, i. k. 2014-02012

Nr. VA-18/1B-198, 2014-03-31, paskelbta TAR 2014-04-01, i. k. 2014-03896

Nr. VA-33/1B-350, 2014-06-04, paskelbta TAR 2014-06-06, i. k. 2014-07273

Nr. VA-130/1B-792, 2014-11-06, paskelbta TAR 2014-11-24, i. k. 2014-17404

Nr. VA-161/1B-879, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19038

Nr. VA-14/1B-125, 2015-02-17, paskelbta TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02456

Nr. VA-40/1B-440, 2015-06-05, paskelbta TAR 2015-06-05, i. k. 2015-08952

Nr. VA-68/1B-689, 2015-09-07, paskelbta TAR 2015-09-08, i. k. 2015-13614

Nr. VA-70/1B-739, 2015-09-29, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14584

Nr. VA-95/1B-857, 2015-11-05, paskelbta TAR 2015-11-10, i. k. 2015-17870

Nr. VA-109/1B-937, 2015-12-07, paskelbta TAR 2015-12-14, i. k. 2015-19727

Nr. VA-115/1B-989, 2015-12-21, paskelbta TAR 2015-12-23, i. k. 2015-20253

Nr. VA-4/1B-10, 2016-01-07, paskelbta TAR 2016-01-12, i. k. 2016-00548

Nr. VA-11/1B-64, 2016-01-25, paskelbta TAR 2016-01-26, i. k. 2016-01604

Nr. VA-20/1B-149, 2016-03-02, paskelbta TAR 2016-03-03, i. k. 2016-04191

Nr. VA-49/1B-255, 2016-04-08, paskelbta TAR 2016-04-13, i. k. 2016-09041

Nr. VA-80/1B-501, 2016-06-10, paskelbta TAR 2016-06-17, i. k. 2016-17223

Nr. VA-113/1B-707, 2016-09-01, paskelbta TAR 2016-09-02, i. k. 2016-23112

Nr. VA-134/1B-885, 2016-10-28, paskelbta TAR 2016-11-02, i. k. 2016-26104

Nr. VA-164/1B-1046, 2016-12-20, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29279

Nr. VA-10/1B-100, 2017-01-31, paskelbta TAR 2017-02-01, i. k. 2017-01816

Nr. VA-32/1B-298, 2017-04-10, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06306

Nr. VA-60/1B-591, 2017-07-12, paskelbta TAR 2017-07-13, i. k. 2017-12186

Nr. VA-72/1B-733, 2017-09-01, paskelbta TAR 2017-09-05, i. k. 2017-14172

Nr. VA-87/1B-885, 2017-10-24, paskelbta TAR 2017-10-25, i. k. 2017-16792

Nr. VA-111/1B-1077, 2017-12-18, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20387

Nr. VA-15/1B-130, 2018-02-21, paskelbta TAR 2018-02-23, i. k. 2018-02819

Nr. VA-64/1B-697, 2018-08-23, paskelbta TAR 2018-08-24, i. k. 2018-13364

Nr. VA-85/1B-895, 2018-10-22, paskelbta TAR 2018-10-23, i. k. 2018-16509

Nr. VA-97/1B-1132, 2018-12-18, paskelbta TAR 2018-12-18, i. k. 2018-20708

Nr. VA-13/1B-124, 2019-02-12, paskelbta TAR 2019-02-13, i. k. 2019-02232

Nr. VA-36/1B-386, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06879

Nr. VA-58/1B-620, 2019-07-10, paskelbta TAR 2019-07-11, i. k. 2019-11471

Nr. VA-114/1B-1226, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21580

Nr. VA-18/1B-148, 2020-02-21, paskelbta TAR 2020-02-24, i. k. 2020-03896

Nr. VA-23/1B-215, 2020-03-17, paskelbta TAR 2020-03-25, i. k. 2020-05996

Nr. VA-36/1B-340, 2020-05-11, paskelbta TAR 2020-05-13, i. k. 2020-10236

Nr. VA-75/1B-879, 2020-11-04, paskelbta TAR 2020-11-05, i. k. 2020-23149

Nr. VA-86/1B-1014, 2020-12-10, paskelbta TAR 2020-12-11, i. k. 2020-27058

Nr. VA-39/1B-399, 2021-06-16, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13934

Nr. VA-52/1B-618, 2021-09-09, paskelbta TAR 2021-09-13, i. k. 2021-19219

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės

departamento prie Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d.

įsakymu Nr. V-57/1B-160

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės

departamento prie Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. gruodžio 20 d.

įsakymo Nr. VA-164/1B-1046 redakcija)

 

MOKESČIŲ, RINKLIAVŲ IR KITŲ ĮMOKŲ, MOKAMŲ Į MUITINĖS DEPARTAMENTO SURENKAMĄSIAS SĄSKAITAS, IR PAJAMŲ, GAUTŲ UŽ MUITINĖS TEIKIAMAS PAPILDOMAS PASLAUGAS, MOKAMŲ Į KITŲ MUITINĖS ĮSTAIGŲ SĄSKAITAS, KODŲ SĄRAŠAS

 

EIL. NR.

ĮMOKŲ KODŲ PAVADINIMAI

ĮMOKŲ KODAI

1.

Įmokos už muitinės įstaigų teikiamas papildomas paslaugas.

889

2.

Muitinės tranzito procedūrų užstatai.

898

3.

Kiti užstatai.

899

4.

Kitos įmokos, įskaitant kitų institucijų išieškotas įmokas.

896

5.

Muitinės įstaigų renkamos valstybės rinkliavos.

888

6.

Mokestis už leidimą važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais).

876

7.

Išankstinės mokesčių įmokos.

800

8.

Įgalioto muitinės pareigūno surinktų įmokų perdavimas banko įstaigai.

801

9.

Delspinigiai už nesumokėtą muitą.

812

10.

Delspinigiai už nesumokėtą akcizą.

846

11.

Delspinigiai už nesumokėtą pridėtinės vertės mokestį.

860

12.

Delspinigiai už nesumokėtą apyvartos mokestį.

838

13.

Delspinigiai už nesumokėtą cukraus mokestį.

839

14.

Bauda už mokėtino mokesčio sumažinimą.

894

15.

Įmokos už realizuotas areštuotas ir konfiskuotas prekes.

820

16.

Muitų ir mokesčių, apskaičiuotų muitinės dokumente, sumokėjimas grynaisiais pinigais muitinio įforminimo metu.

821

17.

Akcizai.

100

18.

Pramonės produktams taikomi muitai.

A00

19.

Muitai žemės ūkio produktams.

A10

20.

Papildomi muitai.

A20

21.

Galutiniai antidempingo muitai.

A30

22.

Laikinieji antidempingo muitai.

A35

23.

Galutiniai kompensaciniai muitai.

A40

24.

Laikinieji kompensaciniai muitai.

A45

25.

PVM.

B00

26.

Kompensuojamieji delspinigiais (t. y. laikinasis įvežimas perdirbti).

D10

PASTABOS:

1. Lentelės 1 punkte nurodytu įmokos kodu mokama tik į atitinkamos muitinės įstaigos, kurioje buvo suteikta paslauga, lėšų už prekes ir paslaugas sąskaitas. Įmokos visais kitais kodais sumokamos tik į Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos surenkamąsias sąskaitas.

2. Lentelės 17 punkte nurodytu įmokos kodu mokama, vadovaujantis Bendrojo dokumento pildymo instrukcija, patvirtinta Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 1B-329 „Dėl Bendrojo administracinio dokumento pildymo instrukcijos patvirtinimo“.

3. Lentelės 18–26 punktuose nurodytais įmokų kodais mokama, vadovaujantis 2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2016/341, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas tam tikrų Sąjungos muitinės kodekso nuostatų taikymo pereinamuoju laikotarpiu, kol bus įdiegtos tam tikros elektroninės sistemos, taisyklėmis ir iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446 (OL 2016 L 69, p. 1), 9 priedo D1 priedėlio II antraštinės dalies nuostatomis.

 

__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-54/1B-251, 2011-05-05, Žin., 2011, Nr. 55-2686 (2011-05-10), i. k. 1112055ISAK4/1B-251

Nr. VA-113/1B-707, 2016-09-01, paskelbta TAR 2016-09-02, i. k. 2016-23112

Nr. VA-134/1B-885, 2016-10-28, paskelbta TAR 2016-11-02, i. k. 2016-26104

Nr. VA-164/1B-1046, 2016-12-20, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29279

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-54/1B-251, 2011-05-05, Žin., 2011, Nr. 55-2686 (2011-05-10), i. k. 1112055ISAK4/1B-251

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 "Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo" pakeitimo

 

2.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-80/1B-358, 2011-06-28, Žin., 2011, Nr. 78-3853 (2011-06-30), i. k. 1112055ISAK0/1B-358

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 "Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo" pakeitimo

 

3.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-103/1B-538, 2011-10-10, Žin., 2011, Nr. 123-5854 (2011-10-13), i. k. 1112055ISAK3/1B-538

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 "Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo" pakeitimo

 

4.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-111/1B-613, 2011-11-17, Žin., 2011, Nr. 142-6686 (2011-11-24), i. k. 1112055ISAK1/1B-613

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 "Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo" pakeitimo

 

5.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-127/1B-664, 2011-12-05, Žin., 2011, Nr. 152-7183 (2011-12-13), i. k. 1112055ISAK7/1B-664

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 "Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo" pakeitimo

 

6.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-17/1B-153, 2012-02-20, Žin., 2012, Nr. 24-1141 (2012-02-25), i. k. 1122055ISAK7/1B-153

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 "Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo" pakeitimo

 

7.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-32/1B-210, 2012-03-13, Žin., 2012, Nr. 33-1612 (2012-03-17), i. k. 1122055ISAK2/1B-210

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 "Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo" pakeitimo

 

8.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-37/1B-236, 2012-03-27, Žin., 2012, Nr. 38-1916 (2012-03-31), i. k. 1122055ISAK7/1B-236

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 "Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo" pakeitimo

 

9.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-46/1B-365, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2817 (2012-05-16), i. k. 1122055ISAK6/1B-365

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 "Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo" papildymo

 

10.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-48/1B-381, 2012-05-18, Žin., 2012, Nr. 59-2977 (2012-05-24), i. k. 1122055ISAK8/1B-381

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 "Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo" papildymo

 

11.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-59/1B-437, 2012-06-12, Žin., 2012, Nr. 67-3451 (2012-06-16), i. k. 1122055ISAK9/1B-437

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 "Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo" papildymo

 

12.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-76/1B-604, 2012-08-03, Žin., 2012, Nr. 94-4873 (2012-08-09), i. k. 1122055ISAK6/1B-604

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 "Dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo" pakeitimo

 

13.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-98/1B-840, 2012-11-02, Žin., 2012, Nr. 129-6533 (2012-11-08), i. k. 1122055ISAK8/1B-840

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 "Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo" pakeitimo

 

14.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-104/1B-905, 2012-12-03, Žin., 2012, Nr. 141-7300 (2012-12-06); Žin., 2013, Nr. 10-0 (2013-01-26), i. k. 1122055ISAK4/1B-905

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 "Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo" pakeitimo

 

15.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-9/1B-67, 2013-02-01, Žin., 2013, Nr. 14-708 (2013-02-07), i. k. 1132055ISAK-9/1B-67

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 "Dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo" pakeitimo

 

16.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-18/1B-144, 2013-03-04, Žin., 2013, Nr. 27-1313 (2013-03-13), i. k. 1132055ISAK8/1B-144

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 "Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo" pakeitimo

 

17.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-24/1B-259, 2013-04-19, Žin., 2013, Nr. 43-2164 (2013-04-27), i. k. 1132055ISAK4/1B-259

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 "Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo" pakeitimo

 

18.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-30/1B-312, 2013-05-13, Žin., 2013, Nr. 53-2665 (2013-05-23), i. k. 1132055ISAK000VA-30

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 "Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo" pakeitimo

 

19.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-41/1B-474, 2013-07-12, Žin., 2013, Nr. 78-3963 (2013-07-20), i. k. 1132055ISAK1/1B-474

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 "Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo" pakeitimo

 

20.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-50/1B-552, 2013-08-20, Žin., 2013, Nr. 89-4454 (2013-08-22), i. k. 1132055ISAK0/1B-552

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 "Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo" pakeitimo

 

21.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-53/1B-630, 2013-09-20, Žin., 2013, Nr. 101-5020 (2013-09-26), i. k. 1132055ISAK3/1B-630

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 "Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo" pakeitimo

 

22.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-73/1B-724, 2013-10-28, Žin., 2013, Nr. 114-5722 (2013-11-01), i. k. 1132055ISAK3/1B-724

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 "Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo" pakeitimo

 

23.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-89/1B-844, 2013-12-11, Žin., 2013, Nr. 129-6606 (2013-12-17), i. k. 1132055ISAK9/1B-844

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 "Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo" pakeitimo

 

24.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-9/1B-85, 2014-02-12, paskelbta TAR 2014-02-19, i. k. 2014-01773

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ papildymo

 

25.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamentas, Įsakymas

Nr. VA-11/1B-107, 2014-02-21, paskelbta TAR 2014-02-24, i. k. 2014-02012

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo

 

26.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-18/1B-198, 2014-03-31, paskelbta TAR 2014-04-01, i. k. 2014-03896

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo

 

27.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-33/1B-350, 2014-06-04, paskelbta TAR 2014-06-06, i. k. 2014-07273

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo

 

28.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-130/1B-792, 2014-11-06, paskelbta TAR 2014-11-24, i. k. 2014-17404

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo

 

29.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-161/1B-879, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19038

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ papildymo

 

30.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-14/1B-125, 2015-02-17, paskelbta TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02456

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ papildymo

 

31.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-40/1B-440, 2015-06-05, paskelbta TAR 2015-06-05, i. k. 2015-08952

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo

 

32.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-68/1B-689, 2015-09-07, paskelbta TAR 2015-09-08, i. k. 2015-13614

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo

 

33.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-70/1B-739, 2015-09-29, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14584

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo

 

34.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-95/1B-857, 2015-11-05, paskelbta TAR 2015-11-10, i. k. 2015-17870

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo

 

35.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-109/1B-937, 2015-12-07, paskelbta TAR 2015-12-14, i. k. 2015-19727

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo

 

36.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-115/1B-989, 2015-12-21, paskelbta TAR 2015-12-23, i. k. 2015-20253

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo

 

37.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-4/1B-10, 2016-01-07, paskelbta TAR 2016-01-12, i. k. 2016-00548

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo

 

38.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-11/1B-64, 2016-01-25, paskelbta TAR 2016-01-26, i. k. 2016-01604

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo

 

39.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-20/1B-149, 2016-03-02, paskelbta TAR 2016-03-03, i. k. 2016-04191

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo

 

40.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-49/1B-255, 2016-04-08, paskelbta TAR 2016-04-13, i. k. 2016-09041

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo

 

41.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-80/1B-501, 2016-06-10, paskelbta TAR 2016-06-17, i. k. 2016-17223

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo

 

42.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-113/1B-707, 2016-09-01, paskelbta TAR 2016-09-02, i. k. 2016-23112

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo

 

43.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-134/1B-885, 2016-10-28, paskelbta TAR 2016-11-02, i. k. 2016-26104

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo

 

44.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-164/1B-1046, 2016-12-20, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29279

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo

 

45.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-10/1B-100, 2017-01-31, paskelbta TAR 2017-02-01, i. k. 2017-01816

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo

 

46.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-32/1B-298, 2017-04-10, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06306

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo

 

47.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-60/1B-591, 2017-07-12, paskelbta TAR 2017-07-13, i. k. 2017-12186

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo

 

48.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-72/1B-733, 2017-09-01, paskelbta TAR 2017-09-05, i. k. 2017-14172

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo

 

49.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-87/1B-885, 2017-10-24, paskelbta TAR 2017-10-25, i. k. 2017-16792

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo

 

50.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-111/1B-1077, 2017-12-18, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20387

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo

 

51.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-15/1B-130, 2018-02-21, paskelbta TAR 2018-02-23, i. k. 2018-02819

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo

 

52.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-64/1B-697, 2018-08-23, paskelbta TAR 2018-08-24, i. k. 2018-13364

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo

 

53.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-85/1B-895, 2018-10-22, paskelbta TAR 2018-10-23, i. k. 2018-16509

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo

 

54.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-97/1B-1132, 2018-12-18, paskelbta TAR 2018-12-18, i. k. 2018-20708

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo

 

55.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-13/1B-124, 2019-02-12, paskelbta TAR 2019-02-13, i. k. 2019-02232

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo

 

56.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-36/1B-386, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06879

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo

 

57.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-58/1B-620, 2019-07-10, paskelbta TAR 2019-07-11, i. k. 2019-11471

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo

 

58.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-114/1B-1226, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21580

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo

 

59.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-18/1B-148, 2020-02-21, paskelbta TAR 2020-02-24, i. k. 2020-03896

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo

 

60.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-23/1B-215, 2020-03-17, paskelbta TAR 2020-03-25, i. k. 2020-05996

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo

 

61.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamentas, Įsakymas

Nr. VA-36/1B-340, 2020-05-11, paskelbta TAR 2020-05-13, i. k. 2020-10236

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo

 

62.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamentas, Įsakymas

Nr. VA-75/1B-879, 2020-11-04, paskelbta TAR 2020-11-05, i. k. 2020-23149

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo

 

63.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-86/1B-1014, 2020-12-10, paskelbta TAR 2020-12-11, i. k. 2020-27058

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo

 

64.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-39/1B-399, 2021-06-16, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13934

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo

 

65.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamentas, Įsakymas

Nr. VA-52/1B-618, 2021-09-09, paskelbta TAR 2021-09-13, i. k. 2021-19219

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo