Suvestinė redakcija nuo 2019-07-09

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 1998, Nr. 44-1224, i. k. 0982230ISAK0085/233

 

Nauja redakcija nuo 2019-07-09:

Nr. A1-382/V-784, 2019-07-04, paskelbta TAR 2019-07-08, i. k. 2019-11241

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DARBOVIEČIŲ ĮRENGIMO BENDRŲJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

1998 m. gegužės 5 d. Nr. 85/233

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi ir įgyvendindami 1989 m. lapkričio 30 d. Tarybos Direktyvą 89/654/EEB dėl būtiniausių darbovietei taikomų saugos ir sveikatos reikalavimų (pirmoji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 1 tomas, p. 358) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/30/EB, iš dalies keičiančia Tarybos direktyvą 89/391/EEB, jos atskiras direktyvas ir Tarybos direktyvas 83/477/EEB, 91/383/EEB, 92/29/EEB bei 94/33/EB, siekiant supaprastinti ir racionalizuoti praktinio įgyvendinimo ataskaitas (OL 2007 L 165, p. 21):

1. T v i r t i n a m e  Darboviečių įrengimo bendruosius nuostatus (pridedama).

2. Nustatome, kad:

2.1. darbovietės, kurios įsteigtos iki 2000 m. gruodžio 31 d. ir naudojamos po 2001 m. sausio 1 d., privalo atitikti privalomuosius minimalius saugos ir sveikatos reikalavimus esamoms darbovietėms.

2.2. Darbovietės, kurios įsteigtos ar pertvarkytos po 2000 m. gruodžio 31 d., privalo atitikti privalomuosius minimalius saugos ir sveikatos reikalavimus steigiamoms darbovietėms.

3. Pavedame Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kontroliuoti šiuo įsakymu patvirtintų Darboviečių įrengimo bendrųjų nuostatų reikalavimų vykdymą.

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                                    IRENA DEGUTIENĖ

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                    MINDAUGAS STANKEVIČIUS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos

ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro Sveikatos

apsaugos ministro

1998 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 85/233

 

DARBOVIEČIŲ ĮRENGIMO BENDRIEJI NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. A1-382/V-784, 2019-07-04, paskelbta TAR 2019-07-08, i. k. 2019-11241

 

1. Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai (toliau – šie nuostatai) nustato privalomuosius minimalius saugos ir sveikatos reikalavimus darbovietėms.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-138/V-416, 2005-05-19, Žin., 2005, Nr. 66-2383 (2005-05-26), i. k. 1052230ISAK38/V-416

Nr. A1-382/V-784, 2019-07-04, paskelbta TAR 2019-07-08, i. k. 2019-11241

 

2. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos:

2.1. Darbovietė – tai darbo vieta įmonės, įstaigos, organizacijos (toliau – įmonė) patalpose ir bet kuri kita vieta įmonės teritorijoje, kurioje darbuotojai gali būti darbo metu.

2.2. Kitos šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-138/V-416, 2005-05-19, Žin., 2005, Nr. 66-2383 (2005-05-26), i. k. 1052230ISAK38/V-416

Nr. A1-382/V-784, 2019-07-04, paskelbta TAR 2019-07-08, i. k. 2019-11241

 

3. Darbdaviui atstovaujantis asmuo ar darbdavio įgaliotas asmuo informuoja darbuotojus ir (arba) jų atstovus apie šiuose nuostatuose nustatytus reikalavimus darbovietėms bei juos konsultuoja saugių ir sveikų darbo sąlygų sudarymo klausimais Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo, kitų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-138/V-416, 2005-05-19, Žin., 2005, Nr. 66-2383 (2005-05-26), i. k. 1052230ISAK38/V-416

 

4. Darbdavys, užtikrindamas darbuotojų saugą ir sveikatą, turi pasirūpinti, kad:

4.1. evakavimo keliai išėjimų link ir patys išėjimai privalo būti visada laisvi;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-138/V-416, 2005-05-19, Žin., 2005, Nr. 66-2383 (2005-05-26), i. k. 1052230ISAK38/V-416

 

4.2. darbovietė, įrengimai ir įrenginiai, ypač nurodyti šių nuostatų II, III ir IV skyriuose, būtų techniškai prižiūrimi; bet koks rastas trūkumas, galintis turėti įtakos darbuotojų saugai ir sveikatai, būtų kuo skubiau pašalintas;

4.3. darbovietė ir įrenginiai, ypač nurodyti šių nuostatų 11 ir 22 punktuose, būtų reguliariai valomi;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-382/V-784, 2019-07-04, paskelbta TAR 2019-07-08, i. k. 2019-11241

 

4.4. saugos įrenginiai, įspėjantys apie gresiančius pavojus, ypač nurodytus šių nuostatų II, III ir IV skyriuose, būtų reguliariai techniškai prižiūrimi ir tikrinamas jų veikimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-382/V-784, 2019-07-04, paskelbta TAR 2019-07-08, i. k. 2019-11241

 

5. Šie nuostatai taikomi visų ekonominės veiklos rūšių įmonių esamoms ir steigiamoms darbovietėms.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-138/V-416, 2005-05-19, Žin., 2005, Nr. 66-2383 (2005-05-26), i. k. 1052230ISAK38/V-416

Nr. A1-382/V-784, 2019-07-04, paskelbta TAR 2019-07-08, i. k. 2019-11241

 

6. Šie nuostatai netaikomi:

6.1. transporto priemonėse, naudojamose už įmonės ribų, arba darbovietėse, esančiose transporto priemonėse;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-138/V-416, 2005-05-19, Žin., 2005, Nr. 66-2383 (2005-05-26), i. k. 1052230ISAK38/V-416

 

6.2. krašto apsaugos, vidaus reikalų ir valstybės saugumo tam tikrų specifinių veiklų darbo vietoms, kurias reglamentuoja atitinkami norminiai aktai;

6.3. laikinose ir kilnojamose darbo vietose;

6.4. kasybos pramonės darbovietėse;

6.5. žvejybos laivuose;

6.6. laukuose, miškuose ir kituose žemės plotuose, kurie priklauso žemės arba miškų ūkio įmonėms ir yra už jų užstatytų teritorijų ribų.

 

II SKYRIUS

BENDRIEJI PRIVALOMIEJI MINIMALŪS SAUGOS IR SVEIKATOS REIKALAVIMAI, TAIKOMI STEIGIAMOMS IR ESAMOMS DARBOVIETĖMS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. A1-138/V-416, 2005-05-19, Žin., 2005, Nr. 66-2383 (2005-05-26), i. k. 1052230ISAK38/V-416

Nr. A1-382/V-784, 2019-07-04, paskelbta TAR 2019-07-08, i. k. 2019-11241

 

7. Šio skyriaus reikalavimai taikomi priklausomai nuo darbovietės veiklos pobūdžio galimo pavojaus ypatumų darbuotojų saugai ir sveikatai.

8. Darboviečių statinių stabilumas ir tvirtumas:

8.1. Statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas turi atitikti jų naudojimo paskirtį.

9. Evakavimo keliai ir išėjimai:

9.1. Evakavimo keliai ir išėjimai turi būti laisvi ir pagal galimybę tiesiai vesti į lauką arba saugios zonos link.

9.2. Kilus pavojui darbuotojams turi būti sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.

9.3. Evakavimo išėjimų durys turi atsidaryti evakavimo kryptimi (į išorę). Jeigu evakavimo išėjimas yra specialiai numatytas kaip atsarginis, durys negali būti stumdomosios arba sukamosios. Evakavimo išėjimo durys turi būti užsklendžiamos taip, kad, įvykus avarijai, jas lengvai ir nedelsdamas galėtų atidaryti bet kuris asmuo, jei to prireiktų.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-382/V-784, 2019-07-04, paskelbta TAR 2019-07-08, i. k. 2019-11241

 

9.4. Evakavimo keliai ir išėjimai turi būti paženklinti, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ (toliau – Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai). Ženklai turi būti patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-382/V-784, 2019-07-04, paskelbta TAR 2019-07-08, i. k. 2019-11241

 

9.5. Evakavimo išėjimo durys neturi būti rakinamos. Keliai bei durys, vedantys į evakavimo kelius ir išėjimus, privalo būti be kliūčių, kad bet kuriuo metu nekliudomai būtų galima jais naudotis.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-382/V-784, 2019-07-04, paskelbta TAR 2019-07-08, i. k. 2019-11241

 

9.6. Evakavimo keliuose ir išėjimuose turi būti įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-138/V-416, 2005-05-19, Žin., 2005, Nr. 66-2383 (2005-05-26), i. k. 1052230ISAK38/V-416

 

10. Gaisro aptikimas ir gesinimas:

10.1. Atsižvelgiant į pastatų matmenis ir paskirtį, pastatuose esančią įrangą, juose laikomų medžiagų fizines ir chemines savybes ir galimą didžiausią žmonių skaičių, darbovietėse turi būti tinkamos gaisro gesinimo priemonės ir, jei būtina, gaisrinės signalizacijos sistemų įrenginiai.

10.2. Neautomatinės gaisro gesinimo priemonės turi būti lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti. Gaisro gesinimo priemonės turi būti paženklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose. Ženklai turi būti patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-382/V-784, 2019-07-04, paskelbta TAR 2019-07-08, i. k. 2019-11241

 

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-138/V-416, 2005-05-19, Žin., 2005, Nr. 66-2383 (2005-05-26), i. k. 1052230ISAK38/V-416

 

11. Uždarų patalpų darbovietėse vėdinimas:

11.1. Atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbuotojų fizinį krūvį, uždarose patalpose darbovietėse turi būti pakankamai grynas oras, atitinkantis parametrus, nustatytus Lietuvos higienos normoje HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-824/A1-389 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“, kituose darbuotojų saugos ir sveikatos norminiuose teisės aktuose. Jei įrengta dirbtinė vėdinimo sistema, ji turi veikti bet kuriuo metu. Vėdinimo įranga, ypač svarbi darbuotojų saugai ir sveikatai, privalo turėti kontrolės sistemą, rodančią bet kokį vėdinimo įrangos gedimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-382/V-784, 2019-07-04, paskelbta TAR 2019-07-08, i. k. 2019-11241

 

11.2. Darbo aplinkos orą teršiantys aerozolinio, dujinio ar kietųjų dalelių pavidalo teršalai ir mikroorganizmai, galintys tiesiogiai kenkti darbuotojų saugai ir sveikatai, turi būti nedelsiant šalinami.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-138/V-416, 2005-05-19, Žin., 2005, Nr. 66-2383 (2005-05-26), i. k. 1052230ISAK38/V-416

 

12. Patalpos temperatūra:

12.1. Darbo patalpose darbo metu temperatūra, atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbuotojų fizinį krūvį, turi būti tinkama darbuotojams ir atitikti parametrus, nustatytus Lietuvos higienos normoje HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-770 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos higienos norma HN 69:2003).

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-382/V-784, 2019-07-04, paskelbta TAR 2019-07-08, i. k. 2019-11241

 

12.2. Poilsio, budėtojų, sanitarinių patalpų, valgyklų ir pirmosios medicinos pagalbos patalpų temperatūra turi atitikti šių patalpų paskirtį.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-138/V-416, 2005-05-19, Žin., 2005, Nr. 66-2383 (2005-05-26), i. k. 1052230ISAK38/V-416

 

13. Natūralus ir dirbtinis patalpų apšvietimas:

13.1. Darbovietės, kiek įmanoma, turi būti pakankamai apšviestos natūralia šviesa ir turi būti įrengtas dirbtinis apšvietimas, atitinkantis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus.

13.2. Darbovietėse, kuriose darbuotojams gresia pavojus, turi būti įrengtas tokio pat intensyvumo avarinis apšvietimas, jeigu išsijungtų dirbtinis apšvietimas.

14. Durys ir vartai:

14.1. Permatomos durys turi būti tinkamai paženklintos aiškiai matomame lygyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-138/V-416, 2005-05-19, Žin., 2005, Nr. 66-2383 (2005-05-26), i. k. 1052230ISAK38/V-416

 

14.2. Į abi puses varstomos arba sukamosios durys bei vartai turi būti permatomi. Jei jie nepermatomi, turi turėti permatomas įsprūdas.

14.3. Atverti vartai neturi kelti pavojaus darbuotojams.

15. Pavojingos zonos:

15.1. Kai darbovietėse yra pavojingų zonų, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, jose turi būti numatytos priemonės, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai. Reikiamų priemonių šiose zonose turi būti imtasi ir darbuotojų saugai ir sveikatai. Pavojingos zonos turi būti aiškiai pažymėtos.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-138/V-416, 2005-05-19, Žin., 2005, Nr. 66-2383 (2005-05-26), i. k. 1052230ISAK38/V-416

 

16. Nėščioms, krūtimi maitinančioms moterims turi būti sudarytos reikiamos sąlygos pailsėti atsigulus.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-138/V-416, 2005-05-19, Žin., 2005, Nr. 66-2383 (2005-05-26), i. k. 1052230ISAK38/V-416

 

17. Persirengimo kambariai ir spintelės:

17.1. Jei darbuotojai darbo metu privalo dėvėti darbo drabužius, darbovietėje turi būti įrengti persirengimo kambariai. Į persirengimo kambarius turi būti lengvai patenkama. Persirengimo kambariai turi atitikti Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 501 „Dėl Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų aprašas), nustatytus reikalavimus.

17.2. Persirengimo kambariai turi būti pakankamai patogūs, juose turi būti kiekvienam darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintelė. Jei dirbama su pavojingomis medžiagomis, nešvarumais ar drėgnoje aplinkoje, kasdieniniams ir darbo drabužiams turi būti įrengtos atskiros spintelės.

17.3. Moterims ir vyrams turi būti įrengti atskiri persirengimo kambariai arba tam tikrais atvejais jiems turi būti sudaryta galimybė tuo pačiu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-382/V-784, 2019-07-04, paskelbta TAR 2019-07-08, i. k. 2019-11241

 

18. Neįgaliųjų darbuotojų reikmių tenkinamas:

18.1. Reikalui esant darbovietės turi būti įrengtos atsižvelgiant į neįgaliųjų darbuotojų reikmes.

18.2. Ši nuostata ypač svarbi įrengiant duris, judėjimo kelius, laiptus, dušus, praustuvus, tualetus, kuriais naudojasi darbuotojai su negalia, taip pat darbo vietoms, kuriose jie dirba.

19. Darbovietės lauke (specialūs reikalavimai). Darbo vietos lauke pagal galimybes turi būti įrengtos taip, kad darbuotojai:

19.1. būtų apsaugoti nuo atšiauraus klimato ir, jei reikia, nuo krentančių daiktų;

19.2. nebūtų veikiami kenksmingų aplinkos veiksnių (triukšmo, dujų, garų ar dulkių);

19.3. kilus pavojui galėtų greitai palikti savo darbo vietas arba skubiai sulaukti pagalbos;

19.4. negalėtų paslysti ar nukristi.

191. Poilsio, persirengimo, drabužių, avalynės ir asmeninių apsaugos priemonių laikymo, sanitarinės ir maitinimo patalpos turi atitikti Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus.

Papildyta punktu:

Nr. A1-382/V-784, 2019-07-04, paskelbta TAR 2019-07-08, i. k. 2019-11241

 

III SKYRIUS

PRIVALOMIEJI MINIMALŪS SAUGOS IR SVEIKATOS REIKALAVIMAI, TAIKOMI STEIGIAMOMS DARBOVIETĖMS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. A1-382/V-784, 2019-07-04, paskelbta TAR 2019-07-08, i. k. 2019-11241

 

20. Elektros instaliacijos:

20.1. Elektros instaliacijos turi būti suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus; asmenys turi būti atitinkamai apsaugoti nuo nelaimingų atsitikimų pavojaus dėl tiesioginio ar netiesioginio kontakto su elektros instaliacija.

20.2. Projektavimo sprendiniai, parenkamos medžiagos bei apsaugos priemonės turi atitikti elektros įtampą, aplinkos sąlygas ir asmenų, kontaktuojančių su instaliacijos dalimis, kvalifikaciją.

21. Evakavimo kelių ir išėjimų skaičius, išdėstymas ir matmenys priklauso nuo darboviečių paskirties, matmenų ir įrenginių bei didžiausio galimo darbuotojų skaičiaus.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-138/V-416, 2005-05-19, Žin., 2005, Nr. 66-2383 (2005-05-26), i. k. 1052230ISAK38/V-416

 

22. Darboviečių patalpų vėdinimas:

22.1. Oro kondicionieriai ar mechaninio vėdinimo įrenginiai turi veikti taip, kad darbuotojams netrukdytų skersvėjai.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-138/V-416, 2005-05-19, Žin., 2005, Nr. 66-2383 (2005-05-26), i. k. 1052230ISAK38/V-416

 

23. Patalpos temperatūra:

23.1. Langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros turi būti įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą.

24. Natūralus ir dirbtinis patalpų apšvietimas:

24.1. darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas turi būti toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus.

25. Patalpų grindys, sienos, lubos ir stogai:

25.1. Darboviečių grindys turi būti tvirtos, stabilios ir neslidžios, be pavojingų išgaubų, angų ir nuožulnumų. Grindų dangos turi atitikti darbo pobūdį. Atsižvelgiant į darbo pobūdį ir į darbuotojų fizinį krūvį, darbo vietose turi būti tinkama šilumos izoliacija, užtikrinanti pakankamą šiluminę aplinką, nustatytą Lietuvos higienos normoje HN 69:2003.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-382/V-784, 2019-07-04, paskelbta TAR 2019-07-08, i. k. 2019-11241

 

25.2. Grindų, sienų ir lubų paviršiai darbo patalpose turi būti tokie, kad jų paviršius būtų galima valyti ir atnaujinti laikantis higienos normų reikalavimų.

25.3. Permatomos ir šviesą praleidžiančios sienos bei stiklinės pertvaros, esančios patalpose arti darbo vietų ir judėjimo kelių, turi būti ryškiai pažymėtos ir pagamintos iš saugios medžiagos arba įrengtos apsaugos, kad darbuotojai išvengtų sąlyčio su sienomis ar sužeidimų, jei tokios sienos sudužtų.

25.4. Ant stogų, padarytų iš nepakankamai tvirtų medžiagų, turi būti draudžiama užlipti, išskyrus atvejus, kai darbuotojas aprūpinamas saugos priemonėmis, užtikrinančiomis darbuotojų saugą ir sveikatą.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-138/V-416, 2005-05-19, Žin., 2005, Nr. 66-2383 (2005-05-26), i. k. 1052230ISAK38/V-416

 

26. Langai ir stoglangiai:

26.1. Darbuotojai turi turėti galimybę saugiai atidaryti, uždaryti, reguliuoti bei fiksuoti langus, stoglangius ir vėdinimo įrenginius. Atverti langai ir stoglangiai neturi kelti pavojaus darbuotojams.

26.2. Langai ir stoglangiai turi turėti įtaisus, kad nekeltų pavojaus juos valantiems darbuotojams, taip pat darbuotojams, esantiems patalpoje ar teritorijoje šalia pastato.

27. Durys ir vartai:

27.1. Durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos turi atitikti darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį.

27.2. Permatomos arba šviesą praleidžiančios durys ir vartai bei šviesą praleidžiančios jų įsprūgos turi būti pagamintos iš saugios medžiagos arba apsaugotos nuo smūgių, kad darbuotojai nesusižeistų durims ar vartams dūžtant.

27.3. Stumdomosios durys turi turėti saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų.

27.4. Durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi turėti apsaugos mechnizmą, kad nekristų žemyn.

27.5. Evakavimo išėjimų durys turi būti reikiamai paženklintos.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-138/V-416, 2005-05-19, Žin., 2005, Nr. 66-2383 (2005-05-26), i. k. 1052230ISAK38/V-416

 

27.6. Šalia kiekvienų vartų, skirtų transporto priemonių eismui, turi būti įrengtos durys pėstiesiems, išskyrus atvejus, kai pėstiesiems eiti pro tokius vartus nepavojinga; tokios durys turi būti ryškiai paženklintos ir jomis turi būti galima nekliudomai naudotis.

27.7. Mechaninės durys ir vartai turi funkcionuoti taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai turi būti lengvai randami. Kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis.

28. Judėjimo keliai – pavojingos zonos:

28.1. Judėjimo keliai, taip pat laiptai, pritvirtintos kopėčios, krovimo aikštelės bei platformos turi būti tokių matmenų ir išdėstyti taip, kad pėstiesiems ir transporto priemonėms būtų galima saugiai judėti ir nekeltų pavojaus darbuotojams, esantiems šalia šių judėjimo kelių.

28.2. Pėsčiųjų judėjimo ir (arba) krovinių gabenimo kelių matmenys turi būti nustatyti atsižvelgiant į potencialių naudotojų skaičių ir įmonės tipą. Jei judėjimo keliai skirti transporto priemonėms, turi būti numatytas pakankamai saugus praėjimas pėstiesiems.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-382/V-784, 2019-07-04, paskelbta TAR 2019-07-08, i. k. 2019-11241

 

28.3. Saugūs tarpai praėjimui turi būti numatyti tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių.

28.4. Atsižvelgiant į patalpų paskirtį ir jų įrengimą, kur reikalinga darbuotojų apsaugai, turi būti aiškiai pažymėtos judėjimo kelių ribos.

29. Eskalatoriai ir judamieji takai:

29.1. Eskalatoriai ir judamieji takai turi veikti saugiai. Juose turi būti visi reikiami saugos įtaisai.

29.2. Eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose turi būti įrengti gerai matomi ir lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai.

30. Krovimo aikštelės ir platformos:

30.1. Krovimo aikštelių ir platformų matmenys turi būti parinkti atsižvelgiant į gabenamų krovinių dydį.

30.2. Krovimo aikštelėse ir platformose turi būti bent vienas išėjimas. Jei techniškai įmanoma, kiekviename krovimo aikštelių ir platformų gale turi būti išėjimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-382/V-784, 2019-07-04, paskelbta TAR 2019-07-08, i. k. 2019-11241

 

30.3. Krovimo platformos turi būti pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo.

31. Patalpų matmenys, erdvė ir judėjimo laisvė darbo vietoje:

31.1. Darbo patalpos turi būti pakankamo ploto, aukščio ir erdvės, kad dirbant nekiltų pavojaus darbuotojų sveikatai, saugai ir savijautai.

31.2. Darbo vietos laisvo ploto matmenys turi būti apskaičiuoti taip, kad darbuotojai galėtų pakankamai laisvai judėti. Jei tai neįmanoma dėl darbo vietos ypatumų, darbuotojas turi turėti galimybę pakankamai laisvai judėti šalia darbo vietos.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-382/V-784, 2019-07-04, paskelbta TAR 2019-07-08, i. k. 2019-11241

 

32. Poilsio patalpos:

32.1. Darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti, atsižvelgiant į darbo pobūdį ir veiklą arba esant tam tikram darbuotojų skaičiui, Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų apraše nurodytu atstumu turi būti įrengta poilsio ir (arba) apšilimo patalpa. Ši nuostata netaikoma, jei dirbama patalpose, kuriose darbuotojai gali tinkamai ilsėtis pertraukų metu.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-382/V-784, 2019-07-04, paskelbta TAR 2019-07-08, i. k. 2019-11241

 

32.2. Poilsio patalpos turi būti pakankamai erdvios, jose esančių stalų ir kėdžių su atramomis kiekis nustatomas atsižvelgiant į darbuotojų skaičių.

32.3. Poilsio ir darbo patalpos turi būti įrengtos taip, kad nerūkantieji būtų apsaugoti nuo tabako dūmų.

32.4. Kai darbas yra reguliariai ir dažnai pertraukiamas, o poilsio patalpa neįrengta, turi būti numatytos kitos patalpos, kuriose darbuotojai pertraukų metu galėtų pailsėti, jei to reikia darbuotojų saugai ir sveikatai. Turi būti imtasi reikiamų priemonių, kad nerūkantieji būtų apsaugoti nuo tabako dūmų poilsio vietose.

33. Persirengimo kambariai ir spintelės.

33.1. Persirengimo kambariuose turi būti įrengtos sėdimos vietos.

33.2. Jei persirengimo kambariai pagal šių nuostatų 17.1 papunktį nereikalingi, kiekvienam darbuotojui turi būti įrengta vieta drabužiams laikyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-382/V-784, 2019-07-04, paskelbta TAR 2019-07-08, i. k. 2019-11241

 

34. Dušai ir praustuvai:

34.1. Darbuotojams, jei to reikia dėl darbo pobūdžio ar higienos, turi būti įrengti tinkami dušai. Dušų kambariai turi būti įrengti atskirai vyrams ir moterims arba tam tikrais atvejais jiems turi būti sudaryta galimybė atskirai naudotis dušų kambariais.

34.2. Dušų kambariai turi būti pakankamai dideli, kad kiekvienas darbuotojas galėtų be kliūčių praustis pagal higienos reikalavimus. Į juos turi būti tiekiamas karštas ir šaltas vanduo.

34.3. Jei dušai pagal šių nuostatų 34.1 papunktį nereikalingi, netoli darbo vietų ir persirengimo kambarių turi būti įrengta pakankamai praustuvų su tekančiu vandeniu (jei būtina – karštu vandeniu). Praustuvai turi būti įrengti vyrams ir moterims atskirai arba turi būti sudaryta galimybė jiems atskirai naudotis, kai to reikia dėl etikos.

34.4. Jei patalpos, kuriose įrengti dušai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambarių, turi būti nesunku iš vienos patalpos patekti į kitą.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-382/V-784, 2019-07-04, paskelbta TAR 2019-07-08, i. k. 2019-11241

 

35. Tualeto kambariai ir praustuvai:

35.1. Prie darbo vietų, poilsio patalpų, persirengimo kambarių ir patalpų, kuriose įrengti dušai ar praustuvai, turi būti įrengtas reikiamas kiekis atskirų tualeto kambarių ir praustuvų.

35.2. Moterims ir vyrams turi būti įrengti atskiri tualetai arba tam tikrais atvejais sudaryta galimybės tais pačiais tualetais naudotis atskirai.

36. Pirmosios medicinos pagalbos patalpos:

36.1. Atsižvelgiant į darbuotojų veiklos pobūdį, jų skaičių ir traumų dažnumą turi būti įrengiama viena ar daugiau pirmosios medicinos pagalbos patalpų.

36.2. Pirmosios medicinos pagalbos patalpose turi būti reikalingi pirmajai medicinos pagalbai suteikti įrenginiai ir priemonės, į patalpas turi būti lengvai patenkama su neštuvais. Šios patalpos turi būti paženklintos ir nurodytos kelrodžiais, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-382/V-784, 2019-07-04, paskelbta TAR 2019-07-08, i. k. 2019-11241

 

36.3. Be to, reikiamų pirmosios medicinos pagalbos priemonių turi būti visose darbo patalpose, kuriose jų gali prireikti pagal darbo pobūdį.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-138/V-416, 2005-05-19, Žin., 2005, Nr. 66-2383 (2005-05-26), i. k. 1052230ISAK38/V-416

 

37. Darbovietės lauke (specialieji reikalavimai):

37.1. Darbo vietos, judėjimo keliai ir kitos vietos arba įrenginiai, esantys lauke, kur darbuotojai dirba arba gali būti darbo metu, turi būti įrengti taip, kad būtų užtikrintas saugus pėsčiųjų ir transporto priemonių eismas. Šių nuostatų 28, 29 ir 30 punktai taikomi judėjimo keliams, esantiems įmonės teritorijoje, vedantiems į nuolatines darbo vietas, taip pat judėjimo keliams, naudojamiems įmonės įrenginių nuolatinei priežiūrai ir kontrolei bei vedantiems į krovimo aikšteles ir platformas. Šių nuostatų 28 punkto reikalavimai taikomi ir darbovietėms lauke.

37.2. Darbovietėse, esančiose lauke, jei nepakanka dienos šviesos, turi būti įrengtas tinkamas dirbtinis apšvietimas, atitinkantis parametrus, nustatytus Lietuvos higienos normoje HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 277 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-382/V-784, 2019-07-04, paskelbta TAR 2019-07-08, i. k. 2019-11241

 

IV SKYRIUS

PRIVALOMIEJI MINIMALŪS SAUGOS IR SVEIKATOS REIKALAVIMAI, TAIKOMI ESAMOMS DARBOVIETĖMS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. A1-382/V-784, 2019-07-04, paskelbta TAR 2019-07-08, i. k. 2019-11241

 

38. Elektros instaliacijos:

38.1. Elektros instaliacijos turi būti įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojaus; asmenys turi būti apsaugoti nuo nelaimingų atsitikimų pavojaus dėl tiesioginio ar netiesioginio kontakto su elektros instaliacija.

38.2. Elektros instaliacija ir saugos priemonės turi atitikti elektros įtampą, aplinkos sąlygas ir asmenų, kontaktuojančių su instaliacijos dalimis, kvalifikaciją.

39. Evakavimo kelių ir išėjimų turi būti reikiamas kiekis.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-138/V-416, 2005-05-19, Žin., 2005, Nr. 66-2383 (2005-05-26), i. k. 1052230ISAK38/V-416

 

40. Poilsio patalpos ir poilsio zonos:

40.1. Atsižvelgiant į darbo pobūdį ir veiklą arba esant tam tikram darbuotojų skaičiui, Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų apraše nurodytu atstumu turi būti įrengta poilsio ir (arba) apšilimo patalpa ar atitinkamai poilsio zona. Ši nuostata netaikoma, jei dirbama patalpose, kuriose darbuotojai gali tinkamai ilsėtis pertraukų metu.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-382/V-784, 2019-07-04, paskelbta TAR 2019-07-08, i. k. 2019-11241

 

40.2. Poilsio patalpose ir poilsio zonose turi būti pakankamai stalų ir kėdžių su atramomis.

40.3. Poilsio patalpos ir poilsio zonos turi būti įrengtos taip, kad nerūkantieji būtų apsaugoti nuo tabako dūmų.

41. Dušai, tualetai ir praustuvai:

41.1. Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų apraše nurodytu atstumu turi būti įrengtos specialios patalpos su pakankamu tualetų ir praustuvų skaičiumi ir, atsižvelgiant į darbuotojų darbo pobūdį ir veiklą, dušais.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-382/V-784, 2019-07-04, paskelbta TAR 2019-07-08, i. k. 2019-11241

 

41.2. Praustuvai turi būti aprūpinti tekančiu vandeniu (jei būtina – karštu vandeniu), o dušai – šaltu ir karštu vandeniu.

41.3. Moterims ir vyrams turi būti įrengti atskiri dušai arba tam tikrais atvejais sudaryta galimybė tais pačiais dušais naudotis atskirai.

41.4. Moterims ir vyrams turi būti įrengti atskiri tualetai arba tam tikrais atvejais sudaryta galimybė tais pačiais tualetais naudotis atskirai.

42. Pirmosios medicinos pagalbos priemonės:

42.1. Darbovietės turi būti aprūpintos pirmosios medicinos pagalbos priemonėmis.

42.2. Vietos, kur yra pirmosios medicinos pagalbos priemonės, turi būti pažymėtos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatais. Šios priemonės turi būti lengvai pasiekiamos.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-138/V-416, 2005-05-19, Žin., 2005, Nr. 66-2383 (2005-05-26), i. k. 1052230ISAK38/V-416

 

43. Pėsčiųjų ir transporto priemonių judėjimas:

43.1. Darbo vietos patalpose ir lauke turi būti įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. A1-138/V-416, 2005-05-19, Žin., 2005, Nr. 66-2383 (2005-05-26), i. k. 1052230ISAK38/V-416

Dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. 85/233 "Dėl Darboviečių įrengimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. A1-382/V-784, 2019-07-04, paskelbta TAR 2019-07-08, i. k. 2019-11241

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. 85/233 „Dėl Darboviečių įrengimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo